Jobmonitor. Search results for Finance managers

25 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company VALSTS ZEMES DIENESTS in Other
  16.11.2019

  Valsts zemes dienests (re.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas nodrošina Nekustam pašuma valsts kadastra darbbu, Valsts adrešu reistra un Apgrtinto teritoriju informcijas sistmas darbbu, k ar veic bvju kadastrlo uzmršanu un nekustamo pašumu kadastrlo vrtšanu.Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemgales reionlas nodaas Juridisks daas vadtja ierda amatu (uz nenoteiktu laiku), kura galvenie pienkumi ir organizt un vadt Juridisks daas darbu, sniegt juridisko atbalstu reionlaj noda, nodrošint Dienesta prstvbu tiess.Msu izvirzts prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;augstk izgltba tiesbu zintn;ne mazk k divu gadu pieredze jurista darb; pieredze vadoš amat;labas prasmes darb ar MS Office programmu;v...

 • Company BUTS, SIA in Other
  16.11.2019

  Mcbu centra nodaas vadtja vietnieks/ce (2 vakances) Profesionls izaugsmes un darba aizsardzbas nodaaMetinšanas un sanitrtehnikas nodaaJA:Tu negaidi kad klients nks pie tevis, bet pats dodies viu meklt;Tev ir pieredze aktvaj prdošan un projektu vadb;Tev ir augstk izgltba un Tevi saista apmcbu joma; Tev ir biznesa domšana, izcilas komunikcijas un argumentcijas prasmes;Tava stipr puse ir analtisk domšana, spja preczi un rezultatvi vadt procesus;Tu teicami przini latviešu valodu, k ar spj komunict krievu valod;Tev ir B kategorijas autovadtja apliecba un iespja darba vajadzbm izmantot savu auto.MS TEV UZTICSIM:...

 • Company BUTS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mcbu centrs „BUTS" ir viena no lielkajm privtajm izgltbas iestdm Latvij, kam  ir 28 gadu darba pieredze pieaugušo profesionlaj apmcb un kvalifikcijas paaugstinšanMcbu centra nodaas vadtjs/-a RgNegaidi, kad klients nks pie Tevis, pats dodies viu meklt?Saista apmcbu joma? Aktvaj prdošan un projektu vadb nav sveša?Mki domt k vadtjs?Izcili komunic un argument?Mki atrast pareizo pieeju klientam, situcijai?P...

 • Company NeoTrade, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "NeoTrade", re. nr. 40203077180, aicina darb DIREKTORU (121101) Uzmuma darbbas joma - tirdzniecba (46.19 Plaša sortimenta preu vairumtirdzniecbas starpnieku darbba) Darba pienkumi - Plnot, organizt un vadt uzmuma darbu atbilstoši uzmuma stratijai, misijai un mriem pašnieku un uzmuma interess, - Kontrolt darbu izpildi, motivt darbiniekus un nodrošint komunikciju ar ieinterestajm pusm; - Przint un kontrolt uzmuma darbbas funkcionls jomas: - Tirgzinbas organizšana, personla vadšana, finanses,  loistika, iepirkumi, tenderi - Pielietot uzmjdarbbu reguljošos normatvos aktus un likumus   Prasbas pretendentam - teicamas zinšanas un pieredze naftas produktu tirdzniecbas jom - zinšanas un vismaz 5 gadu pieredze darbbai starptautiskos tirgos - teicamas zinšanas un pieredze  veidojot un uzskot s...

 • Company Quasar2020, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  1. Darbs: 1.1. darbbas joma – informcijas tehnoloijas; NACE (versija 2.0) nozares kodi:62.01. Datorprogrammšana; 62.09. Citi informcijas tehnoloiju un datoru pakalpojumi;1.2. darba apraksts:1.2.1. vadt komandas darbu informcijas sistmu izstrdes, ieviešanas un uzturšanas projektos;1.2.2. analizt saistošo dokumentciju, izvrtt iespjamos tehniskos risinjumus, prognozt laika un darba patriu, izstrdt un prezentt pasttjiem projekta piedvjumus;1.2.3. plnot projekta posmus, laika grafiku un sasniedzamos rezulttus, nepieciešambas gadjum veikt skotnj plna izmaias;1.2.4. plnot projekta izmaksas un nepieciešamos resursus (gan finansilos, gan cilvkresursus), kontrolt to izmantošanu;1.2.5. izveidot projekta komandu (no programmtjiem, testtjiem, sistmanaltiiem u.c.), plnot un kontrolt viu individulo ...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Ogres novada pašvaldbas Lauberes pagasta prvalde izsludina pieteikšanos galven/-s grmatvea/-des vakancei uz nenoteiktu laiku.Prasbas pretendentiem:augstk izgltba grmatvedbas vai finanšu jom;darba pieredze grmatvea amat vismaz 3 gadi;prasmes darb ar resursu uzskaites sistmu “Horizon” tiks uzskattas par priekšrocbu;darba pieredze budeta iestd tiks uzskatta par priekšrocbu;labas prasmes darb ar MS Office programmm;teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes;augsta atbildbas sajta, spja plnot un organizt savu darbu;Pienkumi:mneša, ceturkša, gada finanšu atskaites un prskati Valsta kasei;budeta plna sagatavošana un izpildes kontrole;kreditoru, avansa norinu, bankas darjumu uzskaite un kontrole;pamatldzeku un inventra uzskaites kontrole;darba organizšana un izpildes rezulttu analizšana;komandas d...

 • Company RIMO Holding, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Amata pienkumi:- Plnoto pašizmaksu aprins;- Faktisks pašizmaksas un produkcijas rentabilittes kontrole un analze;- Cenu veidošana(materilu un darbaspka izmaksas, pieskaitms izmaksas, rentabilitte);- Iekšjo pavadzmju prbaude (plna uzveduma, nomenklatras, cenas atbilstba);- Dalba biznesa plnošan.Prasbas kandidtiem:- darba pieredze profesij ne mazk par 3 gadiem;- normatvu un prasbu, saisttu ar pašizmaksas aprinu, zinšanas;- cenu veidošanas metodes zinšanas;- noliktavas uzskaites zinšanas;- labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint).Ms piedvjam:- stabilitti un socils garantijas;- atalgojumu no 1010 Eiro bruto;- atsaucgus un profesionlus darba kolus.Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Kalady Business Group, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA Kalady Business Group  , vienotais reistrcijas Nr.  40203121525 ,Juridisk adrese:  ertrdes iela 71 - 52, Rga, LV-1011 Profesija:    121107  Administratv direktora vietnieks Darbbas joma:  Restornu un mobilo dinšanas vietu pakalpojumi (56.10, ) Darba pienkumi:  Rpties par izmaksu ietaupjumu; Prvaldt naudas plsmu, laicgus maksjums piegdtjiem un pakalpojumu sniedzjiem, ka ar sekot ldzi citu finansilo saistbu izpildei; Koordint jauno darbinieku pieemšanas, nodarbintbas un izvršanas procesus; Administrt darbiniekus, to labkljbu, sdzbas, darba noteikumus, atalgojuma sistmu un novrtšanu; Rpties par zmolu reistrcijas jautjumiem, licencm un ataujm uzmum; Sadarboties ar citiem uzmumiem juridiskajos un revzijas jautjumos; Prvaldt visus ar uzmu...

 • Company LAIMDOTAS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Kokapstrdes uzmums SIA Laimdotas pieem darb grmatvedi. Darba pienkumi pildmi uz vietas uzmuma biroj. Priecsimies pieemt katru interesjošo zvanu un izskatt iestto CV uz nordto e-pastu - Uz tikšanos !SIA Laimdotas...

 • Company OMFY, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA OMFYaicina darb pamatdarbbas atbalsta struktrvienbas VADTJU (Pamatdarbbas atbalsta struktrvienb - Prdošanas attstbas, veicinšanas un paplašinšanas noda)Apzint tirg piedvtos informcijas un komunikcijas tehnoloiju produktus, organizt lietišus kontaktus, paplašint esošos un piesaistt jaunus preu prdošanas kanlus.Galvenie darba pienkumi: organizt un vadt pakauta personla darbu uzmuma tirdzniecbas un mrketinga jom;vadt prdošanas paplašinšanas metou izvli, reklamjoties internet;vest sarunas ar starptautiskajiem partneriem uzmuma prdošanas kanlu paplašinšanai.Darba pieredze:3+ gadu pieredze vadoš amat reklmas un mrketinga jom;pieredze sabiedrisko attiecbu menedmenta amat;pieredze kontaktu veidošan un uzturšan ar partneriem;pieredze krpšanas internet apkarošan un novršan.Darba vietas adrese: D...

 • Company MBD Consult, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  organizt uzmuma darbbu;darbinieku darba grafiku  sastdšana;dokumentu noformšana.Kontaktinformcija: ...

 • Company Severstal Distribution, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company Wasswa, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Wasswa, SIAmekl Administratvo direktoruPienkumi:noteikt uzmuma darbbas pamatvirzienus un ekonomiskos rdtjus;slgt darjumus ar piegdtjiem un citiem uzmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolt to izlietojumu;organizt ikdienas darbu izpildi; sniegt prskatus par vadt uzmuma darbbu pašniekiem, pieemt darbiniekus darb un tos apmct; plnot, vadt un koordintizstrdt un vadt darba un prvaldes procedras; plnot un vadt ikdienas darjumus un operatvos darba procesus; prstvt struktrvienbu cits struktrvienbs vai uzmumos.Pieteikumus un CV stt: ...

 • Company JLAdventure, SIA in Other
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sakar ar ieemamo amatu darbinieks veic sekojošu darbu: - izstrd uzmuma finansils darbbas stratiju, - piesaista un izvieto finanšu resursus, - optimiz kapitla struktru, - sagatavo investciju projektus, - sagatavo un kontrol budetu, - plno naudas plsmu un finanšu rezulttus, - sagatavo finanšu prskatus, - izveido finansils darbbas novrtšanas sistmu un kontrol normatvajos aktos noteikto finansilo darbbu reglamentjošo prasbu ievrošanu, - vada finanšu plnošanas un analzes darbu,- vei ldzga satura uzdevumus.Kontaktinformcija: ...

 • Company 'LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA' in Amata
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Latvijas Kultras akadmija (reistrcijas Nr. 90000039164) izsludina konkursu uz Finanšu direktora amata vietuGalvenie amata pienkumi:-    nodrošint akadmijas finanšu stratijas izstrdi un ieviešanu ar mri nodrošint efektvu finanšu vadbas un kontroles sistmu;-    vadt un organizt budeta plnošanu un prskatšanu;-    kontrolt budeta izpildi un gatavot priekšlikumus budeta optimizcijai;-    nodrošint PVN maksjumu efektvu prvaldbu;-    plnot un organizt finanšu ldzeku plsmu, prraudzt krjumu atlikumus un pieemt citus ar finanšu plnošanu saisttus lmumus;-    piedalties akadmijas atalgojuma sistmas pilnveid;-    plnot finanšu uzskaites un aprites procesus un procedras;-    gatavot un iesniegt gada prskatus.Prasbas pretendentiem:-    vismaz 3 gadu pieredze iestdes finanšu plnošan un kontrol, (pieredze ...

 • Company AVIAN, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “AVIAN” aicina darb galveno grmatvediUzmuma grmatvedbas organizšana un vadšana, nodrošinot pilnu cikluCV ar nordi "Galvenais grmatvedis" stt uz e-pastu: Skka informcija pa tlruni: 65425127...

 • Company BUTS, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mcbu centra "BUTS" Valmieras nodaas vadtja vietnieks/-ce (1 vakance Valmier)Vai patk...... bt aktvam un komunikablam;... doties pie klienta;... mcties, mct un informt;... aktvi prdot un vadt projektus.Vai ir..... augstk izgltba;... vlme sadarboties;... precizitte;... biznesa domšana,  komunikcijas un argumentcijas prasmes;... analtisk domšana, spja preczi un rezultatvi vadt procesus;Tev ir B kategorijas autovadtja apliecba un iespja darba vajadzbm izmantot savu auto.Zini...... latviešu valodu, spj komunict krievu valod;......

 • Company BUTS, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mcbu centra "BUTS" Valmieras nodaas vadtju (1 vakance Valmier)Vai patk...... argumentt; ... vadt, apmct pakautb esošos darbiniekus; ... bt aktvam un komunikablam;... doties pie klienta;... mcties, mct un informt;... aktvi prdot un vadt projektus; ... vadt automašnu.Vai ir...... augstk izgltba;... vlme sadarboties;... precizitte;... biznesa domšana,  komunikcijas un argumentcijas prasmes;... analtisk domšana, spja preczi un rezultatvi vadt procesus;Tev ir B kategorijas autovadtja apliecba un iespja darba vajadzbm izmantot savu auto....

 • Company BUTS, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mcbu centra "BUTS" Liepjas nodaas vadtja vietnieks/ce (1 vakance Liepj))Vai patk...... bt aktvam un komunikablam;... doties pie klienta;... mcties, mct un informt;... aktvi prd un vadt projektus;Vai ir...... augstk izgltba ;... vlme sadarboties;... precizitte;... biznesa domšana,  komunikcijas un argumentcijas prasmes;... analtisk domšana, spja preczi un rezultatvi vadt procesus;Tev ir B kategorijas autovadtja apliecba un iespja darba vajadzbm izmantot savu auto.Zini...... latviešu valodu, spj komunict krievu valod;... apmcbu joma;...

 • Company SPLAT TRADING, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "SPLAT TRADING", 40103677353, aicina darb Galveno grmatvedi Darba pienkumi:Uzmuma grmatvedbas procesa organizšana atbilstoši LR normatvo aktu prasbm;Finanšu un nodoku atskaišu sagatavošana vadbai un valsts institcijm;Pakautb esošs grmatvedbas komandas vadba, darba izpildes organizšana un kontrole;Dalba budeta sastdšan un budeta izpildes kontrol;Bankas operciju veikšana;Algu aprinu un darba laika uzskaites kontroles veikšana u.c. Nepilna darba slodze Darba vietas adrese: Rga, Mkusalas iela 42A, LV-1004 (k ar cits viets pc darba devja norkojuma) Atalgojums: 1470,00 EUR/ mn. (bruto)Darba devja kontaktinformcija: ...

 • Company OM Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  - plnot, organizt vadt uzmumu darbu atbilstoši uzmuma stratiju, misiju, kontrolt darbu izpildi, motivt darbiniekus un nodrošina komunikciju ar ieinterestajm pusm; - przint un kontrolt uzmuma darbbas funkcionls jomas; - tirgzinbas, raošanas un pakalpojumu organizšana, personla vadšana;- przint finanses, vadbas informcijas sistmas, loistiku u.c. - uzmuma vadtja vietnieks plno, organiz un vada uzmuma darbu vien vai vairks uzmuma darbbas joms un aizvieto uzmuma vadtju t prombtnes laik;- uzmuma vadtja vietnieks strd komercsabiedrbs jebkurtautsaimniecbas nozar, k ar iestds un organizcijs, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatmas par komercsabiedrbm, bet savu darbbu veic saska ar komercdarbbas principiem.Kontaktinformcija: e-pasts - ...

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  VAKANCEGALVENAJAM GRMATVEDIMBulduru Drzkopbas vidusskola, re.nr. 40003482021 aicina darbGALVENAIS GRMATVEDISJsu galvenie pienkumi: Veikt grmatvedbas uzkaiti atbilstoši LR likumdošanas prasbm; Debitoru un kreditoru prvaldba; Maksjumu veikšana; Naudas plsmas prvaldba; Algas aprins; Ikmneša prskatu un nodoku deklarciju sagatavošana un iesniegšana valsts institcijm; Gada prskata sagatavošana; Pamatldzeku uzskaite un kontrole. Prasbas: Augstk vai prof. izgltba grmatvedb (...

 • Company 'LR NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIE in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NBS Nodrošinjuma pavlniecba izsludina konkursu civil darbinieka amatu:Galven grmatvea vietnieks/ce (profesijas kods 121105) Grmatvedbas Vadbas grup(ar mnešalgu atbilstoši 11.mnešalgu grupai no 1052 EUR ldz 1382 EUR pirms nodoku nomaksas, atkarb no profesionlas pieredzes ilguma, kas iegta pdjo piecu gadu laik)Galvenie amata pienkumi:Sagatavot ceturkša prskatus un citus prskatus pc pieprasjuma. Sagatavot un iesniegt PVN deklarciju, veikt nodoku uzskaites / norinu kontroli. Nodrošint prskatu iekšjs kontroles mehnismu izstrdi. Veikt datu kvalittes prbaudi, novrtt ar datiem saisttos riskus un veicint iekšjs kontroles uzlabošanu. Iesaistties projektos saistb ar datu kvalittes uzlabojumiem. Koordint un organizt grmatvedbas nodaas darbu galven grmatvea prombtnes laik. Piedalties iestdes gada prsk...

 • Company Rīgas 1. slimnīca, SIA in Amata
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  SIA “Rgas 1.slimnca” (re.nr.40003439279) izsludina atkltu konkursu uzIneniertehnisks un saimniecbas nodaas vadtju (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku).Amata mris:1.    Nodrošint Rgas 1.slimncas (turpmk – Slimnca) ku, telpu, ineniertehnisko komunikciju un sistmu uzturšanu, materili tehnisko resursu iegdes, autotransporta uzturšanu, ekspluatciju un prvadjumu veikšanu, Slimncas dienesta telpu un teritorijas uzkopšanu un atkritumu apsaimniekošanu, Slimncas fizisks drošbas nodrošinšanu, k ar bvdarbu norises Slimncas teritorij nodrošinšanu.2.    Sadarbb ar atbildgo personu par ugunsdrošb nodrošint ugunsdrošbas noteikumu ievrošanu Slimncas teritorij.Galvenie amata pienkumi: -    Vadt Ineniertehnisks un saimniecbas nodaas (turpmk – nodaas) funkciju izpildi atbilstoši Slimncas un LR normatvo a...

 • Company Radhe Krishna, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  organizt uzmuma darbbu;darbinieku darba grafiku  sastdšana;dokumentu noformšana.Kontaktinformcija: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters