Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

23 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company 'LR KULTŪRAS MINISTRIJA' in Other
  17.11.2019

  Kultras ministrija (reistrcijas Nr.90000042963) izsludina atkltu konkursu uz valsts sabiedrbas ar ierobeotu atbildbu „Dailes tetris” valdes loceka amatuPrasbas pretendentiem/-m:- nevainojama reputcija;- akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba socilajs vai humanitrajs zintns;- vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadoš amat valsts vai pašvaldbas iestd, kapitlsabiedrb, biedrb vai nodibinjum (iegta pdjo 7 (septiu) gadu laik);- teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skait angu valodas) zinšanas (vismaz C1 lmenis valsts valodai, vismaz B2 lmenis mutvrdu sazias prasms svešvalodm atbilstoši Europass Valodu pases pašnovrtjuma tabulai );- zinšanas un izpratne par kultras nozari (paši par tetra nozari);- zinšanas un izpratne par valsts kapitlsabiedrbas darbb...

 • Company PARD-M, SIA in Viši
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "PARD-M", Re.Nr. 50103540421, mekl rkotjdirektoru jaunatvrt izklaides un sporta kluba vadšanai un attstbai. 112002 RKOTJDIREKTORSDarba pienkumi:- plnot, vadt un koordint ikdienas uzmuma darbu;- analizt un novrtt uzmuma darbbu, ts rezulttus un ziot par tiem valdei;- sadarboties ar valdi, lai noteiktu stermia un ilgtermia mru plnu- izstrdt un ieviest uzmuma biznesa stratiju (tostarp jaunas uzmjdarbbas un mrketinga stratijas);- prraudzt uzmuma fisklo darbbu, ieskaitot budeta sastdšanu, atskaišu sagatavošanu un revziju;- paldzt jaunu darbinieku pieemšan darb un viu motivcij;- kluba ienkumu plna nodrošinšana;- veidot sadarbbu un partnerattiecbas ar citm organizcijm;- prliecinties, ka visi juridiskie un normatvie d...

 • Company LBC-UNION, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "LBC-UNION" aicina darb  KOMERCDIREKTORU (profesijas kods 1120  04).Darba alga mnes - 1004.00 eiro.Msu kompnija izvirza sekojošas prasbas pretendentam:profesionl izgltba, specilitte – stratisk vadba, Krievijas tirgus przinšana; kontaktu esamba ar Krievijas kompnijm; biei komandjumi uz Krieviju, teicamas krievu valodas zinšanas (mutiski, rakstiski). Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu: ...

 • Company AXBV, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA  aicina darb komercdirektoru(-i)  (profesiju klasifikatora profesijas kods 112004).   Darba apraksts:- Kompnijas finanšu un ekonomisks darbbas plnošana;- Kompnijas darbbas finanšu un saimniecbas rdtju analze;- Komercijas lgumu saskaošana un dalba cenu politikas izstrdšan;- Prdošanas atskaišu kontroles veikšana;- Kompnijas apgrozjuma, peas paaugstinšanas plnu un stratijuizstrdšana;- Prrunu vešana ar rvalstu klientiem.Darba pieredze komercdirektora vai attstbas direktora pozcij ne mazk par 3 gadiem.Stt pieteikumu un CV uz e-pastu: ...

 • Company KAMA GRUPP, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA ‘’KAMA GRUPP’’ Re. Nr. 40203206673, Matsa iela 61 - 32, Rga.  Profesija- izklaides centra prvaldnieks/ce. Kods 1120 02. Darbbas joma- izklaides centrs. Darba pienkumi- imenes izklaides centra (atrakcijas, restorns) prvaldba.Mrketinga programmu, izklaides paskumu plnošana un organizšana.Pakalpojumu standartu ievrošana, uzraudzba.Dokumentcijas un atskaišu sagatavošana.Banketu organizšana.Darbinieku kontrole.Darbinieku darba laika uzskaites veikšana.Produktu un preu pastšana.Prasbas:Pieredze restornu biznes, izklaides centru prvaldb.Spja vadt komandu, izveidot komandu, organizt un vadt, apmct, motivt darbiniekus.Zinšanas un pieredze apkalpošanas standartu ieviešan....

 • Company Home Development, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas:1. Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze komercdirektora vai komersanta nodaas vadtja darb.2. Svešvalodu prasmes: vlamas lab lmen krievu val. vai angu val.Darba samaksa – 1005 EUR mnes (brutto) par nepilnu slodzi – 35 stundm nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company SAFI CONSULTING, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas:1. Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze komercdirektora vai komersanta nodaas vadtja amat.2. Svešvalodu prasmes: vlamas lab lmen krievu val. vai angu val.Darba samaksa – 1005 EUR mnes (brutto) par nepilnu slodzi – 35 stundm ned.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company JET MTX, SIA in Kurši
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Izpilddirektors  SIA “JET MTX”, reistrcijas Nr. 50203096751 Profesija: Izpilddirektors Darbbas joma: Transports, Transporta palgdarbbas (gaisa kuu tehnisk apkope) Obligts prasbas: Darba pieredze biznesa avicijas jom ne mazk k 5 gadiPrivto gaisa kuu prvaldšanas pieredzeAugstk avicijas izgltba avicijas elektroaprkojuma tehniskaj ekspluatcijGaisa kuu tehnisks apkopes efektvs komandas vadbas apmcba (ar sertifiktu)Skotnjais gaisa kuu tehnisks apkopes apmcbas kurss sekojošiem gaisa kuu tipiem: Cessna 560XL/XLS, G500/G550 (ar sertifiktu);Gaisa kuu tehnisks apkopes plnošanas apmcba (ar sertifiktu);EWIS, FTS un Human Factor apmcba (ar sertifiktu);Gaisa kuu lidotspjas uzturšanas vadbas organizcijas specializtie kursi (ar sert...

 • Company DL metal, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vadt uzemumu, kas strd metlapstrdes jom. Nodrošint raošanas plna uzdevumu un grafiku izstrdšanu. Koordint uzmuma nodau darbu, nodrošinot raošanu ar materiliem, komponentiem, pašu raotm rezerves dam, aktulo normatvo un tehnisko dokumentciju, nepieciešamajiem tehnoloisko iekrtu un pakrtoto nozaru remonta ldzekiem....

 • Company Radhe Krishna, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicina darb valdes locekli.Prasbas:- trs gadu pieredze ldzg amat;- angu un hindi valodas prasmes;- atbildba;- menedmenta przinšana un darbu vadšana.CV stt uz e-pastu:  Tlrunis uzzinm: 27319993...

 • Company BEST WOOD Europe, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  1120  06 Raošanas direktors kokapstrdDarba apraksts- Raošanas un tehnoloisko procesu plnošana, vadšana un kontrole;- Plnot, organizt un vadt pakautb esošos cilvkresursus; - Nodrošint un kontrolt raošanas iekrtu optimlu lietošanu un savlaicgu tehnisko apkalpošanu;- Kontrolt visus raotnes procesus, nodrošint to izpildes kvalitti;- Sekot ldz raošanas procesu normu un projektu izpildes termiu ievrošanu;- Sniegt ierosinjumus raošanas procesu attstbai;- Ieviest raošanas procesos jaunus tehnikas veidus, k ar jaunks tehnoloijas;- Izstrdt paskumus, kuri veicins efektivittes paaugstinšanu un izmaksu samazinšanos;- Budeta sastdšana, t izpildes kontrole.Prasbas kandidtiem- Augstk vidj specil izgltba, vlams kokapstrdes specialitt vai cit tehnisk jom;...

 • Company VM AUTO, SIA in Zvaigzne
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Izveidot piedvjuma paketi jauniem inovatviem enertikas produktiemPiesaistt un komunict ar iespjamiem Eiropas partneriem   Pc pieprasjuma braukt komandjumos un veikt padziintu produkta virzšanu Eiropas tirgos Kontaktinformcija:e-pasts:tel.26322277...

 • Company RIX MRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   SIA "RIX MRO", re.nr. 40003043618darbbas nozare - Aviotransporta palgdarbbas (52.23, versija 2.0),Sava vai nomta nekustam  pašuma izršana un prvaldšana (68.20, versija 2.0)KOMERCDIREKTORS (kods pc profesiju klasifikatora 1120 04).Prasbas: -augstk izgltba; -darba pieredze ldzgaj amat ne mazka par 3 gadiem, -pienkumi saska ar MK noteikumiem Nr. 264; Piedvjam:-darba lgums uz nenoteiktu laiku,-bruto alga no 1004 ldz 1006 EUR/mnes, -nodarbintba ldz 20 st/ned, Darba vieta – Rga, Bauskas iela 58A - 1, LV-1004,Kontaktinformcija: ...

 • Company A F SAFI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas:- Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze komercdirektora vai komersanta nodaas vadtja amat.- Svešvalodu prasmes: vlamas lab lmen krievu val. vai angu val.Darba samaksa – 1005 EUR mnes (brutto) par nepilnu slodzi – 35 stundm nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Atlant Baltic, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  1. Darbs: 1.1. darbbas jom: Plaša sortimenta preu vairumtirdzniecbas starpnieku darbba1.2. pienkumi: saska ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2641.3. darba vieta – Rga, Dzirnavu iela 57A – 4, LV-10102. Prasbas:- darba pieredze ne mazk k 3 gadi;3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 eiro,3.2. algas izmaksas veids – pilnais darba laiks,3.3. darba rezms – 40 stundas ned,3.4. slodzes tips - pilna slodze,3.5. atrašans vieta – Rga,3.6. profesija (profesijas kods) - DIREKTORS (Profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 01)3.7. darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku, 5. Papildu infirmcija: CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company The Baltic Walk, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Komunikcija ar klientiem un partneriem.Prasbas: darba pieredze ldzgaj amat ne mazk k 3 gadiDarba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 35 stundas ned,- slodzes tips - nepilna slodze,- atrašans vieta – Rga, Zvaigu iela 13C-22 LV-1009 un rpus telps.Papildu infirmcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company FLIGHT GENERATION GROUP, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

    Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs: SIA “FLIGHT GENERATION GROUP”, reistrcijas Nr. 40203181539 Profesija: Izpilddirektors, profesiju klasifikatora kods 1120 01 Darbbas joma: Transports, Transporta palgdarbbas (gaisa kuu tehnisk apkope)Obligts prasbas:- augstk izgltba avicijas jom ar civils avicijas specializciju “Avicijas sistmu un pilotu-navigcijas kompleksu ekspluatcija” - darba pieredze biznesa avicijas jom vismaz 10 gadi- darba pieredze gaisa kuu apkalpošanas organizcij un lidojumu nodrošinšan vismaz 7 gadi- sadarbbas pieredze ar civils avicijas valsts iestdm un citm valsts iestdm gaisa kua neprtraukts ekspluatcijas nodrošinšan vismaz 3 gadi - oti labas angu, krievu valodu zinšansDarba pienkumi:- gaisa kuu prvaldšana un sadarbbas ar gaisa kuu pašniekiem - sadarbba civils avi...

 • Company LPN Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbbas joma: kakao, šokoldes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrdjumu raošana.Darba pienkumi: noteikt uzmuma darbbas pamatvirzienus; prstvt uzmumu darjumos ar citiem uzmumiem; noteikt ekonomiskos un tehnisks attstbas rdtjus; plnot, vadt un koordint uzmuma darbu kopum; kontrolt izdevumus.Darba vieta – Jrkalnes iel 1 k-1, LV-1046 un rpus telpm.Prasbas: Augstk izgltba ekonomikas jom. CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Muscle Moto Baltic, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  PRASBAS TEHNISK DIREKTORA AMATAMPienkumi:Darbncas aprkojuma un instrumenta kontrole un uzturšana atbilstoš stvokl.Darba termiu un kvalittes prraudzba.Servisa dokumentcijas un atskaišu uzturšana.Izstrdt un stenot regulas, noteikumu dokumentciju.Iepirkumi, inventerizcija, noliktavas uzraudzba.Konsultt un apmct darbiniekus tehniskm prasmm, prdodot moto darbncas pakalpojumus, darbinieku motivcija.Darba un veselbas aizsardzbas un drošbas prasbu ievrošana.Prasbas:Tehniskas zinšanas Harley-Davidson zmola motocikliem.Zinšanas tehniskaj literatr un spju strdt ar to.Pieredze darb ar datoru.Labas organizatorisks spjas un komunikcijas prasmes.Pieredze darb ar motociklu raotjiem un prstvjiem.Tiesbu aktu un noteikumu kas regul mehnisko transportldzeku ekspluatciju zinšanas. Darbncas mehnisko preu un kom...

 • Company ARISTA Executive Search Latvia, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Msu klients ir liels, stabils un msdiengs bvniecbas uzmums, kas ir viens no bvniecbas nozares lderiem Latvij. Uzmuma vadbas komandai tiek aicints pievienoties mrtiecgs, enerisks un profesionls vadtjs, lai kop ar uzmumu sasniegtu jaunas pankumu virsotnes!VALDES PRIEKŠSDTJS /-AJsu galven atbildba bs par uzmuma vadbu; uzmuma darbu plnošanu, organizšanu un vadšanu atbilstoši uzmuma stratijai, misijai un mriem; darbu izpildi kontroli, darbinieku motivšanu; komunikcijas nodrošinšanu ar ieinterestajm pusm; pieemt lmumus atbilstoši ekonomiskaj vid notiekošajiem procesiem, k ar komunikcijas veikšanu ar medijiem un publisko uzstšanos. Js esat piemrots kandidts, ja Jums ir:Augstk izgltba bvniecbas, finanšu vai biznesa vadbas jom;Vismaz 5 gadi profesionl darba pieredze uzmuma vadšan;Pieredze organizjo...

 • Company Valsts nekustamie īpašumi, AS in Vidi
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VAS “VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” IZSLUDINAATKLTU KONKURSU UZ VALDES LOCEKA(-LES) AMATUGALVENIE PIENKUMI: •    Organizt un efektivizt valsts deleto funkciju izpildi.•    Nodrošint VN sekmgu darbbu un attstbu, pašu uzmanbu pievršot tiesbu jomai, juridisko strdu risinšanai un publisko procedru jautjumiem.•    Nodrošint akcionru sapulces lmumu izpildi, veicint uzmuma saimniecisko darbbu, ts tehnisko, ekonomisko un socilo attstbu.•    Nodrošint VN ekonomiska, ineniertehniska un komercrakstura informcijas konfidencialitti.•    Veidot attiecbas ar stratiskajiem VN klientiem, ieinterestajm pusm, nevalstisko sektoru.•    Nodrošint kompetenci un VN prstvniecbu tiesbu jom (juridiskajos jautjumos), taj skait tiesbu aktu izstrdi (jaunradi) un virzbu.•    Veicint inovatvus un efektivitti atbalstošus risin...

 • Company RIX MRO, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   SIA "RIX MRO", re.nr. 40003043618darbbas nozare - Aviotransporta palgdarbbas (52.23, versija 2.0),Sava vai nomta nekustam  pašuma izršana un prvaldšana (68.20, versija 2.0)KOMERCDIREKTORS (kods pc profesiju klasifikatora 1120 04).Prasbas: -darba pieredze ldzgaj amat ne mazka par 3 gadiem, -pienkumi saska ar MK noteikumiem Nr. 264; Piedvjam:-darba lgums uz nenoteiktu laiku,-bruto alga no 1004 ldz 1100 EUR/mnes, -nodarbintba ldz 20 st/ned, Darba vieta – Rga, Bauskas iela 58A - 1, LV-1004,Kontaktinformcija: ...

 • Company Rinas Baltic, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Rinas Baltic" (vienotais re. Nr. 40203215159, juridisk adrese Rga, Dzirnavu iela 57A - 4 LV-1010 ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap vienu KOMERCDIREKTORA (profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 04) darba vakanci ar sekojošm darbadevja prasbm darbiniekam un darba lguma nosacjumiem:   1.   Darbs:  1.1. darbbas jom: Elektronisko ieru, telekomunikciju iekrtu un to dau vairumtirdzniecba (46.52)1.2. darba vieta –  2. Prasbas:2.1.  darba pieredze ldzg amat ne mazk par 3 gadiem ldzg amat 2.2.  svešvalodu zinšanas: krievu valoda (izcili) , angu valoda (labi) 3. Pienkumi:3.1. Prdošanas pakalpojumu vadba: komandas veidošana un darbbas va...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters