Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

8 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company 'GAIĻEZERS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas socils aprpes centra „Gaiezers” Socil darba nodaas socil darbinieka amata (uz noteiktu laiku) pretendentu konkurssAmata mris: Nodrošint socils aprpes pakalpojumu sniegšanu Rgas socils aprpes centr “Gaiezers” (turpmk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionlo traucjumu d to nevar nodrošint paši saviem spkiem. Slodzes likme: 1Amata alga: EUR 850.00Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas pašvaldbas sabiedriskaj transport, veselbas apdrošinšanas polises.Prasbas:-    otr lmea profesionlo augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb;-    pieredze darb ar pensijas vecuma personm un personm ar invaliditti vismaz viens gads; -    profesionls zinšanas socil darba teorij, metods un funkcijs;-    valsts valodas zinšanas atbilstoši normatvajos aktos...

 • Company Dzintarkrasta serviss, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Biedrba " Dzintarkrasta seviss" aicina darb socilo darbinieku.Darba vieta Akciju iel 5, Rg. Darba samaksa 650 eur mnes.Pieteikties, rakstot e-pastu uz  vai pa tlruni  67416062...

 • Company Engures novada domes Sociālais dienests in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Engures  novada domes Socilais dienests (re. nr. 90009336289) aicina pievienoties savai komandai socilo darbinieku darb ar imenm un brniem   Galvenie  amata pienkumi:·         vadt socilos gadjumus, identifict klienta socils problmas, izvrtt socilo situciju, piesaistt nepieciešamos resursus, lai paldztu klientam (imenei) risint radušs grtbas;·         informt un konsultt klientus par viu tiesbm uz socilo paldzbu un pakalpojumiem;·   organizt un sniegt iedzvotjiem nepieciešamos socilos pakalpojumus un socilo paldzbu;...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030) SOCILO DARBINIEKUProfesionls rehabilitcijas atbalsta nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) steno profesionls rehabilitcijas pakalpojumu personm ar invaliditti un prognozjamo invaliditti. Pakalpojuma laik personm ir iespja iegt izgltbu Jrmalas profesionlaj vidusskol un SIVA koled, saemot psihosocilo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionla specilistu komanda. Galvenie pienkumi:identifict klientu socils problmas, socilo situciju, citu esošo risku ietekmi uz klientu pilnvrtgu integršanos sabiedrb;apzint, mobilizt, organizt un piesaistt nepieciešamos resursus socilo problmu mazinšanai un, nepieciešambas gadjum, vadt socil gadjuma risinšanas gaitu;sadarbb ar klientu izstrdt individulo socils rehabilitcijas plnu;regulri, bet ne retk k re...

 • Company Rīgas Sociālais dienests in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Socilais dienestsaicina pievienoties savam kolektvamSocilos  darbiniekusGalvenie darba pienkumi: identifict un izvrtt klienta socilo situciju un problmas. Slgt vienošanos ar klientu par sadarbbu un veicamajm aktivittm konkrts socils problmas risinšan;sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektvkajiem darbbas virzieniem klienta socils situcijas uzlabošanai; sniegt profesionlu un kvalitatvu psihosocilo atbalstu klientam ; klienta interess apzint un piesaistt nepieciešamos resursus; organizt saraksti ar klientu, citm personm un institcijm, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedbas prasbm lietišo rakstu izstrdšan un noformšan; informt un konsultt klientus par viu tiesbm uz socilo paldzbu un pakalpojumiem.Prasbas kandidtiem:Izgltba – otr lmea...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludina socil darbinieka amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint Krzes centr ievietoto brnu socilo vajadzbu apmierinšanu, paldzot atrisint vai mazint viu socils problmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identifict brnu socils problmas un vadt socil gadjuma risinšanas gaitu. Prstvt brnu intereses un tiesbas cits institcijs.Prasbas:otr lmea profesionl augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb,prasme pielietot normatvos dokumentus,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem,vlme strdt dinamisk un maing darba v...

 • Company ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  EGUMA NOVADA PAŠVALDBA aicina darb SOCILO DARBINIEKU (eguma novada socilaj dienest - Rembat)Galvenie amata pienkumi: - veikt socilo darbu ar personm, imenm un personu grupm, lai paldztu noteikt, atrisint vai mazint socils problmas, attstot pašas personas resursus;- administrt socilo darbu un socilo paldzbu programm SOPA;- organizt un sniegt klientam nepieciešamo socilo paldzbu un socilos pakalpojumus; - vadt klienta socilo problmu risinšanu sadarbb ar klientu, piesaistot nepieciešamos specilistus.Prasbas pretendentiem:- otr lmea profesionl augstk...

 • Company Valkas novada dome in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valkas novada socilais dienests (reistrcijas Nr.90009191239) konkursa krtb aicina pieteikties pretendentus uz socil darbinieka amatu Valkas pagast.Galvenie darba pamatpienkumi: veikt socilo darbu pagasta teritorij ar vism iedzvotju grupm – pilngadgm personm, imenm ar brniem, pensijas vecuma personm un invaldiem,novrtt klientu vajadzbas, materilos un personiskos resursus, nosact nepieciešams socils paldzbas un/vai socilo pakalpojumu veidu, apjomu un saemšanas ilgumu; k ar pieemt lmumu par socils paldzbas vai socilo pakalpojumu nepieciešambu, lielumu un saemšanas ilgumu;veikt klientu intervšanu un vides apstku novrtšanu dzvesviet;nosact klientu ldzdarbbas pienkumus socilo prasmju attstšanai un veikt regulru uzraudzbu un kontroli;veikt ar klientu saistto darbbu ievadi SOPA programm – apsekoša...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters