Jobmonitor. Search results for Secretaries (general)

26 Jobs found

Used filters:
 • Secretaries (general)x
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company VIADA BALTIJA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AS ”VIADA Baltija” (re. Nr. 40103867145) ir viens no vadošajiem uzmumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecbas tirg, k ar jauns un strauji augošs degvielas mazumtirdzniecbas veikalu tkla operators. Sekretru/-i - lietvedi RgGalvenie darba pienkumi:Lietvedbas dokumentu aprites nodrošinšana.Sagaidt un uzemt apmekltjus.Ikdienas biroja darba organizšana. Organizt un koordint sanksmes un tikšans.Pasta un kurjerpasta stjumu administršana.Ienkošo telefona zvanu plsmas koordinšana.Profila prasbas:Vidj, vlams augstk vai nepabeigta augstk izgltba. Pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.Teicamas latviešu un labas krievu, angu valodas zinšanas (mutvrdos un rakstiski).Labas lietvedbas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Labas prasmes darb ar datoru (Ms Office, Excel) un biroja tehnik...

 • Company DGS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "DGS" - bvniecbas uzmums, kas nodarbojas ar siltumtrašu bvniecbu, aicina pievienoties savam kolektvam TEHNISKO SEKRETRI/UPienkumi:- Nepieciešams tehnisks dokumentcijas izstrde, un uzturšana atbilstoši Bvniecbas likuma, bvnormatvu un pasttja prasbm (bvatauju, rakšanas atauju u. c. dokumentu pieprasšana un saemšana);- Datu ievkšana un apkopošana no apakšuzmjiem, projektu un bvdarbu vadtjiem;- Iknedas un ikmneša atskaišu sagatavošana par paveiktajiem un veicamajiem darbiem atbilstoši pasttja prasbm, iepriekš izstrdt form elektronisk veid (progresa ziojumi, nedas ziojumi u. c);- Bvdarbu datu ievade BIS sistm;- Segto darbu aktu sagatavošana;- Objekt ievesto materilu dokumentu (pavadzmes, atbilstbas deklarcijas) apkopošana un glabšana.Prasbas:- oti labas latviešu valodas zinšanas (gan mutvrd...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Brocnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocni aicina darb tehnisko sekretru.Galvenie darba pienkumi:Dokumentu izstrdšana un noformšana;Dokumentu apstrde;Dokumentu saglabšana un arhivšana;Informcijas nodrošinšana;Informatvo sistmu darbbas nodrošinšana;Apmekltju pieemšana un sanksmju organizšana;Personldarba organizšana.Prasbas pretendentam:Augstk, vidj vai vidj specil izgltba;Apliecba par profesionls pilnveides izgltbu lietvedb;Spja patstvgi un kvalitatvi veikt darba pienkumus;Spja atbildt par sava darba rezulttiem, racionlu darba laika un resursu izmantošanu;Spja iegt, izvrtt, apkopot un apstrdt informciju, izprast un ievrot konfidencialitti;Spja pašizgltoties un neprtraukti sekot likumdošanas izmaim un tehnoloiju attstbai sav profesionlaj jom, izmantot iegts zinšanas praks;Spja lietiši sadarbot...

 • Company VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pievienojies msu komandai!Valmier uzmjdarbba un attstba iet roku rok ar dabisku, sakoptu un sakrtotu vidi. T iedvesmo augstiem sasniegumiem sport, izgltb, radošiem risinjumiem kultr un jaunu virsotu sasniegšanai!Valmieras Viestura vidusskola (turpmk – Iestde) aicina darb lietvedbas sekretru/-i uz noteiktu laikuJa Tev ir vlme:noformt, veidot, krtot, uzglabt dokumentus atbilstoši nomenklatrai, dokumentu prvaldbas krtbai;prvaldt Iestdes arhvu;veikt personla lietvedbu (darba lgumu slgšana, rkojumu sagatavošana);veikt ierobeotas pieejambas dokumentu apstrdi (reistrcija un nostšana adrestiem);sagatavot Iestdes personla atvainjuma grafikus, kontrolt to izpildi;nodrošint savlaicgu informcijas un dokumentu apriti ar Iestdes administrciju, darbiniekiem, Valmieras pilstas pašvaldbu un citm institcijm...

 • Company ALFA DELLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA ALFA DELLA aicina darb Lietvedbas SEKRETRU/IPrasbas:- vismaz 2 gadu pieredze nordtaj specialitt vai vidj profesionl izgltba.Alga bruto 1004 - 1100 EURAlgas izmaksas veids Laika darba algaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   SIA "Baltic Beef  Sale" aicina darb sekretri.Darba pienkumi: darjumu apstrde un kontrole. Prasbas kandidtiem:- Augstk izgltba;- Labas iemaas darb ar datoru;- Augsta atbildbas sajta un stresa noturba;- Teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas;- Neatlaidba, vlme strdt un sasniegt mrus.Pieteikties, stot CV uz e-pastu: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb sekretru/-i uz pilnu slodzi (40h) ned (uz noteiktu laiku). Darba pienkumi:veikt darbbas ar iestdes arhvu;veikt kancelejas darbus un dokumenta apriti.Prasbas pretendentiem:Vidj izgltba vai augstk;Labas lietvedbas prasmes;oti labas datorzinšanas (MS Office, MC Excel, Powerpoint u.c. programmas) un pieredze darb ar biroja tehniku;  Precizitte, augsta atbildbas sajta un organizatoriskas prasmes;Valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plks...

 • Company BUSS TEHNIKA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA BUSS TEHNIKA aicina darb LIETVEDBAS SEKRETRU Dobeles šosej 45, Jelgav.Pienkumi: - Lietojot datoru un citus tehniskos ldzekus, nodrošint neprtrauktu informcijas apmaiu ar darbiniekiem un klientiem.;  - Apstrdt saemto un nostmo pastu, organizt lietišs tikšans, krtot lietvedbu;  - Nodrošint dokumentu apriti – sastdt un nodot izpildei, operatvi organizt un koordint uzmuma informcijas apmaias plsmu; - Saemtos un nosttos dokumentus sistematizt liets saska ar uzmuma lietu nomenklatru; - Sagatavot dokumentus sadarbbas partnerim, klientam saprotam valod; - Konsultt klientus un sadarbbas partnerus pa tlruni;Prasbas kandidtiem:- Augstk izgltba;- Vismaz 1 gadu pieredze ldzg amat;- Zinšanas prvaldes dokumentu normatvajos aktos;- Datorprasmes pieredzjuša lietotja lmen  Excel, MS Office;- Spja rast r...

 • Company ŠURFS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Šurfs" mekl sekretru:Prasbas:- vlams ar darba pieredzi;- datorzinšanas MS Office....

 • Company FONEKSS METALS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company BUTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mcbu centrs SIA„BUTS" viena no lielkajm privtajm izgltbas iestdm Latvij,  ir 29 gadu darba pieredze pieaugušo profesionlaj apmcb un kvalifikcijas paaugstinšan  aiciba darb  Lietvedi-administratori Darba pienkumi         Sniegt informciju klientiem par mcbu centra nodaas pakalpojumiemSazinties ar klientiem, atbildt uz telefona zvaniem un e-pastiemSagatvot, saemt un nostt dokumentus atbilstoši noteiktajm prasbmKoordint mcbu procesuSadarboties ar pedagogiem, organizt lgumu slgšanas procesuVeikt lgumu,rinu sagatvošanas un apmaksas kontroliGdt par materili tehnisko nodrošinjumu mcbu darbamIevadt datus informcijas uzskaites sistmPrasbas kandidtiem             Saista apmcbu joma un sagd prieku klientu apkalpošanaTeicamas organizatora un komunikcijas prasmesSpja patstvgi organizt savu darbu un iek...

 • Company Info dispecher, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbbas joma: apsardzes pakalpojumi Darba apraksts:1. Personllietu un lietvedbas krtošana.2. Darbs ar klientiem - lgumu un citu dokumentu sastdšana, korišana un noslgšana.3. Rinu izstšana.4. Telefona zvanu apstrdšana.Darba laiks no 8.00 ldz 17.00...

 • Company LEX & FINANCE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Lex & Finance mekl sEKRETRI.Prasbas:- spja sastdt lgumus, prskatus un citus dokumentus;- atbildba, precizitte, spja strdt ar dokumentiem;- spja brvi un kompetenti risint sarunas;- biroja darba koordinšana;- labas komunikcijas prasmes;- krievu, latviešu un angu valodas zinšanas augst lmen (mutiski un rakstiski);- darbs ar datoru;- prasme plnot un organizt savu darbu;CV un motivcijas vstuli ldzu stt uz nordto e-pasta adresi ...

 • Company Psiholoģisko konsultāciju centrs "Intence" in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  PAMATUZDEVUMI / PIENKUMI:•             organiz un vada organizcijas lietvedbu;•             sagatavo un noform dokumentus un oficilas vstules;•             izstrd un sagatavo dokumentu aizpildšanas paraugus;•             organiz dokumentu apriti, reistr tos un uzglab;•             reistr saemtos dokumentus un nodod tos adrestam;•             reistr un nosta dokumentus un vstules;•             protokol vadbas sdes, sapulces;•             uzem apmekltjus, atbild uz telefona zvaniem;•             organiz lietišas tikšans, darjumu braucienus;•             veic tulka pienkumus vadtja tikšans paskumos;•             dokumentu, specializts literatras tulkošana (latviešu, krievu, angu valod);•             organiz dokumentu arhva darbu, sagatavo specilas numurtas mapes. ...

 • Company CBF & LANDSCAPE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi:- darbs ar biroja tehniku;- organizt uzmuma lietvedbu;- sagatavot un noformt dokumentus (lgumus, rins u. c.), oficilas vstules;- organizt dokumentu apriti, reistrt tos un uzglabt;- citu vadbas uzdoto administratvo uzdevumu izpilde.Prasbas kandidtiem:- oti labas latviešu un krievu valodas zinšanas;- oti labas datora lietošanas prasmes;- labas lietotja prasmes MS Office programms Word, Excel, GrinS;- iepriekšja darba pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.Personisks pašbas:...

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „Daugavpils dzvoku un komunls saimniecbas uzmums” aicina darbLietvedbas sekretru (profesijas kods 4120 03), darba vieta Liepjas iela 21, Daugavpils. Pienkumi: - Lietojot datoru un citus tehniskos ldzekus, nodrošint neprtrauktu informcijas apmaiu ar darbiniekiem un klientiem.;  - Apstrdt saemto un nostmo pastu, organizt lietišs tikšans, krtot lietvedbu;  - Nodrošint dokumentu apriti – sastdt un nodot izpildei, operatvi organizt un koordint uzmuma informcijas apmaias plsmu; - Saemtos un nosttos dokumentus sistematizt liets saska ar uzmuma lietu nomenklatru; - Sagatavot dokumentus sadarbbas partnerim, klientam saprotam valod; - Konsultt klientus un sadarbbas partnerus pa tlruni;  Ms piedvjam: - stabilu darba vietu;- atalgojumu no 641,00 Eur; - darba lgumu uz ne...

 • Company APSARGS R, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA „Apsargs R” aicina darb sekretru (darbs ar dokumentiem).tel.:. 22020522...

 • Company NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Organizt skolas lietvedbu.Piedvjam:Bezmaksas medicnisk apdrošinšana, brilles (pc rsta izzias), atvainjums vasaras period....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  LIETVEDBAS SEKRETRS(412003)Galvenie darba pienkumi 1.1. Veikt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu uzmuma finansili saimniecisks darbbas nodrošinšanai. 1.2. Nodrošint dokumentu pieemšanu, uzskaiti, reistrciju, izpildes kontroli, informatvo uzziu apkalpošanu un dokumentls informcijas glabšanu. 1.3. Kontrolt uzmuma vadbas parakstšanai iesniedzamo dokumentu kvalitatvu sagatavošanu, sastdšanu, saskaošanu, apstiprinšanas pareizbu. 1.4. Realizt operatvos sakarus ar juridiskajm un fiziskajm personm, ar uzmuma darbbu saisttos jautjumos. 1.5. Veikt uzmuma personla jautjumu darbbas dokumentls nodrošinšanas darbu: personla sastva rkojumu noformšana; persongo kartiu vai lietu noformšana; darba lgumu noformšana un krtošana; komandjumu dokumentu noformšana; izziu par darba stu un darba algu izsniegšanu. ...

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

   SIA "Baltic Beef  Sale" aicina darb sekretru(-i) - lietvedi.Darba pienkumi: darjumu apstrde un kontrole. Prasbas kandidtiem:- Atbilstoša izgltba un darba pieredze;- Labas iemaas darb ar datoru;- Augsta atbildbas sajta un stresa noturba;- Teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas;- Neatlaidba, vlme strdt un sasniegt mrus.Darba vieta Lksn.Pieteikties, stot CV uz e-pastu: ...

 • Company TILPUMS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA TILPUMS (re.Nr. LV40003016145) mekl sekretruuz pilna laika slodziGalvenie pienkumi:1.    Organizt un koordint dokumentu informcijas apriti;2.    Veikt ikdienas dokumentu reistrciju, ievadi;3.    Atbildt uz telefona zvaniem, koordint telefona sarunas;4.    Veikt nostms korespondences noformšanu un sagatavošanu nostšanai pa pastu;5.    Ievadt un apstrdt klientu datus, atskaites dads uzmuma sistms.Prasbas pretendentiem:1.    Lieliskas komunikcijas un sadarbbas prasmes, spja strdt komand;2.    Vlama pieredze dokumentu aprites procesu nodrošinšanas un lietvedbas jom;3.    Teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas.4.    Prasme operatvi rkoties ar datoru (MS Wor...

 • Company BERZINI, ZEM in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Zemnieku saimniecba "Brzii" mekl SEKRETRU(-i) - Darba laiks no 9.00 ldz 16.00 Darba vietas adrese: Lplša iela 10, DaugavpilsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens no 9.00 ldz 16.00, tlrunis: 29222207...

 • Company BERZINI, ZEM in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Zemnieku saimniecba "Brzii" mekl SEKRETRU(-i) - LAUKSAIMNIECBAS ORGANIZATORU(-i)Darba laiks no 9.00 ldz 16.00 Darba vietas adrese: Lplša iela 10, DaugavpilsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: zvant darba diens no 9.00 ldz 17.00, tlrunis: 29222207...

 • Company RERE MEISTARI, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  A/S „RERE GRUPA” meitas uzmums SIA „RERE MEISTARI” konkursa krtb aicina darbPROJEKTA TEHNISKO SEKRETRU (-I)Darbam Liepj uz noteiktu laikuDarba pienkumi:•  Projekta lietvedbas dokumentu aprites nodrošinšana un arhva uzturšana;•  Objekta biroja darba organizšana un nodrošinšana;•  Objekta dokumentcijas sagatavošana, apstrde, noformšana un uzglabšana;•  Atskaišu sagatavošana par projekta gaitu un darbu izpildi;•  Sanksmju protokolšana.Amata prasbas:• Vidj specil vai augstk (var bt nepabeigta) izgltba (vlams bvniecbas jom);•  Iepriekšja pieredze bvniecbas objektu lietve...

 • Company ZIEMELKURZEMES REGIONALA SLIMNICA, SIA in Ventspils
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

    Aicina dab lietvedbas sekretru uz laiku uz 2 nedmPrasmes : Sagatvot,noformt fililes dokumentciju nodrošint preczu un savlaicgu dokumentu ieksjo apritiinformcijas nodošana adrestiem un kontrolt izpildes termius  Pieemt no apmekltjiem un darbiniekiem iesniegumus Ssagatvot atbildes dokumentus CV iestt uz e-pastu: ...

 • Company VIADA BALTIJA, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  AS ”VIADA Baltija” (re. Nr. 40103867145) ir viens no vadošajiem uzmumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecbas tirg, k ar jauns un strauji augošs degvielas mazumtirdzniecbas veikalu tkla operators. Sekretru/-i - lietvedi uz darbinieka prombtnes laikuRgGalvenie darba pienkumi:Lietvedbas dokumentu aprites nodrošinšana.Sagaidt un uzemt apmekltjus.Ikdienas biroja darba organizšana. Organizt un koordint sanksmes un tikšans.Pasta un kurjerpasta stjumu administršana.Ienkošo telefona zvanu plsmas koordinšana.Profila prasbas:Vidj, vlams augstk vai nepabeigta augstk izgltba. Pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.Teicamas latviešu un labas krievu, angu valodas zinšanas (mutvrdos un rakstiski).Labas lietvedbas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Labas prasmes darb ar datoru (Ms Of...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secretaries (general) Edit filters