Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

21 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Balvu un Gulbenes slimncu apvienba” ATKRTOTI izsludina pieteikšanos uz KVALITTES VADBAS SISTMAS SPECILISTA amata vietu uz noteiktu laiku.Galvenie darba pienkumi:Organizt, vadt un kontrolt iestdes kvalittes kontroles vadbas sistmas darbbu,Nodrošint sniegto rstniecbas pakalpojumu kvalittes kontroli rstniecbas iestd,Piedalties kvalittes vadbas sistmas izveid un pilnveidošan,Izvrtt rstniecbas iestdes un taj notiekošos rstniecbas un aprpes procesus, to efektivitti, produktivitti un drošumu,Apzint faktorus un riskus, kas ietekm rstniecbas iestdes sistmu un procesu kvalitti, un ieteikt veidus, k šos riskus mazint vai novrst,Virzt kvalittes vadbu sistmu, kura vrsta uz pacientu un via interesm,Veikt citus saisttos pienkumus.Ms sagaidm kandidtu ar:Izgltba kvalittes jom vai farmcij,Latviešu valo...

 • Company EXTRA CREDIT, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Galvenie pienkumi:Prliecinieties, ka aentu komanda veic savusgalvenos uzdevumus saska ar saskaotajm procedrm (spu valod);Novrtt zvanu ierakstu un rakstisks komunikcijas kvalitti un  precizitti spu valod;Regulri apkopot prskatus par aentu darbbu un nodot šo ziojumu vadbai, lai uzlabotu komandas darbu;Izstrdt komunikcijas tekstus zvanu centra darbiniekiem (spu valod).Prasbas:oti labas Spu valodas zinšanas gan rakstos,gan mutvrdos;Spja klausties un vrtt zvanus spu valod.E-pasts saziai: ...

 • Company Dullais Dauka, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb personla vadtju.Veikt personlatlasi uzmuma ietvaros. Augstk izgltba psiholoij.Angu valoda B2 lmen. Kontaktinformcija: ...

 • Company Ventspils Tehnikums in Ventspils
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Ventspils Tehnikums (re.Nr. 90000079824, ) izsludina vakanto amatu – pedagogs karjeras konsultants projekta “Karjeras atbalsts visprjs un profesionls izgltbas iestds” vienošans Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros uz noteiktu laiku ldz 2019. gada 31.maijamGalvenie amata pienkumi:- dokumentcijas veidošana karjeras atbalsta plnošanai un paskumu stenošanai;- karjeras attstbas atbalsta paskumu koordinšana, organizšana un vadšana dadm mra grupm;- informcijas pieejambas nodrošinšana karjeras virziena izvlei;- individulo karjeras konsultciju nodrošinšana izgltojamajiem;- izptes un metodisko darbu veikšana.Ms piedvjam:- iegt lielisku darba pieredzi;- interesantu un atbildgu darbu valsts prvaldes izgltbas iestd;- darbu msdieng vid un profesionl komand;- stabilu atalgojumu par pilnu slodzi no 800,00 ldz 920...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mintos aicina pievienoties savai komandai personla specilistuJa vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos.Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad, Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu.Jsu pienkumi:Piesaistt kandidtus, izmantojot dadus kanlus (iekšjs sistmas pieteikumi, cv.lv, tiešie pretendenti, platformas k LinkedIn un Workable, strdt ar personla atlases aentrm);Izveidot un uzturt stabilu kandidtu plsmu, pastvgi atjauninot tos atbilstoši GDPR noteikumiem;Veikt intervijas zvanus u...

 • Company Sun Finance Group, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Galvenie pienkumi: Prliecinieties, ka aentu komanda veic savus galvenos uzdevumus saska ar saskaotajm procedrm (spu valod); Novrtt zvanu ierakstu un rakstisks komunikcijas kvalitti un  precizitti spu valod; Regulri apkopot prskatus par aentu darbbu un nodot šo ziojumu vadbai, lai uzlabotu komandas darbu; Izstrdt komunikcijas tekstus zvanu centra darbiniekiem (spu valod). Prasbas: oti labas Spu valodas zinšanas gan rakstos, gan mutvrdos; Spja klausties un vrtt zvanus spu valod. ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Plnot uzmuma personla resursus;Veikt darbinieku atlasi Eiropas reion, k ar cits valsts (Krievij, Ukrain u.c.);Rpties par jauno darbinieku apmcbu periodu un ievadšanu uzmum;Koordint un sniegt atbalstu vadtjiem darbinieku prruns;Uzturt un stenot darbinieku attstbas, motivcijas un apmcbas programmas; Izstrdt personla ikgadjo budetu;Piedalties citos personla attstbas un vadbas projektos....

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Plnot uzmuma personla resursus;Veikt darbinieku atlasi Eiropas reion, k ar cits valsts (Krievij, Ukrain u.c.);Rpties par jauno darbinieku apmcbu periodu un ievadšanu uzmum;Koordint un sniegt atbalstu vadtjiem darbinieku prruns;Uzturt un stenot darbinieku attstbas, motivcijas un apmcbas programmas; Izstrdt personla ikgadjo budetu;Piedalties citos personla attstbas un vadbas projektos.Prasbas:3+ gadu darba pieredze personla menedera, personla atlases specilista vai ldzg amat, v...

 • Company CMDB, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Personla atlase un vadšanaKomunikcija ar Zviedrijas klientiemKomunikcija:e-pasts ...

 • Company "PANSIONĀTS "BALVI"" in Balvi
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Galvenie darba pienkumi:Krtot personla lietvedbu;Nodrošint personla datu uzkršanu, sistematizšanu un analzi;Organizt jauno darbinieku ievadšanu uzmuma dzv;Organizt personla apmcbas;Piedalties darbinieku motivšanas un darba samaksas sistmas izveid;Sekot ldzi darba tiesisko attiecbu reglamentjošo normatvo aktu prasbu ievrošanai;Konsultt darbiniekus darba likumdošanas jautjumos;Sekot ldzi OVP karšu periodiskumam;Krtot iestdes lietvedbu;Veikt tirgus izpti;Iestdes arhva darba organizcija;U.c. ldzga rakstura pienkumi.CV stt uz e-pastu Kontaktinformcija Jana Komane 26586237...

 • Company SKONTO Concrete Cladding, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SKONTO Concrete Cladding,aicina darbKVALITTES KONTROLES LABORATORIJAS VADTJUGalvenie amata pienkumi:- plnot, organizt un veikt izejvielu, starpproduktu un gatavs produkcijas kvalittes kontroli, atbilstoši uzmum izstrdts kvalittes sistmas standartiem, tehnisko noteikumu un pasttja prasbm -  kontrolt tehnoloisko operciju izpildi un izstrdjumu atbilstbu raošanas laik un gala izstrdjumiem, organizt un veikt nepieciešams produkta kvalittes prbaudes, reistrt novirzes, prbaudt parametru atbilstbu tehnoloiskajai un citai dokumentcijai - sagatavot nepieciešamo ar darba izpildi saistošo dokumentciju, veikt nepieciešamos laboratorijas testus ar specilu prbaudes iekrtu, atbilstoši noteiktajai procedrai, apkopot un nostt prbaudes rezulttus, analizt neatbilstbu clous, sagatavot ieteikumus neatbilstbu no...

 • Company FactSet Latvia, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba satura analtiis/-teUzmums:                 SIA FactSet LatviaReistrcijas Nr.:        40103611544Vieta:                          Rga, LatvijaNodaa:                       Fund Contribution - Contributions Acquisition TeamProfesijas kods:          2423 02Slodze:                        Pilna slodze Par FactSet:FactSet ir pasaules finanšu kopienas vadošais tiešsaistes finanšu un ekonomikas informcijas sniedzjs. FactSet piedv svargus investciju ptjumus un darba plsmas risinjumus analtiiem, portfeu prvaldniekiem, investciju baieriem un citiem finanšu profesioniem. Msu pakalpojumus izmanto 10 vispasaules investciju bankas un 95 no 100 topošo aktvu prvaldtjiem.Karjera FactSet uzmum ir unikla iespja iegt zinšanas un pieredzi finanšu nozar, kas veicins aizraujošu profesionlo izaugsmi. FactSet ...

 • Company Latvijas Pasts, AS in Other
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Personlvadbas KONSULTANTSDarba pienkumi:Darbinieku motivcijas un darba samaksas sistmas pilnveidošana, izstrde un ieviešana;Personla vadbas sistmas iekšjo normatvo aktu izstrde;Atbalsta sniegšana biznesam strukturlo izmaiu, optimizcijas, efektvas vadbas jautjumos;Efektvas sadarbbas veicinšana starp struktrvienbm k ar darbinieku konsultšana un atbalsts darba tiesbu un darba samaksas jautjumos;Dalba darba samaksas budeta plnošan un kontrol.Prasbas pretendentiem:Augstk izgltba, vlams finanšu, ekonomikas vai uzmjdarbbas vadbas jom;Padziintas zinšanas un pieredze darbinieku motivcijas un darba samaksas sistmas pilnveidošan, ieviešan un izmaiu veikšan;Valsts valodas zinšanas atbilstoši augstk lmea 1 pakpei (C1), krievu un angu valodas zinšanas;Iniciatva, organizatora un analtia spjas, k ar izcil...

 • Company GRIMEX, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba pienkumi:1. Sagatavot darba lgumus.2. Sagatavot pieteikumus dads valsts organizcijs, kas saists ar darbinieku nostšanu darb uz citu valsti.3. Darba drošbas instrukta. 4. Dokumentcijas sagatavošana, kas saistta ar viesstrdnieku uzaicinšanu darbCV stt uz e-pastu:Informcija pa telefonu28755330...

 • Company Nodarbinātības valsts aģentūra in Amata
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rgas reionls fililes Apmcbu daas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izgltbai”(Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu(3 amata vietas uz noteiktu, projekta norises laiku)Prasbas pretendentiem:Bakalaura vai otr lmea profesionl augstk izgltba:vismaz viena gada pieredze klientu konsultšan, ja ir iegta otr lmea profesionl augstk izgltba un/vai bakalaura  grds psiholoij vai pedagoij, vai socilaj darb, vai profesionlais maistra grds izgltbas zintn ar kvalifikciju karjeras konsultants;darba pieredze karjeras konsultšan ne mazk k divi gadi, ja ir iegta bakalaura vai otr lmea profesionl augstk izgltba;Vlama darba pieredze psiholoisk atbalsta sniegšan vai pieaugušo karjeras konsultšan;Vlama darba pieredze nodarbintba...

 • Company IEKŠLIETU MINISTRIJAS INFORMĀCIJAS CENTRS in Amata
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Iekšlietu ministrijas Informcijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakautb esoša tiešs prvaldes iestde. Centra darbbas mris ir veicint noziedzbas novršanu un apkarošanu, sabiedrisks krtbas un drošbas aizsardzbu, izmantojot informcijas apstrdes un analzes ldzekus, k ar nodrošint Iekšlietu ministriju un ts padotb esošs iestdes ar Eiropas Savienbas prasbm atbilstošm operatvo radiosakaru un privto elektronisko sakaru tklu sistmm.Iekšlietu ministrijas Informcijas centrs aicina pieteikties darb uz nenoteiktu laikuPersonla un dokumentu prvaldbas nodaas                                                     Personla specilistu/-iGalvenie darba pienkumi:-nodrošint ar personla lietvedbu saisttu dokumentu un lgumu sagatavošanu (rkojumi, darba lgumi, amata apraksti);-nodrošint datu ievadi un aktualizšanu...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SOL Baltics ir lielkais nekustam pašuma apsaimniekotjs un uzkopšanas darbu partneris reion. Baltijas valsts kop strd 2300 darbinieku.  PERSONLA SPECILISTI-/UŠ pozcija ir Tev piemrota, ja Darbs ar cilvkiem un personla dokumentciju ir Tava stipr puse Lieliski przini Darba likumdošanu Tev piemt lieliskas komunikcijas prasmes un ir pieredze cilvku atlas Labprt aktvi iesaisties un rko darbinieku paskumus Ar prieku sagaidi darbiniekus un viesus biroj Tev piemt emptija, dzvesprieks, entuziasms un pozitvisms Darbinieku darba drošba un labsajta Tev ir svarga un labprt uzemsies šo procesu vadbu Esi gatavs atbalstt un konsultt darbu vadtjus viu ikdienas darb Esi sistemtisks un proti strdt ar Microsoft Office  programmm,...

 • Company SKONTO Concrete Cladding, SIA in Amata
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Galvenie amata pienkumi:uzturt un pilnveidot personla vadbas procesus, uzemties atbildbu par to realizciju atbilstoši uzmuma mriem un uzdevumiem, piesaistt un atlast uzmumam nepieciešamos darbiniekus;personla lietvedbas sistmas uzturšana atbilstoši likumdošanas normatvajiem aktiem un uzmum noteiktajai krtbai;nodrošint uzmum strdjošo darba laika uzskaites organizciju;uzmuma biroja darba vadba kopum, efektva informcijas un dokumentu plsmas organizšana, nodrošinot ienkošs un izejošs korespondences apriti;lietvedbas un uzmuma dokumentcijas krtošana, sarakste ar klientiem. Prasbas:augstk izgltba, vlams uzmjdarbbas vai personlvadbas jom;vlama iepriekšj darba pieredze ldzg amat;precizitte, prasme sagatavot, noformt un krtot personla un uzmuma lietvedbas dokumentus atbilstoši spk esošiem normatvaj...

 • Company 'LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA' in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA in Amata
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SIA “Balvu un Gulbenes slimncu apvienba” izsludina pieteikšanos uz KVALITTES VADBAS SISTMAS SPECILISTS amata vietu uz noteiktu laiku.Galvenie darba pienkumi:Organizt, vadt un kontrolt iestdes kvalittes kontroles vadbas sistmas darbbu,Nodrošint sniegto rstniecbas pakalpojumu kvalittes kontroli rstniecbas iestd,Piedalties kvalittes vadbas sistmas izveid un pilnveidošan,Izvrtt rstniecbas iestdes un taj notiekošos rstniecbas un aprpes procesus, to efektivitti, produktivitti un drošumu,Apzint faktorus un riskus, kas ietekm rstniecbas iestdes sistmu un procesu kvalitti, un ieteikt veidus, k šos riskus mazint vai novrst,Virzt kvalittes vadbu sistmu, kura vrsta uz pacientu un via interesm,Veikt citus saisttos pienkumus.Ms sagaidm kandidtu ar:Izgltba kvalittes jom vai farmcij,Latviešu valodas zinša...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec” (Re. Nr. LV40103659502) aicina pievienoties savai komandai:Kvalittes vadbas sistmas specilistu/ti Darba pienkumi:·         Izstrdt un aktualizt kvalittes vadbas sistmas  dokumentciju,·         Ikdienu komunict  kvalittes vadbas sistmas jautjumos ar rvalstu koliem un  sadarbbas partneriem, ·         Veikt iekšjos auditus,·         Nodrošint efektvu kvalittes politikas stenošanu uzmum,·         Pildt tieš vadtja rkojumus.Ms piedvjam:·         Darbu starptautisk uzmum,·         Atalgojums no 1000,- EUR (bruto),·         Darba vieta – Lvni,·         Apmcbas darb nepieciešamo iemau pilnveidošanai,·         Veselbas apdrošinšanu.Pieteikuma vstuli un Curriculum Vitae stt uz e-past...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters