Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

31 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Daugavpils pilstas dome izsludina amata kandidtu atlasi uz Daugavpils pilstas pašvaldbas kapitlsabiedrbas AS „Daugavpils satiksme” (turpmk – Sabiedrba) trs padomes loceku amata vietm.Amata pretendentiem izvirztas šdas prasbas:augstk izgltba (bakalaura vai maistra grds uzmjdarbbas vadb, ekonomik, inenierzintn, jurisprudenc); darba pieredze, kas atbilst vienam no šdiem kritrijiem:          - vismaz triju gadu pieredze vidjas vai lielas kapitlsabiedrbas valdes vai padomes loceka amat;         - vismaz triju gadu pieredze vadoš amat valsts vai pašvaldbas institcij, kas atbildga par nozares politikas veidošanu un stenošanu;         - vismaz piecu gadu pieredze vadoš akadmisk personla amat (profesors, asocitais profesors, docents, vadošais ptnieks), kas ietver ar ptniecbu un zintnisks publikcija...

 • Company PLASTIC CARD ENTERPRISE (BALTIJAS FILIALE), AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Plastic Card Enterprise (Baltijas filile), re.Nr. 40203242693aicina darbKOMERCDIREKTORS/-E  (profesijas kods 112004 ).Darbbas joma un pienkumi:Karšu risinjumi, POS terminli. Biometrisks identifikcijas jdziens un veidi. Iepirkuma un prdošanas plnu veidošana, to izpildes uzraudzba. Komunikcija ar esošajiem un potencilajiem korporatvajiem klientiem.Darba laiks: no 8:00 ldz 17:00 (40 stundas ned)Darba vietas adrese: LV-2167 Mrupes nov., Mrupe, Plieciema iela 5.Kontaktinformcija:Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company SPA BUREAU, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SPA BUREAU, SIAAicina darb DIREKTORUPrasbas: darba pieredze ldzgaj amat ne mazka par 4 gadiem Darba pienkumi saska ar MK noteikumiem Nr. 264.Nodarbintba ldz 20st/nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company JOULE PRODUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  JOULE PRODUCTION, SIAAicina sav komand TEHNISKO DIREKTORU Pienkumi: -  Analzt raoto produktu konkurences priekšrocbas no tehnisk viedoka, sniegt ieteikumus;- Organizt HW/SW testšanas procesus, izveidot testa programmas jauna veida produktam;- Veikt raošanas procesa un sastvdau auditu, lai identifictu iespjams problmas;- Aktvi piedalties produkta izstrdes proces un vadt tehnosko dau atbilstoši biznesa prasbm;- Nodrošint rpncu (QA/QC) kopgu kvalittes kontroli;- Bt atbildgm par uzmuma produktu integrciju ar trešo pušu partnriem;- Bt atbildgm par produktu sertificšanas procesu dads EMEA valstss;- Analizt nkotnes tehnologju tendences un atrod piegdtjus;-Sistemtiski veikt saraoto produktu pcanalzi un veikt paskumus, lai uzlabotu tos.Prasbas:- Augstrk izgltba Inenierzintns;- Elektrotehnisko ieru ...

 • Company Latvijas dzelzceļš, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  VAS "Latvijas dzelzceš" k SIA "LDZ CARGO" viengais akcionrs izsludina atkltu konkursu uz neatkarg padomes loceka amatu finanšu un risku vadbas jom. SIA “LDZ CARGO”  ir VAS "Latvijas dzelzceš" meitas uzmums, lielkais tranzta un transporta nozares uzmums Latvij un viens no lielkajiem dzelzcea kravu prvadtjiem Eirop, kurš papildus nodrošina ar vilces pakalpojumus un sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus. Ldztekus kravu prvadjumiem “LDZ CARGO” organiz un nodrošina starptautiskos pasaieru prvadjumus. Vairk informcijas mjaslap: LDZ CARGO padomes loceka amatu kandidtiem izvirzts obligts minimls un atbilstbas prasbas:atbilstba ”Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likuma” 31.panta ceturts daas prasbm;Padomes loceka amatam piemrojams valsts amatpersonas statuss, note...

 • Company ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ALKSNES NOVADA PAŠVALDBAreistrcijas numurs 90000018622izsludinaatkltu konkursu uz pašvaldbas kapitlsabiedrbas SIA “Alksnes nami”VALDES LOCEKAamatuValdes loceka pienkums ir vadt un prstvt kapitlsabiedrbu atbilstoši kapitlsabiedrbas stattiem, pilnvarojuma lgumam un normatvo aktu prasbm.Kandidtam/-ei izvirzms prasbas-    atbilstba likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” prasbm;-    valsts valodas (vismaz C1 lmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienbas oficils valodas zinšanas valdes loceka uzdevumu profesionlai izpildei nepieciešamaj apjom (angu valodas zinšanas, tiks uzskattas par priekšrocbu);-    akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomik, uzmjdarbbas vadb, tiesbu zintns, inenierzintns vai nekustam pašuma prvaldšanas jom, kas nodrošina nepiecie...

 • Company NEXIS FIBERS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Raošanas uzmums “Nexis Fibers” uz vakanto vietu mekl Tehnisko direktoru.Galvenie pienkumi:Raošanas plnošana, organizšana un kontrole Produkcijas raošanas tehnoloiju zinšana un kontroleRaošanas iekrtu uzturšana, tehnisks apkopes nodrošinšana un kontrole nepieciešamo remontdarbu veikšanPlnoto uzdevumu izpilde saska ar noteiktiem kvalittes un kvantittes rdtjiemDarba aizsardzbas un drošbas, ugunsdrošbas, drošbas tehnikas un sanitrijas normu ievrošanas kontroleRaošanas enertisks, mehnisks un remontu apkalpes darba vadšana un koordinšanaIenkošs tehnisks dokumentcijas saemšana un analzeTehnisko projektu izstrdes un realizcijas procesa dalbaKomunikcija un jautjumu risinšana ar koliem un klientiem.Prasbas kandidtiem: Augstk izgltba tehniskaj nozar Darba pieredze ldzgaj jom ...

 • Company RM VOYAGE RECRUITMENT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "RM Voyage Recruitment" (re. nr. 40203257542) aicina darb DIREKTORUDarba pienkumi:– plnot un vadt darbbas stratiju, nodrošint ts izpildi; sastdt budeta tmi; slgt darjumus ar piegdtjiem, klientiem un citiem uzmumiem; plnot un kontrolt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistšanu; izrkot ikdienas darbus; plnot, vadt un koordint uzmuma administratvs un finanšu opercijas; noteikt uzmuma nodoku politiku atbilstošifinansilajam stvoklim, sastdt budetu un kontrolt dadas finanšu opercijas; kontrolt izdevumus un nodrošint racionlu resursu izmantošanu; vadt kvalitte un risku vadbas sistmas ieviešanu un uzturšanu uzmum; vadt darba un prvaldes procedras; - plnot, vadt un koordint uzmuma politiku personla jautjumos un citi tamldzgie vadšanas pienkumi.Darba vieta –  Jrmala, Lielais prospekts 6 - 3 LV...

 • Company TWINO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TWINO, SIAAicinm msu komand Valdes locekliDarba pienkumi:Komercdarbbas makro un mikro vides analze un novrtšanaUzmuma attstbas virzienu un mru noteikšanaUzmuma efektvas darbbas plnošana un prognozšanaUzmuma prstvšana darjumos ar citiem uzmumiem, organizcijm, iestdm, ieskaitot pašvaldbas un valsts institcijasPrasbas:Vismaz pus gada pieredze Valdes loceka amatVismaz 2 gadu pieredze vadošos amatosAugstka izgltbaLabas angu valodas zinšanasKontaktinformcija:e-pasts: ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  DARBA APRAKSTS: Plnot un kontrolt dzelokomotvju remonta un rezerves dau prdošanas procesus; Kontrolt sadarbbu ar esošiem un jauniem klientiem; Jaunu klientu piesaiste; Analizt un slgt sadarbbas lgumus; Analizt prdošanas rezulttus un attiecg tirgus segmenta potencilu; Aktv darbba ar mrketingu, uzmuma un brenda pozicionšana tirg; Kontrolt padoto darbinieku ikdienas darbu; Sniegt atbalstu koliem un tiešajiem vadtjiem. PRASBAS KANDIDTIEM: Augstk vai vidji-profesionl izgltba (ekonomisk, finanses, mrketings un/vai vlams ar dzelzcea transporta saistt nozar); Iepriekšj darba pieredze komercdirektora, prdošanas nodaas vadtja vai mrketing vadtja amat; Izcilas zinšanas krievu un angu valods, taj skaita gramatika ir obligta. MS PIEDVJAM: Pilnu darba slodzi; S...

 • Company LOCALE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA LOCALE aicina darb tehnisko direktoruPrasbas: augstk tehnisk izgltba; vlama atbilstoša pieredzeCV stt uz e-pastu: ...

 • Company DL metal, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vadt uzemumu, kas strd metlapstrdes jom. Nodrošint raošanas plna uzdevumu un grafiku izstrdšanu. Koordint uzmuma nodau darbu, nodrošinot raošanu ar materiliem, komponentiem, pašu raotm rezerves dam, aktulo normatvo un tehnisko dokumentciju, nepieciešamajiem tehnoloisko iekrtu un pakrtoto nozaru remonta ldzekiem....

 • Company PERSONNEL RECRUITMENT&RUTINES, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Amata pienkumi: Aktvi darboties uzmuma attstbas stratiskaj plnošan, raošanas projektu izstrd un realizcij; Raošanas darbu plnošana, organizšana un izpildes kontrole; Raošanas tehnisko un tehnoloisko procesu przinšana, regulra inovatva uzlabošana;  Jauno produktu ieviešanas organizšana; ERP sistmas Monitor ieviešana raošanas proces;LEAN standartu ieviešana un to ievrošanas kontrole;Problmu risinšana, kas radusies raošanas proces;Saraots produkcijas kvalittes uzraudzšana un Kvalittes standartu izveidošana un uzraudzšana;Raošanas komandas veidošana, organizšana, apmcšana, kontrolšana un attstbas veicinšana;Komunikcijas un sadarbbas veidošana ar citm uzmuma struktrvienbm Prasbas:Obligtas kokapstrdes tehnoloiju zinšanas;Darba pieredze ar Microsoft office un ERP sistmas izmantošan;Izpratne par L...

 • Company VM AUTO, SIA in Zvaigzne
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Izveidot piedvjuma paketi jauniem inovatviem enertikas produktiemPiesaistt un komunict ar iespjamiem Eiropas partneriem   Pc pieprasjuma braukt komandjumos un veikt padziintu produkta virzšanu Eiropas tirgos Kontaktinformcija:e-pasts:tel.26322277...

 • Company GALAKSION GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb komercdirektoru. Prasbas:-pieredze ldzg amat (3 gadi);-iniciatva, radoša pieeja darba uzdevumiem;-precizitte un augsta atbildbas sajta;-spja strdt patstvgi, noteikt priorittes un plnot ikdienas darbu;-labas darba plnošanas un organizšanas prasmes;-augsta saskarsmes kultra, labas sadarbbas un organizatorisks prasmes.CV stt uz e-pastu - ...

 • Company RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas pilstas pašvaldba izsludina publisku kandidtu pieteikšans procedru uz SIA “Rgas Nacionlais zooloiskais drzs” (reistrcijas Nr. 40103032521, juridisk adrese: Mea prospekts 1, Rga, LV-1014) valdes loceka amatu Kandidtiem izvirzts obligts minimls prasbas:valsts valodas zinšanas C1 lmen un vl vismaz vienas Eiropas Savienbas oficils valodas zinšanas ne zemkas par B2 lmeni;akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba, kas nodrošina nepieciešamo zinšanu un kompetenu kopumu, lai profesionli pildtu SIA “Rgas Nacionlais zooloiskais drzs” valdes loceka pienkumus;darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šdiem kritrijiem:vismaz triju gadu darba pieredze (pdjo desmit gadu laik) vides prvaldbas jom valdes loceka vai valdes loceklim ldzvrtg vadoš amat (t.i. vadtja amat vai vadtjam tieši ...

 • Company FOOTBALL CLUB JURMALA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Football Club Jrmala aicina darb DIREKTORA VIETNIEKUPrasbas kandidtiem:- Teicamas organizatorisks spjas;- Krtgums, precizitte un augsta atbildbas sajta.Uzmums piedv:- Darbu stabil uzmum;- Labus darba apstakus draudzg kolektv.Ldzam CV stt uz e-pastu: ...

 • Company EIROPLASTS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company JAUNTUKUMS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA Jauntukums (re. nr. 50003202011) aicina komandai pievienoties Uzmuma vadtjuPrasbas-          Augstk izgltba vai profesionl vidj izgltba. -     Izgltba nekustam pašuma prvaldb, kas atbilst vismaz ceturtajam profesionls kvalifikcijas lmenim tiks uzskatta par priekšrocbu;-          Darba pieredze vadoš amat vai projektu vadb; -       Normatvo aktu przinšana, kas regul apsaimniekošanas darbbu (tiks uzskatta k prioritte);-          Spja pieemt lmumus un uzemties atbildbu;-          Precizitte, augsta atbildbas sajta;-          Spja uzemties ldera lomu, organizt komandas darbu;-          Prasme noteikt priorittes, plnot, organizt un kontrolt savu un citu darbu s un ilgstoš laikposm, nodrošinot efektvu laika un resursu izmantošanu;-          Spja saskatt, novrtt un radt jaunas iespjas uzmuma ...

 • Company LM SALES, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA “LM Sale”, re. nr. 40203163798 aicina darb uzmuma valdes locekli.Darba pienkumi: Uzmuma darba organizšana un vadšana.Prasbas kandidtam:Vismaz divu gadu pieredze ldzg amat;Vidja profesionl izgltba;Latviešu un krievu valodas zinšanas.Piedvjam:Atbildgu darbu un profesionls pilnveides iespjas;Socils garantijas;Algu skot no EUR 1500,00 bruto.CV stt uz e-pasta adresi ldz 23.11.2019. Papildus informcijai tel.nr.+371 20236905. Uzmums sazinsies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm....

 • Company MANPOWER LIT, AKF in Druvas
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Manpower klients ir SIA Trvete food, kas ietilpst Agrolats Group – imenes uzmum ar vairku gadu desmitu pieredzi un spcgm vrtbm, un apvieno aptuveni 50 uzmumus. Plašk šis uzmums zinms k izcil Druvas saldjuma raotjs un šobrd raotnei Saldus pagasta Druv mekljam TEHNISKO VADTJUPIENKUMI:- Tehnisko darbu plnošana, iekrtu apsekošana un uzturšana darba krtb- Iekrtu apkopes un remontu plna nodrošinšanu-  Raotnes, biroja ku, uzmumam piederošo noliktavu ineniertehnisko sistmu uzturšanu un attstbu- Tehnisko projektu izstrdes, jaunu iekrtu ekspluatcijas, celtniecbas projektu realizcijas nodrošinšanu- Iekrtu tehnisks dokumentcijas pilnveidošanu - Darba aizsardzbas un drošbas, ugunsdrošbas ievrošanas kontroli - Darbinieku vadbu un darbu izpildes uzraudzbu - Uzmuma autoparka uzturšanu, nepieciešamo apkopj...

 • Company LPN LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “LPN Latvia”, re. Nr. 43603081278, juridisk adrese: Rga, Jrkalnes iel 1 k-1 (nodarbojas ar kakao, šokoldes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrdjumu raošanu) KOMERCDIREKTORS (profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 04) 1. Darbs: 1.1. darbbas joma: kakao, šokoldes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrdjumu raošana 1.2. pienkumi: noteikt  uzmuma darbbas pamatvirzienus; prstvt uzmumu darjumos ar citiem uzmumiem; noteikt ekonomiskos un tehnisks attstbas rdtjus; plnot, vadt un koordint uzmuma darbu kopum; kontrolt izdevumus.1.3. darba vieta – Jrkalnes iel 1 k-1, LV-1046 un rpus telpm. 2. Prasbas: 2.1. Augstk izgltba. 3. Darba lguma nosacjumi: 3.1. bruto darba alga – skot ar 1076 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga 3.3. darba rems – 40 stundas ned 3.4. sl...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Vides aizsardzbas un reionls attstbas ministrija izsludina atkltu konkursu uz valsts SIA “Latvijas Vides, eoloijas un meteoroloijas centrs”  (re. Nr. 50103237791) valdes loceka amatuObligts minimls prasbas:Akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomikas, inenierzintu, vides prvaldbas, vadbas vai tiesbu zintu jom;Vismaz triju gadu pieredze vadoš amat kd no  jomm, kur darbojas LVMC (tai skait vides monitoringa veikšana vai vides informcijas apkopošana, uzkršana un sniegšana; zemes dzu resursu apzinšana un krjumu novrtšana; bstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu prvaldba; radioaktvo atkritumu un kodolobjektu droša prvaldba) vai pieredze vadoš amat korporatvs prvaldbas, administratvo jautjumu, inovciju attstbas vai prmaiu vadbas joms. Par vadošiem amatiem uzskatmi kapitlsa...

 • Company ENIDA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi: analizt ES dalbvalstu, NVS un Krievijas tirgus situciju pc uzemuma sadarbbas partneru pieprasjumiem (nozares: prtikas produktu tirdzniecba, aprbu tirdzniecba), sekot ldzi nozaru attstbas tendencm, analizt atbilstoša tirgus statistiskus un ekonomikas datus;noteikt vai formult uzmuma darbbas pamatvirzienus;plnot, vadt un koordint uzmuma darbu kopum;biroja administršana.uzmuma tmeka vietnes administršana.biznesa plnu izstrde starptautiskajai tirdzniecbai (ES dalbvalstu, NVS un Krievija).uzmumam paredztu reklmas kampau izstrde preu un pakalpojumu popularizšanai ES.Prasbas:Izgltba: Augstka izgltba (Uzmjdarbbas vadba, maistrs);spja vienlaicgi strdt pie vairkiem projektiem;prasme strdt ar MS Office, Photoshop, Lightroom datorprogrammm;iniciatva, augstas darba spjas un atbildba;darba pie...

 • Company Zemgales EKO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Zemgales EKO aicina darb RAOŠANAS DIREKTORU.Prasbas:·         Vidj profesionl vai augstk izgltba.(  ineniertehnisk, vadbzintns vai ekonomikas specialitt.)·         Spjas strdt patstvgi un iekauties noteiktos termios;·         Vlme attstties un izzint jaunks tehnoloijas.·         Spja motivt un apmct jaunos darbiniekus·         Spja organizt, vadt savu un citu darbu·         Spja strdt komand, k ar individuli·         Prasme nodrošint augstu klientu apkalpošanas lmeni·         Labas komunikcijas prasmes...

 • Company INTERCOAT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Darba pienkumi:Plnot, vadt, koordint ikdienas uzmuma darbu; Vadt, plnot un realizt prdošanas procesus; Analizt, novrtt un plnot uzmuma finanses; Prezentt sevi k uzmuma prstvi; Veidot un uzturt savstarpji labvlgas attiecbas ar klientiem un sadarbbas partneriem; Izpett jaunus tirgus un piesaistt jaunus klientus; Analizt uzmuma  darbbu,  identifict  problmas  un  izstrdt  to risinjumus; Sadarboties ar valdi, lai noteiktu uzmuma attstbas plnus un tos izpildt. Prasbas kandidtiem:Augstk izgltba ekonomikas vai inenierzintu jom;Veiksmga pieredze uzmuma vadb, finanšu plnošanas un administršanas prasmes;Spja operatvi pieemt svargus lmumus;tri identifict problmas situcijas un izstrdt paskumus ts novršanai;oti labas angu un krievu valodas zinšanas,  vcu valodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu;N...

 • Company TTS (TRANSPORTATION TECHNOLOGY SYSTEMS), SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  TTS (TRANSPORTATION TECHNOLOGY SYSTEMS), SIAAicina darb VADTJUPienkumi:- Apzint rvalstu tirgus esošs un potencils vajadzbas- Radt tirgus prasbm atbilstošu produktu un pakalpojumu vziju, pozicionjumu un prasbu specifikciju- Nodrošint biznesa lnijas produktu ilgtspjgu attstbuLgums zvant: 26052313, ar stt CV uz e-pastu: ...

 • Company DL metal, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Vadt uzmuma saimniecisko darbbu. Nodrošint raošanas plna uzdevumu, grafiku izstrdšanu un izpildi. Koordint uzmuma nodau darbu, nodrošinot raošanu ar materiliem, komponentiem, pašu raotm rezerves dam, aktulo normatvo un tehnisko dokumentciju, nepieciešamajiem tehnoloisko iekrtu un pakrtoto nozaru remonta ldzekiem.Obligta pieredze ritoš sastva remonta un apkalpošanas joms.Pieredze raošanas un komandas vadb.Pieredze projektu vadb.Lgums stt CV ar nordi "Izpilddirektors".  Sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tikuši otraj atlases krt....

 • Company RANI VEENA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Darba apraksts Indiešu restorns aicina darb direktora vietnieku indiešu restorn. Obligta prasba: 1. indiešu valodas zinšana                               2. menedera izgltba vai menedera darba pieredze  Prasbas Bruto alga, no 1076 € Algas izmaksas veids Laika darba alga Darba rems Maiu darbs Slodzes tips Viena vesela slodze Atrašans vieta Rga Darba vietu skaits 2  CV stt uz e-pastu:...

 • Company PERNOD RICARD EASTERN EUROPE OPERATIONS, SIA in Moskvina
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA Pernod Ricard Eastern Europe Operations aicina darb Vadtju/Direktoru/ enerldirektoruSIA Pernod Ricard Eastern Europe Operations aicina pievienoties komandai enerisku darbinieku, uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba slodzi. DARBA PIENKUMI:•    plnot, vadt un koordint uzmuma darbu kopum;•    noteikt ekonomiskos un tehnisks attstbas rdtjus•    Iespjami biei darba komandjumi •    Uzmuma prstvšana darjumos ar citiem uzmumiem•    Uzmuma racionlas darbbas organizšana PRASBAS: •    Spjas patstvgi plnot un organizt veicamo pienkumu izpildi.•    oti labas angu valodas zinšanas•    Vismaz trs gadu pieredze enerldirektora amat.•    Pieredze dzrienu prdošanas jom.•    Pieredze vismaz 100 cilvku uzmuma vadšan•    Likumdošanas przinšana par alkohola un alkohola saturošu produktu aprites regulšanas j...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters