Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

13 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company Vadības koledža, SIA in Amata
  16.11.2019

  Vadbas koleda izsludina konkursu uz vakantajiem akadmiskajiem amatiemStudiju modulis “Komunikcija”Studiju kurss “Lietiš saskarsme, prezentcija un tika”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju kurss “Dokumentu prvaldba”Docents – 1 amata vieta (studiju kurss latviešu valod)Studiju modulis “Tiesbas”Studiju kurss “Darba tiesbas”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju modulis “Datu apstrde un interpretcija”Studiju kurss “Informcijas tehnoloijas”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Docents – 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju modulis “Ekonomika”Studiju kurss “Ekonomikas teorijas pamati”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju modulis ...

 • Company Izglītības konsultatīvais centrs AVA, BDR in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ANGU valodas pasniedzjs 5 - 12 gadgiem brniem Slodze - 0,3 likmesDarbs vakaros pc 17:00, var savienot ar pamatdarbu vai mcbm.Var griezties pdjo kursu studenti.Apmaksa - 6 eiro/st....

 • Company TALIZ, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums SIA Taliz mekl autorus mcbu kursu izstrdei.SIA Taliz ir privta izgltbas iestde, kura piedv online kursus Latvij strdjošies specilistiemPienkumi:Izstrdt online mcbu kursu materilus par aktulm tmm sav nozar: pedagoij, psiholoij, jurisprudenc, socilais darb, IT drošb, uzmjdarbb, sanitrij un higin un cits nozars.Tu varsi izvlties vienu no msu piedvtm mcbu kursu programmm vai piedvt savu programmu.Prasbas:Tekstu sastdšanas un materilu strukturšanas prasmesDzias un vispusgas zinšanas sav nozarAugstko izgltbu sav nozar Patstvbu, mrtiecbu un atbildbu par paveiktoAugstas pašmotivcijas spjas un vlmi sasniegt mrusIzpratni par mcbu procesuLabas latviešu valodas zinšanas, vlamas vidjs krievu un angu valodas zinšanasLabas datorprasmesMs piedvjam:Strukturtu un loisku materilu izstrdes metodoloijuM...

 • Company Valsts policijas koledža in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valsts policijas koleda aicina darb LEKTORS (ar specilo dienesta pakpi) 1 amata vietauz noteiktu (ievlšanas) laikuDocjamie studiju kursi un mcbu priekšmeti: -arodizgltbas programm „Policijas darbs” mcbu priekšmets „Tiesbu teorijas pamati”, “Administratv prkpuma process” (atbilstoši jaunajam Administratvs atbildbas likumam);-pirm lmea profesionls augstks izgltbas programm “Policijas darbs” studiju kursus “Tiesbu teorija”, “Administratv prkpuma process” (atbilstoši jaunajam Administratvs atbildbas likumam), Administratv procesa tiesbas, Eiropas tiesbas;-profesionls pilnveides izgltbas programm „Policijas darba pamati” mcbu priekšmets „“Administratv prkpuma process” (atbilstoši jaunajam Administratvs atbildbas likumam).Amata pildšanai nepieciešam izgltba un profesionl pieredze:-doktora vai ma...

 • Company EMPIRE BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"vienotais reistrcijas numurs 424030439651.   Darbs: Aicinm darb filozofijas profesoru.1.3. darba vieta – Rga, Matsa iela 81A-19 LV-1009, Bazncas iela 5, LV-1009un rpus telps pc darba devja rkojumiem.2. Prasbas: 2.1. augstka izgltba Profesors3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1300 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,3.3. darba rems – 40 stundas ned,3.4. slodzes tips - pilna slodze,3.5. darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku....

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs 'RĪGAS in Other
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Profesionls izgltbas kompetences centrs Rgas Dizaina un mkslas vidusskola aicina darb SABIEDRBAS UN CILVKA DROŠBAS pedagogu vidusskolas izgltbas programm uz 0,31 slodzi uz nenoteiktu laiku, darbs juzsk ar janvri.Prasbas: augstk pedagoisk izgltba, vlama pieredze pedagoiskaj darbDarba alga: 900 EUR par 1,0 slodziIzgltbas iestdes adrese: Rg, Kr. Valdemra iel 139Pieteikuma vstuli un CV stt elektroniski PIKC “RDMV” uz e-pastu Papildus informcija – pa tlruni 67360280...

 • Company TĒRAUDS LS, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Piedvjam darbu gruznu valodas skolotjam/-aiDarba samaksa: 10 eiro stund. Ldzu, stiet CV uz e-pastu:...

 • Company Avots plus, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Ainm darb lektoru (lingvists, valodnieks)Prasbas kandidtiem:- augstk izgltba filoloij;- darba pieredze;- angu valoda augstkaj lmen;- brvi prvaldt arbu valodu;- labas krievu valodas zinšanas (sarunvalodas lmen);- datorprasmes;- vlama autovadtja apliecba "B" kategorija;- izcilas komunicšanas prasmes.Darba samaksa 6eiro/akad.h CV stts uz e-pastu:  ...

 • Company BUTS, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mcbu centrs SIA “BUTS” aicina uz sadarbbuPASNIEDZJU mcbu programmai “PAVRA  palgs”PienkumiUzemties mcbu priekšmetu stenošanu – prtikas produktu zinbas, konditorejas izstrdjumu gatavošanas tehnoloija, konditorejas uzmumu aprkojumsVeidot mcbu un izdales materilusstenot mcbu procesu, vadt teortisks un praktisks nodarbbas, veikt izgltojamo prasmju novrtjumuPrasbasAtbilstoša izgltba, ne zemka k 3.profesionls kvalifikcijas lmenisDarba pieredze konditorejas jomTeicamas komunikcijas un prezentcijas prasmesVlme nodot savas zinšanas citiemMs piedvjam...

 • Company 'JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA' in Jūrmala
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jrmalas pilstas Jaundubultu vidusskola aicina darb latviešu valodas skolotju. Darbs draudzg kolektv. Ir socils garantijas. Interesties pa tlr. 29230170 - direktors riks Annuškns, vai pa e-pastu: Tarifikcija saska ar noslodzi....

 • Company 'JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA' in Jūrmala
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jrmalas pilstas Jaundubultu vidusskola aicina darb matemtikas skolotju vidusskolas posmam. Darbs draudzg kolektv. Ir socils garantijas. Interesties pa tlr. 29230170 - direktors riks Annuškns, vai pa e-pastu: ...

 • Company TALIZ, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums SIA Taliz mekl autorus mcbu kursu izstrdei.SIA Taliz ir privta izgltbas iestde, kura piedv online kursus Latvij strdjošies specilistiem.Pienkumi:Izstrdt online mcbu kursu materilus par aktulm tmm sav nozar: pedagoij, psiholoij, jurisprudenc, socilais darb, IT drošb, uzmjdarbb, sanitrij un higin un cits nozars.Tu varsi izvlties vienu no msu piedvtm mcbu kursu programmm vai piedvt savu programmu.Prasbas:Tekstu sastdšanas un materilu strukturšanas prasmes;Dzias un vispusgas zinšanas sav nozar;Augstko izgltbu sav nozar;Patstvbu, mrtiecbu un atbildbu par paveikto;Augstas pašmotivcijas spjas un vlmi sasniegt mrus;Izpratni par mcbu procesu;Labas latviešu valodas zinšanas, vlamas vidjs krievu un angu valodas zinšanas;Labas datorprasmes.Ms piedvjam:Strukturtu un loisku materilu izstrdes meto...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola aicina darb ASISTENTU (izgltbas jom).Darba uzdevumi:1.    Sniegt atbalstu izgltojamajam un veikt viam persongs higinas paskumus, paldzt dienreizs, aprbties, norbties un sakrtot aprbu.2.    Paldzt prvietoties izgltbas iestd un, mcbu procesa ietvaros,ar rpus ts.3.    Sakrtot mcbu piederumus un darba vietu, uzskoties mcbu stundai un mcbu stundas beigs.4.    Ldzdarboties ar izgltojamo mcbu stunds.5.    Veikt mcbu pierakstus un sagatavot mcbu materilus darbam.6.    Ldzdarboties izgltbas iestdes organiztajos paskumos.7.    Sadarboties ar citiem darbiniekiem izgltbas iestd un izgltojamajiem (starpbros, pagarints dienas grupas laik, rpusstundu paskumos).Atalgojums: no 2.33 lidz 2.60EUR/stundZvant: 20460779 vai 63021773 (skolas sekretre) ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters