Jobmonitor. Search results for Economists

15 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company EFT R & D Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Piedvjam darbu uz pilnu darba dienu ekonomistam (prof.k. 263102).Tematisko darbu ekonomisk uzturšana. Ekonomisko rdtju aprins.Kompnij paredzto periodisko prskatu sagatavošana, dadas informcijas (datu), prskatu pc vadbas pieprasjuma sagatavošana.Izgltba vai darba pieredze attiecgaj jom (vismaz 3 gadus).Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rankas iela 13, LV-1005 RgaCV un pieteikumu ldzam iesniegt elektroniski : ...

 • Company Dehold, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  rvalstu potencilu klientu sadarbbas iespjas, rentabilitte. Direktora vietnieks starptautisko attiecbu tirdzniecbas jom. Darbs saistts ar klientiem no MoldvijasInteresentus stt CV uz e-pastu: papildus informcija pieejama zvanot: 20075075...

 • Company Baltic Financial Consulting, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  1. Darba devjs: -  nosaukums: SIA “Baltic Financial Consulting”- darbbas nozare: citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbbas, izemot apdrošinšanu un pensiju uzkršanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP)-    vienotais reistrcijas numurs: 40103580136-    juridisk adrese: Dzirnavu iela 41 – 6, Rga, LV-1010-    kontaktpersonas e-pasta adrese: 2. Amata nosaukums:EKONOMISTSKods no profesiju klasifikatora: 2631 023. Darba apraksts:- zintnisks ptniecbas darbs, izstrdjot un attstot ekonomisks teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, veidojot ekonomisko politiku,...

 • Company Home Development, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas:1. Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze rjs tirdzniecbas ekonomista darb.2. Svešvalodu prasmes: vlamas lab lmen krievu val. vai angu val.Darba samaksa – 1005 EUR mnes (brutto) par nepilnu slodzi – 35 stundm nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company SAFI CONSULTING, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas:1. Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze rjs tirdzniecbas ekonomista darb2. Svešvalodu prasmes: vlamas lab lmen krievu val. vai angu val.Darba samaksa – 1005 EUR mnes (brutto) par nepilnu slodzi – 35 stundm ned.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company IMEXTRANS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Kompnijas darbbas sfra – Kravu prvadjumi pa autoceiemPrasbas: Augstk ekonomisk izgltba, teicamas krievu valodas zinšanas (mutiski, rakstiski), labas analtisks spjas, darba pieredze.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company I.B.S. Global SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Amata pienkumi:- Plnoto pašizmaksu aprins;- Faktisks pašizmaksas un produkcijas rentabilittes kontrole un analze;- Cenu veidošana(materilu un darbaspka izmaksas, pieskaitms izmaksas, rentabilitte);- Iekšjo pavadzmju prbaude (plna uzveduma, nomenklatras, cenas atbilstba);- Dalba biznesa plnošan.Prasbas kandidtiem:- darba pieredze profesij ne mazk par 3 gadiem;- normatvu un prasbu, saisttu ar pašizmaksas aprinu, zinšanas;- cenu veidošanas metodes zinšanas;- noliktavas uzskaites zinšanas;- labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint);- 1C programmas nodrošinjuma zinšanas.Ms piedvjam:- stabilitti un socils garantijas;- atalgojumu no 1010 Eiro bruto;- atsaucgus un profesionlus darba kolus.Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company FA Advise, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. EKONOMISTSPienkumi:- dadu budetu sastdšana, kontrole, noviru analze;- ikmneša atskaišu sagatavošana vadbai (saimniecisks darbbas rezultti dados griezumos);- investciju aprini un pamatojumi; - izmaksu analze, noviru un šauro vietu analze, uzlabojumu izstrde un ieviešanas kontrole; - atbalsta sniegšana finanšu komandai finanšu prskatu sistmu/rku/procesu plnošan, testšan un ieviešan;Prasbas:- augstk izgltba grmatvedbas, ekonomikas vai finanšu jom; - izpratne par galvenajm grmatvedbas opercijm un spja orientties...

 • Company Metāla Bāze.LV, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: atbilstoša augstk izgltba;CV stt: ...

 • Company Ritex Real Estate, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA „RITEX real estate” aicina darb  ekonomistuDarba pienkumi: Ekonomisko rdtju aprins;Paredzto periodisko prskatu sagatavošana;Dadas informcijas, prskatu sagatavošana.Msu prasbas:Nopietna attieksme pret darbu, augsta atbildbas sajta, godgums un centgums.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu  Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company Nordeka, AS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  AS „Nordeka”, re.Nr.40003022404 pastvgam darbam mekl ekonomistuDarbbas joma: Pasaieru prvadjumiDarba pienkumi:Statistikas datu uzskaite, apstrde, sistematizšana un analze.Darbs ar pirmdokumentiem un datu reistru veidošana.Atskaišu sagatavošana pc uzmuma vadbas pieprasjuma.Lgumu un citu dokumentu sagatavošana.Prasbas: Augstk vai vidj specil izgltba grmatvedbas, finanšu vai ekonomikas jom; Labas iemaas darb ar datoru (Word, Excel, Outlook); Spja analizt informciju un strdt ar datu bzm; Prasme pielietot savas zinšanas ekonomisko...

 • Company 'LATVIJAS BANKA' in Other
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Latvijas Banka, bdama Eirosistmas dalbniece, piedals ECB pamatuzdevuma – monetrs politikas noteikšana un stenošana – izpild. Lai nodrošintu ts pamatuzdevuma izpildi un aktvi ldzdarbotos monetrs politikas lmumu pieemšan, Latvijas Banka izvrt eiro zonas, tai skait Latvijas tautsaimniecbas attstbu un stenoto ekonomisko politiku un analiz vienots monetrs politikas ietekmi uz Latvijas un eiro zonas tautsaimniecbu kopum. Latvijas Banka public savu vrtjumu par ekonomisks situcijas attstbu pasaul un Latvij, k ar public nozmgko tautsaimniecbu raksturojošo rdtju prognozes.Lai nodrošintu Latvijas Bankas Monetrs politikas prvaldes tautsaimniecbas un monetrs analzes procesu, aicinm pievienoties msu komandai:ekonomistuMonetrs politikas prvald(Darba lgums uz noteiktu laiku)Ekonomista galvenais uzdevums b...

 • Company PROLISOK, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba pienkumi - Likum paredzts darbbas. Nodarbinšana SIA “Prolisok” ir nepieciešama, jo darbinieks pilnb atbilst vism darba pienkumu veikšanai nepieciešamajm prasmm un iemam.Darba vietas adrese - Salnas iela 34-141, Rga, Latvija, LV-1021 un cits viets, pc Darba devja rkojumiem.                                               Atalgojums (brutto) = 1010 euro.CV stt uz E-pastu: ...

 • Company ARENAS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  -    zintnisks ptniecbas darbs, izstrdjot un attstot ekonomisks teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizjs un nkotnes ekonomisks problmas un sniedzot konsultcijas;-    sagatavot atskaites;-    veikt tirgus un tirdzniecbas tendenu analzi;-    vkt, analizt un interprett ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, k ar dadas statistikas un citas metodes; -    konsultt ekonomisks politikas un darbbas virziena izvles jautjumos, emot vr iepriekšjos, esošos un sagaidmos ekonomiskos faktorus un tendences;-    veikt biroja ikdienas administršanas funkcijas; tulkot dokumentus.  Prasbas kandidtam/-ei: -     augstk izgltba: vismaz maistra grds ekonomik;-     vismaz piecu gadu darba pieredze ekonomista amat un uzmuma darbbas plnošan;-     teicam...

 • Company Jūrmalas slimnīca, SIA in Ilze
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jrmalas slimnca, SIA aicina darb EKONoMISTuEkonomista darba pienkumi;Piedalties iepirkumu plnu un budeta izstrdes proces;Lgumu izpildes kontrole, dadu lgumu sagatavošana;Sniegto pakalpojumu pašizmaksas un cenu aprinšana, rezidentu izmaksu kontrole, uzskaite;Veikt iepirkumu komisiju tehnisk sekretra pienkumus, emt dalbu iepirkumu dokumentcijas sagatavošan:Veikt citus, savas kompetences ietvaros, uztictos rkojumus un uzdevumus.Galvens prasbas:Augstk akadmisk vai profesionl izgltba ekonomikas vai finanšu jom;Prasme apstrdt un analizt liela apjoma datus;Prasme sniegt priekšlikumus, sagatavot viedokli un izdart secinjumus par kompetenc esošajiem jautjumiem;Spja orientties normatvo aktu prasbs ekonomikas jom;Spja apkopot datus, izmantojot informcijas tehnoloijas darbbas plnošanai, kontrolei, kor...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters