Jobmonitor. Search results for Office supervisors

36 Jobs found

Used filters:
 • Office supervisorsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company LEONIDA LOBANOVA, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LEONDA LOBNOVA, SIA aicina darb BIROJA ADMINISTRATORU (-I)Pienkumi:Uzmuma biroja darba organizšana: informcijas aprites organizšana, informcijas sagatavošana, uzmuma dokumentcijas przinšana. Ienkošs korespondences (vstules, e-pasts) organizšana, distributšana, arhivšana un atbildšana kompetences ietvaros. Klientu serviss, atbildšana uz telefona zvaniem, pc nepieciešambas sazinties ar klientiem. Problmsituciju przinšana un risinšana. Projektu koordinšana, darbu dokumentcijas izstrde, saskaošana un termiu uzraudzba. Uzmuma prstvšana ar sadarbbas partneriem, klientiem. Ienkošo rinu ievade apmaksai. Uzmuma rinu, lgumu un lievedbas sastdšana un arhivšana. Dokumentu organizšana un sagatavošana grmatvedbai.Stt CV un pieteikuma vstuli: ...

 • Company ELEKTRONIKAS UN DATORZINATNU INSTITUTS in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts zintniskais institts „Elektronikas un datorzintu institts”Izsludina amata konkursu uz BIROJA ADMINISTRATORAamatuPrasbas pretendentiem/-m:  augstk izgltba (skot no 1.lmea augstks izgltbas); darba pieredze lietvedb (vlams valsts prvald); datorprasmes (biroja programmatras lmen); labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte; latviešu valodas un angu valodas zinšanas;izpratne dokumentu prvaldbas un arhva jom tiks uzskatta par priekšrocbu; darba pieredze projektu, tai skait Eiropas Savienbas struktrfondu administršan tiks uzskatta par priekšrocbu un pavrs iespju karjeras izaugsmei projektu vadbas jom.Darba apraksts: lietvedbas krtošana saska ar nomenklatru un lietvedbas prasbm; komunikcijas un informcijas aprit...

 • Company Zemessardzes štābs in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iestde/struktrvienba Zemessardze (Zemessardzes 51.Kjnieku bataljons)Reistrcijas Nr. 90000040549Darba vieta Dobele, Lauku iela 15Darba lgums uz nenoteiktu laiku      Zemessardzes 51.Kjnieku bataljons izsludina konkursu uz materiltehnisko ldzeku uzskaites specilista (profesijas kods 3341 03 – veckais lietvedis) amatu Apgdes noda:(ar mnešalgu atbilstoši 8.mnešalgu grupai no 745 EUR ldz 1093 EUR pirms nodoku nomaksas, atkarb no profesionlas pieredzes ilguma, kas iegta pdjo piecu gadu laik)Galvenie amata pienkumi:Nodrošint vienbas materili tehnisko ldzeku un inventra uzskaiti, saemšanu, sadali, norakstšanu.Prasbas pretendentiem:- pirm lmea profesionl augstk vai vidj profesionl izgltba,kvalifikcijas k...

 • Company WELLMAN LOGISTICS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biroja darba organizšana, personla un darba drošbas lietvedba, klientu rinu apstrde u.tml. Ldzam nostt CV un pieteikumu uz e-p ...

 • Company FORTA PRO, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biroja administratora Pienkumi: biroja ikdienas darba organizšana lietvedbas procedru nodrošinšana, sapulu un sanksmju protokolšana biroja darbbas nodrošinšanai nepieciešamo materilu pastšana (tjas, kafijas un kancelejas pastšana) laipna viesu, klientu sagaidšana un uzemšana asistšana un atbalsta sniegšana vadtjam ikdienas darba jautjumus Piedvjam: atalgojumu no 800 eiro bruto un socils garantijasdarba vietu Ventspil ar pilnas slodzes darba laikuprofesionlu kolu komandu un starptautisku pieredzikarjeras izaugsmes iespjas CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company COFFEE NATION, SIA in Vidi
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Costa Coffee ir starptautisks veiksmes ststs ar vairk k 3 700 kafejncm pasaul, kas aizscies 1971.gad London. Šobrd ar neatvairmu, itu tradcijs gatavotu kafiju savus apmekltjus priec ar 12 kafejncs Rg. Costa Coffee aicina savai nelielajai un draudzgajai biroja komandai pievienoties BIROJA ADMINISTRATORI (-U)Jums uzticsim:•    Patkamas biroja vides radšanu un ikdienas biroja darba atbalstu, nodrošinot savlaicgu kancelejas u.c. preu sagdi;•    Uzmuma lietvedbas un personla lietvedbas organizšanu (dokumentu sagatavošanu, aprites nodrošinšanu un uzglabšanu);•    Uzmuma informatv e-pasta un lojalittes programmas administršanu;•    Ikmneša prskatu un atskaišu sagatavošanu;•    Pozitvas sadarbbas veidošanu ar uzmuma administrciju un struktrvienbm;•    Ldzdarbošanos uzmuma iekšjo aktivitšu organizš...

 • Company Vējakalni, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm komandai pievienoties lietvedi.Prasbas:- dada veida dokumentu sagatavošana, noformšana un apstrde atbilstoši lietvedbas pamatprincipiem;- personla lietvedbas krtošana;- asistt biroja vadtjai ikdienas darbu veikšan;- pieredze ldzg amat;- labas iemaas darb ar datoru un biroja tehniku;- teicamas komunikcijas spjas un sadarbbas veidošanas prasmes;- spja patstvgi plnot savu laiku, tri reat, pieemt lmumus un uzemties atbildbu.Ms piedvjam- pus slodzes darbu(skotnji);- konkurtspjgu atalgojumu;...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Raunas Bruakmens" aicina pievienoties savai komandai enerisku lietvedi ar pozitvu attieksmi pret veicamajiem pienkumiem.Prasbas- lojalitte- augsta precizitte un atbildbas sajta- patiesa vlme strdt komand- labas komunikcijas prasmes- pozitva attieksme un entuziasms- elastba pret veicamajiem pienkumiem un ikdienas procesiem- spjas patstvgi organizt darbu un noteikt priorittes- loiska domšana un vlme sasniegt rezulttuPienkumi- biroja ikdienas darba organizšana- dadu atskaišu sagatavošana- nodrošint atbildb esošs informcijas atbilstošu apriti- dadas dokumentcijas aprites organizšana- sniegts atbalstu koliem, dads nestandarta situcijsPiedvjam- kt par dau no msu komandas- stabilu darbu uz attstbu orientt uzmum- lielisku, pozitvu, msdiengu un iedvesmojošu darba vidi- godgu atalgojumu, atbils...

 • Company SPĀRES PAMATSKOLA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

   Amatas novada Spres pamatskola aicina darb LIETVEDI. Darbs ar dokumentu apriti un korespondenci.  Izgltbas lmenis vidjais vai vidjais - specilais. Vlama pieredze lietvea vai ldzga rakstura darb. Valsts valoda augstkaj lmen, pieredze un  labas iemaas un zinšanas darb ar Microsoft Office , precizitte, augsta atbildbas sajta.Darbavietas adrese:  Spres pamatskola, “Spre” , Amatas pag., Amatas novadsNo Csm var izbraukt ar sabiedrisko transportu. PRASMESValsts valodas prasme Teicamas latviešu valodas zinšanasVlams angu valodas zinšanas sarunvalodas lmenIzgltbas lmenis-Visprj vidj izgltbaCV  stt uz e-pastu: , t.28395104, 64170071...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDEaicina darbLietvedi (0,7 slodzes)Darba pienkumi:Nodrošint izgltbas iestdes lietvedbas darbu saska ar normatvo aktu prasbm.Prasbas kandidtiem:Atbilstba normatvo aktu prasbm darbam izgltbas iestd. Vlama darba pieredze.PiedvjumsEUR 359,80 pirms nodoku nomaksasPieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu:, tlrunis: 67848532, 67848533, 67848534...

 • Company STARTEX BALTIC, SIA in Amata
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm pievienoties komandai lietvedi/ei. (prof kods 3341 04)Amata pienkumi: dada veida dokumentu sagatavošana, noformšana un apstrde atbilstoši lietvedbas pamatprincipiem; darbs ar biroja tehniku;organizt uzmuma lietvedbu;Prasbas: teicamas latviešu valodas zinšanas izcilas datorprasmes pozitva attieksme un spja izvirzt priorittes darba proces labas komunikcijas un sadarbbas spjas precizitte un augsta atbildbas sajta.Ms piedvjam: atbildgu, dinamisku un interesantu darbu draudzgo un pozitvo kolektvu Ja Jsu prasmes atbilst augstk mintajm, ldzam pieteikuma vstuli un CV stt ar piezmi “lietvedis” uz e-pasta adresi: Ms novrtjam visus pieteikumus, tau sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz kltienes intervijm....

 • Company Latvijas Nacionālais teātris, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm pievienoties msu radošajai komandai Biroja administratori ar izcilm arhivšanas iemamIkdien Tu: laipni sagaidsi biroja apmekltjus, atbildsi uz zvaniem un e-pastiem; krtosi lietvedbu atbilstoši uzmuma rjiem un iekšjiem normatvajiem aktiem; sagatavosi, reistrsi un koordinsi ikdienas korespondenci; pastsi biroja piederumus, kancelejas preces un saimniecbas preces; uzraudzsi uzmuma arhvu; sniegsi atbalstu tetra vadbai un darbiniekiem. No Tevis sagaidm: augstko izgltbu (var bt pdjo kursu students/-e); iepriekšju darba pieredzi un zinšanas lietvedb; oti labas zinšanas par dokumentu arhivšanu; teicamas komunikcijas un saskarsmes prasmes; patstvbu un precizitti darba uzdevumu izpild; spju noteikt priorittes un veikt vai...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb lietvedi.Darba pienkumiLietvedbas krtošana, dokumentu plsmas organizšana un apstrde.Prasbas kandidtiemValsts valodas zinšanas augstkaj lmen (C2), pieredze ldzg amat.Darba alga 534,00 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Rga, Andromedas gatve 3, tlr. 67848295, 67848296, 29259655, 26336214, e-pasts: ...

 • Company Daugavpils novada Sociālais dienests in Daugavpils
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Daugavpils novada Socilais dienests (re.nr.90009744932)izsludina pieteikšanos uz vakanci lietvea amatam (amata kods pc profesiju klasifikatora – 3341 04)Darba lgums uz nenoteiktu laiku Mnešalga 608 EUR Darba vieta: Daugavpils novada Socilais dienests, Rgas iela 2, Daugavpils Darba pamatpienkumi:Pieemt, reistrt, klasifict, nostt dokumentus saska ar institcijas dokumentu prvaldbas sistmuNodrošint iestdes dokumentu glabšanu, izmantošanu un pieejambu ldz nodošanai glabšan institcijas arhvSniegt konsultcijas par dokumentu iesniegšanas prasbm un dokumentu apritiPiedalties dokumentu projektu sagatavošan atbilstoši kompetenceiPrasbas kandidtiem: ...

 • Company KUBERA 8, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA KUBERA 8 aicina darb Biroja administratoruPienkumi: organizt biroja darbu,sekot vadbas rkojumu izpildeiCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Poligrāfijas Apgāds (PolAp), SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Poligrfijas Apgds" ir viens no lielkajiem poligrfijas materilu un papra vairumtirdzniecbas uzmumiem Latvij. Informciju par mums var atrast Aicinm msu kolektvam pievienoties Biroja VadtjuPienkumi:Biroja ikdienas darba organizšana un nodrošinšana;Ienkošo telefona zvanu, epastu un korespondences koordinšana;Personla un Uzmuma lietvedbas koordinšana, uzturšana; Piedalšans uzmuma mrketinga aktivitts;Tulkošana no/uz angu, latviešu, krievu valodm (mrketinga aktivittm). Prasbas kandidtiem:Teicamas latviešu, krievu, angu valodas zinšanas;Teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes;oti labas iemaas darb ar datoru;Piedvjam: Iespju strdt stabil un dinamisk  uzmum, ar atsaucgu un draudzgu kolektvu un labiekrtotu biroju; Labu un regulru atalgojumu – mneša darba algu no EUR 950 (bruto) a...

 • Company SALDUS AGRO, SIA in Agro
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Agrolats Grupa ir dinamiski augošs daudznozaru holdings, kas nodarbojas ar lauksaimniecbu, lauksaimniecisko raošanu un dada veida  pakalpojumu sniegšanu, jau vairk k 20 gadus sev apvienojot vairk k 40 uzmumus Latvij un rpus ts.  Savai SIA SALDUS AGRO komandai aicinm pievienoties lietvedi-juristu.Prasbas:Profesionl vai augstk izgltba atbilstoš jom; Vismaz 2 gadu pieredze dokumentu prvaldbas jom;Labas latviešu un krievu valodas zinšanasLabas komunikcijas spjas un pašdisciplnaPrasme pastvgi un mrtiecgi plnot un organizt savu darbu;Pieredze darb ar Mycrosoft Dynmic AX tiks uzskatta par priekšrocbu.Galvenie darba pienkumi:Lietvedbas un personla dokumentu izstrde uzmum; Juridiska satura dokumentu noformšana;Ienkošs un izejošs dokumentcijas apstrde; Lgumu datu bzes uzturšana;Dokumentu aprites nod...

 • Company RĪGAS 264.PIRMSSKOLAS IZGLITĪBAS IESTĀDE Zelta ats in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS 264.PIRMSSKOLAS IZGLITBAS IESTDE "Zelta atsldzia" aicina darb LIETVEDI– steidzami uz 1 slodzi, amata vieta uz noteiktu laiku, provizoriski ldz 2021.gada marta mnesim;Darba alga pirms nodoku nomaksas 534.00 EUR;Darba pienkumi:-nodrošint saemto, nostamo un Iestdes iekšjo dokumentu sagatavošanu, uzskaiti, reistršanu, sadali, sistematizciju, nostšanu un izsniegšanu,- darbs ar datu bzm.Valsts valodas zinšanas augstkaj lmen (C2) atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm. Nepieciešama vismaz vidj izgltba, vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. Praktisk darba pieredze attiecgaj jom pirmsskolas izgltbas iestd tiks uzskatta par priekšrocbu.Praktisk darba pieredze attiecgaj jom tiks uzskatta par priekšrocbu.CV un motivcijas vstuli stt uz iestdes e-pastu: Tlrui uzzim 67848498;26172315....

 • Company UNIVERSELECTRIC, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  -Datu ievadšana;-Konkursa dokumentciju sagatavošana;-Ar buvniecbu sastto dokumentciju sagatavošana (SDA, DVP, Rkojumi un t. t. )-Biroja dokumentciju sagatavošana (lgumi, rkojumi un t. t. )-Biroju vadšana (kancelejas preces pastšana)Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company BUTS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mcbu centra “BUTS” mcbu nodaas lietvedis/e –administrators/eJA:Tevi saista apmcbu joma un sagd prieku klientu apkalpošanaTev ir teicamas organizatora un komunikcijas prasmes Tu spj patstvgi organizt savu darbu un iekauties noteiktajos termiosTu strd ar MS Office programmm lab lietotja lmenTev ir pieredze preczi izstrdt un noformt lietvedbas dokumentusTu teicami przini latviešu valodu, k ar spj komunict krievu valodTAD:MS TEV UZTICSIM:Sniegt informciju klientiem par mcbu centra nodaas pakalpojumiemSazinties ar klientiem, atbildt uz telefona zvaniem un e-pastiem Sagatavot, saemt un nostt dokumentus atbilstoši noteiktajm prasbmKoordint mcbu procesuGdt par materili tehnisko nodrošinjumu mcbu darbamIevadt datus informcijas uzskaites sistmsVeikt rinu sagatavošanas un apmaksas kontroliMS piedvjam...

 • Company RĪGAS 88. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS 88. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  LIETVEDI uz 0,5 slodziPrasbas:- vidj vai augstk izgltba;- pieredze darb ar datoru un biroja tehniku; - vlamas zinšanas lietvedb;- labas latviešu valodas zinšanas.Ms piedvjam:- labus darba apstkus;- darba algu 326.00 EUR (bruto)Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.: 25413960, 67848768...

 • Company RĪGAS 88. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS 88. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  LIETVEDI uz 0,5 slodziPrasbas:- vidj vai augstk izgltba;- pieredze darb ar datoru un biroja tehniku; - vlamas zinšanas lietvedb;- labas latviešu valodas zinšanasMs piedvjam:- labus darba apstkus;- darba algu 257 EUR (bruto)Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.: 25413960...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nodrošint dokumentu prvaldbas procesus filil, dokumentu un informcijas apriti filil;Nodrošint klientu pensiju izmaksu pc nepieciešambas.Veidot lietas saska ar lietu nomenklatru(skk par darba pienkumiem uz vietas filil).Pieteikties: Igors Rešenko - 29494851; ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb uz noteiktu laiku (darbinieka slimbas laiku)     lietvedi - personla specilistu   (0.8 likme lietvedis, 0.2 personla specilists)Prasbas amata pretendentiem/-m:Vidj vai vidj profesionl izgltba;vlama iepriekšj darba pieredze lietvea amat;prasme orientties normatvajos aktos un pielietot tos darb;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe;labas iemaas darb ar datoru (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas) un biroja tehniku; derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia; nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem;Galvenie pienkumi:Dokumentu noformšana, veidošana, krtošana, uzglabšana atbilstoši nomenklatrai novada  dokumentu prvaldes krtbai;ie...

 • Company Zemessardzes štābs in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iestde/struktrvienba Zemessardze (Zemessardzes 1.Rgas brigdes štbs)Reistrcijas Nr. 90000040549Darba vieta Iecava, Raia iela 3Darba lgums uz nenoteiktu laikuZemessardzes štbs izsludina konkursu uz Veck lietvea (profesijas kods 3341 03) amatu Apgdes noda: (ar mnešalgu atbilstoši 8.mnešalgu grupai no 745 EUR ldz 1093 EUR pirms nodoku nomaksas, atkarb no profesionlas pieredzes ilguma, kas iegta pdjo piecu gadu laik)Galvenie amata pienkumi:Nodrošint vienbas materili tehnisko ldzeku un inventra uzskaiti, saemšanu, sadali, norakstšanu.Prasbas pretendentiem:-    pirm lmea profesionl augstk vai vidj profesionl izgltba, kvalifikcijas kursi grmatvedb,-    iemaas grmatvedbas uzskaites sistm “Horizon” tiks uzskattas par...

 • Company Genius solution, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

   BIROJA ADMINISTRATORSdarbs ar datoru , komunikcijas spjas,angu valodas zinšanas Kontaktinformcija: e-p ...

 • Company JO-JO.LV, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Profesionla lietvedbas procesu organizšana, nodrošinšana un uzturšana atbilstoši normatvajm prasbm;Saemts un nostms korespondences reistršana, apstrdšana, organizšana;Asistšana uzmuma vadbai un atbalsta sniegšana koliem ikdienas darba proces;Veikt datu ievadi, koordinšanu sistm; Ikdienas prdošanas procesa organizšana esošajiem klientiem atbilstoši uzmuma standartiem un vrtbmCV stt: ...

 • Company VALSTS ROBEŽSARDZE in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts robesardzes Galvens prvaldes  Finanšu prvaldes specilists (18.3.saime, II lmenis) Ja Tev ir:        - vidj vai profesionl vidj (vismaz 3.profesionls kvalifikcijas lmenis) izgltba;- vismaz 1 (viena) gada pieredze darb lietvedbas jom;- nepieciešama prasme strdt ar datorprogrammm (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un interneta prlkprogrammas). Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes dinamisk darb un: - reistrt dokumentu vadbas sistm „Lietvedba” (DocsVision) aktus un sarakstus, sadarbbas paskumu un sporta paskumu tmes, iekšjs aprites komandjuma dokumentus;...

 • Company KAROSTAS CIETUMS II, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi: 1. Organizcijas iekšjs un rjs komunikcijas aprites organizšana.2. Klientu apkalpošanas uzraudzšana.3. Sarakstes organizšana un uzraudzšana.4. Problmas identificšana un formulšana.5. Dalba projektu izstrdšan un koordinšan.6. Organizcijas prstvšanaPieteikties vakancei: CV uz e-pastu: ...

 • Company AD LIFTI, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "AD Lifti", reistrcijas numurs 40103998381, aicina darb Biroja administratoru (LR profesiju klasifikatora kods 3341 01).Galvenie darba pienkumi:- organizt un vadt biroja darbu kopum, tostarp vadt biroja attstbas projektus;- sniegt atbalstu uzmuma vadbai un partneriem dados ikdienas jautjumos, tostarp komunikcij ar rvalstu partneriem un klientiem; - nodrošint efektvu komunikciju ar uzmuma rvalstu partneriem un klientiem;- organizt, saskaot un tehniski nodrošint lietišs tikšans un viesu uzemšanu;- reistrt un organizt telefonsarunas un apmekltju pieemšanu; - atbildt par efektvu informcijas un dokumentu plsmas nodrošinšanu; - nodrošint dokumentu uzglabšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm, izmantojot informcijas tehnoloijas un biroja tehniku; - kontrolt dokumentu un iesniegumu izpildes term...

 • Company GRECINIEKU EZITIS, SIA in Amata
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  GRCINIEKU EZTIS, SIAAicinm msu uzmumam pievienoties lietvedi.Amata pienkumi:- dada veida dokumentu noformšana, sagatavošana un apstrde atbilstoši lietvedbas pamatprincipiem;- lgumu un rinu sagatavošana;- pavadzmju un rinu reistršana;- arhva uzturšana un krtošana.Prasbas:-  teicamas latviešu un angu valodas zinšanas;- izcilas datorprasmes;- pozitva attieksme un spja izvrtt priorittes darb;- labas komunikcijas  un sadarbbas prasmes.Ms piedvjam:- atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;- stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;- draudzgu un pozitvu kolektvu;- atalgojumu ldz 1000eur bruto.Pieredze ldzg amat tiks uzskatta starp priekšrocbu.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company ELEKTRONIKAS UN DATORZINATNU INSTITUTS in Amata
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Valsts zintniskais institts „Elektronikas un datorzintu institts”Izsludina amata konkursu uz Veck LIETVEAamatuPrasbas pretendentiem/-m:  augstk izgltba (skot no 1.lmea augstks izgltbas); darba pieredze lietvedb (vlams valsts prvald); datorprasmes (biroja programmatras lmen); labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte; latviešu valodas un angu valodas zinšanas; pieredze dokumentu prvaldbas un arhva jom tiks uzskatta par priekšrocbu; darba pieredze projektu, tai skait Eiropas Savienbas struktrfondu administršan tiks uzskatta par priekšrocbu un pavrs iespju karjeras izaugsmei projektu vadbas jom. Darba pienkumi:iestdes  nomenklatras aktualizšana saska ar Arhvu likumu; lietvedbas krtošana saska ar nomenklatru un lietvedb...

 • Company LATTEX D, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums SIA "LATTEX D" mekl biroja administratoru. Pienkumi: - lgumu sagatavošana, izejošo un ienkošo dokumentu reistršana, darbs programm 1C, e-pasta vstuu apstrde, darbs ar personla dokumentiem. Prasbas: - labas datorprasmes, labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas, komunikabilitte, atbildgums, prasme iekauties kolektv....

 • Company RRG CONSULTING, SIA in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RRG Consulting, SIAAicina darb Biroja administratoruDarba pienkumi:- Biroja darba koordonšana un organizšana- Informcijas sagatavošana un sprites organizšana- Atbalsta sniegšana prjiem uzmuma darbiniekiem ikdienas darb- Citi organizatorskie un saimnieciskie darbiPrasbas kandidtiem:- Obligta iepriekšja pieredze ldzgu amata pienkumu pildšan- Datorzinšanas teicam lietotja lmen (MS Office, Chrome,Mozilla)- Teicamas organizatorisks spjas- Krtgums, precizitte, un augsta atbildbas sajtaUzmums piedv:- Darba stabil uzmum- Labi darba apstaki draudzg kolektvKontaktinformcija: ...

 • Company AUTOFAVORITS, SIA in Ilze
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SIA "Autofavorts" aicina pievienoties atsaucgu un akurtu biroja administratori Valgales iel.Darba pienkumi:-Redit un krtot ienkošo un izejošo korespondenci;-Reistrt un organizt telefonsarunas un apmekltju pieemšanu;-Nodrošint dokumentu oriinlu noformšanu saska ar normatvajiem aktiem;-Organizt apmekltju pieemšanu, lietišas tikšanas, prezentcijas u.c. paskumus savas kompetences ietvaros;-Nodrošint salona ikdienas darbbu - veikt lizingu, apdrošinšanas u.c nepieciešamo dokumentu formšanu;Prasbas kandidtiem:- Labas komunikcijas spjas;- Atraktva personba;- Spja tri un viegli iekauties uzmuma komand;- Angu un krievu valodas zinšanas;- Spja strdt komand;- B kat.vadtja apliecba.Ldzu stt savu CV uz nordto epastu: Ar sev atbilstošiem kandidtiem sazinsimies....

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BIROJA ADMINISTRATORI/-RU Starptautisk auto-rezerves daas vairumtirdzniecbas uzmumSIA AD Baltic ()Prasbas:Iepriekšja darba pieredze sekretra vai biroja administratora amat ne mazk k 2 gadi; Iepriekšja pieredze darb ar NAVISION tiks uzskatta par priekšrocbu; Augstk izgltba; Precizitte un analtiska domšana, vlme attstties un mcties; MS Office datorzinšanas pieredzjuša lietotja lmen;Augsta atbildbas sajta, spja plnot un organizt savu darbu patstvgi;Labas komunikcijas un saskarsmes spjas. Pienkumi:...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Office supervisors Edit filters