Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

36 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmumsSIA „Ceram Optec”, re. Nr. LV40103659502, aicina pievienoties savai komandai:Mehatronikas inenieri:Darba pienkumi: Attstt optisko elektronisko ieru montas iecirka darbbu, Attstt un organizt raošanas procesus, t.sk. lzeru remontu, Krtot raošanas dokumentciju, Sagatavot atskaites par attstbas plniem. Prasbas pretendentam:iegta augstk tehnisk izgltba; vlams maistra grds radioelektronikas/elektronikas/mehatronikas jom; 3-5 gadu pieredze mehatronikas jom;vlams pieredze elektronisko apartu mont (datoru, lzeru monta); vlams angu valodas zinšanas, kas pielietojamas lzeru raošanas jom; krievu un latviešu valodas zinšanas;spt patstvgi veikt savus darba pienkumus;labas iemaas darb ar datoru (Microsoft Office, u.tml.)....

 • Company AUSTRUMU MEŽSAIMNIEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Mekljam mehnii- sagdnieku ar augstu atbildbas sajtu pret paveikto darbu . Vlams ar metinšanas iemam.  Motivcijas vstuli un CV, ldzam, stt uz epastu .tel.: 20010100...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties tehniskajai daai – MEHNII raošanas iekrtu apkalpošanPamatpienkums:Raošanas iekrtu apkopes un remonti. Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze mehnia amat,Pieredze darb ar metinšanas iekrtm,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba kvalittei,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Ms, GPU Nkotne kolektvs, gaidsim Tavu CV vaiinformciju par Tevi uz epasta adresi ar nordi “MEHNIIS”(atlases pirm krta).Darba prrunas notiek kltien (atlases otr krta)....

 • Company ALFA DELLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA''ALFA DELLA'' aicina darb METINŠANAS TEHNOLOGUSPrasbas:- vismaz 3 gadu pieredze kuu bvšan (remont) un metinšan vai vidj profesionl izgltba, vai metintja sertifikts;- angu vai krievu sarunvaloda un tehnisk valoda. Darba vieta: Rga. Iespjami komandjumi uz ES valstmCV stt uz e-pastu: ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "East Metal" ir rzemju kapitla metlapstrdes uzmums, kas dibints 1997. gad.Uzmums sniedz rpakalpojumus metlapstrdes jom - pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.Uzmuma galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk, k 720 darbinieku.Savam draudzgajam kolektvam aicinm pievienoties:Metinšanas inenieri(darbam Daugavpil)Darba pienkumi: dokumentcijas izstrde: metinšanas tehnoloijas (WPQR), metinšanas procesa specifikcijas (WPS), metinšanas plni ar šuvju simboliem un secbu. Tehnisks dokumentcijas sistematizšana; metinšanas personla sertificšana un apmcba. atbildba par konkrtiem raošanas produktiem: fu un spraugu izstrde, paldzba raošanai ar metinšanu saisttos jautjumos. piedalšans palg...

 • Company EKO AIR, SIA in Salaspils
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Inenieris – siltumtehniis Siltummaiu raošanas uzmums aicina pastvg darb visproduktvko un strdt gribošu darbinieku.Ja mekl stabilu un radošu darbu, vlies attstties profesij, efektvi un ar prieku strdt, esi tas, kas mums ir vajadzgs.Msu prasbas kandidtam:- augstk tehnisk izgltba siltumenertikas/siltumtehnikas jom (var bt pdj kursa students),- projekttja sertifikts,- zinšanas un pieredze apkures, karst dens apgdes un ventilcijas sistmu projektšan un aprinos,- atbildba, precizitte, k ar patstvba darb.Tavi ikdienas pienkumi:- izstrdt un modernizt individulo siltummezglu shmas,- siltummaiu prbaudes un projektšanas aprins,- apkures un karst dens apgdes sistmu hidrauliskais un siltuma aprins,- aprkojuma un komplektcijas atlase,- specifikcijas izstrde.Ms piedvjam:- interesantu, radošu un stabilu da...

 • Company AIRLINE SUPPORT BALTIC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb GAISA KUU TEHNISKS APKOPES MEHNIKAS INENIERIDarba izpildes vieta: Ziemeu iela 20, Lidosta "Rga", Mrupes novadsDarba alga bruto no EUR 1000 - 1100Obligts prasbas: vismaz augstk izgltba ar pieširtu kvalifikciju avicijas transporta inenieris. CV lgums stt uz e-pastu:  SIA AIRLINE SUPPORT BALTIC...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:MEHNIKAS KONSTRUKTORUDarba pienkumi:  Saliekamo un detalizto mehnisko iekrtu shmu, maketu, tehnisko priekšlikumu un pamata mehnismu jaunm mehniskm iekrtm izstrde, mekljot uzlabojumus mehnisko iekrtu projektšan;tehnisko dokumentcijas brva lasšana, izpratne, darbs ar rzemju dokumentciju;autoruzraudzba;tehnoloisko iekrtu un nestandarta iekrtu projektšana; piedalšans produkcijas/detau modernizcij, izstrdto iekrtu ieviešan raošan....

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums piedv darbu mehniim (inenierim). Prasbas:- Iepriekšja darba pieredze raošan;- Augstk profesionl izgltbaDarba alga -1004 Eiro pirms nodoku nomaksas + apmakstas pusdienas. Zvant t.67046940 vai 27000873 darba diens no 8:00 ldz 16:45 ...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Ilgas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas kandidtam:Augstk izgltba inenierzintu vai mehnikas vai transporta jom (vismaz piecus gadus ilgas studijas)Labas komunikcijas prasmesAugsta atbildbas sajtaSpja patstvgi organizt savu darbuDarba pienkumi:Apkalpot un remontt rpniecbas mašnasApkalpot un remontt rpniecbas mašnu dzinjusPlnot, organizt un veikt rpniecbas iekrtu mezglu un ieru montu un demontu, nodošanu ekspluatcij, ekspluatciju, apkalpošanu un remontuVeikt cita ldzga rakstura uzdevumusCV stt uz e-pastu: ...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  MEHNIKAS KONSTRUKTORSPienkumi:-tehnisko dokumentciju izstrde ritoš sastva oriinldetam un mezgliem;-izmaiu veikšana ritoš sastva konstrukciju detas, mezglos un agregtos saska ar ekspluatcijas, remonta, tehnoloiskm u.c. prasbm. Prasbas:-akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba inenierzintns vai tehnisk jom;-pieredze ldzg amat; -valsts valodas C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod.-zinšanas autodesk Invertor programm (vai analoga).Alga bruto no 1180 ldz 1240 EURPieteikšans: nostot CV uz elektronisk pasta adresi: . Papildu informciju iespjams iegt zvanot pa tlrua Nr.67104751. RP SIA „Rgas satiksme” sazinsies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz nkamo atlases krtu. Nordot datus, Js piekrtam, ka visa Jsu sniegt informcija (t.sk. personas dati) tiks izmantoti tikai Jsu ka...

 • Company NETAMAN SHIPS SERVICE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Veikt kua remontdarbu tehnoloisko procesu kontroli.CV stt uz e-pastu: t. 29450401...

 • Company SAMCO AIRCRAFT MAINTENANCE LATVIA FILIALE, AKF in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SAMCO Aircraft Maintenance Latvia filile (re. Nr.44103146730)aicina darb gaisa kuu tehnisks apkopes mehnikas inenieri. Profesiju klasifikatora kods – 2144 44.Darba pienkumi: uzturt gaisa kua lidotspju; izpildt gaisa kua pirmslidojuma tehnisks apkopes darbus; izpildt tehniskaj dokumentcij noteikts procedras; nodrošint avicijas palgieru tehnisko ekspluatciju; przint un ievrot reglamentjošs instrukcijas un procedras; izvlties saistošs apkopes/remonta procedras (pc tehnisks apkopes programmas); noformt gaisa kuu iekrtu tehnisks apkopes dokumentciju.Prasbas pretendentiem: desmit gadu pierdt darba pieredze gaisa kuu tehnisks apkopes mehnikas ineniera amat; Šveices Konfedercijas Federl civils avicijas biroja lidapartu apkopes licence Part 66. Darba izpildes vieta – Latvij, Rgas Starptautiskaj lid...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  HIRE PROFI SIA Klients - Kompnija, kas nodarbojas ar vcu industrils tehnikas prdošanu, nomu un apkalpošanu, piedvjot lieljaudas prkraušanas tehniku, konteineru pacljus, terminla vilcjus, frontlos iekrvjus un citu tehniku ostm, kokapstrdes, metlapstrdes, ceubves, meizstrdes uzmumiem.aicinm pievienoties SERVISA MEHNII ar elektro-iekrveja un auto-iekravju tehnisko apkopi un remontu pieredzi Galvenie darba pienkumi:-Autoiekrvju diagnostika, remonts un apkopes servis Rg un izbraukumos pie klientiem vis Latvij.-Klientu apkalpošana un labk risinjuma piedvšana, ievrojot tehnikas raotja noteikumus un klienta vlmes.-Darba dokumentcijas aizpildšana un atskaišu par savm aktivittm iesniegšana.No kandidta sagaidm:-Augstko vai vidjo profesionlo tehnisko izgltbu.-Pieredze darb ar industrilo vai lauksaimn...

 • Company SMARTLYNX AIRLINES, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aviokompnija SmartLynx Airlines izsludina vakanci pozcijai "Gaisa kua tehnisks apkopes mehnikas inenieris".Pienkumi: Asistt dzinja flotes prvaldbai; Sagatavot servisa apmekljuma darba jomu un saemt atauju nepieciešamajiem remontdarbiem (spka iekrtas un palgdzinji (APU)); Pilnga ldzdalba servisa apmekljuma plnošan/ tabulu inspekcija; Tehniskie un komercilie aspekti; Uzraudzt un kontrolt monitoringa rezulttu tendences (spka iekrtas); Paldzt tehniskajai apkalpei problmu novršan; Dzinju nomas prpiegde; Apspriest dzinju servisa lgumu; Dzinja darba jomas definšana; Dzinja noemšana un tlk plnošana; Dzinja veiktspjas uzraudzba; Novrtt dzinja rinus un uzturšanas rezerves prasbas; Dzinja dzves cikla analze; Izstrdt, prvaldt un kontrolt neobligto servisa bie...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij Aicina pievienoties tehniskajai daai – MEHNII raošanas iekrtu apkalpošan.Pamatpienkums:Raošanas iekrtu apkopes un remonti.Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze mehnia amat,Pieredze darb ar metinšanas iekrtm,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba....

 • Company NORDWEG, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  2.1. Zint:      - uzmuma iekšjos dokumentus, kas nosaka iecirka saimniecisko darbbu,      - raošanas vadbas struktru, iecirku funkcijas raošanas proces,      - iecirka veikto darbu klstu, galvenos tehnoloiskos procesus un iecirka tehnisks iespjas,      - plnošanas principus, iecirka saimniecisks darbbas raošanas rdtju aprinšanas metodes,         uzskaites un prskatu sistmu raošanas plnu stenošanai,      - iecirka materilo vrtbu saemšanas, uzskaites un izdošanas sistmu,      - iecirka aprkojuma, instrumentu, palgieru un mehnismu galvenos tehniskos parametrus, to          ekspluatcijas un remonta noteikumus,      - remonta organizcijas un tehnoloijas pamatus, galvenos darbu veidus, kurus veic citos uzmu-        ma iecirkos;2.2. Organizt iecika darbu, lai savlaicgi nodrošintu kua mehnismu rem...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums,sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:MEHNIKAS KONSTRUKTORUDarba pienkumi: Saliekamo un detalizto mehnisko iekrtu shmu, maketu, tehnisko priekšlikumu un pamata mehnismu jaunm mehniskm iekrtm izstrde, mekljot uzlabojumus mehnisko iekrtu projektšan;tehnisko dokumentcijas brva lasšana, izpratne, darbs ar rzemju dokumentciju;autoruzraudzba;tehnoloisko iekrtu un nestandarta iekrtu projektšana;piedalšans produkcijas/detau modernizcij, izstrdto iekrtu ieviešan raošan....

 • Company La Vita Sport, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Mineraldens raošanas uzmums SIA „LA VITA SPORT”, re.numurs 40003767148 aicina darb mineraldens raošanas iekrtas inenieri-mehii.Darba pienkumi:•    iekrtu ekspluatcijas un darbbas nodrošinšana;•    tehnisko jautjumu un problmu risinšana;•    iekrtu apkopes organizšana un uzraudzba;•    nodrošint nodaas produktivittes rdtjus;Prasbas:•    Augstk ineniertehnisk izgltba vai•    ne mazk k 3 gadi pieredze ldzga amat;•    Lieliskas komunikcijas, sadarbbas un argumentcijas prasmes;•    Atbildbas sajta, precizitte, iniciatva un pozitva attieksme pret darbu;Piedvjam:•    Interesantu un atbildgu darbu stabil uzmum;•    Regulri izmakstu, stabilu ikmneša atalgojumu;•    Socils garantijas;•    Profesionls pilnveidošans iespjas;•    Veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu;•    Sakrtotu darba vidi; Pap...

 • Company AIRLINE SUPPORT BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA Airline Support Baltic, re. Nr. 40103909330,aicina darbMehnikas InenieriPrasbas: darba pieredze ldzg amat vismaz 3 gadi un/vai vismaz augstk izgltba, bakalaura grds ineniera mehnia profesij.Darba alga: EUR 4 300.00 - 4 400.00.Darba vieta: Ziemeu iela 20, Lidosta Rga Mrupes novads, CV ldzu stt uz e-pastu:  ...

 • Company AIRLINE SUPPORT BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA Airline Support Baltic, re. Nr. 40103909330,aicina darbMehnikas InenieriPrasbas: darba pieredze ldzg amat vismaz 3 gadi un/vai vismaz augstk izgltba, bakalaura grds ineniera mehnia profesij.Darba alga: EUR 2 100.00- 2 200.00.Darba vieta: Ziemeu iela 20, Lidosta Rga Mrupes novads, CV ldzu stt uz e-pastu:  ...

 • Company RĒZEKNES SILTUMTĪKLI, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  AS “ Rzeknes siltumtkli” aicina darb  SILTUMENERTIKAS INENIERIPretendenta prasbas:Augstk  izgltba siltumenertikas jom;Vlama darba pieredze vismaz divi gadi siltumenertikas nozar;·       Visprgas iemaas darb ar datoru (Word, Excel, Auto CAD programmm);Prasme iegt, apkopot un apstrdt darbam nepieciešamo informciju;Augstk lmea valsts valodas prasmes pakpe;Labas komunikcijas spjas un prasme argumentt savu viedokli.Galvenie darba pienkumi:Piedalties katlu mju uzturšanas darbu plnošan un to vadšan;Piedalties un izstrdt siltumtklu un katlu mju gada plnus;Tehnisko noteikumu izstrdšana un  izsniegšana;Prasme strdt ar Bvniecbas informcijas sistmu (BIS); Apkopot, sagatavot un iesniegt nepieciešams ikmneša atskaites, prskatus un statistikas datus;Prasme sagatavot ...

 • Company RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums,sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:MEHNIKAS TEHNOLOGUDarba pienkumi: Inenieraprinu veikšanaTehnoloijas izstrdeRaošanas sagatavošanaRaošanas plnošanaRaošanas procesa ekonomisk izvrtšana....

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “ Luxury Marine Developments” (Re. nr.40103617960) aicina darbKuu bves inenierus Nepieciešam kuu bves inenieru kvalifikcija – Diploms par augstko izgltbu atbilstoši kuu bvei. Pienkumi:- izstrdt kuu vadbas sistmas un projektt kuu korpusus;- izstrdt rasjumus un tehnisko dokumentciju.Darba vietas adrese: Rga, Tvaika iela 27Ldzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245 – Oegs BaduinsSazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai. ...

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “ Luxury Marine Developments” (Re. nr.40103617960) aicina darbMehnikas inenierus kuu bvniecbNepieciešam kvalifikcija – attiecga izgltba vai darba pieredze profesij..Pienkumi:- Rasjumu projektšana.- Tehnoloijas izstrde.- Raošanas izstrde, sagatavošana,plnošana un vadšana;Darba vietas adrese: Rga, Tvaika iela 27Ldzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245Sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai....

 • Company ABOLAT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA ''ABOLAT'' aicina darb RPNIECISKO IEKRTU UN RKU INENIERIPrasbas:•    Pieredze vai izgltba amat;•    Bez kaitgiem ieradumiem;•    Spja last skices un darba rasjumus•    Spja veikt programmvadbas metlapstrdes darbgaldu ikdienas•    tehnisko apkopi•    Spja praktiski pielietot kontroles instrumentus un mrinstrumentus•    Spja strdt patstvgi un komand•    Spja ievrot darba aizsardzbas prasbas, strdjot pie dada veida programmvadbas metlapstrdes darbgaldiem•    Spja ievrot vides aizsardzbas prasbas•    Prasme lietot darbagaldu tehnisko dokumentcijuPienkumi: •    Raošanas darbu plnošana un uzraudzba un koordinšana;•    Materilu, rezerves dau un izejmaterilu pastšana;•    Darba plnu sastdšana•    Kontrolt tehnoloisk procesa ievrošanu•    Kristlu un to izstrdjumu testšana ar UV gaismas stendu, ...

 • Company Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA in Ventspils
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Ventspils metinšanas rpnca" piedv darbu metinšanas inenierim-tehnologam.Darba pienkumi: Izstrdt un aprakstt metinšanas procedras, izstrdt WPS, WPQR. Kontrolt un vadt metinšanas darbus un rezulttus. Veikt metinmo savienojumu prbaudi. Izprast uzmuma sistmas, procesus un produktus, un ievrot uz tiem attiecinms normatvo aktu un kvalittes standartu prasbas (EN 1090, ISO 3834) attiecb uz metinšanas procesiem. Kontrolt un analizt produkcijas atbilstbu raošanas un kvalittes prasbm. Analizt, vrtt un novrst produkcijas (metinšanas šuvju) kvalittes neatbilstbu rašans clous. Konsultt metintjus, lai uzlabotu darba kvalitti Attstt metinšanas tehnoloiju rpnc. Optimizt metinšanas tehnoloisko procesu. Pras...

 • Company S&B PRECISION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Aicina darb Kuu Raošanas MeistarusPrasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kuu Raošanas Meistaram ir jzina:  - kua korpusa uzbve,  - kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,  - kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,  - elektrodu veidi un to pielietojums,  - detau aizzmšanas pamieni,  - noteikumi, k strdt ar ceha aprkojumu,  - visbiek kuu bv un remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,- last un saprast rasjumus  - mezglu un sekciju salikšanas patnbas,  - detau stropšanas noteikumi.Kuu Raošanas Meistaram ir jprot: - strdt un vadt cilvkus  - strdt ar datorprogrammm,  - strdt ar aprkojumu, kas atrodas ceh,  - last t...

 • Company TB GRUPA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA TB GRUPA mekl MEHNIIS AR METINTJA IEMAM, prasmm orientties HIDRAULISKAJS UN ELEKTRO SHMS, k ar veikt MONTIERA DARBUS. Darbs saistts AR KOMANDJUMIEM.Ms sagaidm: vismaz 3 gadu pieredze mehnia amat; precizitti, rpgumu, attsttu tehnisko domšanu; labas komunikcijas spjas, latviešu un krievu valodu zinšanas, labas datora prasmes. Ms piedvjam: labus darba apstkus, draudzgu un saliedtu kolektvu; stabilu atalgojumu no 1200,00 EUR; visas socils garantijas; darba aprbu, apavus. Lai pieteiktos, stiet savu CV un su motivjošu aprakstu par sevi  ar nordi “mehniis” uz e-pastu: ...

 • Company Z7 LABORATORIES, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Darba pienkumos ietilps projektu realizšana un aprinu veikšana, rasjumu un specifikciju izstrde. Lgums stt CV uz e-pasta adresi ar nordi "Z7 Laboratories"...

 • Company NORDWEG, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi: organizt un vadt kuu iekšdedzes dzinju remontu.Prasbas: 2. lmea profesionl augstk izgltba vai darba pieredze ldzg amat/specialitt vismaz 3 gadiCV stt uz e-pastu: t. 29450401...

 • Company ATLANT-TEC SOLUTIONS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  MEHNIKAS INENIERISAutomašnu virsbves raošanas procesa modelšana un testšana, tai skait:1.Kdu analze un to novršana, k ar procesu optimizcija;2.Piedalšans iekrtu modernizcijas un objekta rekonstrukcijas plnu izstrd;3.Uzstdto autorpniecbas iekrtu nodošan ekspluatcij;4. Remontdarbu, uzstdšanas darbu un nodošanas ekspluatcij kontrole.Kontaktinformcija  :e-pasts ...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA ''Daugava'' aicina darb verntilcijas sistmas monttjusSIA stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA ''Daugava'' aicina darb kuu bves inenierusCV stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company RT metāls, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Metlapstrdes uzmums SIA LSEZ “RT Metls” aicina darb Metinšanas kvalittes kontrolieri (tehnologu).Darba pienkumi•             Dokumentu un rasjumu prbaude un apstiprinšana (sert. EN1090-2);•             Raošanas procesa un gatavas produkcijas kontrole saska ar standartiem EN1090-2/ISO3834;•             CE un DOP sertifiktu un gala dokumentu sagatavošana;•             Metinšanas procesu kontrole saska ar EN15614;•             Metintju sertifikcija saska ar EN287-1 un EN/ ISO 9606;•             Metintju sagatavošana sertifikcijai pWPS un WPS;•             Kvalittes sistmu kontrole saska ar EN1090-1 un EN3834;•             Produkcijas prbaude pirms izstšanas;•             Darba drošbas kontrole.Prasbas kandidtiem:•             Kvalifikcija metinšan EWE/IWE;•             Angu valodas zinšanas;P...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters