Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

76 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 76 results.
 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIAPROJEKTA VADTJS  Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un bonusus:interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;iespju profesionlai izaugsmei;atalgojums (bruto) no EUR 1830 ldz EUR 2050Darbam nepieciešams:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba komerczinbs un administršan, inenierzinbs un tehnoloijs, tiesbu zintns, arhitektr un bvniecb vai transporta pakalpojumu jom. vismaz viena gada pieredze vadoš amat transporta infrastruktras izveides vai attstbas projektu stenošan pdjo piecu gadu laik (priekšroka tiks dota pretendentiem ar pieredzi Eiropas Savienbas finansto projektu vadb, kura kopjs izmaksas ir vismaz 8 milj. euro ); pieredze darbinieku darba organizšan un komandas darba plnošan, stratiska, analtiska domšana, finanšu izpratne, teicamas komunikcijas pra...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKlimata prmaiu departamentaKlimata prmaiu un adaptcijas politikas nodaasVECKO EKSPERTU(valsts civildienesta ierda amats uz noteiktu laiku)MS TEV UZTICSIM:nodrošint Latvijas interešu aizstvbu Apvienoto Nciju Organizcijas Visprjs konvencijas par klimata prmaim ietvaros;nodrošint Latvijas interešu klimata prmaiu politikas kontekst prstvbu divpusjo un daudzpusjo lgumu, memorandu un deklarciju sagatavošan;ldzdarboties klimata politikas veidošan, integršan un ieviešan.SAGAIDM, KA TEV ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKlimata prmaiu departamentaKlimata finanšu un tehnoloiju nodaasVECKO EKSPERTU(divi valsts civildienesta ierda amati uz nenoteiktu laiku)MS TEV UZTICSIM:nodrošint klimata finanšu instrumentu ieviešanu Latvij;veicint sabiedrbas izpratnes un zinšanu uzlabošanu par ogleka mazietilpgu un pret klimata prmaim noturgu attstbu, veicint paradumu maiu;ldzdarboties klimata politikas veidošan, integršan un ieviešan.SAGAIDM, KA TEV IR:augstk akadmisk izgltba vai otr lmea augstk profesionl izg...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKlimata prmaiu departamentaKlimata finanšu un tehnoloiju nodaasVECKO EKSPERTU(viens valsts civildienesta ierda amats uz noteiktu laiku)MS TEV UZTICSIM:nodrošint klimata finanšu instrumentu ieviešanu Latvij;veicint sabiedrbas izpratnes un zinšanu uzlabošanu par ogleka mazietilpgu un pret klimata prmaim noturgu attstbu, veicint paradumu maiu;ldzdarboties klimata politikas veidošan, integršan un ieviešan.SAGAIDM, KA TEV IR:augstk akadmisk izgltba vai otr lmea augstk profesionl izgl...

 • Company LATVIJAS INVESTICIJU UN ATTISTIBAS AGENTURA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Latvijas Investciju un attstbas aentra(LIAA, re.Nr.90001739473)izsludina konkursu uz Biznesa inkubatoru departamentaOgres biznesa inkubatoraVECK PROJEKTU VADTJA valsts amatpersonas amatu uz noteiktu laiku (darbinieka prombtn)LIAA sav komand aicina cilvku ar pieredzi darb ar uzmjiem un komunikcijas veidošan, lai nodrošintu Ogres biznesa inkubatora (turpmk - BI) veiksmgu darbbu un veicintu jaunu komersantu izveidi un attstbu Latvij.Galvenie amata pienkumi:-    stenot BI darbbas stratiju izvirzto mru sasniegšanai.-    Sniegt biznesa ideju autoriem un jaundibintiem komersantiem konsultcijas par pirmsinkubcijas un inkubcijas atbalsta saemšanas iespjm, k ar par citiem LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.-    Sniegt inkubcijas atbalstu komersantiem un veikt inkubcijas lgumu izpildes uzraudzbu un kontr...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuprvaldes referents/eCentralizto iepirkumu vadbas departamentIepirkumu noda(darba vieta Rzeknes novads, Lznava)Visprjie darba pienkumi: •    nodrošint iepirkumu procedru norisi un dokumentt iepirkumu gaitu atbilstoši normatvajiem un tiesbu aktiem (sagatavot publikcijas, ziojumus, nolikumus, uzaicinjumus, vstules, protokolus u.c. dokumentus)•    nodrošint informcijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saisttajs informcijas sistms•    pildt iepirkuma komisijas sekretra/loceka pienkumus (valsts amatpersona)•    piedalties iepirkuma procedras dokumentcijas izstrd, sniegt priekšlikumus attiecb uz iepirkuma dokumentcijas izstrdi un uzlabošanu•    sekot ldzi publisk iepirkuma attstbai un piemrošanas ...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuprvaldes veckais referents/eCentralizto iepirkumu vadbas departamentIepirkumu noda(darba vieta Rzeknes novads, Lznava)Visprjie darba pienkumi: •    nodrošint iepirkumu procedru norisi un dokumentt iepirkumu gaitu atbilstoši normatvajiem un tiesbu aktiem (sagatavot publikcijas, ziojumus, nolikumus, uzaicinjumus, vstules, protokolus u.c. dokumentus)•    nodrošint informcijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saisttajs informcijas sistms•    pildt iepirkuma komisijas priekšsdtja, komisijas loceka un komisijas sekretra pienkumus (valsts amatpersona)•    piedalties iepirkuma procedras dokumentcijas izstrd, sniegt priekšlikumus attiecb uz iepirkuma dokumentcijas izstrdi un uzlabošanu•    sekot ldz...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IEKSLIETU MINISTRIJA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz Finanšu vadbas departamenta Projektu kontroles nodaas veck eksperta (ierda) amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).Ms piedvjam:-    iegt lielisku pieredzi un iespju paplašint savas zinšanas iekšlietu jom-    mnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 44. amatu saimei, IIIB amatu lmenim un atbilstoši kvalifikcijai: 1.kategorija - 1287 euro, 2.kategorija - 1400 euro; 3.kategorija - 1550 euro-    papildatvainjumu un veselbas apdrošinšanu-    iespju paplašint savas zinšanas un profesionls iemaasTavos pienkumos bs nodrošint Eiropas Savienbas fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros apstiprinto projektu (atkarb no Tavas pieredzes un zinšanm): -    finanšu un ieviešanas kontroli -    prbaudes projektu stenošanas vietsun/ vai -    iepirkumu pirmsprbauu u...

 • Company RENOVACIJAS PROJEKTS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RENOVACIJAS PROJEKTS, SIAUzmums mekl darbinieku projekta vadtja amatamDarbinieka pienkumos ietilps:- darbuzmju vadšana (projektšanas darbi, - celtniecbas darbi,- dzvoku prdošana, k ar sadarbba ar komunlo pakalpojumu sniedzjiem. Nepieciešams vadbas maistra grdsCV stt uz e-pastu: ...

 • Company FLIGHT CONSULTING GROUP, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Flight Consulting Group” (reistrcijas Nr. 40003502830)aicina darb MRKETINGA UN PRDOŠANAS PROJEKTU VADTJUDarba pienkumi:•    Mrketinga plna un stratijas sastdšana un realizcija;•    Mrketinga aktivitšu plnošana un vadšana;•    Uzmuma vizulo un reklmas materilu veidošana koordinšana un vadšana;•    Jaunu uzmuma mrketinga ideju eneršana un ieviešana dzv;•    Dalba uzmuma un t produktu PR-stratijas izstrd un attstb.Darba vietas adrese: Dzirnieku iela 15, lidosta “Rga”, Mrupes novadsAtalgojums (pirms nodokiem): 2272.72 EURDarba devja kontaktinformcija: , +371 67207300...

 • Company ROLA, SIA in Ventspils
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums SIA “RoLa” (Re.Nr.40003064041, Ventspils iela 63B, Rga, LV-1046), kurš nodarbojas ar medicnas iekrtu tehnisko uzraudzbu medicnas iestds Latvijas Republikas teritorij,aicina pievienoties komandai tehniskos ekspertus (klasifikators – 2422 10)Prasbas:Vidj, vidj specil vai augstk (vlamie virzieni: elektronika, elektrotehnika, radiotehnika, medicnas fizika) izgltbaLabas valsts valodas zinšanas. (sakar ar darba specifiku krievu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu)Labas Microsoft Office (Word, Excel) zinšanas.Teicamas komunikcijas spjas, augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.Autovadtja apliecba un persongais transports tiks uzskattas par priekšrocbm.Pienkumi:Apmeklt medicnas iestdes Latvijas Republikas teritorij funkcionlo pienkumu veikšanai - iespjami vairku di...

 • Company MIRABELLA, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “MIRABELLA” uzmums jau vairk nek 20 gadus specializjas selektvo smaru un das kopšanas ldzeku, k ar selektvs parfimrijas izplatšan.Saistb ar uzmuma attstbu nepieciešams:Projektu vadtjs/-a (pilna slodze)Prasbas: •    Augstk izgltba•    Perfekta angu, latviešu un krievu valodas zinšanas•    Vlama pieredze ldzg amat•    Word, Excel, grmatvedbas programmas C1 zinšanas (tiks emtas vr, ja tdas ir)•    Vlamas zinšanas kosmtikas un parfimrijas nozar Darba pienkumi:•    Prdošanas procesu organizšana•    Kontrolt, koordint darba komandas procesus uzmuma•    Piedalties attstbas ideju, plnu un mru izstrdšan un stenošan.•    Veidot komunikciju ar jaunajiem klientiem un uzturt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem klientiem, •    Komunikcija ar sadarbbas partneriem, atskaišu un nepieciešams informcijas sag...

 • Company SOFT SUPPORT SERVICES, SIA in Rīga
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOFT SUPPORT SERVICES, SIAAicina darb  Projekta VADTJUDarba apraksts: •    Veikt projekta strukturizšanu datorprogrammatras atbalsta un uzturšanas jom;•    Veikt projekta izstrdes analzi un koordint dadu grupu intereses; •    Sekot projekta plnu izpildei, analizt rezulttus, izstrdt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plnos; •    Veikt projekta vides analzi;•    Regulra komunikcija ar saisttajiem uzmumiem;•    Kontrolt izdevumus un nodrošint resursu racionlu izmantošanu; •    Sastdt projekta starpatskaites un gala atskaiti.Prasbas kandidtiem:•    Vlam pieredze darb ar datorsistmam un lietojumprogrammam k Google Analytics, Yandex Metrics utt. ir noderg;•    Vlam pieredze e-komercijas vai tiešsaistes reklmas jom;•    Vlam projektu vadbas pieredz;•    Vlams labas matemtisks prasmes;•    S...

 • Company Baltic Signs Europe, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  asistenta pienakumi :- sarunas un sarakste ar klientiem- dizaina priekšlikumi, aplses un aprini- darbs ar piegdtjiem- raošanas kontrole- izbraukšana uz objektiemCV stt uz e-pastu: ...

 • Company VALSTS KASE in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts kase (Re.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakautb esoša tiešs prvaldes iestde, kura steno valsts prvaldes funkcijas valsts finanšu vadbas jom, organizjot valsts budeta izpildi un uzskaiti, valsts parda un naudas ldzeku vadbu, veic Eiropas Savienbas fondu un rvalstu finanšu paldzbas sertifikcijas iestdes funkcijas, k ar sniedz grmatvedbas uzskaites pakalpojumu valsts budeta iestdmIZSLUDINA ATKRTOTU KONKURSU UZ VAKANTO IERDA AMATU:PRSKATU DEPARTAMENTA METODOLOGS (VECKAIS/- EKSPERTS/-E) NORMATVO AKTU GRMATVEDBAS UZSKAITES UN PRSKATU SAGATAVOŠANAS IZSTRD (VAKANCE UZ NENOTEIKTU LAIKU)Galvenie amata pienkumi:-    izstrdt normatvos aktu projektus grmatvedbas uzskaites un prskatu sagatavošanas jom, atbilstoši starptautiskajiem publisk sektora grmatvedbas standartiem un LR spk esošaja...

 • Company HYPERCELL GAMES, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Hypercell GamesRe.Nr. 40203220874242201 PROJEKTA VADTJS SIA "Hypercell Games" nodarbojas ar mobilo sples izstradšanu.Projekta vadtjs mobilo sples izstrdes jom  Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company Sertifikācijas un testēšanas centrs, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Sertifikcijas un testšanas centrs”aicina pieteiktiesvecko ekspertu bioloisks lauksaimniecbas uzmumu novrtšanas jomPienkumi:Bioloisks lauksaimniecbas uzmumu novrtšana atbilstoši sertifikcijas shmm un normatvajiem aktiem;Novrtt un noteikt uzmumu risku pakpi, sniegt rekomendcijas klientu liets;Plnot un vadt pakautb esošo ekspertu darbu.Prasbas:Atbilstoša izgltba lauksaimniecbas un/vai prtikas raošanas, prstrdes joms;Patstvba lmumu pieemšan, augsta atbildbas sajta, spja patstvgi organizt darbu, labas komunikcijas spjas, analtiska domšana;Zinšanas produkcijas izsekojambas jaut...

 • Company VALSTS DARBA INSPEKCIJA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakantajm inspektora - valsts civildienesta ierda amata vietm Kurzemes reionlaj Valsts darba inspekcij:1 amata vieta uz noteiktu laiku, darba vieta – LiepjaValsts darba inspekcija piedv:- draudzgu kolektvu, - interesantu un dinamisku darbu; - iespju dot savu ieguldjumu atbilstbas nodrošinšan darba tiesbu un darba apstku jom; - gt pieredzi darba tiesbu, darba aizsardzbu un administratv procesu reguljošo tiesbu aktu piemrošan; - algu no 745,- EUR ldz 920,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei; - plašas un profesionlas apmcbu iespjas; - veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- uzraudzt un kontrolt uzraudzbas teritorij esošajos uzmumos darba tiesisko attiecbu un darba aizsardzbas normatvo aktu p...

 • Company VALSTS DARBA INSPEKCIJA in Ventspils
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakantajm inspektora - valsts civildienesta ierda amata vietm Kurzemes reionlaj Valsts darba inspekcij:1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, darba vieta – VentspilsValsts darba inspekcija piedv:- draudzgu kolektvu, - interesantu un dinamisku darbu; - iespju dot savu ieguldjumu atbilstbas nodrošinšan darba tiesbu un darba apstku jom; - gt pieredzi darba tiesbu, darba aizsardzbu un administratv procesu reguljošo tiesbu aktu piemrošan; - algu no 745,- EUR ldz 920,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei; - plašas un profesionlas apmcbu iespjas; - veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- uzraudzt un kontrolt uzraudzbas teritorij esošajos uzmumos darba tiesisko attiecbu un darba aizsardzbas normatvo a...

 • Company VALSTS DARBA INSPEKCIJA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora - valsts civildienesta ierda amata vieta uz noteiktu laiku (1 gads)Zemgales reionlaj Valsts darba inspekcij:                                                        Darba vieta Ogre.Valsts darba inspekcija piedv:- draudzgu kolektvu, - interesantu un dinamisku darbu; - iespju dot savu ieguldjumu atbilstbas nodrošinšan darba tiesbu un darba apstku jom; - gt pieredzi darba tiesbu, darba aizsardzbu un administratv procesu reguljošo tiesbu aktu piemrošan; - algu no 745,- EUR ldz 920,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei; - plašas un profesionlas apmcbu iespjas; - veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- uzraudzt un kontrolt uzraudzbas teritorij esošajos uzmumos darba tiesisko ...

 • Company VALSTS DARBA INSPEKCIJA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakantajm inspektoru - valsts civildienesta ierdu amata vietm Rgas reionlaj Valsts darba inspekcij:                                                     Darba vieta Rga.Valsts darba inspekcija piedv:- draudzgu kolektvu, - interesantu un dinamisku darbu; - iespju dot savu ieguldjumu atbilstbas nodrošinšan darba tiesbu un darba apstku jom; - gt pieredzi darba tiesbu, darba aizsardzbu un administratv procesu reguljošo tiesbu aktu piemrošan; - algu no 745,- EUR ldz 920,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei; - plašas un profesionlas apmcbu iespjas; - veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- uzraudzt un kontrolt uzraudzbas teritorij esošajos uzmumos darba tiesisko attiecbu un darba aizsardzbas nor...

 • Company CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company Dabas aizsardzības pārvalde in Amata
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Dabas aizsardzbas prvalde izsludina konkursu uz Kurzemes reionls administrcijas veck eksperta/es amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze) Prasbas pretendentiem:  Otr lmea akadmisk vai profesionl augstk izgltba dabas zintns (bioloij, eogrfij, vides zintn vai cit ldzg jom). · zinšanas un praktisk pieredze bezmugurkaulnieku sugu noteikšan un to ekoloij, mea biotopu noteikšan, · labas komunikcijas un sadarbbas prasmes, augsta atbildbas sajta, · B kategorijas autovadtja apliecba, · dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes, labas datora lietošanas prasmes, · pamatzinšanas kartogrfisko programmu pielietošan, · Divu svešvalodu zinšanas tai skait – angu. Galvenie amata pienkumi: · Dabas vrtbu prbaude dab, ieteikumu sagatavošana dabas vrtbu saglabšanai, · stenot paši aizsargjamo dabas t...

 • Company IĻĢUCIEMS, SIA in Lazareva
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IUCIEMS, SIAAicina darb PROJEKTA VADTJUGalvenie pienkumi:Aktvs darbs ar bvmaterilu tirdzniecbas un bvniecbas uzmumiem – preu prdošanaJaunu klientu piesaiste, sadarbbas uzturšana un attstšana ar esošajiem klientiemKlientu biznesa prasbu analze un labko risinjumu ieteikšana Kontaktinformcija: ...

 • Company HANSAB, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas pilstas bvvalde (Rgas pilstas pašvaldba, nodoku makstju reistrcijas numurs 90011524360) aicina pieteikties Bvniecbas kontroles prvaldes Rgas pilstas bvinspekcijas GALVEN BVINSPEKTORA/-ES amatamGalvenie darba pienkumi:·         kontrolt bvniecbas procesa tiesiskumu atbilstoši spk esošajiem normatvajiem aktiem; kontrolt bvdarbu kontroli Rgas pilstas administratvaj teritorij; kontrolt ekspluatcij pieemtas bves drošumu; pieemt bves ekspluatcij, novrtjot bves gatavbu ekspluatcijai, k ar atbilstbu normatvajiem aktiem bvniecbas jom un bvprojektam, sastdot aktu par bves pieemšanu ekspluatcij; apsekot bvi dab un izdot izziu par bves neesbu; izskatt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem; konsultt juridisks un fizisks p...

 • Company NORFA, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mekljam projektu vadtju uzmumam, kas nodarbojas ar ku nojaukšanu un zemes darbiem. Darbu pienkumos ietilpst objektu apsekošana, darbu apjomu noteikšana, izmaksu aprinšana, pieteikumu sagatavošana iepirkumiem. Darba laiks pc vienošans, iespjams apvienot ar studijm vai citu darbu. K ar iespjams strdt attlinti. Atalgojums skot no 8,00 eiro bruto par pilnu slodzi prbaudes laik! Birojs atrodas Jelgav. Strdjam objektos vis Latvij.Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kas tiks aicinti uz prrunm!CV stt uz e- pastu: Tlrunis uzzim : 27273333, 27575311 ...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" PROJEKTA VADTJSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" PROJEKTA KOORDINATORSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Nika V Consulting, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NIKA V CONSULTING, SIAAicina darb  PROJEKTA VADTJU (242201)Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 700 EUR– normlais darba laiks,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze.Darba vieta – Bazncas 31-13, RgaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Nika Business Consulting, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NIKA BUSINESS CONSULTING, SIAAicina darb  PROJEKTA VADTJU (242201)Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 600 EUR– normlais darba laiks,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze.Darba vieta – Bazncas 31-13, RgaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company MIRABELLA, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “MIRABELLA” uzmums jau vairk nek 20 gadus specializjas selektvo smaru un das kopšanas ldzeku, k ar selektvs parfimrijas izplatšan.Saistb ar uzmuma attstbu nepieciešams:Mrketinga projektu vadtjsDarba apraksts/ pienkumi:• Mrketinga projektu plnošana, izpilde, kontrole;• Sadarbba ar reklmas un mediju aentrm, plašsazias ldzekiem un klientiem mrketinga projektu realizšan;• Vizulo materilu izstrdes plnošana, kontrole;• Aktva komunikcija ar klientiem un sadarbbas partneriem;• Sadarbba ar zmolu vadtjiem;• Citi ikdienas mrketinga pienkumi;Prasbas kandidtiem• Vismaz 2 gadu veiksmga darba pieredze mrketingu projektu vadb (vlams kosmtikas un parfimrijas tirdzneicbas jom);• Pieredze darb ar mrketinga materilu izveidi;• Pozitva attieksme, labas komunikcijas un argumentcija...

 • Company TNS LATVIA, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Katar (SIA “TNS Latvia”) aicina darb uz noteiktu laiku ptjumu vadtju Prasbas:Vismaz 2 gadu rezultatva praktiska pieredze tirgus izptes, mrketinga, socilo, mediju vai ldzvrtgu ptjumu jom, Spj efektvi organizt savu darbu, vienlaikus vadot projektus un koordinjot tajos iesaisttos cilvkus;Prasme izveidot anketu k kvalitatvajiem, t ar kvantitatvajiem ptjumiem;Teicamas latviešu valodas, labas krievu un angu valodas zinšanas;Individuls redzjums, k attlot ptjumos iegtos rezulttus grafiku veid PowerPoint;Prasme strdt ar Excel datu tabulm un spja interprett datus;Spja patstvgi plnot veicamos darbus un rezultatvi vadt ptjumu projektus;Atvrtba jaunu zinšanu un prasmju apguvei.  Papildus prasbas un pašbas: ...

 • Company FRITEKS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Friteks" , reistrcijas nr.42103086715 saistb ar gadjuma darbu spirta raotnes rpnc Iecav  uz noteiktu laiku (3 mnešiem) aicina darb projekta vadtju (1 vakance)Galvenie darba uzdevumi:- vadt procesus, kas saistti ar iekrtas nodošanu ekspluatcij;- iekrtas ekspluatcijas rokasgrmatas apraksta izstrde, iekrtas lietotja apmcbaPieteikties: stot CV - vai pa tlruni: 29439998...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Bvniecbas uzmums SIA BALTIC WORK SERVICESaicina darb  PROJEKTA VADTJUKontakti: ...

 • Company MSR - HOLDING, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb projektu vadtju ar izgltbas diplomu ekonomikas novirzien. Pasbas:- labas sadarbbas un komunikcijas prasmes.Darba izpildes vieta: Ainavas iela 2A - 28, Rga, LV-1084Alga: 1004 EUR (bruto)Kontaktinformcija: ...

 • Company PHARMIDEA, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB Global Services (re.nr. 40003816496) aicina darb Projektu vadtju / Direktoru (2422 01).Amata pienkumi:- ar klientu apkalpošanu saistto procesu uzlabošana;- izptes, kas saistta ar komandas darba kvalitti, veikšana;- sazia ar koliem, starptautisko procesu ekspertiem, vadbas komandu un iesaisttaj pusm, lai nodrošintu plnoto uzlabojumu ieviešanu. Amata prasbas:- izcilas angu valodas zinšanas (darba valoda - angu)- padziintas zinšanas par norinu apstrdes procesu;- spcgas analtisks iemaas un pieredze darb ar lielu datu apjomu;- spja strdt augstas spriedzes apstkos un prasme prioritizt darba uzdevumus;- atvrta un uz komunikciju vrsta personba ar labm tklošanas (networking) iemam;Ms piedvjam:- darbu starptautisk uzmum;- interesantus un izaicinošus darba uzdevumus;- karjeras izaugsmes iespjas;P...

 • Company Satiksmes ministrija in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company EKOFINANS FILIALE ECOFIN EUROPE, AKF in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Projektu Vadtjs/-aPrasbas kandidtam: Plnot un stenot projektus; Piedalties vidja termia / ilgtermia projektu portfea plnošan un produktu plnošanasizstrd; Paldzt produktu pašniekiem un vadbai noteikt priorittes; Defint projekta darbbas jomu, mrus un prasbas; Apvienot, atbalstt un vadt projekta komandu; Izveidot projekta grafiku, noteikt uzdevumus un iedalt resursus; Sekot ldzi rezulttiem, prvaldt budetu, vadt projekta kvalittes nodrošinšanas procesu; Uzraudzt un ziot IT un biznesa vadbai par projekta progresu, k ar par problmm unrisinjumiem; Nepieciešambas gadjum, stenot un prvaldt izmaias, lai sasniegtu projekta plnotusrezulttus; Novrtt projekta rezulttus; Veikt ieguldjumu uzmuma piegdes metrikas uzstdšan, kontrol un efektivittespieaugum; Strdt saska ar Agile saskaotm un citm atbilstošm pr...

 • Company Air Baltic Corporation, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pilotu Akadmijas mcbu koordinatora asistents (darba vieta Liepj) Tavi ieguvumiPaldzt mcbu kursu koordinšan saska ar uzmuma procedrm un noteikumiem;Veikt stermia izmaias mcbu pln;Veidot un stt atskaites;Informt par izmaim mcbu pln visas iesaistts puses;Sagatavot mcbu sertifiktus;Ievadt stermia plnu uzmuma iekšjs sistms.Ms mekljam tieši Tevi, jaBrvi przini angu un latviešu valodu (rakstiski un mutiski);Tev ir augstk vai vidj profesionl izgltba;Tev ir labas komunikcijas, organizcijas un lmumu pieemšanas spjas;Tu spj strdt dinamisk un maing darba vid;Tu esi precza un punktula personba;Tu lieliski strd individuli, un taj pat laik esi komandas spltjsTev ir labas datorzinšanas.Pieteikumu un CV stt uz e-pastu: ...

 • Company GIDEONS PEST MANAGEMENT, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "GIDEON PEST MANAGEMENT"Aicina darb Projekta vadtjuDarba pieredze vadoš amat vairk k 3 gadi. Darba alga – 1076.00 eiro mnes.(bruto)Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu: ...

 • Company GIDEONS PEST MANAGEMENT, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GIDEONS PEST MANAGEMENT, SIAAicina darb Projektu vadtju (profesijas kods 2422 01) .Prasbas pretendentam: darba pieredze vadoš amat vairk k 3 gadi. Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu: ...

 • Company CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedvjam darbu valsts prvaldes iestd, kas atbild par valst nozmgko socilo, ekonomisko un demogrfisko rdtju aprinšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinjumiem un vlaties augt profesionli, aktvi piedalties statistikas procesu pilnveidošan, kas ir saskaota gan no statistikas sagatavošanas metodoloijas, gan informcijas tehnoloiju viedoka, aicinm pievienoties Centrls statistikas prvaldes (reistrcijas Nr.90000069830) kolektvam!Piedvtais amatsMakroekonomisks statistikas departamenta Raotju cenu indeksu daas veckais referentsTavi pamatpienkumi:aprint raotju cenu indeksu (datu kvalittes prbaude, cenu indeksu aprinšana, metodoloijas przinšana un pilnveidošana);analizt informciju un sagatavot to publicšanai.Msu prasbas:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm; akadmisk vai otr lmea ...

 • Company AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AIZSARDZBAS MINISTRIJA izsludina atkltu konkursu uz ierda amatuAudita un inspekcijas departamenta Audita nodaas veckais ekspertsMs piedvjam:iespju veikt atbildgu un interesantu darbu valsts prvald;iespju paplašint zinšanas un profesionls iemaas;iespju strdt zinošu profesionu komand;iespju apgt militro pamatapmcbu, veicinot  izpratni par valsts aizsardzbas jomu un Nacionlo bruoto spku (NBS) uzdevumiem;darbavietu Rgas centr;socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam, veselbas apdrošinšanu;mnešalgu no 940 EUR ldz 1287 EUR (pirms nodoku nomaksas) atkarb no pretendenta profesionls pieredzes attiecgaj jom, kas iegta pdjo piecu gadu laik.Galvenie amata pienkumi:plnot un organizt iekšjo auditu un pcauditu veikšanu;patstvgi veicot uz riska novrtjumu balsttu plnotu iekšjo auditu, sniegt ...

 • Company UPB, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES SPECILISTA ASISTENTE/-SDARBA VIETAAS UPB, LiepjaPIENKUMI·      Asistt vides prvaldbas procesu vadb·      Administrt dokumentcijas un informcijas apriti, tostarp darbs ar dadiem datiem, dokumentu izstrde·      Datu apkopošana un analzePRASBAS·      Augstk vai vidj profesionl izgltba vides prvaldb (var bt pdjo kursu studente/-s)·      Vlama izpratne par vides/ kvalittes procesiem vai prasmes/pieredze mintajs joms·      Teicamas angu un latviešu valodas zinšanas·      ...

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PROJEKTU VADTJS (Komercdarbbas jom)Darba pienkumi:· Projektu realizcija, veidot projektu darba komandu, plnot, organizt un novrtt darba grupas darbu;· Lgumsaistbu kontrole un monitorings, projekta  izpildes termiu un apjomu kontrole;· Kontrolt, koordint projekta norises procesus;· Kontaktšans ar klientu projekta realizcijas laik, sagatavot atskaites par darba gaitu (gan klientam, gan vadbai);· Piedalties nozares ideju, plnu un mru izstrdšana un stenošana.Prasbas kandidtam:·     Augstk izgltba vai pdjo kursu students (Izgltba dzelzcea transport  jom, tiks uzskatta par priekšrocbu);·     ...

 • Company IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJS in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company LVOS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  •    Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs LVOS SIA, re.Nr.40203231492;•    Profesija Izgltbas darba SPECILISTS (profesiju klasifikatora kods 2422 42);•    Darba pienkumi – ptt Latvijas augstskolu piedvts mcbu programmas (mcbu plnus, apmcbu formas, iegstmo kvalifikciju un profesiju, diplomu veidu), sniegt padomus, praktiski paldzt un atbalstt studentus atlases un iestšans procesos vis lmea augstskols, paldzt aizpildt un iesniegt iestšanas dokumentus un pieteikties sagatavošanas kursiem iestšanas prbaudjumu nokrtošanai, sniegt konsultcijas vzu/uzturšanas atauju saemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošan, utt.•    Prasbas kandidtiem – koledas vai augstskolas zintniskais grds pedagoij vai darba pieredze pedagoij vai rzemju studentu konsultšan, oti labas vienas Vjetnamiešu/Birmiešu/Lao...

 • Company LR EKONOMIKAS MINISTRIJA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Nozaru politikas departamenta veck eksperta amatu uz noteiktu laiku Ekonomikas ministrijas komanda mekl enerisku, gudru un izaicinjumiem gatavu koli darbam ar INTERREG projektu “Industrija 4.0: inovciju ekosistmas prveidošana, uzlabojot kapacitti” (InnoCAPE) un INTERREG projektu “Uzlabot inovciju politikas stenošanu 4.0 rpniecbas nozar Eirop” (INNO Industry) stenošanu.Tavos pienkumos ietilps informcijas apkopošana par projektu ieviešanas gaitu un prskatu sagatavošana, sadarbbas nodrošinšana ar projekt iesaisttajiem rvalstu partneriem, pastvga kontroles un uzraudzbas paskumu nodrošinšana projekta aktivitšu stenošan, k ar aktva iesaiste projekta darba grupas sanksmju, projekta publicittes un citu saistto paskumu organizšan.Kaut ar amats ir uz notei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters