Jobmonitor. Search results for Psychologists

8 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company Rundāles novada dome in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas amata kandidtam Izgltbas un skolu psihologs Izgltba, Specialitte Augstks izgltbas diploms par akredittas bakalaura studiju programmas un akredittas maistra studiju programmas psiholoij apguvi vismaz 200 kredtpunktu apjom; vismaz viena no šm programmm ir profesionl studiju programma. Psihologa sertifikts izgltbas un skolu psiholoijas jom. Registracija psihologu registra. Prasmes un iemaas Labas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem; interese un izpratne par brnu vajadzbm atbilstoši vecumposmam. Prasme veikt psiholoisko izpti un rezulttus atspoguot psihologa atzinum, prasme patstvgi pieemt lmumus, psiholoisk noturba un augsta saskarsmes kultra, spja strdt komand. Labas da...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu izgltbas psihologam pamatizgltbas un pirmsskolas posmAdrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Veikt individulo darbu ar izgltojamajiem.Veikt grupu darbu ar izgltojamajiem.Sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu brnam via attstbas veicinšan.Sadarboties ar prjo atbalsta personlu.Konsultt pedagoisko personlu un skolotju palgus.3-4 reizes gad organizt vecku apmcbas savu kompetenu ietvaros.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Ir psihologa sertifikts (izgltbas un skolu psiholoija)Ir veikta reistrcija ...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030) aicina darb PSIHOLOGU (uz darbinieka prombtnes laiku) Profesionls piemrotbas noteikšanas nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) veic profesionls piemrotbas noteikšanas pakalpojumu (zinšanu, spju un veselbas stvoka novrtšanu) personm ar invaliditti vai prognozjamo invaliditti, sniedzot ieteikumus par izgltbas (profesionls rehabilitcijas) iespjm SIVA, piemrotu darbu, ar to saisttajiem aktvajiem nodarbintbas paskumiem un citiem atbalsta paskumiem atbilstoši veselbas stvoklim.Galvenie pienkumi:·         piedalties profesionls piemrotbas noteikšanas proces:veikt kognitvo spju izpti,noteikt klientu motivcijas lmeni,izvrtt klientu spjas iesaistties apmcbu proces,sadarbb ar citiem specilistiem noteikt klientam piemrotko profesionls rehabili...

 • Company ZALITES SPECIALA PAMATSKOLA, PUBLIC_BODY in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Izgltojam psiholoisk izpte, t.sk. izgltojam novrošana mcbu stunds un rpus tm; Izgltojam socilpsiholoisks vides izpte; Izgltojamo, vecku un pedagogu konsultšana izgltojamo psiholoisko problmu gadjumos; Izgltojam psihisks attstbas veicinšanas pamatprincipu izstrde mcbu apguves grtbu gadjumos un ieteikumu izstrdšana pedagogiem un veckiem atbalsta sniegšanai; Rakstisku atzinumu sagatavošana par izgltojam psiholoisks izptes vai konsultšanas rezulttiem gadjumos, ja izgltojamais tiek nostts uz valsts vai pašvaldbas pedagoiski medicnisko komisiju vai saem izgltbas iestdes atbalsta komisijas paldzbu, k ar normatvajos aktos paredztajos gadjumos vai pc vecku rakstiska pieprasjuma; Veikt izgltojamo attstbas dinamikas izpti. ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ozolnieku novada PII "Zlte" aicina savam kolektvam pievienoties: IZGLTBAS PSIHOLOGU  (0.6 slodze)Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju gaidsim uz e-pas...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu izgltbas psihologam pirmsskol. Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Kontaktpersona: Sandra Plue –skolas direktoreDarba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Veikt individulo darbu ar izgltojamajiem.Veikt grupu darbu ar izgltojamajiem.Sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu brnam via attstbas veicinšan.Sadarboties ar prjo atbalsta personlu.Konsultt pedagoisko personlu un skolotju palgus.2 reizes gad organizt vecku sapulces savu kompetenu ietvaros.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Ir psihologa sertifikts (izgltbas un skolu psiholoija,...

 • Company OGRES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm pievienoties Ogres novada Socil dienesta (re. Nr.90000025075) kolektvam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionlu atbalstu ldzcilvkiem viu dzves kvalittes uzlabošan, esat sadarbbai un jaunai pieredzei, zinšanm atvrts/-a!Piedvtais amats - psihologs Ogres novada Socilaj dienest.Galvenie amata pienkumi:sniegt psihologa konsultcijas Ogres novada Socil dienesta socilo centru klientiem;veikt grupu darbu ar dienas centra klientiem un/vai viu atbalsta personm;sniegt Ogres novada iedzvotjiem individuls psiholoisks konsultcijas krzes situcijs;sagatavot un sniegt atzinumus attiecgm institcijm;veikt psiholoisks izptes;sadarboties ar Ogres novada Socil dienesta specilistiem, valsts un pašvaldbu iestdm un nevalstiskajm organizcijm.Pretendentam izvirzts prasbas:maistra grds klniskaj vai izgltbas psiho...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Ogres novada britiesa aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Ogres novada britiesas psihologa amatu Prasbas pretendentiem:maistra grds psiholoij ar specializciju klniskaj vai izgltbas psiholoij;profesionl darbba brnu un imenes izpt sasniedz vismaz 5 gadus;valsts valodas prasme augstkaj lmen;nevainojama reputcija;labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;atbildbas izjta un precizitte;datora lietošanas prasmes (darbs ar dokumentu apstrdes programmm, internetu);pieredze britiesas darb tiks uzskatta par priekšrocbu;svešvalodu zinšanas.Galvenie amata pienkumi:sniegt psiholoisks konsultcijas un psiholoisko izpti britiesas klientiem vai klientu grupm; piedalties britiesas sds;sagatavot un sniegt atzinumus....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters