Jobmonitor. Search results for Financial analysts

31 Jobs found

Used filters:
 • Financial analystsx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company ECOMMBX LIMITED, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  FINANŠU RISKU VADTJSDarba pienkumi:Plnot un organizt nodaas darbu un nodrošint, ka departamenta darbs tiek veikts saska ar normatvajiem aktiem un iekšjiem noteikumiem.Piedalties departamenta plnu un prioritšu resursu pielgošan.Defint, pielgot un attstt departamenta stratiju un darbbas standartus, ka ar nodrošint to ievrošanu.Noteikt departamenta ilgtermia un stermia mrus un uzdevumus.Prraudzt departamenta darbinieku darbbu un veikt atbilstošas korijošs darbbas, lai nodrošintu savlaicgu standartu ievrošanu.Defint pienkumus katram departamenta darbiniekam, kontrolt departamenta darbinieku darba plsmu un izpildi, novrtt rezulttus, ierosint materilo stimulu un priekšrocbas darbiniekiem. Prasbas kandidtiem:Augstk izgltba tiesbu jom;Darba pieredze Fintech uzmum;Darba pieredze amat, kas ir saistt...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company DIVDESMIT SEPTINI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veido un uztur organizcijas tlu, organiz mrtiecgu informcijas plsmu, kas veicina uzmuma darbbu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadšanu un koordinšanu.Izstrd attiecgs nozares normatvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedals tautsaimniecbas nozares vai darbbas jomas attstbas un nepieciešamo materiltehnisko un finanšu resursu plnošan, veic analtisku darbu, noform dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic prbaudes un ekspertzes, sastda prskatus.2812587828680093...

 • Company TWINO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TWINO, SIAAicinm msu komand Datu ptniekuDarba pienkumi: •    Izstrdt mašnmcšans modeus •    Moniort un pilnveidot mašnmcšans procesus •    Datu analze Prasbas:•    Vismaz pusgada pieredze datu zintnieka vai riska analtia amat•    Pieredze ar SQL, R un MS Excel•    Augstka izgltba•    Labas angu valodas zinšanasKontaktinformcija:e-pasts: ...

 • Company LLR-ECOTECH, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA LLR-ECOTECH aicina darb Iemumu plnošanas/vadšanas specilistu (raošanas uzmumam)Darba pienkumi: plnot, vadt un prognozt raošanas uzmuma finansilo darbbu, nodrošint uzmuma vadbu ar pilngu informciju par finanšu stvokli, veikt konkurentu cenu izpti un veikt nepieciešams izmaias, lai saglabtu konkurtspju un optimiztu iemumus.Nepieciešams prasbas: augsta atbildbas sajta, precza veicamo darbu izpilde, labas komunikcijas, darba organizatorisks un vadšanas spjas. Nepieciešama ne mazk k 3 gadu pieredze  pdjo 5 gadu laik vadošos un atbildgos amatos .Piedvjam: darbu augoš uzmum ar profesionlm izaugsmes iespjm.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: Ar pretendentiem sazinsimies un aicinsim uz prrunm individuli....

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Finanšu kontrolieti/-eToyota Material Handling Baltic Biznesa procesu centrs ir daa no Toyota Material Handling uzmuma, kas ir pasaules lderis noliktavu aprkojuma tirdzniecb un apkalpošan. Lai gan Toyota Material Handling uzmuma tkls aptver visu pasauli, biznesa procesu centrs atrodas Rg. Biznesa procesu centrs apkalpo Toyota Material Handling uzmumus vis Ziemeeirop.Darba aprakstsMneša slgšana/ month closing.Dadu atskaišu sagatavošana (statistika, naudas plsma).Kredtanalze.Kontu saldzinšana (reconciliation of accounts), kontrole, analze.Starptautisko grmatvedbas standartu przinšana.Obligtas angu valodas zinšanas.Izcilas prasmes darb ar MS Excel.Prasbas kandidtiemAugstk finanšu izgltba grmatvedb vai finanšu audit.Spja oti labi komunict gan rakstiski, gan mutiski angu valod.Spja strdt preczi...

 • Company SOFT SUPPORT SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Soft Support Services”, R. Nr. 40203213105Aicinm msu komandai pievienoties : 2413 05 Riska ANALTIISDarba apraksts: ·         Veikt ikdienas riska kontroli;·         Piedalties finanšu risku prvaldšanas un kontroles programmas pilnveidošan;·         Analizt riska kontroles procedras un pilnveidot ts;·         Piedalties atsevišu projektu riska novrtšan; ·         Analizt programmatru un piedvt matemtiski pamatotus optimizcijas risinjumus;·         Sekot projekta plnu izpildei, analizt rezulttus, izstrdt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plnos; ·         Veikt projektu vides analzi....

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Finanšu analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 02) Galvenie amata pienkumi: Sagatavot, analizt un nogdt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina atskaites atbilstoši darba procedrm un noteiktaj termi; Kontrolt ikdienas finanšu datu kvalitti un veikt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina rdtju pamatotbas prbaudi; Veikt ikmneša, ikceturkša un ikgadjos finanšu datu slgumus lab kvalitt un noteiktajos termios; Uzturt veikt darba ierakstus un informciju, atbilstoši ICFR kontrolm; Sniegt atbalstu biznesa partneriem attiecb uz veiktajiem procesiem un attstt attiecbas ar iekšjm/rjm ieinterestajm pusm; Piedvt un ieviest idejas, lai turpintu uzlabot kvalitti un minimiztu patrto darba laiku; Uztur...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Riska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05)  (Veckais riska kontrolieris / Senior Risk Controller) Galvenie amata pienkumi - Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem; - Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem; - Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai; - Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz por...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Riska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05)  (Riska kontrolieris / Risk Controller) Galvenie amata pienkumi: - Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem; - Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem; - Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai; - Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz portfeli saistb a...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Riska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05)  (Jaunkais riska kontrolieris / Junior Risk Controller) Galvenie amata pienkumi: - Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem; - Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem; - Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai; - Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz p...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  FINANŠU ANALIISDarba aprakstsVeikt atbalsta funkciju finanšu direktoram;Regulru atskaišu, prskatu, prezentciju veidošana un finanšu projektu koordinšana, sadarbojoties ar nodau vadtjiem;Uzmuma finanšu darbbas plnošana, anlizšana, vrtšana un kontrole;Organizt un piedalties budeta plnošan un prskatšan;Ienkumu un izmaksu prognou sastdšana, budeta izpildes kontrole;Analizt uzmuma ekonomisko rdtju mijiedarbbu un sakarbas, dadu faktoru ietekmi uz uzmuma finansilajiem rezulttiem un sniegt rekomendcijas un risinjumu alternatvas;Sekot ldzi/ kontrolt iepriekš uzstdto finanšu kritriju izmaimPiedalties finanšu nodaas projektos;Datu precizittes kontrole;Ptt un sagatavot tirgus un nozares prskatus.Prasbas kandidtiemVismaz 2 gadu pieredze finanšu kontroliera, finanšu analtia, vai finanšu specilista amat;...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai finanšu analtiiDARBA PIENKUMI:· Sniegt atbalstu finanšu un grmatvedbas departamentam;· Nodrošint darjumu savlaicgu un preczu uzskaiti;· Gatavot finanšu un grmatvedbas atskaites, tostarp, strdt pie naudas plsmas sagatavošanas, pašizmaksu apriniem, u.c. atskaites.· Apstrdt un iegrmatot pirmdokumentus grmatvedbas programm;· Piegdtju atlikumu kontrole:· Bankas maksjumu sagatavošana un bankas transakciju grmatošana;· Nkamo periodu izdevumu grmatošana;· Dadu statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana;·  Veikt citu...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais kvantitatvais analtiis / Junior Quantitative Analyst)Galvenie amata pienkumi•    Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;•    Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;•    Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;•    Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu...

 • Company LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ja Tev ir augstk izgltba ekonomikas un/vai finanšu jom,prasme analizt apjomgu informcijas daudzumu,teicamas prasmes MS Excel lietošan,labas analtisks spjas, iniciatva, augsta precizitte un spja pievrst uzmanbu detam.Ja esi gatavs/-a uzemties pakalpojumu un struktrvienbu rentabilittes aprinu, pakalpojumu pašizmaksas aprinu,datu apkopošanu un padziintu analzi,piedalties prskatu algoritmu izstrd un prskatu automatizcij.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: ldz 2020.gada 24.martam.Informcija par datu apstrdi:Personas datu apstrdes przinis ir SIA “Liepjas reionl slimnca”, adrese: Slimncas iela 25, Liepja, tlrunis: 63403222, elektronisk pasta adrese: .Jsu personas datu apstrdes mris – darbinieku atlases procesa nodrošinšana un no t izrietošo tiesbu un pienkumu realizšana.Papildus informcija p...

 • Company ECOMMBX LIMITED, AKF in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  - Veikt klientu darjumu padziintu izpti atbilstoši attiecgajam klientam pieširtajam riska lmenim;- Izvrtt klientu tmeka vietu atbilstbu starptautisko maksjumu sistmu prasbm;- Organizt testa pirkumus klientu mjas lap(s), k ar dokumentt iegtos rezulttus;- Ievrot izmaias likumdošanas prasbs, kas attiecas uz klienta darbbu darjumu attiecbu laik;- Piedalties neparastu darjumu konstatšan. Prasbas kandidtiem:- Augstk izgltba;- Spcgas zinšanas par atbilstbas procedrm un to kontroli;- Labas angu un krievu valodas zinšanas;- Uz detam vrsta uzmanba un precizitte;- Izcilas analtisks spjas un kritisk domšana.CV stt uz e-pastu - ...

 • Company VALSTS PROBACIJAS DIENESTS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Valsts probcijas dienests, reistrcijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas steno valsts politiku kriminlsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu ldzeka – sabiedriskais darbs – izpild, k ar probcijas klientu uzraudzb un socils uzvedbas korekcij.Valsts probcijas dienestsaicina pieteikties uz vakanto ierda amata vietuFINANŠU ANALTIIS UN PLNOTJS(1 vakance uz nenoteiktu laiku, ar 2021. gada februri)Prasbas pretendentiem:augstk akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomik, finanss vai vadbas zintn;vismaz viena gada profesionl pieredze finanšu analzes, plnošanas vai izdevumu kontroles amat;zinšanas ekonomikas teorij, makro un mikroekonomikas pamatos, grmatvedbas jautjumos, finanšu darbbu reglamentjošo normatvo aktu un profesi...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm pievienoties savai komandai FINANŠU ANALTIIPienkumi:Plnot, izstrdt un kontrolt uzmumu budetu, k ar konsultt šajos jautjumos;Sagatavot naudas plsmu;Piedalties uzmuma finansils un saimniecisks darbbas procesu efektivittes un rentabilittes rezulttu analzes veikšan;Sagatavot ziojumus un finanšu atskaites;Sniegt priekšlikumus, ieteikumus uzmuma efektivittes paaugstinšanai.Piesakies, stot CV uz e-pastu: ...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm pievienoties savai komandai FINANŠU ANALTIIPienkumi:Plnot, izstrdt un kontrolt uzmumu budetu, k ar konsultt šajos jautjumos;Sagatavot naudas plsmu;Piedalties uzmuma finansils un saimniecisks darbbas procesu efektivittes un rentabilittes rezulttu analzes veikšan;Sagatavot ziojumus un finanšu atskaites;Sniegt priekšlikumus, ieteikumus uzmuma efektivittes paaugstinšanai.Piesakies, stot CV uz e-pastu: ...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais kvantitatvais analtiis / Junior Quantitative Analyst)Galvenie amata pienkumi•    Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;•    Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;•    Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;•    Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Finanšu kontrolieri (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 02) Galvenie amata pienkumi Sagatavot, analizt un nogdt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina atskaites atbilstoši darba procedrm un noteiktaj termi; Kontrolt ikdienas finanšu datu kvalitti un veikt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina rdtju pamatotbas prbaudi; Veikt ikmneša, ikceturkša un ikgadjos finanšu datu slgumus lab kvalitt un noteiktajos termios; Uzturt veikt darba ierakstus un informciju, atbilstoši ICFR kontrolm; Sniegt atbalstu biznesa partneriem attiecb uz veiktajiem procesiem un attstt attiecbas ar iekšjm/rjm ieinterestajm pusm; Piedvt un ieviest idejas, lai turpintu uzlabot kvalitti un minimiztu patrto darba laiku; Uz...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais riska kontrolieris / Junior Risk Controller)Galvenie amata pienkumi- Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;- Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;- Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;- Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi u...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) Galvenie amata pienkumi- Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;- Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;- Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;- Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz portfeli saistb ar noteiktajiem ieguldjumu ierobeoju...

 • Company PASAZIERU VILCIENS, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  PIENKUMI:ikmneša izmaksu, iemumu un prognou analze, noviru identificšana, k ar galveno KPI analze;aktva piedalšans jaunas finanšu vadbas sistmas ieviešan;piedalšans budeta un finanšu plnošanas proces;procesu uzlabojumu identificšana un ieviešana;atskaišu sagatavošana noteiktos termios vadbas komandai par uzmuma finansilo darbbu, nodrošinot datu precizitti (ar ad-hoc atskaites);veiksmga sadarbba ar uzmuma departamentiem finanšu plnošan.PRASBAS:augstk izgltba grmatvedb, finanss vai biznesa vadb;vismaz 2 gadu pieredze ldzg amat (ldzga pieredze Big 4 tiks uzskatta par priekšrocbu);spja iekauties dinamisk darba vid;MS Office prasmes, teicamas MS Excel zinšanas;vlamas zinšanas un pieredze darb ar biznesa inteliences sistmm;teicamas komunikcijas prasmes un spja sasniegt rezulttus noteiktajos term...

 • Company Latvijas dzelzceļš, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotra in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotra in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company CANDY PALACE SWEET, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Candy Palace Sweet" aicina darb FINANŠU ANALTIIDarba pienkumi:– Veikt izstrdjumu un pakalpojumu cenu noteikšanas ptjumus, - Noteikt tirgus potencila un t turpmks attstbas tendences; - Novrot uzmuma rjs darbbas vides attstbu un iekšjos sakaru procesus; - Veidot un uzraudzt ieprkamo krtjo krjumu piegu pastšanas krtbu; kontrolt krjumus ieprkamm izejvielm un prdodamm precm; vadt prdodamo preu sadales sistmas darbbu; ptt un gatavot sabiedrbas informšanas programmas, ptt un veidot uzmuma tlu;   - Organizt un kontrolt prdošanas pakalpojumu procesus;-  Analizt un optimizt preu sortimentu; - Analizt iepirkumu cenas; - Izvrtt jaunu preu piedvjumu; - Sadarboties ar uzmuma piegdtjiem; ...

 • Company Ārvalsts komersanta Crowdedhero OU pārstāvniecība in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi:·      augstas kvalittes finanšu risku vadba ES un Kaukza tirg,·      partneru, nozares un tirgus kopum finansil stvoka kvalitatvais un kvantitatvais novrtjums,·      konkrtu uzmumu finansilo rezulttu un darbbas izvrtšana, industrijas izpte un analze,·      resursu meklšana attstbai.Prasbas kandidtam:·         augstk izgltba,·         vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu vadb,·         labas analtisks iemaas - sp...

 • Company LAGRON, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmuma finanšu darbbas plnošana, analizšana, vrtšana un kontrole;Regulru atskaišu, prskatu veidošana un finanšu projektu koordinšana;Analizt uzmuma ekonomisko rdtju mijiedarbbu un sakarbas, dadu faktoru ietekmi uz uzmuma finansilajiem rezulttiem un sniegt rekomendcijas un risinjumu alternatvas;Datu precizittes kontrole;Piedalties finanšu nodaas projektos;Sekot ldzi / kontrolt iepriekš uzstdto finanšu kritriju izmaim;Ienkumu un izmaksu prognou sastdšana, budeta izpildes kontrole....

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Riska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05)  (Jaunkais kvantitatvais analtiis / Junior Quantitative Analyst) Galvenie amata pienkumi: - Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem; - Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem; - Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai; - Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu iet...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial analysts Edit filters