Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

21 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ANESTZIJAS, INTENSVS UN NEATLIEKAMS APRPES MEDICNAS MSA ( 39.Sirds irurijas anestezioloijas un intensvs terapijas noda un Intensvs terapijas un reanimcijas noda)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo rdtju novrošanu un dokumentšanu. Veikt pacientu aprpi, sagatavošanu aktajm opercijm un iruriskm manipulcijm. Veikt izguljumu profilaktiskos paskumus, nodrošint medikamentu ievadi atbilstoši dokumentcijai. Sniegt neatliekamo paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama pieredze anestzijas, intensvs un neatliekams aprpes msas darb;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu, angu);•    teicamas saskarsmes spjas;•    spja strdt patstvgi un koman...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INTERN APRPES MSA (27.Visprjas kardioloijas noda)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un komand;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zin...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INTERN APRPES MSA (8.Nefroloijas noda)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlams interns aprpes msas sertifikts; • vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;• prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;• teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;• spja strdt patstvgi un komand;• obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zinšanas sarunvalodas ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPERCIJU MSA Operciju blok CGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    darba laiku: 8h (8:00-16:00) vai 12h (8:00-20:00) vai 24h (8:00-8:00) rem;•    atbild...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IRURISKS APRPES MEDICNAS MSA 16. IEGTO SIRDSKAIŠU IRURIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu, plnot un sniegt aprpi, dokumentt to atbilstoši slimnc noteiktajai krtbai. Sagatavot pacientu plnveida opercijm. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu, veikt nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi, k ar asistt irurgam dadu irurisko manipulciju izpild. Savas kompetences ietvaros, sadarboties ar pacienta rstšan un aprp iesaistto personlu. Nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    obligtas valsts valodas zinšanas. Vlamas krie...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IRURISKS APRPES MEDICNAS MSA 5.irurijas noda Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba; •    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr; •    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt; •    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs; •    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta; •    spja strdt patstvgi un...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekljam jaunu koli -  brnu msu Asins kabinetBrnu Slimncas misija ir rstt, aprpt, mct un iedvesmot t, lai brniem Latvij btu iespjami veselgka un pilnvrtgka dzve. Šs misijas realizšana ir atkarga no cilvkiem, kas strd pie mums, td apzinmies, ka motivti un iesaistti darbinieki ir Brnu Slimncas nozmgk vrtba.Prasbas kandidtiem: Pirm lmea profesionl augstk vai vidj specil medicnisk izgltba Sertifikts kd no msas pamatspecialittm LR rstniecbas personu reistrs Teicamas latviešu, labas krievu valodas zinšanas, vlamas  angu valodas zinšanas Vlama profesionl darba pieredze no viena ldz trim gadiem msas amat Atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbm Teicamas komunikci...

 • Company 'LĪVĀNU NOVADA DOME' in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lvnu novada pirmsskolas izgltbas iestde “Rši” aicina darb Pirmsskolas iestdes msu Galvenie pienkumi: nodrošint sanitro normu ievrošanu un higinas prasbu izpildi, organizt izgltojamo dinšanu, sniegt pirmo paldzbu traumu un aktu saslimšanu gadjumos.     Prasbas:·         Profesionl vidj izgltba;·         Atbilstoša darba pieredze;·         Datorprasmes;·         Atbildbas izjta un precizitte;·         Spja darboties komand, pozitvu, msdiengu domšanu, ieinterestbu.Darba lgums uz pilnu slodzi un nenoteiktu laiku. Atalgojums: 1 likme ar amatalgu 692 EUR mnes un papildus saska ar Ministra kabineta noteikumiem Nr.851. CV, motivcijas vstuli un izgltbas apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt ldz š.g.24.08.2020.  Lvnu novada pirmsskolas izgltbas iestd “Rši” (lietvedbas kabinet), Rgas iel 13, Lv...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Vidzemes slimnca" aicina sav komandBRNU MSUJAUNDZIMUŠO INTENSVS TERAPIJAS NODA(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi: veikt jaundzimuš novrtšanu un sistemtisku datu apkopošanu par via veselbas stvokli; plnot un veikt jaundzimušo aprpi un uzraudzbu, pielietojot aktulks rstšanas un aprpes metodes; preczi izpildt rsta deletos nordjumus un uzdevumus; veikt invazvs/ neinvazvs procedras jaundzimušajiem saska ar aktulajm vadlnijm/ metodm; uzturt drošu darba vidi. Prasbas kandidtiem: medicnas msas izgltba; reistrcija rstniecbas personu reistr; vlams sertifikts brnu msas specialitt; atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbm; spja strdt patstvgi un komand; spja tr...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 210. pirmsskolas izgltbas iestdeaicina darbmedicnas msu (0,5 slodze)Darba pienkumiNodrošint pirmsskol sanitro normu ievrošanu un higinas prasbu izpildi, organizt izgltojamo dinšanas procesu, sniegt pirmo paldzbu traumu un aktu saslimšanu gadjumos.Prasbas kandidtiemIzgltbas un kvalifikcijas sertifikcija, atbilstoši amata prasbm, valsts valodas prasme augstkaj pakp. rstniecisko personu reistrs. Prasme strdt ar datoru.Piedvjums: 297 euro pirms nodoku nomaksasPieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu:, tlrunis: 67848532, 67848533, 67848534...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus skolas msas vakancei:Informcija par skolas msas vakanci:· Darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;· Pilna slodze (40 stundas ned).Btiskkie darba pienkumi:· Pildt skolas msas pienkumus, saska ar darba pienkumu aprakstu.Prasbas:· Izgltba saska ar rstniecbas jomu reglamentjošajiem LR spk esošajiem normatvajiem aktiem.Atalgojums:·  Bru...

 • Company Zemessardzes štābs in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Zemessardzes 2.Vidzemes brigde(Re.Nr. Re.Nr. 90000040549)VALMIER uz nenoteiktu laiku piedv darbuVECKAJAI MSAIDarba pienkumi:Piedalties brigdes karavru, zemessargu un zemessargu kandidtu medicnisko prbauu organizšan;Kontrolt brigdes personlsastva veselbas stvokli;Piedalties brigdes mcbu procesu plnošan;Organizt un veikt medicnisko aprpi vienbs mcbu laik; Organizt un kontrolt apakšvienbu medicnisk nodrošinjuma spju paaugstinšanu un pilnveidošanu;Iesniegt ikmneša atskaites noteiktaj krtb;Noformt nepieciešamo dokumentciju atbilstoši normatvajiem aktiem.Pamatprasbas:·         Atbilstba likuma „Par valsts noslpumu” 9.panta otrs un trešs daas prasbm;Valsts valodas zinšanas C lmea 2. pakpe;·         Vlamas angu valodas zinšanas; 1.lmea profesionl augstk izgltba msas profesij; ·         oti labas p...

 • Company Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 80. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IESTU UN SKOLU MSUPrasbas: Atbilstoša izgltba; datorzinšanas.Darba vieta: Gar iela 24, Rga.Tlr. 67848469 vai 67848470CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldī in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb skolas medmsu  darbam uz pusslodzi. Pieteikties, zvanot pa telefonu 26385208, lai noruntu darba intervijas laiku. ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb msu (medicnas msu) uz pilnu slodzi (40h) ned (uz nenoteiktu laiku). Darba pienkumi:profilaktisks veselbas aprpes nodrošinšana un pirms medicnisks paldzbas sniegšana izgltojamajiem;kontrolt higinas prasbu izpildi saska ar tiesbu normatvajiem aktiem;organizt profilaktiski izgltojošus paskumus un aktivittes.Prasbas pretendentiem:valodas zinšanas C lmea 1. pakpe;medicnisk izgltba.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8:00 – 17:00 Atalgojums – no 692.00 euro (Darba alga saska ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 851“Noteikumi par zemko mnešalgu un specilo piemaksu veselbas aprpes jom nodarbintajiem”);Adrese...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Mārdega in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde ''Mrdega''aicina darb Medicnas msu (1 slodze) Prasbas: msu reistrs, sertifikts.CV stt uz e-pastu: T.67848211, 26595505...

 • Company Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 234. pirmsskolas izgltbas iestdeAicinm darb medmsuPrasbas: profesionl vidj, augstk, vai pirm lmea profesionl augstk izgltba; spk esošs rstniecbas personas reistrs, sertifikts; teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes; Piedvjm:·        Pilnu darba slodzi;·        Stabilus ienkumus;·        Darbu draudzg un radoš kolektv;·        Socils garantijas;·        Mneša atalgojumu 648.00 euro pirms nodoku nomaksas.CV un motivcijas vstuli stt uz epastu Informcija par tlr: 67848485Dabavietas adrese: Kurzemes prospekts 86C, Rga...

 • Company Jūrmalas slimnīca, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA “Jrmalas slimnca”rstniecbas iestdes kods - 130020302Re. Nr. 40003220000 Vienbas pr.19/21, Jrmala, LV-2010FUNKCIONLS DIAGNOSTIKAS MSA (dienas darbs) 0,5 slodzeGalvenie darba pienkumi:Veikt pacientu elektrokardiogrfisko izmeklšanu, sirds asinsvadu sistmas funkcionlos izmekljumus (veloergometriju, Holtera monitoršanu u.c.). Nodrošint pacientu sagatavošanu  rsta izmekljumiem un veikts manipulcijas preczi atspoguot medicniskaj dokumentcij. Prasbas pretendentiem:medicnas msas izgltba;reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu, angu);teicamas saskarsmes spjas;spja strdt patstvgi un komand.Piedvjam:stabilu atalgojumu EUR 915.00-995.00 apmr atkarb no kvalifikcijas un socils garantijas;darbu draudzg un atsauc...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus skolas msas vakancei:Informcija par skolas msas vakanci:· Darba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku;· Pilna slodze (40 stundas ned).Btiskkie darba pienkumi:· Pildt skolas msas pienkumus, saska ar darba pienkumu aprakstu.Prasbas:· Izgltba saska ar rstniecbas jomu reglamentjošajiem LR spk esošajiem normatvajiem aktiem.Atalgojums:· Bruto darba samaksa prbaudes laik – 797,00 EUR;...

 • Company NĪCAS NOVADA DOME in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs – Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, reg.Nr.4101901772Amata nosaukums – medmsa (profesijas kods 2221-34)Prasbas pretendentiem:personai, jbt reistrtai Latvijas msu reistrGalvenie amata pienkumi:brnu medicnisk aprpe,saslimstbas samazinšanas profilakses darbs,sadarbba ar imenes rstiem,iestdes sanitri higinisk stvoka uzraudzba,brnu dienas rema ievrošanas kontrole,sabalanstas brnu dienkartes sastdšana, dinšanas kvalittes kontrole, darbs ar dinšanas programmu “Raustis”.Darba vietas adrese:Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, Saules iela 5, Nca, Ncas pagasts, Ncas novads, LV 3473Atalgojums – € 692 – 785 (vadoties no MK noteikumiem Nr.851., no18.12.2018.)Pieteikšans amata vakancei: CV iesniegt elektroniski uz , vai Ncas novada PII Sprte pie lietvedes, Saules  ...

 • Company Rīgas Grīziņkalna pirmsskola in Rīga
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Rgas Grzikalna pirmsskolaaicina darb Pirmsskolas iestdes msu (1 slodze)Darba vietas adrese: Vrnu iela 13A, Rga, LV-1009Atalgojums: 578.00 euroKontaktinformcija: e-pasts , tlrunis 67848206, 25414502...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters