Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

80 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 80 results.
 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb aprptju (apkopju).Ldzam stt CV uz e-pasta adresei:  ....

 • Company SkaDu West Staff, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Mekljam mjas aprptju personm, kuras pašas sevi nevar aprpt.Pienkumi:    Paldzt personai aprbties, nomazgties; apmaint gultas veu;    sagatavot un saemt dienu, pasniegt dienu, ja nepieciešams, pabarot;    apkopt telpas ar rokm vai tršanas tehniku; mazgt grdas; gludint veu;     iet ar personu pastaigs.Komandjumi uz Vciju.Obligta B kategorijas vadtja apliecba.Obligta pieredze ldzg amat ne mazk par 3 gadiem.CV stt uz e-pastu: info.skadu@gmail.com...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb Aprptjufilil “Iecava” -  uz noteiktu laikuMs piedvjam:-    socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam.-    algu (bruto) EUR 500 – EUR 608 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66).-    10% piemaksa par pašu risku, -    darba pieredzi valsts prvald. -    labus darba apstkus. -    draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus. -    veselbas apdrošinšanu pc 6 nostrdtiem mnešiem.Btiskkie amata pienkumi: -    Veikt klientu aprpi atbilstoši klientu funkcionlajam stvoklim; -    Atbildt par klientu drošbu un sekot, lai klienti ievrotu iekšjs krtbas noteikumus; -    Nodrošint trbu un krtbu klientu dzvojams telps, koplietošanas telps, veicot mitro uzkopšanu ne retk k vienu reizi dien; -    Labas komunikcijas un sadarbbas p...

 • Company Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

   PSIA Veselbas un socils aprpes centrs – Sloka aicina darb Aprptju  Galvenie amata pienkumi: Augst profesionl lmen veikt aprptja darba pienkumus klienta aprp. Prasbas pretendentam: Vlama aprptja profesionls kvalifikcijas apliecba vai msu palga kvalifikcija; Obligtas valsts valodas zinšanas; Precizitte darba pienkumu pildšan; Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas; Augsta atbildbas sajta, spja strdt pastvgi un komand; Spja strdt paaugstints intensittes apstkos.Piedvjam: Draudzgu kolektvu; Stabilu atalgojumu no 550 - 608 eiro (bruto); Socils garantijas; Veselbas apdrošinšanu. Pieteikuma vstuli un CV stt uz e- pastu 27886696...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Ilze
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Biedrbas "Latvijas Samariešu apvienba" Socils aprpes centrs "Prdaugava" aicina darb aprptju uz darbinieku atvainjumu un darbnespjas laiku (apmram ldz 2021.gada oktobrim).Galvenie darba pienkumi - klienta ikdienas aprpe:Katram klientam pc individuli sastdta aprpes plna paldzt individuls aprpes veikšan (rta un vakara tualete, aprbšans, norbšans, medikamentu izdalšana, asistšana nokšanai uz aktivitšu vietm, uzraudzba un ldzgi).Darbiniekiem noteikts summtais darba laiks un maiu darbs (24 stundu maias).t: 67605131e-pasts: ...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Biedrba “Latvijas Samariešu apvienba”, re.Nr.40008001803, Mjas neatliekam izsaukuma un aprpes dienests aicina darb aprptjus (pakalpojuma Socil aprpe klientu dzves viets nodrošinšanai Rg) Galvenie darba pienkumi:- Nodrošint klientu ikdienas socilo aprpi mjs. - Veikt ar klienta aprpi un dzvesvietas uzkopšanu saisttus darbus (malkas, dens ienešana u.c.).- Lietot modernas informciju un komunikciju tehnoloijas aprpes nodrošinšan.Piedvjam:- Socils garantijas.- Stabilu atalgojumu.- Iespju strdt pilnu vai nepilnu darba laiku.- Atsaucgu un draudzgu kolektvu.- Apmcbas darba pienkumu apguvei.Prasbas:- Pamatizgltba.- Priekšroka pretendentiem ar aprptja kvalifikciju.- Labas latviešu un krievu valodas zinšanas.- Prasme pieemt lmumu un izrdt iniciatvu.- Prasme organizt darba procesu.- Labas komunikcijas...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Biedrbas “Latvijas Samariešu apvienba”, re. Nr. 40008001803,dienests “Samariešu atbalsts mjs”STEIDZAMI aicina darb aprptju Madonas novad uz pilnu vai nepilnu slodziDarba pienkumi:Nodrošint klientu ikdienas socilo aprpi mjs un ar to saistts darbbas (personisk aprpe, malkas ienešana, produktu piegde u.c.), nepieciešambas gadjum nokšanai pie aprpjam izmantojot dienesta aprpes transporta ldzekli vai personisko automašnu.Piedvjam: Socils garantijas Stabilu atalgojumu (520 eiro pirms nodoku nomaksas par pilna laika darbu) Atsaucgu un draudzgu kolektvu Apmcbas darba pienkumu apguvei Prasbas: vidj/profesionl vidj izgltba, vlama pieredze aprpes darb B kategorijas autovadtja apliecba obligta, vlama ar personisk automašna...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Brocēni
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Brocnu novada pašvaldbas Socils aprpes centrs “Atptas” Remtes pagast aicina darb aprptju.Darba apraksts:nodrošint BNP SAC “Atptas” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu,veikt klientu aprpi socil specilista uzraudzb saska ar klienta Prasbas pretendentiem:pamatizgltba, vidj vai vidj profesionl izgltba,latviešu valoda B lmea 1.pakp,augsta saskarsmes kultra,patstvba uzdevumu izpild un prasme organizt savu darbu,par priekšrocbu tiks uzskatta iepriekšja darba pieredze aprptja specialitt un pabeigta apmcba attiecgaj profesij.Pieteikuma vstuli un CV ldz 2021.gada 19.martam stt uz e-pastu: " rel="nofollow"> un lietvede.sac@broceni.lvTlrunis informcijai ...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaaprptja amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint brnu un jauniešu via vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu aprpi imenes apstkiem pietuvint vid. Paldzt rpties par brnu un via vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, paldzt plnot un nodrošint saturgu brv laika pavadšanu.Prasbas:vidj profesionl vai vidj izgltba ar papildus iegtu profesionlo kvalifikcijas apliecbu (aprpes jom),teicamas valsts valodas zinšanas, vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,prasme ekonomiski organizt grupas mjsaimniecbu un mct to brniem,prasme veidot brnam higinas iemaas, paldzt attstt pašaprpes iemaas,prasme organizt brnu...

 • Company Dobeles novada Sociālā dienesta SOCIĀLO PAKALPOJUM in Dobele
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

   Steidzami nepieciešami 4 aprptji(uz noteiktu laiku) - darbs izoltor ar brniem,kuri ir COVID-19 pacientu kontaktpersonas-maiu darbs, piemaksa par darbu nakt.Zvant:Baibai Brigmanei:29161388CV stt ...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Socils aprpes centrs "Mrsnni", aicina sav komand aprptju. Ja Tev patk darbs ar cilvkiem, tad gaidm Tavu pieteikumu!  Darba pienkumi:- klientu aprpe; mazgšana; dinšana, vešana r, u.c.Ms piedvjam:- socils garantijas;- bezmaksas dienreizes;- cea izdevumu segšana 50%;- elastgu darba grafiku- iespjama nakšošana dienesta dzvokl;- vidji 6-8 maias mnes...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Brocnu novada pašvaldbas iestde Socils aprpes centrs Atptas AICINA DARB aprptju ( Atptas, Remte, Remtes pag., Brocnu nov.)Darba apraksts:Nodrošint BNP SAC Atptas klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmenAprpt klientus, nodrošinot nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanuveikt klientu aprpi socil specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnuPrasbas pretendentam:pamatizgltba, vidj vai vidj profesionl izgltbalatviešu valoda B lmea 1. pakpeaugsta saskarsmes kultrapatstvba uzdevumu izpild un prasme organizt savu darbupar priekšrocbu tiks uzskatta iepriekšja darba pieredze aprptja specialitt un pabeigta apmcba attiecgaj profesijAlga EUR 3.50/stundSummtais darba laiks saska ar grafiku uz nenoteiktu laikuPretendentiem ldz 14.04.2020. iesniegt uz e-pastu ar no...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt klientu aprpi, ievrojot katra klienta individuls vajadzbas un vlmes (paldzt piecelties, apgulties, aprbties, norbties, nomazgties, apmaint apakšveu, veu gultas veu, pasniegt dienu, ja nepieciešams pabarot, prvietoties u.c.); pildt specilistu nordjumus (socil darbinieka, socil aprptja, veselbas aprpes specilista) un ieteikumus klientu pamatvajadzbu nodrošinšan un drošas vides uzturšan; nodrošint krtbu un trbu klientu dzvojams telps un koplietošanas telps; paldzt apmierint klientu individuls sadzves problmas, veicint klienta ldzdarbbu pakalpojuma sniegšan, savas kompetences ietvaros.Kontaktpersona: Darba diens no 8.00.-16.30 Jnis Kaviš 26596828...

 • Company RŪJIENAS SENIORU MĀJA, BDR in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrba “Rjienas senioru mja” piedv darbu APRPTJAI/-JAMJa Jums ir: augsta atbildbas sajta un precizitte; patk darbs ar cilvkiem; variet strdt komand. Ms uzticsim Jums: rpties par msu klientu labsajtu. Ms piedvjam: pozitvu, atvrtu darba vidi; iespju palielint zinšanas un gt praktisku pieredzi senioru aprp; socils garantijas; pilnu darba laiku; darbs dienas un nakts mais; jauku kolektvu; kolektvu saliedšanas paskumus; transporta kompensciju; prmijas Profesijas kods 5322 02.Atalgojums prbaudes laik pc LM aprints minimls stundas tarifa likmes par mnešiem. Pc prbaudes laika stundu likme 2.70 Euro/stund-3.00 EUR/stund + ikmneša prmijaGaidm jsu CV,  SARC ”Rjienas senioru mj”, Valdemra iel 26, Rjien, vai uz e-pastu: zane@seniorumaja....

 • Company REHABILITACIJAS CENTRS LIGATNE, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Rehabilitcijas centrs „Lgatne”” ilgstošas socils aprpes un socils rehabilitcijas struktrvienba „Senioru mja” aicina darb:AprptjuPrasbas:-        Ievrot darba un higinas drošbas paskumus; -        novrtt klienta apkrtjs vides faktorus;-        veidot attiecbas ar klientu, veicinot pozitvu komunikciju un aprpei labvlgus apstkus;-        veikt saimnieciska rakstura darbus un uzturt klientam drošu vidi, atbilstošu sanitrajm un higinas prasbm;...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VSAC "Kurzeme" filile "Liepja" aicina darb APRPTJUAmata pienkumi:-Veikt klientu aprpi, atbilstoši klientu individulajm vajadzbm, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Prasbas pretendentam:-  Pamata izgltba;-  Komunikcijas prasmes latviešu un krievu valod;-  Pozitva attieksme pret darbu.          Piedvjam:- Stabilu darba vietu;- Visas socils garantijas;- Veselbas apdrošinšanu;- Regulras apmcbas un izaugsmes iespjas.Darba lgums uz nenoteiktu laiku.Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepja....

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VSAC "Kurzeme" filile "Liepja" aicina darb APRPTJU uz noteiktu laikuAmata pienkumi: -  Veikt klientu aprpi, atbilstoši klientu individulajm vajadzbm, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Prasbas pretendentam: -  Pamata izgltba;- Komunikcijas prasmes latviešu un krievu valod;-  Pozitva attieksme pret darbu.         Piedvjam: - Stabilu darba vietu;- Visas socils garantijas;- Veselbas apdrošinšanu;- Regulras apmcbas un izaugsmes iespjas.Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepja....

 • Company MAJAS APRUPE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Socilais uzmums SIA “Mjas aprpe” aicina pievienoties komandai aprptju darbam ar klientiem dzvesviet.Darba pienkumi:aprpes pakalpojuma sniegšana klienta dzvesviet, kas ietver paldzbu mjas darbu veikšan un sadzv, paldzbu pašaprpes veikšan un citus darbus.Ms piedvjam:socils garantijasatalgojumu pc nostrdtm stundm, skot no minimls darba algasapmakstus sabiedrisk transporta izdevumus...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz  vakanto amata vietu VSAC „Zemgale” filil „Ziedkalne” – aprptjs uz noteiktu laiku (pilna slodze)Ms piedvjam: -    socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam. -    algu (bruto) EUR 450 – EUR 608 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66). -    darba pieredzi valsts prvald. -    labus darba apstkus. -    draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus. -    veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi: -    Veikt klientu aprpi atbilstoši klientu funkcionlajam stvoklim; -    Atbildt par klientu drošbu un sekot, lai klienti ievrotu iekšjs krtbas noteikumus; -    Nodrošint trbu un krtbu klientu dzvojams telps, koplietošanas telps, veicot mitro uzkopšanu ne retk k vienu reizi dien; -    Labas komunikcijas un sadarbbas pr...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Aprptjs (5322 02)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips: 1 slodzeMs no Tevis sagaidm: - Vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jom (vlama aprptja kvalifikcija);- Darba pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev uzticsim: - Aprpt klientus socil darba specilistu uzraudzb (paldzt klientiem ievrot higinu, uzemt dienu u.tml., uzkopt telpas, uzturt klienta saistbu ar apkrtjo vidi);- Novrot klienta veselbas stvokli, informt par izmaim veselbas aprpes specilistus;- Savlaicgi un kvalitatvi dokumentt aprpes proces veikts darbbas klienta pamatvajadzbu nodrošinšanai.Ms piedvjam:- Amata algu no 500.00 ldz 608.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);- 10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu risku;- Summ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Aprptjs (5322 02)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    1 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    Vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jom (vlama aprptja kvalifikcija);-    Darba pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev uzticsim:    - Aprpt klientus socil darba specilistu uzraudzb (paldzt klientiem ievrot higinu, uzemt dienu u.tml., uzkopt telpas, uzturt klienta saistbu ar apkrtjo vidi);- Novrot klienta veselbas stvokli, informt par izmaim veselbas aprpes specilistus;- Savlaicgi un kvalitatvi dokumentt aprpes proces veikts darbbas klienta pamatvajadzbu nodrošinšanai.Ms piedvjam:-    Amata algu no 500.00 ldz 608.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pa...

 • Company LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS, BDR in Kurši
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrba „Latvijas Sarkanais Krusts” (re.nr. LV40008002279) aicina darb aprptju darbam Socils aprpes un rehabilitcijas centr Sed.Galvenie pienkumi: paldzba personm, kuras objektvu apstku d nevar sevi aprpt persongs higinas nodrošinšan un mjas darbu veikšan viu dzvesviet.Prasbas:vidj izgltba;latviešu un krievu valodas zinšanas;labas komunikcijas prasmes, spja patstvgi plnot savu darba laiku, atbildba;vlama darba pieredze vai kursi socl aprpPieteikties pa tlruni: 29194340vai elektronisk CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS, BDR in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrbas “Latvijas Sarkanais Krusts” struktrvienba socils aprpes centrs “Ruba” aicina darb aprptjusDarba pienkumi: 1.     veikt klienta ikdienas aprpi, 2.     paldzt apmierint klienta individuls pamatvajadzbas, 3.     telpu uzkopšana u.c. pienkumi pc amata apraksta.Maiu darbs - diennakti strd, trs brvasAtalgojums skot no EUR 500+piemaksas par nakts darbu, darbu svtku diens u.c. tel.nr. 26104901...

 • Company BALTICA PFLEGEHILFE, SIA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums: SIA BALTICA PFLEGEHILFEReistrcijas numurs: 40203240156Aprptjs (5322 02)Pamatpienkumi:Veikt ikdienas aprptja pienkumus veco auu mjs, saska ar aprpes plnu, kas noteikts konkrtam laika periodam.Prasbas pretendentam:Pamatizgltba vai vidj izgltba. Aprptja profesionls kvalifikcijas sertifikts un/vai 5 un vairk gadu darba pieredze aprptja status vai ldzga amat; vietjs valodas zinšanas; darba pienkumu izpildes precizitte; teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes; augsta atbildbas sajta, spja pastvgi un patstvgi strdt; spja strdt paaugstints intensittes apstkos.Ms piedvjam: Alga  1050 - 1300 euro, socils garantijas Turpmk attstba aprpes darb / valodas apmcba, ja tas nepieciešams.Darba vietas atrašans vieta : vis vaslst LAtVIJ un/vai VcijCV stt uz vai zvaniet pa tlruni +371 25697455 ...

 • Company BALTICA PFLEGEHILFE, SIA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA BALTICA PFLEGEHILFERe. nr.: 40203240156Aprptjs (5322 02)Normls darba laiks. Viena vesela slodze.Pamatpienkumi:Veikt ikdienas aprptja pienkumus veco auu mjs, saska ar aprpes plnu, kas noteikts konkrtam laika periodam.Prasbas pretendentam:pamatizgltba vai vidj izgltbaAprptja profesionls kvalifikcijas sertifikts un/vai 5 un vairk gadu darba pieredze aprptja status vai ldzga amat; vietjs valodas zinšanas; darba pienkumu izpildes precizitte; teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes; augsta atbildbas sajta, spja pastvgi un patstvgi strdt; spja strdt paaugstints intensittes apstkos.Vlamas vcu valodas zinšanas, pieredze darb ar senioriemMs piedvjam: Mneša alga no 450 - 600 eiroSocils garantijas Turpmk attstba aprpes darb / valodas apmcba, ja tas nepieciešams.Darba vietas atrašans vieta: vis...

 • Company BALTICA PFLEGEHILFE, SIA in Baltica
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums: SIA BALTICA PFLEGEHILFEReistrcijas numurs: 40203240156aicina darb APRPTJUS (darbam Vcij)Pamatpienkumi:Veikt ikdienas aprptja pienkumus veco auu mjs, saska ar aprpes plnu, kas noteikts konkrtam laika periodam.Prasbas pretendentam:Aprptja profesionls kvalifikcijas sertifikts un/vai 5 un vairk gadu darba pieredze aprptja status vai ldzga amat; vietjs valodas zinšanas; darba pienkumu izpildes precizitte; teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes; augsta atbildbas sajta, spja pastvgi un patstvgi strdt; spja strdt paaugstints intensittes apstkos.Ms piedvjam: Alga  1100-1300 euro, socils garantijas; turpmk attstba aprpes darb;  valodas apmcba, ja tas nepieciešams.CV stt uz e-pastu:  vai zvaniet pa tlruni +371 25697455 / 66016273...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Ilze
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrbas "Latvijas Samariešu apvienba" Socils aprpes centrs "Prdaugava" aicina darb aprptju uz darbinieku atvainjumu laiku (apmram ldz 2020.gada oktobrim).Galvenie darba pienkumi - klienta ikdienas aprpe:Katram klientam pc individuli sastdta aprpes plna paldzt individuls aprpes veikšan (rta un vakara tualete, aprbšans, norbšans, medikamentu izdalšana, asistšana nokšanai uz aktivitšu vietm, uzraudzba un ldzgi).Darbiniekiem noteikts summtais darba laiks un maiu darbs (24 stundu maias).t: 67605131e-pasts: ...

 • Company Bērnu un jauniešu centrs "SAPŅI" in Tukums
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Brnu un jauniešu centrs "Sapi" (re. nr. 90000031635) aicina darbaprptjuPrasbas: pieredze profesijDarba laiks no 21.00 ldz 9.00Pieteikties stot CV uz e-pastu: vai zvanot T. 29174697...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : PACIENTU APRPTJUDarba vieta: Kolkas iel 20, Jaunemeri, JrmalGalvenie pienkumi:·         Veikt medicnisks msas nozmts darbbas, nodrošint aprpi pacientiem ar funkcionliem traucjumiem pamatvajadzbu nodrošinšanai medicnisks rehabilitcijas kursa ietvaros;·        Asistt msai veikt pacienta novrtšanu un aprpes problmu noteikšanu;·        Novrtt pacienta spjas veikt ikdienas aktivittes savas kompetences ietvaros;·        Paldzt pacientam aprbties un veikt ikdienas aktivittes;·        Paldzt pacientam veikt nepieciešamos higinas paskumus;·        Pavadt pacientu rehabilitcijas centra teritorij....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Izgltbas lmenis:     Pamatizgltba (vlama aprpes jom)Papildus prasbas    Pieredze darb ar brniemAlga no EUR:    450Alga ldz EUR:    608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Rga”CV ldz 2020.gada 19. aprlim ar atzmi „Rga aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas d...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Aprptjs (5322 02)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas: Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:    Vlama pieredze darb ar brniem. Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuSummtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 3, Rg, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki”CV ar nordi “aprptjs, Pavnieki” ldz 2020.gada 31.martam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Valsts socils aprpes centrs “Rga”, adrese:...

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs 'STELLA MARIS' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  RSAC “Stella maris” socilas aprpes un socilas rehabilitcijas nodaa izsludinaaprptja amata pretendentu konkursu(profesijas kods 5322 02)Amata mris: Aprptja amata pienkumu veikšanaPrasbas: - Visprj vidj izgltba, arodizgltba, vlama  kvalifikcijas apliecba;- Valsts valodas zinšanas atbilstoši B lmea 1. pakpei; - Labas komunikcijas prasmes un augsta saskarsmes kultra;- Labas saskarsmes spjas ar gados veciem cilvkiem un klientiem ar demenci.Darbs saistts ar mazkustgo klientu aprpi, paldzšanu ikdienas aktivitts (rbšans, mazgšans), gultas veas mainšanu, krtbas uzturšanu klientu dzvojams istabs, dienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugmo klientu apsekošanu, krtbas un klusuma uzturšanu atptas un nakts laik....

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems”  izsludinaSocils aprpes un socils rehabilitcijas nodaasAprptja ( (uz nenoteiktu laiku)amata pretendentu konkursuAmata mris:Nodrošint Rgas socils aprpes centra „Meciems” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt dienu no virtuves un izdalt klientiem istabis, ...

 • Company TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "PANSIONĀTS LAUCI in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pansionts “Lauciene”, aicina darb  uz nenoteiktu laiku: aprptju, profesijas kods pc Profesiju klasifikatora 5322 02, Galvenie  amata pienkumi: veikt klienta mazgšanas procedras; veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; veikt klienta ermea apkopšanu, pdu un nagu kopšanu; paldzt klientam piecelties no gultas vai krsla; paldzt klientam izmantot tehniskos palgldzekus; paldzt klientam prvietoties telp, nodrošinot klienta drošbu; asistt klientam ieprkoties, apmekljot frizieri; paldzt klientam apmeklt Pansiont rkotos paskumus; nodrošint klientam vides terapiju katru dienu (pastaigas vai atptu svaig gais); veikt klienta dinšanu atbilstoši klienta spjm, vlmm; paldzt klientam sakrtot persongs mantas; ...

 • Company DERPELE, PUBLIC_BODY in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nepieciešamas divi darbinieki Aprptjas amatam.Darba izpildes vietas:     1. Bauska, Slimncas iela 4                                        2. “Derpele”, Elektrii, Codes pag., Bauskas novads. Amata pienkumi: -paldzt klientam apmierint pamatvajadzbas atbilstoši klienta pašaprpes spjm; -veikt klienta mazgšanas procedras; -veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; -paldzt klientam prvietoties telp, nodrošinot klientu drošbu; -paldzt klientam prvietoties rpus centra; -veikt klienta dinšanu atbilstoši klienta spjm, vlmm;Darbs mais (nepilns darba laiks ar summto darba laiku ar prskata periodu 1 ( viens) mnesis).Pieteikties var zvanot uz  +37163922223 vai +37129430533...

 • Company Dobeles novada Sociālā dienesta SOCIĀLO PAKALPOJUM in Dobele
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Maiu darbs, piemaksa par darbu nakt.CV stt:...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Aprptjs (5322 02) Darba lgums uz noteiktu laikuViena vesela slodze Ms no Tevis sagaidm:- Vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jom (vlama aprptja kvalifikcija);- Darba pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu. Ms Tev uzticsim:- Aprpt klientus socil darba specilistu uzraudzb (paldzt klientiem ievrot higinu, uzemt dienu u.tml., uzkopt telpas, uzturt klienta saistbu ar apkrtjo vidi); - Novrot klienta veselbas stvokli, informt par izmaim veselbas aprpes specilistus; ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Aprptjs (5322 02)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    1 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    Vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jom (vlama aprptja kvalifikcija);-    Darba pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev uzticsim:    - Aprpt klientus socil darba specilistu uzraudzb (paldzt klientiem ievrot higinu, uzemt dienu u.tml., uzkopt telpas, uzturt klienta saistbu ar apkrtjo vidi);- Novrot klienta veselbas stvokli, informt par izmaim veselbas aprpes specilistus;- Savlaicgi un kvalitatvi dokumentt aprpes proces veikts darbbas klienta pamatvajadzbu nodrošinšanai.Ms piedvjam:-    Amata algu no 500.00 ldz 608.00 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pa...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:    Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    450Alga ldz EUR:    608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile “Rga”CV ldz 2020.gada 19.oktobrim ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas d...

 • Company VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”Raia iela 35, Ilkste, Ilkstes novads, LV-5447, Kontaktpersona: valdes locekle Zane Buceniece-Zberga, mob.t. 26180544aicina darb: Aprptju (prof.klas.kods 5322 02)                    uz pamatdarbinieku prombtnes laikuDarba aprakstsDarbs saistts ar mazkustgu klientu aprpi Ilgstošas socils aprpes un socils rehabilitcijas noda "Subate" Galvenie  amata pienkumi ...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb aprptju dienas centr “Harmonija” (Zirgu iel 47a, Jelgav), uz pilnu darba laiku - 40 stundas ned.Prasbas kandidtiem:•   ne zemka k pamata izgltba;•   vlama pieredze darb ar personm ar garga rakstura traucjumiem;•   B lmea 1.pakpes valsts valodas prasme;•   Spja strdt komand.Galvenie pienkumi:•  sniegt paldzbu un atbalstu pašaprp, veikt uzraudzbu;•  sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitts; sekot trbai un krtbai telps, veikt telpu tršanu; Motivtu pieteikuma vstuli, CV stt uz e- pastu   Tlr. informcijai: 63026930Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm....

 • Company KRASLAVAS SLIMNICA, SIA in Priedes
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbam pansiont Priedes vajadzgs vecu cilvku aprptjs/sanitrs. Darbs fiziski smags.Pieteikties persongi Krslavas slimncas personlnoda, poliklnikas 3.stv....

 • Company VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”Raia iela 35, Ilkste, Ilkstes novads, LV-5447, Kontaktpersona: valdes locekle Zane Buceniece-Zberga, mob.t. 26180544aicina darb: Aprptju  Darba aprakstsDarbs saistts ar mazkustgu klientu aprpi.Galvenie  amata pienkumi Veikt klienta mazgšanas procedras; Veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; Veikt klienta ermea apkopšanu, pdu un nagu kopšanu; Paldzt klientam piecelties no gultas vai krsla; Paldzt klientam izmantot tehniskos palgldzekus; Paldzt klientam prvietoties telp, nodrošinot klienta drošbu; Asistt klientam ieprkoties, apmekljot frizieri; Paldzt klientam apmeklt Pansij rkotos paskumus;...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SAC Mrsnni aicina sav komand koli !Darba pienkumi:Veikt klientu aprpi, atbilstoši klientu individulajm vajadzbm, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Piedvjam:Socils garantijasDarba alga brutto 780-860 eiro pirms nodoku nomaksas50% cea izdevumu segšanaBezmaksas dienreizesIespjama nakšošana starp maimLdzu pieteikumu stt uz  ; vai zvant 26100999...

 • Company Slimnīca "Ģintermuiža", SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

                                                                                                                                             Valsts sabiedrba  ar ierobeotu atbildbu„ Slimnca   „ intermuia ” „Reistrcijas Nr. 40003407396aicina darbaprptjuilgstošas socils aprpes un socils rehabilitcijas nodapilngadgm personm ar smagiem garga rakstura traucjumiem                                                                                          Prasbas pretendentam (-tei) :1.    Visprj vidj vai vidj profesionl izgltba.2.    Iecietba, emptija un spja kontaktties ar cilvkiem, kam ir garga rakstura traucjumi.3.    Spja strdt patstvgi un komand.4.    Spja strdt paaugstintas intensittes apstkos.5.    Vlme un gatavba mcties, pilnveidot savas profesionls spjas.6.    Valsts valodas zinšanas B lmea ...

 • Company 'MEŽCIEMS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems” (re.nr.LV90011524360) izsludina Socils aprpes un socils rehabilitcijas nodaasAprptja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku)amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint Rgas socils aprpes centra „Meciems” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu. Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt ...

 • Company LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS, BDR in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  LSK Kurzemes komitejas slaicgs socils aprpes un socils rehabilitcijas centrs aicina darb aprptju.Darba pienkumi: nodrošint klientu pamatvajadzbu apmierinšanu;aprpt klientus, nodrošinot nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošana;u.c. pienkumi saska ar amata aprakstu.Prasbas: pamatizgltba, visprj vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomaugsta saskarsmes kultrapatstvba uzdevumu izpild un prasme organizt savu darbuDarba laiks: Summtais darba laiks ar prskata periodu trs mneši (saska ar darba grafiku) Darba alga: EUR 3,00 stundPretendentiem uz e-pastu  ar nordi "aprptja vakancei" nostt CV. ...

 • Company RIGA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487     Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laiku     Darba vietu skaits:     1     PrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jom (vlama aprptja kvalifikcija)      Papildus prasbas:    Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbu     Alga no EUR:    450     Alga ldz EUR:    608     Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)     Slodzes tips:    Viena vesela slodze     Darba vietas adrese:     Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socilsaprpes centra “Rga” filile “Jugla”       CV ldz 2020.gada 19. oktobrim, ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regu...

 • Company Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas ve in Jūrmala
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  JRMALAS VESELBAS VEICINŠANAS UN SOCILO PAKALPOJUMU CENTRSRe. Nr. 90010991438Strlnieku prospekts 38, Jrmala, LV- 2015Aicina darb aprptju  Galvenie darba pienkumi: Atbilstoši funkcionlajm spjm nodrošint vecu cilvku un invaldu pamatvajadzbas higinas aprpes nodrošinšan un citi pienkumi, saska ar nordjumiem socils aprpes pln.Prasbas pretendentam: Visprj vidj izgltba; Valsts valodas prasmes;Spja patstvgi plnot savu darba laiku;Godprtga, atbildga attieksme pret darbu;Labas komunikcijas un sadarbbas spjas.Piedvjam:Algas likmi 608 eiro pirms nodoku nomaksas;Summto darba laiku (norml darba laika ietvaros);Socils garantijas.Aprptju, msu palga vai pieldzinmas kvalifikcijas kursi tiks uzskatti par priekšrocbuDzves parakstu (CV)  ldz 2021.gada 14.martam stt  uz e-pasta adresi  vai Tlrunis uzzim:  2660...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb aprptjus (uz noteiktu laiku)Prasbas amata pretendentiem/-m:· Spjas/prasmes veikt klientu aprpi atbilstoši klientu funkcionlajam stvoklim;·  Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.·  Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.·  Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.Piedvjam:•   Amatalgu EUR 550,00 - 687.50 mnes (pirms nodoku nomaksas);•   Pilnas slodzes darbu uz laiku promesoša darbinieka aizvietošanai;•   Socils garantijas;•   Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika beigm);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Aprptjs” stt uz e-pastu: " rel="nofollow">Uzzias pa tlruiem: 63022862, 63022863 vai 28329130.Piesakoties vakantajam amatam, informjam, ka Jsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzbm. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters