Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

77 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 77 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas labkljbas prvaldeizsludina konkursu uz vakantoJelgavas novada daudzfunkcionl socilo pakalpojumu centra LAIPAsocil aprptja amatu, profesijas kods 3412 01(darba vieta – Jelgavas novada daudzfunkcionlais socilo pakalpojumu centrs “LAIPA”, Draudzbas iel 3, Kalnciem, Kalnciema pagast, Jelgavas novad)Galvenie amata pienkumi:izvrtt klientu socils vajadzbas;identifict klientu pašaprpes spjas;izstrdt klientu individulo socils aprpes programmu, socils aprpes plnus, pastaigu grafikus, koordint aprptju darbu;veicint klientu socilo aktivitti, veicint socilo prasmju apguvi;veikt klientu pavadoa un/vai starpnieka funkcijas. Prasbas pretendentiem:socil aprptja izgltba;vlama iepriekšja pieredze ldzg darb;valsts valodas prasme (vidjais lmenis);prasme strdt komand;labas komunikcija...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Kalnciems” izsludina konkursu uz vakantoSOCIL REHABILITTJA amatu (nepilns darba laiks 12 stundas ned; darba vieta: Lielupes iel 27, Kalnciem, Kalnciema pagast, Jelgavas novad, LV-3016)Galvenie amata pienkumi:klientu socils rehabilitcijas plnu sastdšana, atbilstoši identifictajm problmm;klienta socilo prasmju uzlabošana un jaunu prasmju attstbas veicinšana;izgltojošu, kultras un sporta paskumu organizšana, veicinot klienta ldzdalbu tajos;klientu socils aktivittes sekmšana, paldzot saglabt aktvu dzvesveidu.Prasbas pretendentiem:izgltba: pirm lmea augstk izgltba socilaj rehabilitcij vai augstk izgltba cit socilaj jom;vlama pieredze socilaj darb;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;spja operatvi un konstruktvi pieemt lmumus un izrdt in...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ogres novada pašvaldba (Re.Nr.90000024455) atkrtoti aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Ogres novada britiesas loceka amatu(1 amata vieta ar darba vietu Madlien, Madlienas pagasts, Ogres novads)Prasbas pretendentiem:Par britiesas locekli var ievlt personu:kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;kura sasniegusi 30 gadu vecumu;kurai ir otr lmea augstk akadmisk izgltba pedagoijas, psiholoijas, medicnas vai tiesbu zintn vai zintnes nozarei atbilstoša otr lmea profesionl augstk (pedagoga, psihologa, jurista, socil darbinieka, rsta) izgltba;kura prot valsts valodu augstkaj lmen;kurai ir nevainojama reputcija;neattiecas Britiesu likuma 11.pant nordtie ievlšanas aizliegumi.Galvenie amata pienkumi:sniegt paldzbu brnam vai aizgdnb esošai personai, kura pc paldzbas vrsusies brities...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Latgale
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba vieta: VSAC Latgale filile LitenePienkumi:veicint klientu ldzdalbu savu socilo un interešu prasmju apgšan, vadt interešu pulciu (kokapstrde);iesaistt klientus radošs aktivitts, ievrojot darba drošbu, klienta vlmes un vajadzbas un saska ar individulajm un grupu programmm, dienas remu un nodarbbu sarakstiem,u.c. pienkumi.Darba laiks:  normlais sasintais (35 st. ned).Piedvjam:Pc nostrdtiem 6 mnešiem piedvjam veselbas apdrošinšanu10% piemaksu piedarba algas par pašiem riska apstkiem.pieteikties: Jnis Kaviš 26596828; ...

 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb socilo aprptju.Galvenie pienkumi:* Noteikt un izveidot socils aprpes pakalpojumu kompleksu;* Plnot un organiz klientu socilo aprpi, aprpes plna izpildi;* Novrtt un kontrolt socils aprpes procesu un kvalitti.Ldzam CV stt uz e-pasta adresi: ldz 2021.gada 29.martam....

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Biedrba„Latvijas Samariešu apvienba" (re. Nr.40008001803) ir brvprtga,inovatva, dinamiska, politiski un reliiski neatkarga, kompetenta un uz praktisku rcbu orientta nevalstiska sabiedrisk labuma organizcija, kuras devze ir „Paldzt dzvot". Savus mrus steno caur socilo pakalpojumu nodrošinšanu ldzcilvkiem.Aicina darb – Socilo rehabilittju darbam ar personm ar garga rakstura traucjumiem. Galvenie darba uzdevumi– praktiski strdt ar klientu socilo prasmju apguv un pilnveid:Plnot un organizt klientiem nodarbbas, ekskursijas, seminrus, pieredzes apmaias,u.c.Mct, konsultt un motivt klientus:·        ienkumu un izdevumu sabalansšan,·        godprtg kredtu maksjumu veikšan,·        vienoties ar kreditoriem par izdevgkiem kredtu atmaksu grafikiem,·         nepieciešamo ldzmaksjumu veikšan,·        da...

 • Company Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veselbas un socils aprpes centrs-Sloka, SIAaicina darb - Socilais aprptjsAmata mris:Ilgstošs un slaicgs socils aprpes un socils rehabilitcijas pakalpojuma klientiem nodrošint izvirzto mru un uzdevumu stenošanai nepieciešamos nosacjumus socils aprpes jom un sniegt nepieciešamo atbalstu socil pakalpojuma saemšanas laik.Darba pienkumi:- Noteikt klienta socils aprpes veidus, socilo aprpes lmeni, pašaprpes spju lmeni, skotnjs funkcionls spjas;- Kop ar klientu noteikt socils aprpes mrus;- kop ar klientu noteikt socils aprpes mrus, respektjot klientu intereses un vajadzbas;- noteikt klienta socilaj aprp iesaistts  un iesaistms personas;- veikt socils aprpes procesa dokumentšanu atbilstoši stenotajm darbbm;- regulri sekot ldz klienta pašaprpes spju dinamikai un pilnveidot socilo aprpes plnu atbils...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs „Zemgale” aicina darb filil „Iecava”-interešu pulcia (Keramikas) audzintju (0,5 slodze)Ms piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;- darba pieredzi valsts prvald;- labus darba apstkus;- draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus;- atalgojumu no 250 EUR - 352,50 EUR (0,5 slodzei); 10% ikmneša piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu risku- veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- plnot un vadt pulcia nodarbbas;- motivt un iesaistt klientus pulcia nodarbbs;- rosint klientus izteikt sevi radošajos darbos un piedalties dads aktivitts;...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto socil aprptja amata vietu filil “Jelgava” Prasbas pretendentam: - Pirm lmea profesionl augstk izgltba, socil aprptja kvalifikcija. - Vlama profesionl pieredze darb ar personm ar garga rakstura traucjumiem.- Normatvo aktu przinšana, kas saistta ar amata pienkumu izpildi. - Atbildba, precizitte un godgums, spja bt klientorienttam.  Galvenie pienkumi:- Nodrošint socils aprpes pakalpojumu sniegšanu fililes klientiem.- Paldzt klientam uzlabot esošs un apgt jaunas socils prasmes.- Informt un izgltot klientus jautjumos, kas saistti ar viu pienkumiem un tiesbm, k ar par socilo pakalpojumu saemšanas krtbu....

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz divm vakantm socil rehabilittja amata vietm VSAC „Zemgale” filil „Jelgava" (uz nenoteiktu laiku, pilna slodze).Ms piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;- alga (bruto) EUR 552 – EUR 802 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66);- 10% piemaksu  pie noteikts mnešalgas;- normlo sasinto darba laiku (35 stundas ned);- darba pieredzi valsts prvald;- labus darba apstkus;- draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus;- veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- veikt klientu socils funkcionšanas novrtšanu;...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs „Zemgale” aicina darb filil „Jelgava”- interešu pulcia (Sporta pulcia) audzintjs (uz nenoteiktu laiku 0,5 slodze).Ms piedvjam:-    socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;-    alga (bruto) EUR 276 – EUR 352,50 (par 0,5 slodzi) atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66);-    10% piemaksu no noteikts mnešalgas;-    darba pieredzi valsts prvald;-    labus darba apstkus;-    draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus;-    veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:-    plnot un vadt pulcia nodarbbas;-    motivt un iesaistt klientus pulcia nodarbbs;-    rosint klientus izteikt sevi radošajos darbos un piedalties dads aktivitts;-    izstrdt nodarbbu metodiku atbilstoši klienta spjm un veselbas...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SOCILAIS REHABILITTJSDarba aprakstsBrocnu novada pašvaldbas Socils aprpes centr ,,Atptas” Remtes pagast izsludina konkursu uz socil rehabilittja amata vietu (uz nenoteiktu laiku pilna slodze).Btiskkie amata pienkumi:Veikt klientu socils funkcionšanas novrtšanu;Diagnostict klientu socils barjeras, socilo statusu, vrtbas, noteikt klientu socilo prasmju lmeni;Piedalties starpprofesionu komand klientu socils rehabilitcijas gait;Piedalties klientu individul socils rehabilitcijas plna izstrd, realizcij un pilveid;Veikt socilo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicinšanu socil darbinieka vadb.Prasbas pretendentiem:Pirm lmea augstk izgltba;Darba pieredze profesij;Labas latviešu valodas zinšanas....

 • Company ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Alksnes novada Socilo lietu prvalde,Re.nr. 90011733825izsludina pretendentu pieteikšanos uzSocil rehabilittja amata vietu(uz noteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi: Organizt un vadt socils rehabilitcijas pakalpojuma sniegšanu socil dienesta klientiem; Nodrošint klientu rehabilitcijas programmu stenošanu atbilstoši plnam; Veikt profesionlu socilo rehabilitciju; Sniegt socils rehabilitcijas pakalpojumus; Paldzt socilajam darbiniekam sadarbb ar citiem specilistiem izstrdt un stenot klientu individulos socils rehabilitcijas plnus, maint un papildint tos atbilstoši prmaim klienta dzves situcij; Paldzt klientam uzlabot esošs un apgt jaunas socils prasmes. Prasbas pretendentam:Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom.prasme rast risinjumu k...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SAC Srmkši aicina komand soc. rehabilittju.Iespjama nakšošana dienesta istab50% ceu izdevumu kompenscija...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SAC Srmkši sav komand aicina socilo aprptajuiespjama nakšošana 50% ceu izdevumu kompensšana...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais aprptjs (3412 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom Papildus prasbas:    Pieredze socils aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    552Alga ldz EUR:    802Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 142, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 31.oktobrim ar atzmi “socilais aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu ...

 • Company Gauja, BDR in Amata
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Biedrba „Brnu un jauniešu attstbas centrs „Gauja”Re. Nr.40008199286Juridiska adrese: Gaujaslu iela 31-3, Gauja, Inukalna novads, LV2140 Adrese pastam: Vidzemes 12-81, Vangai, Inukalna novads,  LV-2136Tlrunis:22721212, e-pasts:Inukalna novads                                                                                                                                     Interešu pulcia audzintjs profesijas kods 341209Amata aprakstsGalvenie pienkumi:1.    Organizt un vadt interešu pulcia nodarbbas 2.    Organizt un vadt darbu klientu grupm (ekskursijas, paskumus u.tml);3.    Paldzt klientiem uzlabot esošs un apgt jaunas pašaprpes, socils un darba prasmes;...

 • Company Slimnīca "Ģintermuiža", SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

                                                                                  VSIA „Slimnca „intermuia”” aicina darb                                                                                                                       sporta un fizisko aktivitšu interešu pulcia AUDZINTJU                                                      no  psihoaktvm  vielm atkargu  brnu socils rehabilitcijas noda                                                                                          Prasbas pretendentam (-tei) :     1.    Augstk vai vidj profesionl izgltba.     2.    Zinšanas, pieredze vai studijas sporta un fizisko aktivitšu organizšanas, sporta pedagoijas, medicnisks rehabilitcijas vai                      individulo, k ar komandas sporta veidu jom ( var bt minto jomu students )...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Socilais aprptjs (3412 01)Darba lgums uz nenoteiktu laiku    Prasbas :1.lmea profesionl augstk izgltba – socil aprptja kvalifikcijaPapildus prasbas:   Pieredze socils aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuNormlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ar nordi “socilais aprptjs, Teika” ldz 2020.gada 11.septembrim stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Valsts socils aprpes centrs “Rga”...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VSAC "Kurzeme" filile "Liepja” aicina darb Socilo rehabilittju(profesijas klasifikatora kods 3412 02)uz noteiktu laikuAmata pienkumi:...

 • Company 'SELGA' Ventspils pilsētas pansionāts un bērnu nam in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ventspils socils aprpes nams “Selga” izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCIL REHABILITTJA amatu Amata pienkumi:organizt un vadt socils rehabilitcijas pakalpojuma sniegšanu socils aprpes nama  klientiemnodrošint klientu rehabilitcijas programmu stenošanu atbilstoši plnamveikt klientu socils funkcionšanas novrtšanu; veikt profesionlu socilo rehabilitciju; Piedvjam:darbu sakrtot darba vid;atbalstu no kolu puses;socils garantijas;savlaicgu un regulru atalgojumu.Amatam noteikt mnešalga no 766,00 EUR (pirms nodoku nomaksas)Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:CV un motivcijas vstule;Izgltbu apliecinošu dokumentu kopijas.Pieteikuma dokumentus iesniegt ldz 2021. gada 9. martam plkst.15.00, nostot elektroniski uz e-pastu: , vai nogdt persongi SAN “Selga”, Prkou iela 21, Ventspils, LV 3601...

 • Company 'TĒRVETE' sociālās aprūpes centrs in Dobele
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Socils aprpes centrs “TRVETE”Socils aprpes centrs “Trvete” ir Trvetes novada pašvaldbas iestde un ir reistrta socilo pakalpojumu sniedzju reistr. Socils aprpes centr ir iekrtota socils aprpes nodaa. SAC ”Trvete” dzvo 220 seniori un centr strd 85 darbinieki.SOCILO APRPTJUOrganizt un veikt socils aprpes pakalpojumu sniegšanu, sekmjot un nodrošinot klienta pašaprpes un higinas prasmju atgšanu/ atjaunošanu:veikt klientu pamatvajadzbu izvrtšanu;sastdt klienta individulo aprpes plnu;sadarboties un uzturt kontaktus ar klientu tuviniekiem;uzraudzt un kontrolt aprpes personla darbu u. c.Atalgojums: 740,- EURDarba laiks: darba diens no plkst. 8:00 ldz 16:30.PIEDVJAM:darbu sakrtot darba vid;atbalstu no kolu puses;socils garantijassavlaicgu un regulru atalgojumu.veselbas apdrošinšanu;papildus atvainju...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487 Socilais aprptjs (3412 01)  Uz nenoteiktu laikuViena vesela slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    1.lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom;-    Pieredze socils aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu Ms Tev uzticsim:    - Veikt klienta pamatvajadzbu novrtšanu;- Pamatojoties uz klienta funkcionlo spju novrtjumu,    identifict jomas, kurs klientam nepieciešama paldzba;- Iekaut klienta liet informciju par aprpes procesa norisi,    socils aprpes plnošanas, nodrošinšanas un novrtšanas   procesu, saska ar iekšjiem normatvajiem aktiem.Ms piedvjam:    -    amata algu no 552.00 ldz 802.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu risku;-    normlo sasinto darba laiku (35 stundas...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487 Socilais aprptjs (3412 01)  Uz nenoteiktu laikuViena vesela slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    1.lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom;-    Pieredze socils aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu Ms Tev uzticsim:    - Veikt klienta pamatvajadzbu novrtšanu;- Pamatojoties uz klienta funkcionlo spju novrtjumu,    identifict jomas, kurs klientam nepieciešama paldzba;- Iekaut klienta liet informciju par aprpes procesa norisi,    socils aprpes plnošanas, nodrošinšanas un novrtšanas   procesu, saska ar iekšjiem normatvajiem aktiem.Ms piedvjam:    -    amata algu no 552.00 ldz 802.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu risku;-    normlo sasinto darba laiku (35 stundas...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Socilais aprptjs/-a (3412 01)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    1 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    1. lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom;-    Vlama praktisk darba pieredze ldzg amat;-    Labas datorlietotja prasmes MS Office programms;-    Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, uz klientu interesm orientta darbba un pozitvs darba rezultts.Ms Tev uzticsim:    -    Veikt klienta pamatvajadzbu novrtšanu;-    Pamatojoties uz klienta funkcionlo spju novrtjumu, identifict jomas, kurs klientam nepieciešama paldzba;-    Veikt socils aprpes procesa izvrtšanu;-    Sadarbb ar klientu un/vai citiem starpprofesionls komandas locekiem sastdt individulu socils aprpes plnu.Ms piedvjam:-    Amata algu no 552.00 ldz 802.00 EUR bruto, (a...

 • Company Notici sev!, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Profesija: interešu pulcia audzintjs (socils prasmes)Profesijas kods: 3412 09Darba veids: darba lgums uz noteiktu laikuDarba pienkumi: 1.Organizt un vadt interešu izgltbas nodarbbas (rokdarbi, mjturba, ziepju liešana, njošana, dziedšana u.tml); 2.Organizt un vadt darbu klientu grupm (tematiskas nodarbbas, paskumus, ekskursijas u.tml.); 3.Nepieciešambas gadjum sniegt klientam paldzbu dads via ikdienas darbbs. Prasbas: vidj izgltba, labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, prasme organizt savu darbu.Pieredze saskarsm ar cilvkiem ar invaliditti tiks uzskatta par priekšrocbu.Atalgojums: 645.00 mnesDarba laiks: pilna slodzeDarba vietas adrese: Mlpils ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldba SAC „Zemgale” aicina darbSOCILO APRPTJUPrasbas amata pretendentiem/-m:·  Pirm lmea profesionl augstk izgltba - socil aprptja kvalifikcija.·  Precizitte darba pienkumu veikšan.· Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.·  Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.· Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.· Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).·  Labas datorprasmes.Piedvjam:Amatalgu EUR 730,00  mnes (pirms nodoku nomaksas);Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika beigm);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Socilais aprptjs”, ldz 2020. gada 31. martam, ie...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jomPapildus prasbas:    Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu. Zinšanas par darb lietojamo ldzeku darbbas principiem un to lietošanas noteikumiem. Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba un orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs.Alga no EUR:    365Alga ldz EUR:    529Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (26,25 stundas...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Mzikas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas :Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Spja vadt socializcijas procesu, veicint radošumu. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba, orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs. Pieredze darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas, tiks uzskatta par priekšrocbu.. Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)PusslodzeDarba vietas adrese:    Kalnciema iela 93, Rg, LV-1046, VSAC “Rga”filile „Kalnciems” CV ar nordi “mzikas interešu pulcia audzintjs” ldz 2020.gada 29.maijam  stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojo...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba lgums uz nenoteiktu laiku    Prasbas: Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom Papildus prasbas: Praktisk darba pieredze socilaj darb.Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Kalnciema iela 93, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Kalnciems”CV ar nordi “socilais rehabilittjs, Kalnciems” ldz 2020.gada 29. maijam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Valsts socils aprpes centrs “Rga”, adr...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba lgums uz nenoteiktu laiku    PrasbasIzgltbas lmenis: 1.lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom Papildus prasbas:  Praktisk darba pieredze darb ar brniem.Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Viena vesela slodzeDarba vietas adrese: Stmerienas iela 4, Rga, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ar nordi “socilais rehabilittjs, Teika” ldz 2020.gada 29.maijam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Valsts socils aprpes centrs “Rga”,...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Aicina darb Sporta interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuIzgltbas lmenis:    Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu. Zinšanas par darb lietojamo ldzeku darbbas principiem un to lietošanas noteikumiem. Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba un orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs.Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)PusslodzeDarba vietas adrese :Stmerienas 4, Rg, LV-1006, VSAC “Rga” filile „Teika” CV ldz 2020.ga...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs: VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487   Profesija: Sadzves iemau interešu pulcia audzintjs (3412 09) Darba veids: Darba lgums uz noteiktu laiku   Darba vietu skaits: 1   Prasbas Izgltbas lmenis: Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom   Papildus prasbas: ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  STS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas :Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Spja vadt socializcijas procesu, veicint radošumu. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba, orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs. Pieredze darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas, tiks uzskatta par priekšrocbu.. Nepilns sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)0,75 slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 3, Rg, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki” CV ar nordi “vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs, Pavnieki” ldz 2020.gada 31.martam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegt...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487diena gatavošanas un galda kultras interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jomPapildus prasbas:    Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu. Zinšanas par darb lietojamo ldzeku darbbas principiem un to lietošanas noteikumiem. Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba un orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs.Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) PusslodzeDarba vietas adrese: Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV l...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais aprptjs (3412 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba - socil aprptja kvalifikcijaPapildus prasbas:    Vlama pieredze socil aprptja amatAlga no EUR:    552Alga ldz EUR:    802Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Pavnieki”CV ldz 2020.gada 31. martam ar atzmi „Pavnieki socilais aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie p...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb socilo aprptju Dienas centr “Atbalsts” (Zirgu iel, Jelgav), uz pilnu darba laiku - 40 stundas ned. Prasbas kandidtiem: 1. lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes, socils rehabilitcijas vai socils paldzbas jom, vai vidj izgltba socils aprpes jom;  Vlama pieredze darb ar personm ar garga rakstura traucjumiem; C lmea 1.pakpes valsts valodas prasme; Zinšanas Microsoft Office Basic Edition komplekta programmatr (Word, Exel, Outlook); ·         Spja strdt komand. Galvenie pienkumi: Sniegt paldzbu un atbalstu pašaprp, veikt uzraudzbu; sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitts; organizt kulinrijas nodar...

 • Company DERPELE, PUBLIC_BODY in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nepieciešams darbienieks Socil aprptja amatam.Darba izpildes vietas: 1. “Pansionts”, slces pag., Bauskas novads.                                        2. “Derpele”, Elektrii, Codes pag., Bauskas novads.Amata pienkumi: -Sastdt klienta individulo socils aprpes plnu, veikt t realizciju un pilnveidi. -Piedalties socil darbinieka vadtaj starpprofesionu komand. -Organizt un vadt vides terapiju. -Klientu aktivizšana, individul staigšana, individul tehnisk palgldzeka pielietošana, sdinšana, paldzba pie pozicionšanas. -Individuls sarunas ar klientiem vai sarunas ar klientiem grups. -Veicint klientu ldzdalbu savu socilo prasmju apgšan. -Novrst stresognos faktorus un par to esambu informt socilo darbinieku, medicnas personlu un prjos komandas darbiniekus. -Attstt klienta prasmi izvirzt mri un plnot ...

 • Company SALACGRIVAS NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Galvenie darba pienkumi: Organizt un vadt socils rehabilitcijas pakalpojuma sniegšanu socil dienesta klientiemNodrošint klientu rehabilitcijas programmu stenošanu atbilstoši plnam;Veikt profesionlu socilo rehabilitciju;Sniegt socils rehabilitcijas pakalpojumus;Paldzt socilajam darbiniekam sadarbb ar citiem specilistiem izstrdt un stenot klientu individulos socils rehabilitcijas plnus, maint un papildint tos atbilstoši prmaim klienta dzves situcij;Paldzt klientam uzlabot esošs un apgt jaunas socils prasmes....

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Mzikas interešu pulcia audzintjs/-a (3412 09) Uz nenoteiktu laiku 0,5 slodze Ms no Tevis sagaidm: - Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom; - Vlama pieredze un zinšanas psiholoij, socilaj aprp, socilaj rehabilitcij, pedagoij; - Spja profesionli organizt un vadt mzikas interešu pulcia nodarbbas; - Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, pra...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

   VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Socilais rehabilittjs/-a (3412 02)  Uz nenoteiktu laiku  0,75 slodzeMs no Tevis sagaidm:   - Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom (socil rehabilittja kvalifikcija);- Zinšanas socils rehabilitcijas jom un veselbas aprpes jautjumos;- Profesionls darbbas pamatuzdevumu veikšanai nepieciešams zinšanas izpratnes lmen;- Darba pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev uzticsim:    -    Veikt klienta socils funkcionšanas novrtšanu;- Veicint klienta socilo prasmju pilnveidi, attstt un uzlabot klienta pašaprpes iemaas;- Piedalties klienta individul socils rehabilitcijas plna izstrd, realizcij un pilnveid, kop ar citiem specilistiem.Ms piedvjam:- amata algu no 414.00 ldz 602.00 EUR bruto, (atkarb no profesionl...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Ššanas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Uz nenoteiktu laiku0,75 slodzeMs no Tevis sagaidm: - Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom; - Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu; - Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs. Ms Tev uzticsim: - Plnot, organizt un vadt pulcia praktisks nodarbbas, ievrojot un respektjot klientu vlmes, spjas, talantus un prasmes. Ms piedvjam: - Amata algu no 375.00 ldz 529.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes); - 10% piemaksu par darbu, kas saistts ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Socilais aprptjs/-a (3412 01) Uz nenoteiktu laiku 1 slodze Ms no Tevis sagaidm: -   1. lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes jom; -   Vlama praktisk darba pieredze ldzg amat; -   Labas datorlietotja prasmes MS Office programms; -   Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, uz klientu interesm orientta darbba un pozitvs darba rezultts. Ms Tev uzticsim: -   ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Kalnciems
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais rehabilittjs/-a (3412 02)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    1 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    Pirm lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jom (socil rehabilittja kvalifikcija);-    Zinšanas socils rehabilitcijas jom, socils aprpes, veselbas aprpes jautjumos, psiholoij un pedagoij;-    Profesionls darbbas pamatuzdevumu veikšanai nepieciešams zinšanas izpratnes lmen;-    Darba pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev uzticsim:    -    Veikt klienta socils funkcionšanas novrtšanu;-    Veicint klienta socilo prasmju pilnveidi, attstt un uzlabot klienta pašaprpes iemaas;-    Piedalties klienta individul socils rehabilitcijas plna izstrd, realizcij un pilnveid, kop ar citiem specilistiem....

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    diena gatavošanas un galda kultras interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lguma veids:    Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    0,5 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom;-    Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu;-    Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs.Ms Tev uzticsim:    -    Plnot, organizt un vadt pulcia praktisks nodarbbas, ievrojot un respektjot klientu vlmes, spjas, talantus un prasmes.Ms piedvjam:    -    amata algu no 250.00 ldz 353.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu...

 • Company KRUSTPILS NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA JAUNAMUIZA, in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Krustpils novada pašvaldbas aentra "JAUNMUIA'' (pansionts) piedv darbu socilajam rehabilittjam. Darba pienkumi: Organizt un veikt socils aprpes pakalpojumu sniegšanu, sekmjot un nodrošinot klienta pašaprpes un higinas prasmju atgšanu/ atjaunošanu:·  piedalties klientu individul socils rehabilitcijas plna izstrd, realizcij un pilnveid;·  attstt un uzlabot klientu pašaprpes, higinas, tikas normas;·  mct klientiem prasmi orientties sav socilaj vid;·  mct klientiem prasmi identifict vajadzbas, izvirzt mrus un plnot darbbas t sasniegšanai;·  iesaistt un veicint klientu ldzdalbu brv laika pavadšan – interešu pulcios, atptas pcpusdiens, diskusiju pcpusdiens, spls, dziedšan, zmšan u.tml.;·  iesaistt un veicint klientu ldzdalbu izgltojošu, kultras un sporta paskumu - tetra, kino, koncertu, izstu, p...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jomPapildus prasbas:    Pieredze socils rehabilitcijas jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    276Alga ldz EUR:    401Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks – 17,5 stundas nedSlodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 28.augustam ar atzmi “socilais rehabilittjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti,...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Spja vadt socializcijas procesu, veicint radošumu. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba, orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs. Pieredze darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas, tiks uzskatta par priekšrocbu. Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)PusslodzeDarba vietas adrese :Zebiekstes iela 3, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki” CV ar nordi “vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs, Pavnieki” ldz 2020.gada 19.aprlim stt uz e-pastu: Tiks iz...

 • Company Bērnu Oāze, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs; SIA „Brnu Oze” 40003486841Profesija; Socilais aprptjs (profesijas kods 3412 01)Izgltba - Pirm lmea augstk izgltba specialittDarbbas joma; Socilais aprptjs dienas centr brniem (7-17 gadu vecum) un imenmDarba pienkumi; Pamatuzdevumi - organizt nodarbbas, aktivittesDarba vietas adrese; Biešu iela 6, Rga, LV - 1004Atalgojums; 600 (pirms nodoku nomaksas)Brvo darba vietu skaits; 1Darba devja kontaktinformcija. , 27788150...

 • Company RŪPJU BĒRNS, BDR in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Biedrba "Rgas pilstas "Rpju brns"" aicina sav komand pievienoties socilo rehabilittju specializts darbncas pakalpojum cilvkiem ar garga rakstura traucjumiemGalvenie pienkumi1. Paldzt klientiem uzlabot esošs un apgt jaunas pašaprpes, socils un darba prasmes, uzlabot viu socils funkcionšanas spjas;2. Vadt nodarbbas, aktivittes atbilstoši klienta spjm, nodrošint nepieciešamo paldzbu un atbalstu;3.  Novrtt klienta socils funkcionšanas spjas, izstrdt socils rehabilitcijas plnu sadarbb ar klientu un specilistu komandu, lai nodrošintu aktivittes atbilstoši klienta spjm un vajadzbm;4. Sadarboties ar klientu, struktrvienbas darbiniekiem un citiem specialistiem pakalpojuma nodrošinšan6. Nodrošint klientu uzraudzbu  darba laik;7. Nodrošint iekšjs krtbas noteikumu ievrošanu no klienta puses;8. Sniegt ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters