Jobmonitor. Search results for Finance managers

13 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company LAIMDOTAS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Kokapstrdes uzmums SIA Laimdotas, kas nu jau 28 gadus bez prtraukumiem nodarbojas ar mbeu raošanu un lmto kokmaterilu eksportu uz ES aicina darb GRMATVEDI uz pilna laika slodzi. Prasbas pretendentiem:• darba pieredze grmatvea darb vismaz 3 gadi;• zinšanas LR grmatvedbas un nodoku likumdošan;• PRASMES darb ar resursu uzskaites sistmu “Horizon”;• labas prasmes darb ar MS Office programmm;• labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;• augsta atbildbas sajta, spja plnot un organizt savu darbu.Darba pienkumi:• ienkošo rinu, CM...

 • Company Cēsu gaļas kombināts, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Csu gaas kombints” aicina darb galveno grmatvediGalvenie darba pienkumi:Veikt pilnu grmatvedbas ciklu saska ar LR normatvajiem aktiem – ienkošo/izejošo dokumentu pirmapstrde, informcijas apstrde un iegrmatošana;Plnot, uzraudzt un vadt finanšu grmatvedbas dokumentu plsmu;Mneša/gada/vadbas atskaišu, prskatu sagatavošana;Kases un bankas dokumentu grmatošana un maksjumu veikšana;Pamatldzeku uzskaite un nolietojuma aprinšana;Darba algu aprinu veikšana;Kreditoru/debitoru kontrole;Prasbas:Pieredze grmatvea amat;Augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanšu vadb;LR normatvo aktu zinšanas grmatvedbas un nodoku jom;Augsta atbildbas sajta, precizitte, prasme iekauties termios;Prasme strdt grmatvedbas uzskaites programm 1C un DAIS uzskatma k priekšrocba;oti labas datorzinšanas (MS Office);Latvie...

 • Company SALTAVOTS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “SALTAVOTS” (Vienotais reistrcijas Nr. 40103055793) Siguldaicina darbFINANŠU NODAAS VADTJU – GALVENO GRMATVEDI (1211 04)Prasbas:  augstk izgltba grmatvedbas, ekonomikas vai finanšu jom; pieredze finanšu analz, kontrol un plnošan; pieredze ldzg amat denssaimniecb vai komunlo pakalpojumu sniegšanas jom tiks uzskatta par priekšrocbu; teicamas analtisks domšanas spjas, augsta atbildbas sajta, precizitte darbu izpild; kompetence visos grmatvedbas procesos un grmatvedbas principu reguljošos normatvo aktu przinšana; prasme patstvgi organizt darbu, ievrojot noteiktus izpildes termius; nepieciešama pieredze darb ar resursu vadbas sistmu Horizon vai citu ldzgu programmu.Pienkumi: plnot, organizt, vadt un koordint darbbu Finanšu noda, nodrošint ts darbbu atbilstoši normatvo aktu prasbm;  nodrošin...

 • Company VECTEVS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicina darb galveno grmatvedi.Darba apraksts: uzmuma grmatvedbas organizšana un vadšana, nodrošinot pilnu ciklu.Prasbas:1) augstk izgltba grmatvedbas, finanšu vai ekonomikas jom;2) iepriekšja darba pieredze grmatvea amat;3) valsts valodas zinšanas augstkaj lmen atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm;4) teicamas zinšanas grmatvedbas uzskaites jom un grmatvedbas uzskaites normatvo aktu przinšana;5) prasme organizt un vadt komandas darbu;6) prasmes darb ar datoru, biroja un grmatvedbas uzskaites programmu;7) labas analtikas, argumentcijas un sadarbbas prasmes;8) augsta atbildba un precizitte;9) spja strdt ar liela apjoma daudzveidgu informciju un rast risinjumu nestandarta situcijs....

 • Company OM Group, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  - plnot, organizt vadt uzmumu darbu atbilstoši uzmuma stratiju, misiju, kontrolt darbu izpildi, motivt darbiniekus un nodrošina komunikciju ar ieinterestajm pusm; - przint un kontrolt uzmuma darbbas funkcionls jomas; - tirgzinbas, raošanas un pakalpojumu organizšana, personla vadšana;- przint finanses, vadbas informcijas sistmas, loistiku u.c. - uzmuma vadtja vietnieks plno, organiz un vada uzmuma darbu vien vai vairks uzmuma darbbas joms un aizvieto uzmuma vadtju t prombtnes laik;- uzmuma vadtja vietnieks strd komercsabiedrbs jebkurtautsaimniecbas nozar, k ar iestds un organizcijs, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatmas par komercsabiedrbm, bet savu darbbu veic saska ar komercdarbbas principiem.Kontaktinformcija: e-pasts - ...

 • Company INNOVATIO CAPITAL, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Grmatvedbas rpakalpojumu sniedzju uzmums mekl galveno grmatvedi. Pieteikties stot CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company KALNCIEMA EZITIS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm pievienoties msu komandai finanšu direktoru.Galvenie darba pienkumi:- Grmatvedbas un finanšu resursu uzskaite atbilstoši LR normatvajiem aktiem, uzmuma un grupas prasbm;- Gada prskatu sagatavošana;- Uzmuma vadbas konsultšana nodoku jautjumos;- Grmatvedbas procesu pilnveidojumu ieviešana;- Darba algu un ar tiem saistto nodoku aprins;- Finanšu prskatu veidošana VID  un vadbai, statistikas atskaišu sagatavošana;- Ikdienas grmatvedbas veikšana - debitoru un kreditoru, avansa norinu, norinu kontu, pamatldzeku, dokumentciju uzskaite un iegrmatošana.Prasbas kandidtiem:- augstk izgltba grmatvedbas, finanšu vai ekonomikas jom;- pieredze galven grmatvea amat;- Izcilas iemaas darb ar datoru;- Augsta atbildbas sajta, prasme tri un preczi strdt dinamisk vid;- Atsaucga personba ar labm komunikcij...

 • Company SILVIKO, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “ Silviko”, uzmums ar vairk k 25 gadu pieredzi kokapstrd un eksport, aicina pievienoties savam kolektvam galveno grmatvedi.BLANCSPJGS GRMATVEDIS/-E UZ NEPILNU DARBA LAIKUDarba apraksts:Pilna cikla grmatvedbas uzskaites nodrošinšana atbilstoši LR normatvajiem aktiem un starptautiskajiem grmatvedbas standartiem;Gada prskata sagatavošana;Darbs ar grmatvedbas programmu Horizon;Algu aprinšana, nodoku, statistikas un citu atskaišu sagatavošana valsts institcijm un uzmuma vadbai;Grmatvedbas dokumentcijas apstrde, uzskaite un kontrole;Sadarbbas organizšana ar VID, revidentiem, bankm.Prasbas kandidtiem:Augstk vai vidj specil izgltba finanšu vai grmatvedbas jom;Vismaz 3 gadu pieredze bilancspjga grmatvea amat;Grmatvedbas normatvo aktu przinšana;Pieredze darb ar grmatvedbas programmu (vlams Horiz...

 • Company OXY HR, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RPAKALPOJUMU GRMATVEDBAS UZMUMS AICINA DARB – BILANCSPJGU GRMATVEDI.Galvenie pienkumi:-           Uzmumu pilna cikla grmatvedbas procesu uzskaite un kontrole atbilstoši LR normatvo aktu prasbm;-           Pirmdokumentu apstrde;-           Algu un nodoku aprinšana;-           Grmatvedbas atskaišu sagatavošana;-           Bilanu sagatavošana;-           Gada prskatu sagatavošana.Prasbas:-           Vismaz 3 gadu pieredze grmatvea amat (pieredze grmatvedbas rpakalpojumu uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu);-           Pieredze darb ar grmatvedbas uzskaites programmu HORIZON;-           Teicamas latviešu valodas zinšanas;-           Labas komunikciju prasmes, augsta atbildbas izjta, precizitte, prasme plnot savu darba laiku, stresa noturba;-           Labas datorprasmes ( MS Office, grmatvedba...

 • Company PALMS SPORT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Palms Sport", Re.Nr. 40203234361, Pamatdarbbas struktrvienbas VADTJS                                          (mekl sporta un izklaides kluba vadtju)Darba pienkumi:- plnot, vadt un koordint ikdienas kluba darbu;- analizt un novrtt uzmuma darbbu, ts rezulttus un ziot par tiem valdei;- izstrdt un ieviest uzmuma biznesa stratiju (tostarp jaunas uzmjdarbbas un mrketinga stratijas);- paldzt jaunu darbinieku pieemšan darb un viu motivcij;- veidot sadarbbu un partnerattiecbas ar citm organizcijm;- bt par galveno uzmuma prstvi, vadt to ar iedvesmu.Prasbas pretendentiem:- augstk izgltba sporta industrijas biznesa vadb, kas iegta Lielbritnij.  - darba pieredze liela mroga uzmumos; - persongi izstrdti efektvi mrketinga plni un metodika kluba attstbas veicinšanai;- augsti persongie standarti un r...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

                                                                   IEKŠJ AUDITA DAAS VADTJS/-aDarba pienkumi:nodrošint RP SIA “Rgas satiksme” iekšjs kontroles sistmas neatkargu uzraudzbu, ts pietiekambas un efektivittes novrtšanu;izveidot un uzturt sistmu audita rezulttu, ieteikumu un atbildgo darbinieku rcbas prraudzbai atklto problmu risinšan, k ar uzturt un attstt iekšj audita darba kvalittes vadbas un pilnveidošanas sistmu; nodrošint iekšj audita prbauu vadbu, kontroli, risku prraudzbu, novrtšanu, ieteikumu par uzlabojumiem sniegšanu, ieteikumu ieviešanas uzraudzbu;sniegt uzmuma vadbai vrtjumu par iekšjs kontroles sistmas efektivitti un ts atbilstbu uzmuma stratisko mru sasniegšanai; nodrošint uzmuma darbbas procesu un resursu izmantošanas efektivittes, lietderbas un kontr...

 • Company VSM, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSM, SIAAicina darbá VADTJU/ DIREKTORU/ PRVALDNIEKU (komercpakalpojumu jom)Pakalpojumu sertifikciju, atestciju vai atbilstbas novrtšanu, k ar augsti kvalifictu darbinieku piesaistei, lai nodrošintu attiecgo preu vai pakalpojumu vai komersanta saistbu izpildei attiecb uz lguma saistbu izpildi.Kontaktinformácija: ...

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Daugavpils
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „Daugavpils dzvoku un komunls saimniecbas uzmums” aicina darbGALVENO GRMATVEDI (profesijas kods 1211 04), darba vieta ir Liepjas iela 21, Daugavpils. Pienkumi:- Vadt iestdes grmatvedbas funkciju, atbildt par prskatu sastdšanu, analizt ldzeku izlietojumu;- veikt uzmuma finansilo operciju pilnu uzskaiti;- aktualizt kontu darba plnu, dokumentu formas, inventarizciju norises krtbu, saimniecbas darjumu veikšanas kontroli, dokumentu apgrozbas krtbu; - nodrošint savlaicgu finanšu informcijas apkopošanu, apstrdi un finanšu rdtju aprinšanu;- gatavot finanšu prskatus un nodoku deklarcijas; apkopot, plnot un kontrolt finanšu resursu sadali; - nodrošint Latvijas Republikas normatvo aktu tiesbu normu ievrošanu un piemrošanu grmatvedbas jom; - veikt saimnieciskas darbbas ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters