Jobmonitor. Search results for Physical and engineering science technicians not elsewhere classified

30 Jobs found

Used filters:
 • Physical and engineering science technicians not elsewhere classifiedx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kas vlas stabilu un pastvgu darbu. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 650 cilvku un turpina attstties.Ms izsludinm konkursu uz kvalittes tehnia (kods 3119-13) vakanci.Profesionlu apmcbu un darbu ar modernm tehnoloijm;Gaišas, tras darbavietas;Stabilu darba algu: apmcbas laik 800 eiro, tlk – ldz 850+ eiro;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu;Iespju staties uzmumos Francij un Skotij;Korporatvos paskumus....

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: DARBA AIZSARDZBAS SPECILISTU /-IPienkumi:      Izveidot un uzturt atbilstoš kvalitt darba aizsardzbas organizatorisko sistmu uzmum.      Izveidot un uzturt darba aizsardzbas un darba videi atbilstošu normatvo aktu bzi, ievrojot uzmuma specifiku.      Aktualizt uzmuma civils aizsardzbas plnu, konsultt uzmuma vadbu un  nodarbintos darba aizsardzbas un ugunsdrošbas jom.      Apsekot uzmuma darba vidi, noteikt un novrot darba vides riska faktorus uzmum.      Organizt darba aizsardzbas un ugunsdrošbas kontroles plnu izstrdšanu un ieviešanu uzmum.      Veikt citus saisttos pienkumus.Prasbas:     1. vai 2.lmea augstko izgltbu darba aizsardzb.     Vismaz 2...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "East Metal" ir starptautisks metlapstrdes uzmums, viens no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij. Pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA "East Metal" galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk k 600 darbinieku.Savam kolektvam aicinm pievienoties:Produkcijas kontrolieri  (darbam Dobel)Darba pienkumi:·         Kravu komplektcija saska ar pakošanas instrukcijm (produktu iepakošana, sagatavošana, iekraušana);·         Produktu vizul prbaude;·         Ienkošo preu un piegdes dokumentu kontrole;·         Preu un detau reistršana un uzskaite uzmuma raošanas programm, dalba inventarizci...

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba apraksts: atbild par saraoto prtikas produktu atbilstbu vism sanitrajm normm;veic kvalittes vadbu un kontroli;veic izejvielu un materilu pieemšanu, kvalittes novrtšanu un uzglabšanu;sagatavo izejvielas produktu raošanai (piem., izejvielu pirmapstrde u. tml.);kontrol starpprodukta izgatavošanu atbilstoši normatvajai dokumentcijai;kontrol receptras ievrošanu;kontrol tehnoloisko procesu parametrus visos produktu raošanas posmos;veic gatavs produkcijas uzskaiti un analzi;veic neatbilstošs produkcijas uzskaiti un iemeslu analzi.Prasbas: jbt augstai atbildbas sajtai, iejtbai un organizatora spjm;jprzina prtikas jomu reglamentjošie noteikumi; jbt labm komunikcijas prasmm; jbt vlmei sevi neprtraukti pilnveidot;jsp...

 • Company MAXIMA LATVIJA, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jauns veikals!PREU KVALITTES UN CENU KONTROLIERIS, RGA, MEAPARKSMs Tev uzticsim- prbaudt preu marjuma atbilstbu cenu zmm. Ko Ms gaidm- vidjo vai vidjo specilo izgltbu, - latviešu valodas zinšanas atbilstoši B1 lmenim, - krievu un vlams angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen, - vlams pieredzi ldzg darb, - vlmi un spju aktvi strdt. Ko Tu iegsi- stabilu atalgojumu vienmr laik, - bezmaksas dinšanu, - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai, - veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada), - apmakstu pirmreizjo obligto veselbas prbaudi. Amata darba alga bruto3.40 - 4.10 EUR stund Transporta iespjas no reioniem ldz Rgai- Bauskas un Jelgavas iedzvotjiem iespja pievienoties uz bezmaksas mikroautobusu nokšanai ldz darba vietai veikal vai tiek daji apmaksti cea izdevumi, - Jrmalas iedzvotjiem tiek daji apma...

 • Company IG KONSULTACIJAS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ms esam licencta personla atlases kompnija, kas sniedz kvalitatvus personla atlases un novrtšanas pakalpojumus. Kompnija dibinta 2007. gad un šo gadu laik esam realizjuši vairk nek 550 dadus personla atlases projektus, piesaistot augstk / vidj lmea vadtjus un dadu jomu ekspertus Latvijas uzmumu interess.Mekljam enerisku un motivtu nozares entuziastu, kas grib bt viens no mums!PERSONLA ATLASES PROJEKTU ASISTENTS/ -ETavos darba pienkumi bs aktva potencilo kandidtu meklšana un uzrunšana; darbs ar datu bzm un dokumentu apstrdi; atlases projektu asistšana; atbalsta sniegšana projektu vadtjam un projektu dokumentcijas gatavošana (latviešu un angu valods).Tu esi stais msu komandas biedrs, ja Tev ir:•    pozitva personba un vlme sasniegt rezulttu;•    augstk vai nepabeigta augstk izgltba;•    C lm...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba apraksts: Lokomotvju pieemšanas kontrole Prasbas pretendentam: Augstk tehnisk izgltbaPrasme tehniskaj kontrolLokomotvju remonta tehnoloiju zinšanasRaošanas kontroles veikšanas prasmeTehnisk audita veikšanas pieredzeNesagraujošs kontroles metodes zinšanasMs piedvjam: Labvlgu un dinamisku darba vidiDarbam atbilstošu atalgojumuProfesionls un persongs izaugsmes iespjas...

 • Company DEBETS UN KREDITS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA ”Debets un Kredts”, sakar ar darbbas paplašinšanos, aicina darb darba aizsardzbas specilistu uz nenoteiktu laiku.Darba pienkumi:•    veidot darba aizsardzbas sistmu un rpties par ts uzturšanu msu klientu uzmumos;•    regulri prbaudt darba vietas, vai ts atbilst normatvajiem dokumentiem;•    veikt drošbas prbaudes un uzraudzt, lai ugunsdrošba, misko vielu un misko produktu drošba, bstamo iekrtu drošba uzmum atbilstu valst noteiktajm drošbas prasbm;•    novrtt darba vides riskus un noteikt paskumus, k šos riskus samazint vai novrst;•    sakrtot un uzturt darba aizsardzbas dokumentus atbilstoši noteiktajm prasbm valst.Papildus prasbas:•    praktiska darba pieredze darba aizsardzbas jom (vlama);•    kvalifikciju apliecinošs sertifikts (IOSH tiks uzskatts par priekšrocbu);•    oti labas ang...

 • Company METRUM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicina darb Mrnieka palgu Talsu birojDarbs vis Latvijas teritorijDarba pienkumi:Izpildt ineniereodzisks, kadastrls un topogrfisks uzmršanas lauku darbus; Izpildt ineniereodzisks, kadastrls un topogrfisks uzmršanas  rasšanas darbus biroj;Kvalitatvi izpildt darba uzdevumus, ievrojot termius;ievrot sav darb LR likumdošanu, mrniecbas pakalpojumu reguljošos normatvos aktus un uzmuma kvalittes vadbas noteikts procedras.Kvalifikcijas prasbas:atbilstoiša izgltba un sertifikts un /vai darba pieredze mrniercbas nozar;patstvgi un operatvi izpildt uzdotos mrniecbas darbus un sagatvot atbilstošu dokumentciju;atbildbas sajta, precizitte;analtisk domšana;spja darboties komand;labas latviešuun vlamaangu/krievu valodas zinšanas;B kategorijas autuvadtja apliecba;Piedvjam: Dinamisku darbu apjomgos un nozmogo...

 • Company EU Capital Group, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sagatavot visu nepieciešamo dokumentciju nekustam pašuma investoriem.· konsultt par nekustamo pašumu iegdi un izmantošanu Latvij, investciju projektu norisi;· nodrošint ar nepieciešamo informciju Vjetnamiešu nekustamo pašumu investorus.Prasbas:· 3 gadu pieredze nekustamo pašumu tirg un klientu apkalpošanas nozar;· vjetnamiešu valodas zinšanas.CV stt uz e-pastu ...

 • Company I-Work Group, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  I-Work klients, viens no vadošajiem tekstila izstrdjumu nomas servisa sniedzjiem Eirop aicina sav komandAPRBU SKENTJUS/-AS UZ NOTEIKTU LAIKU (3-4 MNEŠI)Darba pienkumi –Aprbu skenšana un to informcijas ievadšana datorprogrammPrasbas kandidtiem –Labas datorprasmes;Precizitte un augsta atbildbas sajtaMs piedvjam –oti labus darba apstkus;Iespju strdt starptautisk un atpazstam uzmum;Atalgojumu 820 EUR Bruto mnes;Darba vietu Pinos 3 mais, 8 stundas mai (var apvienot ar studijm vai citu darbu)CV stt uz: ...

 • Company FTS Baltic, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pievienoties msu komandai kvalittes specilistu darbam metlapstrdes un dau komplektšanas rpnc Liepj, Kapsdes iel 2.Darba pienkumi:piedalties paraugu apstiprinšan un paraugdokumentcijas sagatavošan; produkcijas kontrole saska ar kvalittes prasbm raošanas procesa gait;last rasjumus un strdt ar dadm mrjumu metodm;ldzdarboties iekšjos auditos un neatbilstbu priekšlikumu izstrde;apmct kvalittes jautjumos pc nepieciešambas raošanas darbiniekus;apzint faktorus un riskus, kas ietekm uzmuma sistmu, procesu un produktu kvalitti;veidot un ieviest kvalittes pilnveides metodes, lai uzmums neprtraukti paaugstintu savu efektivitti un produkcijas kvalitti;nodrošint kvalitatvu darba izpildi;spja patstvgi organizt savu darbu.Ms sagaidm:atbilstošu izgltbu un pieredzi ldzg darb;augstu atbildbas sajtu, p...

 • Company VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS in Valmiera
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AICINM KOMAND TEKSTILIJU RAOŠANAS SPECILISTUSTAVI IKDIENAS PIENKUMI BS:•    Vadt un uzraudzt tekstiliju raošanas iekrtas, nodrošinot atbilstošu kvalitti;•    Kontrolt izejmaterilu atbilstbu tehnoloiskajm prasbm;•    Iestatt iekrtas atbilstoši to tehniskajai un tehnoloiskai dokumentcijai;•    Veikt tekstila raošanas iekrtu tehnoloisko parametru iestatšanu un regulšanu;•    Savlaicgi un regulri veikt iekrtu tehnisko apkopi.TU BSI PIEMROTS ŠIM DARBAM, JA TEV BS:•    Vidj profesionl vai ieskta augstk izgltba tekstila jom;•    Pieredze darb tekstila jom tiks uzskatta par priekšrocbu;•    Tehniska domšana un loiska spriestspja;•    Prasme strdt komand;•    Datorlietošanas prasmes pamata lmen.MS TEV PIEDVJAM:•    Stabilu darbu visa gada garum;•    Darbu mais pa 12 h (6:00-18:00 un 18:00-6:00);•  ...

 • Company Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  ...

 • Company PALLOGS, SIA in Koknese
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

         KOKAPSTRDES TEHNOLOGSDarba pienkumi:prraudzt un plnot raotnes darbu;sagatavot dokumentus un atskaites nepieciešamajiem dienestiem un uzmuma vadbai; Uzmums piedv:Pilnu slodzi Eiropas lmea uzmum rpus Rgas(Koknes);Iespju sevi pilnveidot;Motivjošu atalgojumu atbilstoši sasniegtajiem rezulttiem;Pozitvu un radošu komandas gaisotni.Algu skot no 600.00- 1200.00 eur (brutto). CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu  Informcija pa telefonu 6 51 61 941....

 • Company DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Daugavpils Valsts imnzija aicina darb DARBA AIZSARDZBAS SPECILISTU uz pusslodziDarba pienkumi:veikt ugunsdrošbas paskumu plnošanas, realizcijas un prraudzbas paskumus;veikt un organizt darba aizsardzbas paskumus;veikt darba vides iekšjs uzraudzbas paskumus;veikt apmcbas, instruktas ugunsdrošb un darba aizsardzb.Prasbas:augstk izgltba darba aizsardzb un profesionls pilnveides izgltba ugunsdrošb un darba aizsardzb - 160 stundu apjom;teicamas valsts valodas prasmes;labas datora lietošanas prasmes;spja plnot un organizt darbu patstvgi....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Kvalittes specilists (311942)Darbs gaas prstrdes uzmumGalvenie amata pienkumi:1. Vadt un pilnveidot paškontroles sistmu (HACCP) uzmum. 2. Izstrdt un uzturt uzmuma kvalittes vadbas sistmu (sistma nodrošina to, ka uzmum notiekošie procesi, radtie produkti pilnba apmierintu klientu). 3. Izstrdt novrtšanas metodes uzmuma tehnisko, tehnoloisko un organizatorisko procesu izvrtšanai. 4. Rpties, lai radtie produkti, notiekošie procesi un veiktie pakalpojumi pilnb apmierintu klientu vajadzbas, lai tie neradtu kaitjumu sabiedrbai un videi. 5. Veikt prtikas apdraudjuma analzi. CV stt elektroniski personals@meatunion.lv vai aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt Viršu 56, Daugavpils (darba diens)...

 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kas vlas stabilu un pastvgu darbu. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 650 cilvku un turpina attstties.Ms izsludinm konkursu uz kvalittes tehnia (kods 3119-13) vakanci.Profesionlu apmcbu un darbu ar modernm tehnoloijm;Gaišas, tras darbavietas;Stabilu darba algu: apmcbas laik 600 eiro, tlk – ldz 800+ eiro;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu;Iespju staties uzmumos Francij un Skotij;Korporatvos paskumus....

 • Company GEIDANS SOLUTIONS LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Ksti par profesionlu IT Projektu vadtju!Vai vlies kt par augsti pieprastu specilistu starptautiskaj uzmum ar 10+ gadu pieredzi un vadt Eiropas un zijas vadošo uzmumu projektus kop ar profesionlu izstrdtju komandu?Ja esi augsti motivts, spj patstvgi organizt savu un citu darbu, un tev patk darbs komand, tad piedalies aizraujoš piedzvojum kop ar Geidans Solutions.No Tevis ms sagaidm:Vadt projektus balstoties uz esošajm vadlnijm,Gatavot ziojumus un atskaites par projekta aktivittm, stenošanas gaitu un sasniegtajiem rezulttiem,Veikt lietišo saraksti angu valod ar rzemju klientiem (nepieciešambas gadjum jspj novadt sapulce).Tava kvalifikcija un pieredze:Augstk izgltba ekonomikas, finanšu vai uzmjdarbbas jom,Teicamas komunikcijas, prezentcijas, argumentcijas un sadarbbas prasmes (mutvrdos un rak...

 • Company KOMFOVENT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  ...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

                                          RP SIA Rgas satiksme                                          RAOŠANAS TEHNIIS       Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un bonusus:interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;atalgojums (bruto) no  EUR 940 ldz EUR 990.Darbam nepieciešams:vidj profesionl izgltba; praktisk darba pieredze tehnisk jom vismaz viens gads;valsts valodas B lmea 2.pakpe vai iegta izgltba valsts valod;labas iemaas darb ar datoru (Word, Excel);atbildbas sajta un precizitte....

 • Company Light Guide Optics International, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pasaules lmea optiso šiedru raošanas uzmums Light Guide Optics International () aicina darb Tehnisko kontrolieri Uzmums “Light Gui...

 • Company METRUM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicina darb Mrnieka palgu Talsu birojDarba pienkumi:Izpildt ineniereodzisks, kadastrls un topogrfisks uzmršanas lauku darbus; Izpildt ineniereodzisks, kadastrls un topogrfisks uzmršanas  rasšanas darbus biroj;Kvalitatvi izpildt darba uzdevumus, ievrojot termius;ievrot sav darb LR likumdošanu, mrniecbas pakalpojumu reguljošos normatvos aktus un uzmuma kvalittes vadbas noteikts procedras.Kvalifikcijas prasbas:atbilstoiša izgltba un sertifikts un /vai darba pieredze mrniercbas nozar;patstvgi un operatvi izpildt uzdotos mrniecbas darbus un sagatvot atbilstošu dokumentciju;atbildbas sajta, precizitte;analtisk domšana;spja darboties komand;labas latviešuun vlamaangu/krievu valodas zinšanas;B kategorijas autuvadtja apliecba;Piedvjam: Dinamisku darbu apjomgos un nozmogos projektos;Darbu profesionl...

 • Company Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS in Kurši
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  AS "Olaines misk rpnca "Biolars"" (re. Nr. 40003245470)aicina darbDARBA AIZSARDZBAS SPECILISTU (311904)Prasbas:- 2. lmea augstk profesionl izgltba darba aizsardzb,- zinšanas ugunsdrošb (profesionl izgltba vai kursi),- vismaz divu gadu pieredze darba aizsardzbas jom, vlams miskai rpniecbai pietuvint nozar,- teicamas latviešu un labas krievu valodas zinšanas.Pienkumi:Darbs saistts ar ikdienas darba aizsardzbas jautjumu uzraudzbu uzmum, risku novrtšanu, dokumentcijas sagatavošanu un ts izpildi.Piedvjam:- darbinieku veselbas apdrošinšanu,- uzmum darbojas dnca.Kontakti:Rita Šilleree-pasts tlrunis 67964445...

 • Company RIO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA "RIO" aicina darb PROJEKTU ASISTENTU ar VCU valodas zinšanm.Darbs komandjumos Vcij celtniecbas objekt.Darbs saistts ar tehnisks dokumentcijas aizpildšanu, vcu valodas atbalsts darba grupai, brigdei.Darba devjs nodrošina ar darba aprbiem, veselbas apdrošinšanu, organiz transportšanu uz objektu un apmaks dzvošanu naktsmtn (viesu mj). Darba alga skot ar 1500 EUR bruto. ...

 • Company MITAU PREFAB, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Mitau  Prefab dzelzsbetona raošanas uzmums, kas rao filigrns un masvs prseguma pltnes, sendvia tipa un masvos sienu elementus, balkonus, kpnes, dada veida kolonas, sijas, un citus elementus. Msu produkcija atbilst Eiropas kvalittes standartiem, kas sniedz iespju mums piedalties bvniecbas projektu stenošan viss Skandinvijas un Baltijas valsts. Aicinm msu komandai pievienotiesProdukcijas kvalittes kontroles inspektoruPrasbas:-          Vismaz vidj vai vidj specil izgltba.-          Vlama darba pieredze ldzg amat.-          Datora lietotja zinšanas (vismaz Ms Office).-          Prasme last  darba rasjumus ar augstu saretbu.Prasmes:Komunikcijas prasmesSpja veikt darbu patstvgi un uzemties atbildbu par sava darba rezulttiem Augsta precizitte un atbildbas sajtaKrtgumsKvalitatva darba izpilde...

 • Company I-Work Group, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  I-Work klients, viens no vadošajiem tekstila izstrdjumu nomas servisa sniedzjiem Eirop aicina sav komandAPRBU SKENTJUS/-AS UZ NOTEIKTU LAIKU (6 MNEŠI)Darba pienkumi –Aprbu skenšana un to informcijas ievadšana datorprogrammPrasbas kandidtiem –Labas datorprasmes;Precizitte un augsta atbildbas sajtaMs piedvjam –oti labus darba apstkus;Iespju strdt starptautisk un atpazstam uzmum;Atalgojumu 820 EUR Bruto mnes;Darba vietu Pinos 2 mais - 6:00-15:00 un 15:00-24:00, kas ir 8 stundas mai;Darba vieta Pini.CV stt uz: ...

 • Company VALODU MAPE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Valodu skola SIA "VALODU MAPE" aicina pievienoties savam draudzgajam un profesionlajam kolektvam PROJEKTU ASISTENTI/-TU uz nepilnu slodzi. Darbs galvenokrt pcpusdiens, 2 vai 3 reizes ned. Iespja apvienot darbu ar studijm.Galvenie darba pienkumi:Pieteikumu pieemšana un apstrde.Projektu pieteikumu gatavošana un dalba projektu realizšan. SIA “Valodu Mape” realiz dadus Erasmus+  un darbinieku apmcbu projektus.Projektu publicittes un reklmas paskumu plnošana.No darbinieka sagaidm augstu atbildbu un labas komunikcijas prasmes. Labas angu valodas zinšanas, pedagoisk izgltba un datorprogrammu lietošanas prasmes uzskatsim par priekšrocbu.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu Tlrunis informcijai: 26438415....

 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kas vlas stabilu un pastvgu darbu. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 650 cilvku un turpina attstties.Ms izsludinm konkursu uz kvalittes tehnia (kods 3119-13) vakanci.·         Profesionlu apmcbu un darbu ar modernm tehnoloijm;·         Gaišas, tras darbavietas;·         Stabilu darba algu: apmcbas laik 600 eiro, tlk – ldz 800+ eiro;·         Socils garantijas;·         Veselbas apdrošinšanu;·         Iespju staties uzmumos Francij un Skotij;·         Korporatvos paskumus....

 • Company KRONIS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Prtikas produktu specilists-tehnologs. Darba laiks no 8.00-17.00.Var bt nepabeigta augstk izgltba. Vajadzga darba  pieredze, angu val. zinšanas.Pieteikšans: CV stt ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physical and engineering science technicians not elsewhere classified Edit filters