Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

29 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Rūpju bērns, BDR in Other
  17.11.2019

  Biedrba "Rgas pilstas "Rpju brns"" aicina sav komand pievienoties socilo rehabilittju grupu dzvokos "Špoles"Galvenie pienkumi1. Paldzt klientiem uzlabot esošs un apgt jaunas pašaprpes, socils un darba prasmes, uzlabot viu socils funkcionšanas spjas;2. Organizt un vadt praktisks, tematisks, radošs nodarbbas, organizt rpus grupu dzvoku paskumus, brv laika aktivittes, kas veicintu klientu darba/ socilo prasmju attstbu;3. Vadt nodarbbas, aktivittes atbilstoši klienta spjm, nodrošint nepieciešamo paldzbu un atbalstu nodarbbu/aktivitšu laik;4. Sadarbojoties ar klientu, struktrvienbas darbiniekiem un klienta piedergajiem, izvrtt klienta iemaas un spjas, prasmes ldzdarboties;5. Novrot un novrtt klienta attstbas, uzvedbas izmaias un informt struktrvienbas socilo darbinieku par saviem novrojumiem;6....

 • Company Rūpju bērns, BDR in Other
  17.11.2019

  Biedrba "Rgas pilstas"Rpju brns"" aicina komand socilo rehabilittju (imenes asistentu) personm ar garga rakstura traucjumiem un imenm, kurs kds no veckiem ir persona ar garga rakstura traucjumiemGalvenie pienkumi:1. sniegt izgltojošu atbalstu un paldzbu patstvgas dzves prasmju un iemau attstšan; 2. sniegt atbalstu pašaprpes prasmju attstšan un uzlabošan (persongs higinas ievrošana, rpes par rjo izskatu, aprbu u.c.)3. sniegt atbalstu un izgltot mjsaimniecbas vadšan un budeta plnošan (st gatavošana, veas mazgšana, mjoka uzkopšana/iekrtošana, ienkumu/izdevumu plnošana, iepirkšans, samaksa par mjokli, laika plnošana u.c.);4. sniegt atbalstu brnu aprpes un audzinšnas jautjumos;5. sniegt atbalstu  un paldzbu socilo prasmju attstšan (savu vajadzbu apzinšans, spja piesaistt un izmantot pieejamos ...

 • Company 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS' in Liepāja
  17.11.2019

  Liepjas pilstas domes Socilais dienests aicina darb SOCILS PALDZBAS ORGANIZATORU Socils paldzbas daDarba vieta:  Liepjas pilstas domes Socilais dienests, E.Veidenbauma iel 3, Liepja.Informcija pa tlr.: 63489653, 28327434Pieteikties:  CV un pieteikuma vstuli ar nordi "Socials paldzbas organizators" stt uz e-pastu sarmite.balaska" rel="nofollow">@liepaja.lv vai pa pastu:  Liepjas pilstas domes Socilais dienests, E.Veidenbauma iel 3, Liepja, LV-3401.Darba pienkumi: - novrtt  personu (imeu) materilo stvokli, sadzves apstkus, socils vajadzbas;...

 • Company 'GAIĻEZERS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

           Rgas socils aprpes centra „Gaiezers” Socils aprpes nodaas socil aprptja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurssAmata mris: Nodrošint socils aprpes pakalpojumu sniegšanu Rgas socils aprpes centr “Gaiezers” (turpmk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionlo traucjumu d to nevar nodrošint paši saviem spkiem. Amata alga: EUR 700.00Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas pašvaldbas sabiedriskaj transport, veselbas apdrošinšanas polises.Prasbas:-    pirm lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes, socils rehabilitcijas vai socils paldzbas sniegšanas jom vai profesionl vidj izgltba socils aprpes jom;-    praktiska darba pieredze socils aprpes jom;-    valsts valodas zinšanas atbilstoši normatvajos aktos noteiktajm prasbm (C1 lmenis);-    labas iemaas dar...

 • Company Sociālās aprūpes centrs "Allaži" in Allaži
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrba ”Socils aprpes centrs “Allai”” aicina darb  socilo rehabilittju uz nenoteiktu laiku.attstt, uzlabot socils prasmes SAC klientiem;  organizt, nodrošint saturgu brv laika pavadšanu klientiem.Galvens prasbas:1.lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jomlabas latviešu, krievu valodas zinšanas;iniciatva un patstvba, spja strdt komand;augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild.Atalgojums:summtais darba laiks – 4.70EUR stund pirms nodoku nomaksas;socils garantijas;profesionlas pilnveidošans un izaugsmes iespjas.Slodze:   0.5 slodzeCV stt uz e-pastu .comTlrui uzzim 29299952, 27325971Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm. ...

 • Company Sociālās aprūpes centrs "Allaži" in Allaži
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrba ”Socils aprpes centrs “Allai”” aicina darb  socilo aprptju uz nenoteiktu laiku. Darba pienkumi:             Sniegt socilo aprpi SAC klientiem – atbalstu, paldzbu ikdienas aktivitts saska ar klienta individulo socils aprpes plnu.  Galvens prasbas:1.lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom;komunikabla, atsaucga un uz klientu apkalpošanu orientt personba;iniciatva un patstvba, spja strdt komand;labas latviešu, krievu valodas zinšanas;augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild.Vlama B kategorijas autovadtja apliecba.Slodze:   viena slodze CV stt uz e-pastu .comTlrui uzzim 29299952, 27325971Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm. ...

 • Company Rugāju novada dome in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  1. Prasbas britiesas loceklim:1) Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;2) sasniegts 30 gadu vecumu;3) persona ir ieguvusi pirm lmea (koledas) vai otr lmea augstko akadmisko izgltbu pedagoijas, psiholoijas, medicnas vai tiesbu zintn vai zintnes nozarei atbilstoša otr lmea profesionl augstk (pedagoga, psihologa, jurista, socil darbinieka, rsta) izgltbu;4) prot valsts valodu augstkaj lmen;5) nevainojama reputcija.2. Saska ar Britiesu likuma 11. pantu par britiesas locekli nevar ievlt personu:1) kurai prtrauktas vai atemtas brna aizgdbas tiesbas;2) kura sodta par tša noziedzga nodarjuma izdaršanu (neatkargi no sodmbas dzšanas vai noemšanas);3) kura atbrvota no kriminlatbildbas, soda vai soda izciešanas par tša noziedzga nodarjuma izdaršanu;4) kura saukta pie kriminlatbildbas par tša nozi...

 • Company Līgatnes novada dome in Līgatne
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lgatnes novada dome aicina pieteikties uz vakantosocils paldzbas organizatora vietu  Prasbas pretendentam :•           izgltba – pirm lmea profesionl augstk izgltba socilaj darb;•           kvalifikcija – socils paldzbas organizators;•           prasme strdt ar SOPA programmu;•           valsts valodas prasme augstkaj lmen.Iesniedzamie dokumenti:•           Pretendenta CV;•           Izgltbas dokumentu kopijas;    Dokumentus iesniegt Lgatnes novada dom ldz š.g.15.novembrim:         Persongi sekretrei - Spriu iel 4, Lgatn vai Ntaures iel 6, Augšlgatn, Lgatnes pagast         Dokumentus elektroniski var nostt uz e-pasta adresi ar nordi “Socilais darbinieks”  - ...

 • Company Dzintarkrasta serviss, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrba " Dzintarkrasta seviss" aicina darb socilo aprptju.Darba vieta Akciju iel 5, Rg. Darba samaksa 600 eur mnes.Pieteikties, rakstot e-pastu uz  vai pa tlruni  67416062...

 • Company Dzintarkrasta serviss, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrba " Dzintarkrasta seviss" aicina darb socilo rehabilittju.Darba vieta Akciju iel 5, Rg. Darba samaksa 600 eur mnes.Pieteikties, rakstot e-pastu uz  vai pa tlruni  67416062...

 • Company Bērnu Oāze, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs; SIA „Brnu Oze” 40003486841Profesija; Socilais aprptjs (profesijas kods 3412 01)Izgltba - Pirm lmea augstk izgltba specialittDarbbas joma; Socilais aprptjs dienas centr brniem (7-17 gadu vecum) un imenmDarba pienkumi; Pamatuzdevumi - organizt nodarbbas, aktivittesDarba vietas adrese; Biešu iela 6, Rga, LV - 1004Atalgojums; 600 (pirms nodoku nomaksas)Brvo darba vietu skaits; 1Darba devja kontaktinformcija. , 27788150...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais aprptjs (3412 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba - socil aprptja kvalifikcijaPapildus prasbas:    Vlama pieredze socil aprptja amatAlga no EUR:    552Alga ldz EUR:    802Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Pavnieki”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi „Pavnieki socilais aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487 aicina darb Socilo aprptju (3412 01) uz nenoteiktu laiku. PrasbasIzgltbas lmenis: 1.lmea profesionl augstk izgltba – socil aprptja kvalifikcijaPapildu prasbas: Pieredze socils aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no 552 EUR ldz 802 EURDarba rems:  Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese: Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim, ar atzmi “socilais aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487 aicina darb Socilo rehabilittju (3412 02) darbam uz nenoteiktu laiku. Prasbas: Izgltbas lmenis - Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom Papildu prasbas - Praktisk darba pieredze darb ar brniem.Alga: no 552 EUR ldz 802 EUR.Darba rems:  Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese: Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim, ar atzmi “socilais rehabilittjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Pers...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Ezerkrasti
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:        Socilais aprptjs (3412 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:      1PrasbasIzgltbas lmenis:        1.lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom  Papildus prasbas:        Pieredze socils aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR: 552Alga ldz EUR:           802Darba rems:  Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese: Beru iela 142, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “socilais aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Kalnciems
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:        Mzikas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:      1PrasbasIzgltbas lmenis:        Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jomPapildus prasbas:        Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu. Zinšanas par darb lietojamo ldzeku darbbas principiem un to lietošanas noteikumiem. Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba un orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs.Alga no EUR: 244Alga ldz EUR:  353Darba rems:  Nepilns sasintais darb...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Kalnciems
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija: Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba veids: Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:      1PrasbasIzgltbas lmenis:        1.lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jomPapildus prasbas:        Pieredze socils rehabilitcijas jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR: 552Alga ldz EUR: 802Darba rems:  Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:  Kalnciema iela 93, Rg, LV-1046, VSAC “Rga” filile „Kalnciems” CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “socilais rehabilittjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba - socil aprptja kvalifikcijaPapildus prasbas:    Vlama pieredze socil aprptja amatAlga no EUR:    552Alga ldz EUR:    802Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Pavnieki”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi „Pavnieki socilais rehabilittjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumento...

 • Company Biedrība Dzīves ĀBECE, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Socils aprpes centrs aicina darb SOCILOS APRPTJUS.Pieteikties pa tel.nr. 26442200...

 • Company Dobeles rajona Ģimenes atbalsta centrs "LEJASSTRAZ in Dobele
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs ar brniem, vajadzga socil aprptja izgltba.(varbt pedagoisk izgltba)Darbs uz noteiktu laiku(uz dekrta laiku)Pieteikties zvanot-29471928 vai stot CV  uz e-pastu:...

 • Company Rūjienas novada pašvaldība in Liepkalni
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rjienas novada pašvaldbas Socilais aprpes centrs “Lode ”, “Liepkalni”, Lode, Lodes pagasts, Rjienas novads LV-4248, tlrunis 64219009, e pasts: , Aicina darb aprptju (profesijas kods 341202) uz nenoteiktu laiku ar 2020. gada 1. janvri. Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt- veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt dienu no virtuves un izdalt klientiem istabis, nepieciešambas gadjum barot; novro klientu veselbas stvokli un informt par to medicnas msu vai socilo darbinie...

 • Company Rūjienas novada pašvaldība in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rjienas novada pašvaldbas Socilais aprpes centrs “Lode ”, “Liepkalni”, Lode, Lodes pagasts, Rjienas novads LV-4248, tlrunis 64219009, e pasts: , Aicina darb socilo rehabilittju (profesijas kods 341202) uz nenoteiktu laiku. Amata pienkumi:-        Plnot un realizt socils rehabilitcijas pakalpojuma sniegšanu klientiem;-        Veikt klienta funkcionlo spju izvrtšanu sadarbb ar starpprofesionu komandu;-        Paldzt klientam realizt socils aktivittes dados paskumos un nodarbbs, specializts un radošs darbncs, kultras un sporta paskumos.Prasbas pretendentam:-       Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom.-       Iniciatva un patstvba, spja strdt komand....

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Eleja” izsludina konkursu uz vakantoBrnu nodaas SOCIL APRPTJA amatu, profesijas kods 3412 01(darba vieta: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads)Galvenie amata pienkumi:izvrtt klientu socils vajadzbas;identifict klientu pašaprpes spjas;izstrdt klientu individulo socils aprpes programmu, socils aprpes plnus, pastaigu grafikus, koordint aprptju darbu;veicint klientu socilo aktivitti, veicint socilo prasmju apguvi;veikt klientu pavadoa un/vai starpnieka funkcijas.Prasbas pretendentiem:socil aprptja izgltba;vlama iepriekšja pieredze ldzg darb;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;prasme strdt komand;...

 • Company Bērnu Oāze, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Brnu Oze” 40003486841Profesija: Socilais aprptjs (profesijas kods 3412 01) Izgltba - Pirm lmea augstk izgltba specialittDarbbas joma; Socilais aprptjs dienas centr brniem (7-17 gadu vecum) un imenmDarba pienkumi: Pamatuzdevumi - organizt nodarbbas, aktivittesDarba vietas adrese; Biešu iela 6, Rga, LV - 1004Atalgojums; 600 (pirms nodoku nomaksas)Brvo darba vietu skaits; 1Darba devja kontaktinformcija:e-pasts: tel.27788150...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VSAC "Kurzeme" filile "Liepja” aicina darb Socilo rehabilittju(profesijas klasifikatora kods 3412 02)uz noteiktu laikuAmata pienkumi:...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pašvaldbas iestde "Jelgavas socilo lietu prvalde" aicina darb socilo aprptju Socils un medicnisks aprpes centr (Zirgu iel 47a, Jelgav), darbs ar senioriem.Prasbas kandidtiem: 1. lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes, socils rehabilitcijas vai socils paldzbas jom; C lmea 1.pakpes valsts valodas prasme; ·       Spja strdt komand.Galvenie pienkumi:plnot socils aprpes pakalpojumus aprpes mjs klientiem;noteikt  socils aprpes pakalpojumu nepieciešambu un organizt pakalpojumu sniegšanu;veikt aprpes mjs klientu  pašaprpes  spju novrtšanu;apsekot klientus dzvesviet.Motivtu pieteikuma vstuli, CV stt uz e- pastu " rel="nofollow"> ldz 2019.gada 30.novembrim.Tlr. informcijai: 63050876Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm....

 • Company 'RĪGAS DOMES RĪGAS BĀRIŅTIESA' in Other
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasbas    Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Vlama pieredze darb ar brniem.Alga no EUR:    244Alga ldz EUR:    353Darba rems:    Nepilnais sasintais darba laiks – (17,5 stundas ned)Slodzes tips:    0,5 slodzeDarba vietas adrese:    Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Teika”    CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “Teika medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks ap...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VSAC "Kurzeme" filile “Ii” aicina darb Socilo rehabilittju(profesijas klasifikatora kods 3412 02)uz nenoteiktu laikuAmata pienkumi:- Plnot un realizt socils rehabilitcijas pakalpojuma sniegšanu klientiem;-  Veikt klienta funkcionlo spju izvrtšanu sadarbb ar starpprofesionu komandu;- Iesaistt klientu apmcbu programms, lai uzturtu, atjaunotu vai apgtu dzves pamatprasmes;- Paldzt klientam realizt socils aktivittes dados paskumos un nodarbbs, specializts un radošs darbncs, kultras un sporta paskumos.Prasbas pretendentam:-  Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom.Prasmes un zinšanas:...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters