Jobmonitor. Search results for Teaching professionals not elsewhere classified

41 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  BJC „Junda” aicina darb INTEREŠU IZGLTBAS SKOLOTJU Tehnisks jaunrades jom (nepilna slodze)Darba apraksts:Interešu izgltbas skolotjs tehnisks jaunrades pulci, darbs pcpusdiens.Darba pienkumi:Vadt tehniskas dabas, izgltojošas, motivjoši interesantas nodarbbas brniem un jauniešiem.Prasbas: - pedagoisk izgltba vai pedagoijas students;- vlama darba pieredze;- nepieciešama sanitr grmatia; Atalgojums pc vienošans: piemram, strdjot 16 stundas ned, alga mnes bruto 404 EUR.CV  stt : Uzzias pa tlruni: 63023539...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments (re. Nr. 90011524360) ir Rgas domes iestde, kas steno pašvaldbas politiku izgltbas, kultras un sporta nozar un darb ar jaunatniAicinm pieteikties vakantajam amatam:Sporta un jaunatnes prvaldes Sporta nodaasgalvenais specilistsGalvenie pienkumi:·        sadarbb ar nevalstiskajm sporta veternu organizcijm koordint pilstas sporta veternu kustbu, veicinot  veternu iesaistšanu regulrs sporta nodarbbs, izstrdt un nodrošint atbalsta iespjas pilstas nevalstiskajm sporta veternu organizcijm;·        sadarbb ar nevalstiskajm sporta organizcijm, kas apvieno personas ar  pašm vajadzbm, sekmt šo personu iesaistšanos sporta aktivitts; ·        organizt atkltus konkursus sporta paskumu un sacensbu, sporta organizciju un sportistu atbalstam, nodro...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzZemgales reionGalvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;-            veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;-            ...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzLatgales reionGalvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;-            veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;-            ...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzVentspils pilstGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;-...

 • Company Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni” (re.Nr.4418000073)aicina pastvg darb internta skolotju.Pretendentiem izvirzts prasbas: Augstk izgltba pedagoij vai augstk izgltba cit nozar un gatavba apgt B programmu pedagoij 72 stundu apjom;Komunikcijas un sadarbbas prasmes, pozitva attieksme;Spja pieemt lmumus, risint konfliktus un prasme rkoties nestandarta situcijs.Galvenie amata pienkumi:Izgltojamo audzinšanas darba plnošana un stenošana atbilstoši normatvo aktu prasbm;Nodrošint iekšjo krtbas noteikumu, dienas rema ievrošanu un uzdoto pienkumu izpildes kvalitti izgltojamajiem.Darba vietas adrese: Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni”, „Naukšnu muia”, Naukšni, Naukšnu pagasts, Naukšnu novads. Attlumi: Rjiena-Naukšni – 7 km, Valmiera-Naukšni – 45 km.Mnešalga 1027,00 EUR. Darbs mais. St...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Izgltbas prvalde izsludina konkursu uz socil pedagoga amata vietu Jelgavas novada pašvaldbas izgltbas iestd, lai nodrošintu Eiropas Socil fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicgas mcbu prtraukšanas samazinšana” stenošanu.Galvenie pienkumi: sniegt konsultcijas un atbalstu projekt iesaisttajiem izgltojamajiem no 5. ldz 9.klasei un profesionls izgltbas iestdes izgltojamajiem no 1. ldz 4.kursam saska ar individulo priekšlaicgas mcbu prtraukšanas riska mazinšanas plnu.Prasbas pretendentiem:-          augstk pedagoisk izgltba un socil pedagoga kvalifikcija vai augstk izgltba un socil darbinieka kvalifikcija (atbilstoši 11.09.2018 MK noteikumiem Nr.569);-          par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar brniem ar mcšans vai uzvedbas grtbm.Darba v...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Izgltbas prvalde izsludina konkursu uz pedagoga palga amata vietu Jelgavas novada pašvaldbas izgltbas iestd, lai nodrošintu Eiropas Socil fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicgas mcbu prtraukšanas samazinšana” stenošanu.Galvenie pienkumi: sniegt konsultcijas un atbalstu projekt iesaisttajiem izgltojamajiem no 5. ldz 9.klasei un profesionls izgltbas iestdes izgltojamajiem no 1. ldz 4.kursam saska ar individulo priekšlaicgas mcbu prtraukšanas riska mazinšanas plnu.Prasbas pretendentiem:-          augstk pedagoisk izgltba;-          par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar brniem ar mcšans vai uzvedbas grtbm.Darba vieta:Zaenieku komercils amatniecbas vidusskol – 10 kontaktstundas ned jeb 100 kontaktstundas semestr.Tiks segti cea izdevumi nokš...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu SOCILAJAM PEDAGOGAMAdrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Diagnostict izgltojamo socializcijas grtbas, esošo socilo risku ietekmi uz viu integršanos skol, sabiedrb un socilo prasmju apguv.Sniegt izgltojamajiem socili pedagoisko un psiholoisko atbalstu.Veikt paskumus izgltojamo tiesbu nodrošinšanai, interešu ievrošanai.Nepieciešambas gadjum sadarboties ar izgltojamo imenm.Veicint imeu un pedagogu izgltošanu par brnu un jauniešu socils pieredzes veidošanu un korekciju, sniegt socilpedagoisks konsultcijas.Sadarboties ar izgltojamo dzvesvietu pašvaldbu socilajiem dienestiem.Sadarboties ar prjo atbalsta un pedagoisko personlu.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Trases automodelisms", atbilstoši normatvo aktu prasbm; iemct audzkiem apgt un pilnveidot zinšanas, prasmes, iemaas, kas nepieciešamas, lai vartu izgatavot savu auto modeli un vadbas pulti, uzturt to tehnisk krtb un piedalties sacensbs. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Velo pulciš”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;stiprint audzku zinšanas ceu satiksmes noteikumos, pirms paldzbas sniegšan, velosipda uzbv, drošas braukšanas pamatprincipos, k ar uzlabot savas velosipdu vadšanas prasmes, lai droši piedaltos ceu satiksm un starttu velo sacensbs. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Foto.Video”, atbilstoši normatvo aktu prasbm; iemct audzkiem fotografšanas, video veidošanas pamatus. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi stenot interešu izgltbas programmu “Animcija”, atbilstoši normatvo aktu prasbm; iemct audzkiem veidot animcijas dads tehniks. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi • stenot interešu izgltbas programmu “Jauniešu klubs”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;• sekmt pilstas jauniešu iesaistšanos Jelgavas sabiedriskaj dzv, piedvjot lietdergas brv laika pavadšanas iespjas un veselgu vidi. Prasbas pretendentam • izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem;• pieredze darb ar jauniešiem un projektu organizšan (rakstšana, organizšana, vadšana);• prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu;• labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums 10 h/ned uz nenoteiktu laiku (slodze ir prrunjama kltien); radošs, atsaucgs kolektvs;...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi • stenot interešu izgltbas programmu “Lego laiks”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;• iepazstint audzkus ar daudzveidgm LEGO konstruktoru pielietošanas un izmantošanas iespjm, bvjot darbus plakn un telpiski. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums 5 h/ned uz nenoteiktu laik...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi • stenot interešu izgltbas programmu “Konstrušana”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;• sniegt brniem teortiskas un praktiskas zinšanas, kas saisttas ar konstrušanu, dadu interesantu materilu pielietošanu mkslas darbu, spu un sadzv pielietojamu priekšmetu izgatavošan. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi •  stenot interešu izgltbas programmu “Tehnopulciš”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;•  attstt audzkos visprjs un specils tehnisks zinšanas un prasmes, radošs spjas, radošs darbbas pieredzi tehnisks jaunrades un zintnes jom. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde“Jaunrades nams “Junda”” aicina darb interešu izgltbas skolotju Darba pienkumi •   stenot interešu izgltbas programmu “Little Bit”, atbilstoši normatvo aktu prasbm;•   ar “Littlebits” komplektu paldzbu iemct audzkiem programmšanas, elektronikas un inenierzintu pamatu apguvi caur dadm splm un radošiem uzdevumiem. Prasbas pretendentam izgltba atbilstoši spk esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas 4.skumskola aicina darb SOCILO PEDAGOGUPrasbas:profesionl augstk izgltba un socil pedagoga kvalifikcija;zinšanas psihološij, brnu tiesbu aizsardzbas jautjumos;prasme strdt ar IKT;organizatora prasmes un iemaas;augsta saskarsmes kultra;tikas normu ievrošana;socils vides un sabiedrbas noskaojuma izpratne;augstk lmea 1.pakpes (C1) valsts valodas zinšanas.Darba vietas adrese: Pulkvea Oskara Kalpaka iela 34, JelgavaAtalgojums: 830 eiro (bruto)Aicinm CV, ar nordi "SOCILAIS PEDAGOGS", stt uz e-pasta adresi: Tlrunis uzzim: 63021516 (direktores vietniece izgltbas jom)...

 • Company Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni” (re.Nr.4418000073) aicina pastvg darb INTERNTA SKOLOTJU.Pretendentiem izvirzts prasbas: Augstk izgltba pedagoij vai augstk izgltba cit nozar un gatavba apgt B programmu pedagoij 72 stundu apjom;Komunikcijas un sadarbbas prasmes, pozitva attieksme;Spja pieemt lmumus, risint konfliktus un prasme rkoties nestandarta situcijs.Galvenie amata pienkumi:Izgltojamo audzinšanas darba plnošana un stenošana atbilstoši normatvo aktu prasbm;Nodrošint iekšjo krtbas noteikumu, dienas rema ievrošanu un uzdoto pienkumu izpildes kvalitti izgltojamajiem.Darba vietas adrese: Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni”, „Naukšnu muia”, Naukšni, Naukšnu pagasts, Naukšnu novads. Attlumi: Rjiena-Naukšni – 7 km, Valmiera-Naukšni – 45 km.Alga (bruto): stundas tarifa likme ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Lvnu novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Vrkavas novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Preiu novad un Riebiu novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz jaunsargu instruktora amatu  Preiu un Riebiu novados (1 slodze) uz nenoteiktu laiku,Galvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz jaunsargu instruktora amatu  Lvnu un Vrkavas novados (1 slodze) uz nenoteiktu laiku,Galvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;...

 • Company RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Valsts SIA „Rgas Trisma un radošs industrijas tehnikums” aicina darb:Pedagogs karjeras konsultants (1 vakance uz projekta stenošanas laiku, ldz 2021.gada 31.augustam)Amata pildšanai nepieciešama vismaz viena no šdm profesionls kvalifikcijas prasbm:1. Augstk pedagoisk izgltba un karjeras konsultanta kvalifikcija (maistra grds);2. Augstk pedagoisk izgltba un apgta profesionls kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants” vismaz 72 h apjom, un iegts sertifikts, kas apliecina tiesbas sniegt individuls karjeras konsultcijas (saska ar 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” 21.3. apakšpunkt noteikto);3.  Augstk pedagoisk izgltba un augstskolas ...

 • Company AMATAS NOVADA SPARES PAMATSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Amatas novada Spres pamatskola aicina darb SOCILO PEDAGOGU uz 0.5 slodzi 2 dienas ned.Prasbas: otr lmea profesionl augstk  izgltba un socil pedagoga kvalifikcija;Vlama darba pieredze.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  " rel="nofollow">  64170071  vai 28395104PRASMESIzgltbas lmenis-2.lmea profesionl augstk izgltba...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus socil pedagoga vakancei:Informcija par socil pedagoga vakanci:·       Darba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku;·       Darba apjoms - 0,5 likmes.Btiskkie darba pienkumi:·       Pildt socil pedagoga pienkumus.·       Citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Prasbas:·       Izgltba atbilstoši Ministru k...

 • Company 'RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' in Rēzekne
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Socilais pedagogsslodze: 0,6 pedagoisk likmeAlga: 820 par 1 likmi Rzeknes skumskola, Rzekne, Kau iela 12CV un Motivcijas vstuli iesniegt skolas direktorei Ilonai Stramkalei, stot uz e-pastu: ...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus socil pedagoga vakancei Informcija par socil pedagoga vakanciDarba lgums tiek slgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodze (5 dienas)Darba alga: ldz 835.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:plnot un stenot socilpedagoisko darbbu skol;plnot un stenot preventvo darbu skol;veikt iespjamo riska grupas skolnu izpti un analzi;izstrdt ieteikumus skolas vadbai un pedagogiem; diagnostict brnu un jauniešu socializcijas grtbas; sadarbb ar socilajiem dienestiem, britiesu un citm valsts un pašvaldbu iestdm sekmt brnu un jauniešu socilo vajadzbu nodrošinšanu.Prasbas:otr lmea profesionl augstk izgltba pedagoij ar socil pedagoga kvalifikciju un profesionl pilnveide atbilstoši normatv...

 • Company LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA, BDR in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  LATVIJAS STARPTAUTISK SKOLAaicina darb Pedagoga palgu (pilna slodze)Mekljam enerisku, radošu, atvrtu, un darboties gribošu koli, kura dzves aicinjums ir darbs ar brniem, un kurš vlas un spj savam darbam dot pievienoto vrtbu, strdt komand un ir motivts profesionlai izaugsmei, iegts zinšanas izmantot ikdien, pilnveidot un nodot ts tlk. Papildus prasbas:•    spja brvi komunict latviešu, angu un krievu valods mutiski un rakstiski;•    pieredze darb ar skumskolas vecuma brniem grups;•    augsta lmea organizatorisks prasmes, radošums, elastba;•    pierdta spja izmantot informcijas tehnoloijas;•    starpkultru izpratne un emptija;•    teicamas komunikcijas prasmes; •    pozitva un uz sadarbbu vrsta personba.Priekšroka tiks dota kandidtiem, kuriem ir darba pieredze starptautiskaj skol vai starptau...

 • Company Rīgas Vācu skolas atbalsta biedrība, BDR in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rgas vcu skola (Deutsche Schule Riga) Dzirnavu iel 16, aicina darb brnudrza pedagoga asistentu. Darba laiks: pilna slodze.Darba samaksa: 900,00 EUR/mnes bruto. Darba uzskšana: steidzami.Darba apraksts: asistenti paldz rpties par brniem vecum no 1 ldz 6 gadiem. Asistenti paldz nodarbbs un aprpšan un veicina tdas gaisotnes radšanu, kur brni var apgt vcu valodu, rotaties un attstties. Asistenti paldz brnu aprpšan, k ar uzmana viu drošbu un veselbu. Vii paldz brniem prrbties, nomazgties, k ar past. Asistenti paldz skolotjiem gan plnot un veikt dadas aktivittes, gan ar rakstt atskaites, dokumentjot brnu attstbu. Asistenti piedals dialog starp veckiem, skolotjiem un skolas vadbu. Asistenti var bt tieši atbildgi ar par brnu vecumam atbilstošu aktivitšu sagatavošanu. Ja nepieciešams, asistentiem j...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus skumskolas pedagoga palga vakanceiInformcija par skumskolas pedagoga palga vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodzeDarba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skumskolas un pagarintas grupas skolotja pienkumus;Sadarboties ar citiem skumskolas skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu, radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes;Citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Prasbas:     Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu p...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  RGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb PEDAGOGU KARJERAS KONSULTANTUPienkumi:1. izstrdt karjeras izgltbas programmas projektu integršanai izgltbas iestdes mcbu - audzinšanas darba pln, saskaot to ar izgltbas iestdes vadbu;2. izstrdt detaliztu karjeras izgltbas programmas paskumu tematiku dadm izgltojamo grupm un t stenošanas laika grafiku;3. organizt informatvos seminrus, darba grupas un cita veida paskumus mcbu priekšmetu skolotjiem, klašu/grupu audzintjiem, prakšu vadtjiem, mcbu priekšmetu metodiskajm komisijm par karjeras izgltbas tmu integršanu mcbu proces;4. koordint, organizt un stenot karjeras attstbas atbalsta paskumus izgltojamajiem atbilstoši izstrdtajai karjeras izgltbas programmai;5. organizt informatvos seminrus veckiem par brniem un jauniešiem nepieciešam karjeras atbalsta pamatja...

 • Company ZALITES SPECIALA PAMATSKOLA, PUBLIC_BODY in Iecava
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Piedalties izgltojamo mcbu un audzinšanas darb izgltbas iestdes internt plnošan un stenošan atbilstoši normatvo aktu prasbm;Sadarboties ar mcbu priekšmetu skolotju, klases audzintju, izgltbas iestdes atbalsta personlu (psihologu, socilo pedagogu, logopdu, medmsu) un izgltbas iestdes vadbu vienotas audzinšanas darbbas nodrošinšanai izgltbas iestd;Sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu izgltojamajam izgltbas procesa un socializcijas jautjumos;Veicint internta dzvojošo izgltojamo mcbu rezulttu, socilo prasmju uzlabošanos, personbas pilnveidi un saturga brv laika pavadšanu;Organizt kultras un sporta paskumus internt dzvojošajiem izgltojamajiem;Rpties par izgltojamo drošbu un izgltbas iestdes iekšjs krtbas noteikumu ievrošanu.Pieteikties: CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company DOBELES NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE in Zemgale
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Pagarints dienas grupas skolotjs  Lejasstrazdu skumskol 15 stundas ned( alga 1083 eur par pilnu slodzi)CV stt lejasstrazdu@ zemgale.lv vai  interesties pa t.27238206...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus pedagoga palga vakancei:Informcija par pedagoga palga vakanci:·       Darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;·       Plnot slodze – 30 kontaktstundas.Btiskkie darba pienkumi:·       Pildt pedagoga palga pienkumus.·       Citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Prasbas:·       Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un p...

 • Company DEUTSCHE SCHULE RIGA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Privt skumskola “Rgas Vcu skola” (Dzirnavu iel 16) aicina darb skolas pedagoga asistentuDarba laiks: katru darba dienu astoas stundas laik no 8:00-18:30 Darba samaksa: no 500,00 ldz 1100,00 EUR bruto Darba apraksts: paldzt skolotjam organizt skumskolas izgltbas satura apguves programmu; paldzt skolotjam organizt brnu darbbu starpbros.Prasbas: latviešu, krievu un angu valodas zinšanas. Obligtas vcu valodas zinšanas - B1 lmenis. Interesenti tiek aicinti stt pieteikuma vstuli ar curriculum vitae (CV), ar nordi uz kdu vakanci pretend, uz šdu e-pasta adresi: ...

 • Company Kokneses novada dome in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTSKokneses novada dome (re. Nr. 90000043494) izsludina vakanci - Pedagoga karjeras konsultanta amatam (amata kods pc profesiju klasifikatora – 2359 15). Darba lgums uz noteiktu laiku no 01.02.2021. ldz 31.08.2021. projekt “Karjeras atbalsts visprjs un profesionlajs izgltbas iestds”Darbs uz nepilnu darba laiku - 0,56 likmes (darba pienkumu veikšana Ilmra Gaiša Kokneses vidusskol, Kokneses pamatskol – attstbas centr, Bebru pamatskol)Darba pamatpienkumi: dokumentcijas veidošana karjeras atbalsta plnošanai un paskumu stenošanai karjeras attstbas atbalsta paskumu koordinšana, organizšana un vadšana dadm mra grupm informcijas pieejambas nodrošinšana karjeras virziena izvlei individulo karjeras konsultciju nodrošinšana izgltojamajiem ...

 • Company Priekules novada pašvaldība in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Priekules vidusskola un Priekules pirmsskolas izgltbas iestde “Dzirnavias” no 2020.gada 1. oktobra aicina darb socilo pedagogu uz nenoteiktu  laiku. Samaksa par  likmi (30 stundas) 790 EUR. Priekules vidusskol darbs veicams – 20,4 stundas ned, kas atbilst 0,68 slodzm, Priekules pirmsskolas izgltbas iestde “Dzirnavias” darbs veicams - 9,6 stundas ned, kas atbilst 0,32 slodzm.Prasbas:- Izgltba saska ar MK noteikumiem Nr. 569 no 11.09.2018.  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”- Labas komunikatvs prasmes- var bt pdj kursa students/-e;Piedvjums:- pienkumi saska ar amata aprakstu;- Priekules vidusskol darbs veicams – 20,4 stundas ned, kas atbilst 0,68 slodzm- Priekules pirmsskolas izgltbas iestde “Dzirna...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus socil pedagoga vakancei Informcija par socil pedagoga vakanciDarba lgums tiek slgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodze (5 dienas)Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:plnot un stenot socilpedagoisko darbbu skol;plnot un stenot preventvo darbu skolveikt iespjamo riska grupas skolnu izpti un analzi;izstrdt ieteikumus skolas vadbai un pedagogiem; diagnostict brnu un jauniešu socializcijas grtbas; sadarbb ar socilajiem dienestiem, britiesu un citm valsts un pašvaldbu iestdm sekmt brnu un jauniešu socilo vajadzbu nodrošinšanu.Prasbas:otr lmea profesionl augstk izgltba pedagoij ar socil pedagoga kvalifikciju un profesionl pilnveide atbilstoši normatvajiem aktiem par ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals not elsewhere classified Edit filters