Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

24 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks in Liepāja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Liepjas pirmsskolas izgltbas iestde "Zuks"(Grzupes 29) aicina darb uz nenoteiktu laiku PIRMSSKOLAS IZGLTBAS MZIKAS SKOLOTJU ar darba slodzi 0,834 likmes, (darba stundu skaits ned 30 stundas). Alga 625,06 EUR mnes ldz nodoku nomaksai. Prasbas: augstk pedagoisk izgltba atbilstoši normatvo aktu prasbm. CV stt uz e-pastu ...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LATVIEŠU VALODAS SKOLOTJSDarbam brnudrz Jauns Forštadtes mikrorajon Darbs: 0.82 slodzesDarbs uz nenoteiktu laiku.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 28606199 (vadtja)...

 • Company CITRUM, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Izgltbas iestde mekl pirmsskolas izgltbas skolotju brniem no 1,5 gada ldz 3,5 gadiemPretendents var bt ar pirmsskolas izgltbas skolotja izgltbu vai pirmsskolas studiju programm studjošsKontaktinformcija:e-pasts: tlr.nr.: 29234545...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz nenoteiktu laiku.Pienkumi pretendentiem: * nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;   * plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu; *uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  iestd. Prasbas pretendentiem:  * Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savus darba pienkumus; * prasme...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb pirmsskolas mzikas skolotju, var bt students/-e, ar 01.09.2020.Darba pienkumi- Rpties par mzikas nodarbbu materilo bzi, mzikas instrumentu, rotalietu, grmatu saglabšanu mcbu darbam atbilstoš stvokl;- Plnot, organizt un novrtt brnu darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem, ievrojot izgltojamo vajadzbas, vispusgai un harmoniskai attstbai;- Sadarbb ar pirmsskolas izgltbas skolotjiem, organizt svtkus, tematiskos paskumus, jautros brus un citas aktivittes;Piedvjam nepilnas 0,680 slodzes darbu 4 grups ar visprjo pirmsskolas izgltbas programmu (latviešu mcbu valoda).CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iest in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Paskumu, svtku organizšana un vadšanaDarba laiks - 3 darba dienas, 15 stundas ned (0.375 likmes)CV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: 65434492...

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Lapmežciems
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju.Pienkumi: veikt skolotja darba pienkumus pirmsskolas izgltbas grup (1,5 – 6 gadus veci brni).Prasbas: izgltba atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu.Pieteikties: CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads,LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zel in Mārupe
  21.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Mrupes novada PII "Zeltrti" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotjuDarba pienkumi:stenot pirmsskolas izgltbas programmu, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei,Plnot un realizt pedagoisko darbu saska ar iestd realizjamo pirmsskolas izgltbas programmu, Nodrošint izgltojamo adaptciju izgltbas iestd, sadarboties ar iestdes izgltojamo veckiem,Pilnveidot iestdes attstošo vidi, materilo un metodisko bzi, savas profesionls kompetences u.c.Prasbas pretendentiem:Aicinjums strdt ar brniem,Atbilstoša pedagoisk izgltba (var bt students), vlama pieredze darb pirmsskol,Prasme plnot un organizt savu darbu un labas komunikcijas spjas darb ar brniem, sadarbb ar veckiem un koliem,Augsta atbildbas sajta.Piedvjam:darbu msdieng iestd un pašvaldb, kura atbalsta izgltbu; stabilu ikmneša atalgoju...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJUNepilna slodze: 0,7Atalgojums: 602.00 eur (bruto)CV stt uz e-pastu: Tlrunis: 29413615...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS MZIKAS SKOLOTJU uz noteiktu laiku (apmram 1 gads). Pienkumi pretendentiem: * plnot un vadt mzikas nodarbbas; * veikt individulo darbu ar izgltojamajiem, integrjot mziku ikdienas darb grups; * sadarboties ar vadtjas vietnieku, pirmsskolas skolotjiem un veidot scenrijus grupas un iestdes muziklajiem paskumiem; Prasbas pretendentiem: * Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savus darbus. Piedvjam: * Darba algu par likmi 820,00 euro; * Interesantu un atbildgu darbu.   CV un izgltbu apliecinošu dokumentu ko...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas izgltbas prvaldes pirmsskolas izgltbas iestde "Kpcši" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju (234201) - 1,7 likme, kas ir 2 pedagogi, katrs ar 0.85 likmes. Galvenie pienkumi: nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;   plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu; uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  iestd. Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 11...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PII Zlte aicina darb   pirmskolas izgltbas skolotju.Pc prbaudes laika beigm, darba devjs nodrošina veselbas apdrošinšanu.Darba vieta : Meliorcijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novadsAlga-850 EUR.Pretendentus aicinm pieteikties e-past, nostot CV: Tlr.:26656663...

 • Company Rīgas 97.pirmsskolas izglītības ietāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 97. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb Pirmsskolas izgltbas skolotjuDarba pienkumi: darbs ar 1.6 - 3 gadus veciem brniemPiedvjam: - darbu 2 dienas ned, var darba apvienošanas krtb- 0.7 slodzesPrasbas kandidtiem: Izgltba atbilstoši MK noteikumiem; latviešu valodas zinšanas augstkaj pakpDarba alga: 860,00 eur par 1 slodziTlr. 26174582E-pasts: ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJAM. Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Kontaktpersona: Sandra Plue –skolas direktoreDarba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi: Pienkumu veikšana atbilstoši profesiju klasifikator noteiktajam (kods 2342 01).Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Latviešu valodas prasme augstkaj pakp.Nav sodmbas, kas liedz strdt izgltbas iestd.Piedvjam:Pilnas slodzes darbu – 1 likme (40 stundas ned).Darbu uz nenoteiktu laiku.750.00 eiro (pirms nodoku nomaksas).Socils garantijas (veselbas apdrošinšana pc 1 gada darba).Vakance aktul ldz 20.0...

 • Company Mazulītis Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde in Liepāja
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Liepjas pirmsskolas izgltbas iestde "Mazultis" (re. Nr. 3001901777) aicina darb aktvu, radošu un ar idejm bagtu pirmsskolas izgltbas sporta skolotju (kods profesiju klasifikator - 234203): Prasbas: augstk pedagoisk izgltba un sporta skolotja kvalifikcija, atbilstoši MK noteikumiem Nr.569, latviešu valodas augstk pakpe (C2), pieredze darb strdjot ar pirmsskolas vecuma brniem.Piedvjam: darbu uz pilnu slodzi (1,00 likme) – 40 stundas ned (stundu skaits darbam ar izgltojamiem - 36 st. un citu pienkumu veikšanai – 4 st.); uz noteiktu laiku; stabilu atalgojumu – 790,00 EUR (pirms nodoku nomaksas); veselbas apdrošinšanu (nostrdjot iestd vismaz vienu gadu) un socils garantijas; attsttu darba vidi.Pieteikšans krtba: dzves aprakstu (CV) nostt izskatšanai uz e-pasta ...

 • Company DAUGAVPILS 22.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Daugavpils pilstas 22. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju no 01.09.2020. Darbs latviešu grup.CV stt uz e-pastu: ; tlrunis uzzim: 65447656...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Audzinšanas un mcbas darbs ar  4-5 gadgiem brniem  mazkumtautbu grup   Rgas 192. pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestd (Kra Vatsona iela 11A, Rga, Meaparks).  Aicinm darb ar studentus ar specializciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.  Slodze -   no 0,7 ldz 0,85 likmes (30 kontaktstundas  ned). Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transport. Veselbas apdrošinšana ( jnostrd pirmsskol vairk nek 1 gadu). Prasbas:Augstk pedagoisk izgltba ar specilizciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.    Kontaktinformcija:Tlr. 67848368, 67848675,   CV stt uz e-pastsa adresi:   ...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJS Darbam brnudrz Jauns Forštates mikrorajon Darbs uz noteiktu laiku (uz pamatdarbinieka dekrta atvainjuma laiku)Darbs: 0.8 slodzesPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 65450494 (vadtja)...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJS (Latviešu valodas skolotjs)Darbam brnudrz Jauns Forštates mikrorajon Darbs: 0.74 slodzesDarbs uz nenoteiktu laiku.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 65450494 (vadtja)...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb radošu PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz darbinieka prombtnes laiku.Nepieciešama atbilstoša augstk izgltba.Nepilna slodze- 0,85Darbs sagatavošanas grup (brniem 6-7 gadi)Iespjams apvienot ar esošo darbu.Darba alga-  697 EUR Darba vietas adrese - Vau iela 5, Jelgava, LV-3001,Zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas izgltbas prvaldes pirmsskolas izgltbas iestde "Kpcši" aicina darb pirmsskolas izgltbas mzikas skolotju (234202) - 1,2 likmes.Galvenie pienkumi:nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;   plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu; plnot un vadt svtkus; uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  iestd. Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pil...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Zuks'' aicina darb  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz nenoteiktu laiku.Galvenie pienkumi: nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm.plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu. uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi iestd. Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu un uzemties atbildbu;labas sadarbbas prasmes;pras...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi- Rpties par mzikas nodarbbu materilo bzi, mzikas instrumentu, rotalietu, grmatu saglabšanu mcbu darbam atbilstoš stvokl;- Plnot, organizt un novrtt brnu darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem, ievrojot izgltojamo vajadzbas, vispusgai un harmoniskai attstbai;- Sadarbb ar pirmsskolas izgltbas skolotjiem, organizt svtkus, tematiskos paskumus, jautros brus un citas aktivittes;Piedvjam nepilnas 0,680 slodzes darbu 4 grups ar visprjo pirmsskolas izgltbas programmu (latviešu mcbu valoda).CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Brnudrzs aicina darb MZIKAS SKOLOTJUSlodze - 0,75 likmes, saska ar darba grafikuKandidts var bt ar universittes students šds fakultts:Pirmsskolas izgltbas skolotjsMzikas skolotjsKandidtiem lgums pieteikties zvanot pa tlruni: 65429256...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters