Jobmonitor. Search results for House builders

137 Jobs found

Used filters:
 • House buildersx
Displaying 1-50 of 137 results.
 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, mekl BVNIEKUDarba pienkumi:    -montas darbi,    -betonšanas darbi,    -stiegrošanas darbi,    -veidu montaas un demontaas darbi,    -mršanas, apmešanas, flzšanas, iekštelpu apdares darbi.    Ms piedvjam:   -konkurtspjgu atalgojumu,   -socils garantijas,   -draudzgu kolektvu,   -labus darba apstkus,   -darbs ir saistts ar komandjumiem: Latvij, Vcij un Zviedrij.Ldzu stit CV uz e-pastu: " rel="nofollow">...

 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, aicina darb KU CELTNIEKUku celtnieks ierko ku pamatus, veic jebkura veida ku konstrukciju montu, izpilda betonšanas, mršanas, apmešanas, flzšanas darbus, klj grdas, apšuj sienas ar ipškartona loksnm, uzstda karkasa starpsienas, mont uzkarinmos griestus, veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalittes prasbm.Priekšrocbas darbiniekiem, kuri spj patstvgi plnot un organizt darba uzdevuma izpildi, pielietot tmšanas pamatprincipus, prot novrtt bvdarbu apjomu, veicamo uzdevumu darbietilpbu, aprint nepieciešamo materilu daudzumu, k ar  veikt aprinu, pc bvprojekta rasjuma un  izstrdt specifikciju, sagatvot raošanas rasjumu, izstrdt detazmjumu, savienot ineniertklu, noformt bvprojektu;CV stt uz e-pastu. sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks uzaicint...

 • Company AKVILONS Z, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bvniecbas uzmums ar 14 gadu pieredzi, mekl jaunus, strdt gribošus  darbiniekus, celtniecbas/bvniecbas jom. Veicamie darbi: Špaktelšana, Betonšana, Krsošana, Fasdes siltinšana, u.c....

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ROYAL BUVE, SIABVNIEKS (711102)Prasmes un pienkumi:Fasu restaurcija un remonts (monta, apdare, krsošana)Mršanas darbi Iekšjs un rjs apdares darbi, flzešanaciti bvniecbas darbiPrasbas:Pieredze profesij ne mazk k 3 gadiAtbildba un krtbaKomunikcijas prasmes un spja strdt komandDarba vieta  Rga un visa Latvijas teritorijaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ROYAL BUVE, SIAAicina darb BVNIEKU Prasmes:Fasu restaurcija un remonts monta, apdare, krsošana);Mršanas darbi;Iekšjs un rjs apdares darbi, flzešana;citi bvniecbas darbi;Prasbas:Pieredze profesij ne mazk k 3 gadi;Atbildba un krtba;Komunikcijas prasmes un spja strdt komand;Darba vieta Rga un visa Latvijas teritorijaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company MARIBUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums Maribuve mekl  Bvniekus. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LASE, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu firma "LSE", re.Nr. 40103054247, aicina darbKU CELTNIEKUS/-CES (profesiju klasifikatora kods 7111 01)Darba pienkumi: - veikt dada veida celtniecbas darbus (mazstvu ku, savrupmju, palgkas); - strdt ar darba devja aprkojumu, ievrojot higinas, ugunsdrošbas, vides un darba aizsardzbas noteikumus; - sagatavot bvlaukumus; - veikt bvdarbus; - uzstdt koka vai ieu sienu, starpsienu un griestu karkasus; - montt ipškartona plksnes; - bvt jumta konstrukcijas no koka; - montt bvniecbas detaas, kas izgatavotas no koka un koka materiliem, veikt citus ldzga satura uzdevumus;Prasbas kandidtiem:• vlama darba pieredze ldzg amat;• przint darbu tehnoloisko procesu un to pareizu secbu;• prasme lietot darbam nepieciešamus darbarkus, pašizgltoties, pilnveidot prasmes un ie...

 • Company PVC MARUPE, SIA in Mārupe
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  PVC MARUPE, SIAPiedvjam darbu atbildgajam logu, durvju un stikloto konstrukciju monttjam.Tavos pienkumos bs:Kop ar mazk kvalifictiem koliem nodrošint Mrupes logu izgatavoto logu, durvju un stikloto konstrukciju uzstdšanu objekt, tsk. veikt:Produkcijas uzkraušanu uz transporta un stiprinšanuPiegdt produkciju, sevi un kolus uz objektuSazinties ar kontaktpersonu bvobjekt un pieemt darbu frontiPrliecinties vai bvobjekta stvoklis atbilst montas darba uzdevum nordtajamPrbaudt vai veikta aiu sagatavošana montas darbiem, saskaojot ar tiešo vadbu saskaot aiu sagatavošanas darbu apjomu, termius un risinjumus. Atbrvot montas vietu, saskaot ar tiešo priekšnieku papildus darbu apjomu, ja tdi rodsiesVeikt veco logu un durvju saudzgu demontu un nogdt bvgruus ldz transportam tlkai uztilizcijaiIzvietot log...

 • Company FERVIT 5, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs saistts ar komandjumiem, darbs augstum. Vlama izpratne par jumia darbu. Zvant:22330237...

 • Company IKA Construction, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Pieemsim darb celtniekuKontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company Ošukalns celtniecība, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   SIA "Ošukalns celtniecba" pastvg darb aicina bvnieku.  Ms piedvjam:- Darbu profesionl bvniecbas uzmum visa gada garum; - Konkurtspjgu un savlaicgu atalgojuma izmaksu uz bankas kontu;- Standarta darbalaiku- piecu dienu darba neda;- Nodrošinsim ar visu nepieciešamo darba izpildei (instrumentiem, darba aprbu, apmcbm u.c.).Skka informcija un pieteikšans: - Uzmuma biroj, Brvbas iel 2D, Jkabpil- vai nostot CV uz e-pastu: Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrdes likumu, SIA „Ošukalns celtniecba” inform, ka: 1. Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs vakances konkursa norisi;2. Personas datu apstrdes przinis ir SIA „Ošukalns celtniecba”, kontaktinformcija: Brvbas iela 2C, Jkabpils, LV-5201....

 • Company SMD Crew, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD Crew, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company PELERI in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Celtniecbas uzmums aicina darb ku celtnieku.Darba objekti Jelgav, RgE-pasts: ...

 • Company ARMEG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam logu meistaru Valmier!Logu bze - PVC logi – gatav produkcija – izgatavošana pc klientu vlmmKas jdara?- Logu mršana pie klientiem- Logu demonta/monta- Aiu apdares- Citi ar logiem saistti darbiKo no Tevis gaidam?- Atbildbas sajtu- Fizisku izturbu- B kategorijas autovadtja apliecbu- Pieredzi bvniecb, logu montšanKo piedvjam?- Draudzgu kolektvu- Atsaucgu vadbu- rtus darba apstkus- Izaugsmes iespjas- Stabilu atalgojumu- Transportu un instrumentus nodrošina uzmumsLdzam nostt CV un pieteikumu ar nordi ''Logu meistars Valmier" uz e-pasta adresi ...

 • Company Silver Standart Houses, SIA in Birzgale
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Bvkonstrukciju monttjs: Viena vesela slodzeUz nenoteiktu laikuNormls darba laiksrvalstu komandjumi Eiropas SavienbAlga skot no EUR 1000-3500 brutoDarba vieta: Liepu iela 5, Birzgale, eguma novadsPienkumi: Izgatavot koka konstrukciju elementus Uzstdt dada veida koka konstrukcijas Koka elemetu siltinšana Dadu apšuvuma plkšu monta Veikt darbu atbildgi un atbilstoši kvalittes prasbm Prasbas kandidtiem:Profesionla pieredze ldzg amat.Prasme last projekta rasjumus, plnus.Latviešu valodas zinšanas, ieteicamas ar angu un krievu valodas zinšanas.Vidj profesionl izgltba (ieteicams).Augsta precizitte.Spja last rasjumus.Atbildbas sajta un loisk domšana.Gatavs mcties un apgt jaunas zinšanas darba viet.Gatavs ilgtermia darba attiecbm.Ms piedvjam:Profesionls izaugsmes iespjas.Konkurtspjgu atalgo...

 • Company KORO BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Celtniecbas uzmums SIA „KORO BVE” dibints 2001.gad. Uzmums veic sekojošus darbus: bvprojektu vadba monolto un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju betonšana betona grdu izbve grdu un kpu prkljumi energobvniecba SIA “KORO BVE” aicina sav komand BVNIEKUSPrasbas kandidtiem: spja strdt pastvgi un komand Galvenie pienkumi: Sakrtot darba vietu atbilstoši tehnoloijas prasbm un darba drošbas noteikumiem; Saska ar nordjumiem nokraut celtniecbas materilus un inventru bvobjekt un izvietot tos darba viet; Veikt rokas darba instrumentu prbaudi; Uzstdt un demontt palgierces − sastatnes...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb sauss bves monttju. Darba pienkumi: montt ipškartona plksnes; ierkot sauss grdas, uzstdt logu un durvju blokus, palodzes; siltint sienas un grdas; uzstdt logu un durvju blokus, palodzes; veikt kas bvelementu misks apstrdes darbus; veikt kas bvelementu konservcijas darbus; montt bvniecbas detaas, kas izgatavotas no koka un koka materiliem, alumnija, nersjoš trauda, krsainajiem metliem, keramikas, plastmasas un citiem materiliem; veikt rjo un iekšjo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekrto griestu, grdu konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montas darbus ar sauss bves tehnoloijm, darb izmantojot ipškartonu, metla karkasa profilus un izolcijas materilus, ipsi, ipša ljumus un dekoratvos dizaina elementus; veikt virsmu apdar...

 • Company LATBAUS, SIA in Saules
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Firmai vajadzgi saules bateriju monttjiIespjami komandjumi uz Vciju.Pieteikšans pa kontakttlruni 26459257 (Izpilddirektors SIA "Latbaus" Aleksandrs Ksendzovs)...

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ROYAL BUVE, SIAAicinm darb BvniekusPrasbas kandidtiem· Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba;· Precizitte pildot darba uzdevumus,  prasme last rasjumus;· Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;· Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte; Ms piedvjam:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;· rtus darba apstkus;· Darba aprbus un aprkojumu;Darba vieta: Rga un rpus Rgas - citos Latvijas reionos, ES/EEZ valsts un Šveic  (ja darbs komandjum - ar dzves vietas nodrošinšanu).Darba laiks: 8-17Darba alga: no 1076 Eiro/mnesGaidsim Jsu CV uz e-pastu: ,vai zvaniet pa tlr. + 371 200733337...

 • Company Kingalis, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pievienoties msu komandai celtniecbas meistarus.Darba pienkumi- Iekšdarbu meistari (flzšana, reipša darbi, špaktelšana, apmešana, grdas u. c.)- rdarbu meistari (betonšana, mršana, jumti, labiekrtošana u. c.)Prasbas kandidtiem- Darba pieredze bvniecb vismaz 2 gadus.- Precizitte darbu izpild un augsta atbildbas sajta. Bez kaitgiem ieradumiem.Iespja braukt komandjumos.Vlams persongais autotransports.Iespja strdt virsstundas.CV lgums stt uz e-pastu:  ...

 • Company ARTPROFS, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Visi celtniecbas darbi. Darbs objektos Latgales reion.Pieteikties zvanot uz tlr. 22338032 Sergejs...

 • Company RETT LAT, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA RETT LAT re.Nr. 40203097539 (darbiekrtošanas pakalpojumu sniegšanas licences Nr.20/2018)Piedvjam darbu meistariem, kam padodas celtniecba, k ar tiem, kas vls apgt šo amatu, Latvij, Rg. Ms piedvjam: attstbas un izaugsmes iespjas;sakrtotu darba procesu; efektvu tehnoloiju un iekrtu pielietošanu darba izpildei;progresvu atalgojumu par teicami paveiktu darbu;Mekljam atsaucgu komandas biedru, kurš dos savu pienesumu kopjai uzmuma attstbai....

 • Company EKSPRO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Ekspro aicina darb  SAUSS BVES MONTTJUS.Darba uzdevumi un prasbas kandidtamuzstd metla un koka sienu, starpsienu un griestu karkasus;mont ipškartona plksnes;ierko sauss grdas;uzstda logu un durvju blokus;prot orientties bvmaterilos, to pašbs un pielietojum;prot aprint nepieciešam meterila daudzumu (skrves, karkasa elementi, plksnes, šuvju aizdares materilus);prot griezt, zt, velt, urbt, frzt, slpt ipškartonu;prot izvrtt materila apstrdes kvalitti;prot aizpildt un apstrdt šuves;obligta pieredze celtniecb vismaz 3 gadi.Darba objekti vis Latvij.Tlrunis: 29198913....

 • Company DR VIRA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  DR VIRA, SIAaicina darb BVNIEKUSPieredze profesij  3 gadiLdzam  stt informciju uz ...

 • Company TILTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uzmumiem, kas specializjas tiltu, viaduktu, tuneu un citu inenierbvju projektšan, bvniecb un rekonstrušan, k ar rao metla un dzelzsbetona  saliekams konstrukcijas, veic dada veida stiegrojuma apstrdiAicinm pievienoties msu komandai BvniekusPrasbas kandidtiem·  Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba;·  Precizitte pildot darba uzdevumus,  prasme last rasjumus;·  Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;·  Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte;·  Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju; Ms piedvjam:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;·  rtus darba apstkus; ·  Apmcbas iespjas;Darba vieta: Rga un rpus Rgas- citos Latvijas reionos (ja darbs k...

 • Company SMD, IK in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company BAUSKAS NAMI, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Bauskas Nami aicina darb celtnieku ar pieredzi.Darbs Bausk. Sazinties 29490638(darba laik)...

 • Company AGB SERVISS, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Remontdarbi, betonšana, mršana, namdara un apdares darbi. E-pasts:T.29410301...

 • Company RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Steidzami!Iespjama apmcba.Tel.: 26494804; 29473320...

 • Company Plastik, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ku renovcijas, siltinšana, betonšana, jumta segumi, iekšdarbi.Pieteikšans: stt CV uz e-pastu - vai zvanot 22013366....

 • Company BUVE UN AUTO, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb celtniekus ar pieredzi un vlmi strdt.Objekti atrodas Liepj. Samaksa - atkarga no darba apjomaPieteikties pa tlruni: 29294350...

 • Company R.K.C.F. RENESANSE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA ''R.K.C.F. Renesanse'' aicina darb KU bvniekus ar pieredze visprjos celtniecbas darbos.Ja gribi pieteikties, sti CV ar nordi "ku bvnieks" uz e-pastu  .Tlrunis informcijai: 29433463 (v.pr.)....

 • Company MDT-SERVISS, SIA in Dobelnieki
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA MDT-SERVISS aicina darb SAUSS BVES MONTTJUS (ventiljamo fasu montniekus).Pamata darba vieta Juglas Brekti, Dobelnieki, Tnu pag., Ikšiles nov., k ar darba devja objektos.  Iespjami komandjumi.Ldzam CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company OU RUVIKOL, Latvijas filiāle, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AKF “OU RUVIKOL” Latvijas filile raotn Valmier aicina darb Koka bvkonstrukciju MONTTJU.Darba pienkumi: alumnija fasu (logu, durvju) monta.Darba laika veids un rems: normlais darba laiks, darba diens 8:00-17:00, sestdienas un svtdienas brvas. Darbs ar komandjumos, ir objekti Igaunij.Alga: 7.00 EUR/ stund.CV ar nordi “MONTTJS” stt uz e-pastu .Jautjumu gadjum zvant uz mob.t. 25531000 (Ruslans)....

 • Company Eltex, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Eltex, SIAAicina darb BVNIEKUPrasbas:- Attiecga izgltba vai 3 gadu pieredze atbilstošaj profesij.Kontaktinformcija: ...

 • Company ODETA AG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas: Pieredze bvniecbMs piedvjam: Konkurtspjgu atalgojumu ( 1004 EUR bruto)Socils garantijas: Darbiniekiem no reioniem, citm valstm nodrošinm dzvesvietu. Darbam nepieciešamo nodrošinjumu. Gaidsim Jsu pieteikumu uz epastu:  Par Konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus.Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi. Iepriekš mintais Jsu personas datu apstrdes przinis ir SIA "ODETA AG", kontaktinformcija: Brvbas iela 56-9, Liepja, LV-3401...

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viens no vadošajiem kokapstrdesuzmumiem Latvij,aicina pieteikties amatam  Bvkonstrukciju monttju Pienkumi:·        Logu un durvju demonta un monta bvobjektos;·        Servisa darbu veikšana (regulšana, remontdarbi); Prasbas:·        Iepriekšja pieredze ldzvrtg amat tiks uzskatta par priekšrocbu;·        Autovadtja apliecba C (C1) kategorija , 95.kods un vadtja karte tiks uzskatta par priekšrocbu;·        Iniciatva un patstvba, pildot darba pienkumus;·        Spja operatvi reat problmsitucijs;·        Augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild;·        Komunikabla un ambicioza personba ar vlmi pilnveidoties un pierdt sevi. Piedvjam:·        Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;·        Interesantu un dinamisku darba vidi;·        Socils garantijas;·        Profe...

 • Company STAĻI, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Piedvjam darbu - celtniekam/-cei!Prasbas:Jpiedals bvniecbas proces;Jprot izmantot tehniskos palgldzekus;Spt patstvgi organizt savu darbu.Piedvjam:Apmcbas darba viet;Profesionlu kolektvu un darbu vadtju;Iespju papildint savas zinšanas un pieredzi.Informcija un pieteikšans pa tlruni:25655678...

 • Company FC BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  FC bve SIAre.Nr. 43603081210Bvuzmumam ir nepieciešami bvnieki ( 711102)Darba pienkumi:o    montas darbio    betonšanas darbio    stiegrošanas darbio    veidu montaas un demontaas darbiPrasbas: darba pieredze ne mazk k 2 gadiMs piedvjm:o    konkurtspjgu atalgojumuo    socils garantijaso    draudzgu kolektvuo    labus darba apstkusDarbs ir saistts ar komandjumiem: Latvij, Vcij un Zviedrj.Kontaktinformcija: 22002425Ldzu stit CV uz e-pastu: ...

 • Company WORD SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  WORD SERVISS, SIAAicina darb Metla bvkonstrukciju MONTTJUBvdarbu plnošana un darba vietas organizšana bvobjekt, bvkonstrukciju monta un demonta, darba tiesbu, darba aizsardzbas un vides aizsardzbas prasbu ievrošana.Kontaktinformcija: , 28308480...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  DZIRNAKMENS, SIAAicina darb BVKONSTRUKCIJU MONTTJS( 711103)Montt metla konstrukcijas un tehnoloisks iekrtas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company PERI Ltd., SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Celtniecbas uzmums aicina darb ku celtnieku.Vlama vismaz 3 gadu darba pieredze.Iespjami komandjumi uz Zviedriju.E-pasts: ...

 • Company AP LABRADOR, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Amata mris:Monttjs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic metla bvkonstrukciju montas darbus.Amata pienkumi un uzdevumi:spja last tehnisk bvprojekta dokumentciju un sagatavoties darbam, atbilstoši darba uzdevumiemveikt samontto sistmu prbaudiveikt sanitrtehnikas, inenierkomunikciju un to iekrtu montu, prbaudi, ieregulšanu un palaišanu ekspluatcij, izmantojot atbilstošas iekrtas un instrumentus, tehnoloiskos pamienussagatavot montai nepieciešamo materilu sarakstuspja noteikt bojjumus, novrst avrijas situcijas un veikt nepieciešamos remonta darbussekot uzmuma vadtja rkojumu izpildeipastvgi paaugstint savu profesionlo kvalifikcijuCV stt uz e-pastu: ...

 • Company AMB Solutions, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam celtniekusPiedvjam: Pastvgu darbu; Regulru atalgojumu reizi mnes no 1004 mn/bruto.Visas socils garantijas; Prasbas: Fizisk notrba;Iespju uzskt darbu pc iespjas trk.Ldzam stt savu CV uz Rga, Brvbas iela 144...

 • Company AMB Solutions, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam celtniekusPiedvjam: Pastvgu darbu; Regulru atalgojumu reizi mnes no 1004 mn/bruto.Visas socils garantijas; Prasbas: Fizisk notrba;Iespju uzskt darbu pc iespjas trk;Ldzam stt savu CV uz ....

 • Company CAMION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.BVNIEKS (profesiju klasifikatora kods : 711102).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company CAMION, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.CELTNIEKS (profesiju klasifikatora kods : 711101).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company LE, SIA in Celtnieks
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "LE" aicina darb KU CELTNIEKU.Prasba: bt atbildgam par uzdotajiem darbiem.Celtniecbas objekti vis Vidzem. Uz objektiem nogds ar darba devja transportu. Darba devja kontaktinformcija:Pieteikties var, zvanot uz mob.t. 27180870 (Lauris) vai stot CV uz e-pastu ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
House builders Edit filters