Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

81 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-50 of 81 results.
 • Company RIGAS PASVALDIBAS POLICIJA, in Other
  19.09.2020

  Rgas pašvaldbas policija (re.Nr.9011524360) aicina darb stnieku (1 vakance):Darba vieta Rg, Eduarda Smia iel 48, mnešalga no 430 ldz 460 euro.Galvenie pamatpienkumi:•    pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar RPP km pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana un laistšana, kršumaugu un krmu kopšana, puu stdšana un ravšana; lapu grbšana un novkšana, teritorijas attršana no sniega un tml. darbi;•    veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:•    pamatskolas vai vidj izgltba;•    valsts valodas prasmes A lmea 2.pakpe;•    zint darba izpildes tehniskos pamienus;•    przint darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principus un lietošanas noteikumus;•    prast ...

 • Company RIGAS PASVALDIBAS POLICIJA, in Other
  19.09.2020

  Rgas pašvaldbas policija aicina darb stnieku Darba vieta Rg, Eduarda Smia iel 48Galvenie pamatpienkumi:- pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar RPP km pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana un laistšana, kršumaugu un krmu kopšana, puu stdšana un ravšana; lapu grbšana un novkšana, teritorijas attršana no sniega un tml. darbi;- veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:- pamatskolas vai vidj izgltba;- valsts valodas prasmes A lmea 2.pakpe;- zint darba izpildes tehniskos pamienus;- przint darb lietojamo tehnisko ldzek...

 • Company KEGUMA STARS, SIA in Other
  19.09.2020

  Teritorijas uzkopšana – ietves, celii, pagalmi, za zona un atkritumu konteineru laukumi. Uzkopt koplietošanas telpas saska ar uzkopšanas grafiku.Galvens prasbas: Vlama vidj izgltba un fizisk noturba. Valsts valodas zinšanas.Atbildga un godprtga attieksme pret darbu.Piedvjam:Izpaldzgu un draudzgu kolektvu;Apmakstu veselbas apdrošinšanu pc nostrdta 1 gada;Brvdienu dzimšanas dien.Kontaktinformcija:+37120216691, +371 65038166Kuu iela 5, egums, LV-5020...

 • Company VITARESTA UAB Latvijas filiāle, AKF in Rīga
  19.09.2020

  VITARESTA UAB Latvijas filile, AKFAicinm darb stniekus VIA JRMALA tirdzniecbas teritorijas (outlet)  uzkopšanai Jaun iela 12, Pii, Babtes pagastsMs piedvjam:- Apmcbas- Stabilu un regulru ikmneša atalgojumu. - Socils garantijas. - Darba aprbu. - Atsaucgu darba vadtju. Pilns darba laiks, 7 dienas ned. Pieteikumus stt: Tlr.nr. 22833887...

 • Company LEANZ SIA in Other
  19.09.2020

  Teritorijas uzkopšana, lapu savkšana, zles paušana, darbs ar uzkopšanas tehniku (zles pvju, trimmeri, lapu ptju), celiu un stvlaukuma slaucšana utt.Kontakttlrunis:26512927...

 • Company Beātes ozoli, BDR in Ozoli
  19.09.2020

  Biedrbai "Betes ozoli" aicina darb STNIEKU daudzvoku mjai Betes iel 25, Valmier uz nepilnu slodzi.Darba lgums uz nenotektu laiku.Darba laika skums no 6.00, 6 stundas dien.Pieteikties vari, zvanot uz tlruni 29190660 (prvaldniecei)....

 • Company Jelgavas komunālie pakalpojumi, SIA in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Jelgavas komunlie pakalpojumi" piedv darbu STNIEKAM /CEI.Darba vieta - poligons un  atkritumu širošanas stacij "Brakši"  Lvbrzes pag., Jelgavas novads.Darba pienkumi: slauct teritoriju, savkt gruus, paprus, kopt zlienus u.c.Piedvjam stabilu atalgojumu un socils garantijas.Normlais darba laiks - 40 stundas ned, 5 dienu darba neda.CV ldzam stt uz e-pastu vai ienest persongi: Jelgava, Dobeles šoseja 34, 2.st. 4.kab.(personlda)Zvant pa tlr.: 26356403 vai 20383141...

 • Company LATLAFT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ”Latlaft” aicina darb STNIEKU (9613 01) uz nepilnu slodziVidus prospekt 12, OgrPienkumi: · Teritorijas uzkopšana;· Nobirušo lapu/ sniega novkšana no teritorijas, pc nepieciešambas no jumta;· Jumta dens caurteku tršana;· Zlja laistšana pc nepieciešambas, paušana, lietojams tehnikas uzraudzba;· Fasu un oga tršana.Atbildba par izdarto darbu, krtbas ievrošana un saimnieciskums;Prasme apieties ar tršanas tehniku un iekrtm.Uzmums piedv:Socils garantijas;...

 • Company GROUP OF PERFECT FRIENDS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  GROUP OF PERFECT FRIENDS, SIAAicina darb SEZONAS STRDNIEKUDarba vieta – RgaPrasbas:- fizisk izturba un morl noturbaCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina pastvg darb STNIEKU uz pilnu slodzi (40h ned ). Galvenie darba pienkumi - rpties par iestdes teritorijas  krtbu un trbu.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas B lmea 2. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 452.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, JelgavaPieteikumu iesniegšana:Aspazijas iel 18, Jelgav, LV-3001 e-pasts: tlrunis uzzim: 63027245, 63021256...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mekljam darbiniekus celtniecbaiPiedvjam: Darbu celtniecb; Regulru atalgojumu reizi mnes 1004 mn/bruto.Visas socils garantijas. Prasbas: Fizisk notrba;Iespju uzskt darbu pc iespjas trk.Ldzam stt savu CV uz ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb STNIEKU. Galvenie darba pienkumi:1. Uzkopt teritoriju katru dienu ldz izgltojamo atnkšanai ( plkst.7.00).2. Attrt iestdes teritorij esošo ku jumtus no sniega, nepieaut lsteku un šdou veidošanos uz tiem.3. Regulri attrt no sniega celius, kpnes, tos nokaist ar smiltm.4. Attrt teritoriju no nobirušajm lapm.5. Vasaras period – savlaicgi paut zlienu.6. Rpties, ravt, puu dobes grupu laukumos un vis iestdes teritorij. Darba vietas adrese - Aspazijas iela 18, Jelgava, LV-3001,kontaktlrunis: 63027245, 63021256e-pasts: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas interešu izgltbas iestde brnu un jauniešu centrs "Junda" aicina darb  STNIEKU  0.5 slodzeAtalgojums: 225 eur/mnes pirms nodoku nomaksas.Darba vieta: Lediu ceš 1, Jelgava (nometnes vieta "Ledii").Galvenie darba pienkumi:Uzkopt, uzturt krtb apkrjo teritoriju: sakopt ugunskura vietas, apstdjumus, salast zarus, kopt teritoriju atbilstoši gadalaikam.  Darbs ar lapu ptju, zaru smalcintju.Darba laiks: 9:00 – 13:00 (darbs ir savienojams ar tehniska darbinieka amatu iestd).Lgums uz nenoteiktu laiku.Informcija par vakanci un pieteikšans: +371 26448086....

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Dauga in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb stnieku uz pilnu slodzi izgltbas programmu stenošanas viet "Dagda".CV ldzam stt ldz 2020.gada 8.martam Daugavpils Bvniecbas tehnikumam uz e-pasta adresi: ar nordi "Stnieks".* Sazinsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzti personla atlases otrajai krtai....

 • Company CARACOLES, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Caracoles" aicina darb: sezonas mestrdniekusPienkumi: Jaunaudu kopšanas darbi me, atbilstoši kvalittes prasbm.Prasbas: Bez kaitgiem ieradumiem.Ms piedvjam:- socils garantijas,- atalgojumu 1126 Eur.CV ldzu stt uz E-pastu: ...

 • Company RIVERSIDE SERVICE, SIA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb STNIEKU (profesijas kods: 9613 01).Prasbas kandidtiem: godgums, atbildba un vlme strdt draudzg kolektv.Piedvjam:  konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas.Darba pienakumi: uzturt trb un krtb nekustam pašumam piederošo ra teritoriju, k ar citi pienkumi saska ar amata aprakstu.Alga bruto: ~EUR 1080 (pirms nodoku nomaksas)Darba vietas adrese: Dzirnavu iela 140, Rg, centrKontakti: CV stt uz epastu: ; tlr.nr.: 23006732...

 • Company Rīgas domes Mājokļu un vides departaments in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas domes Mjoku un vides departaments inform par vakanto stnieka amata vietu Kapstu prvaldes Ziepniekkalna kapstStnieka galvenie amata pienkumi:1.         Nodrošint kapstas kantora un kaplias telpu, kapstas un tai piegulošo teritoriju savlaicgu uzkopšanu un trbu.2.         Regulri, katru dienu apsekot kapstas teritoriju, sniegt informciju kapstas przinim par teritorijas stvokli (atkritumu uzkrjumi, nokaltušie un nogztie koki (avrijas stvokl), salauzti oga posmi u.c. postjumi).3.         Kopt rpus kapavietm esošo un kapstai piegulošo teritoriju.4.         Ziemas laik laikus notrt kapstas galvenos ceus un celius.5.         Pirms ziemas sezonas sagatavot sniega un ledus tršanai nepieciešamo inventru un             materilus (smiltis kapstai piegulošo ietvju un kapstas ceu un celiu kaisšanai ...

 • Company Rīgas domes Mājokļu un vides departaments in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas domes Mjoku un vides departaments inform par vakanto stnieka amata vietu Kapstu prvaldes Pleskodles kapstStnieka galvenie amata pienkumi:1.         Nodrošint kapstas kantora un kaplias telpu, kapstas un tai piegulošo teritoriju savlaicgu uzkopšanu un trbu.2.         Regulri, katru dienu apsekot kapstas teritoriju, sniegt informciju kapstas przinim par teritorijas stvokli (atkritumu uzkrjumi, nokaltušie un nogztie koki (avrijas stvokl), salauzti oga posmi u.c. postjumi).3.         Kopt rpus kapavietm esošo un kapstai piegulošo teritoriju.4.         Ziemas laik laikus notrt kapstas galvenos ceus un celius.5.         Pirms ziemas sezonas sagatavot sniega un ledus tršanai nepieciešamo inventru un             materilus (smiltis kapstai piegulošo ietvju un kapstas ceu un celiu kaisšanai   a...

 • Company Rīgas Mūzikas vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Mzikas vidusskola aicina darb STNIEKU.Kontakti: e-p:Tlr.nr.: 67612391, 29473000...

 • Company Rīgas Mūzikas vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Mzikas vidusskola aicina darb STNIEKU.Kontakti: e-p:Tlr.nr.: 67612391, 29473000...

 • Company RIGAS TILTI, SIA in Tilti
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RIGAS TILTI, SIAstnieks (viena vakance)darba vieta – “Gjju tunelis zem dzelzcea pie stacijas Traine”-0.39 stnieka norma.darba samaksa:vasar (no apra ldz septembrim) -  euro 140,00 (pirms nodoku nomaksas); ziem  (no oktobra ldz martam) -      euro 170,00 (pirms nodoku nomaksas).Darba laiks:                        vasar- piecu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 20 stundas( no pirmdienas – piektdienai):             no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00             ziem- sešu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 24 stundas( no pirmdienas – sestdienai:              no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00-  darbiniekam  katru mnesi no 25.- 27. datumam uz via nordto kontu tiek prskaitta darba samaksa, k ar darba devjs samaks visus likum noteiktos nodokus; -  apmaks d...

 • Company RIGAS TILTI, SIA in Tilti
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RIGAS TILTI, SIAstnieks (viena vakance)darba vieta – “Gjju tunelis zem dzelzcea posm Sarkandaugava- Mangai”-0.42 stnieka norma.darba samaksa:vasar (no apra ldz septembrim) -  euro 150,00 (pirms nodoku nomaksas);ziem  (no oktobra ldz martam) -      euro 180,00 (pirms nodoku nomaksas).Darba laiks:                        vasar- piecu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 20 stundas( no pirmdienas – piektdienai):             no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00             ziem- sešu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 24 stundas( no pirmdienas – sestdienai:              no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00Kandittam uz noteikto vakanci zvant Artim Molodcovam tiltu un krastmalu ekspluatcijas prvaldes mkslgo bvju meistaram, mob.tlr. 291755933 (no pl.08:00-16:30), ...

 • Company NAMSAIMNIEKS, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  - Dzvojams mjas un tai piesaistt zemes gabala sanitr kopšana;- Veikt pilstas ietvju tršanu;- Veikt ietves un celiu kopšanu un attršanu no sniega un nokaisšanu ziemas period;- Regulri veikt savu kopjamo teritoriju apsekošanu;- Informt darba devju par konstattajiem bojjumiem;- Prasme patstvgi organizt darbu.CV ldz 30.09.2020 aicinm stt uz e-pasta adresi: vai iesniedzot kltien Ezeru iel 2, Limbaos....

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 210. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb stnieku (pilna slodze)Darba pienkumi:Uzkopt un uzturt tru iestdes teritoriju - slauct pagalmu, ravt pues, apkopt un apgriezt krmus, paut zli, ziem trt sniegu.Prasbas kandidtiem- atbildgs pret darba pienkumiem;- bez kaitgiem ieradumiem.- latviešu- pamata lmenis A- pamatizgltbaPiezmesDarba alga - 430 EURAdrese: Bru iela 6, Rga, E-pasts: CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastuTlr.nr.: 67848532, 67848533...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mekljam zles pvjus golfa laukum (darbs saistts ar komandjumiem uz Somiju)Darba apraksts:- Mauria paušanas un kopšanas darbi golfa laukum;- Darbs paredzts ldz 6 mnešiem sezonas laik.Prasbas:- Pieredze zles paušan ar raideri;- Fizisk izturba un vlme strdt lauk;- Vlama izpratne/pieredze par zliena kopšanu;- Angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;- Nopietna attieksme pret uzticto darbu un tehniku;- Nepieciešams savs velosipds vai auto nokšanai uz darbu.Ms piedvjam:- Oficilu darbu ar lgumu un socilajm garantijm;- Atalgojumu no 1400-1800 EUR/mnes atkarb no pieredzes;- Transporta kompensciju;- Apmakstu dzvesvietu ar vism rtbm;- Var pieteikties ar imenes pri.Kontaktinformcija: ...

 • Company MB INVEST, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sezonas strdnieks zivju apstrdDarba aprakstsPrasbas: veiklba, atbildba un precizitteApmcbu darba veikšanai nodrošinm uzmum.Darba vietas adrese: Latvijas teritorija un Atlantijas iela 15, RgaDarba laika veids: maiu darbs, summtais darba laiks (ne vairk k 56 h ned) Slodze: viena vesela slodzeCV stt uz e-pastu: Atalgojums: 860,00 EUR (bruto)Laiks no 1.10.2019. ldz 31.03.2020....

 • Company ZOLITŪDE, KB in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DzKS "Zolitde"  Re. Nr. LV40003096598mekl STNIEKU(vairkas darba vietas) Pienkumi: Daudzstvu dzvojams mjas teritorijas un kpu telpu kopšana, vasaras sezon zles paušana, ziem-sniega tršana, ruden lapu grbšana u.c. darbi, kas iekauti stnieka darba pienkumos. Darba vieta: Rga, Imanta. Darba samaksa: 430.00 eiro mnes pirms nodoku nomaksas Darb stšans laiks: pc iespjas trk.Kontaktinformcija: tel. 67412665, e-pasts: ...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  15.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 244. pirmsskolas izgltbas iestde aicina  darb  stnieku (pilna slodze)Darba pienkumi:- uzkopt un uzturt tru iestdes teritoriju - slauct pagalmu, ravt pues, apkopt un apgriezt krmus, paut zli, ziem trt sniegu.Prasbas:- atbildgs pret darba pienkumiem;- bez kaitgiem ieradumiem. Darba alga - 430 EURAdrese : Marsa gatve 8, RgaE-pasts: Tlr.nr.: 26151348, 67848299, 67848298...

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Lapmežciems
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darb stnieku Lapmeciema PII.Pienkumi: veikt stnieka darba pienkumus Lapmeciema pamatskolas pirmsskolas izgltbas iestd.Prasbas: vlamas zinšanas, prasmes un pieredze stnieka darba veikšan.Pieteikties: CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads,LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company NĪCAS NOVADA DOME in Amata
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba devjs – Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, reg.Nr.4101901772Amata nosaukums – stnieks (profesijas kods 961301)Prasbas pretendentiem:PamatizgltbaGalvenie amata pienkumi:• Veikt  iestdes teritorijas sakopšanu.Darba vietas adrese:Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, Saules iela 5, Nca, Ncas pagasts, Ncas novads, LV 3473Atalgojums – € 450,00 (40 stundu darba neda).Darba vietu skaits – 1 Pieteikšans amata vakancei: CV iesniegt ldz 2020.gada 22.septembrim (ieskaitot) elektroniski uz vai Ncas novada PII “Sprte” pie lietvedes, Saules iel 5, Nc, Ncas novad. Kontaktpersona – vadtja D. Eglte, tlr. 29132273...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Centra humanitr vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties STNIEKA  (profesijas kods 961301) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleks. Galvenie amata pienkumi:  kopt un uzturt krtb  sporta kompleksa kopjo platbu, k ar citi pienkumi saska ar amata aprakstu. - Amata atalgojums no  440.00 EUR.- Atlaides sabiedriskaj transportLdzu stt CV un motivcijas vstuli uz  e-pastu ; tlrunis uzzim 29130698Rga, Krišja Barona iela 116A....

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb      Piedv darbu:stniekam/-ceiuz nepilnu darba slodziobjekt: Stacijas iel 4, ApMiniml darba alga, atbilstoši darba slodzei.CV ldzam stt uz e-pastu: ar nordi – stnieks AP vai pieteikties persongi pie veikala vadtjas....

 • Company AROSA R, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA "Arosa R" -  ir imenes uzmums, kurš nodarbojas ar lielogu krmmelleu audzšanu 54 ha platb.Aicina darb SEZONAS STRDNIEKUS /CES - OGU LASTJUSLvbrzes pagast skot no jlija vidus ldz septembra vidum.Priekšroka darbiniekiem, kuri var nostrdt no 27.07.2020. ldz 20.09.2020.Galven prasba - vlme strdt. Prbaudes laiks 3 dienas.Atalgojums atkargs no KVALITATVI padart darba.Dzvošana var bt uz vietas mjis. Pašiem sava gultas vea, dviei un tml., prtika. Tiek organizta prtikas iegde no veikala.  diena gatavošanai ir virtuve. Tlrunis saziai par sezonas darba iespjm: 25694417....

 • Company AROSA R, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Arosa R" aicina darb SEZONAS STRDNIEKUS/CES OGU KRMU IZGRIEŠANAI, RAVŠANAI, STDŠANAI.Galven prasba- vlme strdt. Tlrunis: 25694417...

 • Company NAMU SERVISS, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  NAMU SERVISS, SIAAicina darb StniekuTeritorijas un koplietošanas telpu uzkopšana.Kontaktinformcija: , 29523757...

 • Company NAMU SERVISS, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  NAMU SERVISS, SIAAicina darb StniekuTeritorijas un koplietošanas telpu uzkopšana.Kontaktinformcija: , 29523757...

 • Company VĪTGA, KB in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicina darb STNIECI/-KU. Darba pienkumi: Gars ielas 12 un J.Vtola ielas 1 mju pieguošo teritoriju uzkopšana. Jbt vlmei strdt. Darba slodze: 0,8 slodze. Pieteikties vari, zvanot uz tlruni 26601121....

 • Company LATVIJAS JURAS AKADEMIJA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Latvijas Jras akadmija aicina darbstnieku (profesijas kods - 961301)Darba pienkumi un atbildba – Latvijas Jras akadmijas rjs teritorijas uzkopšana, kpu telpu uzkopšana.Darba vieta – Flotes iela 12, Rga;Atalgojums bruto – 430.00- eiro/mnesPilna laika darbs 40 stundas/ned;Kontaktinformcija – t. 28737711...

 • Company NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA in Other
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Profesionls izgltbas kompetences centra "Nacionl Mkslu vidusskola" struktrvienba Jaa Rozentla Mkslas skola aicina darbSTNIEKU (uz nenoteiktu laiku).Darba pienkumi:- uzkopt un uzturt krtb iestdes przi esošo teritoriju.Adrese: Hmaa iela 2A, Rga.Atalgojums: EUR 435 mnes.Kontaktpersona: direktora vietnieks saimniecbas darb Vilnis Ermansons, tlr. 29487604....

 • Company KEGUMA STARS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Paušanas teritorijas vizul apskate un attršana no liekiem priekšmetiem;noteikts teritorijas paušana;tehnikas (paušanas) sagatavošana un uzturšana darba krtb....

 • Company Zemgales EKO, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  SIA Zemgales EKO aicina darb DZVNIEKU RJU Jelgavas pilstas teritorij.Darbam nepieciešama autovadtja B kategorijas apliecba.Alga no EUR 650 bruto.Sazinties pa tlruni 29357119...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Ādaži
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Veikals "Elvi" Rgas gatv 51, daos, aicina darb stnieku.Darba pienkumi:nodrošint trbu un krtbu veikala apkrtn;Ms piedvjam:atalgojumu 430.00 eur pirms nodoku nomaksas;piemaksas saistb ar motivcijas programmm,elastgu darba grafiku,apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,veselbas apdrošinšanu,bezmaksas pusdienas un tju/kafiju.Darbam pieteikties var pie veikala vadtja Rgas gatv 51, daos, elektroniski Elvi mjas lap, sada "Vakances" vai stot CV uz nordto e-pastu: .Tlrunis uzzim: 26156271Informjam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Js piekrtat, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, uzglabti un izmantoti SIA “Vita mrkets” personla atlases vajadzbm....

 • Company VITA MARKETS, SIA in Ragana
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Veikals "Elvi" Tirgus iel 10, Ragan, aicina darb stnieku uz nepilnu slodzi.Darba pienkumi:nodrošint trbu un krtbu veikala apkrtn;Ms piedvjam:atalgojumu 215.00 eur pirms nodoku nomaksas;piemaksas saistb ar motivcijas programmm,elastgu darba grafiku,apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,veselbas apdrošinšanu,bezmaksas pusdienas un tju/kafiju.Darbam pieteikties var pie veikala vadtja Tirgus iel 10, Ragan, elektroniski Elvi mjas lap, sada "Vakances" vai stot CV uz nordto e-pastu  ...

 • Company KAIGI, ZEM in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicina darb lielogu dzrveu lastjus - sezonas darbam Lvbrzes pagast Kaigos.darba skšana +- no 07.09.2020. Var pieteikties darbam ar uz atseviškm dienm, aicina darb ar pensionrus.Iespjams transports no Dobeles uz darba vietu un atpaka(ar no un uz Jelgavu)Darba samaksa ir atkarga no padart darba apjoma(0.50 EUR par 1kg).Tlrunis: 22339733...

 • Company BIRZĪTES 6, KB in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DZKS "Birztes 6" re. piedv darbu stniekam (cei) (ieteicams ar darba pieredzi) uz nenoteiktu laiku. Nepilns darba laiks, darba alga (brutto) 297.00. Darba vieta Valmieras iel, Css. Zvant T. 22830556...

 • Company LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE in Jelgava
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Latvijas Lauksaimniecbas universitte (Re.Nr.90000041898) piedv darbu pilnas slodzes stniekam/ei uz nenoteiktu laiku.Pienkumi:Veikt teritorijas uzkopšanu, emot vr laika apstkus, ts apsekošanu, ruden vkt lapas, ziem trt sniegu.Piedvjam stabilu atalgojumu un socils garantijas.Darba vieta: Jelgava, Latvijas Lauksaimniecbas universitteBruto darba alga 430 EUR.Pieteikumu ldzam stt ldz 2020.gada 11.septembrim uz e-pastu Kontaktlrunis: 28385899Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos nordto personas datu apstrdes przinis ir Latvijas Lauksaimniecbas universitte, adrese: Liel iela 2, Jelgava....

 • Company Dobeles komunālie pakalpojumi, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uz noteiktu laiku(  uz darbinieku atvainjumu laiku ldz 2 mnešiem)-Sezonas strdnieks - zles pvjs ar trimmeri, vlams ar sertifiktu.Interesties pa telefonu 29183635...

 • Company FIVE CONSULTING, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  FIVE CONSULTING, SIA aicina darb SEZONAS STRDNIEKUS1.   Darbbas joma: Kdras ieguve 1.2. pienkumi: Griezts kdras prkraušana 1.3. darba vieta – Rga2. Prasbas:2.1.  darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1076-1500 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,3.3. darba rems – 40 stundas nede,3.4. slodzes tips - viena vesela ...

 • Company BEĀTUS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Trt ielas, troturus, zemes gabalus, kas piegu nampašumam un kas rjs kpnes;sekot ldzi apzaumojumu saglabšanai; izkrt un noemt karogu valst noteiktajos datumos.Pieteikšans pa tlr.64107929 vai pa e-pastu ...

 • Company VITGA, KOO in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicina darb STNIECI/-KU. Darba pienkumi: Gars ielas 12 un J.Vtola ielas 1 mju pieguošo teritoriju uzkopšana. Jbt vlmei strdt. Darba slodze: 0,8 slodze. Pieteikties vari, zvanot uz tlruni 26035841...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters