Jobmonitor. Search results for Construction managers

14 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company OŠUKALNS, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA’’Ošukalns’’ aicina darb – ASFALTŠANAS DARBU VADTJU. Pienkumi Ikdienas darbu efektva organizšana un kontrole ceu bvobjektos Resursu, materilu plnošana un uzskaite Pareizo tehnoloisko procesu izraudzšans un to kontrole Nodrošint objektu savlaicgu un kvalitatvu nodošanu ekspluatcij Bvdarbu dokumentcijas pildšana Prasbas Iepriekšja pieredze valsts autoceu un ielu asfaltšanas darbu vadšan Vlama specil izgltba , bvprakses sertifikts Bvdarbu procesa, tehnoloiju un materilu przinšana Spja pieemt atbildgus lmumus un uzemties atbildbu Komunikabilitte, precizitte un augsta atbildbas sajta B kategorijas autovadtja apliecba Prasmes darb ar datoru(AutoCAD,MC Office) Uzmums piedv:·         Darbu stabil bvniecbas uzmum·         ...

 • Company IG Konsultācijas, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Msu klients ir viens no vadošajiem bvniecbas uzmumiem Latvij ar ievrojamu starptautisku pieredzi. Kopš dibinšanas 1992. gad tas ir realizjis daudzus apjomgus infrastruktras projektus Latvij, Vcij, Gruzij, Horvtij, Malt, Kenij, Kazahstn, Krievij un cits valsts, un šobrd uzmums ir viena no vadošajm bvkompnijm Baltij ar nostiprintm tirgus pozcijm celtniecbas, enertikas, sakaru sistmu un tklu montas, un infrastruktras izbves joms.Lai sasniegtu vl izcilkus rezulttus, uzmums aicina pievienoties savai komandai motivtu un atbildgu profesionli!BVNIECBAS PROJEKTU VADTJS/-A darbam ar Vcijas projektiemDarba pienkumi:Vadt, plnot, koordint elektronisko sakaru tklu bvniecbas projektus;Uzraudzt un nodrošint projekta savlaicgu un kvalitatvu realizciju;Vadt un koordint cilvkresursus projekt;Sastdt un noform...

 • Company Hire Profi, SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ms specializjamies tikai uz atjaunojamiem energoresursiem, visos realiztajos projektos k kurinmais tiek izmantota biomasa (solid biofuel):Koksnes biomasa – šelda, miza, mea šelda, skaidas, granulas, otrreizjs prstrdes koksne utt.,Agrokultras Kdra – gabalkdra, frzkdra, kdras briketesMsu klienti ir gan starptautiski enertikas koncerni, gan nelieli vietji siltumraošanas uzmumi. Realizjam projektus gan nelieliem ciematiem lauku apvidos,  gan mikrorajonu apkurei liels pilsts.PROJEKTU VADTJU (SILTUMRAOŠANAS TEHNOLOIJAS PROJEKTI)Prasbas kandidtiem:- augstk izgltba siltumenertik, siltumtehnik, inenierzintns, vai cit saistt jom;- vismaz 3 gadu darba pieredze tehnisks vai bvniecbas projektu vadb;- zinšanas par siltumenertikas reglamentjošiem normatvajiem aktiem un montas procesa gaitu;- labas datorp...

 • Company BUVFIRMA LAURA, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mekljam bvdarbu vadtjuKontaktinformcija: ...

 • Company ZTB, SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums, kurš nodarbojas ar meliorcijas sistmu izbvi aicina darb bvdarbu vadtju.Darba pienkumi – Bvniecbas procesu kontrolšana, organizšana un uzraudzba,Projekta dokumentcijas sagatavošana un uzturšana,Veikt uzmrjumus un aprinus objektos iestrdtajos materilos,Izpildto darbu kontrole,Komunikcija ar pasttjiem, bvuzraugiem un projekttjiem,Bvdarbu termiu, resursu un izmaksu plnošana,Piedalšans bvobjektu sapulcs.Prasbas kandidtiem – Obligts sertifikts meliorcijas sistmu bvdarbu vadšan,Obligta iepriekšj pieredze meliorcijas sistmu izbv,Atbildba, precizitte, spja strdt gan komand, gan individuli,B kategorijas vadšanas apliecba,Iespja strdt komandjumos pa visu Latviju,Datorprasmes (Word, Excel)Ms piedvjam – Profesionls attstbas iespjas un pozitvu darba vidi,Atsaucgus kolus,Kvalifikciju un darba rez...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Bvdarbu vadtjsPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company Noillim, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi:bvobjektu realizcija un plnošanatmju sastdšanabvdarbu plnošana, koordinšanabvnormatvu przinšana, pielietošana un sastdšanadokumentu noformšana...

 • Company EVENTO, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi:Bvobjekta realizcija un kontrole atbilstoši tehniskajam projektam,Apakšuzmju darbu organizšana un bvdarbu koordincija bvlaukum,Laika grafiku un izpildto bvdarbu kvalittes kontrole,Komunikciju vadba ar bvuzraugiem, projekttjiem,Nepieciešamo bvdarbu dokumentcijas sagatavošana un kontrole,Uzraudzba par darba aizsardzbas prasbu un ugunsdrošbas noteikumu ievrošana bvlaukum.Prasbas kandidtiem:Augstk vai profesionl izgltba bvniecb,Bvprakses sertifikts, bet nav obligts,Vismaz 3 gadu pieredze bvdarbu vadtja amat,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,Labas iemaas darb ar datoru (MS office, MS Excel, AutoCad)Augsta atbildbas sajta, labas komunikcijas spjas.Uzmums piedv:Kvalifikcijai atbilstošu, konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas,Iespju profesionli pilnveidoties,Ilgtermia ...

 • Company SMART ENERGY, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company DANKERI BŪVE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Projektu vadtjs.Pienkumi:Sadarbba ar rvalsts investoriem, klientiem un partneriem.Veidot projektu darba komandu, plnot, organizt un novrtt darba grupas darbu.Projektu realizcija.Kontrolt, koordint darba komandas procesus.Kontaktšans ar klientu projekta realizcijas laik, sagatavot atskaites par darba gaitu.Piedalties nozares ideju, plnu un mru izstrdšana un stenošana.Apakšuzmju atlase, prrunu veikšana un lgumu slgšanu.Galvens prasbas kandidtiem:Izcilas komunikcijas un prliecinšanas prasmes, uzmba.Prasme patstvgi organizt savu darba pienkumu izpildi, noteikt priorittes un plnot savu un padoto darbinieku darbu.Lojalitte, izteikta mrtiecba, iniciatva.Precizitte, lojalitte, uzticamba un augsta atbildbas sajta.Spja patstvgi pieemt lmumus un uzemties atbildbu par tiem.Labas iemaas darb ar datoru....

 • Company SI SYSTEMS, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SI Systems, SIAElektro montas uzmums mekl darbu vadtju vai darbu vadtja palgu. Darbs saistts ar iekšjo elektroapgdi, zibensaizsardzba, rj elektroapgde.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company STARPTAUTISKA LIDOSTA RIGA, AS in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  ...

 • Company DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pretendentiem lgums zvant darba diens: 28667369...

 • Company PILS M, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters