Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

18 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company FA Advise, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:- lgumu un citu juridisku dokumentu sastdšana, prskatšana un prrunu vešana;-    specifisku jautjumu juridisk analze un izpte;-    darbinieku konsultšana juridiskos jautjumos;-    ar uzmuma darbbu saistts juridisks dokumentcijas izvrtšana un sagatavošana;-    dalba lgumu parakstšanas proces;-    juridisko dokumentu plsmas organizšana;...

 • Company 'PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS' in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Patrtju tiesbu aizsardzbas centrs (re. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Preu un pakalpojumu uzraudzbas departamenta Juridisks daas juriskonsulta ierda amatu (viena vakance uz ierda prombtnes laiku) centrlaj iestd RgJA TEV IR:1.      akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn;2.      atbilstba citm Valsts civildienesta likuma 7. pant izvirztajm obligtajm prasbm. Var pieteikties ar persona, kura ir sasniegusi likum noteikto pensijas vecumu;3.      profesionl pieredze jurista/juriskonsulta amat, tiesneša palga vai tiesas su sekretra amat pdjo piecu gadu laik, ne mazka par vienu gadu;4.      zinšanas par administratvo procesu, administratvo prkpumu procesu un civilprocesu;  5.      prasme sagatavot lmumu, normatvo aktu, starpresoru vienošanos un cita veida juridisko dok...

 • Company Valsts tiesu ekspertīžu birojs in Amata
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valsts tiesu ekspertu biroja Dokumentu ekspertu departamentaTIESU EKSPERTA ierda amatu informcijas tehnoloiju izpte ekspertz(amats vakants uz nenoteiktu laiku)Pirms iecelšanas tiesu eksperta amat Valsts tiesu ekspertu birojs nodrošina nodarbint apmcbu informcijas tehnoloiju izptes ekspertzs, pc kuras tiesu eksperta amata kandidts var iegt tiesu eksperta sertifiktu.Prasbas pretendentiem/-m:-  otr lmea augstk izgltba (var bt pdjo kursu students);-  augsta atbildbas izjta, spja analtiski domt, precizitte darba uzdevumu izpild;-  labas komunikcijas, argumentcijas un sadarbbas prasmes;...

 • Company 'LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA' in Amata
  11.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tieslietu ministrijaizsludina atkltu konkursu uz vakanto UZTURLDZEKU GARANTIJU FONDA ADMINISTRCIJAS JURIDISKS NODAAS JURISKONSULTA ierda amatu Prasbas pretendentiem/-m:• atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm,• akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintns,• zinšanas normatvo aktu izstrd,• zinšanas starptautiskajs un administratvajs tiesbs,• angu valodas zinšanas,• uz attstbu vrsts, labas komunikcijas un analtisks prasmes,• prasme strdt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotja lmen Veicamie pienkumi:• izvrtt personu iesniegumus, jautjumus un sdzbas uzturldzeku nodrošinšanas un piedzias jom;• gatavot administratvo aktu projektus uzturldzeku liets;• gatavot priekšlikumus grozjumiem normatvajos aktos uzturldzeku nodrošinšanas un piedzias jom;• izska...

 • Company 'PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS' in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Patrtju tiesbu aizsardzbas centrs (re. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Otrs patrtju kolektvo interešu uzraudzbas daas juriskonsulta ierda amatu (viena vakance uz ierda prombtnes laiku) centrlaj iestd Rg.JA TEV IR:1.      akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn;2.      atbilstba citm Valsts civildienesta likuma 7. pant izvirztajm obligtajm prasbm. Var pieteikties ar persona, kura ir sasniegusi likum noteikto pensijas vecumu;3.      profesionl pieredze jurista/juriskonsulta amat, tiesneša palga vai tiesas su sekretra amat pdjo piecu gadu laik, ne mazka par vienu gadu;4.      oti labas mutvrdu un rakstveida komunikcijas prasmes;5.      labas angu valodas zinšanas un vlamas krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen.MS PIEDVJAM:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA in Amata
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Latvijas Republikas RLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz juriskonsulta/veck juriskonsulta (ierda) amata vietu Juridisk departamenta Administratvi tiesiskaj noda uz nenoteiktu laiku.Prasbas pretendentiem:- Atbilstba Diplomtisk un konsulr dienesta likuma 3. panta piekts daas prasbm un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;- Augstk izgltba tiesbu zintns;- Vismaz 2 gadu iepriekšja pieredze jurista darb vai darb ar juridisko jautjumu risinšanu;- Administratv procesa przinšana;- Pieredze iekšjo un rjo tiesbu aktu izstrd (tiesbu aktu projektu analze un izstrde) vai pieredze civiltiesisko vai publisko tiesbu lgumu izstrd (lguma projektu analze un izstrde). Par priekšrocbu tiks uzskatta iepriekšja pieredze darb ar tiesbu aktu un dadu lgumu izstrdi;- Labas angu valodas zinšanas, vlamas otrs...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija    Veckais juriskonsults (2619 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasbas:    •    Vismaz 2 gadu pieredze veck vai vadoš jurista/juriskonsulta amat•    Zinšanas publisko iepirkumu procedru organizšan•    Pieredze saimnieciska rakstura juridisko jautjumu risinšan•    Prasme pielietot tiesbu aktus amata pienkumu izpild•    Prasme patstvgi strdt ar datoru (Word, Excel, Outlook, u.tml.), sagatavot dadu veidu dokumentus•    Teicamas latviešu valodas zinšanas•    Precizitte, augsta atbildbas sajta un prasme strdt paaugstintas spriedzes apstkos•    Iniciatva un spja strdt patstvgi•    Vlama darba pieredze valsts institcijIzgltbas lmenis:     Otr lmea augstk izgltba tiesbu zintnsPie...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs "Rga"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Juriskonsults – iepirkumu specilists (2619 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasbas:    •    Vismaz 2 gadu pieredze jurista/juriskonsulta amat•    Zinšanas un pieredze publisko iepirkumu dokumentu sagatavošan un publisko iepirkumu procedru organizšan•    Pieredze saimnieciska rakstura juridisko jautjumu risinšan un lgumu izstrd•    Ar publiskajiem iepirkumiem saistto normatvo aktu przinšana•    Prasme pielietot tiesbu aktus amata pienkumu izpild•    Prasme patstvgi strdt ar datoru (Word, Excel, Outlook, u.tml.), sagatavot dadu veidu dokumentus•    Teicamas latviešu valodas zinšanas•    Precizitte, augsta atbildbas sajta un prasme strdt paaugstintas spriedzes apstkos•  ...

 • Company LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA in Amata
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Izgltbas un zintnes ministrija izsludina atkrtotu atkltu konkursu uzPersonlvadbas nodaas juriskonsulta valsts civildienesta ierda amatu (uz nenoteiktu laiku)Amata mris:Noteiktu ministrijas personla vadbas funkciju realizšana un koordinšana, k ar metodisk un konsultatv atbalsta sniegšana padotbas iestdm atbilstoši deletajai kompetencei, stenojot vienotu personla vadbas politiku.Galvenie amata pienkumi: - Atbilstoši nodaas kompetencei sniegt atzinumus un sagatavot viedokus par ministrijas struktrvienbu un valsts prvaldes iestu izstrdtajiem politikas plnošanas, tiesbu aktu, informatvo ziojumu un prvaldes lmumu projektiem;- Izstrdt tiesbu aktu projektus, tai skait ministrijas iekšjo tiesbu aktu projektus nodaas kompetences jom un piedalties ministrijas kompetenc esošo tiesbu aktu projektu izs...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesTrešs piedzias daas Pirms nodaas galven/-s jurista/-es ierda amatu(vakance uz noteiktu laiku)          Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn;zinšanas nodoku normatvajos aktos;atbilstba „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirms daas prasbm (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2. pakp) un pdjo trs gadu laik neesi prcelts (ar pamatojumu, lai atjaunotu un nodrošintu sabiedrbas uzticbu civildienestam) cit amat;prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;prasme strdt paau...

 • Company Maksātnespējas kontroles dienests in Other
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company Maksātnespējas kontroles dienests in Other
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra in Amata
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Latvijas Investciju un attstbas aentra izsludina konkursu uz Juridisk departamenta Juridisk nodrošinjuma nodaas valsts prvaldes juriskonsulta ierda amata vietu uz noteiktu laiku (ldz 2023.gada 31.decembrim)LIAA mekl darbinieku, kura galvenais uzdevums bs sniegt juridisko atbalstu administratvo darbbu nodrošinšanai Trisma departamenta stenot Eiropas Reionls attstbas fonda projekta „Latvijas starptautisks konkurtspjas veicinšana trism” (turpmk – Projekts) ietvaros.Galvenie amata pienkumiOrganizt un vadt Projekta stenošanai nepieciešamos iepirkumus.Izstrdt saimnieciska rakstura lgumus Projekta stenošanai.Konsultt LIAA Trisma departamenta darbiniekus ar Projekta stenošanu saisttajos juridiskajos jautjumos.Sagatavot nepieciešamos dokumentus tiesvedbu procesos, tai skait prasbas pieteikumus, pas...

 • Company Dundagas novada pašvaldība in Amata
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  aicina pieteikties pašvaldbas juriskonsulta  amatam Centrlaj administrcij (profesijas kods 2619 01).Prasbas pretendentiem: ir Latvijas Republikas pilsonis; akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn; vlams datu aizsardzbas specilista sertifikts; 2 gadu pieredze darb valsts prvald; par priekšrocbu uzskats, ja ir vismaz 2 gadu pieredze jurista vai juriskonsulta amat valsts prvald.  Visprgie amata pienkumi: sagatavot un izvrtt lmumu, lgumu, iekšjo, rjo normatvo aktu projektus, veikt to juridisko analzi; juridiski saretos gadjumos gatavot atbildes uz iedzvotju vai institciju iesniegumiem un vstulm; sniegt juridiskas konsultcijas pašvaldbas institcijm; nodrošint pašvaldbas iestu prstvbu tiesas procesos u.c.Iesniedzamie dokumenti: CV, motivcijas vs...

 • Company Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ...

 • Company Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietujuriskonsults/eJuridisk un iepirkumu nodrošinjuma departamentaCentralizto iepirkumu juridisk nodrošinjuma noda(uz nenoteiktu laiku)Visprjie darba pienkumi: •darboties iepirkumu komisijs un pildt iepirkuma komisijas loceka pienkumus•izstrdt iepirkuma lguma projektus•izvrtt iepirkuma procedras dokumentu kvalitti no juridisk viedoka un to atbilstbu normatvo aktu prasbm•sniegt juridiskus atzinumus un izstrdt normatvos aktus•prstvt Centra intereses Iepirkumu uzraudzbas biroj, ties un cits institcijsPrasbas kandidtiem:•augstk akadmisk vai otr lmea augstk profesionl juridisk izgltba•vismaz viena gada pieredze juriskonsulta/jurista darb pdjo piecu gadu laik•labas zinšanas un izpratne tiesbu nozars at...

 • Company Valsts tiesu ekspertīžu birojs in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valsts tiesu ekspertu biroja Dokumentu ekspertu departamentaTIESU EKSPERTA ierda amatu rokrakstu ekspertz(amats vakants uz nenoteiktu laiku) Pirms iecelšanas tiesu eksperta amat Valsts tiesu ekspertu birojs nodrošina nodarbint apmcbu rokrakstu ekspertzs, pc kuras tiesu eksperta amata kandidts var iegt tiesu eksperta sertifiktu.Prasbas pretendentiem/-m:§  otr lmea augstk izgltba (var bt pdjo kursu students);§  augsta atbildbas izjta, spja analtiski domt, precizitte darba uzdevumu izpild;§  labas komunikcijas, argumentcijas ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesMakstnespjas procesa daasgalven/-s jurista/-es ierda amatu(vakance uz noteiktu laiku)           Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn;zinšanas publisko un privto tiesbu, administratv procesa, nodoku normatvo aktu, k ar normatvo aktu izstrdes jom;prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;labas prasmes darb ar MS Outlook, Word, Excel;atbilstba „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirms daas prasbm  (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2.pakpe);nevainojama reputcija...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters