Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

22 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company DSBW TRAVEL, AS in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums DSBW TRAVEL, AS aicina pieteikties jurista (amata kods 261901) amatam (pilns darba laiks, uz nenoteiktu laiku)Dadu juridisko dokumentu sagatavošana un analze (lgumu projekti, vienošans; izlgumi, prasbas pieteikumi, brdinjumi, sarakstes dokumentcija, utt.).Nepieciešama pabeigta augstk izgltba vai profesionl izgltba (juridisks / finanšu jom).Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company FA Advise, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:- lgumu un citu juridisku dokumentu sastdšana, prskatšana un prrunu vešana;-    specifisku jautjumu juridisk analze un izpte;-    darbinieku konsultšana juridiskos jautjumos;-    ar uzmuma darbbu saistts juridisks dokumentcijas izvrtšana un sagatavošana;-    dalba lgumu parakstšanas proces;-    juridisko dokumentu plsmas organizšana;...

 • Company 'JŪRMALAS PILSĒTAS DOME' in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  JRMALAS PILSTAS DOME AICINADARB LABKOS PROFESIONUS!Ja Tevi saista izaicinjumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vrsts darbs vien no skaistkajm un dinamiskkajm Latvijas pilstm, bsi gaidts msu komand – Jrmalas pilstas dom (re.Nr.90000056357).AICINM PIETEIKTIES ADMINISTRATVI JURIDISKS PRVALDESJURIDISK NODROŠINJUMA NODAAS AMATAM:VECKAIS JURISKONSULTS (uz noteiktu laiku)PRASBAS:›  augstk akadmisk vai augstk profesionl izgltba tiesbu zintns - maistra grds tiesbu vai socilajs zintns›  praktisk darba pieredze jurista amat ne mazk k 3 gadi ...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz divm darbinieka amata vietmjuriskonsults/eCentralizts apgdes juridisk nodrošinjuma departamentaCentralizto iepirkumu juridisk nodrošinjuma noda Darba pienkumi:•    dalba iepirkumu komisijs un iepirkuma komisijas loceka pienkumu veikšana;•    iepirkumu lgumu/visprgo vienošanos projektu izstrde gan valsts valod, gan angu valod;•    iepirkumu procedru dokumentcijas izvrtšana no juridisk aspekta un atbilstbas normatvo aktu prasbm noteikšana;•    tiesisko jautjumu risinšana sakar ar lguma/visprgs vienošans saistbu nepiencgu izpildi, taj skait, par garantijas saistbm;•    iekšjo un rjo normatvo aktu projektu izstrde un virzšana apstiprinšanai;•    valsts un pašvaldbu institciju, k ar privtpersonu iesniegumu, vstuu vai s...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLAJIBAS MINISTRIJA in Amata
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Labkljbas ministrija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierda amatu - Valsts brnu tiesbu aizsardzbas inspekcijas Juridisks nodaas juriskonsults (uz nenoteiktu laiku)1.    Amata mris: nodrošint juridisk atbalsta sniegšanu un juridisko jautjumu risinšanu Valsts brnu tiesbu aizsardzbas inspekcijas funkciju kvalitatvai izpildei. Izstrdt iekšjs procedras, kas regul normatvo aktu ieviešanu inspekcijas kompetences jautjumos. 2.    Prasbas pretendentiem:-    atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;-    otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintn;-   profesionl pieredze civiltiesbu un administratvo tiesbu jom;-   pieredze administratvo prkpumu lietas sagatavošan;-   pieredze juridisko dokumentu izstrdšan un normatvo aktu piemrošan;-    pieredze valsts prvaldes darb...

 • Company RIGAS PILSETAS PASVALDIBA in Amata
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pilstas pašvaldbaizsludina atkltu konkursu uz GALVEN JURISKONSULTAamata vietu Rgas domes Juridisks prvaldes Plnošanas, iepirkumu un kontroles nodauz nenoteiktu laikuPrasbas pretendentiem:•    vismaz bakalaura grds vai tam atbilstoša profesionl kvalifikcija tiesbu zintn;•    obligta darba pieredze publisko iepirkumu jom;•    valsts valodas zinšanas C2 lmen un angu valodas zinšanas vismaz sarunvalodas lmen;•    precizitte, labas komunikcijas un argumentcijas prasmes;•    patstvba uzdevumu izpild un prasme plnot un organizt savu un citu darbinieku darbu.Galvenie amata pienkumi:•    organizt, koordint un kontrolt Rgas pilstas izpilddirektora pakautb esošu iestu un struktrvienbu iepirkumu procedru norisi;•    piedalties iepirkumu komisiju darb ar balsstiesbm;•    sagatavot un krtot ar iepi...

 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto ierda amata vietu –Nodarbintbas valsts aentras Juridisk departamenta Tiesisk nodrošinjuma un licencšanas nodaas juriskonsults/-e(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).Prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintns; vlama darba pieredze jurista amat (t.sk. pieredze administratvo aktu vai normatvo aktu projektu sagatavošan), pieredze valsts prvaldes darb vai pardu piedzias procesa nodrošinšan pdjo trs gadu laik tiks uzskatta par priekšrocbu;Latvijas Republik spk esošo normatvo aktu przinšana, it paši saistbu tiesbu un pardu piedzias jom;prasme vrtt faktus, analizt datus, paredzt un novrtt riskus, spja identifict problmas, piedvt problmu risinjumu;spja patstvgi s...

 • Company DATU VALSTS INSPEKCIJA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  ...

 • Company DATU VALSTS INSPEKCIJA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  ...

 • Company VALSTS PROBACIJAS DIENESTS in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Valsts probcijas dienests, reistrcijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas steno valsts politiku kriminlsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu ldzeka – sabiedriskais darbs – izpild, k ar probcijas klientu uzraudzb un socils uzvedbas korekcij.Valsts probcijas dienests izsludina konkursu uz vakantoJuridisk departamenta ierda amatu – juriskonsults/-e(1 vakance uz noteiktu, ierda prombtnes laiku)Prasbas pretendentiem/-m:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn ar jurista kvalifikciju;darba pieredze juriskonsulta vai jurista amat;zinšanas un pieredze normatvo aktu un politikas plnošanas dokumentu izstrd un saskaošanas proces, t.sk. zinšanas par rjo un iekšjo normatvo tiesbu ...

 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto ierda amatu – Juridisk departamenta Iepirkumu un lgumu nodaas juriskonsults/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)Prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;akadmisk augstk vai otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintns;ne mazk k viena gada darba pieredze juridiskajos jautjumos pdjo triju gadu laik valsts prvald vai pašvaldbu institcijs (t.sk. pieredze lgumu slgšanas jom, publisko iepirkumu organizšan, administratvo aktu un normatvo aktu projektu sagatavošan);Latvijas Republik spk esošo normatvo aktu przinšana publisko iepirkumu jom un saistbu tiesbu jom;pieredze lgumu, administratvo aktu un normatvo aktu projektu sagatavošan;spja strdt ar liela apjoma informciju, sagatavojot dokumentu t.sk. adm...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietujuriskonsults/eCentralizts apgdes juridisk nodrošinjuma departamentCentralizto iepirkumu juridisk nodrošinjuma noda (darba vieta Rzeknes novads, Lznava)Visprjie darba pienkumi:•    darboties iepirkumu komisijs un pildt iepirkuma komisijas loceka pienkumus•    izstrdt iepirkumu lgumu projektus•    izvrtt iepirkumu procedru dokumentu kvalitti no juridisk viedoka un to atbilstbu normatvo aktu prasbm•    sniegt juridiskus atzinumus•    prstvt Centra intereses Iepirkumu uzraudzbas biroj, ties un cits institcijsPrasbas kandidtiem:•    augstk akadmisk vai otr lmea augstk profesionl juridisk izgltba •    vismaz viena gada pieredze juriskonsulta/jurista darb pdjo piecu gadu laik•    labas zinšanas un ...

 • Company NACIONĀLAIS KINO CENTRS in Amata
  08.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Nacionlais kino centrs izsludina atkltu konkursu uz JURISKONSULTA ierda amata vietu uz nenoteiktu laikuGalvenie pienkumi:- Sniegt juridisko atbalstu iestdes procesu nodrošinšan;- Nodrošint filmu nozares normatvo aktu projektu un administratvo aktu sagatavošanu;- Prraudzt to filmu izplatšanas tiesbu administratšanu, kuru mantisko autortiesbu vai blakustiesbu prmja ir valsts;- Nodrošint Nacionl kino centra pamatdarbbas saimniecisko un sadarbbas lgumu, k ar citu iekšjo normatvo aktu izstrdi;- Nodrošint un koordint Nacionl kino centra valsts iepirkumu dokumentu noformšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm;- Sniegt atbalstu filmu nozares publisk finansjuma administratšanas procesos.Prasbas pretendentiem/-m:- atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;- augstk akadmisk vai otr lmea profe...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  08.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz ierda amata vietuJuridisk un iepirkumu nodrošinjuma departamenta Veckais juriskonsults/iepirkumu specilists (uz nenoteiktu laiku)Visprjie amata pienkumi: •    izstrdt iepirkumu stenošanas plnu NATO Drošbas investciju programmas iepirkumu stenošanai•    organizt iepirkuma procedrm nepieciešamo dokumentu izstrdi, novrtjot piemroto iepirkuma metodi un dokumentu atbilstbu normatvo aktu prasbm, iepirkumu komisijas un amatpersonu lmumiem•    veikt dokumentu juridisko analzi un izvrt to juridisko kvalitti, sniegt juridisku atzinumu;•    izstrdt valsts iepirkumu lgumu projektus Centra, Aizsardzbas ministrijas, ts struktrvienbu un Nacionlo bruoto spku vienbu vajadzbm, nodrošint to noformšanu un organizt to noslgšanu•    ve...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLAJIBAS MINISTRIJA in Amata
  08.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Labkljbas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierda amata vietu – juriskonsultsMetodisks vadbas un kontroles departamenta projekt “Profesionla socil darba attstba pašvaldbs” (uz noteiktu laiku ldz 2022.gada 31.decembrim)Ms piedvjam:-    radošu, daudzveidgu darbu un atsaucgus kolus;-    darbu valsts iestd ar iespju iegt daudzpusgu profesionlo pieredzi;-    stabilu atalgojumu no 940,- EUR ldz 1287,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei, un socils garantijas;-    atbalstu darba un imenes ldzsvaram, t. sk. slaicgas ministrijas brnistabas izmantošanas iespjas;-    darbavietu Rgas centr.Galvenie amata pienkumi:-    nodrošint juridisko ekspertzi projekta “Profesionla socil darba attstba pašvaldbs” (turpmk – Projekts) ieviešanas procesos atbilstoši t noteikumiem;...

 • Company BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJS in Amata
  07.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Bvniecbas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šdu amatu:Juridisks nodaas veckais/- juriskonsults/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)Ja przini administratvo, administratvo prkpumu un tiesvedbas procesu un esi gatavs jauniem izaicinjumiem, pievienojies Bvniecbas valsts kontroles birojam!Galvenie amata pienkumi:-    izskatt lietas par Biroja struktrvienbu apstrdtajiem lmumiem, sagatavot lmumu projektus, k ar izskatt lietas par Biroja prsdztajiem lmumiem;-   sagatavot ar tiesvedbu saisttos dokumentu projektus, sdzbas administratvajs liets, administratvo prkpumu liets, civilliets un kriminlliets;-    izskatt iesniegumus un sagatavot atbilu projektus, taj skait lmumu projektus;-    izvrtt un sagatavot Biroja kompetenc ietilpstošajs joms nosldzamo lgumu un lgumu grozjumu projekt...

 • Company RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE in Other
  06.09.2020 Updated on: 08.09.2020

  Rgas pilstas bvvalde (Rgas pilstas pašvaldba, nodoku makstju reistrcijas numurs 90011524360)aicina pieteikties amatam Juridisks nodaasGALVENAIS/-  JURISKONSULTS/-E, EKSPERTS/-EGalvenie darba pienkumi:·         sagatavot Rgas pilstas bvvaldes (turpmk – Bvvalde) vadtja lmuma projektus administratvo prkpumu liets par apstrdtajiem Bvvaldes amatpersonu pieemtajiem lmumiem; sagatavot Bvvaldes paskaidrojuma projektus tiesai par prsdztajiem Bvvaldes vadtja lmumiem administratvo prkpumu liets, k ar atbilstoši Bvvaldes pilnvarojumam prstvt Bvvaldi ties; sagatavot paskaidrojuma projektus tiesai administratvajs liets, k ar atbilstoši pilnvarojumam prstvt Bvvaldi ties; sagatavot atbilu, administratvo aktu un uzziu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem p...

 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  06.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto ierdu amata vietu –Nodarbintbas valsts aentras Juridisk departamenta Tiesisk nodrošinjuma un licencšanas nodaas juriskonsults/-e(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).Prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintns; ne mazk k viena gada darba pieredze jurista amat (t.sk. pieredze administratvo aktu vai normatvo aktu projektu sagatavošan), pieredze valsts prvaldes darb tiks uzskatta par priekšrocbu;Latvijas Republik spk esošo normatvo aktu przinšana amata kompetences ietvaros;prasme vrtt faktus, analizt datus, paredzt un novrtt riskus, spja identifict problmas, piedvt problmu risinjumu;praktiska pieredze juridisku dokumentu izstrd; t.sk. sagatavojot administratv...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietujuriskonsults/eJuridisk un iepirkumu nodrošinjuma departamentaInfrastruktras un apsaimniekošanas lgumu un iepirkumu noda(uz nenoteiktu laiku)Visprjie darba pienkumi: •    piedalties iepirkumu komisiju un darba grupu darb, atbilstoši nodaas kompetencei (bvniecba, nekustam pašuma uzturšana un apsaimniekošana)•    veikt to lgumu izstrdšanu un tiesisko prvaldbu (garantijas saistbu izvrtšana, strdu risinšana utml.), kuru priekšmets atbilst nodaas kompetencei•    veikt dokumentu juridisko analzi un sniegt juridiskus atzinumus•    prstvt Centra intereses Iepirkumu uzraudzbas biroj, ties un cits institcijsPrasbas kandidtiem:•    akadmisk vai otr lmea augstk profesionl juridisk izgltba•    labas zinša...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLAJIBAS MINISTRIJA in Amata
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Labkljbas ministrija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierda amatu - Valsts brnu tiesbu aizsardzbas inspekcijas Administratvs nodaas juriskonsults (uz nenoteiktu laiku)Amata mris: nodrošint juridisk atbalsta sniegšanu lgumu izstrdes, iepirkumu organizšanas un normatvo aktu izstrdes jom.1.    Galvenie pienkumi:     sagatavot un izvrtt privto tiesbu un publisko tiesbu lgumprojektus un vienoša-ns pro-jektus;     piedalties iepirkuma dokumentcijas izstrd, dokumentt publisko iepirkuma nori-si (iepirkuma komisijas su protokolu sagatavošana) un piedalties iepirkuma komi-siju dar-b;     nodaas kompetences ietvaros izstrdt un izvrtt iekšjo normatvo aktu, rkojumu un lmumu projektus;     izskatt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sdzbas un priekšlikumus un sa-gatavot atbildes;...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLAJIBAS MINISTRIJA in Amata
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Labkljbas ministrija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierda amatu - Valsts brnu tiesbu aizsardzbas inspekcijas Juridisks nodaas juriskonsults iekšjs kontroles un kvalittes jautjumos (uz nenoteiktu laiku)1.    Amata mris: nodrošint juridisk atbalsta sniegšanu un juridisko jautjumu risinšanu Valsts brnu tiesbu aizsardzbas inspekcijas funkciju kvalitatvai izpildei. Izstrdt iekšjs procedras, kas regul normatvo aktu ieviešanu inspekcijas kompetences jautjumos. Nodrošint inspekcijas iekšjs kontroles un kvalittes jautjumu uzraudzbu.2.    Prasbas pretendentiem:-    atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;-    otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintn;-    profesionl pieredze civiltiesbu un administratvo tiesbu jom;-    pieredze administratvo prkpumu lietas sag...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters