Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

44 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb socilo darbinieku.Ldzam pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pasta adresi:  ldz 2021.gada 24.martam ieskaitot....

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Biedrba „Latvijas Samariešu apvienba" (re. Nr.40008001803) ir brvprtga, inovatva, dinamiska, politiski un reliiski neatkarga, kompetenta un uz praktisku rcbu orientta nevalstiska sabiedrisk labuma organizcija, kuras devze ir „Paldzt dzvot". Savus mrus steno caur socilo pakalpojumu nodrošinšanu ldzcilvkiem. Aicina darb – Socilo darbinieku darbam personm ar garga rakstura traucjumiem Grupu dzvokl “Dzrves”Pienkumi:Socil gadjuma vadba - plnot un veikt ikdienas darbu ar klientiem.Koordint socilo rehabilittju, socil pedagoga un aprptja ikdienas darbus.Organizt un vadt dadus sabiedriskos paskumus savas darbbas jom iesaistot klientus. Veicint klientu socializšanos redzes loka paplašinšanu.Prasbas:Bakalaura grds socilaj darb. Vlama darba pieredze socils/veselbas aprpes jom....

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Brocnu novada pašvaldbas socils aprpes centrs ,Atptas” Remtes pagast, Brocnu novad aicina darb socilo darbinieku.Galvenie darba pienkumi:plnot, vadt un organizt socils aprpes un socils rehabilitcijas sektora darbu, plnot, vadt un organizt socilo darbu aprpes centra klientiem, vadt aprpes centra starpprofesionu komandas darbu, dokumentt klientu aprpes procesus klientu karts,uzturt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interess. Prasbas:Izgltbas lmenis: profesionl augstk vai akadmisk augstk izgltba socilaj darb (piektais profesionls kvalifikcijas lmenis),praktisk darba pieredze socil darbinieka amat socils aprpes centr tiks uzskatta par priekšrocbu,labas komunikcijas (t.sk. intervšanas, klausšans, atgriezenisks saites nodrošinšan u.c.) un konfliktu risinšanas prasmes,prasme darb ar dator...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  BROCNU NOVADA PAŠVALDBAS IESTDE “SOCILAIS DIENESTS” AICINA DARB SOCIL DARBA SPECILISTUPrasbas pretendentam:1. vai 2. lmea augstk izgltba socilaj darb ar kvalifikciju socils paldzbas organizators vai socilais darbinieks. Par pretendentiem tiks uzskatti ar augstks izgltbas programmas “socilais darbinieks” studenti, tomr iegta socil darbinieka vai socils paldzbas organizatora kvalifikcija tiks uzskatta par priekšrocbu;Labas komunikcijas prasmes, emptija;Izpratne par Socilo pakalpojumu un socils paldzbas sniegšanas pamatprincipiem Latvij;Izpratne par imeu, personu, dadu socilo grupu socilajm vajadzbm;Prasme identifict un analizt klientu socils problmas, to clous un sekas;Iemaas darb ar MS Office programmm, internetu un e-pastu;Pieredze socils paldzbas organizšan, socilaj darb vai socil darba p...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinasocil darbiniekaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint Krzes centr ievietoto brnu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu. Prstvt brnu intereses un tiesbas cits institcijs.Prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme pielietot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem,vlme strdt dinamisk un maing darba vid...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaveck socil darbinieka amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint iestdes brnu un jauniešu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu un jauniešu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu. Prstvt brnu un jauniešu intereses un tiesbas cits institcijs.Prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme pielietot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem,...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaMobils brigdes socil darbiniekaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint  kvalitatvu socilu un informatvu atbalstu Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centra socil riska grupas brniem un jauniešiem. Prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme  praktiski izmantot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,spja ciepilni kominict ar klientiem, neaizskarot viu personisks robeas,spja klientiem saprotami un ciepilni sniegt klientiem informciju par apsekošanu nepieciešambu,prasme paredzt un novrtt lmumu iespjamo ietekmi,prasme brniem un jauniešiem, viu veckiem skaidrot viu tiesbas un pienkumus ...

 • Company ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Alksnes novada Socilo lietu prvalde,Re.nr. 90011733825izsludina pretendentu pieteikšanos uzsocil darbinieka amata vietu (uz noteiktu laiku divas amata vietas)Galvenie pienkumi:vadt socilos gadjumus, identifict klienta socils problmas, izvrtt socilo situciju, piesaistt nepieciešamos resursus, lai paldztu klientam (imenei) risint radušs grtbas;informt un konsultt klientus par viu tiesbm uz socilo paldzbu un pakalpojumiem;organizt un sniegt iedzvotjiem nepieciešamos socilos pakalpojumus un socilo paldzbu;sadarboties ar valsts un citm pašvaldbas iestdm, organizt un piedalties starpinstitucionls un starpprofesionls komandas tikšans;pc pieprasjuma sagatavot atzinumus, ziojumus;apsekot klientus dzvesviet;veikt preventvo darbu, lai novrstu socilo problmu rašanos.·         darbs programm SOPA;·    ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas labkljbas prvaldeizsludina konkursu uz vakantoJelgavas novada daudzfunkcionl socilo pakalpojumu centra LAIPAsocil darbinieka amatu, profesijas kods 2635 01,(darba vieta – Jelgavas novada daudzfunkcionlais socilo pakalpojumu centrs “LAIPA”, Draudzbas iel 3, Kalnciem, Kalnciema pagast, Jelgavas novad)Galvenie amata pienkumi:klientu socilo problmu identificšana un definšana;socil gadjuma intervence, socilo problmu prognozšana, risinšana preventvo paskumu veikšana;klientu socilo prasmju un aktivitšu lmea noteikšana, paldzba klientam via socilo vlmju un vajadzbu apzinšan un sasniegšan;darbs ar klientu lietm, dokumentiem;priekšlikumu sniegšana socil darba un aprpes pilnveidošanai.Prasbas pretendentiem:izgltba: otr lmea augstk izgltba socilaj darb un socil darbinieka kv...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr.40008029381) ir starptautiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem un sniedz paldzbu imenm ar brniem Latvij kopš 1997. gada. Latvijas SOS Brnu ciematu asocicijas Rgas reionl programma steno kompleksu preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Rg un Latvij. Sakar ar darbbas paplašinšanu aicinm komand:SOCILO DARBINIEKU/-CIdarbam PrdaugavGalvenie pienkumi:  Veikt socilo darbu ar mri paldzt veckiem uzemties atbildbu un atbilstošas rpes par saviem brniem.Izvrtt imenes socils problmas un to clous, sadarbb ar imeni un kolu komandu izstrdt individulo imenes socils rehabilitcijas plnu, atbilstoši tam veikt tlko darbu ar imeni.Sekmt aktvu sada...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr.:  40008029381) ir nevalstiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem, steno preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Latvij, k ar sniedz atbalstu auduimenm, adopttjiem un aizbildiem. Msu darbs programm "Prinieks" ir strdt ar imenm, kurs aug pusaudi, kuru uzvedba var novest pie prettiesiskm darbbm. Šajos gadjumos veicam preventvo darbu, lai likumprkpums nenotiktu. Strdjam ar ar imenm, kurs pusaudi kdu iemeslu d jau ir tiesbsargjošo institciju redzeslok. Ms paldzam viiem izprast nodarjumu, lai mazintu iespju tam atkrtoties. Sakar ar programmas "Prinieks" darba uzskšanu Vecumnieku novad, aicinm pievienoties savai komandaiSOCILO DARBINI...

 • Company LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie  amata pienkumi:·  vadt socilos gadjumus, identifict imenes socils problmas, izvrtt socilo situciju, piesaistt nepieciešamos resursus, lai paldztu klientam (imenei) risint radušs grtbas;· konsultt un izgltot imenes ar brniem par viu ldzdarbbas pienkumiem, lai uzlabotu savu socilo situciju, izmatojot socilo paldzbu un socilos pakalpojumus;· izstrdt individulus socils rehabilitcijas plnus atbilstoši identifictajm socilajm problmm, k ar sekot ldzi minto plnu stenošanai;· sadarboties ar valsts un citm pašvaldbas iestdm, organizt un piedalties starpinstitucionls un starpprofesionls sanksms;· pc pieprasjuma sagatavot atzinumus, ziojumus;· strdt ar vienoto pašvaldbas socils paldzbas administršanas elektronisko sistmu (SOPA, NPAIS un NAMEJS);· veikt imeu apsekošanu dzvesviet;·  veikt prev...

 • Company RIGAS SOCIALAIS DIENESTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Rgas Socilais dienests aicina darb vecko socilo darbinieku Dienas centr bezarsGalvenie darba pienkumi: 1. Plnot, organizt un vadt Kopienas centra darbu, nodrošint Kopienas centra funkciju izpildei nepieciešamo uzdevumu veikšanas organizciju Kopienas centra ikdienas darb, k ar Dienesta vadbas atsevišu uzdevumu izpildi noteiktajos termios un atbilstoš kvalitt2.Veidot un attstt Kopienas centr uz iedzvotju vajadzbm balsttu socil atbalsta sistmu.3.Izstrdt ikmneša aktivitšu plnu par Kopienas centra darbu, ievietošanai Rgas domes Labkljbas departamenta mjaslap un Dienesta intraneta vietn.4.Kontrolt un nodrošint Kopienas centra darbinieku amatu aprakstos noteikto amata pienkumu un darba uzdevumu izpildi.5.Nodrošint Kopienas centra pakalpojuma sniegšanu kopienas iedzvotjiem, atbilstoši normatvajie...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs "Kurzeme" filile "I” aicina darb SOCILO DARBINIEKU(profesijas klasifikatora kods 2635 01)Amata mris:- nodrošint socil darbinieka pakalpojumu sniegšanu klientiem.Prasbas pretendentam:- Otr lmea profesionl augstk izgltba vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb; - prasme pielietot savas profesionls zinšanas, izmantojot dadas teorijas, metodes, pielietojot informatvus un vizulus materilus;- prasme identifict klienta socils problmas socil mikro, mezo un makro lmen un stenot socilo vajadzbu izpti socil darba mikro, mezo un makro lmen;- zinšanas par socilo pakalpojumu un socils paldzbas veidiem; socilo pakalpojumu un socils paldzbas kvalitti, novrtšanu un nodrošinšanu.Piedvjam:- apmcbu iespjas;- persongo izaugsmi un profesionlo zinšanu pilnveidoša...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto socil darbinieka amata vietu filil „Iecava” uz nenoteiktu laiku (pilna slodze). Ms piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam.- algu (bruto) EUR 745 – EUR 1093 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66).- darba pieredzi valsts prvald.- labus darba apstkus.- draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus.- veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- Vadt klienta socilo problmu risinšanu sadarbb ar klientu. -    Prognozt socilo problmu veidošanos un attstbu filil. -    Izmantot darb dadas, katram gadjumam atbilstošks socil darba teorijas un metodes.-    Noteikt sniegto pakalpojumu kvalitti un atbilstbu katra klienta vajadzbm.-    Nepieciešambas gadjum veikt starpnieka funkc...

 • Company LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS, BDR in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Biedrbas “Latvijas Sarkanais krusts” dienas aprpes centrs “Stropiš”Re.Nr.40008002279aicina kolektv socilo darbinieku uz slodzi, bet var strdt ar pusslodzi.Amata mris: Nodrošint iestdes brnu un jauniešu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu un jauniešu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu Prstvt brnu un jauniešu intereses un tiesbas cits institcijs.Prasbas: otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb; prasme pielietot normatvos dokumentus; prasme strdt komand un veicint sadarbbu; teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas (krievu) zinšanas sazias lmen; precizitte, augsta atbildbas sajta, lab...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb SOCILO DARBINIEKUESF projekta „Personu ar invaliditti vai garga rakstura traucjumiem integrcija nodarbintb un sabiedrb” aktivitšu stenošanai personu ar smagu invaliditti (I un II invalidittes grupa) un garga rakstura traucjumiem (turpmk – Projekta mra grupa) integrcijai darba tirg un sabiedrb.Galvenie pienkumi: sadarbb ar citiem specilistiem izvrtt klienta mobilittes, pašaprpes, komunikcijas spjas, motivciju un spju adaptties SIVA vid; ldzdarboties individulaj rehabilitcijas proces, piedalsies profesionls piemrotbas noteikšanas proces;...

 • Company BURTNIEKU NOVADA PASVALDIBA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDBA aicina darb SOCIL DIENESTA SOCILO DARBINIECI (-KU)  (UZ NENOTEIKTU LAIKU)ar pamatdarba vietu Draudzbas iela 12a, Valmieras pag., Burtnieku nov. Prasbas pretendentam:· 2.lmea augstk izgltba socilaj darb;· pieredze strdt ar dadm iedzvotju grupm;· prasme strdt ar socils paldzbas pabalstu administršanas programmu SOPA;· przint socil dienesta darbbas principus un saisttos reguljošos normatvos aktus;·  klausšans prasmes, spja spt tri un patstvgi pieemt lmumus nestandarta situcijs;·spja strdt komand un paaugstintas spriedzes apstkos;·teicamas latviešu valodas zinšanas un krievu valoda – sarunvalodas lmen;· labas iemaas darb ar datortehniku, informcijas sistmm un programmm, biroja tehniku;· B kategorijas vadtja apliecba.Galvenie pienkumi:sniegt socilo paldzbu un organizt...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais darbinieks (2635 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darbPapildus prasbas:    Pieredze socil darba jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    835Alga ldz EUR:    1190Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 142/ Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 19.oktobrim ar atzmi “socilais darbinieks” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati t...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SAC SRMKŠI un SAC MRSNNIaicina darb Socilo darbiniekuPrasbas1. augstk izgltba socilaj darb;2.spja patstvgi pildt amata pienkumus un pieemt lmumus savas kompetences ietvaros;3. prasme strdt komand;4. spja strdt dinamiskos un maingos apstkos;5. labas komunikcijas un motivšanas spjas;6. strdt ar datoru;7. noteikti autovadtja apliecba8. krievu valodas zinšanas sazias lmenDarba apraksts1.identifict klienta socils problmas un vadt socila gadjuma risinšanas gaitu;2.nodrošint klientu lietas, to aktualizciju un lietu uzglabšanu;3. nodrošint klientu socilo vajadzbu izpildi;4. veikt starpnieka funkcijas kontaktjoties ar oficilajm iestadm un atbildgajm personm klientu interess;5.organizt un nodrošint sadarbbu ar pašvaldbas socilajiem dienestiem, citu iestu socilajiem darbiniekiem;6. veikt sava darba u...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga”Re. Nr. 90009226487    Profesija:    Socilais darbinieks (2635 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas    Izgltbas lmenis:    Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb (socil darbinieka kvalifikcija)Papildus prasbas:     1. Praktisk darba pieredze socilaj darb. 2. Prasmes novrtt sniegt socils aprpes un socils rehabilitcijas pakalpojuma kvalitti; apkopot, analizt un apstrdt aprpes un rehabilitcijas laik iegto informciju.3. Zinšanas psiholoij, pedagoij un socilaj darb.4. Prasme dokumentt veikts darbbas Prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, lietvedbas prasmes.Alga no EUR:    626Alga ldz EUR:    893Darba rems:     Nepilnais sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)Slodzes tips:     0,75 slodze    Darba vietas...

 • Company CARNIKAVAS NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Carnikavas novada pašvaldbas Socilais dienestsaicina darb uz noteiktu laiku Socilo darbinieku, kura darba pienkumos ietilpst socils paldzbas organizšana un darbs ar pilngadgm personmDarba pienkumi:·         Pieemt apmekltjus un sniegt profesionlu paldzbu;·         Izstrdt klientu socils rehabilitcijas plnus·         Strdt pašvaldbas socils paldzbas informcijas sistm SOPA·         Prstvt klientu valsts un pašvaldbas iestds;·         Veidot klientu socil gadjuma lietas, veikt apsekošanu mjs;·         Sadarboties ar citm institcijm·         organizt deinstitucionalizcijas procesu pašvaldbnodrošint socils paldzbas sniegšanu trkum nonkušm personm;novrtt personas/ imenes socilo un materilo situciju un nodrošint pašvaldbas socils paldzbas pieširšanu atbilstoši normatvajiem aktiemPrasbas kandidtei...

 • Company RIGAS SOCIALAIS DIENESTS in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Rgas Socilais dienests (RSD)aicina darbVECKO SOCILO DARBINIEKU Socilo pakalpojumu dzvesviet un institcij prraudzbas un administršanas jomSocil darba noda Galvenie darba pienkumi: -nodrošint RSD darbinieku vienveidgu socilo pakalpojumu dzvesviet un institcij pieširšanas praksi;-koordint RSD socil darba specilistu darbu socilo pakalpojumu dzvesviet un institcij nodrošinšanas jom;-administrt transporta pakalpojumu personm, kurm apgrtinta prvietošans un nevar prvietoties ar sabiedrisko transportu-piedalties socilo pakalpojumu dzvesviet iepirkumu dokumentcijas izstrd un iepirkumu komisijs;-izstrdt priekšlikumus un piedalties darba grups par jaunu socilo pakalpojumu dzvesviet vai institcij attstšanu un ieviešanu;-savas kompetences ietvaros prraudzt lgumu izpildi par socilajiem pakalpojumiem ...

 • Company RIGAS SOCIALAIS DIENESTS in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Rgas Socilais dienestsaicina darbVECKO SOCILO DARBINIEKU socil darba un socilo pakalpojumu imenm ar brniem un pilngadgm personm prraudzbas un administršanas jom Socil darba noda Galvenie darba pienkumi: -nodrošint socil darba un socilo pakalpojumu imenm ar brniem un pilngadgm personm vienveidgu praksi Rgas Socilaj dienest (RSD);-sagatavot un iesniegt Nodaas vadtjam informciju un priekšlikumus par neviendas prakses gadjumiem un ierosinjumiem un piedalties metodisku materilu izstrd vienveidgas prakses nodrošinšanai;-koordint RSD socil darba specilistu darbu socil darba un socilo pakalpojumu imenm ar brniem un pilngadgm personm nodrošinšanas jom;-sagatavot priekšlikumus socil darba un socilo pakalpojumu imenm ar brniem un pilngadgm personm kvalittes uzlabošanai un izmaim atbilstoši klientu...

 • Company Fonds Grašu bērnu ciemats, NOD in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Organizt brnu nokšanu uz nodarbbm, paskumiem, pie rsta vai citiem specilistiem. Piedalties brnu izgltbas procesa un ikdienas notikumu organizšan. Krtot dadus saimnieciskus jautjumus, kas tieši saistti ar brnu aprpi. Obligtas autovadtja tiesbas.Stt CV uz e-pastu: ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais darbinieks (2635 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darbPapildus prasbas:    Pieredze socil darba jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    835Alga ldz EUR:    1190Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 142, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 15.novembrim ar atzmi “socilais darbinieks” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Staene”izsludina konkursu uz vakantosocil darbinieka amatu, profesijas kods 2635 01,(darba vieta: Svirlaukas iela 9, Staene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031)Galvenie amata pienkumi:klientu socilo problmu identificšana un definšana;socil gadjuma intervence, socilo problmu prognozšana, risinšana preventvo paskumu veikšana;klientu socilo prasmju un aktivitšu lmea noteikšana, paldzba klientam via socilo vlmju un vajadzbu apzinšan un sasniegšan;darbs ar klientu lietm, dokumentiem;priekšlikumu sniegšana socil darba un aprpes pilnveidošanai.Prasbas pretendentiem:izgltba: otr lmea augstk izgltba socilaj darb un socil darbinieka kvalifikcija;vlama pieredze socilaj darb;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;spja operatvi un k...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaveck socil darbinieka amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint iestdes brnu un jauniešu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu un jauniešu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu. Prstvt brnu un jauniešu intereses un tiesbas cits institcijs. Prasbas: otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme pielietot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem,vlme str...

 • Company 'LĪVĀNU NOVADA DOME' in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Lvnu novada dome aicina darb socilo darbinieku darbam ar imeni un brniemSOCILAIS DARBINIEKS darbam ar imeni un brniem – 1 vakance uz pilnu slodzi uz pastvgu darba laiku.Kvalifikcija un prasmes otra lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb; pieredze socilaj darb ar imenm un brniem; laba saskarsmes kultra un komunikcijas prasmes ar cilvkiem; labas latviešu un krievu valodas zinšanas; normatvo aktu przinšana un prasme tos pielietot; labas iemaas darb ar datoru (MS Office) un zinšanas lietvedb; prasme patstvgi organizt savu darbu un pieemt lmumus sarets situcijs; prasme sagatavot rakstiskus ziojumus un atbildes vstules. Galvenie veicamie uzdevumivadt socilos gadjumus, identifict klienta socils problmas, izvrtt socilo situciju, piesaistt ne...

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daugavpils pilstas pašvaldbas iestde “Socilais dienests” aicina darb uz vakanto imenm ar brniem sektora socil darbinieka darbam ar imeni un brniem amatu(uz noteiktu laiku)  1.      Amata pamatpienkumi:1.1. Sniegt socilo atbalstu un paldzbu imenm ar brniem, kurm ir socils funkcionšanas problmas un, kuras ar saviem spkiem nespj prvart pašas dzves grtbas un nesaem pietiekamu paldzbu.1.2. Nodrošint brniem no socil riska imenm nepieciešamos specilistu pakalpojumus un socilo rehabilitciju, veikt nepieciešamo dokumentu noformšanu brna ievietošanai pašvaldbas un valsts ilgstošs socils aprpes un socils rehabilitcijas institcijs.1.3. Regulri veikt klientu dzves apstku prbaudes un imeu prraudzbu.1.4. Piedalties britiesas sd, prstvot to brnu intereses, par kuriem snieguši informciju.1.5. Sagatavot un ...

 • Company Rugāju novada dome in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi:psihosocilais darbs;socil gadjuma vadšana – vadt klienta socilo problmu risinšanu, piesaistot nepieciešamos specilistus; strdt ar klientu individuli vai grup, lai  identifictu socilo problmu un noteiktu atbalsta veidus; analizt klienta socilo problmu un paldzt rast problmu risinjuma iespjas; nodrošint klienta socil atbalsta tkla veidošanu; strdt ar grupu, lai paldztu klientam attstt nepieciešams prasmes; aizstvt  klientu intereses; veidot sadarbbu ar citm institcijm.Prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb;augsta atbildbas sajta, precizitte, iecietba;labas komunikcijas, emptijas, klausšans prasmes, spja spt tri un patstvgi pieemt lmumus nestandarta situcijs, strdt kreatvi;valsts valodas prasme C1 lmen ;prasme lietot inf...

 • Company Bauskas novada Sociālais dienests in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Amata mris:Veikt socilo darbu ar personu grupm - brniem breiem pc rpusimenes aprpes izbeigšans, pusaudiem, jauniešiem.Darba vieta:Bauskas novada Socilais dienestsMs piedvjam: stabilu atalgojumu 929.0 EUR (bruto) un socils garantijas,  msdiengu darba vidi, veselbas apdrošinšanas polisi, iespju strdt profesionl un dinamisk specilistu komand. Vairk informcijas pa tlruni 29595827...

 • Company Bauskas novada Sociālais dienests in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Amata mris:Strdt izgltbas iestd, paldzt brniem, veckiem un skolotjiem risint problmas, kas rada traucjumus izgltbas ieguves proces un savstarpjs attiecbs. Darba vieta:Bauskas pilstas pamatskola.Ms piedvjam: stabilu atalgojumu 464.50 EUR (bruto) un socils garantijas,  msdiengu darba vidi, veselbas apdrošinšanas polisi, iespju strdt profesionl un dinamisk specilistu komand.Vairk informcijas pa tlruni 29595827...

 • Company VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”aicina darb: Socilo darbinieku  (prof.klas.kods 2635 01)Prasbas pretendentam: •   Otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb, socil darbinieka kvalifikcija;•   Vlama atbilstoša darba pieredze vismaz 3-5 gadi; •   Valsts valodas zinšanas atbilstošas Valsts valodas likumam (augstk lmea C1);•   Spja strdt paaugstintas intensittes un psiholoisks slodzes apstkos;•   Iemaas darb ar datoru. Galvenie pienkumi: •    organizt un vadt klientu socils aprpes un socils rehabilitcijas procesu un koordint resursus; •    vadt socils rehabilitcijas procesa komandas darbu, klientu prasmju un iemau saglabšanai, pilnveidošanai, apgšanai;•    plnot un vadt socils rehabilitcijas procesu;•    veicint socil darba specilistu (socilais aprpt...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb socilo darbinieku Socils paldzbas administršanas noda uz pilnu darba laiku - 40 stundas ned.Prasbas kandidtiem:• 2. lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb;• labas prasmes darb ar socils paldzbas administršanas lietojumprogrammu (SOPA);• labas saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem;• spja strdt komand;• C lmea 1.pakpes valsts valodas prasme.Galvenie pienkumi:• pieemt iesniegumus pašvaldbas socils paldzbas pabalstu pieširšanai, izskatt pabalsta saemšanai nepieciešamos dokumentus un nodrošint pabalstu pieširšanu saska ar normatvajiem aktiem;• organizt un sniegt klientam nepieciešamo socilo paldzbu un atbalstu socilo problmu risinšan;• sadarboties ar citm valsts un pašvaldb...

 • Company Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienes in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Csu novada pašvaldbas aentra„Socilais dienests” aicina pievienoties savam kolektvam SOCILO DARBINIEKU DARBAM AR IMENI UN BRNIEM Galvenie darba pienkumi: ·      identifict klienta socils problmas un izvrtt socilo situciju, lemt par nepieciešamo intervenci, vadt socil gadjuma risinšanas gaitu; ·      sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektvkajiem darbbas virzieniem klienta socils situcijas uzlabošanai; ·      sniegt profesionlu un kvalitatvu psihosocilo atbalstu klientam;·      klienta interess apzint un piesaistt nepieciešamos resursus; ·      socil gadjuma ietvaros sadarboties ar citiem specilistiem un institcijm;·      sadarbb ar klientu izstrdt socils rehabilitcijas/sadarbbas plnus, atbilstoši identifictjm klienta socilajm problmm un vajadzbm; ·      informt un kons...

 • Company ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbam eguma novada Socilaj dienest-          veikt socilo darbu ar augsta riska imenm ar brniem, vadot socilos gadjumus-          organizt un piedalties starp institucionlajs sds-          izmantot nepilngadgo personu atbalsta informcijas sistmu NPAIS-          administrt socilo darbu un socilo paldzbu programm SOPA-          organizt un sniegt klientam nepieciešamo socilo paldzbu, socilos pakalpojumus u.c. resursus u.c....

 • Company KANDAVAS NOVADA SOCIALAIS DIENESTS in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Kandavas novada socilais dienests (re. nr. 40900034606) aicina darb  socilo darbinieku (uz noteiktu laiku):Pretendentam izvirzts prasbas:otr lmea profesionl augstk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb;labas iemaas darb ar datoru, informciju sistmm un programmm; u.c. biroja tehniku (skeneris, koptjs, fakss);prasme plnot, vadt un organizt darbu, spja skaidri un argumentti paust savu viedokli;augsta atbildbas sajta, spja patstvgi pieemt lmumus;teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes;veikt socil darba procesa dokumentšanu atbilstoši normatvajiem aktiem;valsts  valodas zinšanas.Galvenie amata pienkumi:vadt socilos gadjumus, identifict klienta socils problmas, izvrtt socilo situciju, piesaistt nepieciešamos resursus, lai paldztu klientam (imenei) risint radušs grtbas;pieemt lmumus...

 • Company 'TĒRVETE' sociālās aprūpes centrs in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  GALVENIE DARBA PIENKUMI:organizt klientu uzemšanu un visus ar to saisttos procesus;izstrd individulos socils aprpes un socils rehabilitcijas plnus;prstvt klientu intereses un tiesbas dados jautjumos;sadarboties un uzturt kontaktus ar klientu piedergajiem un sadarbbas partneriem;piedalties dadu kultras, sporta paskumu un ekskursiju organizšan klientiem;vadt klientu Socils aprpes padomi un organizt kopsapulces;vadt starpprofesionu komandu, nodrošinot ts vadbu un funkcionšanu;vadt un kontrolt socils aprpes un socils rehabilitcijas komandas darbu;veikt aprptju darba laika uzskaiti, organiz sav pakautb promesošo darbinieku aizvietošanu u.c.PRASBAS KANDIDTIEM:atbilstoša profesionl augstk izgltba;spja strdt patstvgi un komand;latviešu un krievu valodas zinšanas;labas komunikcijas prasmes;prasme d...

 • Company LAPPIER MUIZA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA ``Lappier Muia`` izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCILAIS/- DARBINIEKS/-CE amatu vietu, uz nenoteiktu laiku (darba vieta: ``Ozolu arodvidusskola``, Brvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063).Galvenie pienkumi: Klientu socilo problmu identificšana un definšana.Socilo problmu prognozšana, risinšana preventvo paskumu veikšana.Klientu socilo prasmju un aktivitšu lmea noteikšana, paldzba klientam, via socilo vlmju un vajadzbu apzinšan un sasniegšan.Darbs ar klientu lietm, dokumentiem.Priekšlikumu sniegšana socil darba pilnveidošanai.Prasbas pretendentiem:·         1. vai 2. lmea augstk profesionl izgltba socilaj darb.·         Vlama pieredze socilaj darb.·         Spja patstvgi pieemt lmumus, atbildbas sajta un iecietba stresa situcijs.·         Prasme strdt komand.·         Labas i...

 • Company Fonds "Iespēju tilts", NOD in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  1.1.  vadt klienta socilo problmu risinšanu sadarbb ar klientu, piesaistot nepieciešamos specilistus; 1.2.  izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuli vai grup, vai darbam ar imeni, lai identifictu socilo problmu un noteiktu atbilstošo socil pakalpojuma veidu; 1.3.  analizt klienta socilo problmu un paldzt rast alternatvas problmu risinjuma iespjas; 1.4.  prstvt klienta tiesbas; 1.5.  nodrošint klienta socil atbalsta tkla veidošanu, strdt ar imeni, lai rastu risinjumus savstarpjo attiecbu, mijiedarbbas, socilo lomu un aprpes problmm; 1.6.  strdt ar grupu, lai paldztu klientam attstt nepieciešams prasmes, lai atrisintu klienta socils un individuls problmas; 1.7.  aizstvt atsevišu klientu grupas intereses pašvaldb, iesaistot šs klientu grupas savu interešu prstvšan; 1.8.  veid...

 • Company VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS, BDR in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  BDR VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS aicina darb SOCILO DARBINIEKU. Darbs ar pensijas vecuma cilvkiem Senioru dienas centr. Darba pienkumi: Plnot un vadt Senioru dienas centra darbu.Pieteikties zvanot pa tlruni: 29449622 vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS' in Liepāja
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  • Liepjas pilstas domes Socilais dienests aicina darb SOCILO DARBINIEKU  Veco auu dzvojam mj Darba vieta: Veco auu dzvojam mja, Ganbu iel 135/141, Liepja. Informcija pa tlr.: 63436377 Pieteikties:  CV un pieteikuma vstuli ar nordi "Socilais darbinieks" stt uz e-pastu: vai pa pastu:  Liepjas pilstas domes Socilais dienests, E.Veidenbauma iel 3, Liepja, LV-3401. Alga: 820 EUR bruto Darba pienkumi: -      -  plnot, organizt, vadt socil darba procesus pielietojot socil darba metodes; - -    - plnot, organizt, veidot starpinstitucionlo un starpprofesionlo sadarbbu;        - veikt socil darba procesa dokumentšanu atbilstoši normatvajiem aktiem;        - sniegt klientam profesionlu un kvalitatvu atbalstu. Prasbas: - otr lmea profesionl augstk izgltba vai augstk akadmisk izgltba socil darbinieka...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters