Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

143 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 143 results.
 • Company EIROPAS DZELZCELA LINIJAS, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Eiropas dzelzcea lnijas”izsludina konkursu uz projekta vadtja amatu (uz noteiktu laiku)SIA “Eiropas dzelzcea lnijas”  (reistrcijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitlsabiedrba, kuras dibinšanas mris ir Rail Baltica publisks lietošanas dzelzcea infrastruktras izbves projekta stenošana Latvij. SIA “Eiropas dzelzcea lnijas” projekta realizšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadbas departamenta (turpmk – departaments) projekta vadtja amatu (uz noteiktu laiku).Galvenie amata pienkumi:bvniecbu saska ar Sabiedrbas reglament, departamenta reglament, iekšjos normatvajos aktos un finansšanas lgum noteiktajiem nosacjumiem; ·         plnot un aktualizt projekta darbbas un projekta darbbu stenošanas termius;...

 • Company VALSTS ZEMES DIENESTS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts zemes dienests (re.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas nodrošina Nekustam pašuma valsts kadastra informcijas sistmas, Valsts adrešu reistra informcijas sistmas, Apgrtinto teritoriju informcijas sistmas un Augstas detalizcijas topogrfisks informcijas centrls datubzes darbbu, k ar veic bvju un telpu grupu kadastrlo uzmršanu un nekustamo pašumu kadastrlo vrtšanu.Ja Tevi interes darbs vai ir jau pieredze darb, kas saistta ar klientu apkalpošanu, klientu vlmju apzinšanu un pakalpojumu sniegšanu, Tev patk prraudzt un analizt dadus izpildes procesus, un Tava stipr puse ir analtisk domšana, tad piedvjam interesantu darbu valsts prvald un iespju celt savu profesionalitti.Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Pakalpojumu prvaldbas d...

 • Company VALSTS ZEMES DIENESTS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts zemes dienests (re.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas nodrošina Nekustam pašuma valsts kadastra informcijas sistmas, Valsts adrešu reistra informcijas sistmas, Apgrtinto teritoriju informcijas sistmas un Augstas detalizcijas topogrfisks informcijas centrls datubzes darbbu, k ar veic bvju un telpu grupu kadastrlo uzmršanu un nekustamo pašumu kadastrlo vrtšanu.Ja Tu vlies piedalties datu izsniegšanas pakalpojumu pilnveid, k ar Tava stipr puse ir analtisk domšana, komunikcijas prasmes un dalšans ar savm zinšanm, tad piedvjam interesantu darbu valsts prvald un iespju celt savu profesionalitti.Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Pakalpojumu prvaldbas departamenta Pakalpojumu prvaldbas un kvalittes daas veck metodikas ekspert...

 • Company VALSTS ZEMES DIENESTS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts zemes dienests (re.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas nodrošina Nekustam pašuma valsts kadastra informcijas sistmas, Valsts adrešu reistra informcijas sistmas, Apgrtinto teritoriju informcijas sistmas un Augstas detalizcijas topogrfisks informcijas centrls datubzes darbbu, k ar veic bvju un telpu grupu kadastrlo uzmršanu un nekustamo pašumu kadastrlo vrtšanu.Ja Tevi interes darbs, kas saistts ar klientu apkalpošanu un klientu vlmju apzinšanu, Tev patk prraudzt un analizt pakalpojumu pieejambu un pastjumu izpildes procesus, k ar meklt risinjumus un idejas šo procesu uzlabošanai, piedvjam interesantu darbu valsts prvald un iespju celt savu profesionalitti.Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Pakalpojumu prvaldbas departame...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB Global Services (re.nr. 40003816496) aicina darb Projektu vadtju / Direktoru (2422 01).Amata pienkumi:- ar klientu apkalpošanu saistto procesu uzlabošana;- izptes, kas saistta ar komandas darba kvalitti, veikšana;- sazia ar koliem, starptautisko procesu ekspertiem, vadbas komandu un iesaisttaj pusm, lai nodrošintu plnoto uzlabojumu ieviešanu.Amata prasbas:- izcilas angu valodas zinšanas (darba valoda - angu)- padziintas zinšanas par norinu apstrdes procesu;- spcgas analtisks iemaas un pieredze darb ar lielu datu apjomu;- spja strdt augstas spriedzes apstkos un prasme prioritizt darba uzdevumus;- atvrta un uz komunikciju vrsta personba ar labm tklošanas (networking) iemam;Ms piedvjam:- darbu starptautisk uzmum;- interesantus un izaicinošus darba uzdevumus;...

 • Company LATVIJAS GEOTELPISKAS INFORMACIJAS AGENTURA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Latvijas eotelpisks informcijas aentra (re.Nr. 90002065000)  konkursa krtb aicina darb:ekspertu kartogrfijas jautjumos Finanšu un plnošanas noda(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:· sadarbb ar kartogrfijas nozares atbildgajiem darbiniekiem sagatavot priekšlikumus par kartogrfijas jomu ikgadjam aentras darba plnam;· normt kartogrfijas darbus, piedaloties kartogrfijas darbu procesos;· analizt kartogrfijas nozarei nepieciešamo finansjumu pieprasjumu krtjam gadam un vidjam termiam un sagatavot priekšlikumus par kartogrfijas darbu izpildei nepieciešamo finansjumu;· analizt darbinieku resursu izmantošanu atbilstoši darba veida tmm, sagatavot priekšlikumus cilvku resursu patriam pa kartogrfisko darbu veidiem;· analizt aentras darbbas plna izpildi attiecb uz kartogrfijas jomu.Prasbas pret...

 • Company LATVIJAS GEOTELPISKAS INFORMACIJAS AGENTURA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Latvijas eotelpisks informcijas aentra (Re. Nr. 90002065000) izsludina konkursu uzveck eksperta eodzijas jautjumos (ierda) amatuJs iegsiet uniklas zinšanas un pieredzi, strdjot vadoš iestd valsts politikas stenošan eodzijas, kartogrfijas un eotelpisks informcijas jom.Galvenie pienkumi: sekot eodzijas nozares attstbai valst un pasaul, analizt nozares attstbas virzienu ietekmi ilgtermi, izstrdt priekšlikumus par eodzisks nozares attstbas virzieniem un priorittm Aentr, k ar gatavot priekšlikumus jaunu attstbas stratiju, metou un tehnisko ldzeku ieviešanai eodzijas jom Aentr; izstrdt  un gatavot iesniegšanai Aizsardzbas ministrijai priekšlikumus ar eodzijas nozari saisttajiem normatvajiem aktiem un plnošanas dokumentiem vai to grozjumiem, sadarbb ar Aizsardzbas ministriju nodrošint šo dokument...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  PROJEKTU VADTJS (Komercdarbbas jom)Darba pienkumi:· Projektu realizcija, veidot projektu darba komandu, plnot, organizt un novrtt darba grupas darbu;· Lgumsaistbu kontrole un monitorings, projekta  izpildes termiu un apjomu kontrole;· Kontrolt, koordint projekta norises procesus;· Kontaktšans ar klientu projekta realizcijas laik, sagatavot atskaites par darba gaitu (gan klientam, gan vadbai);· Piedalties nozares ideju, plnu un mru izstrdšana un stenošana.Prasbas kandidtam:·     Augstk izgltba vai pdjo kursu students (Izgltba dzelzcea transport  jom, tiks uzskatta par priekšrocbu);·     ...

 • Company NACIONALAIS VESELIBAS DIENESTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Nacionlais veselbas dienests (reistrcijas Nr.90009649337) izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierda amatu – Starptautisks sadarbbas nodaas veckais eksperts (uz noteiktu laiku) Galvenie amata pienkumi:- izskatt nodaas kompetenc esošos iesniegumus par personu tiesbm saemt veselbas aprpes pakalpojumus Eiropas Savienb, saska ar Eiropas Savienbas tiesbu aktiem par socils drošbs sistmu koordinciju;- informt fiziskas un juridiskas personas par tiesbm, atbilstoši Eiropas Savienbas tiesbu aktiem par socils nodrošinšanas sistmas koordinšanu.Prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;pieredze veselbas nozar vai Eiropas Savienbas tiesbu piemrošan tiks uzskatta par priekšrocbu;teicamas latviešu, labas krievu un angu...

 • Company NACIONALAIS VESELIBAS DIENESTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Nacionlais veselbas dienests (reistrcijas Nr.90009649337) izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierda amatu - Zu un medicnisko ieru departamenta  Zu novrtšanas nodaas veckais eksperts (uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:-  piedalties Kompensjamo zu saraksta un datu bzes veidošan, uzturšan un aktualizšan;- veikt zu un medicnisko ieru novrtšanu, pamat ekonomisko, Zu novrtšanas nodaas kompetences ietvaros izmaiu veikšanai Kompensjamo zu sarakst;- veikt no valsts budeta ldzekiem ambulatorajai rstšanai paredzto zu un medicnisko ieru  iegdei izlietot finansjuma analzi un sniegt priekšlikumus valsts budeta ldzeku racionlai izmantošanai;- piedalties zu iegdes kompenscijas sistmas attstbas projektu izstrd;- sagatavot vstuu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskm un ...

 • Company VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts izgltbas satura centrs izsludina konkursu uz Profesionls izgltbas satura nodrošinjuma nodaas veck referenta (ierda) amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku)Amata mris:Koordint profesionls pamatizgltbas, arodizgltbas, profesionls vidjs, profesionls tlkizgltbas, profesionls pilnveides un profesionls ievirzes izgltbas satura izstrdi atbilstoši valsts standartiem, un profesionls izgltbas standartiem atbilstošas mcbu literatras izstrdi.Veicamie amata pienkumi:Sniedz metodisku atbalstu un konsult par profesionls izgltbas programmu izstrdi;Sniedz organizatorisku atbalstu profesiju standartu izstrd 2.-5.Latvijas kvalifikcijas ietvarstruktras lmenim un organiz nozares kvalifikciju struktru (8 LKI lmeiem), profesiju standartu, profesionls kvalifikcijas prasbu saskaošanu 2.-5. LKI lmenim...

 • Company ZALU VALSTS AGENTURA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ZU VALSTS AENTRAIzsludina atkltu konkursu uz vakanto ierda amatu -Zu reistrcijas departamenta Farmaceitisks informcijas izvrtšanas nodaasIzmaiu sektora veckais eksperts (uz nenoteiktu laiku)Amata mris: zu reistrcijas dokumentcijas izmaiu izvrtšanaProfesijas kods: 2422 09Galvenie amata pienkumi:izvrtt reistrto zu reistrcijas dokumentcijas izmaiu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentuspiedalties Baltijas marjuma procedras (Baltic labelling procedure) darbizvrtt datus, kas raksturo IA, IB un II tipa izmaim pieteikto zu kvalitti miskaj un farmaceitiskaj aspekt: zu misks un farmaceitisks pašbas, kvalitatvo un kvantitatvo sastvu, aktvo vielu un palgvielu kvalitti, raošanas lmeni, raošanas metodi, izmantots kvalittes kontroles metodes izejvielm un galaproduktam, stabilittes ptjumu datussagatav...

 • Company VISAS DURVIS UN AKMENS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  - meklt jaunus raotjus un sadarbbas partnerus Ukrain,- organizt, saskaot un tehniski nodrošint lietišas tikšans,- meklt jaunus klientus Ukrain,reistrt un organizt telefonsarunas un klientu pieemšanu,- atbildt par efektvuinformcijas un dokumentu plsmas nodrošinšanu,- kontrolt dokumentus un iesniegumu izpildes termius,- pierakstt dadus ziojumus vadtja prombtnes laik un informt par tiem vadtju.Nepieciešam kvalifikcija un prasmes:- krievu valodas zinšanas augstkaj lmen;- prasmes darb ar informciju tehnoloijm (teksta ievades un izkljlapu programmm) un biroja tehniku.Alga bruto 1100-1200 EurDarba devjs SIA''Visas durvis un akmens''Darba veids: gan kltien, gan attlinti veicams darbsCV un motivcijas vstululi ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company RIGAS SOCIALAIS DIENESTS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas Socilais dienestsaicina pievienoties savam kolektvam referentusGalvenie darba pienkumi:-apstrdt un izvrtt saemto Valsts un/vai Pašvaldbas policijas informciju par vardarbbas izvrtjumu, prbaudt pieejamo informciju Pašvaldbas socils paldzbas informcijas sistm (turpmk – SOPA);-informt un konsultt klientus par viu tiesbm uz socilo paldzbu un pakalpojumiem, un par to realizcijas iespjm, k ar klientu ldzdarbbas pienkumiem socil pakalpojuma un socils paldzbas saemšan;-sagatavot un nostt informatvas vstules par pieejamajiem socilajiem pakalpojumiem;-nodot informciju aizsargjams personas faktisks dzvesvietas esoš teritoril centra veckajam socilajam darbiniekam socils situcijas izvrtšanai un dzvesvietas apsekošanai, ja tiek saemts atkrtots ziojums;-nodrošint pilngadbu sasniegušo breu un/vai bez...

 • Company DABĪGAIS AKMENS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA ''DABGAIS AKMENS'' aicina darb Projekta vadtjuVlams un nepiecieams prasmes:1) Augstk vai nepabeigta augstk izgltba;2) Zinšanas un vlams darba pieredze ldzg amat;3) Valodu prasmes- latviešu, angu, krievu- C1 lmenis;4) Komunikabilitte, spja sadarboties ar klientiem un kolektvu;5) Autovadtja tiesbas B kategorija.Piedvjam: 1) Interesantu darbu, kuru var veikt ar prieku un entuziasmu;2) Saliedtu darba kolektvu;3) Jaunas zinšanas un prasmes;4) Apmcbas darba procesa gait.CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Tulkošanas birojs Littera24 ir digitls tulkošanas pakalpojumu sniedzjs Ziemeeirop, kas galvenokrt specializjas Eiropas valods, sniedzot profesionlus valodu pakalpojumus, kas paldz cietiem uzmumiem augt, attstties, celt uzmumu zmolu atpazstambu vis pasaul.AICINM DARB KOLI ŠTATA ANGU – LATVIEŠU VALODAS TULKOTJU/ ADMINISTRATORUDarba pienkumi:darbs ar CRM sistmu un citm modernm IT tehnoloijm;darbs ar klientiem;cenas piedvjumu sagatavošana;failu sagatavošana tulkošanai;nelielu pastjumu tulkošana;pastjumu apstrde un izpilde;pastjumu piegdes nodrošinšana;kvalittes kontrole.    ...

 • Company UNIQUE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Paskumu aentra “Q Events”, kas jau astous gadus ir pazstama ar dadu izklaides paskumu plnošanu, organizšanu un koordinšanu, parpjoties ne tikai par aizraujošu ideju, nestandarta risinjumiem un perfektu izpildjumu, bet ar par izcilu skau, gaismu un sajtm, aicina darb PASKUMU PROJEKTU VADTJUPienkumi:Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste;Dadu paskumu realizcija, skot no idejas izstrdes un realizcijas, ldz pat tehniskajam nodrošinjumam sadarbb ar tehniskajiem darbiniekiem;Paskumu koncepta piedvjumu, scenriju un tmju sagatavošana;Darbs ar mksliniekiem, piegdtjiem un citiem sadarbbas partneriem;Dadu asistjošo darbu veikšana saistb gan ar paskumiem, gan ar biroja ikdienas darbu.Prasbas:Pieredze dadu paskumu organizšan;Inovatvas un radošas idejas paskumiem;Teicamas komunikcijas u...

 • Company 'PREIĻU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Preiu novada pašvaldba aicina darb bvinspektoru uz noteiktu laikuGalvenie darba pienkumi:przina un kontrol novada teritorij veicamo bvdarbu atbilstbu normatvo aktu prasbm; organiz bvprojektu pieemšanu ekspluatcij; piedals izsou (konkursu) organizšan, bvniecbas piedvjumu dokumentcijas sagatavošan objektiem; piedals iesniegto bvprojektu izskatšan un akceptšan; konsult un sniedz informciju ar amata pienkumu izpildi saisttos jautjumos.Iesniedzamie dokumenti:pieteikuma vstule,dzves un iepriekšjs profesionls pieredzes apraksts (CV),izgltbu un tlkizgltbu apliecinošu dokumentu kopijas.Ms piedvjam:atbildgu un dinamisku darbu,darba algu 1200.00 EUR (pirms nodoku nomaksas).Dokumentus ar nordi “Pieteikums uz bvinspektora amatu”  ldzam iesniegt ldz 2020. gada 14...

 • Company HYPERCELL GAMES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Hypercell GamesRe.Nr. 40203220874242201 PROJEKTA VADTJS SIA "Hypercell Games" nodarbojas ar mobilo sples izstradšanu.Projekta vadtjs mobilo sples izstrdes jom  Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company VALSTS PROBACIJAS DIENESTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Valsts probcijas dienests, reistrcijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas steno valsts politiku kriminlsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu ldzeka – sabiedriskais darbs – izpild, k ar probcijas klientu uzraudzb un socils uzvedbas korekcij.Valsts probcijas dienests izsludina konkursu uz vakantoRgas Rietumu reiona teritorils struktrvienbas ierda amatu – Jrmalas nodaas probcijas specilists/-e(1 vakance uz nenoteiktu laiku)Prasbas pretendentiem/-m:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;augstk akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;labas sadarbbas un komunikcijas prasmes;zinšanas dokumentu prvaldbas jautjumos;izpratne par kriminlsodu izpildes jautjumiem;laba latviešu valodas runas un rakstu kultra;prasme lie...

 • Company 'JŪRMALAS PILSĒTAS DOME' in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  JRMALAS PILSTAS DOME AICINADARB LABKOS PROFESIONUS!Ja Tevi saista izaicinjumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vrsts darbs vien no skaistkajm un dinamiskkajm Latvijas pilstm, bsi gaidts msu komand – Jrmalas pilstas dom (re.Nr.90000056357).AICINM PIETEIKTIES ATTSTBAS PRVALDES TRISMA UN UZMJDARBBAS ATTSTBAS NODAAS AMATAM UZ NOTEIKTU LAIKU: VECKAIS EKSPERTS (TRISMA JOM) PRASBAS: ›  augstk akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;vlama darba pieredze trisma nozar;zinšanas un izpratne par trisma nozari Latvij;teicamas publisks uzstšans un prezentcijas prasmes;prasme strdt komand, organizatora spjas, laba saskarsmes ku...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:projektu koordinšana (IT projekti);projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;projektu testšana;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze projekta menedera vai projekta vadtja amat IT jom; pieredze projektu dokumentcijas izstrd; teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office; obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un ...

 • Company LATVIJAS PASTS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company LATVIJAS PASTS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jaunkais pasta pakalpojumu specilists/-eDarbavieta: Rgas reionsDarba pienkumi:Darbs dads Rgas reiona pasta nodas pc nepieciešambas (iepriekš savstarpji to saskaojot);Kvalitatva un operatva pasta stjumu noformšana un izsniegšana klientiem;Esošo un potencilo klientu konsultšana par uzmuma piedvtajiem pakalpojumiem;Konstruktva problmsituciju risinšana;Preses izdevumu, abonentu un kredtu noformšana;Pozitvas komunikcijas veidošana ar klientiem un koliem.Prasbas kandidtiem:Vlme un prasme uzturt pozitvu komunikciju ar klientiem un koliem;...

 • Company LATVIJAS PASTS, AS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Klientu apkalpošanas specilists/-eDarbavieta: Rgas 10.pasta nodaa, Elizabetes iela 41/43, Rga LV-1010 Darba pienkumi: Organizt kvalitatvu un tru klientu apkalpošanu; Pieemt un apstrdt visu veidu un kategoriju pasta stjumus, sniegt visus Latvijas Past pieejamos pakalpojumus; Darbs ar kases apartu; Darba mru un rezulttu sasniegšana.  Prasbas kandidtiem: Amata veikšanai nepieciešama augstk, vidj specil vai vidj izgltba; Valsts valodas zinšanas atbilstoši 3. lmea C1 pakpei, svešvalodu (krievu, angu) zinšanas sarunvalodas lmen jebkuras citas valodu zinšanas var tik uzskattas par priekšrocbu. Vlama iepriekšja pieredze klientu apkalpošan; Augsta atbildbas sajta un spja organizt savu darbu patstvgi, precizitte un atbildga attieksme pret darbu; Labas saskarsmes, komunikcijas prasmes un spja pielgo...

 • Company ŠURFS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Šurfs" mekl projekta vadtju:Prasbas:- datorzinšanas MS Office, vlams AutoCAD....

 • Company BALTIC SIGNS EUROPE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  asistenta pienakumi :- sarunas un sarakste ar klientiem- dizaina priekšlikumi, aplses un aprini- darbs ar piegdtjiem- raošanas kontrole- izbraukšana uz objektiemCV stt uz e-pastu: ...

 • Company LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  LATVIJAS NEREDZIGO BIEDRIBA, BDRmekl:242201 PROJEKTA VADTJS Dadu vietja un starptautiska mroga projektu rakstšana un vadšana, dada veida informatvo un reprezentcijas materilu izstrde un koordinšana, biedrbas publicittes nodrošinšana, sabiedrisko attiecbu veidošana ar partneriem, ziedojumu piesaistes aktivitšu veikšana.Prasbas kandidtam:- augstk izgltba;- latviešu, krievu, angu valodu zinšanas;- lieliskas komunikciju spjas un prasme strdt komand;- radošums, precizitte, augsta atbildbas sajta;- prasme patstvgi organizt savu darba pienkumu izpildi, noteikt priorittes un plnot savu darbu.- labas praktisks iemaas darb ar datoru (MS Ofiice, Word, Excel, u.c. programmm).Kontaktinformcija:t. 67532607e-pasts: ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BALTIC WORK SERVICES, SIAAicina darb  PROJEKTA VADTJUKontakti: ...

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VAKANCEPROJEKTU VADTJS IZGLTBAS JOMSIA Bulduru Drzkopbas vidusskola aicina darb Profesionls izgltbas programmas “BVNIECBA” vadtju un pedagogu Prasbas pretendentiem: Ainavu arhitekta vai Ainavu tehnia kvalifikcija vai izgltba Bvniecbas nozar;Zinšanas un pieredze darb ar AutoCAD, Power Point, MS Excel;Bvniecbas procesu reguljošo normatvo aktu przinšana;Spja patstvgi organizt savu ikdienas darbu, sekot ldzi darbu izpildes termiiem;Vlama pieredze pedagoiskaj darb;Valsts valodas prasme augstkaj lmen atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm;Tiesbas strdt izgltbas iestd atbilstoši Izgltbas likum un Brnu tiesbu aizsardzbas likum noteiktajam;Iepriekšj darba pieredze administratv darb, cilvkresursu vai uzmjdarbbas vadb tiks uzskatta par priekšrocbu. Darba pienkumi: Profesionls izgltbas programmas "B...

 • Company MIRABELLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA “MIRABELLA” uzmums jau vairk nek 20 gadus specializjas selektvo smaru un das kopšanas ldzeku, k ar selektvs parfimrijas izplatšan.Saistb ar uzmuma attstbu nepieciešams:Mrketinga projektu vadtjsDarba apraksts/ pienkumi:• Mrketinga projektu plnošana, izpilde, kontrole;• Sadarbba ar reklmas un mediju aentrm, plašsazias ldzekiem un klientiem mrketinga projektu realizšan;• Vizulo materilu izstrdes plnošana, kontrole;• Aktva komunikcija ar klientiem un sadarbbas partneriem;• Sadarbba ar zmolu vadtjiem;• Citi ikdienas mrketinga pienkumi;Prasbas kandidtiem• Vismaz 2 gadu veiksmga darba pieredze mrketingu projektu vadb (vlams kosmtikas un parfimrijas tirdzneicbas jom);• Pieredze darb ar mrketinga materilu izveidi;• Pozitva attieksme, labas komunikcijas un argumentcija...

 • Company MIRABELLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “MIRABELLA” uzmums jau vairk nek 20 gadus specializjas selektvo smaru un das kopšanas ldzeku, k ar selektvs parfimrijas izplatšan.Saistb ar uzmuma attstbu nepieciešams:Projektu vadtjs/-a (pilna slodze)Prasbas: •    Augstk izgltba•    Perfekta angu, latviešu un krievu valodas zinšanas•    Vlama pieredze ldzg amat•    Word, Excel, grmatvedbas programmas C1 zinšanas (tiks emtas vr, ja tdas ir)•    Vlamas zinšanas kosmtikas un parfimrijas nozar Darba pienkumi:•    Prdošanas procesu organizšana•    Kontrolt, koordint darba komandas procesus uzmuma•    Piedalties attstbas ideju, plnu un mru izstrdšan un stenošan.•    Veidot komunikciju ar jaunajiem klientiem un uzturt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem klientiem, •    Komunikcija ar sadarbbas partneriem, atskaišu un nepieciešams informcijas sag...

 • Company SATIKSMES MINISTRIJA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company EKOFINANS FILIALE ECOFIN EUROPE, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Projektu Vadtjs/-aPrasbas kandidtam: Plnot un stenot projektus; Piedalties vidja termia / ilgtermia projektu portfea plnošan un produktu plnošanasizstrd; Paldzt produktu pašniekiem un vadbai noteikt priorittes; Defint projekta darbbas jomu, mrus un prasbas; Apvienot, atbalstt un vadt projekta komandu; Izveidot projekta grafiku, noteikt uzdevumus un iedalt resursus; Sekot ldzi rezulttiem, prvaldt budetu, vadt projekta kvalittes nodrošinšanas procesu; Uzraudzt un ziot IT un biznesa vadbai par projekta progresu, k ar par problmm unrisinjumiem; Nepieciešambas gadjum, stenot un prvaldt izmaias, lai sasniegtu projekta plnotusrezulttus; Novrtt projekta rezulttus; Veikt ieguldjumu uzmuma piegdes metrikas uzstdšan, kontrol un efektivittespieaugum; Strdt saska ar Agile saskaotm un citm atbilstošm pr...

 • Company VENTSPILS PILSETAS IZGLITIBAS PARVALDE, PUBLIC_BOD in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ventspils pilstas Izgltbas prvalde (reistrcijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz PROJEKTA VADTJA amatu: Prasbas pretendentiem:augstk izgltba (bakalaura grds vai otr lmea profesionl augstk izgltba) ekonomikas un tai pieldzinms joms, kuru programms tiek apgtas ekonomikas zinšanas;darba pieredze projektu izstrd un vadb (t.sk. pieredze Eiropas Savienbas fondu ldzfinanstos projektos);teicamas valsts valodas zinšanas (svešvalodu zinšanas pretendentam tiks uzskattas par priekšrocbu);zinšanas jomu reglamentjošo normatvo aktu normu piemrošan;vlama pieredze Kohzijas politikas fondu vadbas informcijas sistmas (KPVIS) lietošan;labas prasmes darb ar informcijas un komunikcijas tehnoloijm, t.sk. prasme strdt ar datoru pieredzjuša lietotja lmen;labas komunikcijas, prezentcijas un saskarsmes prasmes...

 • Company PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prtikas un veterinrais dienests (reistrcijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto ierda amatu DIENVIDKURZEMES PRVALDES INSPEKTORS/-E VETERINRS UZRAUDZBAS JOM(1 amata vieta uz noteiktu laiku, darba vieta: E.Veidenbauma iela 11, Liepja)JA TEV IR: atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm; augstk izgltba veterinrmedicn; vlama pieredze profesionlaj jom/nozar; datorlietotja prasmes (MS Office) lmen, kas ir atbilstošas kvalitatvai darba pienkumu veikšanai; oti labas latviešu valodas zinšanas; krievu valodas zinšanas un angu valodas pamatzinšanas, kas auj izmantot dokumentus un literatru amata darbbas jom; B kategorijas autovadtja apliecba; vlme darboties komand un prasme sadarboties; prasme plnot savu laiku un noteikt priorittes;...

 • Company FLIGHT CONSULTING GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Flight Consulting Group” (reistrcijas Nr. 40003502830)aicina darb MRKETINGA UN PRDOŠANAS PROJEKTU VADTJUDarba pienkumi:•    Mrketinga plna un stratijas sastdšana un realizcija;•    Mrketinga aktivitšu plnošana un vadšana;•    Uzmuma vizulo un reklmas materilu veidošana koordinšana un vadšana;•    Jaunu uzmuma mrketinga ideju eneršana un ieviešana dzv;•    Dalba uzmuma un t produktu PR-stratijas izstrd un attstb.Darba vietas adrese: Dzirnieku iela 15, lidosta “Rga”, Mrupes novadsAtalgojums (pirms nodokiem): 2272.72 EURDarba devja kontaktinformcija: , +371 67207300...

 • Company Kurzemes Biznesa inkubators, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas kandidtiem:· Przina tmas, kas skar nodoku jautjumus;· Zinšanas Latvijas Republikas likumdošan;· Vlme augt un attstt savas profesionls prasmes projektu vadb;· Atvrtba un vlme komunict ar cilvkiem;· Spja veikt grmatvedbas uzdevumus mazam uzmumam, t.sk. sastdt bilanci (vai vlme iemcties, ja ir pamatprasmes)· Vlme strdt, sniedzot grmatvedbas pakalpojumus mikro un maziem uzmumiem- Apgt papildus prasmes Vadbas grmatvedbas un Projektu vadbas jautjumos.Darbs ar biroja programmattu, t.sk. grmatvedbas programmu Tilde Jumis.Socils garantijas un motivjoša darba vide.Pilna vai daja slodzeAtalgojums tieši saistts ar vlamo noslodzPieteikties: CV uz e-pastu: Papildus info: 28663400...

 • Company MSR - HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb projektu vadtju ar izgltbas diplomu ekonomikas novirzien. Pasbas:- labas sadarbbas un komunikcijas prasmes.Darba izpildes vieta: Ainavas iela 2A - 28, Rga, LV-1084Alga: 1004 EUR (bruto)Kontaktinformcija: ...

 • Company PHARMIDEA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company EFT R & D Group, SIA in Muitas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sakar ar darbbas paplašinšanu mekljam firmas muitošanas specilistu (p.k. 242234) uz pilnu darba dienu.Darba pienkumi:noformt muitas deklarcijas un citus saisttus pavaddokumentus, sertifiktus.nodrošint eksporta un apdrošinšanas licenu noformšanu.komandjuma braucieni.Darba pieredze attiecgaj jom (vismaz 3 gadus).Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rankas iela 13, LV-1005 RgaCV un pieteikumu ldzam iesniegt elektroniski : ...

 • Company UPB, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VIDES SPECILISTA ASISTENTE/-SDARBA VIETAAS UPB, LiepjaPIENKUMI·      Asistt vides prvaldbas procesu vadb·      Administrt dokumentcijas un informcijas apriti, tostarp darbs ar dadiem datiem, dokumentu izstrde·      Datu apkopošana un analzePRASBAS·      Augstk vai vidj profesionl izgltba vides prvaldb (var bt pdjo kursu studente/-s)·      Vlama izpratne par vides/ kvalittes procesiem vai prasmes/pieredze mintajs joms·      Teicamas angu un latviešu valodas zinšanas·      ...

 • Company GIDEONS PEST MANAGEMENT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  GIDEONS PEST MANAGEMENT, SIAAicina darb Projektu vadtju (profesijas kods 2422 01) .Prasbas pretendentam: darba pieredze vadoš amat vairk k 3 gadi. Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu: ...

 • Company GINLAT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “GINLAT” ir apvienojis specilistu komandu, kura kvalitatvi veic namu prvaldšanu un realiz projektu vadbu dzvojam fonda sakrtošan Liepj un Kurzemes reion. Uzmuma misija – nodrošint augsta lmea pakalpojumu un bt labkajiem nozar.Aicinm darb – PROJEKTU VADTJUGALVENIE DARBA PIENKUMI:Projektu plnošana, organizšana, vadba un kontrole;Komunikcija ar projekta pasttju, projekta izstrdtju, bvnieku u.c.Dalba dzvoku pašnieku kopsapulcs;Projektu pieteikumu, prskatu un atskaišu sagatavošana;Iepirkumu organizšana, dokumentcijas izstrde un vrtšana;Lgumu sagatavošana un slgšana.PRASBAS PRETNEDENTIEM:Augstk izgltba nekustamo pašumu prvadšan vai tiesbu zintns;Pieredze nekustam pašuma prvaldšan;Zinšanas ES fondu projektu realizcij un Liepjas pilstas pašvaldbas piedvto ldzfinansjumu projektu konkursu realiz...

 • Company SOFT SUPPORT SERVICES, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Soft Support Services”, R. Nr. 40203213105Darbbas joma: Citi informacijas tehnologiju un datoru pakalpojumi (62.09, 2.0 red) Aicinm msu komandai pievienoties :242201 Projekta VADITAJSDarba apraksts: ·         Veikt projekta strukturizšanu datorprogrammatras atbalsta un uzturšanas jom;·         Veikt projekta riska analzi un koordint dadu grupu intereses; ·         Sekot projekta plnu izpildei, analizt rezulttus, izstrdt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plnos; ·         Veikt projekta vides analzi;·         Kontrolt izdevumus un nodrošint resursu racionlu izmantošanu; ·         Sastdt pr...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  PROJEKTU VADTJS (Komercdarbbas jom)Darba pienkumi:· Projektu realizcija, veidot projektu darba komandu, plnot, organizt un novrtt darba grupas darbu;· Lgumsaistbu kontrole un monitorings, projekta  izpildes termiu un apjomu kontrole;· Kontrolt, koordint projekta norises procesus;· Kontaktšans ar klientu projekta realizcijas laik, sagatavot atskaites par darba gaitu (gan klientam, gan vadbai);· Piedalties nozares ideju, plnu un mru izstrdšana un stenošana.Prasbas kandidtam:·     Augstk izgltba vai pdjo kursu students (Izgltba dzelzcea transport  jom, tiks uzskatta par priekšrocbu);·     ...

 • Company LR EKONOMIKAS MINISTRIJA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Nozaru politikas departamenta veck eksperta amatu uz noteiktu laiku Ekonomikas ministrijas komanda mekl enerisku, gudru un izaicinjumiem gatavu koli darbam ar INTERREG projektu “Industrija 4.0: inovciju ekosistmas prveidošana, uzlabojot kapacitti” (InnoCAPE) un INTERREG projektu “Uzlabot inovciju politikas stenošanu 4.0 rpniecbas nozar Eirop” (INNO Industry) stenošanu.Tavos pienkumos ietilps informcijas apkopošana par projektu ieviešanas gaitu un prskatu sagatavošana, sadarbbas nodrošinšana ar projekt iesaisttajiem rvalstu partneriem, pastvga kontroles un uzraudzbas paskumu nodrošinšana projekta aktivitšu stenošan, k ar aktva iesaiste projekta darba grupas sanksmju, projekta publicittes un citu saistto paskumu organizšan.Kaut ar amats ir uz notei...

 • Company IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Iepirkumu uzraudzbas birojs ir Finanšu ministrijas padotb esoša tiešs valsts prvaldes iestde, kas veic valsts prvaldes funkciju iepirkumu procedru uzraudzb un ir funkcionli augstk iestde attiecb uz iesniegumu izskatšanu par iepirkuma procedras prkpumiem. Ja vlies pilnveidot sevi, strdjot valsts prvald publisko iepirkumu jom, dot ieguldjumu, izmantojot savas zinšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzbas biroja kolektvam, aicinm pieteikties konkurs uz:Kontroles departamenta veck/s referenta/-es amata vietu (divas amata vietas uz noteiktu laiku) – amats klasificts 26.1. saim, III lmen, 9. mnešalgu grup.Kontroles departamenta darbba ir saistta ar iepirkuma procedru likumbas prbaudi.Tavi galvenie amata pienkumi bs:-    izskatt Eiropas Savienbas fondu projektu iepirkumu dokumentciju...

 • Company LVOS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  •    Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs LVOS SIA, re.Nr.40203231492;•    Profesija Izgltbas darba SPECILISTS (profesiju klasifikatora kods 2422 42);•    Darba pienkumi – ptt Latvijas augstskolu piedvts mcbu programmas (mcbu plnus, apmcbu formas, iegstmo kvalifikciju un profesiju, diplomu veidu), sniegt padomus, praktiski paldzt un atbalstt studentus atlases un iestšans procesos vis lmea augstskols, paldzt aizpildt un iesniegt iestšanas dokumentus un pieteikties sagatavošanas kursiem iestšanas prbaudjumu nokrtošanai, sniegt konsultcijas vzu/uzturšanas atauju saemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošan, utt.•    Prasbas kandidtiem – koledas vai augstskolas zintniskais grds pedagoij vai darba pieredze pedagoij vai rzemju studentu konsultšan, oti labas vienas Vjetnamiešu/Birmiešu/Lao...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters