Jobmonitor. Search results for Management and organization analysts

15 Jobs found

Used filters:
 • Management and organization analystsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company EXTRA CREDIT, SIA in Other
  14.11.2019

  Darba pienkumi:• Izstrdt un ieviest kredtriska parakstšanas stratijas Centrlzijas reion• Izstrdt jaunas metodoloijas kredtrisku prvaldšanai Centrlzijas reion• Sadarboties ar citu departamentu koliem, k piemram, Pardu piedzias, Klientu apkalpošanas un Mrketinga departamentiem• Sekot ldzi galvenajiem darbbas rdtjiem (KPI) Centrlzijas reionPrasbas:• Augstk izgltba finanss• Pieredze risku vadb nebanku kreditšanas nozar• Lieliskas matemtikas, izptes un analtisks spjas• Izpratne par ekonomiku un tiesbu aktiem, kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem• Spcgas analtisks prasmes un spja pieemt biznesa lmumus, balstoties uz datiem• Pieredze ar SQL datu bzi, SAS un Tableau• oti labas angu un krievu valodu zinšanasKontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Serebra, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  KONSULTANTS ar vismaz 3 gadus pieredzi pris tehnoloiju apmcbs. Ar montesori pedagoijas pamatiem 6-12Ar pieredzi plnot un vadt angu valodas nodarbbas izmantojot Mecherjakovas metodiku, interešu izgltbas nodarbbas krievu valodas, balstoties uz brniem piemrotu programmu un individulm attstbas patnbm.Kontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company THE CROFT, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb konsultantu darb ar NVS tirgus klientiem.Medicnas preu tirdziniecba un klientu konsultšana;Labas angu un krievu valodas zinšanas (vismaz mutvrdos).Darba pieredze NVS tirg tiks uzskatta par priekšrocbu.Prasbas: Augstk vai koledas izgltba medicnas studijs ( farmcij vai msu zinbs). Kontaktinformcija: e-pasts - ...

 • Company THE CROFT, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb konsultantu darb ar niešu medicnas precm. Prasbas: Augstk vai koledas izgltba medicnas studijs ( niešu medicn, farmcij, msu zinbs). Kontaktinformcija: e-pasts - ...

 • Company Rigensis Bank, AS in Amata
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Rigensis Bank ASaicina pievienoties komandaiBankas Padomes priekšsdtja padomnieku valdbas attiecbu (Government Relations) jautjumos (Bankas Lihtenšteinas projekta ietvaros).Rigensis Bank AS, vienotais reistrcijas numurs 40103429440, ir dibinta 2011. gada jnij. Ts dibintji ir pazstami Krievijas uzmji un baieri, kuri ir stenojuši virkni veiksmgu projektu ar grupas ICT zmolu. Bankas dibinšanas stadij ts biznesa koncepciju atbalstja vairki holding ietilpstoši uzmumi, kas ierindojas Krievijas „Forbes” saraksta pirmaj divdesmitniek.Bankas misija ir lielo privtkapitlu pašnieku individula apkalpošana un augstas drošbas un kvalittes finanšu pakalpojumu sniegšana klientu labkljbas paaugstinšanai un biznesa attstbai.Pienkumi:•    Bankas savstarpjo attiecbu veidošana ar Lihtenšteinas jurisdikcijas val...

 • Company Rigensis Bank, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Rigensis Bank ASaicina pievienoties komandaiBankas padomes priekšsdtja padomnieku (AML jautjumos)Rigensis Bank AS, vienotais reistrcijas numurs 40103429440, ir dibinta 2011. gada jnij. Ts dibintji ir pazstami Krievijas uzmji un baieri, kuri ir stenojuši virkni veiksmgu projektu ar grupas ICT zmolu. Bankas dibinšanas stadij ts biznesa koncepciju atbalstja vairki holding ietilpstoši uzmumi, kas ierindojas Krievijas „Forbes” saraksta pirmaj divdesmitniek.Bankas misija ir lielo privtkapitlu pašnieku individula apkalpošana un augstas drošbas un kvalittes finanšu pakalpojumu sniegšana klientu labkljbas paaugstinšanai un biznesa attstbai.Pienkumi:Konsultt noziedzgi iegtu ldzeku legalizcijas un terorisma un prolifercijas finansšanas novršanas jomKonsultt Banku iekšjo normatvo dokumentu sagatavošan...

 • Company RFK Holding, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Finanšu padomnieka (konsultanta) - ekonomista amata apraksts: informcijas, kas saistta ar holdingkompnijas uzmumu operatvo darbbu, iegšana un analze, atskaišu gatavošana;holdingkompnijas finanšu modea izstrde un uzturšana aktulaj lmen;holdingkompnijas gada budeta izstrde, tostarp, finanšu rdtju top-down prognozšana, pašizmaksas parametru aprins, cenu politikas efektivittes analze, izmantojamo platbu analze;realizjamo projektu efektivittes analze, ts paaugstinšanas piedvjumu izstrde;informatvi-analtisko materilu izstrde potencilajiem investoriem.  ...

 • Company Virgin Express International, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ·  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs - SIA "Virgin Express International", 40203163340KONSULTANTSAmata pienkumi:Konsultciju veikšana un klientu piesaistšana avicijas jomSadarbbas partneru meklšana un piesaistšanaPiedalšanas izstds un konferencsPrasbas:Pieredze avicijas nozar ne mazk par 10 gadiemBalknu reiona darbbas principu izpratne avicijas jomSerbu, krievu, angu valodu zinšnas (t.sk. ar rakstisks)Labas prezentcijas un komunikcijas spjas piedaloties izstds un konferencsKontaktu esamba avicijas jom Balknu reion tiks uzskatta par priekšrocbuWord, Excell lietotja prasmesMs piedvjam:Stabilitti un socils garantijasAtalgojumu 1200 EUR brutoAtsaucgus kolus...

 • Company Montessori Institute Latvia, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  M. Montesori pedagoijas konsultants.- plnot, organizt un novrtt Montesori metodes un vrtbas ieviešanu pc AMI (Association Montessori Internationale) standartiem.- izstrdt un iesniegt tematisko plnojumu atbilstoši Iestdes noteiktajm prasbm- stenot AMI apstiprints rekomendcijas.Obligta AMI izgltbaKontaktinformcija:e-pasts:tel.26398797...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm Tevi pievienoties T/c Alfa informcijas centra komandai, ko apkalpo drošbas kompnija Grifs AG.Tava darba ikdiena:Ikdien Tu sniegsi informciju tirdzniecbas centra apmekltjiem. Tu sadarbosies ar tirdzniecbas centra administrciju, veicot uztictos pienkumus ikdienas darbos, k ar mrketinga paskumu laik. Darbs ir oti daudzpusgs un atbildgs, ldz ar to Tev bs nepieciešams pastvgi paaugstint savu kvalifikciju. Darbs T/c Alfa informcijas centr ir saistts ar ar dokumentcijas noformšanu un uzturšanu. Ar informatvs atbalsts tirdzniecbas centra nomniekiem un citu pakalpojumu sniegšana ir svarga funkcija.Msu piedvjums ir PILNAS slodzes darbs (dadas diens). Bet rinies, ka darbs ir mais: summtais darba laiks pc mneša grafika.Ar mums Tev bs viegli, ja esi:– Komunikabla/s, smaidga/s, un atbildga/s;– Po...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzSlepenbas un drošbas rema nodrošinšanas daasdatu aizsardzbas specilista/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku) Slepenbas rema nodrošinšanas daas kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) atbalsta funkcijas stenošana slepenbas rema, fizisko personu datu apstrdes aizsardzbas nodrošinšanas un VID administratvs kas tehnisko drošbas sistmu un administršanas (prvaldbas) un drošbas paskumu organizšanas jom un VID pamatdarbbas funkcijas stenošana nodoku administršanas un likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontroles jom valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz prs...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀL in Other
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, teritorijas attstbas plnošanas un zemes prvaldbas, vienas pieturas aentras principa ieviešanas valsts un pašvaldbu pakalpojumu pieejamb, k ar elektronisks prvaldes, informcijas sabiedrbas un informcijas tehnoloiju valsts prvald jom.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKONSULTANTU(darbinieka amats uz noteiktu laiku)Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadbas nodaJa Tev ir:augstk vai nepabeigta augstk izgltba (pdj kursa students) tiesbu zintns, ekonomikas, vadbas zintu vai informcijas tehnoloijas jom;  izpratne par Eiropas Savienbas fondu informcij...

 • Company Plastic Card Enterprise (Latvia), SIA in Amata
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "Plastic Card Enterprise Latvia"re.Nr.40203220376 aicina darbDATU AIZSARDZBAS SPECILISTS (profesijas kods 242112).Veikt datu analzi, noteikt tendences un pasniegt datu sniegto informciju skaidr form, ar vrtgiem novrojumiem un rekomendcijm.Pieredze liela apjoma datu apstrd.Komunikcija ar esošajiem un potencilajiem korporatvajiem klientiem.Augstk IT izgltba vai darba pieredze.Darba laiks: no 8:00 ldz 17:00 (40 stundas ned)Darba amata apraksts: Pastvgs darbinieks.Kontaktinformcija:Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company 'LR NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIE in Amata
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nacionlo bruoto spku Nodrošinjuma pavlniecba Reistrcijas Nr.  90001259776Darba vieta:    Rg, Vienbas gatv 56NBS Nodrošinjuma pavlniecba izsludina konkursu civil darbinieka amatu:Analzes, metodikas un audita nodaas vadtjs/a (veckais konsultants/e) (profesijas kods 242101) (ar mnešalgu atbilstoši 11.mnešalgu grupai no 1052 EUR ldz 1382 EUR pirms nodoku nomaksas, atkarb no profesionlas pieredzes ilguma, kas iegta pdjo piecu gadu laik)Galvenie amata pienkumi:Analizt un izvrtt pašreizjo sistmu un struktru, veikt pavlniecbas ptjumus, analizjot esošs administratvs un lietvedbas procedras, analizt protokolus, ziojumus, rokasgrmatas un darba aprakstus, sniegt priekšlikumus metou un procedru prskatšanai, prskatt instrukcijas un procedru rokasgrmatas, piedalties apsprieds, darba grups, komisijs, kas ...

 • Company Uralkali Trading, SIA in Other
  02.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Konsultt uzmuma menedmentu jautjumos, kas saistti ar loistiku.Kontaktinformcija: e-pasts: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Management and organization analysts Edit filters