Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

29 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company EXTRA CREDIT, SIA in Other
  19.09.2020

  Galvenie pienkumi:Prliecinieties, ka aentu komanda veic savusgalvenos uzdevumus saska ar saskaotajm procedrm (spu valod);Novrtt zvanu ierakstu un rakstisks komunikcijas kvalitti un  precizitti spu valod;Regulri apkopot prskatus par aentu darbbu un nodot šo ziojumu vadbai, lai uzlabotu komandas darbu;Izstrdt komunikcijas tekstus zvanu centra darbiniekiem (spu valod).Prasbas:oti labas Spu valodas zinšanas gan rakstos,gan mutvrdos;Spja klausties un vrtt zvanus spu valod.E-pasts saziai: ...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Lapas
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mintos aicina pievienoties savai komandai personla specilistuJa vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos.Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad, Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu.Jsu pienkumi:Piesaistt kandidtus, izmantojot dadus kanlus (iekšjs sistmas pieteikumi, cv.lv, tiešie pretendenti, platformas k LinkedIn un Workable, strdt ar personla atlases aentrm);Izveidot un uzturt stabilu kandidtu plsmu, pastvgi atjauninot tos atbilstoši GDPR noteikumiem;Veikt intervijas zvanus u...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Veikt augsti kvalifictu informcijas tehnoloijas jomas specilistu - talantu personla atlasi  Latvij un rzems.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company YAROSKHO, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA  Yaroskho , vienotais reistrcijas Nr.  40203214666 ,242310 KARJERAS KONSULTANTS Darba apraksts: – karjeras konsultants ir specilists, kurš konsult, inform un izglto  klientus (skolni un ar vecki, skolotji, strdjošie pieaugušie, bezdarbnieki  un darba devji, k ar cilvki ar pašm vajadzbm) karjeras attstbas  jautjumos, sniedz atbalstu klientiem viu karjeras plnošan un veidošan,  tai skait, atbalsta lmuma pieemšan par profesijas, darba, formls un  neformls izgltbas izvli; paldz attstt karjeras vadbas, tai skait, darba  meklšanas prasmes; konsult dadu vecumu, socils un kultras izcelsmes  cilvkus individulu prrunu veid un grups; inform un izglto sabiedrbu  jautjumos, kas saistti ar karjeras attstbas atbalsta pakalpojumiem . Darba pienkumi:–Klientu konsultšana  –noteikt klienta vajadzbas...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Plnot uzmuma personla resursus;Veikt darbinieku atlasi Eiropas reion, k ar cits valsts (Krievij, Ukrain u.c.);Rpties par jauno darbinieku apmcbu periodu un ievadšanu uzmum;Koordint un sniegt atbalstu vadtjiem darbinieku prruns;Uzturt un stenot darbinieku attstbas, motivcijas un apmcbas programmas; Izstrdt personla ikgadjo budetu;Piedalties citos personla attstbas un vadbas projektos.Prasbas:3+ gadu darba pieredze personla menedera, personla atlases specilista vai ldzg amat, v...

 • Company SKONTO PREFAB, SIA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb kokapstrdes specilistu - produkcijas kvalittes kontroles vadtjuGalvenie amata pienkumi: - atbildt par kokapstrdes tehnoloijas ievrošanu, piedvt tehnoloiskus risinjumus darbu izpildei;- nodrošint neatbilstbu reistršanu un izskatšanu;- organizt un vadt darbus kvalittes kontroles noda un laboratorij;- nodrošint raots produkcijas sertifikciju (CE, ETA, PEFC);- nodrošint laboratorijas darbu un regulru testu veikšanu;- veikt nepieciešams dokumentcijas sagatavošanu, sadarboties ar rjiem auditoriem un veikt citu formlo darbu, kas saistts ar nodaas darbbas nodrošinšanu. No kandidta sagaidm:- profesionlo vai augstko izgltbu kokapstrdes jom;- iepriekšju darba pieredzi  kokapstrdes raošanas uzmum un/vai produkcijas kvalittes jom;- labas datorprasmes (MS Office);- labas latviešu un angu...

 • Company SCANDICAST, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm pievienoties Scandicast komandai PERSONLA SPECILISTU / BIROJA ADMINISTRATORUGalvenie pienkumi: •    Personla dokumentcijas sagatavošana, uzturšana un aktualizšana•    Personla atlases un darbinieku pieemšanas procesu realizšana•    Darbinieku konsultšana personlvadbas jautjumos•    Darbinieku apmcbu plnošana un sistematizšana•    Darbinieku paskumu un komandas saliedšanas aktivitšu organizšana•    Profesionla biroja ikdienas darba nodrošinšana un biroja uzturšana krtbPrasbas kandidtam: •    Iepriekšj darba pieredze ldzvrtg amat vismaz viens gads;•    Augstk vai nepabeigta augstk izgltba (vlams personlvadb vai socilajs zintns); •    Zinšanas lietvedb un spja orientties LR Darba likum;•    Vlamas zinšanas par visprgo datu aizsardzbas regulu;•    Labas latviešu un angu valodas zinšan...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496)aicina darb Vecko personla specilistu (Personla vadbas konsultantu).Prasbas kandidtiem:• Iepriekšja darba pieredze talantu piesaistes eksperta, personla partnera vai ldzg pozcij, kur nepieciešams strdt ar personla atlasi un vadbas konsultšanu personla jautjumos;• Vlme sadarboties un veidot ciešu saikni ar vadtjiem, darbiniekiem un sadarbbas partneriem;• Izcilas komunikcijas un analtisks iemaas;• oti labas organizatorisks prasmes, un spja paralli strdt ar vairkiem procesiem;• oti labas angu valodas prasmes gan mutiski, gan rakstiski (darba valoda - biznesa angu valoda);• Augstk izgltba. Priekšrocbas:...

 • Company GROS AUTO GRUPA, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Gros Auto Grupa Latvijas tirg darbojas jau 24 gadus un uzmums kuvis par vienu no tirgus lderiem Latvijas auto rezerves dau tirdzniecb un auto servisa pakalpojumu nozar. Gros Auto tkl ietilpst 14 autodau veikali un 4 servisi, kuros kopum tiek nodarbinti 150 darbinieki.Aicinm darb pozitvu, uz sadarbbu vrstu, ar iniciatvu apvelttu koli amat:PERSONLA SPECILISTS - LIETVEDIS Tavi galvenie pienkumi bs:• Personla vadbas dokumentu sagatavošana un aprites starp struktrvienbm nodrošinšana;• Personu lietu krtošana;• Dalba personla atlases projektos;• Atbalsts uzmuma vadbai un darbiniekiem ar personla vadbu saisttajos jautjumos.Tavi papildus pienkumi bs: • Biroja vadtja darba asistšana, aizvietošana;• Uzmuma lietvedbas uzturšana, iekšjs un rjs aprites dokumentu sagatavošana un apstrde, publisko e-pastu...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec” (Re. Nr. LV40103659502) aicina pievienoties savai komandai:Kvalittes vadbas sistmas specilistu/ti Darba pienkumi:·         Izstrdt un aktualizt kvalittes vadbas sistmas  dokumentciju,·         Ikdienu komunict  kvalittes vadbas sistmas jautjumos ar koliem un  sadarbbas partneriem, ·         Veikt iekšjos auditus,·         Nodrošint efektvu kvalittes politikas stenošanu uzmum,·         Pildt tieš vadtja rkojumus.Ms piedvjam:darbu starptautisk uzmum;darba vietu Lvnos (iespju robes nodrošinm transportu); atalgojumu skot no EUR 1300,- (bruto) un prmijas; apmcbas un komandjumus darba iemau apgšanai;veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika;darbu draudzgaj komand....

 • Company SENIORU NAMS, SIA in Amata
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Senioru nams”Socils aprpes centrs pansionts “Liepa”Reistrcijas Nr. 41203068399aicina darb:Personla vadtju ar grmatvedbas zinšanm Prasbas:1.    Pirm lmea profesionl augstk vai augstk izgltba personla vadb; 2.    LR darba tiesbu reguljošo normatvo aktu przinšana;3.    precizitte un patstvgums darba pienkumu veikšan.Galvenie amata pienkumi:1.    plnot, vadt un organizt personla darbu;2.    veikt personla atlases procesus,3.    organizt un izstrdt darba grafikus, sastdt darba tabeles.Piedvjam:1.    stabilu atalgojumu no 800.00 EUR mnes;2.    socils garantijas;3.    izaugsmes iespjas;4.    atbildgu, dinamisku un interesantu darbu.Jsu CV un pieteikuma vstules ldzam stt:e-pasts – adrese – Akciju iela 5, Rga (pretim Imantas stacijai)Informciju varat saemt zvanot: 67416062 Gaidm Jsu pieteikumu...

 • Company PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE in Amata
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  „Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonbas un migrcijas lietu prvalde izsludina konkursu uz Personla vadbas un sabiedrisko attiecbu departamenta PERSONLA SPECILISTA/-ES amatu uz noteiktu laiku.Prasbas pretendentiem/-m:1. akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;2. ne mazk k viena gada profesionl pieredze personla vadbas jom;3. vlama praktisk darba pieredze un iemaas darb ar resursu vadbas sistmas “HORIZON” personla moduli;4. darba tiesisks attiecbas un valsts civildienesta attiecbas reglamentjošo tiesbu aktu przinšana;5. teicamas latviešu valodas zinšanas.Galvenie amata pienkumi:1. darbs ar ...

 • Company IZGLITIBAS KONSULTATIVAIS CENTRS AVA, BDR in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mcbu centrs Pieaugušo neformls izgltbas iestde “IKCAVA”aicina darb karjeras konsultantuUz noteiktu laiku10 konsultcijas mnesDarba alga- EUR 5.00/mcbu stundaKontaktinformcija: tlr. 20011724 un stt CV uz e-pastu: ...

 • Company WELLMAN LOGISTICS, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  WELLMAN LOGISTICS, SIAPERSONLA LIETU PRZINISPienkumi: - Personla un darba drošbas lietvedba, - biroja darba organizšana u.c. administratvie pienkumi.Prasbas:- Zinšanas darba un darba aizsardzbas likumdošan, - preczs un savlaicgs darbs ar dokumentiem, - komunikcija ar potencilajiem darbiniekiem, darbinieku darba rezulttu monitorings, prdošanas datu apkopošana u.tml..Ldzam nostt CV un pieteikumu uz e-p ...

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs 'STELLA MARIS' in Other
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  ...

 • Company SENIORU NAMS, SIA in Liepa
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  SIA „ Senioru nams” Socils aprpes centrs “Liepa”aicina darb:Personla specilistu - lietvediNo jums sagaidam:1.    Esi pabeidzis studijas personla vadb, vai tiesbu zintnes2.    Personla vadbas dokumentu izstrdi, to sagatavošanu un krtošanu;3.    Ar personlu saistto procesu saistto procesu koordinšana; 4.    Sagatavot un noformt dokumentus un oficilas vstules;5.    Darbinieku atalgojumu un motivcijas programmas administršana;6.    Personla atlases un darba pieemšanas procesu vadšana;7.    Atbalsta sniegšanu darbiniekiem darba tiesisko attiecbu jautjumos;8.    Teicamas latviešu un krievu valodas.Piedvjam:1.    stabilu atalgojumu no 800 EUR mnes;2.    socils garantijas;3.    interesantu darbu, kur vari pilnveidot savu pieredzi;4.    stabilu un atbildgu darbu.5.    normlu darba laiksJsu CV un pi...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIARISKU VADBAS SISTMU SPECILISTS Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un bonusus;interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;iespju profesionlai izaugsmei;atalgojums (bruto) no 1000 EUR ldz 1250 EURDarbam nepieciešams:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomik, vadbzintn, finanss vai komerczinbs;valsts valoda C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod;kompetence risku prvaldbas jautjumos un prasme apkopot un analizt liela apjoma informciju;prasme strdt ar datoru (Windows, Excel, Word programmm);komunikabilitte, analtisk domšana, k ar nestandarta situciju analzes prasmes;spjas strdt augstas darba intensittes apstkos un plnot darba procesu....

 • Company TWINO, SIA in Other
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Aicinm msu komand Vecko risku specilistu/-iDarba pienkumi:Defint kreditšanas nosacjumus grupas uzmumu produktiemVeikt regulru kredtportfea kvalittes uzraudzbu un kontroliApkopot, apstrdt un analizt biznesa datus ar mri kontrolt grupas uzmumu kredtriskuIzstrdt kreditšanas procesa aprakstu un riska kontroles procedras un pilnveidot tsPrasbas:Vismaz 3 gadu pieredze ldzg amatPieredze ar MS Excel, SPPS un RAugstka izgltbaLabas angu valodas zinšanasKontaktinformcija:e-pasts: ...

 • Company DAUGAVPILS 3.VIDUSSKOLA in Daugavpils
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Daugavpils 3.vidusskola aicina darb:karjeras konsultantuSlodze - 0,7 likmes Darba devja kontaktinformcija: tlrunis: 65423030 ...

 • Company BAZALTS, SIA in Vidi
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Uzmums SIA “BAZALTS”, re. nr. 44103000378, aicina darb personldaas vadtju.Ja Tev ir pieredze cilvkresursu vadbas jom, tai skait prmaiu vadb, ja esi apveltts ar teicamm komunikcijas prasmm, ar augstu darbspju, pašmotivciju un vziju, k izveidot labko komandu, piebiedrojies mums!TEV UZTICSIM:- Plnot, prognozt, piesaistt un prvaldt uzmuma personla resursus;- Noteikt uzmuma personla vadbas stratiju, politiku un mrus;- Analizt, novrtt un pilnveidot uzmuma personla vadbas sistmu;- Organizt jauno darbinieku ievadšanu darb un paldzt viiem iejusties uzmuma kolektv;-  Organizt un vadt personla lietvedbas procesu;- Izstrdt un stenot paskumus, k plnot uzmuma darbinieku karjeru, attstt viu prasmes un spjas, motivt vius.TEV JBT:- Vlama augstk izgltba, vlams personla vai biznesa vadbas jom;- Izpratnei par...

 • Company VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS in Amata
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Valsts ugunsdzsbas un glbšanas dienests ( Maskavas iel 5, Rg, LV 1050, Re. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus – Personla prvaldesPersonla darbbas nodrošinšanas nodaasveck specilista/es amatam (amata kods 2423 07) darba izpildes vieta Maskavas iela 3, RgaPrasbas pretendentam:•    akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba.Amata pienkumi:•    sagatavot rkojumu projektus personla vadbas jom;•    apkopot informciju un sagatavot atskaites par nodarbintajiem;•    noformt un veikt ierakstus nodarbinto personu liets;•    darbs ar informciju resursu vadbas sistmas „Horizon” Personla moduli.    Zinšanas un prasmes:•    prasme strdt ar biroja programmatru (Microsoft Office);•    vlama prasme darb ar informciju resursu vadbas sistmas „Horizon” Personla moduli;•    komunikabilitte.M...

 • Company LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA in Amata
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Latvijas Investciju un attstbas aentra(LIAA, re.Nr.90001739473)izsludina konkursu uzBiznesa inkubatoru departamentaRISKU VADBAS SPECILISTA ierda amatu (uz noteiktu laiku - ldz 2023.gada 30.decembrim)LIAA sav komand aicina darbinieku ar pieredzi risku vadbas sistmas izstrd, ieviešan un uzturšan, lai nodrošintu veiksmgu biznesa inkubatoru darbbu Latvij.Galvenie amata pienkumi-    Izstrdt un ieviest uzmumu dzvotspjas izvrtšanas sistmu.-    Veikt fizisku personu un uzmumu pieteikumu apstrdi un piedalties biznesa ideju izvrtšan.-    Sniegt novrtjumu biznesa inkubatoru vadtjiem par uzemamo uzmumu dzvotspju.-    Vrtt uzmumu grantu pieteikumus.-    Apkopot un analizt projekt iespjamos riskus.Prasbas pretendentiem-    Atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm.-    Augstk akadmisk vai otr...

 • Company INTEGRATED CREWING SERVICES, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  INTEGRATED CREWING SERVICES SIAre.nr. 40203059132Aicina darb  PERSONLA INSPERKTORU (2423 05)Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 800 EUR– normlais darba laiks,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze.Prasbas:- Angu, latviešu un krievu valodas zinšana gan mutiski, gan rakstiskiDarba vieta – Bazncas 31-13, RgaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company PRINTFUL LATVIA, AS in Amata
  08.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  AS Printful Latvia (Re. Nr. 40203050078) ir viens no lielkajiem Latvijas uzmumiem ASV, un t mris ir nodrošint pilnu pakalpojumu klstu jebkuram, kurš vlas uzskt savu globlo e-komercijas biznesu. Printful piedv augstas kvalittes apdrukas, noliktavas un izstšanas pakalpojumus, k ar grafisk dizaina, foto, video, klientu apkalpošanas un mrketinga pakalpojumus. Printful ir strauji augošs uzmums un komanda – neatlaidga. Ms turpinm attstties, tpc viens no otra sagaidm spju strauji mcties un sekmgi adaptties.Msu mri ir lieli, td mekljam jaunu koli – personla atlases specilistu(-i), kas nebaids no izaicinjumiem. Tavi pienkumi:  veikt pilna cikla personla atlasi (pieteikumu izskatšana, telefonintervijas, kltienes intervijas, atsauksmju ievkšana u.c.) dada lmea amata pozcijmuzrunt potencilos kandidtus...

 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Siguldas fililes  ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izgltbai”(Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)Prasbas pretendentiem:Bakalaura vai otr lmea profesionl augstk izgltba:- vismaz viena gada pieredze klientu konsultšan, ja ir iegta otr lmea profesionl augstk izgltba un/vai bakalaura grds psiholoij vai pedagoij, vai socilaj darb, vai profesionlais maistra grds izgltbas zintn ar kvalifikciju karjeras konsultants;- darba pieredze karjeras konsultšan ne mazk k divi gadi, ja ir iegta bakalaura vai otr lmea profesionl augstk izgltba;Vlama viena gada pieredze klientu konsultšan, ja ir iegts maistra grds psiholoij vai profesionlais maistra grds izgltbas zintn ar...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Ms esam no vadošajiem , kas specializjas darbiekrtošanas pakalpojumu sniegšan rzems un Latvij, savai komandai aicina pievienoties enerisku un mrtiecgu jaunko personlatlases specilistu darbamWORK IN starptautiskaj kompnij. Tev uzticsim:Meklt, piesaistt, atlast uzmumam nepieciešamos darbiniekus;Konsultt atlastus kandidtus;Komunikciju ar Latvijas un rzemju partneriem un koliem; Sludinjumu publikcijas Facebook, k ar sludinjumus citos portlos;Atbalstu vadbai dados ar personlu saisttos jautjumos.oti ceram, ka Tev ir:Teicamas komunikcijas un argumentcijas prasmes;Vismaz 1 gadu pieredze personla atlas;Labas latviešu, angu un krievu valodas zinšanas;Labas prasmes darb ar datoru un biroja tehniku;Tu esi atsaucga, eneriska un uz rezulttu orientta personba;Tev piedvsim:oti negarlaicgu, interesantu un ...

 • Company RS NAMI, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SIA RS NAMI aicina darb kvalittes vadtju. Materilu kvalittes kontroles nodrošinšana raošanas proces.Uzmuma kvalittes standarta nodrošinšana.Alga 5.5- 6.5 euro/hPretendentus ldzam stt CV uz e-pastu: ...

 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  06.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Ogres fililes  ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izgltbai”(Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)Prasbas pretendentiem:Bakalaura vai otr lmea profesionl augstk izgltba:- vismaz viena gada pieredze klientu konsultšan, ja ir iegta otr lmea profesionl augstk izgltba un/vai bakalaura grds psiholoij vai pedagoij, vai socilaj darb, vai profesionlais maistra grds izgltbas zintn ar kvalifikciju karjeras konsultants;- darba pieredze karjeras konsultšan ne mazk k divi gadi, ja ir iegta bakalaura vai otr lmea profesionl augstk izgltba;Vlama viena gada pieredze klientu konsultšan, ja ir iegts maistra grds psiholoij vai profesionlais maistra grds izgltbas zintn ar kv...

 • Company B-BETONS, SIA in Vidi
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Uzmums SIA “B-BETONS”, re. nr. 44103106988, aicina darb personldaas vadtju.Ja Tev ir pieredze cilvkresursu vadbas jom, tai skait prmaiu vadb, ja esi apveltts ar teicamm komunikcijas prasmm, ar augstu darbspju, pašmotivciju un vziju, k izveidot labko komandu, piebiedrojies mums!TEV UZTICSIM:- Plnot, prognozt, piesaistt un prvaldt uzmuma personla resursus;- Noteikt uzmuma personla vadbas stratiju, politiku un mrus;- Analizt, novrtt un pilnveidot uzmuma personla vadbas sistmu;- Organizt jauno darbinieku ievadšanu darb un paldzt viiem iejusties uzmuma kolektv;-  Organizt un vadt personla lietvedbas procesu.TEV JBT:- Vlama augstk izgltba, vlams personla vai biznesa vadbas jom;- Izpratnei par personla struktru, vadbu;- Prasmei defint, argumentt savu nostju un sasniegt rezulttu;- Spjai veidot sad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters