Jobmonitor. Search results for Electrical engineers

14 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company STRASA KONSULTANTI, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Strasa Konsultanti SIA ir uzmums, kas jau vairk k vienpadsmit gadus darbojas bvprojektšanas un ineniertehnikas konsultciju jom. Uzmuma specializcija ir raošanas un infrastruktras objekti.Darba pienkumi:sertifikts elektroietaišu projektšan;pieredze publisku ku un raošanas objektu projektšan;iemaas darb ar AutoCAD.Uzmums piedv:interesantu darbu stabil un augoš uzmum; saliedtu arhitektu un inenieru kolektvu;motivjošu un konkurtspjgu atalgojumu;labus darba apstkus un organiztu darba vidi.Darba devja kontaktinformcija:CV stt uz e-pasta adresi: Atbildi sniegsim pretendentiem, kuri pc iestto dokumentu atlases ieks 2.krt....

 • Company Monitoring ALVO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Darba pienkumi: Veikt signalizcijas sistmu apkopi un prbaudi. Organizt un koordint objektu aprkošanu ar signalizcijas sistmm, videonovrošanas sistmm un citm elektroniskajm drošbas iekrtm Kontrolt drošbas sistmu montas darbu kvalitti un apjomus, piedalties drošbas sistmu pieemšan ekspluatcij   Lgums stt CV uz e-pastu: Zvant: 29644770...

 • Company KEPP EU, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Nepieciešams elektromehnisko iekrtu elektroinenieris.  Specialitte: Elektromehnisko iekrtu elektroinenieris.  Profesiju klasifikatora profesijas Nr.: 2152 01 (Elektronikas ineniris),Izgltba: augstk elektrotehnisk, vlama elektronisks tehnikas ineniera kvalifikcija. Darba laiks: dienas maia, iespjams maiu darbs saska ar grafiku.  Nodarbintba: pilna laika.  Darba sts: vismaz 3 gadu pieredze darb ar elektrotehniskm, elektroniskm iekrtm, to apkalpošana.  Zinšanas par elektrodrošbu un drošbas tehniku.  Persongs pašbas: ldzsvarotba, bez kaitgiem ieradumiem, spja nekavjoties reat uz situciju, komunikcijas spjas, darbs komand.  Pieemšana darb pc prrunm par iemam, iepriekšjo darba pieredzi, galvens darbbas profilu. Vlamas rekomendcijas.  Pienkumi: organizt elektrotehnisko un elektronisko iekrtu uzs...

 • Company Latgales energobūve, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Uzmums aicina darb ELEKTROINENIERI / ELEKTROTEHNIIelektroapgdes projektu izstrdeiLgums stt CV uz e-pastu: , tlrunis uzzim: 29498870...

 • Company BELEIC, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Ar darba pieredzi profesij...

 • Company Ditra Networks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Ditra Networks” elektroapgdes sistmu bvniecbas uzmums aicina darb ELEKTROINENIERIDarba pienkumi:RAA daas projektšana ldz 35kV un/vai virs 110kV.Prasbas kandidtam:       Izgltba:o  Augstk izgltba enertiko  Sertifikcija attiecgaj jom tiks uzskatta par priekšrocbu·       Valodu zinšanas:o  Krievu - labi,o  Angu - labi,    Darba pieredze:o Obligta sadarbbas pieredze ar AS „Latvenergo” (AS „Sadales tkls”, AS „Augstsprieguma tkli” vai ldzgu uzmumu )Pieredze attiecgaj jom ne mazk k 5. gadi.Piedvjam:o Msdiengus darba apstkus starptautisk vid,o Pašpilnveides un pašrealizcijas iespjas,o Konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu,o Darba laika - etrdesmit stundu darba neda,o Darba vieta – Rg un izbvjamie objekti visa Latvijas teritorij. Pieteikumu un CV  ar nordi ELEKTROINENIERIS, ldzam stt uz e-pastu...

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:ELEKTROINENIERIDarba pienkumi:  Piedalties tehnisko prasbu un specifikciju sagatavošan.Veikt aprinus, sagatavojot TP, TI, metodes darba veikšanai.Darbs ar  klientiem - ieru un aprkojuma izvle projekttajam objektam.Tehnisko risinjumu saskaošana ar klientiem un partneriem.Elektrisko shmu  un rasjumu izstrde.Piedalšans iekrtu modernizcij.Autoruzraudzba....

 • Company Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Rgas pašvaldbas aentra „Rgas gaisma” nodrošina ielu un tuneu apgaismojuma, luksoforu un pulksteu mehnismu tehnisko darbbu un ekspluatciju Rgas pilst.Aicinm darb     ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATCIJAS INENIERIDarba pienkumi:* Digitl veid veikt ielu apgaismojuma tklu izmaias aentras apgaismojuma arhva materilos atbilstoši iesniegtajiem datiem (darbs programm AUTOCAD).* Izstrdt skiu projektus objektiem, kuriem nav topogrfisko plnu.* Nodrošint ielu apgaismojuma rasjumu, projektu materilu un citu dokumentu reistrciju, sistematizciju un uzglabšanu.Kandidts var bt students atbilstošs profesijs (ineniertehnisko profesiju, arhitektras vai citu ldzgu profesiju students).CV stt uz e-pastu: Informjam, ka sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz nkamo atlases krtu....

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Daugavpils
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „Daugavpils dzvoku un komunls saimniecbas uzmums” aicina darbENERTII, profesijas kods: 2151 14, darba vietas adrese: Liepjas iel 21, Daugavpil Darba apraksts:- saskaot un sagatavot tehnisko dokumentciju bvniecbas, rekonstrukcijas  un remonta objektiem;- nodrošint ar nepieciešamo tehnisko dokumentciju – tmes, shmas, iepirkumi, u.t.m.l.;- sagatavot tehnisko noteikumu un tehnisko prasbu projektus;- przint un ievrot atbilstošos normatvos aktus; Nepieciešam kvalifikcija un prasbas pretendentiem/-tm:-        atbilstoša augstk izgltba;-        vismaz 5 (piecu) gadu praktisk darba pieredze ldzg amat;-     atbilstošas valsts valodas prasmes; Ms piedvjam:-         darba lgumu uz nenote...

 • Company International Center for Quality Certification-ICQ in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums piedv darbu elektromehnisko iekrtu elektroinenierim, kas strd sprdzienbstam vid (atbilstoši ATEX Direktvai 2014/34/EU).Prasbas:-    atbilstbas novrtšanas standarta LVS EN ISO/IEC 17065 zinšana;-    kvalittes vadbas sistmas atbilstoši standartam ISO 9001 pamatu zinšana;-    pieredze dokumentu izskatšan atbilstoši Direktvai 2014/34 / EU (ATEX);-    darba pieredze sertificšanas un/vai atbilstbas novrtšanas uzmum, iestd vai laboratorij;Kandidtam obligti ir brvi jzina angu, franu vai vcu tehnisk valoda.D/v Jrmala, iespjami komandjumi uz Eiropas Savienbas valstm un Trešajm valstm.Kods 2151 08 Elektromehnisko iekrtu elektroinenierisD/l no 10:00-18:00.Augstk izgltba (bakalaura grds)Nepieciešam pieredze, gados  3Normlais darba laiksViena vesela slodzeAtrašans vieta Jrmala, Engures iela 5Darb...

 • Company Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu in Amata
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuelektroietaišu ekspluatcijas inenieris/-e Apsaimniekošanas departamenta Ineniertehnisks atbalsta noda(vakance uz nenoteiktu laiku)Visprjie darba pienkumi: •    Plnot, vadt, kontrolt un koordint elektroietaišu drošu ekspluatciju un ar ekspluatcijas jautjumiem saistts darbbas iestdes prvaldšan un apsaimniekošan nodotajos objektos atbilstoši normatvo aktu prasbm•    Veikt atbildgs personas par elektroietaises ekspluatciju un par darba organizciju pienkumu izpildi•    Izstrdt ar elektroietaišu ekspluatciju saisttas instrukcijas, darba aizsardzbas prasbas elektrotehniskajam personlam un neelektrotehniskajam personlam•    Organizt un veikt darba aizsardzbas instruktas•    Veikt pastvgu elektrodrošb...

 • Company Latvijas Pasts, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Enertiis/- eDarbavieta:Ziemeu iela 10, Lidosta Rga, Mrupes novadsDarba pienkumi:·         Nodrošint VAS „Latvijas Pasts” ku elektroenerijas patrtju drošu un ekonomisku ekspluatciju, k ar to ierkošanu, modernizciju un remontu saska ar attiecgajiem tehniskajiem noteikumiem un plniem·  Enertiis plno iekrtu uzturšanas darbu – norko specilistus regulrm to apskatm un prbaudm. Ja konstatti kdi bojjumi, viš nosaka vai tie jnovrš nekavjoties, vai ar plno šo bojjumu novršanu kd konkrt laika posm·  Organizt ineniertehnisko komunikciju un aprkojuma tehnisko apkopi, slgt lgumus un administrt budetu·  Veikt VAS „Latvijas Pasts” remontjamo objektu iekšjo elektrotklu skiu projektu un tehnisks dokumentcijas sagatavošanu un saskaošanu, k ar veikt elektrotklu un apgaismes objektu remonta uzraudzbu, nodrošint...

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Vidi
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Elektroietaišu projektšanas inenieris/-eUzmuma klients SIA "Joe Latvia" ir viens no vadošajiem bvuzmumiem Latvij, kas profesionli vada un steno dada veida projektus gan Latvij, gan starptautisk mrog, izmantojot daudzpusgu pieredzi un resursus.Darba apraksts:Izstrdt tehniskos projektu rasjumus elektrbas projektiem (iekšjo un rjo elektrotklu projektšana; vjstrvas tklu projektšana).Apsekot objektus kltien.Uzturt komunikciju ar klientiem projekta izstrdes gait.Sadarboties ar projekt iesaisttajiem koliem no citiem departamentiem.Ar projektiem saisttas dokumentcijas un atskaišu sagatavošana.Prasbas kandidtiem:Vismaz viena gada pieredze elektroietaišu projektšan;Labas latviešu un angu valodu zinšanas, vlama krievu valoda.Teicamas iemaas darb ar autoCAD. B kategorijas autovadtja apliecba.Bvprakses...

 • Company AVOTI SWF, SIA in Other
  02.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  1. Analizt enertisko objektu un energoiekrtu darbbas tehniski – ekonomiskos rdtjus.2. Veikt energoiekrtu tehniski-ekonomisko novrtjumu un izvli.3.   Izstrdt energoiekrtu uzraudzbas un apkopju sistmu un grafikus.4.   Organizt uzmuma ineniertklu un energoiekrtu neprtrauktu, pareizu, darba drošbai un elektrodrošbai atbilstošu ekspluatciju.5.   Vadt energoiekrtu apkalpes personlu, plnot, organizt un veikt nepieciešamos remontus, prbaudes un plnots apkopes.6.   Apkopot energoiekrtu atteikumu clous un to bieumu, veikt korektvos paskumus.7.   Apkopot datus par enerijas patriu un analizt tos.8.   Izmantojot jaunkos informcijas avotus, veikt energoiekrtu tehniski-ekonomisko novrtjumu un izvli.9.   Sastdt energoiekrtu galveno elementu un mezglu sarakstus un krtot t...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineers Edit filters