Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

21 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Ogres tehnikums in Aizupes
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ogres tehnikums aicina darb MATEMTIKAS  pedagogu(uz nenoteiktu laiku )Darbs Ogr, juridisk adrese: “Ogres mea tehnikums”, Aizupes, Tnu pagasts, Ikšiles novads, LV-5001; e-pasts ; tlrunis 65024254.PRASBAS KANDIDTAM Izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” ; Uz personu attiecinmi Izgltbas likuma 50. panta un Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta ierobeojumi; Spja strdt profesionls izgltbas kompetences centr  un mrtiecgi pilnveidot sevi, piedaloties daudzveidgos kompetences centra paskumos, izpildot kompetences centra kvalittes kritrijus; Teicamas saskarsmes spjas ar audzkiem un sadarbbas spjas ar profesionlo priekšmetu pedago...

 • Company Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Matemtikas skolotjs pamatskol un vidusskolKontakti:tlr.: 28868117e-pasts: ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Eleja
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Elejas vidusskola piedv darbu VSTURES UN SOCILO ZINBU skolotjam 5.-12. klas.Prasbas pretendentam: augstk pedagoisk izgltba vai šobrd stud augstskol,specialitte – vstures un socilo zinbu skolotjs vai cita priekšmeta skolotjs ar tiesbm mct vsturi un socils zinbas.Pilna slodze (30 un vairk stundas) Darbs uz nenoteiktu laiku.Atalgojums atbilstoši MK noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 750 Euro par pilnu slodzi (30 stundas).Darba vieta: Elejas vidusskola, Mea prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.rta autobusu satiksme no un uz Jelgavu.Kontaktinformcija: tlr. 29694792, 63061258...

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA Bulduru Drzkopbas vidusskola aicina darb (uz nepilnu darba laiku)  VSTURES pedagogu profesionls vidjs izgltbas programms  Prasbas pretendentiem: §  Pretendentam ir tiesbas strdt izgltbas iestd atbilstoši Izgltbas likum un Brnu tiesbu aizsardzbas likum noteiktajam;§  Augstk pedagoisk izgltba vai augstk izgltba;§  Mcbu priekšmeta standarta un darba metodikas przinšana;§  Valsts valodas prasme augstkaj lmen atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm;§  Vlama pieredze pedagoiskaj darb.BDV piedv: Nepilna laika – ½ slodzes darbu senkaj Latvijas Drzkopbas skol ar plašu ainavisku skolas apkrtni, dendroloisko parku, modernu materili tehnisko bzi un renovtm skolas telpm;...

 • Company Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Izgltbas prvalde izsludina konkursu uz angu valodas skolotja vietu Jelgavas novada pašvaldbas izgltbas iestd, lai nodrošintu Eiropas Socil fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicgas mcbu prtraukšanas samazinšana” stenošanu.Galvenie pienkumi: sniegt konsultcijas un atbalstu projekt iesaisttajiem izgltojamajiem no 5. ldz 12.klasei saska ar individulo priekšlaicgas mcbu prtraukšanas riska mazinšanas plnu.Prasbas pretendentiem:-          Izgltba atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu"-          par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar brniem ar mcšans vai uzvedbas grtbm.Darba vieta:Nekltienes vidus...

 • Company Ogres Valsts ģimnāzija in Amata
  10.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Ogres Valsts imnzija aicina darb VSTURES skolotju 2020./2021. mcbu gadam uz 1-1,5 slodzi. Amata likme par pilnu slodzi EUR 850.Kontaktinformcija: direktores pienkumu izpildtja Inna Zekevia, 29506480, ....

 • Company Zemgales vidusskola in Daugavpils
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Socilo zinbu un vstures SKOLOTJS, pasniegt 5. - 12. klassDarba vietas adrese: Demenes pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums zvant skolas direktoram: 29545098, 65471763...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus mijas skolotja vakanceiInformcija par mijas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 0.5 slodzeDarba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:pildt skolotja pienkumus, vadot mijas stundas;sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu;radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes;pastv iespj...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus matemtikas skolotja vakanceiInformcija par matemtikas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodzeDarba alga: ldz 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:pildt skolotja pienkumus, vadot matemtikas stundas;sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu, radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;Var bt students, dodam ies...

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Dauga in Daugavpils
  08.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Daugavpils Bvniecbas tehnikums aicina darb uz 2020./2021.m.g. visprjs vidjs izgltbas skolotju (grupu audzintjs).Prasbas pretendentiem:Izgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Darba pienkumi:Audzinšanas procesa nodrošinšana;Izstrdt grupas audzintja programmu, taj ietverot grupas stundu tematiku, audzku izptes jautjumus, pedagogu, izgltojamo un vecku sadarbbu, rpusstundu aktivittes;Izvrtt izgltojamo uzvedbu un attieksmi pret mcbu darbu;Veikt izgltojamo mcbu sasniegumu vrtšanu un atspoguošanu, attstbas dinamikas izpti un analzi;u.c..CV un motivcijas vstuli  ldzam stt ldz 2020. gada 13.septembrim Daugavpils Bvniecbas tehnikumam ...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus vstures skolotja vakanceiInformcija par vstures skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 0.5 slodzeDarba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot vstures stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu; radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes;Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;Var bt students, dodam iespju pr...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Amatu vidusskola” aicina darb MATEMTIKAS SKOLOTJUPrasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; Piedvjums: slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; riespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. mnešalga 750 euro par slodzi. Pieteikumu iesniegšana Akadmijas iela 25, Jelgava, LV-3001 tlrunis uzzim: 63020305 ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Amatu vidusskola” aicina darb BIOLOIJAS SKOLOTJU (0.5 slodze)Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; Piedvjums: slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; riespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. mnešalga 750 euro par slodzi. Pieteikumu iesniegšana Akadmijas iela 25, Jelgava, LV-3001 tlrunis uzzim: 63020305 ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb datorikas un/vai programmšanas  skolotju vidusskol uz 0.5 slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 400 eur  Piet...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina darbvisprjs vidjs izgltbas DABASZINBU SKOLOTJU 2020./2021. mcbu gadam, pilnas slodzes darbs  PRASBAS augstk pedagoisk izgltba; valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1 pakpei.Skola piedv: labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet; strdt stabil, ilggadj profesionls izgltbas iestd; ...

 • Company SALIENAS VIDUSSKOLA in Daugavpils
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Latviešu valodas un literatras skolotjs (10.-12.kl.)Slodze - 0.466Darba vietas adrese: Centrles 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novadsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu:  Konsultcijas pa tlruni: 26715346 ...

 • Company DAUGAVPILS 3.VIDUSSKOLA in Daugavpils
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Daugavpils 3.vidusskola aicina darb:sporta skolotjuSlodze - 1 likme Darba devja kontaktinformcija: tlrunis: 65423030 ...

 • Company EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Edgara Kaulia Lielvrdes vidusskola aicina darb MATEMTIKAS PEDAGOGU vidusskol.Pieteikumu un CV lgums stt: Kontakttlrunis 65071840. ...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus fizikas skolotja vakanceiInformcija par fizikas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 40 stundas ned (5 dienas), 29 kontaktstundas Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot fizikas stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu;radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Prasbas:Izgltba ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Valgunde
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  JELGAVAS NOVADA IZGLTBAS PRVALDE PIEDV  PILNAS SLODZES DARBU FIZIKAS SKOLOTJAM  JELGAVAS NOVADA 3 IZGLTBAS IESTDS UZ NENOTEIKTU LAIKUDarba vieta: Kalnciema vidusskola, “Kalnciema vidusskola”, Valgunde, Valgundes pagasts, Vircavas vidusskola, Jelgavas iela 2, Vircava, Vircavas pagasts, Lvbrzes pamatskola, Skolas iela 10, Lvbrze, Lvbrzes pagasts Jelgavas novad.Darba uzskšanas laiks: 01.09.2020. Alga: EUR 820.00 par pilnas slodzes likmi Prasbas: izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”,vlams -  B kategorijas autovadtja apliecba.Piedvjam:darbu uz nenoteiktu laiku,820.00 eiro pirms nodoku nomaksas par pilnas slodzes darbu (30 stundas ned),da...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters