Jobmonitor. Search results for Office supervisors

90 Jobs found

Used filters:
 • Office supervisorsx
Displaying 1-50 of 90 results.
 • Company LIEPAJAS JURNIECIBAS KOLEDZA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Liepjas Jrniecbas koleda aicina darbLietvedbas daas lietvediuz pilnu darba laiku (1 darba slodze), uz nenoteiktu laikuatalgojums – 540,00 EUR apmr pirms nodoku nomaksasPrasbas pretendentiem:pirm vai otr lmea augstk profesionl izgltba dokumentu prvaldb vai cits socilajs zintns, vai ar vidj profesionl izgltba dokumentu prvaldb;darba pieredze dokumentu prvaldb ne mazka par 1 gadu;pieredze informcijas apkopošan un analz;teicamas latviešu valodas zinšanas;prasmes darb ar datoru (MS Office, taj skait MS Excel) un citiem msdienu sakaru un informcijas ldzekiem;komunikcijas prasmes;zinšanas par mcbu iestdes darba specifiku un darba pieredze mcbu iestd tiks uzskatta par priekšrocbu....

 • Company KULDIGAS MAIZES CEPTUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

   Uzmums aicina darb -  biroja administratoru.  Galvenie darba pienkumi: - organizt, koordint un prraudzt ikdienas darbu biroj; - sagatavot un nodrošint vadbas pieprasts atskaites; - veikt loistikas maršrutu koordinšanu; - tirdzniecbas aentu darba uzskaites un atvainjumu grafiku sastdšanu, -  veikt ceazmju apstrdi pc to saemšanas no transportldzeku vadtjiem (degvielas, nobraukuma aprins).Uzskot darbu - apmcba uz vietas.CV un pieteikuma vstuli stt uz epastu:  ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA ‘’ABC Baltic Express’’ aicina darbVadtja palgu – lietvediPrasbas:-    Pieredze lietvedb;-    Pieredze darb ar personlu;-    Pieredze darb ar imigrciju;-    Precizitte, punktualitte, aprba;-    Labas latviešu un krievu valodu zinšanas.Darba pienkumi tiks precizti prrunu laik.Darba samaksa, skot no 1000 EurKontakti: t. +37124838613...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Pcte" aicina darb LIETVEDI. PRASBAS amata pretendentiem/-m: Vismaz vidj vai vidj profesionl izgltba; Vlama iepriekšj darba pieredze lietvea amat; Prasme orientties normatvajos aktos un pielietot tos darb; Valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe; Labas iemaas darb ar datoru (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas) un biroja tehniku.Galvenie PIENKUMI:Dokumentu noformšana, veidošana, krtošana, uzglabšana atbilstoši nomenklatrai, valsts un novada dokumentu prvaldes krtbai;Iestdes arhva prvaldba;Personla lietvedbas veikšana (darba lgumu slgšana, rkojumu sagatavošana u.c.);Sapulu protokolšana; Savlaicgas informcijas un dokumentu aprites nodrošinšana ar iestdes administrciju, darbiniekiem, pašvaldbu un citm institc...

 • Company STIGA RM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Viens no straujk augošajiem mesaimniecbas uzmumiem Latvij, kas veic mea pašumu apsaimniekošanu, meizstrdi, apao kokmaterilu piegdi un attsta tehnoloiski modernu brza saplkša rpncu Kuldg, aicina pievienoties koli.Darba vieta Kuldg, Meistaru iel 1Galvenie pienkumi:• personla lietvedbas krtošana atbilstoši spk esošajiem normatvajiem aktiem;• dokumentu pieemšana un apstrde;• datu ievade un uzskaite;Kandidtam piemt:• precizitte;• sistemtiska pieeja lietm;• augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;• teicamas datorzinšanas (MS Office);• pozitva attieksme;Ieguvumi Tev:• stabils atalgojums un socils garantijas;• atsaucgi koli un dinamiska darba vide;• citas Tev svargas lietas, par ko paststsim tiekoties;Ja saskati profesionlu iespju sev, aicinm stt savu CV un pieteikuma vstuli ldz 07.03.202...

 • Company Rīgas meži, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Rgas mei” izsludina konkursu uz amata vietu:LIETVEDIS /-EAdministratvs daas Lietvedbas nodaPamata pienkumi:Darbs ar lietvedbas sistmm saemts un nostms korespondences rjs aprites nodrošinšanai;Reistrt lgumus uzmuma resursu vadbas sistm;Nodrošint informcijas un dokumentu iekšjo apriti  uzmum;Atbildt uz ienkošajiem telefona zvaniem un e-pastiem;Przint un vadt dokumentu sagatavošanas nodošanai arhv procedru;Noformt dokumentus  atbilstoši lietvedbas prasbm, veikt sagatavoto dokumentu atbilstbas lietvedbas prasbm prbaudi;Pc nepieciešambas sagatavot sarakstes un citus lietvedbas dokumentus;Veidot un sistematizt lietas, atbilstoši uzmuma lietu nomenklatrai;Izstrdt un noformt prvaldes dokumentus;Pc nepieciešambas piedalties lietvedbu reglamentjošo iekšjo normatvo aktu izstrd.Prasbas:Augstk izg...

 • Company TESPARS, SIA in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ja Jums patk krtb, labi orientjaties socilajos tklos un darbs ar datoru nav svešs, šis darbs ir tieši priekš Jums!Sakar ar darba apjoma palielinšanos, lielkais Specializtais Makita un Festool elektroinstrumentu tirgotjs, aicina savai komandai pievienoties lietvedi / biroja administratoru!Darba aprakstsNodrošint uzmum kvalitatvu dokumentu plsmu un uzskaiti;Uzmuma lietvedbas sistmas uzturšana;Dadu atskaišu sagatavošana un iesniegšana atbilstošajs iestdes;Preczi sagatavot visus grmatvedbas dokumentus un savlaicgi tos nostt grmatvedbas rpakalpojuma uzmumam;Uzmuma Facebook lapas un interneta veikala administršanaPrasbas kandidtiemPieredze lietvea vai biroja administratora darb;Vlama izgltba lietvedbas vai grmatvedbas jom;Patstvba un atbildbas sajta, labas komunikcijas prasmes;Pieredze socilo tk...

 • Company Rīgas ūdens, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company AUTOFAVORITS, SIA in Ilze
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Autofavorts" aicina pievienoties atsaucgu un akurtu  biroja administratori Valgales iel.Darba pienkumi:-Redit un krtot ienkošo un izejošo korespondenci;-Reistrt un organizt telefonsarunas un apmekltju pieemšanu;-Nodrošint dokumentu oriinlu noformšanu saska ar normatvajiem aktiem;-Organizt apmekltju pieemšanu, lietišas tikšanas, prezentcijas u.c. paskumus savas kompetences ietvaros;-Nodrošint salona ikdienas darbbu - veikt lizingu, apdrošinšanas u.c nepieciešamo dokumentu formšanu;Prasbas kandidtiem:- Labas komunikcijas spjas;- Atraktva personba;- Spja tri un viegli iekauties uzmuma komand;- Angu un krievu valodas zinšanas;- Spja strdt komand;- B kat.vadtja apliecba.Ldzu stt savu CV uz nordto epastu: Ar sev atbilstošiem kandidtiem sazinsimies....

 • Company WELLMAN LOGISTICS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biroja darba organizšana, personla un darba drošbas lietvedba, klientu rinu apstrde u.tml. Ldzam nostt CV un pieteikumu uz e-p ...

 • Company STARTEX BALTIC, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm pievienoties komandai lietvedi/ei. (prof kods 3341 04)Amata pienkumi: dada veida dokumentu sagatavošana, noformšana un apstrde atbilstoši lietvedbas pamatprincipiem; darbs ar biroja tehniku;organizt uzmuma lietvedbu;Prasbas: teicamas latviešu valodas zinšanas izcilas datorprasmes pozitva attieksme un spja izvirzt priorittes darba proces labas komunikcijas un sadarbbas spjas precizitte un augsta atbildbas sajta.Ms piedvjam: atbildgu, dinamisku un interesantu darbu draudzgo un pozitvo kolektvu Ja Jsu prasmes atbilst augstk mintajm, ldzam pieteikuma vstuli un CV stt ar piezmi “lietvedis” uz e-pasta adresi: Ms novrtjam visus pieteikumus, tau sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz kltienes intervijm....

 • Company ZAZAKI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kompnija nodarbojas ar weblapu izstrdi, Turcijas klientiem.Nepieciešams biroja administrators, saziai un komunikcijai ar klientiem.Prasbas: Brvi jprvalda turku valoda, k ar vlme strdt komand un pildt uzmuma vadtja rkojumus.Kontakti: t. 25952149...

 • Company THE CROFT, SIA in Dobele
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs : SIA “THE CROFT” (Re. Nr. 42103091190).Profesija atbilstoši profesiju klasifiktoram = Biroja ADMINISTRATORS (prof.kods 3341-01).Administrators veic šdus pienkumus:- Nodrošina darbu ar efektvu un kultras pakalpojumu sniegšanu apmekltjiem, radot viiem komfortablus apstkus;- Konsult apmekltjus par pieejamo pakalpojumu pieejambu, pašiem veicinšanas paskumiem, prmiju programmu pieejambu utt.;- Viš iece amat, inform specilistus par esošo ierakstu, uztur klientu bzi;- Veic paskumus, lai novrstu un likvidtu konfliktu situcijas, apsver prasbas, kas saisttas ar neapmierinošu klientu apkalpošanu;- Tas nodrošina trbu un krtbu telps, kontrol tršanas darbu.Kontrol, k darba mji ievro darba un raošanas disciplnas organizciju, darba aizsardzbas noteikumus, norma...

 • Company Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "SPRĪDĪTIS" in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb lietvedi uz pus slodzi uz nenoteiktu laiku.Galvenie pienkumi:1. Nodrošint un atbildt par dokumentu izvrtšanu, atlasšanu un krtošanu informatv atbalsta nodrošinšanai dados dokumentu prvaldbas posmos.2. Veikt iestdes ienkošo un izejošo dokumentu reistrciju iestdes noteiktaj krtb, nodrošint iestdes iekšjo rkojumu reistrciju.3. Nodrošint iestdes dokumentu apriti DocLogix sistm.4. Nodrošint dokumentu krtošanu un uzglabšanu atbilstoši noteikumiem.5. Izstrdt iestdes lietu nomenklatru. Sistematizt un ievietot dokumentus liets atbilstoši iestdes lietu nomenklatrai un nodrošint to saglabšanu ldz nodošanai arhv.6. Nodrošint statistikas prskatu sagatavošanu un to iesniegšanu atbildgajs institcijs.7. Sastdt darba laika uzskaites ikmneša tabeles.8. Nodrošint dokumentu izpildes termiu kontrol...

 • Company PRISTIS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Gaidm msu komand enerisku, profesionli prasmgu koli, kas sptu ikdien prvaldt informcijas un korespondences plsmu, sniegtu atbalstu, un rastu efektvus risinjumus sadzvisks situcijs. BIROJA ADMINISTRATORS/-E Ja tev ir saistoši: Organizt biroja darbu; Prvaldt korespondences plsmu; Rpties par krtbu biroj; Sagaidt apmekltjus un apkalpot viesus; Atbildt uz telefona zvaniem un e-pastiem; Krtot lietvedbu un sagatavot dokumentus; Sadarboties un atbalstt kolus; Lgums uz noteiktu laiku, skot no 2020. gada maija (preczk pie prrunm). Ja tev ir: Iepriekšja darba pieredze ldzg amat (vlams); Lietvedbas prasmes (vlams);...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Lietvedie/- de uz vairumtirdzniecbas uzemumu RgPienkumi:- Dokumentu aprites uzraudzba un analizšana;- Grmatvedbas dokumentu pirmapstrde un iesniegšana grmatvedb;- Vadbas uzdevumu izpilde savas kompetences ietvaros. Prasbas:- Vlama iepriekšja darba pieredze ldzg amat minimums 3 gadi;- Teicamas latviešu, angu valodas zinšanas, labas krievu valodas zinšanas;- Labas iemaas darb ar datoru (MS Office, Navision)- Punktualitte, precizitte, atbildba, loisk domšana, vlme sasniegt rezulttu;- Augsta atbildbas sajta pret veicamiem darbiem;- Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes. Uz...

 • Company BALTIC PORK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  BALTIC PORK, SIA aicina darbBIROJA ADMINISTRATORUPrasbas - datorprasmes, latviešu, angu un krievu valodas zinšanas;Darba vieta Allaos; CV stt uz e-pastu: ; tel. - 29273352...

 • Company BL SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Inenierkomunikciju uzstdšanas un apkalpošanas uzmums aicina darb pozitvu, organiztu un atbildgu BIROJA ADMINISTRATORU. Biroja administratori ir vieni no biznesa pasaules nemanmajiem varoiem Ar ms esam tda mekljumos. Pienkumi: Nodrošint uzmuma lietvedbas/personla lietvedbas procesu vadbu un dokumentu plsmas apriti; Organizt biroja ikdienas darbu; Reistrt un koordint klientu pieteikumus; Sagatavot realizcijas rinus, degvielas uzskaites u. c. grmatvedbas dokumentus. Prasbas: Iepriekšja darba pieredze ldzg amat; Labas zinšanas lietvedb un dokumentu noformšan; Izcilas komunikcijas prasmes; Teicamas latviešu valodas zinšanas, krievu un angu valoda – sarunvalodas lmen; oti labas tehnoloiju prasmes, iemaas darb ar Microsoft Office programmm, pieredze darb ar VISMA Horizon tiks uzskatta pa...

 • Company Poligrāfijas Apgāds (PolAp), SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Poligrfijas Apgds" ir viens no lielkajiem poligrfijas materilu un papra vairumtirdzniecbas uzmumiem Latvij. Informciju par mums var atrast Aicinm msu kolektvam pievienoties Biroja VadtjuPienkumi:Biroja ikdienas darba organizšana un nodrošinšana;Ienkošo telefona zvanu, epastu un korespondences koordinšana;Personla un Uzmuma lietvedbas koordinšana, uzturšana; Piedalšans uzmuma mrketinga aktivitts;Tulkošana no/uz angu, latviešu, krievu valodm (mrketinga aktivittm). Prasbas kandidtiem:Teicamas latviešu, krievu, angu valodas zinšanas;Teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes;oti labas iemaas darb ar datoru;Piedvjam: Iespju strdt stabil un dinamisk  uzmum, ar atsaucgu un draudzgu kolektvu un labiekrtotu biroju; Labu un regulru atalgojumu – mneša darba algu no EUR 950 (bruto) a...

 • Company SALDUS AGRO, SIA in Agro
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Agrolats Grupa ir dinamiski augošs daudznozaru holdings, kas nodarbojas ar lauksaimniecbu, lauksaimniecisko raošanu un dada veida  pakalpojumu sniegšanu, jau vairk k 20 gadus sev apvienojot vairk k 40 uzmumus Latvij un rpus ts.  Savai SIA SALDUS AGRO komandai aicinm pievienoties lietvedi-juristu.Prasbas:Profesionl vai augstk izgltba atbilstoš jom; Vismaz 2 gadu pieredze dokumentu prvaldbas jom;Labas latviešu un krievu valodas zinšanasLabas komunikcijas spjas un pašdisciplnaPrasme pastvgi un mrtiecgi plnot un organizt savu darbu;Pieredze darb ar Mycrosoft Dynmic AX tiks uzskatta par priekšrocbu.Galvenie darba pienkumi:Lietvedbas un personla dokumentu izstrde uzmum; Juridiska satura dokumentu noformšana;Ienkošs un izejošs dokumentcijas apstrde; Lgumu datu bzes uzturšana;Dokumentu aprites nod...

 • Company ADEXTRA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   BIROJA ADMINISTRATORSdarbs ar datoru, angu valodas zinšanas, komunikcijas spjasKontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company RĒZEKNES MEŽS, SIA in Muitas
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Kokapstrdes uzmums SIA "RZEKNES MES" aicina darb LIETVEDI. Nepieciešama iepriekšja pieredze transporta loistikas vai muitas brokeru uzmum.Darba pienkumi:- dokumentu noformšana;- noliktavas uzskaite (Excel tabula).Datorprasmes laba lietototja lmen (MS Word, MS Excel).Valodas prasmes: Latviešu, Krievu, vlams Angu.Vlama  B kategorijas vadtja apliecba.Vakancei pieteikties stot CV uz e-pastu:  , tlrunis papildus informcijai: 20200299...

 • Company TOUR SERVICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie darba pienkumi:- organizt un vadt biroja darbu kopum, t.sk. vadt biroja attstbas projektus;- sniegt atbalstu uzmuma vadbai un partneriem dados ikdienas jautjumos, t.sk. komunikcij ar rvalstu partneriem un klientiem; - nodrošint efektvu komunikciju ar uzmuma rvalstu partneriem un klientiem;- organizt, saskaot un tehniski nodrošint lietišs tikšans un viesu uzemšanu;- reistrt un organizt telefonsarunas un apmekltju pieemšanu; - atbildt par efektvu informcijas un dokumentu plsmas nodrošinšanu; - nodrošint dokumentu uzglabšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm, izmantojot informcijas tehnoloijas un biroja tehniku; - kontrolt dokumentu un iesniegumu izpildes termius; - redit un krtot korespondenci, protokolus un paziojumus, normatvo aktu projektus; - sekot vadtja nordjumu izpildei; - pier...

 • Company THOMASIUS, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Thomasius", reistrcijas Nr. 40203184431, juridisk adrese: Rga, Lielirbes iela 1, LV-1046, Latvija, sniedz biroju administratvos pakalpojumus klientiem,Aicina darb Biroja administratoru Darba pienkumi:- noteikta projekta darba koordonšana un organizšana- Informcijas sagatavošana un aprites organizšana- Citi organizatorskie un saimnieciskie darbiPrasbas kandidtiem:- Obligta iepriekšja pieredze ldzgu amata pienkumu pildšan- Teicamas organizatorisks spjas- Krtgums, precizitte, un augsta atbildbas sajta- Spja apstrdt un strukturt lielu informcijas apjomuUzmums piedv:- Darbu stabil uzmum- Labi darba apstaki draudzg kolektvKontaktinformcija: ...

 • Company ALL recycling, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „ALL recycling” ir viens no metlapstrdes nozares vadošajiem uzmumiem Latvijas tirg. Uzmums specializjas alumnija sakausjumu raošan, melno un krsaino metlu lu tirdzniecb un prstrd, citu produktu tirdzniecb. Aicina darb BIROJA ADMINISTRATORS/-EPrasbas:- augstk vai nepabeigta augstk  izgltba;- darba pieredze sekretres, biroja administratores vai lietvedes  amat vismaz 1 gadu; labas latviešu un krievu valodas zinšanas (mutiski un rakstiski);- labas prasmes darb ar datoru – MS Office;- krtgums, precizitte un atbildbas sajuta;- spja organizt savu darbu;- labas komunikcijas prasmes.Pienkumi:- biroja darba koordinšana un organizšana;- informcijas sagatavošanas un aprites organizšana;- lietvedbas krtošana un uzturšana, dokumentu reistrcija;- personla dokumentu prvaldba;- atbalsta sniegšana uzm...

 • Company SMW GROUP, AS in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  "SMW Group" AS mekl biroja vadtju. Galvenie pienkumi: atbildšana uz telefonzvaniem, telefonzvanu veikšana;darbs ar dokumentiem, dokumentu krtbas prvaldšana un nodrošinšana, dokumentu apritesnodrošinsa, dokumentu uzskaites veikšana;su organizšana un protokolšana;nomenklatras izstrdšana, uzskaite un reistršana;dokumentu un rinu noformšana;maksjumu uzdevumu ievade;rinu ievade;darbs ar Excel programmu - dadu sarakstu/katalogu veidošana un uzturšana. Papildus pc kandidta prasmm un interesm ir iespjams uzemties papildus atbildbu kd no zemk mintajm jomm:piedalšans P&A projektu organizšan.Uzmums piedv:dinamisku darba vidi;darbam nepieciešams iekrtas (dators, telefons u.c.);bonusu sistmu, uzemoties papildus atbildbu;draudzgu kolektvu;bt daai no uzmuma, kas vienmr attsts un tiecas bt tehnoloiju prie...

 • Company FORTA PRO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biroja administratora Pienkumi: biroja ikdienas darba organizšana lietvedbas procedru nodrošinšana, sapulu un sanksmju protokolšana biroja darbbas nodrošinšanai nepieciešamo materilu pastšana (tjas, kafijas un kancelejas pastšana) laipna viesu, klientu sagaidšana un uzemšana asistšana un atbalsta sniegšana vadtjam ikdienas darba jautjumus Piedvjam: atalgojumu no 800 eiro bruto un socils garantijasdarba vietu Ventspil ar pilnas slodzes darba laikuprofesionlu kolu komandu un starptautisku pieredzikarjeras izaugsmes iespjas CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company RRG CONSULTING, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  RRG Consulting, SIAAicina darb Biroja administratoruDarba pienkumi:- Biroja darba koordonšana un organizšana- Informcijas sagatavošana un sprites organizšana- Atbalsta sniegšana prjiem uzmuma darbiniekiem ikdienas darb- Citi organizatorskie un saimnieciskie darbiPrasbas kandidtiem:- Obligta iepriekšja pieredze ldzgu amata pienkumu pildšan- Datorzinšanas teicam lietotja lmen (MS Office, Chrome,Mozilla)- Teicamas organizatorisks spjas- Krtgums, precizitte, un augsta atbildbas sajtaUzmums piedv:- Darba stabil uzmum- Labi darba apstaki draudzg kolektvKontaktinformcija: ...

 • Company RĪGAS 36.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 36.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darbLietvedi (0.5 slodzes - 20 st. ned)Darba pienkumi: Nodrošint saemto, nostmo un Iestdes iekšjo dokumentu uzskaiti, reistršanu, sadali, sistematizciju, nostšanu un izsniegšanu, darbs datu bzs.Prasbas: Vidj izgltba. Vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. Darba samaksa: 257,00 EUR pirms nodoku nomaksasCV stt uz epastu: Tlrunis 25429577, 67848255, Darba vietas adrese: Rga, Lugau iela 8 ...

 • Company INTER UNICO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Profesionli veikt Vadbas darbu apkalpošanu,lietojot datoru un citus tahniskos ldzekus...

 • Company SPĀRES PAMATSKOLA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

   Amatas novada Spres pamatskola aicina darb LIETVEDI. Darbs ar dokumentu apriti un korespondenci.  Izgltbas lmenis vidjais vai vidjais - specilais. Vlama pieredze lietvea vai ldzga rakstura darb. Valsts valoda augstkaj lmen, pieredze un  labas iemaas un zinšanas darb ar Microsoft Office , precizitte, augsta atbildbas sajta.Darbavietas adrese:  Spres pamatskola, “Spre” , Amatas pag., Amatas novadsNo Csm var izbraukt ar sabiedrisko transportu. PRASMESValsts valodas prasme Teicamas latviešu valodas zinšanasVlams angu valodas zinšanas sarunvalodas lmenIzgltbas lmenis-Visprj vidj izgltbaCV  stt uz e-pastu: , t.28395104, 64170071...

 • Company UNIVERSELECTRIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  -Datu ievadšana;-Konkursa dokumentciju sagatavošana;-Ar buvniecbu sastto dokumentciju sagatavošana (SDA, DVP, Rkojumi un t. t. )-Biroja dokumentciju sagatavošana (lgumi, rkojumi un t. t. )-Biroju vadšana (kancelejas preces pastšana)Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company BUTS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Mcbu centra “BUTS” mcbu nodaas lietvedis/e –administrators/eJA:Tevi saista apmcbu joma un sagd prieku klientu apkalpošanaTev ir teicamas organizatora un komunikcijas prasmes Tu spj patstvgi organizt savu darbu un iekauties noteiktajos termiosTu strd ar MS Office programmm lab lietotja lmenTev ir pieredze preczi izstrdt un noformt lietvedbas dokumentusTu teicami przini latviešu valodu, k ar spj komunict krievu valodTAD:MS TEV UZTICSIM:Sniegt informciju klientiem par mcbu centra nodaas pakalpojumiemSazinties ar klientiem, atbildt uz telefona zvaniem un e-pastiem Sagatavot, saemt un nostt dokumentus atbilstoši noteiktajm prasbmKoordint mcbu procesuGdt par materili tehnisko nodrošinjumu mcbu darbamIevadt datus informcijas uzskaites sistmsVeikt rinu sagatavošanas un apmaksas kontroliMS piedvjam...

 • Company PROFIT MARK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  -Vadt administratvos procesus un veikt pilnu lietvedbas organizciju uzmum.-Atbildt par efektvu informcijas un dokumentu plsmas nodrošinšanu;-Sagatavot, noformt, reistrt, uzskaitt, sadalt un nostt dokumentus;-Nodrošint kancelejas un saimniecbas preu sagdi;-Sniegt atbalstu uzmuma vadbai un darbiniekiem dados ikdienas jautjumos;Prasbas:-Atbildbas sajta, precizitte, spja plnot un organizt savu darbu;-Izprašana par uzmuma administratvajiem procesiem un lietvedbas organizšanu- Pamata zinšanas grmatvedb-Izcilas latviešu un krievu valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas-Labas datora zinšanas (MS Office), prasme rkoties ar biroja tehniku;-Koncentršans spjas, prasmi iekauties termios, precizitte;-Vlme mcties un pilnveidoties.-Darba pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu-Spja strdt ko...

 • Company IKSD RĪGAS 36.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas 36.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb LIETVEDIDarba pienkumi: nodrošint izgltbas iestdes lietvedbas darbu saska ar normatvo aktu prasbm. Uzturt lietvedbas dokumentu sistmu, nodrošint dokumentu sistematizciju. Izstrdt dadus dokumentus atbilstoši lietvedbas noteikumiem.Prasbas: Vidj izgltba. Prasme strdt ar MS Office. Nepieciešama lietvedbas darba pieredze dokumentu aprites procesu nodrošinšanas jom (vlams izgltbas iestd).Darbs uz 0,5 slodzi (20 stundas ned), Rg, Lugau iel 8Darba samaksa: 257,00 EUR pirms nodoku nomaksasCV stt uz epastu: Tlrunis 25429577, 67848255...

 • Company RIGAS TILTI, SIA in Tilti
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  RGAS TILTI, SIAAicina darb Lietvedi(uz noteiktu laiku)Darba pienkumi:objekta dokumentcijas sagatavošana, sakrtošana, noformšana;objekta urnlu aizpildšana, t. sk. Datorvid;objekta izpilddokumentcijas sagatavošana;dadu veidu uzskaites veikšana;atskaišu sagatavošana;Jzina: Microsoft World, Exell. Darba samaksa eur 780,00 un premil piemaksa ldz 50%.*(piemaksas- ja veic papildu darbu, virsstundu darbu, nakts darbu, darbu nedas atptas laik, vai svtku diens).*komandjuma dienas nauda eur 8,00.*darba vieta: objekti Rg un vis Latvij.Darba laiks – normlais nedas darba laiks-40 stundas no plkst.08:00 - 17:00, vai summtais darba laiks. Pamatojoties uz sabiedrbas darbbas patnbm un specifiku darba laiks vartu tikt noteikts atptas dien, svtku dien. Valsts valodas prasme: otr lmea B pakpe.kontaktpersona- P...

 • Company BALTIJAS BUVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Baltijas Bve” ir strauji augošs slieu ceu, autoceu, hidrobvju un meliorcijas sistmu bvniecbas uzmums, kas paplašina savu komandu ar strdt gribošiem cilvkiem - aicinm uzmumam pievienoties BVLAUKUMA BIROJA ADMINISTRATORI / LIETVEDI DAUGAVPIL.     Darbs Daugavpil. Alga 500 EUR pc nodoku nomaksas, atkarb no pieredzes un darba rezulttiem.       Tavos pienkumos ietilps:        Dokumentu aprites uzraudzba un dokumentu datubzes uzturšana; Dadu atskaišu sagatavošana;     Sapulu protokolšana;        Dadu dokumentu un vstuu reistrcija, sagatavošana un izstšana; Vadbas rkojumu izpilde savas kompetences ietvaros; Bvlaukuma caurlaiu organizšana.      Ms Tev piedvjam:        Pieredzi liela mroga bvobjektos; Iespju realizt savas ambcijas karjeras izaugsm kompnijas ietvaros; Dinamisku darbu,...

 • Company LATTEX D, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA "LATTEX D" mekl biroja administratoru. Pienkumi: - lgumu sagatavošana, izejošo un ienkošo dokumentu reistršana, darbs programm 1C, e-pasta vstuu apstrde, darbs ar personla dokumentiem. Prasbas: - labas datorprasmes, labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas, komunikabilitte, atbildgums, prasme iekauties kolektv....

 • Company ZINĀTNISKI TEHNISKĀ APVIENĪBA LARTA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Zintniski tehnisk apvienba LARTA”(Re. Nr. 40203014503. Adrese: Auduma iela 33 - 2, Rga, Latvia LV-1024),aicina darb BIROJA ADMINISTRATORU/-IBiroja administratora pienkumi:1. Nodrošina biroja sagatavošanu darba dienai (trauksmes sistmas deaktivizšana, biroja biroja aprkojuma pieslgšana un sagatavošana darbam, biroja nodrošinšana ar kancelejas precm un piederumiem).2. Sastda biroja loistikas tmes.3. Kontrol telpu noformjumu, uzrauga reklmas un citu informatvo materilu sagatavošanu un izlaišanu biroj un internet.4. Nodrošina biroja telps trbu un krtbu.5. Uzrauga biroja tehnikas pareizu darbbu un kancelejas piederumu un biroja piederumu racionlu izmantošanu.6. Nodibina kontaktus ar operatvajiem dienestiem, birojiem, kas nodrošina biroja telpu resursus, remontu un citus darbus.7. Nodrošina...

 • Company BALTIJAS ENERGOMONTAZA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pienkumi: - Lietvedbas organizšana atbilstoši uzmuma standartiem un MK noteikumiem;- Dokumentcijas sagatavošana iepirkumu procedrm;- Personla lietas vadba;- Kancelejas preu pastšana. ...

 • Company TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA RIGAS 1. VIDUSSKOLA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Tlmcbas vidusskola "Rgas 1. vidusskola"Mekljam sekretri tlmcbas skol. Var bez pieredzes, jo pirms darba uzskšanas veiksim nepieciešamo apmcbu.Pamata pienkumos ietilpst: komunikcija ar izgltojamajiem (pa telefonu, ar e-pasta starpniecbu). Alga no 1000 Euro brutto.Piedvjam:*foršu draudzgo kolektvu;*apmcbas pirms darba uzskšanas;*rtu biroju Vecrg;*darba apjomam atbilstošu atalgojumu un prmijas;*draudzgu kolektvu;*pieredzjušu kolu atbalstu;*karjeras izaugsmes iespjas un progresvu atalgojumu sistmu;*interesantu un dinamisku darba dienu (garlaicgi nebs).No kandidta sagaidm:*teicamas latviešu un krievu valodas prasmes;*labas komunikcijas prasmes;*augstko izgltbu;*mrrtiecbu un entuziasmu ikdienas darb. CV ldzam stt uz Tava laba humora izjta tiks uzskatta k priekšrocba.Par skolu: ...

 • Company Vējakalni, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm komandai pievienoties lietvedi.Prasbas:- dada veida dokumentu sagatavošana, noformšana un apstrde atbilstoši lietvedbas pamatprincipiem;- personla lietvedbas krtošana;- asistt biroja vadtjai ikdienas darbu veikšan;- pieredze ldzg amat;- labas iemaas darb ar datoru un biroja tehniku;- teicamas komunikcijas spjas un sadarbbas veidošanas prasmes;- spja patstvgi plnot savu laiku, tri reat, pieemt lmumus un uzemties atbildbu.Ms piedvjam- pus slodzes darbu(skotnji);- konkurtspjgu atalgojumu;...

 • Company Liepavoti R.E., SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Bvniecbas firma aicina darb lietvedi. Vlama pieredze bvniecbas jom. Darbs pie datora, sekošana ldzi projektiem, administršana. Jbt labm komunikcijas spjm. Darbs komand.CV un motivcijas vstuli stt e-past: Tlrunis informcijai 26183341 ...

 • Company B-BETONS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Strauji augošs uzmums SIA “B-Betons”, re.nr. 44103106988, aicina savai komandai pievienoties tehnisko lietvedi.Pienkumi:- ar bvniecbu saistto dokumentciju sagatavošana, noformšana;- dokumentu aprites nodrošinšana;- lgumu un atskaišu sagatavošana;- zvanu, e-pastu, korespondences koordinšana.No Tevis sagaidm:- vidj, vidj profesionl izgltba, augstk izgltba tiks uzskatta par priekšrocbu;- pieredze lietvedb, lietvedbas procesu organizšan;- darba pieredze bvniecbas nozar tiks uzskatta par priekšrocbu;- labas datorprasmes;- prasme strdt patstvgi un plnot darbu.Tev piedvjam:- darba samaksu no 1300 eur (bruto); - interesantu un dinamisku darbu msdieng uzmum;- augt un attstties ldz ar uzmumu;- draudzgus un pozitvus kolus.Pieteikties, stot CV, uz e-pastu Darbs Rg, Murju iel...

 • Company ALUSTAR, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  ALUSTAR, SIAAicina darb LIETVEDIDarba pienkumi:- Kompnijas dokumentcijas sagatavošana (rkojumi, lgumi, vienošanas, rini, pavadzmes utt.);- Projektu dokumentcijas apstrde, sagatavošana, nodošana grmatvedbai;- Mjas lapas informcijas atjaunošana, ziojumu publicšana;- Cenu piedvjumu sagatavošana klientiem;- Mrketinga informcijas izstšana potenciliem sadarbbas partneriem.Zvant darba diens no plkst. 10:00 ldz 17:00  29265665CV un pieteikumus stt: ...

 • Company RĪGAS 88. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  RGAS 88. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  LIETVEDI uz 0,5 slodziPrasbas:- vidj vai augstk izgltba;- pieredze darb ar datoru un biroja tehniku; - vlamas zinšanas lietvedb;- labas latviešu valodas zinšanasMs piedvjam:- labus darba apstkus;- darba algu 257 EUR (bruto)Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.: 25413960...

 • Company BS ELITE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Profesionla lietvedbas procesu organizšana, nodrošinšana un uzturšana atbilstoši normatvajm prasbm;Saemts un nostms korespondences reistršana, apstrdšana, organizšana;Asistšana uzmuma vadbai un atbalsta sniegšana koliem ikdienas darba proces;Veikt datu ievadi, koordinšanu sistm; Ikdienas prdošanas procesa organizšana esošajiem klientiem atbilstoši uzmuma standartiem un vrtbmCV stt uz e-pastu: , tlr. 26189090...

 • Company RĪGAS 264.PIRMSSKOLAS IZGLITĪBAS IESTĀDE Zelta ats in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  RGAS 264.PIRMSSKOLAS IZGLITBAS IESTDE "Zelta atsldzia" aicina darb LIETVEDI– steidzami uz 1 slodzi, amata vieta uz noteiktu laiku, provizoriski ldz 2021.gada marta mnesim;Darba alga pirms nodoku nomaksas 534.00 EUR;Darba pienkumi:-nodrošint saemto, nostamo un Iestdes iekšjo dokumentu sagatavošanu, uzskaiti, reistršanu, sadali, sistematizciju, nostšanu un izsniegšanu,- darbs ar datu bzm.Valsts valodas zinšanas augstkaj lmen (C2) atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm. Nepieciešama vismaz vidj izgltba, vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. Praktisk darba pieredze attiecgaj jom pirmsskolas izgltbas iestd tiks uzskatta par priekšrocbu.Praktisk darba pieredze attiecgaj jom tiks uzskatta par priekšrocbu.CV un motivcijas vstuli stt uz iestdes e-pastu: Tlrui uzzim 67848498;26172315....

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb uz noteiktu laiku (darbinieka slimbas laiku)     lietvedi - personla specilistu   (0.8 likme lietvedis, 0.2 personla specilists)Prasbas amata pretendentiem/-m:Vidj vai vidj profesionl izgltba;vlama iepriekšj darba pieredze lietvea amat;prasme orientties normatvajos aktos un pielietot tos darb;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe;labas iemaas darb ar datoru (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas) un biroja tehniku; derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia; nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem;Galvenie pienkumi:Dokumentu noformšana, veidošana, krtošana, uzglabšana atbilstoši nomenklatrai novada  dokumentu prvaldes krtbai;ie...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb lietvedi.Darba pienkumiLietvedbas krtošana, dokumentu plsmas organizšana un apstrde.Prasbas kandidtiemValsts valodas zinšanas augstkaj lmen (C2), pieredze ldzg amat.Darba alga 534,00 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Rga, Andromedas gatve 3, tlr. 67848295, 67848296, 29259655, 26336214, e-pasts: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Office supervisors Edit filters