Jobmonitor. Search results for Psychologists

18 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  17.11.2019

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030) aicina darb PSIHOLOGU (uz darbinieka prombtnes laiku) Profesionls piemrotbas noteikšanas nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) veic profesionls piemrotbas noteikšanas pakalpojumu (zinšanu, spju un veselbas stvoka novrtšanu) personm ar invaliditti vai prognozjamo invaliditti, sniedzot ieteikumus par izgltbas (profesionls rehabilitcijas) iespjm SIVA, piemrotu darbu, ar to saisttajiem aktvajiem nodarbintbas paskumiem un citiem atbalsta paskumiem atbilstoši veselbas stvoklim.Galvenie pienkumi:·        piedalties profesionls piemrotbas noteikšanas proces:veikt kognitvo spju izpti,noteikt klientu motivcijas lmeni,izvrtt klientu sp...

 • Company Bērnu Oāze, SIA in Other
  17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs; SIA „Brnu Oze” 40003486841·Profesija; Psihologs (profesijas kods 2634 01)·Izgltba; piektais profesionls kvalifikcijas lmenis ·Darbbas joma; Psihologs dienas centr brniem un imenm·Darba pienkumi; Pamatuzdevumi – darbs ar brniem no 7-17 gadu vecumam un viu imenm·Darba vietas adrese; Biešu iela 6, Rga, LV - 1004·Atalgojums; 800 (pirms nodoku nomaksas)·Brvo darba vietu skaits; 1·Darba devja kontaktinformcija. , 27788150...

 • Company Līgatnes novada dome in Līgatne
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

       Lgatnes novada dome aicina pieteikties uz vakanto psihologa  vietu (0,5 darba slodze uz nenoteiktu laiku)Atalgojums 495,00 EUR brutoaugstk izgltba psiholoij;kvalifikcija – klniskais psihologs;profesionl darbba brnu un imenes izpt sasniedz vismaz 5 gadus;valsts valodas prasme augstkaj lmen.Pretendenta CV;Izgltbas dokumentu kopijas;Motivcijas vstule.    Dokumentus iesniegt Lgatnes novada dom:Ø  Persongi sekretrei - Spriu iel 4, Lgatn vai Ntaures iel 6, Lgatnes pagastØ  Dokumentus elektroniski var nostt uz e-pasta adresi  - " rel="nofollow"> Pieteikties ldz 2019.gada 15.novembrim. Tlrunis informcijai 64174121...

 • Company REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA", SIA in Veczosna
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Klniskais un veselbas psihologsPrasbas pretendentam: - augstk medicnisk izgltba klniskais vai veselbas psihologs specilitt;- sertifikts, kas apliecina tiesbas praktizt profesij;- specilists reistrts rstniecbas personu reistr;- obligtas valsts valodas zinšanas: augstkais lmenim C;- labas saskarsmes prasmes;- prasmes noteikt priorittes;- teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;- precizitte, augsta atbildbas sajta.SIA "REHABILITCIJAS CENTRS "RZNA"", Rzeknes nov., Lznavas pag., Veczosna, Sauu kalna iela 3, CV ar nordi Klniskais vai veselbas psihologs vakance stt uz e-pastu: ; kontaktpersona valdes locekle D.Gavare-Karpova tlr.: 29422323...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb psihologu Socilo pakalpojumu centr brniem (Zirgu iel 47a, Jelgav).Prasbas kandidtiem: maistra grds psiholoij; jbt reistrtam psihologu reistr, sertifictam; vlama 3 gadu darba pieredze specialitt; C lmea 2.pakpes valsts valodas prasme; - zinšanas Word, Exel, Outlook, pamatzinšanas Internet Explorer lietošan;- spja strdt komand.Galvenie pienkumi: veikt psiholoisko konsultšanu individuli vai grup; veikt klientu psiholoisko izpti, sniegt atzinumu; sniegt psiholoisko atbalstu. Motivtu pieteikuma vstuli, CV stt uz e- pastu " rel="nofollow"> Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm.Tlr. informcijai: 63026313...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pašvaldbas iestde "Jelgavas socilo lietu prvalde" aicina darb PSIHOLOGU uz nepilnu darba laiku Prasbas kandidtiem:1.  Profesionlais maistra grds psiholoij;2.  Pieredze psiholoisks konsultšanas jom;3.  Sertifikts, kas apliecina tiesbas veikt vardarbb cietušo brnu rehabilitciju;4.  Sertifikts, kas apliecina zinšanas brnu tiesbu aizsardzbas jom;5.  Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;6.  Teicamas spjas argumentt savu viedokli rakstiski un mutiski;7.   Spja strdt paaugstintas intensittes un psiholoisks slodzes apstkos;8.      Labas datorprasmes. Galvenie pienkumi:·  Atbalsts imenm un personm, kuras nokuvušas krzes situcijs (iegta invaliditte, tuva cilvka zaudjums, suicda min...

 • Company Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Iekšlietu ministrijas veselbas un sporta centrs izsludina konkursu uz vakanto psihologa amata vietu (darbinieka amats)  Prasbas pretendentiem/-m: maistra grds psiholoij; ne mazk k 2 gadu darba pieredze psihologa amat pdjo 5 gadu laik; praktiska pieredze strdt ar pieaugušajiem, sniegt individuls konsultcijas, veikt krzes intervenci individuli un grup, vadt grupas nodarbbas – seminrus, atbalsta grupas u.c.; pieredze izstrdt apmcbu programmas tiks uzskatta par priekšrocbu; augsta saskarsmes kultra un komunikcijas prasmes. Piedvjam:- 20 darba stundas ned ar summto darbalaika uzskaiti;- labus darba apstkus;- mnešalgu (emot vr kategoriju) no 370.00 ldz 400.00 (bruto alga);- veselbas apdrošinšana - pc prbaudes laika beigm;- atbildgu darbu atsaucg un profesi...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ozolnieku novada PII "Zlte" aicina savam kolektvam pievienoties: IZGLTBAS PSIHOLOGU  (0.6 slodze)Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju gaidsim uz e-pas...

 • Company BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI", SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs ar brniem un pusaudiem ar psihiskiem un uzvedbas traucjumiem....

 • Company Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ā in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   Olaines specil pirmsskolas izgltbas iestde "belte" aicina darb IZGLTBAS PSIHOLOGU (prof.klas.kods 2634 03)Galvenie pienkumi: plnot un organizt kvalitatvu pedagoisku procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbas patnbas, individualitti; veikt individulo darbu ar izgltojamajiem, lai veicintu viu vispusgu attstbu, nostiprintu veselbu, veidotu nepieciešams prasmes un iemaas, risintu adaptcijas problmas, nostiprintu korekcijas darb apgts iemaas; sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu izgltojamajam izgltbas proces, socializcijas jautjumos un korekcijas jautjumos. Informt par norism iestd un nodot iestdes informciju; regulri organizt izgltojamo veckiem sapulces, konsultcijas, atvrto durvju dienas un citus paskumus atbilstoši iestdes paskumu plnam, sadarbojotie...

 • Company Griķu pamatskola in Bauska
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Griu pamatskola aicina darb izgltbas un skolu PSIHOLOGU - 0,15 slodze.Griu pamatskola un struktrvienba "Dzirnavias"CV stt uz e-pasta adresi: Tlrunis: 26319902Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu tikai šs vakances atlases procesu. Datu przinis ir Bauskas novada pašvaldbas visprjas izgltbas iestde "Griu pamatskola" adrese: Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908....

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Brocnu novada pašvaldbas iestde "Socilais dienests" aicina darbPSIHOLOGU uz nepilnu darba laikuBrocni, Skolas iela 10Prasbas kandidtiem:1. Profesionlais maistra grds psiholoij;2. Reistrts psihologu reistr un sertificts;3. Sertifikts, kas apliecina tiesbas veikt vardarbb cietušo brnu rehabilitciju;4. Sertifikts, kas apliecina zinšanas brnu tiesbu aizsardzbas jom;5. Darba pieredze brnu un imenes psiholoiskaj izpt un konsultšan vismaz 5 gadi5. Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;6. Teicamas spjas argumentt savu viedokli rakstiski un mutiski;7. Spja strdt paaugstintas intensittes un psiholoisks slodzes apstkos;8. Labas datorprasmes.9. Valsts valodas zinšanas augstkaj lmen. Galvenie pienkumi:·  Atbalsts imenm un personm, kuras nokuvušas krzes situcijs (iegta invaliditte, tuva cilvka zaudjum...

 • Company PILTENES VIDUSSKOLA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piltenes vidusskola uz aicina darb psihologu – 0,2 darba slodzesk ar iespja papildus darba slodzei darboties projekta “”Pumpurs” ietvaros.CV stt uz e-pasta adresi: ,Tlrunis: 22400786 ...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba aprakstsVSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekljam jaunu koli - Klnisko psihologu, kuram ir iemaas un vlme strdt ar brniem un pusaudiem un kuri spj veidot kontaktu un atbalstt viu veckus. Darba vieta: Torakalna novietn, Vienbas gatv 45Prasbas kandidtiem: Maistra grds psiholoij ar specializciju klniskaj psiholoij (var bt ar vl nesertificts klniskais psihologs, bet kuram ir liela interese strdt tieši šaj lauci)Atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72.panta prasbm Teicamas latviešu valodas zinšanas, krievu valodas zinšanas lab lmen, vlamas angu valodas zinšanasIemaas veikt psiholoisko izpti tiek uzskatta par priekšrocbu oti labas labas komunikcijas prasmes, spja darboties patstvgi un komandPrecizitte, iniciatva, augsta atbild...

 • Company Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītī in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Izgltbas PSIHOLOGS brnudrzam ar latviešu mcbu valodu0,5 likmesPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: tlr. 65426481...

 • Company Valkas novada dome in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valkas novada socilais dienests (reistrcijas Nr.90009191239) konkursa krtb aicina pieteikties pretendentus uz psihologa amatu  uz nepilnu darba laiku -– 0,7 amata likmes.Galvenie darba pamatpienkumi: Veikt personas (imenes) psiholoisko izpti un izvrtšanu;Noformt iegts izptes rezulttus un secinjumus;Veikt personas (imenes) psiholoisko konsultšanu;Sniegt psiholoisko atbalstu pc traumas un kru gadjumos;Neprtraukti pilnveidot savu profesionlo kvalifikciju;Ievrot psihologa darba tiku. Prasbas pretendentiem: atbilstoša augstk psiholoisk izgltba; jbt sertifictam psihologam, reistrtam Psihologu reistr; augsta atbildbas sajta, lojalitte pašvaldbas darb, godgums, uzticamba, spja organizt savu darbu, precizitte, spja prvart stresa situcijas, lietiša attieksme ar darbu saisttos jautjumos.Piedvjam:Darb...

 • Company Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VSIA "Nacionlais rehabilitcijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties psihologu uz                 0.5 slodzi noteiktu laikuPrasbas kandidtam:Augstk profesionl izgltba, maistra grds psiholoij ar specializciju klniskaj vai veselbas psiholoijAugstk lmea valsts valodas zinšanas, krievu valodas zinšanas lab lmen, vlams angu valodas zinšanas.Labas komunikcijas prasmes, spja strdt patstvgi un komand.Spja organizt psihologu darba pienkumu izpildi un strdt intensva vid.Augsta atbildbas sajta, elastba un iniciatva.Vlama darba pieredze klniskaj vai veselbas psiholoijas jom (psiholoisk izpte, konsultšana, psihologa atzinumu sastdšana). Galvenie pienkumi:Veikt pacienta psiholoisko izpti (kognitvo funkciju izpti, emocionls sfras novrtšanu u.c.).Veikt psiholoisks izptes vai novrtšanas rez...

 • Company TALIZ, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums SIA Taliz mekl autorus mcbu kursu izstrdei.SIA Taliz ir privta izgltbas iestde, kura piedv online kursus Latvij strdjošies specilistiemPienkumi:Izstrdt online mcbu kursu materilus par aktulm tmm sav nozar: pedagoij, psiholoij, jurisprudenc, socilais darb, IT drošb, uzmjdarbb, sanitrij un higin un cits nozars.Tu varsi izvlties vienu no msu piedvtm mcbu kursu programmm vai piedvt savu programmu.Prasbas:Tekstu sastdšanas un materilu strukturšanas prasmesDzias un vispusgas zinšanas sav nozarAugstko izgltbu sav nozar Patstvbu, mrtiecbu un atbildbu par paveiktoAugstas pašmotivcijas spjas un vlmi sasniegt mrusIzpratni par mcbu procesuLabas latviešu valodas zinšanas, vlamas vidjs krievu un angu valodas zinšanasLabas datorprasmesMs piedvjam:Strukturtu un loisku materilu izstrdes metodoloijuM...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters