Jobmonitor. Search results for Lawyers

25 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company LATVIJAS JURIDISKAS PALIDZIBAS UN AIZSARDZIBAS BIR in Other
  19.09.2020

  LATVIJAS JURIDISKS PALDZBAS UN AIZSARDZBAS BIROJS CITADELE, SIAmekljam konsultciju un juridisko pakalpojumu sniegšanai attlinti un kltien pieredzjušus, individuli praktizjošus juridisko pakalpojumu sniedzjus (juristus)Pakalpojuma raksturs: konsultcijas un dokumentu sagatavošana attlinti un kltien, prstvbaObligta augstk izgltba tiesbu zintns un praktisk darba pieredzeAtldzba: atbilstoši konsultciju skaitam un darba apjomamLdzam stt CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: info(eta)juridiskapalidziba.lv t. 28671167Ar atbilstošajiem pretendentiem sazinsimies....

 • Company 'LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tieslietu ministrijaizsludina atkltu konkursu uz vakanto KRIMINLTIESBU DEPARTAMENTAJURISTA ierda amatu  Prasbas pretendentiem/-m: •    atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;•    augstk izgltba tiesbu zintn ar jurista kvalifikciju (var pieteikties ar maistra programmas students/-e);•    zinšanas un izpratne kriminltiesbu, kriminlprocesulo tiesbu, administratvo prkpumu tiesbu un citu publisko tiesbu jom, k ar kriminlsodu sistmas Eiropas Savienbas tiesbu jom;•    zinšanas par tiesbu aktu un politikas plnošanas dokumentu izstrdes un virzbas procesu;•    profesionl pieredze jurista darb vai darb tiesu sistm;•    angu valodas zinšanas;•    prasme pielietot teortisks zinšanas praks, prasme izteikt un aizstvt viedokli par kompetenc esošajiem jautjumiem;•    teicamas iemaas darb ar ...

 • Company INCUBE RIGA, SIA in Rīga
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  INCUBE RIGA, SIA aicina darb JURISTUSpecializcija profesij:Starptautisks komercdarbbas un nodoku konsultantsPrasbas:Augstk izgltbaNemazk k 5 gadu pieredze starptautisks auditu kompnijs jurista vai konsultanta amat.Svešvalodu prasmes: Angu, franu un krievuE-pasts saziai: ...

 • Company TIESLIETU MINISTRIJA in Amata
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Tieslietu ministrijaizsludina atkltu konkursu uz vakantoCIVILTIESBU DEPARTAMENTAKOMERCTIESBU NODAASJURISTA ierda amatu Prasbas pretendentiem/-m: atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm, augstk izgltba tiesbu zintn ar jurista kvalifikciju (var pieteikties ar maistra programmas students/-e), zinšanas komerctiesbs un Eiropas Savienbas tiesbu jom, zinšanas par tiesbu aktu un politikas plnošanas dokumentu izstrdes un virzbas procesu, profesionl pieredze jurista darb vai darb tiesu sistm, angu valodas zinšanas, teicamas iemaas darb ar datoru, analtisk domšana, patstvba un iniciatva.  Veicamie pienkumi: tiesbu politikas veidošana komerctiesbu jom, tiesbu aktu projektu, nacionlo pozciju, instrukciju, atts...

 • Company 'PREIĻU NOVADA DOME' in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Preiu novada pašvaldba aicina pieteikties uz jurista amatu (uz nenoteiktu laiku)Prasbas kandidtiem: augstk juridisk izgltba; pieredze publisko iepirkumu jom; pieredze administratvaj proces; pieredze juridisko dokumentu izstrd; pieredze interešu prstvšanai tiesu instancs; normatvo aktu przinšana, spja metodoloiski pareizi atrast, analizt un piemrot tiesbu normas; izteikta analtisk domšana, augsta atbildbas sajta, spja organizt savu darbu un strdt komand; labas iemaas darb ar datoru. Galvenie darba pienkumi: risint ar iepirkumiem saisttos juridiskos jautjumus; izstrdt ...

 • Company Oskars Lapsiņš in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Galvenie darba pienkumi:sagatavot dokumentu, taj skait lgumu projektus.sagatavot atzinumus par dadiem juridiskiem jautjumiem.nodrošint interešu prstvbu tiesvedbs, tostarp, pieteikumu, paskaidrojumu un citas ar tiesvedbu saistts dokumentcijas sagatavošanu, k ar dalbu tiesas sds.sniegt konsultcijas darba devja klientiem.koordint darbu ar zvrintu notru, zvrintu tiesu izpildtju u.c.Pretendentam izvirzts prasbas:augstk izgltba tiesbu zintns,pieredze juridiska rakstura darb ne mazka par 10 gadiem,darba pieredze apdrošinšan ne mazka par 3 gadiem;pieredze juridiska rakstura dokumentu sastdšan,augsti attsttas analtisks prasmes,latviešu, krievu un angu valodas zinšanas augstkaj C2 lmen,teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office.Piedvjam:i...

 • Company Gita Rubīna in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Zemgales apgabaltiesas zvrinta notre Gita Rubna (re. nr. 28077810103), ar prakses vietu Tukum aicina darb: juristu (uz nenoteiktu laiku)Galvenie darba pienkumi:·         dokumentu sagatavošana;·         lietvedbas vešana un biroja darba organizšana; ·         komunikcija ar klientiem.Prasbas:·         otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintn un jurista kvalifikcija;·         patstvba, precizitte, atbildbas sajta un spja plnot veicamos darbus;...

 • Company LEX GOLD, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums SIA "LEX GOLD" aicina darb juristu/i.Prasbas:- augstk izgltba (var pdjo kursu students);- pieredze juridisko dokumentu sagatavošan, iepriekšj pieredze cits valsts vai jurisdikcijs tiks uzskatta par priekšrocbu;- LR, EU (citu jurisdikciju) likumdošanas zinšanas;- lgumu sastdšana;- sava darba plnošana, citu darbinieku kontolšana;- jauno klientu piesaistšana;- darbs ar mjas lapu;- krievu, latviešu, angu valodu brv prvaldšana;Motivcijas vstuli un CV stt uz epastu - ...

 • Company V.C. GROUP, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  V.C. GROUP, SIABvniecbas uzmums mekl juristu ar zinšanm starptautiskajs tiesbs ar novirzienu bvniecb un nekustamaj pašum.Parsbas kandidtam:- Diploms jurisprudenc;-Angu valodas zinšanas;-Krievu valodas zinšanas;- citu valodu zinšana tiks uzskattas par priekšrocbu;-Labas datorprasmes (MS Excel, MS Word);-Stratisk domšana;- Mka tri reat un risint problmsitucijas.Iespjami darba braucieni Skandinvij un Eirop.Vlams stt CV uz epastu: ...

 • Company VESELĪBAS INSPEKCIJA in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Aicinot pievienoties msu komandai uz sadarbbu vrstus, atsaucgus kolus, Veselbas inspekcijaizsludina atkltu konkursu uz divm vakantajm Juridisk departamenta jurista ierda amatiem (uz nenoteiktu laiku)(profesijas kods 2611 01) Ja Tev ir:-    akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintn un jurista kvalifikcija,-    2 gadu pieredze valsts prvald un jurista specialitt;zinšanas un prasmes:-    valsts prvaldi reglamentjošo normatvo aktu jom,-    normatvo aktu projektu izstrd,-    lietvedb un darb ar datoru,-    valsts valodas prasmes C2 lmenis, vlamas divu svešvalodu (angu, krievu) zinšanas;Tavi galvenie pienkumi bs:-    sagatavot administratvo aktu projektus,-    izvrtt sagatavoto dokumentu tiesiskumu, t.sk. atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem,-    sniegt atbal...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Amata
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDJURISTUPašvaldbu departamentaPašvaldbu prraudzbas noda(divas valsts civildienesta ierda amata vietas)MS TEV UZTICSIM:nodrošint pašvaldbas darbbas tiesiskuma uzraudzbu, tai skait izvrtt pašvaldbu pieemtos saistošos noteikumus, sagatavot atbilu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, valsts un pašvaldbu iestu vstulm, sagatavot priekšlikumus grozjumiem normatvajos aktos pašvaldbu prraudzbas jom un citu dokumentu projektus.SAGAIDM, KA TEV IR:augstk akadmisk vai otr l...

 • Company Satiksmes ministrija in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company RIGAS DOMES PASVALDIBAS IENEMUMU PARVALDE in Rīga
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AMATS – EKSPERTS TIESBU JAUTJUMOS JURIDISK NODA (profesijas kods – 2611 01)Pieredze un profesionls zinšanas:1.    Darba pieredze juridisku jautjumu risinšan. 2.    Zinšanas un pieredze nodoku un nodevu administršan tiks uzskatta par priekšrocbu.3.    Pieredze normatvo aktu izstrdšan un projektu aizstvšan tiks uzskatta par priekšrocbu.4.    Tiesu prakse ne mazk par vienu gadu.Izgltbas prasbas: augstk izgltba jurisprudenc.Valodu zinšanas prasbas: Latviešu valodas zinšanas augstkaj lmen un krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen.Personisks pašbas: Prasme argumentt un paust savu viedokli, analtisk domšana, precizitte, labas saskarsmes prasmes, patstvba.Galvenie pienkumi: 1.    Izstrdt priekšlikumus ar nodoku administršanu un lietošanas mru noteikšanu saistto normatvo aktu pilnveidošanai Rgas...

 • Company VALSTS ROBEŽSARDZE in Ventspils
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Valsts robesardzes Ventspils prvaldes veckais inspektorsJurists Ja Tev ir:        -  nepieciešama I lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintnes tematiskaj jom;- nepieciešama vismaz 1 (viena) gada pieredze darb tiesbu zintnes jom, vlama dienesta pieredze Iekšlietu ministrijas sistmas iestds;- vlamas krievu valodas zinšanas, angu valodas zinšanas B1 lmen atbilstoši Eiropas kopgajm pamatnostdnm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);- prasme strdt ar datorprogrammm (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un interneta prlkprogrammas);- pirms stšans amat nepieciešams saemt 2.kategorijas (slepeni) specilo atauju pieejai valsts noslpuma objektiem. Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes dinamisk darb un: ...

 • Company 'LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA' in Amata
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tieslietu ministrijaizsludina atkltu konkursu uz vakantajiem NOZARU POLITIKAS DEPARTAMENTA  KRIMINLSODU IZPILDES POLITIKAS NODAAS un POLITIKAS IZSTRDES UN RELIIJAS LIETU NODAASJURISTA ierda amatiem  Prasbas pretendentiem/-m: •    atbilstba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasbm;•    augstk izgltba tiesbu zintn ar jurista kvalifikciju (var pieteikties ar maistra programmas students/-e);•    profesionl pieredze jurista darb vai darb tiesu vai tiesbaizsardzbas (t.sk. soda izpildes) iestu sistm;o    angu valodas zinšanas;o    labas iemaas darb ar datoru (MS Office un interneta prlkprogrammas);o    prasme izteikt un aizstvt viedokli par kompetenc esošajiem jautjumiem un spja saskaot atširgus viedokus;•    spja strdt komand, k ar veikt patstvgi izpildmus uzdevumus;•    analtisk domšana, in...

 • Company B-BETONS, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Strauji augošs uzmums SIA “B-Betons”, re.nr. 44103106988, aicina savai komandai pievienoties juristu.Pienkumi:-    Sagatavot, izskatt dada veida lgumus, nolikumus, pieteikumus, protokolus u.c. veida dokumentus, kas nepieciešami uzmuma saimniecisks darbba veikšanai-    Bvniecbas lgumu sagatavošana un izskatšana atbilstoši valsts likumdošanai;-    Izvrtt darjumu juridiskos riskus, sagatavot argumenttus priekšlikumus, atzinumus;-    Sniegt ikdienas juridisko atbalstu uzmuma vajadzbm;-    Prstvt uzmumu attiecbs ar sadarbbas partneriem, valsts un pašvaldbu iestdm.No Tevis sagaidm:-    Augstk juridisk izgltba;-    Pieredze ldzvrtg amat, tai skait darb ar starptautisku lgumu izskatšanu, vlams bvniecbas jom;-    Teicamas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas gan mutvrdos, gan rakstos;-    Laba...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Valsts policijas Galvens administratvs prvaldes Juridisk birojaTiesisk nodrošinjuma nodaasjuristsProfesijas kods – 2611 01Visprjie darba pienkumi:-    izstrdt civiltiesisku lgumu, sadarbbas lgumu un vienošans projektus, k ar organizt šo lgumu noslgšanu;-    veikt citu Valsts policijas struktrvienbu sagatavoto sadarbbas lgumu vai vienošans projektu iepriekšjo tiesiskuma papildprbaudi;-    izskatt, analizt un sagatavot atzinumus par Iekšlietu ministrijas, citu institciju, k ar Valsts policijas struktrvienbu sagatavotajiem dokumentu projektiem par Valsts policijas darba nodrošinšanas un uzlabošanas jautjumiem, nodrošinot normatvo aktu ievrošanu;-    izskatt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sdzbas un sagatavo atbilu vai administratvo aktu projektus;-    sagatavot prasbas pieteikumu,...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekljam jaunu koli – juristu.Brnu Slimncas misija ir rstt, aprpt, mct un iedvesmot t, lai brniem Latvij btu iespjami veselgka un pilnvrtgka dzve. Šs misijas realizšana ir atkarga no cilvkiem, kas strd pie mums, td apzinmies, ka motivti un iesaistti darbinieki ir Brnu Slimncas nozmgk vrtba.Prasbas kandidtiem: Akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintu jom (Jurista kvalifikcija)Vismaz 2 gadu pieredze jurista darb. Tiesbu sistmas un normatvo prasbu darba tiesbu, civiltiesbu, komerctiesbu un veselbas aprpes jom przinšana. Prasme strdt ar MS Office programmatru lab lietotja lmen un spja apgt jaunas sistmas.Prasmes juridiski korekti noformt dokumentus un noformult argumentus.Labas anal...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Ogres novada pašvaldba (re.Nr.90000024455) izsludina konkursu uz vakanto Ogres novada pašvaldbas centrls administrcijas “Ogres novada pašvaldba” Juridisks nodaas jurista amatu Prasbas pretendentiem: akadmisk augstk izgltba vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintns (jurista kvalifikcija); vismaz divi gadi praktisk darba pieredze valsts prvald vai pašvaldbas iestds jurista amat, tai skait pieredze tiesvedb; vlama darba pieredze lmumu, privttiesisko un publisko tiesbu lgumu, starpresoru vienošanos un citu tiesbu aktu projektu izstrdšan;prasme strdt ar datoru lietotja lmen un informcijas sistmm (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, elektronisks tabulas, valsts datu sistmas e-pasts un internets);valsts valodas prasmes augstkaj lmen („C” lmea 2. pakpe) un vlamas vienas svešvaloda...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Other
  07.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Ozolnieku novada pašvaldba  aicina darb juristu/-i Galvenie pienkumi: risint juridiska rakstura jautjumus un izvrtt dokumentu projektu atbilstbu spk esošo normatvo aktu prasbm, k ar vajadzbas gadjum izteikt savas piezmes, iebildumus un priekšlikumus; izstrdt un izvrtt pašvaldbas saistošo noteikumu projektus, lgumu projektus un iekšjos normatvos aktus; juridisko konsultciju un rekomendciju sniegšana pašvaldbas administrcijas un iestu vadtjiem un darbiniekiem; sniegt atbalstu publisko iepirkumu jautjumos un piedalties publisko iepirkumu dokumentu izstrd; prstvt pašvaldbas intereses tiess un cits institcijs; nepieciešambas gadjum piedalties Domes un komiteju sds. Prasbas: 2 lmea augstk izgltba tiesbu zintns; uz pašvaldbm attiecin...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekljam jaunu koli – Juristu - datu drošbas specilistu Brnu Slimncas misija ir rstt, aprpt, mct un iedvesmot t, lai brniem Latvij btu iespjami veselgka un pilnvrtgka dzve. Šs misijas realizšana ir atkarga no cilvkiem, kas strd pie mums, td apzinmies, ka motivti un iesaistti darbinieki ir Brnu Slimncas nozmgk vrtba.Prasbas kandidtiem: Akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba tiesbu zintu jomDatu aizsardzbas specilista kvalifikcijas apliecba (priekšrocba pretendentiem, kuri ir reistrti Datu valsts inspekcijas Personas datu aizsardzbas specilistu reistr)Praktisk pieredze informcijas sistmu drošbas jom tiks uzskatta par priekšrocbuIT drošbas un IT audita jom apliecinošs sertifikts, piemram, CIS...

 • Company ZVERINATA NOTARE ARITA RATENIECE, PUBLIC_BODY in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  VIDZEMES APGABALTIESAS ZVRINTA NOTRE ARITA RATENIECE aicina darb: juristu (uz nenoteiktu laiku, ar prbaudes laiku, darba vieta Css)PRASBAS:- vlama 2. lmea profesionl augstk izgltba, juridisk;- precizitte, rpba, atbildba un loiska domšana, pildot uztictos pienkumus;- spja strdt paaugstintas intensittes un ierobeota laika apstkos;- pozitva un lietiša attieksme darb ar klientiem;- prasme patstvgi plnot darba uzdevumus, nosakot priorittes konkrtu darbbu veikšanai;- labas iemaas darb ar datoru.DARBA APRAKSTS:- dokumentu projektu sagatavošana;- biroja ikdienas darba nodrošinšana;- komunikcija ar klientiem kltien un telefoniski.PIEDVJU:- pilnas slodzes darbu;- izaugsmes iespjas;- darba alga bruto no 700 EUR;- darba vietas adrese: Uzvaras bulvris 16, Csis, Csu nov.Pi...

 • Company XIMTRA, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  XIMTRA, SIAJURISTSGalvenie darba pienkumi:- Klientu interešu prstvba šrjtiess, visprjs jurisdikcijas tiess.-  dokumentu juridisk prbaude Investicijas projektos;-  Dokumentu sagatavošana iesniegšanai ties.Zinšanas un prasmes:-  vismz 5 gadu pieredze Civiltiesbu jom;-  izpratne un pieredze Civiltiesbas korporatvo un citu saistto tiesbu nozaru, praktiskpielietošan;-  labas prasmes darb ar datoru (MS Office);-  augsts mutisks un rakstisks sazias lmenis;-  izcilas krievu valodas zinšanas;-  izpratne Krievijas Federcijas Civiltiesbu likumdošan;-  uz klientu orientta pieeja.Darba devja kontaktinformacija:Epasts: ...

 • Company RIGAS PILSETAS PASVALDIBA in Rīga
  07.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Rgas domes pašuma departaments izsludina konkursu uz vakanci: Bvju sakrtošanas prvaldes Juridisks nodaas projektu vadtjs – juristsAMATA MRIS:Nodrošint Rgas pilstas pašvaldbas administratvaj teritorij esošu cilvku drošbu apdraudošu, sagruvušu vai pilstvidi degradjošu ku (bvju) klasifikciju un piespiedu sakrtošanuGALVENIE AMATA PIENKUMI:•    Gatavot administratvo aktu, sarakstes dokumentu un citu dokumentu projektus, Rgas domes lmumu, noteikumu un citu tiesbu aktu projektus•    Kontrolt noteikto ku (bvju) sakrtošanas pienkumu izpildi, tai skait nodrošint administratvo aktu piespiedu izpildi (izemot aizvietotjizpildi), k ar kontrolt izdoto izpildrkojumu un noslgto administratvo lgumu izpildi•    Prstvt Rgas pilstas pašvaldbas intereses tiess un attiecbs ar trešajm personmPRASBAS PRETENDENTIEM...

 • Company Nauris Miglavs in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Zvrinta tiesu izpildtja Naura Miglava birojs aicina darb juristuDarba apraksts:dokumentu sagatavošana un analze saistb ar nolmumu izpildi;personu konsultšana ar nolmumu izpildi saisttos jautjumos pa tlruni un kltien;informcijas ievadšana un apstrde Izpildu lietu reistr.Nepieciešams prasmes:pabeigtas vai sekmgas studijas tiesbu zintn;augsta atbildbas sajta, precizitte, stresa noturba, prasme patstvgi plnot darbu, nosakot priorittes darbbu veikšanai;·         teicamas latviešu valodas zinšanas;pozitva un lietiša attieksme darb ar klientiem;labas zinšanas lietvedb un iemaas darb ar datoruPiedvjam:profesionls izaugsmes un apmcbu iespjas;labus darba apstkus, darba vietu Csu pilstas centr;...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters