Jobmonitor. Search results for Freight handlers

54 Jobs found

Used filters:
 • Freight handlersx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company Latvijas Pasts, AS in Other
  17.11.2019

  Stjumu apmaias specilists Darbavieta:Stjumu apstrdes un piegdes departaments, Ziemeu iela 10, Lidosta Rga, Mrupes novadsDarba pienkumi:Przint pasta automaršrutu kustbas grafikus;Apstrdt starptautiskos pasta stjumus starptautiskaj pasta sistm;Organizt un kontrolt un visu kravu virzbu no širošanas kompleksa ldz gala piegdei;Kontrolt ienkošo kravu daudzuma, svara un gabartu atbilstbu saska ar pavaddokumentos un pastjum nordto. Prasbas kandidtiem:Vidj izgltba (vlama);Valsts valodas zinšanas atbilstoši 2.lmea A pakpei;Prasmes strdt ar datoru MS vid (Word, Excel) un biroja tehniku;Spjas veikt fizisku darbu;Spjas patstvgi organizt savu darbu, pieemt lmumus ...

 • Company LENOKA, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "LENOKA" (veikals MEGO) aicina darb KRVJU (roku darbs).Pieteikties zvanot pa tlr.: 29461835 vai persongi veikal Raia iel 40A, Ludz....

 • Company MJ BALTIC CONSTRUCT, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  STROPTJS Vismaz 3 gadu veiksmga darba pieredze stroptja darbos vai tam pieldzintos darbos, vai izgltba atbilstoš nozar; Przint kravas celtu uzbvi, celtspju, satveršanas palgierces, stropju veidus un kravas klasifikciju, lai pareizi un droši sptu veikt manipulcijas ar kravu: iešana; nošana; iekraušana; celšana; izkraušana; Orientties celtspjas tabuls, izvlties kravai atbilstošas stropes; Precizitte pildot darba uzdevumus, augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius; Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem. Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „Stroptjs” uz e-pastu: ....

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Krvjs /Tirdzniecbas zles darbinieks/ (fiziski smags darbs), veikals “TOP” Brvbas iela 2, Vini. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Ievrot preu maršanas noteikumus;2.Krtot preces un izvietot ts vitrns, plauktos un cits viets tirdzniecbas zl;3.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpald...

 • Company RĪGAS PAŠVALDĪBAS SPORTA IESTĀDE "RĪGAS NACIONĀLĀ in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas Nacionl sporta mana aicina darb kvalifictu strdnieku.Galvenie darba pienkumi:-    sporta bzes sagatavošana sporta paskumiem-    piedalties iestdes saimnieciskajos un citos palgdarbos, kas saistti ar iestdes palgtelpu un teritorijas sakopšanu.Darbam nepieciešamas latviešu valodas prasmes.Kontaktinformcija :e-pasts t.28659922...

 • Company DPD Latvija, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekl jaunu koli atbildgo saimniecsko darbinieku .Prasbas kandidtiem: Vidj vai profesionl vidj izgltba.Labas saskarsmes spjas darb ar koliem.Vlme un spjas aktvi strdt.Atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbm.Traktortehnikas vadtja apliecba - TR1Galvenie amata pienkumi:Prraudzt saimniecsko darbinieku darba uzdevumu izpildi un darba drošbas noteikumu ievrošanu.Sagatavot darbinieku darba grafiku un nepieciešambas gadjum veikt izmaias  (nodrošinot aizvietošanu).Veikt ku, teritorijas uzturšanas un labiekrtošanas darbus.Nepieciešambas gadjum veikt traktorista amata pienkumus.Nepieciešambas gadjum veikt saimnieciskos darbus.Iekraut, izkraut un prvietot saimniecbas preces, mbeles, lietas u...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Loistikas centrs DEPO Dreilios  aicinadarb KrvjuPiedvjam:•    Apmcbu darb un karjeras izaugsmes iespjas•    Darba pienkuma veikšanai nepieciešamo aprkojumu•    Stabilu atalgojumu un socils garantijas•    Darba laiku no pirmdienas ldz piektdienaiPienkumi:•    Veikt preu izkraušanu, prvietošanu uz izvietošanuPiesakies!•    •    Tlr.Nr.29161720Informjam – Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiksapstrdti š atlases konkursa norisei. Datu przinis un darba devjs ir SIADEPO DIY (Re. Nr. 50003719281), Noliktavu iela 7, Dreilii, Stopiu nov.,LV-2130.Darba vietas adrese: LATVIJA, Dreilii, Noliktavu iela 9...

 • Company Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA", S in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “ AAS” Piejra”” (re.nr. 40003525848) aicina darb krvju Tukum. Alga no 650-800 euro. Kontakttlrunis: 27802308; e-pasts: ...

 • Company ATLAS, SIA in Muitas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums, kas nodarbojas ar kravas glabšanu un transportšanu (akczes preces, ES preces, muitas noliktava) mekl iekrvju. Ldzam zvant.29982812...

 • Company OGRES PRESTIŽS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Ogres Prestis” aicina darb KRVJU. Darba vieta: mazumtirdzniecbas veikals „top!”, Mednieku iel 21/23, Ogr.Piedvjam: Apmakstu obligto veselbas prbaudi;Veselbas apdrošinšanu pc 6 nostrdtiem mnešiem;Atlaides restorn OGRES PRESTIS;Draudzgu un izpaldzgu darba kolektvu.CV un pieteikumu stt: , zvant uz tlruni 65035777 vai 65035779....

 • Company TENACHEM, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm pievienoties msu kolektvamNOLIKTAVAS STRDNIEKUPRASBASVisprj, vidj specil, vai arodizgltba.Spja preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus.Spja un vlme mcties.Labas valsts valodas zinšanas.TIKS UZSKATTAS K PRIEKŠROCBASIepriekšja darba pieredze darb noliktav raošanas uzmum.Autoiekrvja vadtja apliecba. PIENKUMI Nodrošint Izejvielu, palgmaterilu izkraušanu;gatav produkta iekraušanu un nostiprinšanu;izejvielu maršanu;gatav pr...

 • Company Universal Recruitment, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: Darba pieredze un/ vai izgltba jomCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Prrunu krtu....

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nuvalo Latvia, SIAAicina darb tehnisko strdnieku- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company SAGMAN, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  933301 KRVJS (ROKU DARBS)Kontaktinformcija: e-pasts , tlr.27017900...

 • Company ADS Baltic, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drzeu fasšanas uzmums aicina darb Krvju.Darba pienkumi:- darbs pie raošanas lnijas;- gatavs produkcijas komplektšana;Prasbas kandidtiem:- godprtga attieksme pret darbu;- spja veikt fizisku darbu; - vlama iepriekšja darba pieredze noliktavas darb;- iemaas darb ar noliktavas tehniku.Piedvjam:- apmcbas darba uzskšanai;- konkurtspjgu atalgojumu (atbilstoši ieguldtajam darbam); - apmakstu obligto veselbas prbaudi un sanitro grmatiu;- apmakstas pusdienas;- subsidtu transportu nokšanai uz darbu.* Alga atkarga no kandidta profesionalittes un padart darba rezulttiem.Pieteikumu stt elektoniski - ...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mklejam krvjus. Rakstiet ldzu uz:  ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Dobeļi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij MEKL uzmgu koli – KRVJU SADALES CEH. APRAKSTS Prnst, kraut un nogdt pareizaj viet kastes ar svaigu gau. Roku darbs. Darbs stvot kjs, pieliecoties. PRASBAS KANDIDTIEM Spja veikt fiziski intensvu darbu. Rpga un atbildga attieksme pret darbu. Spja strdt individuli un komand. Autoiekrvja vadtja  apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu UZMUMS PIEDV:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu un progresvu atalgojuma sistmu atbilstoši darba rezulttiem,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Aizbrauksim pc Tevis 6:45 uz Jelgavu, 6:15 uz Saldu, 6:20 uz Auci, 7:00 uz Dobeli.DARBA VIETAS ADRESE: "Grvas", Nkotne, Gldas p...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Dobeļi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij MEKL uzmgu koli – KRVJU SADALES CEH. APRAKSTS Prnst, kraut un nogdt pareizaj viet kastes ar svaigu gau. Roku darbs. Darbs stvot kjs, pieliecoties. PRASBAS KANDIDTIEM Spja veikt fiziski intensvu darbu. Rpga un atbildga attieksme pret darbu. Spja strdt individuli un komand. Autoiekrvja vadtja  apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu UZMUMS PIEDV:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu un progresvu atalgojuma sistmu atbilstoši darba rezulttiem,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Aizbrauksim pc Tevis 6:45 uz Jelgavu, 6:15 uz Saldu, 6:20 uz Auci, 7:00 uz Dobeli.DARBA VIETAS ADRESE: "Grvas", Nkotne, Gldas p...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Dobeļi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij MEKL uzmgu koli – KRVJU SADALES CEH. APRAKSTS Prnst, kraut un nogdt pareizaj viet kastes ar svaigu gau. Roku darbs. Darbs stvot kjs, pieliecoties. PRASBAS KANDIDTIEM Spja veikt fiziski intensvu darbu. Rpga un atbildga attieksme pret darbu. Spja strdt individuli un komand. Autoiekrvja vadtja  apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu UZMUMS PIEDV:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu un progresvu atalgojuma sistmu atbilstoši darba rezulttiem,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Aizbrauksim pc Tevis 6:45 uz Jelgavu, 6:15 uz Saldu, 6:20 uz Auci, 7:00 uz Dobeli.DARBA VIETAS ADRESE: "Grvas", Nkotne, Gldas p...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs Nderland un Beij.Darbs raošanas fabriks, noliktavs bez/ar valodu zinšanm.Preu saiošana, iepakošana.Alga ap 300 EUR ned (neto) + laba dzvošana.Sagaida no Tevis:    var AR/BEZ valodu zinšanm;    uzskt darbu BEZ iepriekšjs pieredzes.Piedvjam Tev:    atalgojumu: vidji 1800 EUR bruto (10,36 EUR/st.), no 1200 EUR pc nodoku nomaksas pc visiem atvilkumiem un res maksas;    socils garantijas;    nodrošinm dzvesvietu (nav uzreiz jmaks);    apmcbu;Ja ir kdi jautjumi, CV stt uz ...

 • Company ABC Baltic Express, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company CrossChem Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CrossChem Latvia, SIAAicina darb NOLIKTAVAS STRDNIEKU Minerlmslu fasšanaKontakti: t. 28698120e-pasts: ...

 • Company LENOKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Lenoka" jaunais veikals "Mego" Graudu iel 10, Rg, piedv darbu KRVJIEM.Kontaktinformcija:  tlr.nr.: 29639499...

 • Company Bēne Agro, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Olu produktu manula paletšana un prvietošana.Pieteikties stot CV uz e- pasta adresi: ...

 • Company D Step, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piedv darbu profesij: 933308 TEHNISKAIS STRDNIEKS.Darba vietas adrese: Rg, psal, psalas iel 2.Darba laiks: pc grafika, nepilna darba slodze.Darba alga: 575 (bruto).Darba pienkumi: - stnieka darba pienkumi; - darbiniekam ir jprot strdt ar mehnisko tršanas/apkopes tehniku (mini traktors u.c. tehnika). Prasbas: 1) augsta atbildbas sajta, 2) spja nodrošint augstu darba kvalitti.Tiek piedvts:1) motivjoša atalgojuma sistma,2) darba algas samaksa bez kavjumiem, 3) apmcbas darba pienkumu veikšanai. Kontaktinformcija: 67869788...

 • Company Droga-A, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SS.lv Vakances (Vajadzgi darbinieki) - Noliktavas przinis Viens no lielks auto rezerves dau katra darb pieaugumu, ldzam - Sludinjumi Viens no lielks auto rezerves dau tirdzniecbas firmas Inter Cars Latvija sadarbbas partneris SIA "Droga A", sakar ar darba apjoma pieaugumu, aicina pieteikties darb NOLIKTAVAS STRDNIEKUS.Prasbas kandidtam:Vlama pieredze noliktavas darb vai tirdzniecb, Vlama izpratne par automašnu rezerves dam, Atbildbas sajta, strdgums, precizitte un godgums, Labas latviešu un vlamas krievu valodas zinšanas.  Darba pienkumi: Pieemt preci un izkrtot noliktavas plauktos, Klientu pastjumu apstrde un pakošana, Uzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijs. Piedvjam kandidtam: Stabilu darbu starptautisk uzmum, Apmcbas darbam noliktav, Konkurtspjgu atalgojumu...

 • Company SMD Crew, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company KALINOVIC, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas:- darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat.Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rezms – 40 stundas nede,- slodzes tips - viena vesela slodze,Darba vieta – Rga, rpus biroja telpm.CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company KALINOVIC, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas:- darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat.Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rezms – 40 stundas nede,- slodzes tips - viena vesela slodze,Darba vieta – Rga, rpus biroja telpm.CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company MAXIMA Latvija, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  KRVJS/-A, LIEPJA, M.empes iela 9Ms Tev uzticsim- izkraut un prvietot preces, starp noliktavu un veikalu.Ko Ms gaidm- pamatizgltbu,- latviešu valodas zinšanas sarunvalodas lmen,- vlmi un spju aktvi strdt.Ko Tu iegsi- stabilu atalgojumu vienmr laik,- bezmaksas dinšanu,- apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,- veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada),- apmakstu pirmreizjo obligto veselbas prbaudi.Pieteikties variStot CV un motivcijas vstuli uz e-pastu vai aizpildot pieteikuma anketu msu mjas lap.Ja ir kdi jautjumi, zvani 26007841 vai uz bezmaksas tlruni 80000088Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks izvirzti otrajai atlases krtai....

 • Company MERKURS-RIGANTE, SIA in Muitas
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  MERKURS-RIGANTE, SIA , Re.Nr.40003214339nepieciešami krvji muitas noliktav Ilzenes iel 18,RgPrasbas: Fizisk izturbaVlama pieredze krvja darbKontaktinformcija: tlrunis 26404863...

 • Company Kreiss Cargo, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar darba apjoma pieaugumu Kreiss Cargo uz pastvgo darbu aicina pievienoties preu krvjus. Piedvjam: - Darbu siltaj noliktav, kas atrodas Train; - Stundas likmi no 4.50 ldz 5,50 EUR bruto; - Darba grafiku pc izvles (5 darba dienas un 2 brvas vai 2 darba dienas un 2 dienas brvas); Darba vieta: Jelgavas ceš 20, Traine.Darba devja kontaktinformcija: , 25722330, Jnis Jakupcevis, Noliktavas vadtjs.Ldzam stt savus pieteikumus uz e-pastu. Personas datu apstrdes przinis ir SIA Kreiss Cargo, vienots reistrcijas Nr. 40103823174, juridisk adrese Jelgavas cels 20, Traine, Latvija. Personas datu apstrdes nolks: kandidta atlase un konkrt atlases procesa pabeigšana. Tiesiskais pamats: datu apstrde ir nepieciešama przia leitmo interešu ievrošanai, k ar kandidts ir sniedzis piekrišanu savu personas da...

 • Company LAUMA FABRICS, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas kandidtiem: Fizisk izturba, pozitva attieksme pret darbu, iespja strdt maiu darbu.Piedvjam: atalgojumu – no 500 EUR (pirms nodoku atskaitjumiem).Pieteikties varat stot CV uz e-pastu ar nordi "krvjs"....

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

          SIA „Firma Madara 89”, - viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb. Piedv darbu uz nenoteiktu laiku:Preu krvjam/-ai ...

 • Company AITRADE, SIA in Rumbula
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA AITRADE, vairumtirdzniecbas noliktava, aicina pievienoties savam kolektvam atbildgus,strdt un pelnt motivtus KRVJUS PAKOTJUSDarba pienkumi:- Veikt dads noliktavs sakomplektto preu optimlu apvienošanu.- Veikt kvalitatvu preu nostiprinšanu uz preu transportšanas taras vienbm.Prasbas:- Pamata izgltba;- Latviešu valodas zinšanas pamata(C1) lmen, krievu- sazias lmen;- Precizitte darba izpild un atbildbas sajta par veicam darba rezulttu;- Augsta darba efektivitte, fiziska izturba, prasme organizt savu darbu un koleialitte.Piedvjam:- Stabilu darbu augoš noliktavu loistikas uzmum;- Savlaicgu un regulru apmaksu atbilstoši paveiktam darbam;- Godgi nomakstus nodokus un socils garantijas;- Darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu;- Iespju augt un attstties kop ar uzmumu, pilnveidot savas profesionls...

 • Company MK TRADE, SIA in Saka
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  RD ELECTRONICS ir vadošais sadzves un elektrotehnikas mazumtirdzniecbas uzmums Latvij un ieem stabilu vietu Latvijas tirg jau vairk k 25 gadus, nodrošinot vairk nek 400 darba vietu.Mekljam savai komandai tieši Tevi: NOLIKTAVAS PALGSTRDNIEKU/-CI (Rga, engarags)Priecsimies, ja TU:Esi atsaucgs, atbildgs, izpaldzgs, akurts;Nebaidies no fiziska darba;Labi prvaldi gan latviešu, gan krievu valodasLabi prvaldi datoru.Ms TEV uzticsim:Organizt un kontrolt preu saemšanu un izsniegšanu;Veikt preu izkraušanu/iekraušanu, to nogdšanu noliktav/tirdzniecbas zl;Interneta pastjumu preu pieemšanu, rezervciju, prvietošanu;Uzturt krtb noliktavu,Piedalties inventarizcijs.Ms Tev nodrošinsim:Visas nepieciešams apmcbas;Draudzgus un atsaucgus darba kolus;Darbs mais, saka ar grafiku;Algu – 4,50EUR/h (pirms nodoku nom...

 • Company HR factor, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Vajadzgi darbinieki nekvalifictam darbam msdieng loistikas noliktavDarba vieta: noliktavs Rg. Naktsmtnes un transports:Izvietošana 3-4 vietgos numuros. Stv ir koplietošanas duša un tualete, kopj telpa ar virtuvi (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapji). Par viesncu jmaks 4 Eiro par nakti. Ldzi jem gultas vea. Blakus viesncai ir 3 supermrketi.Tiek organizts bezmaksas autobuss, kurš kurss no rta no viesncas ldz darbavietai un vakar no darbavietas ldz viesncai.  Svtdien nodrošinm autobusu pa maršrutu Rga-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Jkabpils-Rga.Darba laiks: 08:30 - 20:00. Šaj laik ietverti: - 2 pusdienas prtraukumi 30 mintes;- 3 prtraukumi 10 mintes Grafiks: 1 darba neda, 1 atptas neda. 1 darba neda, 1 atptas neda. - Svtdiena - ierašans  no Latgales viesnc. - 6 darba dienas - pirmdiena, otrdiena,...

 • Company VG KVADRA PAK, AS in Other
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  67805301VG KVADRA PAK, Van Genechten Packaging grupas uzmums – lielkais neatkargais iepakojuma raotjs Eirop ()Aicina darb KRVJU loistikas noda(profesiju kods: 9333 06)Darbavieta: Rg, Vienbas gatv 11 (Sabiedriskais transports: vilciens ldz stacijai „Torakalns”; 27. trolejbuss; 10. tramvajs; 44., 46., 23., 25.un 26. autobuss, u.c.)Darba pienkumi Produkcijas un materilu prvietošana starp noliktavu un raošanas nodau; Produkcijas un materilu iekraušana/ izkraušana no transportldzeka; Darbs ar noliktavas skeneru sistmu. Ms sagaidm: Atbildbu, precizitti, vlšanos strdt un gatavbu mcties;Praktiska darba pieredze noliktav;B kategorijas auto vadšanas apliecba;Par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar elektriskajiem/ dzea i...

 • Company SĀTYS gaļa i dasys, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "STYS gaa i dasys" aicina pievienoties komandai NOLIKTAVAS STRDNIEKU  (9333  06). Darbs ar prtiku (gaas produkcija). Galvenie darba pienkumi:-          Produkcijas saiošana un komplektšana -          Pavadzmju izrakstšana -          Ikdienas produkcijas atlikumu  uzskaite Ms piedvjam:-          stabilu darbu augoš raošanas uzmum Daugavpil;-          motivjošu atalgojumu;-          apmcbas.CV ldzam stt uz adresi ar piezmi: CV  NOLIKTAVAS STRDNIEKS. Sazinsimies ar pretendentiem, kas bs tikuši atlases 2. krt....

 • Company MAXIMA Latvija, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Krvjs/-a Maxima XX veikal Valmier, G.Apia iel 10a.     Ko Tu iegsi: - stabilu atalgojumu vienmr laik, - bezmaksas pusdien...

 • Company GIRTEKOS LOGISTIKA, SIA in Olaine
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Loistikas firma SIA “Girtekos Logistika” piedv darbu krvjamDarba apraksts: - Preu kraušana un novietošana noliktavMsu galvens prasbas ir: - Augsta atbildbas sajta un godprtga attieksme pret darbu, precizitte;- fiziska izturba un spja strdt tri. Ms piedvjam: - socils garantijas; - stabilu atalgojumu;  - darbu saska ar grafiku.- uzmuma bezmaksas transportu, lai noktu darba viet un atpaka  maršrutos: Jelgavas centrs-Ozolnieki -Olaine; Eleja-Jelgava-Ozolnieki- Olaine)Darba vieta: Olaines nov., Olaines pag., Grnes, ŠarlotesCV stt: 23203844 – Olga ...

 • Company SALVI PLUS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SIA SALVI PLUS aicina darb noliktavas strdnieku.  Darba vieta J.Poruka iela 2C, Css.Darba pienkumi: Pieemt preci, krtot preci, komplektt pastjumus augu vairumbz.Prasbas: Atbildbas sajta pret darbu un vlme strdt . Atalgojums var mainties, ja ir labi darba rezultti. Pieteikšans un skka informcija pa tlruni 29251429...

 • Company AUTO KADA, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AUTO KADA (), Latvij dibints, progresvs uzmums, kas vairk k 20 gadus nodarbojas ar kravas automašnu, autobusu un piekabju rezerves dau un aprkojuma tirdzniecbu. Esam nozares lderis ar plaško tirdzniecbas tklu Latvij. Uzmums tiek prstvts viss Baltijas valsts, k ar Skandinvijas tirg, kopum nodarbinot vairk k 160 zinošus specilistus.Aicinm savai komandai pievienoties: NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CITavi galvenie pienkumi bs:• tri un preczi komplektt pastjumus atbilstoši dokumentcijai• Pc vajadzbas - Pieemt un mart ienkošs preu kravas• Pc vajadzbas - Izvietot preces paredztajs viets un uzturt krtbu noliktav• Reizm veikt kraušanas darbus, lietojot specializto tehniku un roku darbuGalvens prasbas:• Precizitte, trums un atbildbas sajta• Vlme un spjas aktvi strdt• Vlama darba pieredze noliktavas darb• L...

 • Company KURTA, SIA in Saldus
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Bvmaterilu veikals Krza aicina darb krvju.Darba pienkumi:- darbs ar bvmaterilu izkraušanu, iekraušanu- preu izsniegšana klientam- darbs noliktavUzmums piedv:- interesantu darbu strauji augoš uzmum- stabilu atalgojumu ar izaugsmes iespjm- karjeras izaugsmes iespjasCV stt uz e-pasta adresi: T. 26011060, 26007995...

 • Company RĪGAS 36.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  TEHNISKAIS STRDNIEKS 0,5 slodzeKontaktinformcija: t.25429577...

 • Company CrossChem, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinam darb NOLIKTAVAS STRDNIEKUS, kuri vlas strdt un labi nopelnt.Galvenie pienkumi: - preu kraušana, fasšana, raošana, komplektšana; - taras sagatavošana; - citi darbi.Prasbas: - vleme strdt Latvijas izcelsmes starptautisk uzmum, kurš maks nodokus un veicina Latvijas izaugsmi; - pieredze darb ar autoiekrvju; - citas prasmes un iemaas tiks uzskattas par papildus priekšrocbu; - pamatizgltba.Piedvjam: - stabilu darbu perspektv un strauji augoš uzmum; - atalgojumu pc nodoku nomaksas skot no 700 EUR/mnes; - veselbas apdrošinšanas polisi; - atsaucgu un draudzgu kolektvu.CV stt: t. 26624000...

 • Company Rīgas meži, SIA in Rīga
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  SIA “Rgas mei” daas “Drzi un parki” Prdaugavas iecirknisAPSTDJUMU TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS darbu veikšanai mekl komunls tehnikas strdniekuPrasbas: •    spja veikt fizisku darbu (teritoriju sakopšana: atkritumu savkšana, ietvju slaucšana, sniega tršana, sls/smilts kaisšana u.tml.);•    precizitte un atbildbas sajta darba izpild;•    spja darboties komand.Galvenie amata pienkumi:•    veikt teritorijas uzkopšanas darbus Rgas pilstas apstdjumu teritorij;•    veikt darbu ar teritorijas uzkopšanas tehniku (krmu, koku zšana, zles paušana, darbs ar sniega ptju u.c. motoriztie rokas instrumenti);•    veikt atkritumu savkšanu;•    veikt kravas un inventra iekraušanu, izkraušanu un prvietošanu.Piedvjam:• stabilu un pastvgu darbu; • darbu draudzg kolektv un dinamisk vid;• stabilu atalgojumu un so...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

        SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit Noliktavas STRDNIEKUS (profesiju klasifikatora profesijas kods 9333  06).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,-  darba rems – 40 stundas ned,-  slodzes tips - pilna slodze,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Freight handlers Edit filters