Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

23 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Siguldas novada pašvaldība in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Siguldas novada Mores pamatskola aicina darb angu valodas pedagogu! Prasbas pretendentam:·        izgltba atbilstoši noteikumiem „Par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” (var bt ar students);·        labas komunikcijas prasmes ar brniem, veckiem un koliem;·        iniciatva un patstvba, pildot darba pienkumus;·        augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild.Piedvjam:·        strdt Siguldas novada pašvaldbas iestd; interesantu, radošu  un atbildgu darbu; socils garantijas; iespju profesionli pilnveidoties un augt mrtiecg kolektv; pilna darba slodze; darba alga 770 eiro pirms nodoku nomaksas; darba vieta Mor, Mores pagast, Siguldas...

 • Company Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni” (re.Nr.4418000073)  aicina pastvg darb Visprjs pamatizgltbas (vstures) skolotju uz nepilnu darba laiku.Slodze: 6 kontaktstundas ned.Pretendentiem izvirzts prasbas: augstk pedagoisk izgltba un vstures skolotja kvalifikcija vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš nozar.Galvenie amata pienkumi: plnot un stenot mcbu procesu mcbu priekšmet „Latvijas vsture” un „Pasaules vsture” 5.-9.klašu skolniem.Darba vietas adrese: Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”, „Naukšnu muia”, Naukšnu pagasts, Naukšnu novads.Mnešalga 250 EUR.Pieteikumu un CV ldzam stt uz e-pastu vai iesniegt persongi Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”. Telefons papildus informcijai 29293630 (direktors). ...

 • Company Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni” (re.Nr.4418000073)  aicina pastvg darb Visprjs pamatizgltbas (mzikas) skolotju uz nepilnu darba laiku.Slodze: 4 kontaktstundas ned.Pretendentiem izvirzts prasbas: augstk pedagoisk izgltba un mzikas skolotja kvalifikcija vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš nozar.Galvenie amata pienkumi: plnot un stenot mcbu procesu mcbu priekšmet „Mzika” 5.-9.klašu skolniem.Darba vietas adrese: Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”, „Naukšnu muia”, Naukšnu pagasts, Naukšnu novads.Mnešalga 203,00 EUR.Pieteikumu un CV ldzam stt uz e-pastu vai iesniegt persongi Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”. Telefons papildus informcijai 29293630 (direktors). ...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SILENES PAMATSKOLA mekl:informtikas skolotju uz 3 stundm un fizikas skolotju uz 2 stundmDarba alga kop par visu sastda 125 EUR pirms nodokiem. Darba vietas adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; zvant: 26245224...

 • Company RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUDRIŅU PAGASTA PĀRVAL in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Audriu pamatskola aicina darb angu valodas skolotju darba slodze 0,333 likmesar darba samaksu mnes - EUR 250tel.: 29996631Krasuhas iela 1A, Audrii, Audriu pag., Rzeknes nov....

 • Company ĶEKAVAS VIDUSSKOLA in Ķekava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ekavas vidusskola  aicina darb dabaszinbu skolotju 5.-6.klass (20 kontaktstundas).Papildus iespjamas 6 kontaktstundas eogrfij 7.klass vai 6 kontaktstundas fizik 8.klass.Alga 880 -950 EUR pirms nodoku nomaksas par likmi (30 tarifictas stundas).Izgltba atbilstoši 2014.gada 28.oktobra MK noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Skka informcija pa tlruni 29391623CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company ĶEKAVAS VIDUSSKOLA in Ķekava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ekavas vidusskola aicina darb znu mjturbas un tehnoloiju skolotju 5.-9.klass uz 24 kontaktstundm.Papildus iespjamas mcbu stundas informtik. Darba alga 880-950 EUR pirms nodoku nomaksas (30 tarifictas stundas)Nepieciešama Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu" atbilstoša izgltba. Skka informcija pa tlruni 29391623CV stt uz e-pastu: ...

 • Company OGRES SĀKUMSKOLA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Ogres skumskola aicina darb skumskolas skolotju.Kontaktinformcija: Mra Banka, 26548148, ....

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  OGRES 1. VIDUSSKOLA MEKLKrievu valodas skolotju.Ogres 1. vidusskola ir Ogres lielk skola ar spcgm izgltbas tradcijm un drošu skatu maingaj nkotn. Skol mcs brni no pirms ldz divpadsmitajai klasei dads izgltbas programms. Ogrniešu vid saukta par “kalna skolu”, izgltbas iestde tiecas uz izcilbu sav darb.PRASBAS KANDIDTAMKrievu valodas skolotja kvalifikcija;Mrtiecba un neatlaidba darb;Teicamas saskarsmes un sadarbbas spjas un vlme sadarboties kopgu mru sasniegšanai; Prasme jgpilni izmantot IKT.PIEDVJAMPilnas slodzes darbu ar pamatskolas un vidusskolas skolniem;Konkurtspjgu atalgojumu;Iespju profesionli pilnveidoties un augt mrtiecg kolektv;Socils garantijas (veselbas apdrošinšana, atvainjuma pabalsts u.c.)PIETEIKŠANSCV un motivcijas vstuli ldzam stt uz skolas direktora e-pasta adresi ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Nikolajeva
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sesavas pamatskola mekl VISPRJS PAMATIZGLTBAS SKOLOTJU (LATVIEŠU VALODAS UN LITERATRAS SKOLOTJS LATVIEŠU MCBVALODAS IZGLTBAS IESTDS)Skolotja slodze + 10 stundas projekt + klases audzinšana.Prasbas kandidtiem: Izgltba atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu" prasbm (var bt students). E-pasts: Direktore Inra Nikolajeva. Tlrunis: 27234234...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS MIJAS SKOLOTJU 8.-9.kl. (0,155 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 110,05 euro (4 kontaktstundas)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: vai Tlrunis 63072388; 63072588...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS FIZIKAS SKOLOTJU 8.-9.kl. (0,155 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 110,05 euro (4 kontaktstundas)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: vai Tlrunis 63072388; 63072588...

 • Company JŪRMALAS PILSĒTAS MEŽMALAS VIDUSSKOLA in Jūrmala
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jrmalas pilstas Memalas vidusskola aicina darb latviešu valodas un literatras skolotju uz pilnu slodzi (900EUR) 2019./2020.m.gadam 5.-9. klasm. Prasbas pretendentiem:·        augstk pedagoisk izgltba;·        latviešu valodas skolotja kvalifikcija;·        mcbu priekšmeta standarta un darba metodikas przinšana;·        psiholoisk noturba un augsta saskarsmes kultra.Skola piedv: Stabilu atalgojumu atbilstoši tarifictajai likmei, Socils garantijas.CV, izgltbu un kvalifikciju apliecinošu dokumentu kopijas   iesniegt Jrmalas pilstas Memalas vidusskol ldz 2019.gada 23.decembrim, stot uz e-pastu , pa pastu Jrmalas pilstas Memalas vidusskolai, Rpniecbas iela 13, Jrmal, LV-2016 vai iesniegt persongi, ar nordi "Pieteikums vakancei – latviešu valodas un literatras skolotjs". Tlrunis 29849071 uzzim. ...

 • Company Kandavas Reģionālā vidusskola in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Kandavas Reionl vidusskola (re. nr. 90011526126) aicina darbskolotju ar augstko pedagoisko izgltbu, kuram ir tiesbas strdt ar skolniem ar gargs attstbas traucjumiem. Darba vieta Kandav, Talsu iel 18A, LV-3120.Kontaktinformcija - Elita Lavrinovia Tlr.: 29574120, e-pasts: ...

 • Company ALOJAS NOVADA DOME in Aloja
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Alojas Auseka vidusskola aicina darb bioloijas, mijas skolotju.Prasbas pretendentam: valsts valodas zinšanas; atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likum noteiktajm prasbm. Pieteikuma vstuli un CV ldzam iesniegt ldz 2019.gada 29.novembrim , stot uz e-pastu: vai persongi Alojas Auseka vidusskolas administrcij.Skka informcija pa tlruni: 26433308, 64031359...

 • Company Skrundas novada pašvaldība in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Skrundas NP Skrundas vidusskola aicina darb kristgs mcbas skolotju skumskol.Nepilna slodze - 2 mcbu stundas ned.Nepieciešama atbilstoša profesionl kvalifikcija.Alga par slodzi EUR 62.53T. 26475110E - pasts: ...

 • Company Krustpils novada pašvaldība in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Vpes pamatskola mekl angu valodas skolotju. Nepilna slodze ( 0,43) , 13 stundas ned.Alga no 750,00 eiro par slodzi.Informcija pa t. 26603931....

 • Company Valkas novada dome in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valkas novada remes pamatskola uz nenoteiktu laiku aicina darb:Svešvalodas (krievu valodas) skolotju, alga 750 Euro par slodzi, ar prskaitjumu, darba apjoms 10 kontaktstundas ned saska ar stundu sarakstu.Prasbas kandidtam: augstk pedagoisk izgltba, krievu valodas skolotja kvalifikcija. Jveic pedagoga pienkumi, stenojot pamatizgltbas programmu.Darba devja kontaktinformcija - remes pamatskolas direktore, tlrunis 26360387....

 • Company Valkas novada dome in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valkas novada remes pamatskola uz nenoteiktu laiku aicina darb:Informtikas skolotju, alga 750 Euro par slodzi, ar prskaitjumu, darba apjoms 2 kontaktstundas ned saska ar stundu sarakstu.Prasbas kandidtam: augstk pedagoisk izgltba, informtikas skolotja kvalifikcija. Jveic pedagoga pienkumi, stenojot pamatizgltbas programmu.Darba devja kontaktinformcija - remes pamatskolas direktore, tlrunis 26360387....

 • Company Valkas novada dome in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valkas novada remes pamatskola uz nenoteiktu laiku aicina darb:Svešvalodas (angu valodas) skolotju, alga 750 Euro par slodzi, ar prskaitjumu, darba apjoms 22 kontaktstundas ned saska ar stundu sarakstu.Prasbas kandidtam: augstk pedagoisk izgltba, angu valodas skolotja kvalifikcija. Jveic pedagoga pienkumi, stenojot pamatizgltbas programmu.Darba devja kontaktinformcija - remes pamatskolas direktore, tlrunis 26360387....

 • Company JŪRMALAS Valsts ĢIMNĀZIJA in Jūrmala
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Profesija – visprjs pamatizgltbas skolotjs profesijas kods – 2341 01 (mija) (10 kontaktstundas).Darbbas joma – izgltba.Izgltba – saska ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Darba pienkumi – stenot izgltbas programmas konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši valsts izgltbas standartam.Darba vietas adrese – Raia iel 55, Jrmal, LV-2011.Atalgojums – EUR 750.00 par slodzi, pirms nodoku nomaksas.Darba devja kontaktinformcija – motivcijas vstuli un dzves gjumu (CV) stt uz e-pasta adresi ldz š. g. 28.novembrim. Papildu informcija pa tlr. 67735842, 26171152.Pamatojoties uz Visprgs datu aizsardzbas regulas 13. pantu, informjam, ka:1) pieteikuma doku...

 • Company JŪRMALAS Valsts ĢIMNĀZIJA in Jūrmala
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas nr. - Jrmalas Valsts imnzija, reistrcijas Nr. 2919902697.Profesija – visprjs pamatizgltbas skolotjs profesijas kods – 2341 01 (matemtika) (17 kontaktstundas).Darbbas joma – izgltba.Izgltba – saska ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Darba pienkumi – stenot izgltbas programmas konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši valsts izgltbas standartam.Darba vietas adrese – Raia iel 55, Jrmal, LV-2011.Atalgojums – EUR 750.00 par slodzi, pirms nodoku nomaksas.Darba devja kontaktinformcija – motivcijas vstuli un dzves gjumu (CV) stt uz e-pasta adresi ldz š. g. 28.novembrim. Papildu informcija pa tlr. 67735842, 26...

 • Company JŪRMALAS Valsts ĢIMNĀZIJA in Jūrmala
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Profesija – visprjs pamatizgltbas skolotjs profesijas kods – 2341 01 (informtika/datorika) (10kontaktstundas).Darbbas joma – izgltba.Izgltba – saska ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Darba pienkumi – stenot izgltbas programmas konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši valsts izgltbas standartam.Darba vietas adrese – Raia iel 55, Jrmal, LV-2011.Atalgojums – EUR 750.00 par slodzi pirms nodoku nomaksas.Darba devja kontaktinformcija – motivcijas vstuli un dzves gjumu (CV) stt uz e-pasta adresi ldz š. g. 28.novembrim. Papildu informcija pa tlr. 67735842, 26171152.Pamatojoties uz Visprgs datu aizsardzbas regulas 13. pantu, informjam, ka:1) pi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters