Jobmonitor. Search results for Database and network professionals not elsewhere classified

18 Jobs found

Used filters:
 • Database and network professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company One Technologies, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Programmas 1C:Uzmums 8 analitiis/konsultantsPrasbas    - Augstk izgltba- Darba pieredze vairk par 3 gadiem- Svešvalodu prasmes: labas angu un krievu valodu zinšanasDarba slodze: nepilna, 8 st. nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company A.C.S., SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Programmas 1C:Uzmums 8 analitiis/konsultantsPrasbas    - Augstk izgltba- Darba pieredze vairk par 3 gadiem- Svešvalodu prasmes: labas angu un krievu valodu zinšanasDarba slodze: nepilna, 32 st. nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Medusa Project, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pienkumi:Portla redišana un administršana.Jaunumu plsmas operatva prvalde.Jaunumu un publikciju meklšana citos resursos, publikcijs, WEB monitorings.Socilo tklu prvaldba.Materilu redišana.Prasbas: Vismaz 3 gadu pieredze (urnlistikas jom, portla administršan, korektora, redaktora vai ldzvrtg jom/amat) vai augstk izgltba urnlistikas vai ldzvrtg jom.Krievijas sabiedriski-politisks, socils un ekonomisks vides teicama przinšana, visprjs priekšstats par pasaules sabiedriski-politisko, socilo un ekonomisko krtbu.Izcilas angu un krievu valodas zinšanas (pareizrakstbas prasmes tiks prbaudtas).Teicamas datorprasmes.Teicama orientšans starptautisk interneta vid.Sapratne par dadu materilu integršanu socilajos tklosAnaltiska domšana, stresa noturba.Vlama pieredze interneta portla redaktora amat.Vlama a...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:jaunas funkcionalittes izstrde un esošas prvaldba, uzturšana un uzlabošana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;IT komandas vadba un darbu kontrole;Sekot ldzi darbu izpildes termiiem....

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Linux administršana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;drošbas sistmu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;darbs ar datu bzm SQL;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:3+ gadu pie...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:izstrdt un uzturt uzmuma IT drošbas politiku, kontrolt ts izpildi;ierosint, vadt un uzraudzt ar IS drošbu saisttos paskumus;identifict drošbas incidentus, analizt tos, ierosint nepieciešamos uzlabojumusIS drošbas aizsardzbas sistm;kontrolt trešo pušu veikts darbbas uzmuma informcijas sistms;novrst datu prraides tkl radušos incidentus un risint problmas.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT drošbas jom;praktiska pieredze datu prraides tklu administršan; prasme strdt ar attlintas kontr...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:jaunas funkcionalittes izstrde un esošas prvaldba, uzturšana un uzlabošana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;IT komandas vadba un darbu kontrole;Sekot ldzi darbu izpildes termiiem.Prasbas:izteiktas komandas vadbas spjas;HTML, CSS, JavaScript zinšanas;oti labas React (Flux/MobX/Redux) zinšanas;pieredze darb ar Webpack;pieredze darb ar Jira;par sevi prliecints, dinamisks un aktvs;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinju...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Linux administršana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;drošbas sistmu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;darbs ar datu bzm SQL;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:3+ gadu pieredze IT jom;pieredze ar Linux administršanu;ISO/IEC 27000 standartu zinšanas;OSI modeles izpratne, k ar TCP/IP protokolu steka izpratne;pieredze ar IDS/IPS un DLP sistmm;pieredze ar SQL, JavaScript, Python, C++;par sevi prlie...

 • Company Clarity Labs, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbbas jomaIT KonsultacijasDarba pienkumiLead prieks interfeisiem "Hybris / SAP CRM quote" rj konfiguratoraZinšanas par "SAP CRM Quote" un prdošanas pastjumu procesiZinšanas par Materils / produktu "master data ECC & CRM"Pakaušana Hybris, ir vlams, bet nav obligta prasbaPieredze rakstšanas funkcijas specifikcijas interfeisiemPieredze darb ar izstrdes komandm, lai veidotu un testšanas saskarnes.Galvenie pienkumi:Lead prieks interfeisiem Hybris / SAP CRM quote rj konfiguratoraZinšanas par SAP CRM Quote un prdošanas pastjumu procesiZinšanas par Materils / produktu master dataECC & CRMPakaušana Hybris, ir vlams, bet nav obligta prasbaPieredze rakstšanas funkcijas specifikcijas interfeisiemPieredze darb ar izstrdes komandm, lai veidotu un testšanas saskarnes.No Tevis sagaidm• augstko izgltbu ...

 • Company Clarity Labs, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbbas jomaIT KonsultacijasDarba pienkumiLead prieks interfeisiem "Hybris / SAP CC quote" rj konfiguratoraZinšanas par "SAP CC Quote" un prdošanas pastjumu procesiZinšanas par Materils / produktu "master data ECC & CRM"Pakaušana Hybris, ir vlams, bet nav obligta prasbaPieredze rakstšanas funkcijas specifikcijas interfeisiemPieredze darb ar izstrdes komandm, lai veidotu un testšanas saskarnes.Galvenie pienkumiLead prieks interfeisiem Hybris / SAP CC quote rj konfiguratoraZinšanas par SAP CC Quote un prdošanas pastjumu procesiZinšanas par Materils / produktu master data ECC & CRMPakaušana Hybris, ir vlams, bet nav obligta prasbaPieredze rakstšanas funkcijas specifikcijas interfeisiemPieredze darb ar izstrdes komandm, lai veidotu un testšanas saskarnes.No Tevis sagaidm• augstko izgltbu IT va...

 • Company EMPIRE BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"vienotais reistrcijas numurs 42403043965Rga, Matsa iela 81-19 LV-1009    1.   Darbs: 1.1. darbbas jom IT1.2. pienkumi:  interneta mjaslapas izstrde un atbalsts, darbs ar informcijas apkopošanu, ievadi un  organizciju1.3. darba vieta – Rga, Matsa iela 81-19 LV-1009, Bazncas iela 5, LV-1009un rpus telps.2. Prasbas: 2.1. augstka izgltba šaj jom vai darba pieredze ldzgaj amat ne mazk k 3 gadi3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,...

 • Company VALSTS VIDES DIENESTS in Amata
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valsts vides dienests (reistrcijas Nr. 90000017078) ir Vides aizsardzbas un reionls attstbas ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kuras mris ir nodrošint, lai tiktu ievroti normatvie akti vides aizsardzbas, radicijas drošbas un kodoldrošbas un dabas resursu izmantošanas jom Valsts vides dienests aicina pievienoties savai komandai Informcijas sistmu attstbas daas vadtju(1 vakance, darbinieka amats uz nenoteiktu laiku).Galvenie amata pienkumi:•Plnot un vadt Valsts vides dienesta informcijas sistmu (turpmk – IS) attstbu, inovciju, tehnoloisko risinjumu plnošanu un ieviešanu. •Plnot IS attstbas un uzturšanas finanšu ldzekus un kontrolt to izlietojumu.•Piedalties publisko iepirkumu plnošan un nodrošint nepieciešamo tehnisko specifikciju izstrdes organizšanu un iepirkumu izpildes ko...

 • Company Arvato Systems Latvia, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Galvenie pienkumi:Klientu konsultšana un atbalsts dados risinjumos, klientu prasbu apstrde, kdu analze un problmu novršana;Izmaiu vadbas ieviešana;Prasbu saskaošana un visu aktivitšu koordinšana ar klientu;Prasbu un ieviešanas koncepcijas izveide, rokasgrmatu un dokumentcijas izstrde;Atbalsta sniegšana klientiem pastvg procesu uzlabošan;Biznesa prasbu analze (piemram, funkcionls un tehnisks prasbas, informcijas nepieciešamba, biznesa procesi);Funkcionl testšana no biznesa funkcionls vides perspektvas.Prasbas:Vismaz 2 gadu pieredze darb ar SAP Loistikas moduli (WM, eWM, TM);Pieredze vismaz 1 pilna cikla projekta stenošan;Padziintas zinšanas uz izpratne par loistikas nozari un ts funkcionalitti;Pieredze darb ar IMG konfigurciju;Pieredze darb ar SAP;Labas komunikcijas un darba organizšanas pr...

 • Company Plastic Card Enterprise (Latvia), SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Plastic Card Enterprise Latvia" ,re.Nr.40203220376aicina darbINFORMCIJAS TEHNOLOIJU PAKALPOJUMU VADTJS (profesijas kods 252901).Objektu un prvaldes sistmas kopum plnošana, koordinšana un ptjumu veikšana.IT sistmas projektšanas etapu, ieviešanas un funkcionšanas noteikšana.Sekot lgumu saistbu savlaicgai un kvalitatvai izpildei savas kompetences ietvaros.Komunikcija ar esošajiem un potencilajiem korporatvajiem klientiem.Profesionl vai augstk izgltba, vai darba pieredze.Darba laiks: no 8:00 ldz 17:00 (40 stundas ned)Kontaktinformcija:Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

        SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit Informcijas tehnoloiju (IT) pakalpojumu VADTJUS (profesiju klasifikatora profesijas kods 2529  01).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,-  darba rems – 40 stundas ned,-  slodzes tips - pilna slodze,...

 • Company Augstsprieguma tīkls, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Database and network professionals not elsewhere classified Edit filters