Jobmonitor. Search results for Financial analysts

20 Jobs found

Used filters:
 • Financial analystsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Latvenergo, AS in Other
  16.11.2019

  ...

 • Company HUB 4, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mogo Finance tri un rti piedv aizdevumus auto iegdei. Uzmums darbojas vairk k 15 valsts, galvenais birojs atrodas Rg, Latvij. Mogo Finance stratisks priorittes ir vrstas uz rentablu izaugsmi un eogrfisko paplašinšanos. Šs stratijas sasniegšanu veicina vairk nek 850 talantgu komandas biedru un vairk nek 650 000 lojli klienti, k ar investcijas progresvs tehnoloijs, lai sniegtu labks klases finanšu pakalpojumus.Mogo Finance šobrd darbojas Baltijas valsts, Austrumeirop, Balknos, Kaukz, Viduszij un frik. Papildu informcija ir pieejama vietn Sasniedzamie rezultti:•    Dati ir apkopoti un analizti ikdienas/nedas/ mneša griezum •    Strukturti atspoguoti rezultti, lai nodrošintu pamatotus biznesa lmumus•    Izveidoti ad-hoc reporti un prognozes atbilstoši lzinga portfelim un kredtu riskiem•    Ieg...

 • Company BI Partners, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA BI Partners aicina darb.FINANŠU ANALTIIS (prof.kods: 241302).Pašizmaksas aprins.Konsultt uzmuma vadbu un darbiniekus finanšu jautjumos.Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rg.Jsu CV un pieteikumu, nordot amatu, gaidsim elektroniski: ...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mintos aicina pievienoties savai komandai Vecko Riska AnaltiiJa vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos.Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad, Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu.Jsu pienkumi:• Vadt/veikt prbaudes attiecb uz aizdevuma devjiem vis pasaul, koncentrjoties uz kredtu darbbas analzi un finanšu rezulttu prskatšanu;• Uzraudzt un nodrošint efektvu riska analtiu darbu komand pie dadiem darba apstkiem;• Uzturet efektvu komunikciju ar dadiem kredta devja prstvjiem proces...

 • Company Damara Technologies, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- Atskaišu, prskatu un prognou sagatavošana un prezentšana uzmuma vadbai;- Uzmuma procesu izpratne un patstvgi ieteikumi procesu uzlabošanai, izejot no analiztajiem datiem;- Biznesa datu monitoringa attstšana un uzlabošana;- Iknedas operatvs darbbas un finanšu atskaišu sagatavošana; - Datu analze un rezulttu novrtšana un to analze uzmuma vadbas vajadzb;- Uzmuma procesu efektivittes analze un novrtšana, izejot no analiztajiem datiem;- KPI atskaišu atjaunošana un uzlabošana. Sp...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm pievienoties savai komandai FINANŠU ANALTIIPienkumi:Plnot, izstrdt un kontrolt uzmumu budetu, k ar konsultt šajos jautjumos;Sagatavot naudas plsmu;Piedalties uzmuma finansils un saimniecisks darbbas procesu efektivittes un rentabilittes rezulttu analzes veikšan;Sagatavot ziojumus un finanšu atskaites;Sniegt priekšlikumus, ieteikumus uzmuma efektivittes paaugstinšanai.Piesakies, stot CV uz e-pastu: ...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais kvantitatvais analtiis / Junior Quantitative Analyst)Galvenie amata pienkumi•    Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;•    Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;•    Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;•    Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Finanšu kontrolieri (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 02) Galvenie amata pienkumi Sagatavot, analizt un nogdt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina atskaites atbilstoši darba procedrm un noteiktaj termi; Kontrolt ikdienas finanšu datu kvalitti un veikt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina rdtju pamatotbas prbaudi; Veikt ikmneša, ikceturkša un ikgadjos finanšu datu slgumus lab kvalitt un noteiktajos termios; Uzturt veikt darba ierakstus un informciju, atbilstoši ICFR kontrolm; Sniegt atbalstu biznesa partneriem attiecb uz veiktajiem procesiem un attstt attiecbas ar iekšjm/rjm ieinterestajm pusm; Piedvt un ieviest idejas, lai turpintu uzlabot kvalitti un minimiztu patrto darba laiku; Uz...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais riska kontrolieris / Junior Risk Controller)Galvenie amata pienkumi- Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;- Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;- Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;- Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi u...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) Galvenie amata pienkumi- Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;- Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;- Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;- Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz portfeli saistb ar noteiktajiem ieguldjumu ierobeoju...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu risku vadtju(2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze finanšu riska analtia amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1200 ldz 1400 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb riska analtii (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze riska analtia amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1000 ldz 1200 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu trigus analtii (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze riska analtia amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1000 ldz 1200 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Pro Hac Vice, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb RISKA ANALTII RESTORNA DARBBAIPienkumi:Veikt restorna darbbas ikdienas riska kontroli;Analizt tirgus tendences restornu jom;Sagatavot atskaites vadbai par uzmuma finanšu stvokli;Sagatavot riska prskatus.Prasbas: Obligta augstk izgltba restornu, viesncu vai trisma menedment.Ldzam stt CV uz e-pastu; ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu trigus analtii (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze riska analtia amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar ukraiu valodas zinšanas.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu risku vadtju(2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze attiecgaj amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turkuu/azerbaidnu vai ukraiu valodas zinšanas.Alga: no 1200 ldz 1400 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company FINKO group, AS in Vidi
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  -    Izstrdt un ieviest pardu piedzias procesa stratijas un politikas atbilstoši grupas stratijai;-    Sadarbba ar rjs pardu piedzias aentrm;-    Kredtportfeu analze un pardu atgšanas stratiju izstrde;-    Pardu atgšanas rdtju (KPI) izstrde un ieviešana Grupas struktrvienbs;-    Pardu prdošana.Prasbas kandidtiem:-    Augstk profesionl izgltba finanšu/ekonomikas jom;-    Iepriekšj pieredze pardu atgšanas procesu vadšan no 5 gadiem;-    Spcgas analtisks prasmes;-    Izpratne par aizdevuma produktiem, pardu apkalpošanu, pardu prdošanu un parda prstrukturšanu;-    Iepriekšj pieredze pardu atgšanas procesu vadšan Ukrainas tirg;-    Iepriekšj pieredze zvanu centra vadšan tiks uzskatta par priekšrocba;-    Pieredze darb ar VCC Live telefonijas sistmu tiks uzskatta par priekšrocbu;-    Angu un ukr...

 • Company ERNST & YOUNG BALTIC, SIA in Muitas
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Konsultt par iekšjs kontroles sistmas efektivitti NILLTFN un sankciju jom Prskatt principa “Pazsti savu klientu” ievrošanu, klientu padziints izptes un darjumu analzes rezulttus Prskatt iespjami saistto uzmumu identifikcijas un prbaudes procesu, izmantojot visu pieejamo informciju Prskatt un izvrtt mekltjprogramms veikto negatvo mekljumu rezulttus Prskatt un izvrtt dada veida uzmjdarbbas veidus Sniegt rekomendcijas par iespjamiem uzlabojumiem prbaudes un kontroles procesos Muitas iela 1A, Rga, LV-1010, Latvija1800 EUR - 2200 EUR/mnes brutoPersonla atlases vadtja Dita Duka – , +37167043801...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu trigus analtii (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze riska analtia amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Finanšu kontrolieti/-eToyota Material Handling Baltic Biznesa procesu centrs ir daa no Toyota Material Handling uzmuma, kas ir pasaules lderis noliktavu aprkojuma tirdzniecb un apkalpošan. Lai gan Toyota Material Handling uzmuma tkls aptver visu pasauli, biznesa procesu centrs atrodas Rg. Biznesa procesu centrs apkalpo Toyota Material Handling uzmumus vis Ziemeeirop.Darba aprakstsMneša slgšana/ month closing.Dadu atskaišu sagatavošana (statistika, naudas plsma).Kredtanalze.Kontu saldzinšana (reconciliation of accounts), kontrole, analze.Starptautisko grmatvedbas standartu przinšana.Obligtas angu valodas zinšanas.Izcilas prasmes darb ar MS Excel.Prasbas kandidtiemAugstk finanšu izgltba grmatvedb vai finanšu audit.Spja oti labi komunict gan rakstiski, gan mutiski angu valod.Spja strdt preczi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial analysts Edit filters