Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

105 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 105 results.
 • Company Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu in Amata
  17.11.2019

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu uz noteiktu laikuprvaldes referents/eMateriltehnisko ldzeku departamenta Tirgus izptes un plnošanas noda Visprjie darba pienkumi: •kontrolt un kompetences ietvaros plnot Nacionlo bruoto spku nodrošinjumu ar materiltehniskiem ldzekiem (MTL)•apkopot un analizt statistikas datus par aprit esošiem MTL, to nolietošans termiiem, aktulajiem izmriem, utml.•veikt MTL un pakalpojumu tirgus izpti, izvloties atbilstoško tirgus ptšanas metodi katrai MTL un pakalpojumu iegdei•sagatavot materiltehnisko ldzeku lgumu un pakalpojumu iepirkumu lgumu pilna cikla plnošanu•kontrolt materiltehnisko ldzeku lgumu un pakalpojumu iepirkumu lgumu izpildi atbilstoši laika un finanšu plnam un risint ar to saistts problm...

 • Company GIRTEKOS LOGISTIKA, SIA in Muitas
  17.11.2019

  Loistikas firma STEIDZAMI aicina darb deklarantu (muitas specilistu)  (pakautb ir seši cilvki) Muitas un akczes preu noliktav.Galvenie pienkumi:TIR, CMR noformšana;Eksporta (EXA), importa (IMA) un tranztkravu (TKS) transporta dokumentu noformšana;Darbs ar akczes un muitas kravm.Msu prasbas:muitas likumdošanas przinšana;transporta dokumentu noformšanas krtbas przinšana;deklartja pilnvarot prstvja kvalifikcijas sertifikts;obligta iepriekšja pieredze deklaranta darb ne mazk par gadu;labas latviešu un oti labas krievu valodas zinšanas;prasme strdt ar muitas programmm;augsta atbildbas sajta un godga attieksme pret koliem un darbu.Ms piedvjam:Socils garantijas;Stabilu un pastvgu darbu ar savlaicgu algu no 1000 EURAtbilstošus kandidtus aicinm stt CV.Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz in...

 • Company Rīgas pilsētas būvvalde in Other
  17.11.2019

  Rgas pilstas bvvalde (Rgas pilstas pašvaldba, nodoku makstju reistrcijas numurs 90011524360)aicina pieteikties amatamVadtja biroja Procesu kontroles nodaas veck/-s specilista /-es amatamGalvenie darba pienkumi: Krtot nodaas kompetenc esošs administratvs lietas un citus dokumentus saska ar apstiprinto Lietu nomenklatru un lietvedbu reglamentjošajiem normatvajiem aktiem; Veidot un uzturt nodaas nomenklatru; Nodrošint nodaas statistikas apkopošanu un protokolt nodaas darbinieku sanksmes. Sagatavot kreditora pieprasjuma, atgdinjuma un brdinjuma projektus par neapmaksts pašvaldbas nodevas apmaksu, lmuma – izpildrkojuma  projektus par nokavto pašvaldbas nodevu maksjumu piedziu bezstrdus krtb projektus un citus normatvajos aktos noteiktos dokument...

 • Company Rīgas pilsētas būvvalde in Other
  17.11.2019

  Rgas pilstas bvvalde (Rgas pilstas pašvaldba, nodoku makstju reistrcijas numurs 90011524360)aicina pieteikties amatam Pilstvides dizaina prvaldes Valsts valodas un pilstvides nodaasGALVENAIS EKSPERTS/-E (uz noteiktu laiku)...

 • Company LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE in Daugavpils
  17.11.2019

  Amata pamatpienkumi1. Organizt un koordint darbu ar jaunatni Lksnas pagast;2. Veidot un uzturt saikni  starp jauniešiem, Lksnas pagasta prvaldi, ts struktrvienbm un sabiedrbu kopum;3. Izstrdt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei;4. Sagatavot, stenot un koordint projektus un programmas jaunatnes politikas jom;5. Veicint jauniešu brvprtgo darbu un ldzdalbu lmumu pieemšan un  sabiedriskaj dzv;6. Organizt ikgadja jauniešu aktivitšu plnu sagatavošanu un  informcijas  par paskumiem izplatšanu;7. Organizt budeta pieteikuma sagatavošanu sava nozar;8. Nodrošint komunikciju ar pagasta jaunatni socilajos tklos (draugiem.lv, Facebook, Twitter);9. Organizt operatvu informcijas sagatavošanu un iesniegšanu par jauniešu lietm laikrakst "Daugavpils novada vstis" un Lksnas pagasta prvaldes mjas lap...

 • Company Datwyler IT Services, SIA in Other
  17.11.2019

  DARBA PIENKUMI: Noteikt automatizcijas iespjas ikdienas darbu veikšana Dokumentu ievade un apstrde ERP sistm Piegdtju rinu apstrde Datu apkopošana, dadu aprinu veidošana; atskaišu sagatavošana; citi, ar projektu saistti darba pienkumi. PRASBAS: Augstk izgltba grmatvedbas, finanšu vai ekonomikas jom Augsta atbildbas sajta un precizitte darba izpild, prasme patstvgi organizt savu darbu Labas angu valodas zinšanas Labas datorzinšanas un vlams pieredze darb ar ERP sistmm;Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company 'LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA' in Amata
  17.11.2019

  Latvijas Nacionl bibliotka (turpmk – LNB)izsludina konkursu uz vakanto Attstbas departamentastratisks attstbas specilista (profesijas kods – 2422 03) amatu (1 amata vieta un nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:- Vadt LNB stratisks plnošanas dokumentu izstrdi.- Vadt LNB darbbas plnošanu un monitoringu, t.sk. LNB darba plnu un atskaišu izstrdi.- Vadt nepieciešams informcijas ieguvi par LNB darbbu un veikt ts analzi. - Piedalties LNB iekšjo normatvo aktu izstrd. - Piedalties rjo plnošanas dokumentu un normatvo aktu izstrd, prraudzt to ieviešanu un izpildi LNB. - Sekot jaunkajm attstbas tendencm nozar, inicit labks pieredzes premšanu.- Piedalties LNB un bibliotku nozares interešu prstvniecbas darbb.Prasbas pretendentam/-tei: - Augstk izgltba (maistra grds). Augstk izgltba bibliotkzintn...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:projektu koordinšana (IT projekti);projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;projektu testšana;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze projekta menedera / projekta vadtja vai ldzg amat IT jom vai augstk izgltba IT jom (vismaz bakalaura grds);zinšanas / pieredze projektu dokumentcijas izstrd;teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme ...

 • Company OPTIMEA, SIA in Other
  17.11.2019

  Uzmums mekl:  PROJEKTA VADTJSKontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company 'PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS' in Other
  17.11.2019

  Patrtju tiesbu aizsardzbas centrs (re. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bvizstrdjumu,  elektroiekrtu un energoefektivittes uzraudzbas daas veck eksperta ierda amatu centrlaj iestd Rg(viena vakance uz ierda prombtnes laiku)JA TEV IR:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk tehnisk izgltba;atbilstba citm Valsts civildienesta likuma 7. pant izvirztajm obligtajm prasbm. Var pieteikties ar persona, kura ir sasniegusi likum noteikto pensijas vecumu;prasme strdt ar liela apjoma dada veida informciju, to apkopot un analizt;oti labas angu valodas zinšanas, kas autu izmantot dokumentus Bvizstrdjumu, elektroiekrtu un energoefektivittes uzraudzbas daas kompetences joms;oti labas mutvrdu un rakstveida komunikcijas prasmes;B kategorijas autovadtja tiesbas.MS PIEDVJAM:1.   interesantu un atbildgu da...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    komandas darba plnošana un izpilde (sistmu analtii, arhitekti, inenieri, piegdtji, apakšuzmji);-    regulra ziošana par projektu norisi, izmaksm, risku prraudzbu un vadbu;-    aktva ldzdalba uzmuma iekšjs un rjs aktivitts, piemram, konferencs, PR paskumos, izstds, klientu vizts, k ar pastvga darba apstku un procesu uzlabošana;-    komunikcijas vadba starp nodam, projekta komandu, projekta ieinterestajm pusm un piegdtjiem;-    projektu dokumentcijas analze un prvaldba;-    ...

 • Company MIHI, BDR in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  brvprtgo aktivitšu koordinšana vadtja uzdevum;mcbu organizšana starptautisk lmea nevalstisko organizciju prstvjiem;informcijas meklšana un apkopošana par starptautisks sadarbbas iespjm;...

 • Company EUROASIA-19, BDR in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar jaunu loistikas projektu aicina darb PROJEKTA KOORDINATORU.Prasbas kandidtiem:- augsta atbildbas sajta un precizitte; vlme strdt komand tri un preczi; godprtga un pozitva attieksme pret darbu; spja strdt intensvos darba apstkos ar degsmi.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company EFT R & D Group, SIA in Muitas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar darbbas paplašinšanu mekljam firmas muitošanas specilistu (p.k. 242234) uz pilnu darba dienu.Darba pienkumi:noformt muitas deklarcijas un citus saisttus pavaddokumentus, sertifiktus.nodrošint eksporta un apdrošinšanas licenu noformšanu.komandjuma braucieni.Darba pieredze attiecgaj jom (vismaz 3 gadus).Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rankas iela 13, LV-1005 RgaCV un pieteikumu ldzam iesniegt elektroniski : ...

 • Company DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME in Daugavpils
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Daugavpils pilstas dome aicina darb  Civilaizsardzbas organizatoruPrasbas pretendentam:- vismaz otr lmea profesionl augstk izgltba civils aizsardzbas jom, vai otr lmea profesionl augstk tehnisk izgltba un apgta 160 stundu profesionls pilnveides programma civils aizsardzbas jom;- pieredze civils aizsardzbas jom ne mazk par trs gadiem; - pieredze normatvo aktu sagatavošan civils aizsardzbas jom;- zinšanas jautjumos par civils aizsardzbas sistmas organizciju;- prasme un praktiska pieredze organizt teortisks un praktisks apmcbas civilaj aizsardzb;- darbu plnošanas un organizatorisks prasmes;- prasme strdt ar MS Office lietojumprogrammm un tmeka prlkprogrammm lietotja lmen;- labas komunikcijas prasmes, spja tri un patstvgi pieemt lmumus nestandarta situcijs;-  valsts valodas zinšanas C 1 lmen, ...

 • Company Legal & Business Solutions, SIA in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl Sabiedrisko atiecbu specilistu projekta vadšanai un attstšanai, kura btba ir  informatv interneta resursa izveide ar iespjm nodrošint konsultciju un pakalpojumu sniegšanu attlinti klientiem Krievijas Federcij, k ar to attstšana prj NVS teritorij. Projekta stenošanai ir nepieciešamas zinšanas:IT projektu attstšana socilajos tklos ;Web dizains un grafisko informcijas materilu izveide;Mjas lapas satura prvadlšana (Content management);Projekta inftastruktras izveides un ievadšanas ekspluatcij vadba;Iemaas darb ar maksjumu sistmu izveidi;Uzmuma IT projektu plnošana un vadba;Projektu progresa un izpildes termiu uzraudzba;rpakalpojuma darba koordinšana;Lgumu slgšanas procesa vadba;Klientu konsultšana tehniskajos jautjumos;Projektu dokumentcijas sagatavošana;Prrunas ar potencilajiem in...

 • Company TRANS8, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Kompnijas darbbas sfra – drošbas sistmu pakalpojumi,Msu kompnija izvirza sekojošas prasbas pretendentam:-         augstk izgltba, tehnisko zintu bakalaurs Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu:   ...

 • Company Nacionālais veselības dienests in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nacionlais veselbas dienests (re.nr.90009649337) izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierda amatu - rstniecbas pakalpojumu departamenta  Pakalpojumu attstbas nodaas veckais eksperts (uz nenoteiktu laiku, 2 amata vietas).Galvenie amata pienkumi:- izvrtt jaunu medicnas pakalpojumu iekaušanas lietderbu valsts apmaksjamo pakalpojumu klst;- veikt veselbas aprpes pakalpojumu izmaksu izmaiu ietekmes prognozšanu;- izstrdt un prrint veselbas aprpes pakalpojumu tarifus;- gatavot skaidrojumus par veselbas aprpes pakalpojumu izmaksu apriniem;- sagatavot vstuu projektus sarakstei ar juridiskm un fiziskm personm, taj skait skaidrojot veselbas aprpes organizšanu un finansšanu reguljošos normatvos aktus.Prasbas pretendentiem:- augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomik, finanss vai medic...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" (vienotais re. Nr. 40203225759, juridisk adrese Dzirnavu iela 57A - 4, Rga, LV-1010) aicina darb Projekta VADTJU (profesiju klasifikatora profesijas kods 2422 01).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Satiksmes ministrija in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company FINANŠU MINISTRIJA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Latvijas Investciju un attstbas aentra(LIAA, re.Nr.90001739473)izsludina konkursu uz Biznesa inkubatoru departamentaRadošo industriju inkubatoraveck projektu vadtja valsts amatpersonas amatu uz noteiktu laiku (ldz 2023.gada 31.decembrim)LIAA sav komand aicina cilvku ar pieredzi darb ar uzmjiem, lai nodrošintu Radošo industriju inkubatora (turpmk - BI) veiksmgu darbbu un veicintu jaunu radošo industriju komersantu izveidi un attstbu Latvij.Galvenie amata pienkumi:-    stenot BI darbbas stratiju izvirzto mru sasniegšanai.-    Veikt BI klientu - fizisku personu un jaundibintu komersantu biznesa ideju vrtšanu.-    Sniegt konsultcijas radošo industriju uzmumiem attstbas veicinšanai, komandas veidošanai, finansjuma piesaistei.-    Izvirzt radošo industriju uzmumam sasniedzamos mrus BI, identific...

 • Company VALSTS POLICIJAS VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE in Vidzeme
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Atbilstba Dienesta gaitas likuma 4., 7. panta prasbm. CV stt uz e-pastu: , tlrunis informcijai- 64801701...

 • Company JOURNALIST ACADEMY, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar jaunu media projektu aicina darb PROJEKTA KOORDINATORU.Prasbas kandidtiem:- augsta atbildbas sajta un precizitte; vlme strdt komand tri un preczi; godprtga un pozitva attieksme pret darbu; spja strdt intensvos darba apstkos ar degsmi.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company GBP Agency, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Plnošana, mrketinga stratijas izstrde, mrketinga komunikciju vadba. Darbs ar rvalstu tirgiem - Krieviju, UkrainuDarba izpildes vieta: Aizkraukles iela 12A - 1, Rga, LV-1006Darba alga: 1004,00 EUR Kontaktinformcija.: ...

 • Company BBC-R, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “BBC-R”, re.Nr. 52403036931, mekl darbinieku: Eksperts darbam ar gultu produkcijuPienkumiGultu produkciju kontrole un pieemšana, kontrolmrjumu veikšana pc sekojošiem parametriem : mikro un makro eometrija, miskais sastvs, cietba  u.c.;Tehnisk paldzba gultu produkcijas prdošan;Gultu produkcijas atlase, emot vr piegdtja prasbas un iekrtu ekspluatcijas noteikumus;Reklamcijas gadjumu izskatšana;Gultu produkcijas marjuma, glabšanas noteikumu.Prasbas kandidtiemVidj izgltba;Darba pieredze: ne mazk k 3 gadi gultu raošanas uzmum;Labas krievu valodas zinšanas;Labas iemaas darb ar datoru (it paši MS Excel);Pieredze darb ar programmu “1C Tirdzniecba un noliktava”;Pieredze  gultu produkcijas kontrol ar mršanas iekrtm;...

 • Company NAVATOR, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "NAVATOR", vienotais reistrcijas numurs 40203178276,iekurkalna 4. šrslnija 12 k-2 - 103, Rga, LV-1026aicina darb 242201 PROJEKTA VADTJSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 926 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 35 stundas ned,- slodzes tips - nepilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Dizains un Druka, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Dizains un Druka, SIAStabils poligrfijas uzmums ar draudzgu kolektvu, aicina pievienoties sav komand PROJEKTA VADTJU.Vairk informcijas par uzmumu msu mjas laps:Nepieciešams- Labas latviešu, krievu un vlams angu valodas zinšanas;- Augsta atbildbas sajta;- Spja tri apgt jaunas zinšanas;- Labas komunikcijas spjas un precizitte;- Labas argumentšanas un prdošanas spjas;- Labas iemaas darb: MS Office, Windows, Internetu un e-pastu;- Pieredze ldzg amat.Pienkumi- Projektu vadba;- Klientu konsultšana un pastjumu pieemšana;- Darbs ar esošiem un potenciliem klientiem;- Piedalšans mrketinga aktivitšu plnošan;- Uzturt klientu datu bzi un lojalittes programmas;- Pakalpojumu prezentcija un prdošana;- Sava darba organizšana, plnošana, rezulttu analizšana.Ms piedvjam- Stabila pamatalga;- Socils garantijas;...

 • Company MANAGEMENT COLLEGE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  DARBA APRAKSTSSIA Management College, kas nodarbojas ar studentu piesaisti un konsultšanu aicina darb projektu vadtju   (profesiju klasifikatora profesijas kods 242201). Darba apraksts:Jaunu klientu - partneru piesaiste Komercijas lgumu saskaošana un dalba cenu politikas izstrdšan;rvalstu aentu un izgltbas iestdes prrunas,  lgumu saskaošana un parakstšana Prrunu vešana ar rvalstu klientiem.Labas prezentcijas spjas, Datora programmu przinšana: Word, Excell, Power Point.Prasme atrast interneta dzls atbildes uz visiem jautjumiem.Prdošanas atskaišu kontroles veikšana;Prrunu vešana ar rvalstu klientiem.Darba pieredze komercdirektora vai attstbas direktora pozcij ne mazk par 3 gadiem, vai ldzg jom.Nepieciešams spjas un zinšanas:1.lmea profesionl augstk izgltba (koleda)Spjas noteikt darba priorit...

 • Company Veselības inspekcija in Amata
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Veselbas inspekcija izsludina atkltu konkursu uz vakanto Sabiedrbas veselbas departamenta Kurzemes kontroles nodaasinspektora ierda amatu (profesijas kods 2422 07), viena amata vieta uz nenoteiktu laiku ar darba vietu KuldgJa esi:ieguvis (-usi) augstko akadmisko vai otr lmea profesionlo augstko izgltbu veselbas aprp un viena gada praktisko darba pieredzi veselbas aprpes nozar, orientts (-a) uz klientu un rezulttu,  komunikabls (-a),ar labm valsts valodas (C1 lmenis), divu svešvalodu (angu, krievu), lietvedbas zinšanm un datorprasmi,ieguvis (-usi) B kategorijas autovadtja tiesbas, jo darba braucienos vadsi iestdes automašnu,un atbilsti Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;ms piedvjam:iespju veikt atbildgu un interesantu darbu valsts prvald,iespjas profesionli augt un papildint zinšana...

 • Company Veselības inspekcija in Amata
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Veselbas inspekcija izsludina atkltu konkursu uz vakanto Sabiedrbas veselbas departamenta Kurzemes kontroles nodaasinspektora ierda amatu (profesijas kods 2422 07), viena amata vieta uz nenoteiktu laiku ar darba vietu LiepjJa esi:ieguvis (-usi) augstko akadmisko vai otr lmea profesionlo augstko izgltbu veselbas aprp un viena gada praktisko darba pieredzi veselbas aprpes nozar, orientts (-a) uz klientu un rezulttu,  komunikabls (-a),ar labm valsts valodas (C1 lmenis), divu svešvalodu (angu, krievu), lietvedbas zinšanm un datorprasmi,ieguvis (-usi) B kategorijas autovadtja tiesbas, jo darba braucienos vadsi iestdes automašnu,un atbilsti Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;ms piedvjam:iespju veikt atbildgu un interesantu darbu valsts prvald,iespjas profesionli augt un papildint zinšana...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams PROJEKTA VADTJSKontakti: ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:projektu koordinšana (IT projekti);projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;projektu testšana;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:vismaz 3 gadu pieredze projektu koordinšana IT jom;pieredze projektu dokumentcijas izstrd;teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un uzraudzt vairkus projekt...

 • Company Partnerstree, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Partnerstree, SIAAicina darb PROJEKTU VADTJUPienkumi:- Defint prasbas, noteikt projekta mrus un projekta ietvaros aprakstt mru sasniegšanas alternatvas;- Noteikt projektam nepieciešamo laiku un termius, nosakot darbu ilgumu un secbu, un radot projekta kalendro plnu;- Veikt projekta finansilo analzi, aprint izmaksas un nepieciešamos ldzekus, noteikt iespjamos zaudjumus un ieguvumus;- Sastdt projekta izpildes plnu;- Izvrtt un vadt projekta riskus;- Nodrošint projekta plnu izpildes uzraudzbu, plnot un vadt kru prvaršanu;- Sastdt starpatskaites un gala atskaites;- Iegt informciju svešvalodu resursos ar datortehnikas paldzbu. - Apkopot internet iegto jaunko informciju par darba devja nordtajiem jautjumiem, tmm. - Piedalties seminros, konferencs, kas saistti ar profesionls izaugsmes iespjm.CV st...

 • Company Partnerstree, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Partnerstree, SIAAicina darb PROJEKTU VADTJUPienkumi:- Defint prasbas, noteikt projekta mrus un projekta ietvaros aprakstt mru sasniegšanas alternatvas;- Noteikt projektam nepieciešamo laiku un termius, nosakot darbu ilgumu un secbu, un radot projekta kalendro plnu;- Veikt projekta finansilo analzi, aprint izmaksas un nepieciešamos ldzekus, noteikt iespjamos zaudjumus un ieguvumus;- Sastdt projekta izpildes plnu;- Izvrtt un vadt projekta riskus;- Nodrošint projekta plnu izpildes uzraudzbu, plnot un vadt kru prvaršanu;- Sastdt starpatskaites un gala atskaites;- Iegt informciju svešvalodu resursos ar datortehnikas paldzbu.- Apkopot internet iegto jaunko informciju par darba devja nordtajiem jautjumiem, tmm.- Piedalties seminros, konferencs, kas saistti ar profesionls izaugsmes iespjm._ nepie...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:projektu koordinšana (IT projekti);projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;projektu testšana;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze projekta menedera vai projekta vadtja amat IT jom; pieredze projektu dokumentcijas izstrd; teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office; obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un ...

 • Company FA Advise, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:-    reklmas kampaas stratijas izstrdšana un uzturšana;-    mrketinga stratijas izstrdšana jauniem un jau esošiem produktiem;-    reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;-    reklmas kampaas stratijas un mediju plna prezentšana klientam;-    komandas darba plnošana un izpilde;-    regulra ziošana par kampaas norisi, izmaksm, risku prraudzbu un vadbu;...

 • Company FA Advise, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus – profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:-    komandas darba plnošana un izpilde (sistmu analtii, arhitekti, inenieri, piegdtji, apakšuzmji);-    regulra ziošana par projektu norisi, izmaksm, risku prraudzbu un vadbu;-    aktva ldzdalba uzmuma iekšjs un rjs aktivitts, piemram, konferencs, PR paskumos, izstds, klientu vizts, k ar pastvga darba apstku un procesu uzlabošana;-    komunikcijas vadba starp nodam, projekta komandu, projekta ieinterestajm pusm un piegdtjiem;...

 • Company Damara Technologies, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:projektu koordinšana;projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:augstk izgltba;pieredze vadoš amat, vlams prdošanas jom; pieredze projektu dokumentcijas izstrd;teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un uzraudzt vairkus projektus vienlaicgi....

 • Company ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ZU VALSTS AENTRAIzsludina atkltu konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Efektivittes un drošuma izvrtšanas nodaas eksperts(uz noteiktu laiku)Amata mris: zu reistrcijas un prreistrcijas dokumentcijas izvrtšana Kods: 2422 10Galvenie amata pienkumi:veikt zu reistrcijai un prreistrcijai iesniegto pieteikumu un tiem pievienots ne-klnisks un klnisks dokumentcijas ekspertzi izvrtt datus, kas raksturo reistrcijai/prreistrcijai pieteikto zu pašbas, efektivitti un lietošanas drošumu pc zu farmakoloisks, toksikoloisks dokumentcijas un zu klnisk raksturojuma gatavot novrtjuma ziojumus ar secinjumiem par ekspertzes rezulttiem latviešu un angu valodprzint un pielietot atbilstošos reglamentjošos l...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbuprojektu vadtjam/-ai.Darba pienkumi: Izstrdt un organizt iepirkumus un uzraudzt projektu realizcijas gaitu; Darbs ar MS Office programmatru un prasme last AutoCad rasjumus. Sadarboties ar darbu veicjiem; Patstvgi plnot un organizt savu darbu; Veikt ekspluatcijas pakalpojumu izmaksu analzi; Pamatdarba vieta Smilten (papildus izbraukumi uz Madara’89 objektiem). Prasbas: Vlama vidj profesionl vai augstk tehnisk izgltba; Spja organizt savu darbu, augsta atbildbas sajta un vlme izzint; Labas datorprasmes (MS Office, AutoCad prasmes tiks uzskattas par priekšrocbu); Vlme administrt procesus, sadarboties un strdt komand; B k...

 • Company LR EKONOMIKAS MINISTRIJA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Enertikas politikasadministršanas departamenta 2 veck referenta amata vietm Prasbas pretendentiem/-m: atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm; akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba socilajs zintns, inenierzintns vai  dabaszintns; vlamas zinšanas atjaunojams enerijas un klimata prmaiu politikas jom,k ar  Administratvo procesu reguljošo normatvo aktu przinšana. vlama vismaz 1 gada pieredze darb valsts prvald, vai starptautiskajs institcijs, pieredze departamenta kompetenc esošajos jautjumos. vlamas angu valodas zinšanas; labas komunikcijas prasmes, prezentcijas prasmes, analtisks spjas un neatlaidba; prasme strdt komand. Galvenie amata pienkumi:...

 • Company Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” filile „Mea konsultciju pakalpojumu centrs”, re. Nr. 40003991724aicina darb uz noteiktu laiku:Mesaimniecbas projektu vadtja / -s  (profesijas kods – 2422 01)ar darbavietu OzolniekosPar mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991. gada. Mea konsultciju pakalpojumu centrs (MKPC)  ir LLKC filile, kura nodrošina mea pašnieku un sabiedrbas informšanu, konsultšanu un apmcbu par mea apsaimniekošanas jautjumiem, k ar sniedz ar mea apsaimniekošanu saisttus pakalpojumus vis valsts teritorij. MKPC atbalsta mea pašniekus ar padomu un praktiski ikdienas mea apsaimniekošan, Eiropas Savienbas atbalsta projektu piesaist, k ar rpjas par mea pašnieku, mestrdnieku un mednieku zinšanu papildinšanu un skolnu izgltošanu p...

 • Company LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Izgltbas un zintnes ministrija izsludina atkltu konkursu uzIzgltbas departamenta veck eksperta pirmsskolas izgltbas jautjumosvalsts civildienesta ierda amatu (uz nenoteiktu laiku)Amata mris:Visprjs izgltbas politikas izstrdes un stenošanas nodrošinšana pirmsskolas izgltb, tostarp mazkumtautbu pirmsskolas izgltbas programms un iekaujošs, t.sk. specils pirmsskolas izgltbas jom.Galvenie amata pienkumi: -Nodrošint visprjs izgltbas politikas efektvu izstrdi, stenošanu un izvrtšanu pirmsskolas izgltb, tostarp mazkumtautbu pirmsskolas izgltbas programms un iekaujošs, t.sk. specils pirmsskolas izgltbas jom:-analizt un apkopot informciju nepieciešamo politikas plnošanas dokumentu un normatvo aktu izstrdei;-izstrdt priekšlikumus pirmsskolas izgltbas, tostarp mazkumtautbu pirmsskolas izgltbas progra...

 • Company 'PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS' in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Patrtju tiesbu aizsardzbas centrs izsludina konkursu uz Bstamo iekrtu un metroloisks uzraudzbas daas veck inspektora ierda amatu metroloisks uzraudzbas jom (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrlaj iestd RgJA TEV IR:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk tehnisk izgltba;atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;labas mutvrdu un rakstveida komunikcijas prasmes;spja un vlme tri apgt jaunas zinšanas un lietot ts praks;B kategorijas autovadtja tiesbas;vlamas labas angu valodas zinšanas; vlamas zinšanas un praktisk darba pieredze metroloij un/vai testšan, k ar izpratne par dada veida mršanas ldzekiem un to darbbas principiemMS PIEDVJAM:1.      interesantu un atbildgu darbu metroloisks uzraudzbas jom; 2.      iespju paplašint savas zinšanas un profesionls iemaas;3.      iespju pi...

 • Company LAGRON, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „LAGRON” ir viens no lielkajiem bvuzmumiem Latgal, kas specializjas dada veida bvniecbas darbu veikšan. Ms esam uz attstbu bzts uzmums, kas attsts ldzi laikmeta un sabiedrbas prasbm. SIA „LAGRON” ir apzmjums gudrai un prdomtai bvniecbai. Uzmuma pakalpojumu klsts sniedzas no profesionliem padomiem bvniecb ldz celtniecbas projektu realizcijai.  Aicinm savai komandai pievienotiesPROJEKTU VADTJU (darba vieta Daugavpil)Pienkumi:·         stenot projekta plna izstrdšanu, vadbu un realizciju;·         Izstrdt projekta budetu;·         Sastdt bvdarbu kalendro un naudas plsmas grafiku;·         Apmeklt, kontrolt un vadt bvobjektu;·         Uzskot darbu nodrošint objektu ar nepieciešamajiem dokumentiem;...

 • Company Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company 'LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA' in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Zemkopbas ministrija (reistrcijas Nr.90000064161)izsludina atkltu konkursu uz vakantu ierda amatu uz nenoteiktu laiku (1 vakance)Lauksaimniecbas departamenta Lauksaimniecbas resursu nodaas veckais referents (profesijas klasifikatora kods 2422 03)Amata mris ir veikt politikas izstrdi mslošanas un augsnes auglbas uzlabošanas ldzeku aprites jom Prasbas pretendentam:-jatbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;-otr lmea profesionl augstk vai augstk akadmisk izgltba lauksaimniecb (vlama specializcija agronomij) vai vides zintns;-vismaz viena gada darba pieredze lauksaimniecbas jom vai valsts prvald;-zinšanas par spk esošajiem normatvajiem aktiem lauksaimniecb un lauksaimniecbas produktu tirdzniecb, normatvo aktu projektu izstrd;-zinšanas par valsts prvaldes darbbas principiem;-laba latv...

 • Company Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra in Amata
  12.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Latvijas Investciju un attstbas aentra(LIAA, re.Nr.90001739473)izsludina konkursu uzInvestciju projektu departamenta Investciju piesaistes nodaas veck investciju projektu vadtja amatu (uz nenoteiktu laiku)Ja mekl izaicinjumus, proti uzemties atbildbu un izrdt iniciatvu, ksti par dau no LIAA komandas! Ms piedvjam iespju piedalties rvalstu investciju piesaistes proces Latvij un zmola “Magnetic Latvia” stenošan investciju piesaistes jom.Galvenie amata pienkumi- Atbalstt rvalstu investciju projektu virzbu, gatavojot un nodrošinot nepieciešamo informciju un komunikciju ar esošajiem un potencilajiem rvalstu investoriem- Sniegt nepieciešamo atbalstu sekmgai potencilo rvalstu investciju projektu realizcijai- Sniegt nepieciešamo atbalstu Latvijas investciju piedvjumu gatavošan sadarbb ar publisk, p...

 • Company Silver Standart Houses, SIA in Birzgale
  12.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Silver Standart Houses” rao dadus koka konstrukciju risinjumus- panei mju bvniecbai, prestas jumta kopnes, dadu ku karkasus u.c. SIA “Silver Standart Houses” aicina darb projektu vadtju. Darba vieta: Liepu iela 5, Birzgale, eguma novads.Pienkumi:Izstrdt projekta priekšlikumu;Organizt un vadt projekta komandu;Veidot projekta organizciju un kultru;Noteikt projekta dalbnieku lomas;Izvlties projekta organizcijas formu;Plnot projekta posmus;Veikt projekta strukturizšanu, projekta darbu, termiu, resursu un izmaksu plnošanu, koordinšanu, uzraudzbu un prplnošanu;Veikt projekta vides analzi;Veikt projekta riska analzi un koordin dadu interešu grupu intereses;Sekot projekta plnu izpildei, analiz rezulttus, izstrd priekšlikumus, veic korekcijas esošajos planos;Sastdt projekta starpatskaites un g...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters