Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

33 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUDRIŅU PAGASTA PĀRVAL in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  • interešu izgltbas skolotjs - 0,033 likmes – Audriu pamatskola, tel.: 29996631...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Foto.Video”, atbilstoši normatvo aktu prasbm; iemct audzkiem fotografšanas, video veidošanas pamatus. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Animcija”, atbilstoši normatvo aktu prasbm; iemct audzkiem veidot animcijas dads tehniks. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi • stenot interešu izgltbas programmu “Jauniešu klubs”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;• sekmt pilstas jauniešu iesaistšanos Jelgavas sabiedriskaj dzv, piedvjot lietdergas brv laika pavadšanas iespjas un veselgu vidi. Prasbas pretendentam • izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem;• pieredze darb ar jauniešiem un projektu organizšan (rakstšana, organizšana, vadšana);• prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu;• labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums 10 h/ned uz nenoteiktu laiku (slodze ir prrunjama kltien); radošs, atsaucgs kolektvs;...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi • stenot interešu izgltbas programmu “Lego laiks”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;• iepazstint audzkus ar daudzveidgm LEGO konstruktoru pielietošanas un izmantošanas iespjm, bvjot darbus plakn un telpiski. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums 5 h/ned uz nenoteiktu laik...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi • stenot interešu izgltbas programmu “Konstrušana”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;• sniegt brniem teortiskas un praktiskas zinšanas, kas saisttas ar konstrušanu, dadu interesantu materilu pielietošanu mkslas darbu, spu un sadzv pielietojamu priekšmetu izgatavošan. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi •  stenot interešu izgltbas programmu “Tehnopulciš”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;•  attstt audzkos visprjs un specils tehnisks zinšanas un prasmes, radošs spjas, radošs darbbas pieredzi tehnisks jaunrades un zintnes jom. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi •   stenot interešu izgltbas programmu “Little Bit”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;•   ar “Littlebits” komplektu paldzbu iemct audzkiem programmšanas, elektronikas un inenierzintu pamatu apguvi caur dadm splm un radošiem uzdevumiem. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Trases automodelisms", atbilstoši normatvo aktu prasbm; iemct audzkiem apgt un pilnveidot zinšanas, prasmes, iemaas, kas nepieciešamas, lai vartu izgatavot savu auto modeli un vadbas pulti, uzturt to tehnisk krtb un piedalties sacensbs. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Velo pulciš”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;stiprint audzku zinšanas ceu satiksmes noteikumos, pirms paldzbas sniegšan, velosipda uzbv, drošas braukšanas pamatprincipos, k ar uzlabot savas velosipdu vadšanas prasmes, lai droši piedaltos ceu satiksm un starttu velo sacensbs. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz jaunsargu instruktora amatu  Preiu un Riebiu novados (1 slodze) uz nenoteiktu laiku,Galvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz jaunsargu instruktora amatu  Lvnu un Vrkavas novados (1 slodze) uz nenoteiktu laiku,Galvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus socil pedagoga vakancei:Informcija par socil pedagoga vakanci:·       Darba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku;·       Darba apjoms - 0,5 likmes.Btiskkie darba pienkumi:·       Pildt socil pedagoga pienkumus.·       Citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Prasbas:·       Izgltba atbilstoši Ministru k...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu SOCILAJAM PEDAGOGAMAdrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Diagnostict izgltojamo socializcijas grtbas, esošo socilo risku ietekmi uz viu integršanos skol, sabiedrb un socilo prasmju apguv.Sniegt izgltojamajiem socili pedagoisko un psiholoisko atbalstu.Veikt paskumus izgltojamo tiesbu nodrošinšanai, interešu ievrošanai.Nepieciešambas gadjum sadarboties ar izgltojamo imenm.Veicint imeu un pedagogu izgltošanu par brnu un jauniešu socils pieredzes veidošanu un korekciju, sniegt socilpedagoisks konsultcijas.Sadarboties ar izgltojamo dzvesvietu pašvaldbu socilajiem dienestiem.Sadarboties ar prjo atbalsta un pedagoisko personlu.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Izgltbas prvalde izsludina konkursu uz socil pedagoga amata vietu Jelgavas novada pašvaldbas izgltbas iestd, lai nodrošintu Eiropas Socil fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicgas mcbu prtraukšanas samazinšana” stenošanu.Galvenie pienkumi: sniegt konsultcijas un atbalstu projekt iesaisttajiem izgltojamajiem no 5. ldz 9.klasei un profesionls izgltbas iestdes izgltojamajiem no 1. ldz 4.kursam saska ar individulo priekšlaicgas mcbu prtraukšanas riska mazinšanas plnu.Prasbas pretendentiem:-          augstk pedagoisk izgltba un socil pedagoga kvalifikcija vai augstk izgltba un socil darbinieka kvalifikcija (atbilstoši 11.09.2018 MK noteikumiem Nr.569);-          par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar brniem ar mcšans vai uzvedbas grtbm.Darba v...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Izgltbas prvalde izsludina konkursu uz pedagoga palga amata vietu Jelgavas novada pašvaldbas izgltbas iestd, lai nodrošintu Eiropas Socil fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicgas mcbu prtraukšanas samazinšana” stenošanu.Galvenie pienkumi: sniegt konsultcijas un atbalstu projekt iesaisttajiem izgltojamajiem no 5. ldz 9.klasei un profesionls izgltbas iestdes izgltojamajiem no 1. ldz 4.kursam saska ar individulo priekšlaicgas mcbu prtraukšanas riska mazinšanas plnu.Prasbas pretendentiem:-          augstk pedagoisk izgltba;-          par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar brniem ar mcšans vai uzvedbas grtbm.Darba vieta:Zaenieku komercils amatniecbas vidusskol – 10 kontaktstundas ned jeb 100 kontaktstundas semestr.Tiks segti cea izdevumi nokš...

 • Company ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  eguma novada pašvaldba izsludina vakanci uz pedagoga karjeras konsultanta amata vietu (0,7 slodzes, darba samaksa 595 eiro pirms nodoku nomaksas) Darba pienkumi:• dokumentcijas veidošana karjeras atbalsta plnošanai un paskumu stenošanai;• karjeras attstbas atbalsta paskumu koordinšana, organizšana un vadšana dadm mra grupm;• informcijas pieejambas nodrošinšana karjeras virziena izvlei;• individulo karjeras konsultciju nodrošinšana izgltojamajiem;• sadarbba ar partneriem karjeras veidošanas jautjumos;• izptes un metodisko darbu veikšana;• profesionlo kompetenu pilnveidošana.Prasbas pretendentam: otr lmea profesionl augstk izgltba pedagoij un karjeras konsultanta kvalifikcija vai otr lmea profesionl augstk izgltba pedagoij, skolotja - karjeras konsultanta B programmas kursi (vismaz 72 stundu...

 • Company GRIETAKNITS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Adšanas skola GRIETAKNITS, SIA aicina darb INTEREŠU IZGLTBAS SKOLOTJUPienkumi:Izstrdt interešu izgltbas programmu pieaugušajiem adšanas specialitt.Izstrdt jaunus metodiskos materilus vai izmantot jau esošus.Vadt nodarbbas, nepieciešambas gadjum - attlinti ar video konferenu starpniecbu.Komunict ar audzkiem starp nodarbbm.Ldzdarboties uzmuma ikdienas rutnas darbos.Tlr. 29110697E-pasts: ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Lvnu novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Vrkavas novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company AMATAS NOVADA SPARES PAMATSKOLA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Amatas novada Spres pamatskola aicina darb SOCILO PEDAGOGU uz 0.5 slodzi 2 dienas ned.Prasbas: otr lmea profesionl augstk  izgltba un socil pedagoga kvalifikcija;Vlama darba pieredze.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  " rel="nofollow">  64170071  vai 28395104PRASMESIzgltbas lmenis-2.lmea profesionl augstk izgltba...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Amata
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g.Aicinm darb pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts visprjs un profesionls izgltbas iestds” ietvaros.·       Mneša darba algas likme – 850.00 EUR par pilnu slodzi (prognozjam slodze 2020./2021.m.g. ietvaros: 0,3). Precza slodze bs zinma pc projekta sadarbbas lguma grozjumu veikšanas atbilstoši relajam skolnu skaitam  Brocnu vidusskol, 2020.gada septembr. Amata pildšanai nepieciešama vismaz viena no šdm profesionls kvalifikcijas prasbm:·       Augstk pedagoisk izgltba un karjeras konsultanta kvalifikcija (maistra grds);·       Augstk pedagoisk izgltba un apgta profesionls kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsulta...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb PEDAGOGU KARJERAS KONSULTANTUPienkumi:1. izstrdt karjeras izgltbas programmas projektu integršanai izgltbas iestdes mcbu - audzinšanas darba pln, saskaot to ar izgltbas iestdes vadbu;2. izstrdt detaliztu karjeras izgltbas programmas paskumu tematiku dadm izgltojamo grupm un t stenošanas laika grafiku;3. organizt informatvos seminrus, darba grupas un cita veida paskumus mcbu priekšmetu skolotjiem, klašu/grupu audzintjiem, prakšu vadtjiem, mcbu priekšmetu metodiskajm komisijm par karjeras izgltbas tmu integršanu mcbu proces;4. koordint, organizt un stenot karjeras attstbas atbalsta paskumus izgltojamajiem atbilstoši izstrdtajai karjeras izgltbas programmai;5. organizt informatvos seminrus veckiem par brniem un jauniešiem nepieciešam karjeras atbalsta pamatja...

 • Company PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "LIEPĀ in Ventspils
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  PIKC “Liepjas Valsts tehnikums”aicina pieteiktiespedagogu karjeras konsultantu  uz ESF projekta “Karjeras atbalsts visprjs un profesionls izgltbas iestds” Nr.8.3.5.0/16/I/001 stenošanas laikuDarba pienkumi: Dokumentcijas veidošana karjeras atbalsta plnošanai un paskumu stenošanai;Karjeras attstbas atbalsta paskumu koordinšana, organizšana un vadšana dadm mra grupm;Informcijas pieejambas nodrošinšana karjeras virziena izvlei.Prasbas pretendentiem: Maistra grds karjeras konsultanta profesionlaj kvalifikcij, vai iegts individuls karjeras konsultšanas sertifikts;Valsts valodas prasmes augstkaj lmen;Augsta atbildbas sajta, precizitte, analtisks un organizatorisks prasmes;Prasmes strdt ar standarta biroja programmatru, elektronisko pastu un biroja tehniku.Iepriekšj darba pieredze  ESF projekt Nr...

 • Company JŪRMALAS Valsts ĢIMNĀZIJA in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jrmalas valsts imnzij (re.Nr. 90000051487, Raia iela 55, Jrmala, LV2011) aicina pieteikties kandidtus uz Socil pedagoga vakanci. Informcija par vakanci:·        Darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Btiskkie darba pienkumi:·       Diagnostic brnu un jauniešu socializcijas grtbas, esošo socilo risku ietekmi uz viu pilnvrtgu integršanos sabiedrb un socilo prasmju apguv. ·       Prognoz socializcijas procesu kvalitti brnu un jauniešu imens, k ar cits formlajs un neformlajs socilajs struktrs ...

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Dauga in Daugavpils
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Daugavpils Bvniecbas tehnikums uz 2020./2021. mcbu gadu aicina darb pedagogu karjeras konsultantu uz pilnu darba slodzi.Pedagogs karjeras konsultants tiek iesaistts Darbbas programmas "Izaugsme un nodarbintba" 8.3.5. specifisk atbalsta mra "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izgltojamajiem visprjs un profesionls izgltbas iestds" projekta stenošanas darbb.Prasbas pretendentam atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu" 11.panta un 21.3. apakšpunkta prasbm.11. Par pedagogu karjeras konsultantu ir tiesga strdt persona, kuras izgltba un profesionl kvalifikcija atbilst vienai no šdm prasbm:11.1. augstk izgltba un šo noteikumu 21.3. apakšpunkt m...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus socil pedagoga vakancei Informcija par socil pedagoga vakanciDarba lgums tiek slgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodze (5 dienas)Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:plnot un stenot socilpedagoisko darbbu skol;plnot un stenot preventvo darbu skolveikt iespjamo riska grupas skolnu izpti un analzi;izstrdt ieteikumus skolas vadbai un pedagogiem; diagnostict brnu un jauniešu socializcijas grtbas; sadarbb ar socilajiem dienestiem, britiesu un citm valsts un pašvaldbu iestdm sekmt brnu un jauniešu socilo vajadzbu nodrošinšanu.Prasbas:otr lmea profesionl augstk izgltba pedagoij ar socil pedagoga kvalifikciju un profesionl pilnveide atbilstoši normatvajiem aktiem par ...

 • Company 'RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' in Rēzekne
  08.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Socilais pedagogsslodze: 0,6 pedagoisk likmeAlga: 820 par 1 likmi Rzeknes skumskola, Rzekne, Kau iela 12CV un Motivcijas vstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, stot uz e-pastu: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas 4.skumskola aicina darb SOCILO PEDAGOGUPrasbas:profesionl augstk izgltba un socil pedagoga kvalifikcija;zinšanas psihološij, brnu tiesbu aizsardzbas jautjumos;prasme strdt ar IKT;organizatora prasmes un iemaas;augsta saskarsmes kultra;tikas normu ievrošana;socils vides un sabiedrbas noskaojuma izpratne;augstk lmea 1.pakpes (C1) valsts valodas zinšanas.Darba vietas adrese: Pulkvea Oskara Kalpaka iela 34, JelgavaAtalgojums: 830 eiro (bruto)Aicinm CV, ar nordi "SOCILAIS PEDAGOGS", stt uz e-pasta adresi: Tlrunis uzzim: 63021516 (direktores vietniece izgltbas jom)...

 • Company DEUTSCHE SCHULE RIGA, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Privt skumskola “Rgas Vcu skola” (Dzirnavu iel 16) aicina darb skolas pedagoga asistentuDarba laiks: katru darba dienu astoas stundas laik no 8:00-18:30 Darba samaksa: no 500,00 ldz 1100,00 EUR bruto Darba apraksts: paldzt skolotjam organizt skumskolas izgltbas satura apguves programmu; paldzt skolotjam organizt brnu darbbu starpbros.Prasbas: latviešu, krievu un angu valodas zinšanas. Obligtas vcu valodas zinšanas - B1 lmenis. Interesenti tiek aicinti stt pieteikuma vstuli ar curriculum vitae (CV), ar nordi uz kdu vakanci pretend, uz šdu e-pasta adresi: ...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Other
  06.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  Brnu un jauniešu centrs "Rgas Skolnu pils" aicina darb Rgas Skolu muzej muzeja pedagogu.Galvenie darba pienkumi:-   przint un pielietot dadu  muzeja komunikatv darba formu - ekskursiju, konkursu, pcpusdienu, tikšanos, tradciju, u.c pielietošanu muzeja darb;-  vadt ekskursijas pa muzeja ekspozciju un izstdm;-  piedalties muzeja pln paredzto tematisko izstu sagatavošan;- organizt un vadt zintniski izgltojošus un reklmas paskumus dadu izgltbas iestu piesaistšanai muzejam, veicint muzeja izstu un ekspozciju popularizšanu;- ieteikt un izstrdt jaunas, muzeja saturam atbilstošas izgltojošs programmas;-   organizt muzej izgltbas vstures materilu zintnisko izpti, t.sk., veicot izpti arhvos un sekmt krjuma materilu izmantošanu dads izstds, projektos, publikcijs;-  piedalties auditorijas izptes darb ...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Amata
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus pedagoga palga vakancei:Informcija par pedagoga palga vakanci:·       Darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;·       Plnot slodze – 30 kontaktstundas.Btiskkie darba pienkumi:·       Pildt pedagoga palga pienkumus.·       Citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Prasbas:·       Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un p...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb PAGARINTS DIENAS GRUPAS SKOLOTJUPrasbas: Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu"Pienkumi saska ar pagarints dienas grupas darbbas krtbu:- sniegt atbalstu izgltojamajiem izgltbas programmas prasbu izpild un organizt saturgu brv laika pavadšanu pc mcbu stundm;- veicint izgltojamo patstvgs mcšans iemaas;- sniegt individulu atbalstu izgltojamajiem, kuriem nepieciešama paldzba mcbu satura apguv.Darba laiks no plkst. 12:00CV stt uz e-pastu: Tlrunis: 67546199...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters