Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

29 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes *** iecirka Kriminlpolicijas nodaas inspektors (operatvaj darb) Profesijas kods – 3355 13Visprjie darba pienkumi:-    organiz un persongi atbild par operatvo stvokli apkalpojamaj teritorij un par smagu, seviši smagu un bstamu noziedzgu nodarjumu prtraukšanu, novršanu un atklšanu; -    veic pirmstiesas izmeklšanu kriminlliets, kas piekritgas kriminlpolicijai, k ar pc nordjuma piedals citu kategoriju kriminllietu pirmstiesas izmeklšan; -    veic personu meklšanu, kuras izvairs no pirmstiesas izmeklšanas vai brvbas atemšanas soda izciešanas;-    organiz un veic darbu, lai nodrošintu kaitjuma atldzbu, kas radts noziedzga nodarjuma rezultt;-    veic atkltus un slepenus paskumus, lai prtrauktu, atkltu un novrstu noziedzgus nodarjumus.Amata pildšanai nepieci...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Krtbas policijas prvaldes Patrupolicijas prvaldesPatrupolicijas bataljona krtbnieksProfesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:-    veikt paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan, k ar likumprkpju aizturšan;-    savas kompetences ietvaros veikt administratvo lietvedbu;-    svtku, masu paskumu, rvalstu delegciju sagaidšanas, pavadšanas un eskortšanas laik piedalties šo paskumu nodrošinšan, nepieciešambas gadjum veikt satiksmes ierobeošanu;-    meklt, vajt, aizturt meklšan esošs un bruotas personas, transportldzekus un mantas;-    piedalties personu konvojšan uz tiesu.Prasbas pretendentiem:-    atbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un Ieslodzjuma vietu prvaldes amatpersonu ar specilajm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pan...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Krtbas policijas prvaldes Patrupolicijas prvaldesCeu policijas bataljona jaunkais inspektorsProfesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:-    veikt paskumus sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes drošbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan sabiedrisks viets, uz valsts un pašvaldbu autoceiem;-    operatvi reat uz sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes prkpumiem, personu un transportldzeku meklšanas paskumus;-    veikt sabiedrisks krtbas, ceu satiksmes noteikumu prkpumu, ceu satiksmes negadjumu k ar citu materilu dokumentlu noformšanu;-    kontrolt ceu stvokli, satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku esambu, to stvokli un atbilstbu normatvo aktu prasbm, konstatjot jebkdus trkumus satiksmes organizcij, vai ceu brauktuves neapmierinošu stvokli, kas apdraud sat...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes *** iecirka Krtbas policijas nodaas inspektors (iecirka inspektora jom)Profesijas kods – 3355 13Visprjie darba pienkumi:-    apkalpot attiecg novada administratvo teritoriju, kur prstvt valsts varu, veicot paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan un atklšan;-    detalizti izzint savu apkalpojamo teritoriju, veicot ts pastvgu apgaitu, apkopot nepieciešamo informciju, ar kuras paldzbu iespjams novrst un atklt likumprkpumus, k ar sniegt atbalstu citm tiesbsargjošm institcijm c ar noziedzbu un citiem likumprkpumiem;-    veikt paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan;-    veikt visprjo un individulo preventvo darbu;-    noteiktaj un izziotaj krtb, laik un viet veikt apmekltju pieemšanu; pieemt un dokumentt personu iesniegumus, sdzbas un...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes **** iecirka Krtbas policijas nodaas krtbnieks (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- veic aizturto, aizdoms turto, apcietinto un notiesto personu konvojšanu; - atbilstoši savai kompetencei veic lietvedbu administratvo prkpumu liets;- veic specilus uzdevumus un paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan iecirka apkalpojamaj teritorij, ks ar likumprkpumu novršan un atklšan.- atbilstoši kompetencei, strd ar informcijas sistmm. Nodrošina personu, dokumentu un transportldzeku prbaudi informcijas sistms....

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes **** iecirka Krtbas policijas nodaas jaunkais inspektors (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- izdara aizturto un iecirka operatvs vadbas telps nogdto personu prmeklšanu un persongo mantu apskati un nepieciešams dokumentcijas noformšanu, veic šo personu pastvgu kontroli un apsardzi;- ievieto un atbrvo no Iecirka pagaidu turšanas vietas aizturts personas. Konvoj un apsarg aizturts, aizdoms turts un apcietints personas;- veic attiecgo informcijas ievadi Integrts iekšlietu informcijas sistms un cit...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes ****  iecirka Krtbas policijas nodaas  jaunkais inspektors (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- izdara aizturto un iecirka operatvs vadbas telps nogdto personu prmeklšanu un persongo mantu apskati un nepieciešams dokumentcijas noformšanu, veic šo personu pastvgu kontroli un apsardzi;- ievieto un atbrvo no Iecirka pagaidu turšanas vietas aizturts personas. Konvoj un apsarg aizturts, aizdoms turts un apcietints personas;- veic attiecgo informcijas ievadi Integrts iekšlietu informcijas sistms un cit...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Krtbas policijas prvaldes Patrupolicijas prvaldesPatrupolicijas bataljona krtbnieksProfesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:-   veikt paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan, k ar likumprkpju aizturšan;- savas kompetences ietvaros veikt administratvo lietvedbu;- svtku, masu paskumu, rvalstu delegciju sagaidšanas, pavadšanas un eskortšanas laik piedalties šo paskumu nodrošinšan, nepieciešambas gadjum veikt satiksmes ierobeošanu;-     meklt, vajt, aizturt meklšan esošs un bruotas personas, transportldzekus un mantas;...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledas Kadetu nodaas veckais inspektors (profesiju klasifikatora kods –335505)Darba laiks: uz nenoteiktu laiku Galvenie pienkumi:- veikt Kadetu nodaas (turpmk – nodaa) amatpersonu dienesta pienkumu izpildes laika uzskaiti un t ievrošanas kontroli, nodaas lietvedb esošo dokumentu apriti, nodrošint lietvedbas noteikumu ievrošanu;- veikt nodaas kadetu praktisko nodarbbu vadšanu profesionls tikas, dienesta disciplnas jautjumos, sagatavot zvresta došanai, rcbai rkrtas situcijs, atbilstoši tiesbu aktiem, veikt nodaas amatpersonu instruktas un kontroli Valsts policijas koledas iekšjs krtbas noteikumu izpildes jautjumos, nodaas kadetu mcbu/studiju grupu vecko un vecko vietnieku darba kontroli;- veikt disciplnas prkpumu izmeklšanu saska ar Iekšlietu ministrijas sistmas un Ieslodzj...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Valsts policijas Galvens krtbas policijas prvaldes Specilo objektu apsardzes prvaldeskrtbnieksProfesijas kods – 335535Visprjie darba pienkumi:-    veikt attiecgo objektu apsardzi, novrst noziedzgus nodarjumus un citus likumprkpumus, nodrošint caurlaiu remu un sabiedrisko krtbu;-    veikt specilus paskumus tiesbprkpumu novršan un atklšan.Amata pildšanai nepieciešam izgltba un profesionl pieredze:-    profesionl izgltba (vismaz otrais profesionls kvalifikcijas lmenis), izgltbas tematisks jomas – tiesbu zintne, militr aizsardzba, personu un pašuma aizsardzba;-     atbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un Ieslodzjuma vietu prvaldes amatpersonu ar specilajm dienesta pakpm dienesta gaitas likum noteiktajm prasbm;-    vismaz 1 gada darba pieredze Valsts policijas struktrvienbs vai citas ...

 • Company MARUPES NOVADA DOME in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company Jelgavas pilsētas pašvaldības policija in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas policija aicina darb: Medicnisks atskurbtuves nodaas inspektoru (3355 14)Piedvjam: ·  Aktvu un atbildgu darbu sabiedrisks krtbas nodrošinšan;· Stabilu darba samaksu skot no 642 EUR/mnes pirms nodoku nomaksas un uzturdevas kompensciju 71,14 EUR apmr;·   Pabalstu ldz 50 procentiem no mnešalgas vienu reizi kalendra gad, aizejot ikgadj apmakstaj atvainjum;· Papildus Darba likum noteiktajam obligti pieširamajam papildatvainjumam, papildatvainjumu atbilstoši darbinieka darba rezulttiem (piecas vai trs darba dienas);·    Veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu;·     Iespju strdt summto darba laiku;·     Skotnjo apmcbu;·     Profesionlu, atsaucgu un dinamisku kolu komandu.Amata pienkumi:·  Veikt uzemto personu apskati, prbaudi un persongo mantu pieemšanu glabšan;· Vei...

 • Company Jelgavas pilsētas pašvaldības policija in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas policija aicina darb Administratv procesa un iesniegumu izskatšanas grupas vecko inspektoru (3355 08)Prasbas pretendentiem:  ·  Atbilstba likuma ,,Par policiju”  21.panta pirms daas prasbm;·  Profesionl vidj izgltba, pirm lmea profesionl augstk (vlama juridisk) vai augstk izgltba;·  Teicamas latviešu valodas prasmes – C lmea 1. pakpe;·  Laba fizisk sagatavotba un atbilstošs veselbas stvoklis veicamajam darbam;·  Labas prasmes darb ar datoru;· Augsta atbildbas sajta, labas komunikcijas prasmes, korektums, godgums un spja risint konfliktsitucijas, disciplintba, prasme strdt komand.·  Vlama autovadtja apliecba.Amata pienkumi:·  Pieemt un izskatt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sdzbas;...

 • Company LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  LIELVRDES NOVADA PAŠVALDBAS ADMINISTRCIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz Lielvrdes novada pašvaldbas policijas veck inspektora (nepilngadgo lietu/lietvedis) vakanci.Prasbas pretendentam:Atbilstba likuma „Par policiju” 21.panta 1., 2., 3. un 4.punkt noteiktajm prasbm;Augstk izgltba (vlams tiesbu zintns);Valsts valodas prasmes C lmenis 1.pakpe;Vlamas svešvalodu (angu, krievu) zinšanas, lai nodrošintu profesionlu komunikciju savas kompetences ietvaros;B kategorijas autovadtja apliecba (autovadtja sts ne mazk k 3 gadi);Prasme sagatavot dokumentus, piemrojot normatvo aktu prasbas;Przint visprjo un specilo lietvedbu;Vlama pieredze darb ar brniem un jauniešiem;...

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības policija in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Daugavpils pilstas pašvaldbas policija aicina darb inspektoru (profesijas kods 3355 14) uz nenoteiktu laiku (1 amata vieta)PRASBAS:Pilngadgs/-a Latvijas pilsonis/-e;Vidj vai augstk izgltba;Teicamas latviešu valodas prasmes;Atbilstba likuma “Par policiju” 21.panta pirms daas prasbm;Laba fizisk sagatavotba un stresa noturba;Transportldzeka vadtja B kategorija;Spja darboties komand;Labas saskarsmes spjas, precizitte un augsta atbildbas sajta.GALVENIE AMATA PIENKUMI:Sabiedrisks krtbas nodrošinšana;Pašvaldbas saistošo noteikumu un citu normatvo aktu ievrošanas kontrole;Administratvo prkpumu profilak...

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības policija in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Daugavpils pilstas pašvaldbas policija aicina darb inspektoru!Daugavpils pilstas pašvaldbas policija (re.Nr.90002067001) aicina darb inspektoru (profesijas kods 3355 14) uz nenoteiktu laiku (1 amata vieta)GALVENIE AMATA PIENKUMI:Sabiedrisks krtbas nodrošinšana;Pašvaldbas saistošo noteikumu un citu normatvo aktu ievrošanas kontrole;Administratvo prkpumu profilakse, atklšana un novršana;Administratvs lietvedbas materilu noformšana atbilstoši normatvo aktu prasbm.Administratvo prkpumu lietu izskatšana.PIEDVJAM:Darbu uz nenoteiktu laiku;Interesantu, dinamisku un atbildgu darbu;Atsaucgus un profesionlus kolus;Nelaimes gadjumu apdrošinšanu;Skotnjo apmcbu;Stabilu atalgojumu (amata algas likme – 746.00 EUR mnes pirms nodoku nomaksas) un socils garantijas;Uzturdevas kompensciju 57.00EUR.Pieteikties...

 • Company VALSTS POLICIJA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Valsts policijas Zemgales reiona prvaldes Jelgavas iecirka Krtbas policijas nodaas  inspektors (nepilngadgo lietu inspektors) 2 vakancesProfesijas kods – 3355 13Visprjie darba pienkumi:apkalpot attiecg iecirka teritoriju, kur prstv valsts varu, veicot paskumus nepilngadgo noziedzbas novršan un atklšan, sabiedrisks krtbas nodrošinšan;izzint savu apkalpojamo teritoriju, apkopot nepieciešamo informciju, ar kuras paldzbu var novrst un atklt likumprkpumus, k ar sniegt atbalstu citm valsts un pašvaldbas institcijm c ar nepilngadgo noziedzbu;veikt visprjo un individulo preventvo darbu;savas kompetences ietvaros izskatt iesniegumus un sdzbas par nepilngadgo izdartajiem likumprkpumiem, pieemt lmumus par atteikšanos uzskt kriminlprocesu vai par kriminlprocesa uzskšanu un veikt pirmstiesas izmeklšana...

 • Company VALSTS POLICIJA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Valsts policijas Zemgales reiona prvaldes Jelgavas iecirka Kriminlpolicijas nodaas  inspektors (operatvaj darb) 4 vakancesProfesijas kods – 3355 13Visprjie darba pienkumi:organiz un persongi atbild par operatvo stvokli apkalpojamaj teritorij un par smagu, seviši smagu un bstamu noziedzgu nodarjumu prtraukšanu, novršanu un atklšanu; veic pirmstiesas izmeklšanu kriminlliets, kas piekritgas kriminlpolicijai, k ar pc nordjuma piedals citu kategoriju kriminllietu pirmstiesas izmeklšan; veic personu meklšanu, kuras izvairs no pirmstiesas izmeklšanas vai brvbas atemšanas soda izciešanas;organiz un veic darbu, lai nodrošintu kaitjuma atldzbu, kas radts noziedzga nodarjuma rezultt;veic atkltus un slepenus paskumus, lai prtrauktu, atkltu un novrstu noziedzgus nodarjumus....

 • Company VALSTS POLICIJA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Valsts policijas Zemgales reiona prvaldes Krtbas policijas biroja Patrupolicijas nodaas jaunkais  inspektors (Jelgavas iecirkn) 6 vakancesProfesijas kods – 3355 29Visprjie darba pienkumi:- veikt sabiedrisks krtbas nodrošinšanu, ceu un dens satiksmes uzraudzbu, regult transportldzeku un gjju kustbu Zemgales reiona administratvaj teritorij;-  nodrošint sabiedrisko krtbu un ceu satiksmes drošbu masu paskumu laik, k ar rkrtju situciju, stihisku nelaimju vai masu nekrtbu laik;-  savas kompetences ietvaros novrst un prtraukt noziedzgus nodarjumus un citus likumprkpumus; - aiz...

 • Company Reģionālā pašvaldības policija in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Reionl pašvaldbas policija aicina pieteikties darb vakantajam pašvaldbas policijas Administratvs liedvedbas inspektora (-es) vai veck inspektora (-es) amatam (1 vakance) darbam Iecavas novad nodaa (normlais darba laiks). Darba pienkumi:   veikt administratvo lietvedbu savas kompetences ietvaros, uzraudzt pašvaldbas saistošo noteikumu izpildi, sadarboties ar iedzvotjiem prkpumu novršan un profilaks; sadarboties ar Valsts policiju sabiedrbas drošbas garantšan un noziedzbas apkarošan.  Prasbas pretendentam:   atbilstba likuma „Par policiju” 21. panta pirms daas prasbm; augsta atbildbas sajta, labas komunikcijas prasmes, korektums, godgums un spja risint konfliktsitucijas, disciplintba, prasme strdt komand; valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Valsts policijas Vidzemes reiona prvaldes Krtbas policijas biroja Patrupolicijas nodaas jaunkais inspektors (satiksmes uzraudzbas jom)  Profesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:veikt paskumus sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes drošbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan sabiedrisks viets, uz valsts un pašvaldbu autoceiem, denstilpnm, atbilstoši Valsts policijas Patrupolicijas darba organizcijas noteikumiem;operatvi reat uz sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes prkpumiem, k ar citiem likumprkpumiem, normatvos aktos noteikt krtb veikt likumprkpju aizturšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportldzeku meklšanas paskumus;veikt sabiedrisks krtbas, ceu satiksmes noteikumu prkpumu, ceu satiksmes negadjumu k ar citu materilu dokumentlu noformšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm;k...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Valsts policijas Vidzemes reiona prvaldes Krtbas policijas biroja Patrupolicijas nodaas Patrudienesta rotas krtbnieks Profesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:veikt paskumus sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes drošbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan sabiedrisks viets, uz valsts un pašvaldbu autoceiem, denstilpnm, atbilstoši Valsts policijas Patrupolicijas darba organizcijas noteikumiem;operatvi reat uz sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes prkpumiem, k ar citiem likumprkpumiem, normatvos aktos noteikt krtb veikt likumprkpju aizturšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportldzeku meklšanas paskumus;veikt sabiedrisks krtbas, ceu satiksmes noteikumu prkpumu, ceu satiksmes negadjumu k ar citu materilu dokumentlu noformšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm;veikt aizturto, apc...

 • Company LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  ...

 • Company LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  ...

 • Company 'JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jrmalas pilstas pašvaldbas policija (re.nr. 90000056554) aicina darb inspektoru (profesiju klasifikators 3355 14) uz nenoteiktu laikuDarbinieka galvenie amata pienkumi:sabiedrisks krtbas nodrošinšana, veicot patrulšanu;transportldzeku apstšans un stvšanas noteikumu ievrošanas kontrole;pašvaldbas saistošo noteikumu un citu normatvo aktu ievrošanas kontrole;administratvo prkpumu profilakse, atklšana un novršana;administratvs lietvedbas materilu noformšana atbilstoši normatvo aktu prasbm.Prasb...

 • Company LR IeM Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Saulkrastu iecirka Krtbas policijas nodaas  jaunkais inspektors (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- izdara aizturto un iecirka operatvs vadbas telps nogdto personu prmeklšanu un persongo mantu apskati un nepieciešams dokumentcijas noformšanu, veic šo personu pastvgu kontroli un apsardzi;- ievieto un atbrvo no Iecirka pagaidu turšanas vietas aizturts personas. Konvoj un apsarg aizturts, aizdoms turts un apcietints personas;...

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības policija in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company VALSTS POLICIJAS VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Valsts policijas Vidzemes reiona prvaldes Krtbas policijas biroja Patrupolicijas nodaas Patrudienesta rotas krtbnieks Galvenie amata pienkumi:veikt paskumus sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes drošbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan sabiedrisks viets, uz valsts un pašvaldbu autoceiem, denstilpnm, atbilstoši Valsts policijas Patrupolicijas darba organizcijas noteikumiem;operatvi reat uz sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes prkpumiem, k ar citiem likumprkpumiem, normatvos aktos noteikt krtb veikt likumprkpju aizturšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportldzeku meklšanas paskumus;veikt sabiedrisks krtbas, ceu satiksmes noteikumu prkpumu, ceu satiksmes negadjumu k ar citu materilu dokumentlu noformšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm;veikt aizturto, apcietinto un notiesto perso...

 • Company VALSTS POLICIJAS VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Valsts policijas Vidzemes reiona prvaldes Krtbas policijas biroja Patrupolicijas nodaas jaunkais inspektors (satiksmes uzraudzbas jom)  Galvenie amata pienkumi:veikt paskumus sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes drošbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan sabiedrisks viets, uz valsts un pašvaldbu autoceiem, denstilpnm, atbilstoši Valsts policijas Patrupolicijas darba organizcijas noteikumiem;operatvi reat uz sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes prkpumiem, k ar citiem likumprkpumiem, normatvos aktos noteikt krtb veikt likumprkpju aizturšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportldzeku meklšanas paskumus;veikt sabiedrisks krtbas, ceu satiksmes noteikumu prkpumu, ceu satiksmes negadjumu k ar citu materilu dokumentlu noformšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm;kontrolt ceu stvokli, sati...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters