Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

36 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company BAZALTS, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums SIA “BAZALTS”, re. nr. 44103000378, aicina darb personldaas vadtju.Ja Tev ir pieredze cilvkresursu vadbas jom, tai skait prmaiu vadb, ja esi apveltts ar teicamm komunikcijas prasmm, ar augstu darbspju, pašmotivciju un vziju, k izveidot labko komandu, piebiedrojies mums!TEV UZTICSIM:- Plnot, prognozt, piesaistt un prvaldt uzmuma personla resursus;- Noteikt uzmuma personla vadbas stratiju, politiku un mrus;- Analizt, novrtt un pilnveidot uzmuma personla vadbas sistmu;- Organizt jauno darbinieku ievadšanu darb un paldzt viiem iejusties uzmuma kolektv;-  Organizt un vadt personla lietvedbas procesu;- Izstrdt un stenot paskumus, k plnot uzmuma darbinieku karjeru, attstt viu prasmes un spjas, motivt vius.TEV JBT:- Vlama augstk izgltba, vlams personla vai biznesa vadbas jom;- Izpratnei par...

 • Company EIROPLASTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company DAUGAVPILS 3.VIDUSSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Daugavpils 3.vidusskola aicina darb:karjeras konsultantuSlodze - 0,7 likmes Darba devja kontaktinformcija: tlrunis: 65423030 ...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec” (Re. Nr. LV40103659502) aicina pievienoties savai komandai:Kvalittes vadbas sistmas specilistu/ti Darba pienkumi:·         Izstrdt un aktualizt kvalittes vadbas sistmas  dokumentciju,·         Ikdienu komunict  kvalittes vadbas sistmas jautjumos ar koliem un  sadarbbas partneriem, ·         Veikt iekšjos auditus,·         Nodrošint efektvu kvalittes politikas stenošanu uzmum,·         Pildt tieš vadtja rkojumus.Ms piedvjam:darbu starptautisk uzmum;darba vietu Lvnos (iespju robes nodrošinm transportu); atalgojumu skot no EUR 1300,- (bruto) un prmijas; apmcbas un komandjumus darba iemau apgšanai;veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika;darbu draudzgaj komand....

 • Company TWINO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm msu komand Vecko risku specilistu/-iDarba pienkumi:Defint kreditšanas nosacjumus grupas uzmumu produktiemVeikt regulru kredtportfea kvalittes uzraudzbu un kontroliApkopot, apstrdt un analizt biznesa datus ar mri kontrolt grupas uzmumu kredtriskuIzstrdt kreditšanas procesa aprakstu un riska kontroles procedras un pilnveidot tsPrasbas:Vismaz 3 gadu pieredze ldzg amatPieredze ar MS Excel, SPPS un RAugstka izgltbaLabas angu valodas zinšanasKontaktinformcija:e-pasts: ...

 • Company GROS AUTO GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Gros Auto Grupa Latvijas tirg darbojas jau 24 gadus un uzmums kuvis par vienu no tirgus lderiem Latvijas auto rezerves dau tirdzniecb un auto servisa pakalpojumu nozar. Gros Auto tkl ietilpst 14 autodau veikali un 4 servisi, kuros kopum tiek nodarbinti 150 darbinieki.Aicinm darb pozitvu, uz sadarbbu vrstu, ar iniciatvu apvelttu koli amat:PERSONLA SPECILISTS - LIETVEDIS Tavi galvenie pienkumi bs:• Personla vadbas dokumentu sagatavošana un aprites starp struktrvienbm nodrošinšana;• Personu lietu krtošana;• Dalba personla atlases projektos;• Atbalsts uzmuma vadbai un darbiniekiem ar personla vadbu saisttajos jautjumos.Tavi papildus pienkumi bs: • Biroja vadtja darba asistšana, aizvietošana;• Uzmuma lietvedbas uzturšana, iekšjs un rjs aprites dokumentu sagatavošana un apstrde, publisko e-pastu...

 • Company RS NAMI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA RS NAMI aicina darb kvalittes vadtju. Materilu kvalittes kontroles nodrošinšana raošanas proces.Uzmuma kvalittes standarta nodrošinšana.Alga 5.5- 6.5 euro/hPretendentus ldzam stt CV uz e-pastu: ...

 • Company EXTRA CREDIT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie pienkumi:Prliecinieties, ka aentu komanda veic savusgalvenos uzdevumus saska ar saskaotajm procedrm (spu valod);Novrtt zvanu ierakstu un rakstisks komunikcijas kvalitti un  precizitti spu valod;Regulri apkopot prskatus par aentu darbbu un nodot šo ziojumu vadbai, lai uzlabotu komandas darbu;Izstrdt komunikcijas tekstus zvanu centra darbiniekiem (spu valod).Prasbas:oti labas Spu valodas zinšanas gan rakstos,gan mutvrdos;Spja klausties un vrtt zvanus spu valod.E-pasts saziai: ...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mintos aicina pievienoties savai komandai personla specilistuJa vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos.Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad, Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu.Jsu pienkumi:Piesaistt kandidtus, izmantojot dadus kanlus (iekšjs sistmas pieteikumi, cv.lv, tiešie pretendenti, platformas k LinkedIn un Workable, strdt ar personla atlases aentrm);Izveidot un uzturt stabilu kandidtu plsmu, pastvgi atjauninot tos atbilstoši GDPR noteikumiem;Veikt intervijas zvanus u...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

     Valsts socils aprpes centrs "Rga" Re. Nr. 90009226487Aicina darb personla specilistuPrasbas:    - Pieredze darb ar personla darbinieku skaitu, kas prsniedz 200 (ne mazk k divi gadi). - Pieredze valsts prvald tiks uzskatta par priekšrocbu.- Labas prasmes darb ar datoru un citu biroja tehniku. - Darba pieredze ar resursu vadbas programmu „HORIZON”. - Darba pieredze ar valsts informcijas sistmu “NEVIS”. - Pieredze dokumentu noformšan, lietvedbas zinšanas. - Pieredze personla atlases organizšan.- Personla darbu reglamentjošo normatvo aktu przinšana.- Pieredze lietvedbas organizšan tiks uzskatta par priekšrocbu.- Labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte.- Prasme vrtt faktus, analizt datus.- Spja identifict problmas, izprast to rašans clous un piedvt risinjumu.Izgltba...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Labkljbas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierda amata vietu – vadošais personla specilists Personla un dokumentu prvaldbas departament (uz nenoteiktu laiku)Ms piedvjam:-    radošu, daudzveidgu darbu un atsaucgus kolus;-    darbu valsts iestd ar iespju iegt daudzpusgu profesionlo pieredzi;-    stabilu atalgojumu no 940,- EUR ldz 1287,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei, un socils garantijas;-    atbalstu darba un imenes ldzsvaram, t. sk. ministrijas brnistabas slaicgas izmantošanas iespjas;-    veselbas apdrošinšanas polisi pc prbaudes laika;-    darbavietu Rgas centr un elastga darba laika iespjas, t.sk. iespjas strdt attlinti.Galvenie amata pienkumi:-    nodrošint personla lietvedbu ministrij un padotbas iestds;-    sniegt atbalstu personla jautj...

 • Company WELLMAN LOGISTICS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  WELLMAN LOGISTICS, SIAPERSONLA LIETU PRZINISPienkumi: - Personla un darba drošbas lietvedba, - biroja darba organizšana u.c. administratvie pienkumi.Prasbas:- Zinšanas darba un darba aizsardzbas likumdošan, - preczs un savlaicgs darbs ar dokumentiem, - komunikcija ar potencilajiem darbiniekiem, darbinieku darba rezulttu monitorings, prdošanas datu apkopošana u.tml..Ldzam nostt CV un pieteikumu uz e-p ...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

     KVALITTES VADBAS SISTMU SPECILISTS / E       Uzmums Tev piedv:· darbinieku motivcijas sistmu un bonusus;· interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;· iespju profesionlai izaugsmei;· mnešalgu robes no 1452 eiro ldz 1513 eiro. Mnešalgas miniml robea ietver darba algu, kurai var tikt piemrots pazeminošais koeficients, atkarb no kvalifikcijas, un darba algas maingo dau 20%, bet maksiml robea papildus vl ietver bonusa darba algas maingo dau atbilstoši rezultatvajiem rdtjiem....

 • Company IZGLITIBAS KONSULTATIVAIS CENTRS AVA, BDR in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Mcbu centrs Pieaugušo neformls izgltbas iestde “IKCAVA”aicina darb karjeras konsultantuUz noteiktu laiku10 konsultcijas mnesDarba alga- EUR 5.00/mcbu stundaKontaktinformcija: tlr. 20011724 un stt CV uz e-pastu: ...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496)aicina darb Personla specilistu (Talantu piesaistes partneri).Prasbas kandidtiem:• Pieredze pilna cikla personla atlas;• Izcilas komunikcijas iemaas, prasme uzstties auditorijas priekš;• Vlme sadarboties un strdt ar cilvkiem k attlinti, t tieš kontakt;• oti labas organizatorisks iemaas un vlme sniegt labko iespjamo servisu iesaisttajm pusm;• oti labas angu valodas prasmes gan mutiski, gan rakstiski (darba valoda - biznesa angu valoda);• Augstk izgltba. Ms piedvjam:• Dinamisku darbu stabil uz...

 • Company LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ja Tev ir augstk izgltba tiesbu zintns vai biznesa vadb,pieredze darb ar kvalittes sistmm un komandas vadb,labas problmu risinšanas prasmes, spja pieemt pamatotus lmumus,pozitva attieksme komunikcij ar koliem.Ja esi gatavs/-a uzemties vadt, kontrolt un uzturt iekšjos procesus un kvalittes sistmas, atbilstoši standartiem,izstrdt iekšjo procesu un kvalittes sistmas dokumentciju, materilus (trauksmes celšana, kvalittes sistma, u.c.),piedalties kvalittes procesu uzlabošan, to auditšan.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: ldz 2020.gada 24.martam.Informcija par datu apstrdi:Personas datu apstrdes przinis ir SIA “Liepjas reionl slimnca”, adrese: Slimncas iela 25, Liepja, tlrunis: 63403222, elektronisk pasta adrese: .Jsu personas datu apstrdes mris – darbinieku atlases procesa nodrošinšana un ...

 • Company Lubeco, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Lubeco ir viena no lielkajm un modernkajm zemeu audzšanas saimniecbm Latvij, kas vlas sniegt cilvkiem garšas baudjumu un jaunu pieredzi. Msu zemeu lauki plešas 7 hektru platb, darbinieki lasa zemenes guus uz vdera uz lasšanas platformm. Jau 10 gadus vasars ms audzjam zemenes ar zmolu Latvijas Zemenes, bet ziem gatavojam dabgs Pikolo sukdes, sulas un srupus. Ms vlamies augt un paplašinties gan Latvij, gan starptautisk mrog, tpc aicinm sav komandPERSONLA VADTJU, kurš vltos veidot Personla departamentu no nulles un augt kop ar mums.Ms Tev piedvjam:Augt un pilnveidot sevi kop ar uzmumu Interesantu, izaicinjumiem pilnu darbu, kur katra diena ir k piedzvojums 10% atlaidi uzmuma  garšgajai produkcijai Apmakstas telefonsarunasElastgu darba laikuIespju pavadt daudz laika svaig ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Plnot uzmuma personla resursus;Veikt darbinieku atlasi Eiropas reion, k ar cits valsts (Krievij, Ukrain u.c.);Rpties par jauno darbinieku apmcbu periodu un ievadšanu uzmum;Koordint un sniegt atbalstu vadtjiem darbinieku prruns;Uzturt un stenot darbinieku attstbas, motivcijas un apmcbas programmas; Izstrdt personla ikgadjo budetu;Piedalties citos personla attstbas un vadbas projektos....

 • Company BALTIJAS GUMIJAS FABRIKA, AS in Fabrika
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Latvijas kompnija AS ”Baltijas Gumijas Fabrika” (gumijas izstrdjumu raošana Latvij un Krievij) aicin pievienoties msu komandai: PERSONLA SPECILISTU Prasbas: - 1.lmea augstk izgltba, vlams personla vadb, organizciju psiholoij vai biznesa vadb; - zinšanas par personla lietvedbas procesiem un LR darba likumdošanu; - vlama pieredze personla atlase un vadb; - velma apliecba par profesionls pilnveides izgltbu (Darba aizsardzba 60 stundas). - spja brvi sazinaties latviešu un krievu valods; - spja bt eneriskam un komunikblam; - spja noteikt un sasniegt mrus. Ms Jums piedvajam: - darba veikšanai nepieciešamu atbalstu un resursus; - gt personla vadbas un darba aizsardzbas zinšanas un pieredzi; - iespja strdt kop ar nozares ekspertiem; - iespja stenot savas pozitvas profesionls ambcijas; - ik...

 • Company EVOLUTION LATVIA, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  EVOLUTION LATVIA, SIAAicina darb PERSONLA ATLASES SPECILISTUPrasbas:- Pieredze personla atlas- Vidj izgltba, vlama augstk izgltba uzmjdarbbas vai cilvkresursu vadbas jom- Starptautiskas un multikulturlas komandas darba pieredze.Pienkumi:- Personla atlases procesa oragnizšana grupas uzmumiem Nderland, Igaunij un Baltkrievij.Piedvjam:- Interesantu un atbildgu darbu starptautisk uzmum;- Draudzgu darba vidi;- Konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas.Kontaktinformcija: ...

 • Company SCANDICAST, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pievienoties Scandicast komandai PERSONLA SPECILISTU / BIROJA ADMINISTRATORUGalvenie pienkumi: •    Personla dokumentcijas sagatavošana, uzturšana un aktualizšana•    Personla atlases un darbinieku pieemšanas procesu realizšana•    Darbinieku konsultšana personlvadbas jautjumos•    Darbinieku apmcbu plnošana un sistematizšana•    Darbinieku paskumu un komandas saliedšanas aktivitšu organizšana•    Profesionla biroja ikdienas darba nodrošinšana un biroja uzturšana krtbPrasbas kandidtam: •    Iepriekšj darba pieredze ldzvrtg amat vismaz viens gads;•    Augstk vai nepabeigta augstk izgltba (vlams personlvadb vai socilajs zintns); •    Zinšanas lietvedb un spja orientties LR Darba likum;•    Vlamas zinšanas par visprgo datu aizsardzbas regulu;•    Labas latviešu un angu valodas zinšan...

 • Company TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA RIGAS 1. VIDUSSKOLA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Izgltbas centrs aicina darb Personla vadtju (Hr menederi). Pilna laika darbs birojMs PIEDVJAM- jgpilnu, interesantu, darbu izgltbas jom;- draudzgu, motivtu un pieredzjušu komandas biedru atbalstu;- dadas apmcbas darba laik un karjeras izaugsmes iespjas;- atalgojumu 1400 EUR mnes BRUTTO ar visu nodoku nomaksu;- DIVU mnešu garš atvainjums katru gadu.DARBA APRAKSTS- pasniedzju kolektva vadšana (40 darbinieki);- regulri uzturt kontaktus ar esošajiem darbiniekiem (aptaujas, darba plnošana, sanksmes);- personla atlase un intervšana;- kandidtu datu bzes izveidošana un uzturšana;- informšana par darba apstkiem, pienkumiem, atalgojumu u. c. ;- kop ar komandu ieviest personla novrtšanas sistmu.PRASBAS KANDIDTIEM- Js uzskatt, k laba izgltba ir svarga gan cilvkam, gan sabiedrbai kopum;- Jums ir AUGSTK...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  PERSONLA ATLASES SPECILISTSDarba pienkumi:nodrošint atbilstošu kandidtu izvli brvajm vakancm IT jom,meklt un piesaistt atbilstošus kandidtus, veikt darba prrunas un intervijas ar kandidtiem, izteikt darba piedvjumu atbilstošajiem kandidtiem, veikt atbilstošo kandidtu atsauksmju prbaudi, piedvt vissekmgks jaunu darbinieku piesaistšanas stratijas.Prasbas:oti labas angu un krievu valodas zinšanas; Pieredze darb ar Krievijas tirgu, starptautisk uzmum un IT jom. Pieredze darb ar Lever datubzi tiks uzskatta par priekšrocbu.Kontaktinformcija: e-p ...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Veikt augsti kvalifictu informcijas tehnoloijas jomas specilistu - talantu personla atlasi  Latvij un rzems.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company FORANS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company SKONTO PREFAB, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicinm darb kokapstrdes specilistu - produkcijas kvalittes kontroles vadtjuGalvenie amata pienkumi: - atbildt par kokapstrdes tehnoloijas ievrošanu, piedvt tehnoloiskus risinjumus darbu izpildei;- nodrošint neatbilstbu reistršanu un izskatšanu;- organizt un vadt darbus kvalittes kontroles noda un laboratorij;- nodrošint raots produkcijas sertifikciju (CE, ETA, PEFC);- nodrošint laboratorijas darbu un regulru testu veikšanu;- veikt nepieciešams dokumentcijas sagatavošanu, sadarboties ar rjiem auditoriem un veikt citu formlo darbu, kas saistts ar nodaas darbbas nodrošinšanu. No kandidta sagaidm:- profesionlo vai augstko izgltbu kokapstrdes jom;- iepriekšju darba pieredzi  kokapstrdes raošanas uzmum un/vai produkcijas kvalittes jom;- labas datorprasmes (MS Office);- labas latviešu un angu...

 • Company B-BETONS, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums SIA “B-BETONS”, re. nr. 44103106988, aicina darb personldaas vadtju.Ja Tev ir pieredze cilvkresursu vadbas jom, tai skait prmaiu vadb, ja esi apveltts ar teicamm komunikcijas prasmm, ar augstu darbspju, pašmotivciju un vziju, k izveidot labko komandu, piebiedrojies mums!TEV UZTICSIM:- Plnot, prognozt, piesaistt un prvaldt uzmuma personla resursus;- Noteikt uzmuma personla vadbas stratiju, politiku un mrus;- Analizt, novrtt un pilnveidot uzmuma personla vadbas sistmu;- Organizt jauno darbinieku ievadšanu darb un paldzt viiem iejusties uzmuma kolektv;-  Organizt un vadt personla lietvedbas procesu.TEV JBT:- Vlama augstk izgltba, vlams personla vai biznesa vadbas jom;- Izpratnei par personla struktru, vadbu;- Prasmei defint, argumentt savu nostju un sasniegt rezulttu;- Spjai veidot sad...

 • Company BALTIC DIA, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA Baltic DIA izsludina konkursuuz vakanto Personla atlases specilista vietu(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)Galvenie pienkumi: Personla atlases procesa organizšana Kandidtu aprakstu sagatavošana Darbinieku aptaujas sagatavošana un ts veikšana Atbalsta sniegšana un konsultšana Galvens prasbas: Augstk, nepabeigta augstk vai profesionl izgltba Precizitte, augsta atbildbas sajta, stresa noturba Izcilas komunikcijas prasmes Angu valodas zinšana Labas datorprasmes (Word, Excel, CRM) Ms piedvjam: Pilnas slodzes darbu forš komand Darba vietu ...

 • Company RĒZEKNES SLIMNĪCA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  PERSONLA VADTJSPienkumi: organizt, pilnveidot  un vadt personla lietvedbas procesu; izstrdt uzmuma darbinieku atalgojumu sistmu; plnot un prognozt uzmuma personla resursus, piesaistt un atlast uzmumam nepieciešamos darbiniekus; piedalties iekšjo normatvo aktu izstrd; izstrdt priekšlikumus  un vadt personla novrtšanas sistmu; apkopot un sniegt vadbai un dadm iestdm nepieciešamos statistikas datus par uzmuma personlu; sniegt atbalstu uzmuma darbiniekiem personla jautjumos. Prasbas: Augstk izgltba personla vadb, socilajs vai juridiskajs zintns; Darba pieredze vadtja amat (ar analogiem pienkumiem) vismaz 2 gadi; Darba tiesisko attiecbu reglamentjošo normatvo aktu przinšana; ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IEKSLIETU MINISTRIJA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Iekšlietu ministrijaRe. Nr.90000282046patstvg darb aicina PERSONLA ATLASES SPECILISTUPrasbas:-    Vismaz pirm lmea augstk profesionl izgltba personla vadbas jom-    Labas iemaas darb ar datoru (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint) -    Valsts valodas prasmes C1 lmen un labas angu valoda zinšanas-    Augsta precizitte un atbildbas sajta -    Pieredze personla atlases jom tiks uzskatta par priekšrocbu -    Pieredze un prasme strdt ar resursu vadbas sistmu HORIZON tiks uzskatta par priekšrocbuPienkumi:-    Personla atlases veikšana -    Personla lietvedbas dokumentu sagatavošana un atbilstoša dokumentu aprites nodrošinšana-    Dalba iestdes personla vadbas procesosPiedvjam:-    Stabilu atalgojumu, mnešalgu EUR (bruto) 1000.00 EUR -    oti labas socils garantijas-    Profesionlas apmcbasKontaktin...

 • Company FOREVERS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company EKO AIR, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  EKO AIR, SIA Siltummaiu rpnca aicina darb Personlvadbas (HR) specilistuMs piedvjam:- darbu augoš uzmum;- draudzgu un atsaucgu kolektvu;- atalgojumu 800 eiro/mnes;- socils garantijas; - darba vietu Salaspil. Prasbas pretendentiem:- augstk juridisk izgltba;- darba pieredze personlvadbas jom;- labas latviešu, krievu (minimums C1) un angu valodas zinšanas, citu valodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrozbu;- sapratne par LR likumdošanu darba tiesiskajas attiecbs;- labas datorlietotja prasmes;- augsta atbildbas sajta;- teicamm komunikcijas un sadarbbas prasmes;Darba pienkumi:- personla atlases, darb pieemšanas/atbrvošanas procesu veikšana;- personla lietvedbas dokumentu noformšana atbilstoši prasbm;- dalba uzmuma personla vadbas procesos;- atbalsta sniegšana uzmuma vadbai un darbiniekiem perso...

 • Company YAROSKHO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA  Yaroskho , vienotais reistrcijas Nr.  40203214666 ,242310 KARJERAS KONSULTANTS Darba apraksts: – karjeras konsultants ir specilists, kurš konsult, inform un izglto  klientus (skolni un ar vecki, skolotji, strdjošie pieaugušie, bezdarbnieki  un darba devji, k ar cilvki ar pašm vajadzbm) karjeras attstbas  jautjumos, sniedz atbalstu klientiem viu karjeras plnošan un veidošan,  tai skait, atbalsta lmuma pieemšan par profesijas, darba, formls un  neformls izgltbas izvli; paldz attstt karjeras vadbas, tai skait, darba  meklšanas prasmes; konsult dadu vecumu, socils un kultras izcelsmes  cilvkus individulu prrunu veid un grups; inform un izglto sabiedrbu  jautjumos, kas saistti ar karjeras attstbas atbalsta pakalpojumiem . Darba pienkumi:–Klientu konsultšana  –noteikt klienta vajadzbas...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Plnot uzmuma personla resursus;Veikt darbinieku atlasi Eiropas reion, k ar cits valsts (Krievij, Ukrain u.c.);Rpties par jauno darbinieku apmcbu periodu un ievadšanu uzmum;Koordint un sniegt atbalstu vadtjiem darbinieku prruns;Uzturt un stenot darbinieku attstbas, motivcijas un apmcbas programmas; Izstrdt personla ikgadjo budetu;Piedalties citos personla attstbas un vadbas projektos.Prasbas:3+ gadu darba pieredze personla menedera, personla atlases specilista vai ldzg amat, v...

 • Company DATU VALSTS INSPEKCIJA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496)aicina darb Vecko personla specilistu (Personla vadbas konsultantu).Prasbas kandidtiem:• Iepriekšja darba pieredze talantu piesaistes eksperta, personla partnera vai ldzg pozcij, kur nepieciešams strdt ar personla atlasi un vadbas konsultšanu personla jautjumos;• Vlme sadarboties un veidot ciešu saikni ar vadtjiem, darbiniekiem un sadarbbas partneriem;• Izcilas komunikcijas un analtisks iemaas;• oti labas organizatorisks prasmes, un spja paralli strdt ar vairkiem procesiem;• oti labas angu valodas prasmes gan mutiski, gan rakstiski (darba valoda - biznesa angu valoda);• Augstk izgltba. Priekšrocbas:...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters