Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

19 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company RIGAS BARINTIESA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company APRUPES CENTRS AGATE, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aprpes centrs "AGATE"piedv vakanci socilam rehabilittjam.Prasbas: - Profesionls kvalifikcijas lmenis – ceturtais profesionlskvalifikcijas lmenis. Darba pienkumi:– socilais rehabilittjs piedals klientu socils rehabilitcijas plnuizstrd, kuru iekaušana sabiedrb dadu socilu, gargu, fizisku traucjumud ir apgrtinta; veicina klientu socilo prasmju apguvi, pilnveidi unuzturšanu; steno klienta socilo aktivizciju; veicina klienta interesi, vlmi ungribu patstvgi un pilnvrtgi dzvot; novrt sniegto socils rehabilitcijaspakalpojumu rezulttus un izstrd priekšlikumus to pilnveidei; veicina klientaldzdarbbu socils rehabilitcijas pakalpojumos.CV stt uz e-pastu: t. 26008853...

 • Company RŪPJU BĒRNS, BDR in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba "Rgas pilstas "Rpju brns"" aicina sav komand pievienoties socilo rehabilittju grupu dzvokos "Cerbu Dore" cilvkiem ar garga rakstura traucjumiemGalvenie pienkumi1. Paldzt klientiem uzlabot esošs un apgt jaunas pašaprpes, socils un darba prasmes, uzlabot viu socils funkcionšanas spjas;2. Atbilstoši klienta spjm, nodrošint nepieciešamo paldzbu un atbalstu;3.  Novrtt klienta socils funkcionšanas spjas, izstrdt socils rehabilitcijas plnu sadarbb ar klientu un specilistu komandu, lai nodrošintu aktivittes atbilstoši klienta spjm un vajadzbm;4. Sadarboties ar klientu, struktrvienbas darbiniekiem un citiem specialistiem pakalpojuma nodrošinšan6. Nodrošint klientu uzraudzbu darba laik;7. Nodrošint iekšjs krtbas noteikumu ievrošanu;8. Sniegt klientam  atbalstu un paldzbu klienta individulo u...

 • Company RŪPJU BĒRNS, BDR in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba "Rgas pilstas "Rpju brns"" aicina sav komand pievienoties socilo rehabilittju specializts darbncas pakalpojum cilvkiem ar garga rakstura traucjumiemGalvenie pienkumi1. Paldzt klientiem uzlabot esošs un apgt jaunas pašaprpes, socils un darba prasmes, uzlabot viu socils funkcionšanas spjas;2. Vadt nodarbbas, aktivittes atbilstoši klienta spjm, nodrošint nepieciešamo paldzbu un atbalstu;3.  Novrtt klienta socils funkcionšanas spjas, izstrdt socils rehabilitcijas plnu sadarbb ar klientu un specilistu komandu, lai nodrošintu aktivittes atbilstoši klienta spjm un vajadzbm;4. Sadarboties ar klientu, struktrvienbas darbiniekiem un citiem specialistiem pakalpojuma nodrošinšan6. Nodrošint klientu uzraudzbu  darba laik;7. Nodrošint iekšjs krtbas noteikumu ievrošanu no klienta puses;8. Sniegt ...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SAC SRMKŠI un SAC MRSNNIpiedv darbu socilajam aprptjamPrasbas1. 1. lmea profesionla izgltba;2. oti labas komunikcija spjas;3. spja strdt komand un veicint sadarbbu;4. spja strdt dinamiskos un maingos apstkos;5. datorprasmes;6. krievu valodas zinšanas sazias lmen7. B kategorijas autovadtja apliecbaDarba apraksts1. nodrošint socils aprpes pakalpojumu SAC klientiem;2. informt un izgltot klientus jautjumos, kas saistti ar viu pienkumiem un tiesbm, k ar par socil pakalpojuma saemšanas krtbu;3. nodrošint klienta funkcionl stvoka izvrtšanu un sadarbb ar citiem socil darba specilistiem izstrdt individulo socils aprpes vai rehabilitcijas plnu;4. nodrošint prskatmu informcijas atspoguošanu klientu karts par socil aprpes procesa norisi un ne retk k 1x mnes veikt ierakstus klienta karts.5. novrtt klie...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba„Latvijas Samariešu apvienba" (re. Nr.40008001803) ir brvprtga,inovatva, dinamiska, politiski un reliiski neatkarga, kompetenta un uz praktisku rcbu orientta nevalstiska sabiedrisk labuma organizcija, kuras devze ir „Paldzt dzvot". Savus mrus steno caur socilo pakalpojumu nodrošinšanu ldzcilvkiem.Aicina darb – Socilo rehabilittju darbam ar personm ar garga rakstura traucjumiem. Galvenie darba uzdevumi– praktiski strdt ar klientu socilo prasmju apguv un pilnveid:Plnot un organizt klientiem nodarbbas, ekskursijas, seminrus, pieredzes apmaias,u.c.Mct, konsultt un motivt klientus:·        ienkumu un izdevumu sabalansšan,·        godprtg kredtu maksjumu veikšan,·        vienoties ar kreditoriem par izdevgkiem kredtu atmaksu grafikiem,·         nepieciešamo ldzmaksjumu veikšan,·        da...

 • Company Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa in Amata
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Jrmalas pilstas britiesa aicina darb divus britiesas locekus uz noteiktu darba laiku (viena amata vieta)Darba apraksts :· krtot lietas, sagatavot dokumentu projektus atbilstoši normatvo aktu prasbm; · pieemt apmekltjus un sniegt konsultcijas; · prstvt britiesu tiess, valsts un pašvaldbas iestds. Prasbas kandidtam:· atbilstba Britiesu likuma (nkotnes redakcijas, stsies spk ar 2021.gada 1.janvri) 10. panta otraj da un 11.pant izvirztajm prasbm;akadmiskais bakalaura grds vai profesionlais bakalaura grds un atbilstoša profesionl kvalifikcija pedagoij, psiholoij, medicn, socilaj darb vai tiesbu zintn un ne mazk k triju gadu darba sts attiecgaj specialitt;· svešvalodu zinšanas; ...

 • Company Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa in Amata
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Jrmalas pilstas britiesa aicina darb divus britiesas locekus uz nenoteiktu darba laiku (viena amata vieta)Darba apraksts :· krtot lietas, sagatavot dokumentu projektus atbilstoši normatvo aktu prasbm; · pieemt apmekltjus un sniegt konsultcijas; · prstvt britiesu tiess, valsts un pašvaldbas iestds. Prasbas kandidtam:· atbilstba Britiesu likuma (nkotnes redakcijas, stsies spk ar 2021.gada 1.janvri) 10. panta otraj da un 11.pant izvirztajm prasbm;akadmiskais bakalaura grds vai profesionlais bakalaura grds un atbilstoša profesionl kvalifikcija pedagoij, psiholoij, medicn, socilaj darb vai tiesbu zintn un ne mazk k triju gadu darba sts attiecgaj specialitt;· svešvalodu zinša...

 • Company Sporta Spēks, SIA in Amata
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Sporta Spks”Re. Nr. 42103098682Juridiska adrese: Gaujas iela 13-4, Vangai,  LV-2136Tlrunis: 22721212, e-pasts: Inukalna novads                                                                                                                                     Interešu pulcia audzintjs (profesijas kods 341209)Amata aprakstsGalvenie pienkumi:1.    Organizt un vadt interešu pulcia nodarbbas 2.    klientu grupm (ekskursijas, paskumus u.tml);3.    Paldzt klientiem uzlabot esošs un apgt jaunas pašaprp...

 • Company DERPELE, PUBLIC_BODY in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nepieciešams darbienieks Socil aprptja amatam.Darba izpildes vietas: 1. “Pansionts”, slces pag., Bauskas novads.                                        2. “Derpele”, Elektrii, Codes pag., Bauskas novads.Amata pienkumi: -Sastdt klienta individulo socils aprpes plnu, veikt t realizciju un pilnveidi. -Piedalties socil darbinieka vadtaj starpprofesionu komand. -Organizt un vadt vides terapiju. -Klientu aktivizšana, individul staigšana, individul tehnisk palgldzeka pielietošana, sdinšana, paldzba pie pozicionšanas. -Individuls sarunas ar klientiem vai sarunas ar klientiem grups. -Veicint klientu ldzdalbu savu socilo prasmju apgšan. -Novrst stresognos faktorus un par to esambu informt socilo darbinieku, medicnas personlu un prjos komandas darbiniekus. -Attstt klienta prasmi izvirzt mri un plnot ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Latgale
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba vieta: VSAC Latgale filile LitenePienkumi:veicint klientu ldzdalbu savu socilo un interešu prasmju apgšan, vadt interešu pulciu (kokapstrde);iesaistt klientus radošs aktivitts, ievrojot darba drošbu, klienta vlmes un vajadzbas un saska ar individulajm un grupu programmm, dienas remu un nodarbbu sarakstiem,u.c. pienkumi.Darba laiks:  normlais sasintais (35 st. ned).Piedvjam:Pc nostrdtiem 6 mnešiem piedvjam veselbas apdrošinšanu10% piemaksu piedarba algas par pašiem riska apstkiem.pieteikties: Jnis Kaviš 26596828; ...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb socilo aprptju Dienas centr “Atbalsts” (Zirgu iel, Jelgav), uz pilnu darba laiku - 40 stundas ned. Prasbas kandidtiem: 1. lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes, socils rehabilitcijas vai socils paldzbas jom, vai vidj izgltba socils aprpes jom;  Vlama pieredze darb ar personm ar garga rakstura traucjumiem; C lmea 1.pakpes valsts valodas prasme; Zinšanas Microsoft Office Basic Edition komplekta programmatr (Word, Exel, Outlook); ·         Spja strdt komand. Galvenie pienkumi: Sniegt paldzbu un atbalstu pašaprp, veikt uzraudzbu; sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitts; organizt kulinrijas nodar...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Aicina darb diena gatavošanas un galda kultras interešu pulcia audzintju (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuIzgltbas lmenis:    Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Pieredze ldzvrtg jom (darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas) tiks uzskatta par priekšrocbu. Zinšanas par darb lietojamo ldzeku darbbas principiem un to lietošanas noteikumiem. Spja vadt socializcijas procesu, attstt audzinmo intelektu un radošs spjas nodarbbs. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba un orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs.Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)PusslodzeDarba vietas adrese :Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jomPapildus prasbas:    Pieredze socils rehabilitcijas jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    552Alga ldz EUR:    802Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 19. jnijam ar atzmi “socilais rehabilittjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks a...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais rehabilittjs (3412 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba socils rehabilitcijas jomPapildus prasbas:    Pieredze socils rehabilitcijas jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    276Alga ldz EUR:    401Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks – 17,5 stundas nedSlodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Jugla” CV ldz 2019.gada 19.jnijam ar atzmi “socilais rehabilittjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai no...

 • Company Aicinājums Tev, BDR in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba “Aicinjums Tev”, reistrcijas Nr.4000807666Profesija: interešu pulcia audzintjs (socils prasmes)Profesijas kods: 3412 09Darba veids: darba lgums uz noteiktu laikuDarba pienkumi: -        socilo un radošo prasmju pilnveidošana cilvkiem ar invaliditti;-        plnot, organizt un nodrošint socilo prasmju nodarbbas;-        sagatavot materilus nodarbbm,-        paldzt klientam uzlabot esošs un apgt jaunas socils prasmes. Prasbas: vidj izgltba, labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, prasme organizt savu darbu....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "VIDZEME" in Amata
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "VIDZEME"Aicina darb INTEREŠU PULCIA AUDZINTJUPienkumi:Organizt un vadt literatras lasšanu veicinošas nodarbbas un citus paskumus, lai attsttu klientu lastprasmi, bagtintu valodu, izprast zemtekstus un tml.Amata kompetences ietvaros izskaidrot klientiem saprotam veid dadus jautjumus, kuri radušies pc laikrakstu, urnlu, grmatu lasšanas, televzijas prraiu skatšans vai savstarpjm sarunm.Pilnveidot klientu zinšanas par literatras veidiem dzeju, prozu (romniem, ststiem, pasakm, novelm u.c.), dramaturiju (lugm) un liroepisku (eposiem, fabulm, baldm u.c.).Apzint gulošo klientu intereses, esoš fililes grmatu fonda ietvaros nodrošint vius ar literatras materiliem.Last priekš klientiem, kuri to nemk paši, veikt prrunas par izlasto.Veikt bibliotekro, bibliogrfisko un infor...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais aprptjs (3412 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    1.lmea profesionl augstk izgltba - socil aprptja kvalifikcijaPapildus prasbas:    Vlama pieredze socil aprptja amatAlga no EUR:    552Alga ldz EUR:    802Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Pavnieki”CV ldz 2020.gada 31. martam ar atzmi „Pavnieki socilais aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie p...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs (3412 09)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas :Vidj profesionl vai augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    Spja vadt socializcijas procesu, veicint radošumu. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba, orientšans uz darba pozitvu rezulttu. Spja strdt psiholoiski sarets situcijs. Pieredze darb ar ldzgu klientu grupu, vadot praktiska veida nodarbbas, tiks uzskatta par priekšrocbu.. Nepilns sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)0,75 slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 3, Rg, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki” CV ar nordi “vizuls mkslas interešu pulcia audzintjs, Pavnieki” ldz 2020.gada 31.martam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegt...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters