Jobmonitor. Search results for Finance managers

42 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company DUNDAGA, KOO in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinam darb galveno grmatvedi piena prstrdes uzmum (sfra-raošana un tirdznieciba). Pienkumos ietilpst:Nodoku, finanšu, gada prskatu sagatavošana un iesniegšana;Komunikcija ar VID un bankm;Vadbas konsultšana nodoku jautjumos, nepieciešamo atskaišu sagatavošana (VID, LAD, VVD auditoriem);Citu ar grmatvedbas uzskaiti saisttu uzdevumu veikšana;Pieredze dokumentu apstrd ar grmatvedbas programmu Tildes Jumis. Darba slodze: 1-2x ned;Atalgojums: 600.- Euro (bruto) Pieteikties pa tlruni : 26146886...

 • Company NORDIC GREEN RECYCLING OU, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  K Nordic Green Recycling OU filile Latvijre.nr. 40006025506aicina darb DIREKTORA VIETNIEKU (prof.kods 121102)Darbbas joma un pienkumi:- Sadarbbas veidošana Nordic Green Recycling OÜ interešu prstvšanai Latvij un rvalsts, t.sk. uzmumiem, uzmjiem, nevalstiskajm organizcijm, starptautiskm organizcijm u.c.- Vadt uzmuma tehniskos projektus.- Plnot projektos izmantojamos materilus.- Koordint iesaistto specilistu darbu un prraudzt darbu izpildes kvalitti.- Prasme organizt iepirkumus un novrtt sadarbbas partnerus.Atrašans vieta: Gustava Zemgala Gatve 78, Rga, LV-1035Atalgojums: 1080,00 EUR eiro pirms nodoku nomaksas.Ldzam savu CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company NORDIC GREEN RECYCLING OU, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  K Nordic Green Recycling OU filile Latvijre.nr.40006025506aicina darb VADTJU (prof.kods 121101)Darbbas joma un pienkumi:- Sadarbbas veidošana Nordic Green Recycling OÜ interešu prstvšanai Latvij un rvalsts, t.sk. uzmumiem, uzmjiem, nevalstiskajm organizcijm, starptautiskm organizcijm u.c.- Optimizt prstvniecba darbu.- Piesaistt uzmumam jaunus klientus.- Koordint iesaistto specilistu darbu un prraudzt darbu izpildes kvalitti.Atrašans vieta: Gustava Zemgala Gatve 78, Rga, LV-1035,Atalgojums: 1080,00 EUR eiro pirms nodoku nomaksas.Ldzam savu CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company FP LV, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Fix Price ir starptautisks mazumtirdzniecbas veikalu tkls visai imenei ar plašu preu klstu par zemm fikstm cenm.Paplašinot uzmuma darbbu, konkursa krtb aicinm msu komandai pievienoties Reionlas attstbas nodaas vadtju (Latvija, Lietuva)Darba pienkumi:-Reionls attstbas nodaas (Latvija, Lietuva) izveidošana, darbbas plna izstrdšana un nodaas darba vadšana.-Prrunu vešana ar N iznomtjiem (pašniekiem). Dalba lguma noslgšanas proces.-Sadarbba ar reiona valsts un pašvaldbu institcijm. Obligts dokumentcjas aprites kontrole.-Bvniecbas tmju un ekspluatcijas izdevumu kontrole, bvniecbas un aprkojuma uzstdšanas darbu kontrole. Prasbas pretendentiem:-Augstka izgltba.-Ne mazak k 2 gadu veiksmga pieredze N jom, darb ar komercobjektiem (tirdzniecbas platbm) starptautisk uzmum, priekšrocba darba pieredzei t...

 • Company NACIONALAIS VESELIBAS DIENESTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Nacionlais veselbas dienests (reistrcijas Nr.90009649337) izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierda amatu – Finanšu vadbas departamenta direktors (uz nenoteiktu laiku).Galvenie amata pienkumi: -    organizt un vadt Finanšu vadbas departamenta darbu;-    prraudzt Nacionl veselbas dienesta administršan nodots veselbas nozares budeta programmas/apakšprogrammas;-    nodrošint gadskrtj budeta un vidj termia budeta pieprasjuma sagatavošanu atbilstoši normatvajam reguljumam;-    nodrošint gadskrtj budeta izpildes uzraudzbu un kontroli;-    nodrošint finanšu ldzeku grmatvedbas uzskaiti;-    nodrošint iepirkumu procedru organizšanu atbilstoši normatvajam reguljumam, sekot iepirkumu procedru izpildei;-    piedalties rvalstu finansto projektu finanšu ldzeku plnošan un finanšu ldzeku izlietojum...

 • Company TIESU ADMINISTRĀCIJA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company AMATPRASME RIGA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  IA “Amatprasme Rga” (Re. Nr. 40203109999) aicina darb administratvo direktoru (profesijas kods 121106).Prasbas kandidtiem:- Maistra grds organizciju vadb;- 2 gadu darba pieredze organizcijas vadtja vai vadtja vietnieka amat;- Pieredze ES fondu projektu vadšan un stenošan;- B kategorijas vadtja apliecba;- Priekšrocba kandidtiem ar padziintm zinšanm IT jom (WEB programmšana, datubu projektšana)Pienkumi:· plnot, vadt un koordint uzmuma politiku komercpakalpojumu jom, organizt un vadt padot personla darbu; · plnot, vadt un koordint uzmuma administratvs un finanšu opercijas; · organizt un vadt padot personla darbu administratvaj struktrvienb; · noteikt uzmuma nodoku politiku atbilstoši finansilajam stvoklim un kontrolt dadas finanšu opercijas; · slgt darjumus ar piegdtjiem, klientiem un citiem ...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA HIRE PROFI, Re. Nr. 40203022055, mekl GALVENO GRMATVEDIGALVENIE PIENKUMI:Uzmuma grmatvedbas procesa organizšana atbilstoši LR likumdošanas prasbm;Grmatvedbas uzskaites politikas un principu ieviešana un pilnveidošana;Grmatvedbas nodaas vadšana -  komandas vadba, darba izpildes organizšana un kontrole;Meitas uzmumu grmatvedbas prraudzba;Mtes uzmuma un konsolidt gada prskata sagatavošana;Finanšu un nodoku atskaišu sagatavošana vadbai un valsts institcijm;Rinu apmaksas koordinšana un naudas plsmas sagatavošana cieš sadarbb ar Finanšu departamenta vadtju; Grmatvedbas un rinu uzskaites sistmu un procesu uzlabošana;  Aktva dalba projektu un attstbas plnu izstrd, izpildšan un pilnveid; Vadbas noteikto grmatvedbas mru sasniegšana.MS SAGAIDM:Augstko izgltbu finanšu vadbas, ekonomikas vai grmatv...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzJaunsardzes centra Plnošanas un organizcijas departamenta Administratvs nodaas vadtja amatuuz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: -    Plnot, vadt, organizt un kontrolt Nodaas darbu, ievrojot nolikumu un spk esošos Latvijas Republikas normatvos aktus;-    Noteikt Nodaas darbinieku pienkumu sadali, sagatavot darbinieku amatu aprakstus;-    Kontrolt Centra personla novrtšanas procesu;-    Koordint dokumentu prvaldbu, veicint dokumentu prvaldbas metou pilnveidošanu Centr, kas saistti ar dokumentu uzglabšanas termiiem.-    Sagatavot Centra publisk gada prskata projektu;-    Organizt un kontrolt iekšjo normatvo aktu un rkojuma projekta izstrdi dokumentu prvaldbas nodrošinšanai Centr;-    Koordint Centra lietu nomenklatras izstrdi un nodrošint ...

 • Company ADVERTS, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  “Adverts” SIA aicina darb Grmatvedi. Darba pienkumi:- Nodrošint saistto uzmumu  pilnu grmatvedbas uzskaites ciklu;- Sagatavot gada prskatus saska ar Latvijas Republikas spk esošiem normatvajiem aktiem;- Nodrošint grmatvedbas dokumentcijas apstrdi, uzskaiti un kontroli;- Sagatavot ikmneša finanšu, statistikas un citas atskaites vadbai un valsts institcijm saska ar LR spk esošm normatvo aktu prasbm;- stenot citus normatvajos aktos noteiktos uzdevumus;- Pirmdokumentu ievade - iepirkumi, materilu uzskaite utt.;- Darba laika uzskaites tabeu reistršana, ievade;- Avansa norinu - eku ievade un krtošana; - Pavadzmju izrakstšana; Prasbas:- Vismaz 3 gadu pieredze Galven grmatvea vai veck grmatvea amat;- Grmatvedbas programmas Tildes Jumis przinšana; - Pozitvi domjoša, aktva, komunikabla, laipna un at...

 • Company NEMO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas augsta atbildbas sajta labas analtisks prasmes spja strdt komand atbilstoša izgltba un pieredze ldzg darbalga pc vienošans atkarb pc spjm. SIA Nemo nodarbina 160 darbiniekus, ir lielkais Krslavas novada privtais darba devjs, godprtgi maks visus nodokus absolut saska ar likumdošanu.Galven grmatvea przi ir nodoku,  vadbas grmatvedba un personla lietvedba un divu grmatveu darbs. Iesniegumus stt uz: ldz 10.07., zvant tel: 29717069 ...

 • Company VUDLANDE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA VUDLANDE rao dadu izmru zmaterilus.Uzmums šobrd turpina paplašinties un turpmkajai attstbai aicina pievienoties:BILANCSPJGU GRMATVEDI Ms piedvjam:konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas;darba vietu Launkalnes pagasts, „Lejasuptes” ar pilnas slodzes darba laiku;profesionlu kolu komandu.CV un pieteikuma vstuli ldzu stt uz e-pastu  ...

 • Company GOKSTAD HUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Stabils eksporta uzmums, kas specializjies koka bvkonstrukciju projektšan, raošan un mont, paplašinoties aicina savai draudzgajai komandai pievienoties:   Administratv direktora vietnieku/-ci darbam raotn OlainDARBA APRAKSTS Koordint un vadt ikdienas administratvos procesus; Nodrošint iekšjs un rjs informcijas, komunikcijas un dokumentu aprites procesus; Nodrošint informcijas un dokumentu (iesniegumi, rkojumi, lgumi, pastjumi u.c.) sistematizšanu un krtošanu reistros un reistru uzturšanu; Organizt informatvs sanksmes un lietišs tikšans, dokumentt sapulces un sagatavot prezentcijas; Izrakstt rinus/pavadzmes, sekot ldzi apmaksai; Sagatavot Lgumus ar sadarbbas partneriem; Darbinieku atlases organizšana, lgumu slgšana ar darbiniekiem, darba attiecbu i...

 • Company LAIMDOTAS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Kokapstrdes uzmums SIA Laimdotas, kas nu jau 28 gadus bez prtraukumiem nodarbojas ar mbeu raošanu un lmto kokmaterilu eksportu uz ES aicina darb GRMATVEDI uz pilna laika slodzi. Prasbas pretendentiem:• darba pieredze grmatvea darb vismaz 3 gadi;• zinšanas LR grmatvedbas un nodoku likumdošan;• PRASMES darb ar resursu uzskaites sistmu “Horizon”;• labas prasmes darb ar MS Office programmm;• labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;• augsta atbildbas sajta, spja plnot un organizt savu darbu.Darba pienkumi:• ienkošo rinu, CM...

 • Company VENTSPILS PILSETAS IZGLITIBAS PARVALDE, PUBLIC_BOD in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ventspils pilstas Izgltbas prvalde (reistrcijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz FINANŠU UN GRMATVEDBAS NODAAS VADTJA / GALVEN GRMATVEA  amatu: Prasbas pretendentiem:augstk izgltba (bakalaura grds vai otr lmea profesionl augstk izgltba) ekonomikas, finanšu, grmatvedbas un tai pieldzinms joms;darba pieredze grmatvedb ne mazk k 5 gadi;teicamas valsts valodas zinšanas;pilna grmatvedbas uzskaites cikla przinšana;zinšanas jomu reglamentjošo normatvo aktu normu piemrošan;pieredze darb ar resursu vadbas sistmu Horizon;vadbas prasmes, spja motivt darbiniekus un strdt komand;labas prasmes darb ar informcijas un komunikcijas tehnoloijm, t.sk. prasme strdt ar datoru pieredzjuša lietotja lmen;labas komunikcijas, prezentcijas un saskarsmes prasmes;prasme analizt situciju un rcbas sekas, atrast pi...

 • Company OM Group, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  - plnot, organizt vadt uzmumu darbu atbilstoši uzmuma stratiju, misiju, kontrolt darbu izpildi, motivt darbiniekus un nodrošina komunikciju ar ieinterestajm pusm; - przint un kontrolt uzmuma darbbas funkcionls jomas; - tirgzinbas, raošanas un pakalpojumu organizšana, personla vadšana;- przint finanses, vadbas informcijas sistmas, loistiku u.c. - uzmuma vadtja vietnieks plno, organiz un vada uzmuma darbu vien vai vairks uzmuma darbbas joms un aizvieto uzmuma vadtju t prombtnes laik;- uzmuma vadtja vietnieks strd komercsabiedrbs jebkurtautsaimniecbas nozar, k ar iestds un organizcijs, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatmas par komercsabiedrbm, bet savu darbbu veic saska ar komercdarbbas principiem.Kontaktinformcija: e-pasts - ...

 • Company OXY HR, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  RPAKALPOJUMU GRMATVEDBAS UZMUMS AICINA DARB – BILANCSPJGU GRMATVEDI.Galvenie pienkumi:-           Uzmumu pilna cikla grmatvedbas procesu uzskaite un kontrole atbilstoši LR normatvo aktu prasbm;-           Pirmdokumentu apstrde;-           Algu un nodoku aprinšana;-           Grmatvedbas atskaišu sagatavošana;-           Bilanu sagatavošana;-           Gada prskatu sagatavošana.Prasbas:-           Vismaz 3 gadu pieredze grmatvea amat (pieredze grmatvedbas rpakalpojumu uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu);-           Pieredze darb ar grmatvedbas uzskaites programmu HORIZON;-           Teicamas latviešu valodas zinšanas;-           Labas komunikciju prasmes, augsta atbildbas izjta, precizitte, prasme plnot savu darba laiku, stresa noturba;-           Labas datorprasmes ( MS Office, grmatvedba...

 • Company GALAKSION GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb finanšu direktoru. Prasbas:-pieredze ldzg amat (3 gadi);-iniciatva, radoša pieeja darba uzdevumiem;-precizitte un augsta atbildbas sajta;-spja strdt patstvgi, noteikt priorittes un plnot ikdienas darbu;-labas darba plnošanas un organizšanas prasmes;-augsta saskarsmes kultra, labas sadarbbas un organizatorisks prasmes.CV stt uz e-pastu - ...

 • Company LEX & FINANCE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  GALVENAIS GRMATVEDISPrasbas pretendentam:• otr lmea profesionl augstk izgltba vai akadmisk augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanss; • darba pieredze galven grmatvea amat; • pieredze darb ar datorprogrammm (MS Office, 1c sistmu ”, Maxumus); • augsta atbildbas sajta un precizitte, analtisk domšana; • prasmes darb ar msdiengm tehnoloijm un datorprogrammm, oti labas prasmes darb ar resursu vadbas sitmu Horizon un MS Excel zinšanas. • prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos. Galvenie pienkumi:•  iekšjs kontroles, grmatvedbas sistmas izstrdšana, optimizcija un uzturšana; • efektvi vadt, attstt un pilnveidot grmatvedbas  procesus; CV un motivcijas vstuli ldzu stt uz nordto e-pasta adresi ...

 • Company BALTIC BIRCH WAVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie pienkumi:-Uzmuma grmatvedbas organizšana un vadšana nodrošinot pilnu ciklu.-Darbinieku darba samaksas un nodoku aprinšana (darba laika uzskaite, atvainjumi u. c. )-Finanšu prskatu sagatavošana atbilstoši LR normatvo aktu prasbm.-Grmatvedbas aprites dokumentu nodrošinšana.Prasbas:-Jbt bilancspejgam.-LR likumdošanas zinšanas grmatvedbas un nodoklu jom.-Izgltba finanšu vai grmatvedbas jom.-Spja analizt datus, bt preczam veicamaj darb.-Darba izpildes disciplna, atbildbas par darba norisi un rezulttiem.Ieskum var tikt veikts k ...

 • Company HAVAS LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  “HAVAS LATVIA” SIA, re. Nr. 40103245212, aicina darbVADTJU/ DIREKTORU/ PRVALDNIEKU (komercpakalpojumu jom), profesijas kods:121101Pienkumu apraksts: Darba pienkumos ietilpst paplašint uzmuma darbbu virszemes pakalpojumu sniegšan.Prasbas - darba pieredze prdošanas vadtja amat aviotransporta palgdarbbu jom.Alga -   6230.00 EURDarba izpildes vieta - Rga, Lidosta „Rga”10/1, LV-1053, Latvijas RepublikaKontakts vakances pieteikšanai - ...

 • Company VECTEVS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicina darb galveno grmatvedi.Darba apraksts: uzmuma grmatvedbas organizšana un vadšana, nodrošinot pilnu ciklu.Prasbas:1) augstk izgltba grmatvedbas, finanšu vai ekonomikas jom;2) iepriekšja darba pieredze grmatvea amat;3) valsts valodas zinšanas augstkaj lmen atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm;4) teicamas zinšanas grmatvedbas uzskaites jom un grmatvedbas uzskaites normatvo aktu przinšana;5) prasme organizt un vadt komandas darbu;6) prasmes darb ar datoru, biroja un grmatvedbas uzskaites programmu;7) labas analtikas, argumentcijas un sadarbbas prasmes;8) augsta atbildba un precizitte;9) spja strdt ar liela apjoma daudzveidgu informciju un rast risinjumu nestandarta situcijs....

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company VEN-D, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Vismaz 1 gada pieredze darb ar programmu 1C .Darba alga - no EUR 800 bruto....

 • Company KVILLER, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA "Kviller" aicina darb bilancspjgu grmatvedi uz pilnu darba dienu.Atalgojums 1660€ (bruto), veselbas apdrošinšana.Pienkumi:- grmatvedbas un finansilo operciju kvalitatva uzskaite atbilstoši grmatvedbas prasbm un LR normatvajiem aktiem;- gada prskatu, atskaišu sagatavošana un iesniegšana EDS, CSP u. c. ;- uzmuma finansils darbbas rdtju analze;- finanšu informcijas apkopošana, apstrde un finanšu rdtju aprinšana;- pamatldzeku uzskaite;- darba samaksas aprini;- ikdienas grmatvedbas pienkumu pildšana (bankas opercijas, darbs ar debitoriem un kreditoriem, grmatvedbas dokumentu prvaldba u. c. ).Prasbas:- augstk izgltba grmatvedb, finanss vai ekonomik;- atbilstoša darba pieredze;- labas Latvijas Republikas normatvo aktu zinšanas grmatvedbas un nodoku jom;- valsts valodas zinšanas saska ar Valst...

 • Company MANPOWER LIT, AKF in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  BIZNESA  ATTSTBAS VADTJS LGUMU LOISTIKDB Schenker ir viens no pasaules vadošajiem loistikas  pakalpojumu sniedzjiem, izmantojot sauszemes transportu, gaisa un jras prvadjumus, lgumu loistiku un piegdes u prvaldbu.Pienkumi:*Jaunu sadarbbas partneru piesaiste un sadarbbas attstba ar esošajiem partneriem *Jauna tirgus segmenta attstba *Izstrdt jaunas biznesa stratiju, kas nodrošintu biznesa attstbu nkotn*Loistikas / SCM konsultciju ekspertzes un know-how attstšana*Iekšjo un rjo konsultciju projektu vadba*Uz tirgu orienttas loistikas / SCM stratijas izstrdes koordinšana*Koncepcijas un aktv loma lgumu loistikas mrketing un PR*Uzturt ciešu saziu ar klientu un operatvo komandu*Organizt regulras tikšans ar klientiem un operatvajiem darbiniekiem*Prvaldt projektu organizciju un ieviešanu*Dadu atskai...

 • Company AUTO SCAN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Auto Scan" piedv darbu galvenajam grmatvedim. Interesentiem stt savu CV uz e-pastu vai zvant 29433044....

 • Company EIROPLASTS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company PALMS SPORT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA "Palms Sport", Re.Nr. 40203234361, Pamatdarbbas struktrvienbas VADTJS                                          (mekl sporta un izklaides kluba vadtju)Darba pienkumi:- plnot, vadt un koordint ikdienas kluba darbu;- analizt un novrtt uzmuma darbbu, ts rezulttus un ziot par tiem valdei;- izstrdt un ieviest uzmuma biznesa stratiju (tostarp jaunas uzmjdarbbas un mrketinga stratijas);- paldzt jaunu darbinieku pieemšan darb un viu motivcij;- veidot sadarbbu un partnerattiecbas ar citm organizcijm;- bt par galveno uzmuma prstvi, vadt to ar iedvesmu.Prasbas pretendentiem:- augstk izgltba sporta industrijas biznesa vadb, kas iegta Lielbritnij.  - darba pieredze liela mroga uzmumos; - persongi izstrdti efektvi mrketinga plni un metodika kluba attstbas veicinšanai;- augsti persongie standarti un r...

 • Company Cēsu gaļas kombināts, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “Csu gaas kombints” aicina darb galveno grmatvediGalvenie darba pienkumi:Veikt pilnu grmatvedbas ciklu saska ar LR normatvajiem aktiem – ienkošo/izejošo dokumentu pirmapstrde, informcijas apstrde un iegrmatošana;Plnot, uzraudzt un vadt finanšu grmatvedbas dokumentu plsmu;Mneša/gada/vadbas atskaišu, prskatu sagatavošana;Kases un bankas dokumentu grmatošana un maksjumu veikšana;Pamatldzeku uzskaite un nolietojuma aprinšana;Darba algu aprinu veikšana;Kreditoru/debitoru kontrole;Prasbas:Pieredze grmatvea amat;Augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanšu vadb;LR normatvo aktu zinšanas grmatvedbas un nodoku jom;Augsta atbildbas sajta, precizitte, prasme iekauties termios;Prasme strdt grmatvedbas uzskaites programm 1C un DAIS uzskatma k priekšrocba;oti labas datorzinšanas (MS Office);Latvie...

 • Company NIKA BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA NIKA BUSINESS SERVICES Aicina darb Galvenais grmatvedis (121104)Darba pienkumi:- sniegt klientiem rpakalpojumu grmatvedbu;- reistrt uzmumus grmatvecdbas sistm;- sniegt klientiem konsultcijas;- prasme strdt ar grmatvedbas programmu 1C.Prasbas:- latviešu, krievu, vlams angu valoda;- pieredze ne mazk k 3 gadi grmatvedbas jom;- augstk izgltba ekonomik (nodoku audit vai grmatvedb).- augsts lmenis darb ar grmatvedbas programmu 1C.Darba vieta – Rga, Bazncas iela 31-13 Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 800 EUR- algas izmaksas veids – pilnais darba laiks,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze....

 • Company DOBELES NAMSAIMNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  aicina darb galven grmatvea vietnieku  (profesijas kods 1211 05)Pienkumi:Dalba gada prskata un bilances sagatavošan;Dalba VID atskaišu sagatavošan;Atskaišu un prskatu sagatavošana valsts institcijm un  uzmuma vadbai;Bankas operciju veikšana un kontrole;Dalba uzmuma budeta sagatavošan un izpildes kontrol; Inventarizciju organizšana uzmum;Darba samaksas aprinu veikšana un kontrole;Debitoru norinu un kredtsaistbu kontrole;Dalba grmatvedbas politikas un citu  dokumentu izstrdšan;Sekot  ldzi grmatvedbas procesiem un nodoku jautjumiem grmatvedb;Veikt citus ar grmatvedbu saisttus pienkumus, kas nepieciešami uzmuma saimniecisks darbbas nodrošinšanai.Prasbas:Augstk izgltba grmatvedbas vai finanšu jom;              Darba pieredze  grmatvedb un gada prskata sagatavošan; Labas iemaas darb ar datoru (M...

 • Company RENETA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company EIROPLASTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company VALREK, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicina darb bilancspjgu grmatvedi.Prasbas:bilancspja,pieredze darb ar grmatvedbas programmu Horizon,labas iemaas darb ar datoru (MS Office).Pieteikties vari, stot CV ar nordi “Bilancspjgs grmatvedis” uz e-pastu .Tlrunis informcijai: 26533699 - Jnis....

 • Company SILVIKO, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “ Silviko”, uzmums ar vairk k 25 gadu pieredzi kokapstrd un eksport, aicina pievienoties savam kolektvam galveno grmatvedi.BLANCSPJGS GRMATVEDIS/-E UZ NEPILNU DARBA LAIKUDarba apraksts:Pilna cikla grmatvedbas uzskaites nodrošinšana atbilstoši LR normatvajiem aktiem un starptautiskajiem grmatvedbas standartiem;Gada prskata sagatavošana;Darbs ar grmatvedbas programmu Horizon;Algu aprinšana, nodoku, statistikas un citu atskaišu sagatavošana valsts institcijm un uzmuma vadbai;Grmatvedbas dokumentcijas apstrde, uzskaite un kontrole;Sadarbbas organizšana ar VID, revidentiem, bankm.Prasbas kandidtiem:Augstk vai vidj specil izgltba finanšu vai grmatvedbas jom;Vismaz 3 gadu pieredze bilancspjga grmatvea amat;Grmatvedbas normatvo aktu przinšana;Pieredze darb ar grmatvedbas programmu (vlams Horiz...

 • Company Latvijas dzelzceļš, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company AUDITA GRUPA SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Lauksaimniecbas – lopkopbas uzmums aicinaBILANCSPJGU  GRMATVEDI darbam SkrverosDARBA APRAKSTS Pilna cikla grmatvedbas uzskaites nodrošinšana atbilstoši LR normatvajiem aktiem un starptautiskajiem grmatvedbas standartiem, ievrojot grmatvedbas politikas pamatnostdnes un nozares specifiku; Labas zinšanas nodoku un grmatvedbas likumdošan un prasme ts profesionli pielietot Veikt ikdienas grmatvedbas uzskaiti un dokumentu apstrdi (t.sk. algu aprinus, avansu norinus, bankas opercijas, pamatldzeku uzskaite u.c.); Bilanu un gada prskatu sagatavošana, un t analze, priekšlikumi saimniecisks darbbas pilnveidošanai; Veikt nodoku aprinus, gatavot deklarcijas un konsultt par nodoku jautjumiem; Organizt un kontrolt inventarizcijas procesus; Noliktav...

 • Company ITT GROUP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  GALVENAIS GRMATVEDISPrasbas pretendentam:• otr lmea profesionl augstk izgltba vai akadmisk augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanss; • darba pieredze galven grmatvea amat vismaz 2 gadi; • pieredze darb ar datorprogrammm (MS Office, 1c sistmu ”, u.c.); • augsta atbildbas sajta un precizitte, analtisk domšana; • prasmes darb ar msdiengm tehnoloijm un datorprogrammm, oti labas prasmes darb ar resursu vadbas sitmu Horizon un MS Excel zinšanas. • prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos. Galvenie pienkumi:•  iekšjs kontroles, grmatvedbas sistmas izstrdšana, optimizcija un uzturšana; • efektvi vadt, attstt un pilnveidot grmatvedbas  procesus; CV un motivcijas vstuli ldzu stt uz nordto e-pasta adresi ...

 • Company ITT GROUP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  GALVENAIS GRMATVEDISPrasbas pretendentam:• otr lmea profesionl augstk izgltba vai akadmisk augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanss; • darba pieredze galven grmatvea amat vismaz 2 gadi; • pieredze darb ar datorprogrammm (MS Office, 1c sistmu ”, u.c.); • augsta atbildbas sajta un precizitte, analtisk domšana; • prasmes darb ar msdiengm tehnoloijm un datorprogrammm, oti labas prasmes darb ar resursu vadbas sitmu Horizon un MS Excel zinšanas. • prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos. Galvenie pienkumi:•  iekšjs kontroles, grmatvedbas sistmas izstrdšana, optimizcija un uzturšana; • efektvi vadt, attstt un pilnveidot grmatvedbas  procesus; CV un motivcijas vstuli ldzu stt uz nordto e-pasta adresi ...

 • Company PM KUB, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  PM KUB, SIAAicinm sav komand pievienoties Direktora/ vadtja vietnieku (Asistentu)Darba pienkumi:Lgumu un rinu sagatavošana un administršana; Atskaišu sagatavošana un nostšana; Biroja administratvo darbu veikšana; Nodrošint atbalsta funkciju direktora ikdienas darb; Atbildt uz klientu e-pastiem/ jautjumiem utt.Prasbas kandidtiem: Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes; Spja plnot savu laiku un noteikt priorittes;...

 • Company INNOVATIO CAPITAL, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Grmatvedbas rpakalpojumu sniedzju uzmums mekl galveno grmatvedi. Pieteikties stot CV uz e-pasta adresi: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters