Jobmonitor. Search results for Industrial and production engineers

17 Jobs found

Used filters:
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Skonto Plan Ltd, SIA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Skonto Plan Ltd (re. nr. 40003079615)aicina darb Ineniera asistentu/-iGalvenie amata pienkumi:Ineniera uzraudzb pildt deletos uzdevumus – veikt konstrukciju detalizciju un specifikciju sagatavošanu;Noformt rasjumus atbilstoši rasjumu izstrdes kvalittes prasbm un nepieciešambas gadjumos veikt to labošanu;Citi ar projektšanas procesu saistti uzdevumi (reistru aizpildšana un uzturšana, failu sagatavošana utml.).Prasbas:-      augstk izgltba bvniecb (vai izgltba saistb ar tehniskajm zintnm), var bt pdjo kursu students/-e-      labas datora prasmes (MS Office, AutoCad)-      labas angu  valodas zinšanas run un rakstos, vlamas latviešu valodas zinšanas-      labas komunikcijas un saskarsmes prasmes, emocionls briedums...

 • Company SAKTA, SIA in Tukums
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "SAKTA" Tukums (re. nr. 49203003060) aicina darb:aprbu konstruktoru.Prasbas:Izgltba aprbu konstruktora specialitt;Vlama iepriekšja pieredze darb ar datorprogrammu "Gerber". Skkai informcijai zvant uz tlr.: 63123181...

 • Company FRITEKS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Friteks" , reistrcijas nr.42103086715 saistb ar gadjuma darbu spirta raotnes rpnc Iecav  uz noteiktu laiku (6 mnešiem) aicina darb raošanas sagatavošanas inenieri (1 vakance)Galvenie darba uzdevumi:- sagatavot un kontrolt jaunas iekrtas montas procesu un t atbilstbu saraot vajadzgo produktu;- ieviest jauna produkta tehnoloisko procesu; - veikt zintnisko darbu iekrtas saraot produkta testšan;Pieteikties: stot CV - vai pa tlruni: 29439998...

 • Company ARPUS, SIA in Misas
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Alus dartavas iekrtu uzstdšana un palaišanaRecepšu veidošanaTehnisko risinjumu izstrdšanaPilna alus raošanas procesa vadba (iesala malšana, misas filtršana, vršana, apiošana, raudzšanas kontrole)Alus liešana mucs, bundsKontakti: t. 26480478...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Msu klients -  lielkais inovatvs veikalu, tirdzniecbas aprkojuma dizaina un raošanas uzmums sav komand aicina:KONSTRUKTORUGalvenie pienkumi:Konstrut un rast dadus izstrdjumus, veikalu aprkojumus, mbeles.Pielgot rasjumus raošanas iespjm, meklt efektvus risinjumus.Paredzt iespjams problmas un efektvi komunict ar raošanas komandu.Prasbas:Labas datorprasmes (MS Office, SolidWorks).Vlams pieredze mbeu konstrušan.Vlama augstk tehnisk izgltba.Labas latviešu un vlams angu valodas zinšanas.Uzmums piedv:Darbu ar interesantiem starptautiskiem projektiem;Apdrošinšanas polisi pc prbaudes laika;Darba datoru un telefonu;Aizraujošus korporatvos paskumus....

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Msu klients - lielkais stikla pakešu, lmju un hermetizjošo mastiku raotjs Baltij, starptautiskas grupas uzmums,  sav komand aicina: Produktu attstbas galveno inenieri/vadtju Galvenie pienkumi:Informcijas ievkšana un apkopošana par uzmuma produktiem no klientiem, konkurentiem, sertificjošm institcijm un laboratorijm, nodošana uzmuma specilistiem, esošo problmu un jaunu produktu attstbas procesu koordinšana.rja komunikcija ar klientiem par produkta kvalitti, sastvu, produkta savienojambu, aizvietojambu, reionlajam prasbm.Sdzbu un reklamciju izskatšana, procesa koordincija, rpnieciskie testi pie klientiem pa visu pasauli, produkta sertifikcija.Jauno produktu izstrdes un pilot partijas raošanas procesa koordincija – eksperimentlo produktu testšana, tmu definšana ptniecbas nodaai, produkta kome...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Msu klients – starptautiska msdienga kompnija, lielkais stikla pakešu, lmju un hermetizjošo mastiku raotjs Baltij, sav komand aicina: Galveno tehnologuGalvenie pienkumi:Sagatavot tehnisko dokumentciju un sistmas.Ieviest jaunas tehnoloijas raošan.Attstt un pielgot raošanai jaunus produktus.Optimizt tehnoloiskos procesus.Sadarboties ar rjiem partneriem tehnoloiskajos jautjumos.Przint misks raošanas procesa sastvdaas.Uzraudzt produkta raošanu un efektvu iekrtu darbbu.Prasbas:Vlama augstk tehnisk izgltba.Vlama iepriekšja darba pieredze ldzg amat ne mazk k 2 gadi.Spja darboties komand.oti labas spjas plnot un organizt.oti labas analtisks un komunikcijas prasmes.Labi attsttas spjas izvrt...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Msu klients -  Lielkais un inovatvkais Ziemeeiropas modulro konstrukciju raotjs aicina pievienoties komandai:RAOŠANAS TEHNOLOGUGalvenie pienkumi:Iesaistšans projektšanas proces, produktu, tehnisko un materilu risinjumu izstrdšan, raošanas stratisk plnošan sadarbb ar raošanas komandu.Rasjumu prbaude kop ar projekttjiem, projekta noviru noteikšana, risinjumu meklšana.Sadarbba ar uzmuma iesaisttajm struktrvienbm, tehnoloisko raošanas karšu sastdšana.Jauno risinjumu, materilu, inovciju, tehnoloiju ieviešana un pilnveidošana.Prasbas:Vlama tehnologa pieredze raošanas uzmum.Teicamas datora prasmes, vlams AutoCad zinšanas.Vlams augstk izgltba bvniecb vai innierzintns.Prasme efektvi plnot darba laiku un strdt komand.Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas.Uzmums piedv:Radošu, inovatvu, ar e...

 • Company PLASTIC CARD ENTERPRISE (LATVIA), SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Plastic Card Enterprise Latvia", re.Nr.40203220376aicina darbRAOŠANAS INENIERIS (profesijas kods 214124).Iekrtu uzstdšana, palaišana un rezerves dau pastšana;Tehnikas drošbas parametru testšanu un kvalittes kontrole; Spja patstvgi organizt savu darbu.Karšu risinjumi un terminli.Biometrisks identifikcijas jdziens un veidi.Darba vietas adrese: LV-2167 Mrupes nov., Mrupe, Plieciema iela 5.Darba laiks: no 8:00 ldz 17:00 Kontaktinformcija:Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties tehniskajai daai -INENIERI raošanas iekrtu apkalpošan.Pamatpienkums:Darbu plnošana un organizšana.Iekrtu tehnisk stvoka nodrošinšana.Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze ineniera amat,Par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze prtikas rpniecbas iekrtu apkalpošan,Zinšanas pneimatik, elektroautomtik,Pieredze darb ar metinšanas iekrtm,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba kvalittei,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.DARBA VIETAS ADRESE: "Grvas", Nkotne, Gldas pagast...

 • Company SMEKO ProjektES, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nepieciešams przint: Autocad/zwcad. Ar pieredzi un prasmm izstrdt AR un BK daas. Lgums uz epastu stt nelielu aprakstu par sevi un darba pieredzes aprakstu. Darbs biroj Olain. E-pasts: ...

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz konstruktora (-es) amatu konstruktoru noda.KONSTRUKTORS(-E) (kods 2141 21)Darba pienkumi: Konstruktvo aprinu veikšana; Rasjumu izstrdšana; Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze konstrušan un projektšan; Vlama tehnoloisko procesu przinšana; Prasme strdt ar MS Office programmm; Solidworks vai Solid Edge programmu zinšanas;Tehnisk un loisk domšana, lai analiztu, sinteztu un sistematiztu informciju par raošanu;Spja strdt patstvgi un komand;Spja izlemt un atbildt par pieemtajiem lmumiem; Vlme mcties, attstties un sasniegt mrus. Ms piedvjam: Dinamisku darb...

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Stabils, pieredzes bagts Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz tehnologa amatu tehniskaj noda.TEHNOLOGS (kods 2141 20)Darba pienkumi: Ienkošo rasjumu apstrde;Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana; Tehnoloisko procesu datu bzes izstrde un ieviešana;Projektu tehnisko aprinu veikšana;Tehnisks dokumentcijas izpilde; Metla konstrukciju montas kontrole; Ldzdalba metla konstrukciju raošanas tehnoloisko procesu organizšan; Raošanas, tehnoloisko procesu uzlabošana, optimizcija; Tehnoloisko operciju normšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze tehnologa darb; Rasjumu lastprasme; Prasme strdt ar MS Office pro...

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz konstruktora (-es) amatu konstruktoru noda.KONSTRUKTORS(-E) (kods 2141 21)Darba pienkumi: Konstruktvo aprinu veikšana; Rasjumu izstrdšana; Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze konstrušan un projektšan; Vlama tehnoloisko procesu przinšana; Prasme strdt ar MS Office programmm; Solidworks vai Solid Edge programmu zinšanas; Tehnisk un loisk domšana, lai analiztu, sinteztu un sistematiztu informciju par raošanu;Spja strdt patstvgi un komand; Spja izlemt un atbildt par pieemtajiem lmumiem; Vlme mcties, attstties un sasniegt mrus. Ms piedvjam: ...

 • Company AGB SERVISS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AGB SERVISS, SIA214121 KONSTRUKTORSApkures iekrtu konstrukciju veidošana;Ineniertehnisko aprinu veikšana;Katlu mju mehnismu konstrušana;Tehnisks dokumentcijas izstrde.Aicina pastvg darb  konstruktoru/projekttju ar augstko vai nepabeigtu augstko izgltbu siltumenertikas, siltumtehnikas vai mašnbves jom, var bt students, iespjams strdt nepilnu slodzi.  Vilis Tlrunis:  29410301  E-pasts:   ...

 • Company AGB SERVISS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AGB SERVISS, SIA214121 KONSTRUKTORSApkures iekrtu konstrukciju veidošana;Ineniertehnisko aprinu veikšana;Katlu mju mehnismu konstrušana;Tehnisks dokumentcijas izstrde.Aicina pastvg darb  konstruktoru/projekttju ar augstko vai nepabeigtu augstko izgltbu siltumenertikas, siltumtehnikas vai mašnbves jom, var bt students, iespjams strdt nepilnu slodzi.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company RT METALS, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ja Jums piemt:Vlam pieredze vai zinšanas konstrušan un projektšan;Prasme strdt ar CAD (Inventor, Solidworks, AutoCAD) programmm;Angu valodu zinšanas;Ms piedvjam:Darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;Apmcbas iespjas;Labu atalgojumu, skot ar 1,005.00 EUR (bruto) prbaudes laik.ApdrošinšanaDarba vieta: Liepja, Laboratorijas iela 20Pilns darba laiksGaidsim Jsu CV uz e-pastu: Tlr. 634 89390, vairk par mums: vai ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Industrial and production engineers Edit filters