Jobmonitor. Search results for Office supervisors

26 Jobs found

Used filters:
 • Office supervisorsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Rigas Komunal Service, IK in Other
  17.11.2019

        Aicinm interesant, dinamisk un pastvg darb, biroja administratoru(pieredze nav obligta)Darba pienakumi:- prasme organizt savu darbu un strdt patstvgi;- klientu apkalpošana  ar pa telefonu un e-pastu.Prasbas:-Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;-spja rast risinjumu nestandarta situcijs;-spja tri mcties;-labas iemaas darb ar datoru. ...

 • Company Sunrise Limited, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb biroja administratoru ar prasmm vadt iekšjo uzmuma darbbu un przint komandas darbu.Prasbas: Augstk izgltba biznesa vadšan un administršan. Vlamas niešu valodas zinšanas un biznesa patnbm nas tirg. Kontaktinformcija: ...

 • Company Genius solution, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   BIROJA ADMINISTRATORSdarbs ar datoru , komunikcijas spjas,angu valodas zinšanas Kontaktinformcija: e-p ...

 • Company VIOLA-STILS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba laiks pc vienošans.Prasbas:* grmatvedbas pamatzinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu;* prasme strdt ar Microsoft Office programm;Pamatdarbs:* ikdienas korespondences un dokumentu apstrde;* personla dokumentu apstrde un uzskaite;Pieteikšans: Zvant pa tlruni 65232451vai stt CV un pieteikumu uz e-pasta adresi ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Veckais lietvedis (3341 03)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk vai vidj (ar lietvedbas kursu sertifiktu) izgltba Papildus prasbas:    Pieredze nomenklatras izstrd.Pieredze dokumentu projektu izstrd un krtošan. Vlams – divu svešvalodu zinšanas.Profesionl pieredze un zinšanas lietvedb un arhva jautjumos.Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes.Prasmes darb ar datoru (datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express un Internet Explorer lietošana) un biroja tehniku.Darba pieredze paaugstintas intensittes apstkos.Alga no EUR:    675Alga ldz EUR:    900Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:...

 • Company Valsts robežsardze in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja Tev ir:vidj vai profesionl vidj (3.profesionls kvalifikcijas lmenis) izgltba; vismaz 1 (viena) gada pieredze darb lietvedbas jom;prasme strdt ar datorprogrammm (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas).Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes dinamisk darb un:reistrt dokumentu vadbas sistm „Lietvedba” (DocsVision) iekšjs aprites dokumentus, aktus un sarakstus, iekšjs aprites komandjuma dokumentus; saska ar prvaldes vadtja un vadtja vietnieka rezolciju izsniegt dokumentus amatpersonm (darbiniekiem), ievietot dokumentus sistm „Lietvedba”;izstrdt Valsts robesardzes Galvens prvaldes Finanšu prvaldes lietu nomenklatras projekta sadau;kontrolt un koordint prvaldes izstrdto dokumentu projektu atbilstbu lietvedbas normatvo aktu prasbm;sistematizt, krtot iekšjs aprites...

 • Company Anattax, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   BIROJA ADMINISTRATORS– uzmuma vadbas darba organizcija un nodrošinšana;– dokumentu aprites organizšana un lietvedbas uzturšana;– apmekltju pieemšanas un lietišo tikšanos organizšana;– sanksmju protokolu, citu dokumentu sagatavošana, saskaošana, noformšana;– analtiska satura dokumentu, prskatu, atskaišu gatavošana;– citi darbinieka kvalifikcijas ietvaros izrietoši amata pienkumi;Kontaktinformcija:e-pasts  ...

 • Company BUTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mcbu centra “BUTS” mcbu nodaas lietvedis/e –administrators/eJA:Tevi saista apmcbu joma un sagd prieku klientu apkalpošanaTev ir teicamas organizatora un komunikcijas prasmes Tu spj patstvgi organizt savu darbu un iekauties noteiktajos termiosTu strd ar MS Office programmm lab lietotja lmenTev ir pieredze preczi izstrdt un noformt lietvedbas dokumentusTu teicami przini latviešu valodu, k ar spj komunict krievu valodTAD:MS TEV UZTICSIM:Sniegt informciju klientiem par mcbu centra nodaas pakalpojumiemSazinties ar klientiem, atbildt uz telefona zvaniem un e-pastiem Sagatavot, saemt un nostt dokumentus atbilstoši noteiktajm prasbmKoordint mcbu procesuGdt par materili tehnisko nodrošinjumu mcbu darbamIevadt datus informcijas uzskaites sistmsVeikt rinu sagatavošanas un apmaksas kontroliMS piedvjam...

 • Company Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” filile „Mea konsultciju pakalpojumu centrs”, re. Nr. 40003991724aicina darb: Biroja administratori/u ar darbavietu OzolniekosPar mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991. gada. Mea konsultciju pakalpojumu centrs (MKPC)  ir LLKC filile, kura nodrošina mea pašnieku un sabiedrbas informšanu, konsultšanu un apmcbu par mea apsaimniekošanas jautjumiem, k ar sniedz ar mea apsaimniekošanu saisttus pakalpojumus vis valsts teritorij. MKPC atbalsta mea pašniekus ar padomu un praktiski ikdienas mea apsaimniekošan, Eiropas Savienbas atbalsta projektu piesaist, k ar rpjas par mea pašnieku, mestrdnieku un mednieku zinšanu papildinšanu un skolnu izgltošanu par meu. Ja Tev patk strdt komand, Tev ir labas komunikci...

 • Company SALWIJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biroja administrators ( 2 vakances) prof.kods 334101Piedvjam: Pastvgu darbu, Regulru atalgojumu reizi mnes Iespju strdt virsstundas; Visas socils garantijas; Darbs – Latvij, Stopiu novads,Lubnas šoseja 9.CV un motivcijas vestuli ldzu stt uz e-pastu: ...

 • Company ADEXTRA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   BIROJA ADMINISTRATORSdarbs ar datoru, angu valodas zinšanas, komunikcijas spjasKontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company Henrik Hansen, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   BIROJA ADMINISTRATORSNepieciešmamas datorzinšanas.Angu valodas zinšanas.Kontaktinformcija:...

 • Company Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centr in Vidi
  12.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VSIA „Latvijas, Vides, eoloijas un meteoroloijas centrs” (reistrcijas Nr. 50103237791, ) aicina pievienoties savam kolektvamBiroja administratoru(uz noteiktu laiku – ldz 2021.gada martam)Galvenie pienkumi:•Dokumentu aprites nodrošinšana – dokumentu sagatavošana, reistršana, aprites nodrošinšana un izpildes kontrole •Profesionla un laipna sadarbba ar klientiem un darbiniekiem ( kltien, telefoniski un rakstiski)•Biroja ikdienas darba organizšanaPrasbas:•Vidj profesionl vai 1.lmea augstk izgltba•Teicamas (C lmea 1.pakpes) latviešu valodas, labas angu un krievu valodas zinšanas•Iepriekšja ldzvrtga pieredze biroja darb (vismaz 1 gads)•Precizitte, patstvba un augsta atbildbas sajta •Labas komunikcijas un argumentcijas prasmes, •Pozitva attieksme pret darbu un spja strdt dinamisk darba vid...

 • Company IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJS in Amata
  12.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Iekšjs drošbas birojs ir valsts prvaldes iestde, kuras uzdevums ir atklt, novrst un izmeklt Iekšlietu ministrijas padotbas iestu amatpersonu un darbinieku izdartos noziedzgos nodarjumus, tdjdi vairojot sabiedrbas uzticbu valsts prvaldei un uzlabojot sabiedrisko drošbu. Aicinm atsaukties kandidtus uz Iekšjs drošbas biroja Administratvs nodaaslietvea  amatu uz noteiktu laiku (uz pusotru gadu)Ikdienas amata pienkumu izpild ietilpst:1) veikt dokumentu prvaldbas iekšjo kontroli un uzraudzbu;2) veikt saemto dokumentu reistrciju IS DocsVision, uzskaiti, nodrošinot to apriti;3) izstrdt iestdes lietu nomenklatru;4) sagatavot iekšjo normatvo aktu un metodisko dokumentu projektus dokumentu un arhva prvaldbas jom. Obligts prasbas kandidtiem:1.   pirm lmea profesionl augstk izgltba; 2.   nepieciešama v...

 • Company OU RUVIKOL, Latvijas filiāle, AKF in Valmiera
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piedvjam darbu ofisa lietvedim (Alumnija konstrukciju raotn) Pienkumi: - Darbs ar datoru, (raošanas programmu) - Darba plnošana - Kontrolt darba izpildes kvalitti un termius Prasbas: - Darba pieredze ldzg pienkumu veikšan - Spja patstvgi plnot un organizt darbu - Datorzinšanas augst lmen - Augsta atbildbas sajta - Labas krievu valodas zinšanas Piedvjam - Patstvgu darbu augoš uzmum - atalgojumu atbilstoši padartajam darbam no 600 eur neto. atalgojums var mainties atkarb no paveikt darba kvalittes. Vieta: ValmieraUzmuma nosaukums: Ruvikol OUAlga bruto no: 800 €Alga bruto ldz: 1000 €...

 • Company Mazsalacas novada pašvaldība in Mazsalaca
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Galvenie darba pienkumi:1)   Nodrošint lietvedbas procesu pirmsskol (dokumentu saemšanu, reistrciju, noformšanu, apriti, sistematizciju, lietu veidošanu, uzglabšanu, sagatavošanu nodošanai arhv);2)    Sagatavot dada veida prskatus,  izzias, vstules u.tml. savas kompetences ietvaros.Pretendentus aicinm pieteikties ldz 2019.gada 19.novembrim plkst.16.00, iesniedzot šdus dokumentus: pieteikuma vstuli, CV, izgltbas dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecbas kopiju (nepieciešambas gadjum). Dokumentus iesniegt, nostot tos uz e-pastu: , vai persongi Mazsalacas pilstas Pirmsskolas izgltbas iestd, Parka iela 14, Mazsalaca.Tlrunis uzzim: 27871920....

 • Company 'CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA' in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Baltic Proweld, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Baltic Proweld aicina darb LIETVEDIPrasbas:- prast izveidot lgumus, pieemšanas nodošanas aktus,- labas iemaas darbam ar datoru, - oti labas angu, latviešu, krievu valodu zinšanas - vcu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu, Darba laiks: no plkst. 9:00 ldz 17:00 Darba alga: 900 euro pirms nodoku nomaksas Darba vietas adrese: Rga, Ganbu dambis 22dGaidsim Jsu CV uz e-pastu: ...

 • Company ZAZAKI, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Kompnija nodarbojas ar weblapu izstrdi, Turcijas klientiem.Nepieciešams biroja administrators, saziai un komunikcijai ar klientiem.Prasbas: Brvi jprvalda turku valoda, k ar vlme strdt komand un pildt uzmuma vadtja rkojumus.Kontakti: t. 25952149...

 • Company STRANDECK, SIA in Maisi
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Starptautisks uzmums SIA ''STRANDECK''  piedv darbu Biroja administratorei/-amDarba pienkumi: Biroja ikdienas darba organizšana, ienkošo zvanu, e-pastu administršana; Lietvedbas uzturšana un dokumentu, korespondences reistrcija, vstuu sastdšan un nostšana; Nodrošint biroja darbiniekus ar kancelejas un prtikas precm; Informcijas aprites nodrošinšana starp koliem; Uzemties vadbu un organizt dadus uzmuma saliedšanas paskumus; Citu vadbas doto uzdevumu veikšana; Ofisa saimniecisks puses uzturšana (sekot ldzi, lai apkopjai btu darba aprkojums, nepieciešamie tršanas ldzeki, miskastes maisi, sekot higinas preu piegdm utt.). Prasbas: Vlama pieredze biroja administratora darb; Ne zemk k vidj izgltba, augstk tiks uzskatta par prie...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs ar iestdes dokumentciju un lietvedbas sistmm RDVIS, RDLIS un VIISDarba vieta brnudrz Rg, Marsa gatv 8CV stt u e-p:T.67848299, 67848298, 26151348...

 • Company Mokoryan, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Kompnija nodarbojas ar weblapu izstrdi, Turcijas klientiem.Nepieciešams biroja administrators, saziai un komunikcijai ar klientiem.Brvi jprvalda Turku valoda, k ar vlme strdt komand un pildt uzmuma vadtja rkojumus.Tlrunis informcijai: +37125952149...

 • Company Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas in Other
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Uzdevumi:Pieemt, reistrt, klasifict, nostt dokumentus saska ar institta dokumentu prvaldbas sistmu;Sagatavot tipveida dokumentus, nodrošint dokumentu atbilstbu lietvedbas prasbm;Nodrošint informcijas apmaiu starp vadbu un darbiniekiem;Organizt un sagatavot dokumentu nodošanu glabšanai arhv.Prasbas:·         Pieredze ar lietvedbu saistt amat, lietvedbas procesu przinšana;·         Precizitte, gatavba uzemties atbildbu, elastba un vlme apgt jauno;·         Spja organizt savu darbu un iniciatva; ·         Labas komunikcijas spjas un stresa noturba;·         oti labas latviešu valodas zinšanas.CV stt uz e-pastu: Sazinsimies tikai ar otrs krtas kandidtiem....

 • Company Staff, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms mekljam darbinieku, kurš vadtu uzmuma procesus un darbiniekus.Prasbas: - Pieredze profesij 5-10 gadi- Angu valodas zinšanu lmenis B2+, kas nepieciešamas komunikcijai ar partneriemCV stt: ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  BIROJA ADMINISTRATORI/-RU Starptautisk auto-rezerves daas vairumtirdzniecbas uzmumSIA AD Baltic ()Prasbas:Iepriekšja darba pieredze sekretra vai biroja administratora amat ne mazk k 2 gadi; Iepriekšja pieredze darb ar NAVISION tiks uzskatta par priekšrocbu; Augstk izgltba; Precizitte un analtiska domšana, vlme attstties un mcties; MS Office datorzinšanas pieredzjuša lietotja lmen;Augsta atbildbas sajta, spja plnot un organizt savu darbu patstvgi;Labas komunikcijas un saskarsmes spjas. Pienkumi:...

 • Company Silver Standart Houses, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Galvenie pienkumi:biroja administratora pienkumi - e pasts, telefons, organizatoriskie darbi (reklmas materilu pastšana, kancelejas preu pastšana, vstuu nostšana, u.c.);lietvea pienkumi - dokumentu sagatavošana (rkojumi, darba lgumi, izzias, u.c.).Vlams - ar pieredzi. Kontaktinformcija: 20040411, ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Office supervisors Edit filters