Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

25 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS' in Liepāja
  19.09.2020

  • Liepjas pilstas domes Socilais dienests aicina darb SOCILO DARBINIEKU  Veco auu dzvojam mj Darba vieta: Veco auu dzvojam mja, Ganbu iel 135/141, Liepja. Informcija pa tlr.: 63436377 Pieteikties:  CV un pieteikuma vstuli ar nordi "Socilais darbinieks" stt uz e-pastu: vai pa pastu:  Liepjas pilstas domes Socilais dienests, E.Veidenbauma iel 3, Liepja, LV-3401. Alga: 820 EUR bruto Darba pienkumi: -      -  plnot, organizt, vadt socil darba procesus pielietojot socil darba metodes; - -    - plnot, organizt, veidot starpinstitucionlo un starpprofesionlo sadarbbu;        - veikt socil darba procesa dokumentšanu atbilstoši normatvajiem aktiem;        - sniegt klientam profesionlu un kvalitatvu atbalstu. Prasbas: - otr lmea profesionl augstk izgltba vai augstk akadmisk izgltba socil darbinieka...

 • Company Skrīveru novada pašvaldības aģentūra 'SOCIĀLĀS APR in Ziedugravas
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Skrveru novada pašvaldbas aentra “Socils aprpes centrs “Ziedugravas””, reistrcijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbamsocilo darbinieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)Prasbas: Amatam atbilstoša izgltba un kvalifikcija // vlama pieredze ldzvrtg amat; Galvenie darba pienkumi: Uzturt un papildint klientu elektronisko reistru un kustbas urnlu; Sagatavot ikmneša darba plnus, sarunu protokolus un atskaites; Individulais darbs ar klientiem; Klientu iestšans/izstšans organizšana. Prasmes: labas iemaas darb ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku; zinšanas problmu risinšan socilaj darb; nodrošint klientu ldzdarbbas iespjas; augsta stresa noturba, emptija, spja ievrot konfidencialitti u.c. ...

 • Company VESELIBAS CENTRS ILUKSTE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”aicina darb: Socilo darbinieku  (prof.klas.kods 2635 01)Prasbas pretendentam: •   Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb, socil darbinieka kvalifikcija;•   Vlama atbilstoša darba pieredze vismaz 3-5 gadi; •   Valsts valodas zinšanas atbilstošas Valsts valodas likumam (augstk lmea C1);•   Spja strdt paaugstintas intensittes un psiholoisks slodzes apstkos;•   Iemaas darb ar datoru. Galvenie pienkumi: •    organizt un vadt klientu socils aprpes un socils rehabilitcijas procesu un koordint resursus; •    vadt socils rehabilitcijas procesa komandas darbu, klientu prasmju un iemau saglabšanai, pilnveidošanai, apgšanai;•    plnot un vadt socils rehabilitcijas procesu;•    veicint socil darba specilistu (socilais aprpt...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr.:  40008029381) ir nevalstiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem, steno preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Latvij, k ar sniedz atbalstu auduimenm, adopttjiem un aizbildiem. Msu darbs programm "Prinieks" ir strdt ar imenm, kurs aug pusaudi, kuru uzvedba var novest pie prettiesiskm darbbm. Šajos gadjumos veicam preventvo darbu, lai likumprkpums nenotiktu. Strdjam ar ar imenm, kurs pusaudi kdu iemeslu d jau ir tiesbsargjošo institciju redzeslok. Ms paldzam viiem izprast nodarjumu, lai mazintu iespju tam atkrtoties. Sakar ar programmas "Prinieks" darba uzskšanu Vecumnieku novad, aicinm pievienoties savai komandaiSOCILO DARBINI...

 • Company INCUKALNA NOVADA DOME in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Inukalna novada Socilais dienests aicina darbsocilo darbinieku ar imenm ar brniemDarba pienkumi: vadt socilos gadjumus, identifict klienta socils problmas, izvrtt socilo situciju, piesaistt nepieciešamos resursus, lai paldztu klientam (imenei) risint radušs grtbas; informt un konsultt klientus par viu tiesbm uz socilo paldzbu un socilajiem pakalpojumiem; sadarboties ar valsts un citm pašvaldbas iestdm, organizt un piedalties starpinstitucionls un starpprofesionls komandas tikšans; pc pieprasjuma sagatavot atzinumus, ziojumus; strdt ar vienoto pašvaldbas socils paldzbas administršanas elektronisko sistmu (SOPA) un nepilngadgo personu atbalsta informcijas sistmu (NPAIS); apsekot klientus dzvesviet; veikt preventvo darbu ar imenm un jauniešiem, lai ...

 • Company DZĪVES OĀZE, SIA in Amata
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb socilo darbinieku Centra “Dzves oze” Grupu dzvoka pakalpojum cilvkiem ar garga rakstura traucjumiemGalvenie pienkumi:•    plnot, organizt un prraudzt grupu dzvoka ikdienas darbu;•    plnot un organizt grupu dzvoka nodarbbas un paskumus atbilstoši grupu dzvoka dienas darba krtbai un kontrolt to kvalitatvu izpildi;•    prraudzt tieši padoto darbinieku profesionlo darbbu; •    veikt klientu spju izvrtjumu; •    organizt un prraudzt klientu individulo socils rehabilitcijas plnu izstrdi un stenošanu; •    sniegt konsultatvu un organizatorisku atbalstu klientiem socilo problmu risinšan;Prasbas•    otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb;•    labas komunikcijas un motivšanas spjas;•    spja patstvgi pildt amata pienkumus un pieemt lmumus savas kompetences ietvaros...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinasocil darbiniekaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint Krzes centr ievietoto brnu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu. Prstvt brnu intereses un tiesbas cits institcijs.Prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme pielietot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem,vlme strdt dinamisk un maing darba vid...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaveck socil darbinieka amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint iestdes brnu un jauniešu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu un jauniešu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu. Prstvt brnu un jauniešu intereses un tiesbas cits institcijs. Prasbas: otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme pielietot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem,vlme str...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto socil darbinieka amata vietu filil „Iecava” uz nenoteiktu laiku (pilna slodze). Ms piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam.- algu (bruto) EUR 745 – EUR 1093 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66).- darba pieredzi valsts prvald.- labus darba apstkus.- draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus.- veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- Vadt klienta socilo problmu risinšanu sadarbb ar klientu. -    Prognozt socilo problmu veidošanos un attstbu filil. -    Izmantot darb dadas, katram gadjumam atbilstošks socil darba teorijas un metodes.-    Noteikt sniegto pakalpojumu kvalitti un atbilstbu katra klienta vajadzbm.-    Nepieciešambas gadjum veikt starpnieka funkc...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga”Re. Nr. 90009226487    Profesija:    Socilais darbinieks (2635 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas    Izgltbas lmenis:    Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb (socil darbinieka kvalifikcija)Papildus prasbas:     1. Praktisk darba pieredze socilaj darb. 2. Prasmes novrtt sniegt socils aprpes un socils rehabilitcijas pakalpojuma kvalitti; apkopot, analizt un apstrdt aprpes un rehabilitcijas laik iegto informciju.3. Zinšanas psiholoij, pedagoij un socilaj darb.4. Prasme dokumentt veikts darbbas Prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, lietvedbas prasmes.Alga no EUR:    626Alga ldz EUR:    893Darba rems:     Nepilnais sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)Slodzes tips:     0,75 slodze    Darba vietas...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Valsts socils aprpes centrs "Kurzeme" filile "I” aicina darb SOCILO DARBINIEKU(profesijas klasifikatora kods 2635 01)Amata mris:- nodrošint socil darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.Prasbas pretendentam:- Otr lmea profesionl augstk izgltba vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb; - prasme pielietot savas profesionls zinšanas, izmantojot dadas teorijas, metodes, pielietojot informatvus un vizulus materilus;- prasme identifict klienta socils problmas socil mikro, mezo un makro lmen un stenot socilo vajadzbu izpti socil darba mikro, mezo un makro lmen;- zinšanas par socilo pakalpojumu un socils paldzbas veidiem; socilo pakalpojumu un socils paldzbas kvalitti, novrtšanu un nodrošinšanu.Piedvjam:- apmcbu iespjas;- persongo izaugsmi un profesionlo zinšanu pilnveidoša...

 • Company Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienes in Amata
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Socilais darbinieks darbam ar imenm un brniemPrasbas pretendentam:  1. Otr lmea profesionl augstk - socil darbinieka kvalifikcija vai profesionlais bakalaura grds socilaj darb.2. Normatvo aktu przinšana socilo pakalpojumu un socils paldzbas jom.3. Specifisks zinšanas brnu tiesbu aizsardzbas jom.4. Saskarsmes kultra, prasme kontaktties ar cilvkiem, labas organizatorisks prasmes, prasme strdt stresa situcij, spja analizt, risint konfliktsitucijas, spja organizt citus darbiniekus.5. Labas iemaas darb ar datoru vairks programms.6. Zinšanas dokumentu prvaldbas darba organizcij un noris. Galvenie amata pienkumi:1. Pieemt klientus, izvrtt, reistrt klientu iesniegtos dokumentus.2. Identifict, defint, analizt un risint klienta socils problmas, veikt imenes vai personas dzves apstku apsekošanu.3. No...

 • Company Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienes in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Rzeknes pilstas domes prvaldes “Socilais dienests”“Brnu socilo pakalpojumu centra vadtjs-socilais darbinieks” Prasbas pretendentam: 1.Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb. Vlams profesionlais maistra grds socilaj darb.2.Darba pieredze vadoš amat vairk par 5 gadiem, praktisk darba pieredze iestdes saimniecisks darbbas vadšan, brnu aprp.3.Normatvo aktu przinšana brnu tiesbu, socilo pakalpojumu un socils paldzbas, darba tiesbu, darba aizsardzbas, iestdes vadbas un saimniecisks darbbas joms.4.Komunikabilitte, prasme strdt stresa situcij, spja analizt un rkoties kritisks situcijs, spja organizt citus darbiniekus.5.Spja vadt un koordint starpprofesionu/ starpinstitucionlu sadarbbu.6.Zinšanas dokumentu prvaldb, dokumentu prvaldbas darba organizc...

 • Company RŪPJU BĒRNS, BDR in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  263501 SOCILAIS DARBINIEKSAicinm darb socilo darbinieku specializts darbncas pakalpojum cilvkiem ar garga rakstura traucjumiemGalvenie pienkumi:Plnot, organizt un prraudzt struktrvienbas ikdienas darbu;Plnot un organizt struktrvienbas nodarbbas un paskumus atbilstoši struktrvienbas dienas darba krtbai un kontrolt to kvalitatvu izpildi;Prraudzt tieši padoto darbinieku profesionlo darbbu;Kop ar struktrvienbas darbiniekiem, veikt klientu spju izvrtjumu; Organizt un prraudzt klientu individulo socils rehabilitcijas plnu izstrdi un stenošanu; Sniegt konsultatvu un organizatorisku atbalstu klientiem socilo problmu risinšan;Paldzt klientam uzlabot esošs un apgt jaunas  prasmes;Nodrošint nepieciešamo atbalstu un paldzbu klientam, lai atrastu un piektu  nepieciešamajiem valsts un pašvaldbas resursi...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Staene”izsludina konkursu uz vakantosocil darbinieka amatu, profesijas kods 2635 01,(darba vieta: Svirlaukas iela 9, Staene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031)Galvenie amata pienkumi:klientu socilo problmu identificšana un definšana;socil gadjuma intervence, socilo problmu prognozšana, risinšana preventvo paskumu veikšana;klientu socilo prasmju un aktivitšu lmea noteikšana, paldzba klientam via socilo vlmju un vajadzbu apzinšan un sasniegšan;darbs ar klientu lietm, dokumentiem;priekšlikumu sniegšana socil darba un aprpes pilnveidošanai.Prasbas pretendentiem:izgltba: otr lmea augstk izgltba socilaj darb un socil darbinieka kvalifikcija;vlama pieredze socilaj darb;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;spja operatvi un k...

 • Company Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienes in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Csu novada pašvaldbas aentra„Socilais dienests” aicina pievienoties savam kolektvam SOCILO DARBINIEKU DARBAM AR IMENI UN BRNIEM Galvenie darba pienkumi: ·      identifict klienta socils problmas un izvrtt socilo situciju, lemt par nepieciešamo intervenci, vadt socil gadjuma risinšanas gaitu; ·      sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektvkajiem darbbas virzieniem klienta socils situcijas uzlabošanai; ·      sniegt profesionlu un kvalitatvu psihosocilo atbalstu klientam;·      klienta interess apzint un piesaistt nepieciešamos resursus; ·      socil gadjuma ietvaros sadarboties ar citiem specilistiem un institcijm;·      sadarbb ar klientu izstrdt socils rehabilitcijas/sadarbbas plnus, atbilstoši identifictjm klienta socilajm problmm un vajadzbm; ·      informt un kons...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Amata
  08.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SAC SRMKŠI un SAC MRSNNIaicina darb Socilo darbiniekuPrasbas1. augstk izgltba socilaj darb;2.spja patstvgi pildt amata pienkumus un pieemt lmumus savas kompetences ietvaros;3. prasme strdt komand;4. spja strdt dinamiskos un maingos apstkos;5. labas komunikcijas un motivšanas spjas;6. strdt ar datoru;7. noteikti autovadtja apliecba8. krievu valodas zinšanas sazias lmenDarba apraksts1.identifict klienta socils problmas un vadt socila gadjuma risinšanas gaitu;2.nodrošint klientu lietas, to aktualizciju un lietu uzglabšanu;3. nodrošint klientu socilo vajadzbu izpildi;4. veikt starpnieka funkcijas kontaktjoties ar oficilajm iestadm un atbildgajm personm klientu interess;5.organizt un nodrošint sadarbbu ar pašvaldbas socilajiem dienestiem, citu iestu socilajiem darbiniekiem;6. veikt sava darba u...

 • Company Fonds "Iespēju tilts", NOD in Other
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  1.1.  vadt klienta socilo problmu risinšanu sadarbb ar klientu, piesaistot nepieciešamos specilistus; 1.2.  izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuli vai grup, vai darbam ar imeni, lai identifictu socilo problmu un noteiktu atbilstošo socil pakalpojuma veidu; 1.3.  analizt klienta socilo problmu un paldzt rast alternatvas problmu risinjuma iespjas; 1.4.  prstvt klienta tiesbas; 1.5.  nodrošint klienta socil atbalsta tkla veidošanu, strdt ar imeni, lai rastu risinjumus savstarpjo attiecbu, mijiedarbbas, socilo lomu un aprpes problmm; 1.6.  strdt ar grupu, lai paldztu klientam attstt nepieciešams prasmes, lai atrisintu klienta socils un individuls problmas; 1.7.  aizstvt atsevišu klientu grupas intereses pašvaldb, iesaistot šs klientu grupas savu interešu prstvšan; 1.8.  veid...

 • Company VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS, BDR in Other
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  BDR VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS aicina darb SOCILO DARBINIEKU. Darbs ar pensijas vecuma cilvkiem Senioru dienas centr. Darba pienkumi: Plnot un vadt Senioru dienas centra darbu.Pieteikties zvanot pa tlruni: 29449622 vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company OGRES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS in Amata
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Aicinm pievienoties Ogres novada Socil dienesta (re. Nr.90000025075)  kolektvam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionlu atbalstu ldzcilvkiem viu dzves kvalittes uzlabošan, esat sadarbbai un jaunai pieredzei, zinšanm atvrts/-a!Piedvtais amats - socilais darbinieks Taurupes socilaj centr (nepilns darba laiks).Galvenie amata pienkumi:socilais darbs ar dadu mrgrupu klientiem;vajadzbu un socilo problmu identificšana, to risinšana;lietu veidošana, darbs ar datubzi;risku novrtšana;resursu un pakalpojumu piesaistšana darba proces;starpinstitucionls sadarbbas veidošana;atbalsta un pašpaldzbas grupu organizšana un vadba.Pretendentam izvirzts prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb;vlama pieredze socilaj darb;prasme strdt ar Socils paldzbas admin...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  07.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr.40008029381) ir starptautiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem un sniedz paldzbu imenm ar brniem Latvij kopš 1997. gada. Latvijas SOS Brnu ciematu asocicijas Rgas reionl programma steno kompleksu preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Rg un Latvij. Sakar ar darbbas paplašinšanu aicinm komand:SOCILO DARBINIEKU/-CIdarbam PrdaugavGalvenie pienkumi:  Veikt socilo darbu ar mri paldzt veckiem uzemties atbildbu un atbilstošas rpes par saviem brniem.Izvrtt imenes socils problmas un to clous, sadarbb ar imeni un kolu komandu izstrdt individulo imenes socils rehabilitcijas plnu, atbilstoši tam veikt tlko darbu ar imeni.Sekmt aktvu sada...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb SOCILO DARBINIEKUESF projekta „Personu ar invaliditti vai garga rakstura traucjumiem integrcija nodarbintb un sabiedrb” aktivitšu stenošanai personu ar smagu invaliditti (I un II invalidittes grupa) un garga rakstura traucjumiem (turpmk – Projekta mra grupa) integrcijai darba tirg un sabiedrb.Galvenie pienkumi: sadarbb ar citiem specilistiem izvrtt klienta mobilittes, pašaprpes, komunikcijas spjas, motivciju un spju adaptties SIVA vid; ldzdarboties individulaj rehabilitcijas proces, piedalsies profesionls piemrotbas noteikšanas proces;...

 • Company OLAINES SOCIALAIS DIENESTS in Other
  06.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  ...

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais in Daugavpils
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Daugavpils pilstas pašvaldbas iestde “Socilais dienests” aicina darb uz vakanto Socils paldzbas nodaas socil darbinieka amatu 1.      Amata pamatpienkumi:1.1. pieemt personas, kuras  pretend uz trcgas vai maznodrošintas personas statusu, socilo paldzbu, atbalstu;1.2. prbaudt personu sniegts un par personu saemts informcijas patiesumu;1.3. atbilstoši normatvo aktu un/vai Daugavpils pilstas domes saistošo noteikumu prasbm novrtt personas (imenes) socilo, materilo, finansilo situciju un noteikt nepieciešamo socils paldzbas apjomu, veidu, saemšanas ilgumu, saska ar attiecgajiem taj laik spka esošajiem normatvajiem aktiem un/vai Domes saistošajiem noteikumiem;1.4. sniegt klientiem nepieciešamo informciju par viu tiesbm saemt socilo paldzbu un par šo tiesbu realizcijas iespjm. Vajadzbas gadjum l...

 • Company SENIORU NAMS, SIA in Amata
  06.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  SIA „Senioru nams”Socils aprpes centrs pansionts “Liepa”aicina darbSocilo darbiniekuPrasbas1. otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb;2. oti labas komunikcijas un motivšanas spjas;3. spja patstvgi pildt amata pienkumus un pieemt lmumus savas kompetences ietvaros;4. prasme strdt komand un veicint sadarbbu;5. spja strdt dinamiskos un maingos darba apstkos;6. teicamas valsts valodas zinšanas un krievu valodas zinšanas sazias lmen;7. lab lietotja lmen strdt ar datoru;8. Pieredze socil darba jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Darba apraksts:1. Identifict klienta socils problmas un vadt socila gadjuma risinšanas gaitu;2. Nodrošint klientu lietas, to aktualizciju un lietu uzglabšanu;3. Nodrošint klientu individulos socils rehabilitcijas plnu izstrdi, koordint to stenošanu, at...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters