Jobmonitor. Search results for Construction managers

41 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company CBF & LANDSCAPE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ceu bves uzmums, stenojot bvniecbas projektus, aicina pievienoties savai komandai Bvdarbu vadtju (inenierkomunikciju un ceu bvdarbu vadšana) Prasmes:Plnot, organizt un vadt bvdarbus;Przint un pielietot bvnormatvus;Last un izprast projektu dokumentciju;Przint bvniecbas tehnoloiskos procesus;Przint bvmaterilu pamatpašbas, esošo bvmaterilu klstu un sistmas;Izprast bvju konstruktvos risinjumus;Izprast inenierkomunikciju un specilo bvju risinjumus un bvniecbas pamatprincipus;Saprast eodzisko un metroloisko darbu pamatprincipus;Prast izvlties bvmašnas, mehnismus, instrumentus un tehnoloisk aprkojuma sistmas katra konkrt darba veikšanai;Orientties darba samaksas sistms, darba normšan un prast tos pielietot; Prast risint problmu situcijas;Prast veidot optimlu bvlaukuma infrastruktru atbilstoši da...

 • Company PILSBŪVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pienkumi: Bvniecbas projektu vadba;Plnot un koordint bvniecbas procesos iesaistto pušu darbu saska ar projekta plnu, noteikt darba uzdevumus un izpildes termius;Uzraudzt bvniecbas procesos iesaisttajm pusm noteikto darba uzdevumu izpildi, informt par rezulttu un nepieciešamajm izmaim;Veikt bvniecbas procesu stenošanas kalendr laika grafika izpildes kontroli un nodrošint alternatvu rcbu plnošanu procesu stenošanas nobdes gadjum;Veikt ar bvniecbas procesiem saistts dokumentcijas kvalittes uzraudzbu un kontroli;Kontrolt darbu izpildes tmes, materilu izmaiu dokumentciju un atbilstbu projektam;Organizt un vadt iepirkumu procedru;...

 • Company PILSBŪVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bvniecbas uzmums SIA “PILSBVE” specializjas sabiedrisko, rpniecisko, civilo ku bvniecba, remonts, restaurcijas un renovcijas darbu veikšana, densapgdes un kanalizcijas sistmu, siltumapgdes un ventilcijas sistmu bvdarbu veikšanas jom. Aicinm pieteikties msu komandai:BVDARBU VADTJUPienkumi:Plnot, organizt un vadt bvdarbus atbilstoši bvprojektam;Izstrdt darbu veikšanas projektus, plnus un grafikus;Organizt celtniecbu saska ar bvprojektu, ievrojot noteikto celtniecbas tehnoloiju;Kontrolt ienkošos un izejošos dokumentus objekt;Sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentciju;Organizt darbinieku un apakšuzmju darbu.Ms piedvjam: Interesantu un dinamisku darbu;Profesionlas izaugsmes iespjas;Motivjošu attalgojumu un pilnas socils garantijas;Visu nepieciešmo, lai Tu vartu droš...

 • Company AIRLINE SUPPORT BALTIC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Airline Support Baltic (re. Nr. 40103909330)aicina darbBvniecbas projektu vadtju Darba alga, EUR 1 100.00. Prasbas: darba pieredze ldzg amat vismaz 3 gadi; augstk izgltba-  bakalaura grds radioiekrtu vai mehnikas ineniera profesij. Darba vieta: Ziemeu iela 20, Lidosta Rga Mrupes novads CV ldzu stt uz e-pastu: ...

 • Company DGS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "DGS" ir bvniecbas uzmums, kas specializjas siltumtrašu bvniecb.Aicinm pievienoties savai komandai bvniecbas projektu vadtju. Pienkumi:stenot un vadt bvobjektu realizciju;Apmeklt, kontrolt un vadt bvobjektus;Piedalties iknedas bvsapulcs ar pasttju, sastdt un nodrošint nepieciešamo dokumentciju;Sadarboties ar apakšuzmjiem, plnot, organizt un vadt bvdarbus, veikt veicamo, plnoto un paveikto darbu kontroli;Prasbas:Augstk izgltba bvniecbas nozar;Iepriekšj darba pieredze bvniecbas objektu vadb (vlams ineniertklu izbv);"B" kategorijas autovadtja apliecba;Datorprasmes: MS Office, AutoCad - vlams.Ms piedvjam:Apmakstu autostvvietu;Pastvgu pilnas slodzes darbu;Pretimnkošus kolus un vadbu.Lgums stt CV uz e-pasta adresi emt vr, ka sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks atlasti otrai atlases krtai. ...

 • Company E BUVVADIBA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company Anlok, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ar KU BVDARBU VADŠANAS SERTIFIKTUDarba laiks: plkst.8:00 - 17:00...

 • Company VG BYGGSERVICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb bvdarbu vadtju ar vismaz piecu gadu darba pieredzi bvniecb.Msu prasbas: - Pieredze ku bvdarbu vadšan un vis prj, kas izriet no t (strdnieku kontrolšana, uzraudzba, dokumentu sagatavošana, materilu organizšana)- Valodas:  - latviešu vai krievu  - anglu obligti-  vlama vismaz 5 gadu darba pieredze bvniecb- Sertifikts bvkomersantu reistram- Transportldzeka vadtja apliecba B kategorija- Darbs 90% KomandjumiPiedvjam:- Konkurtspjgu atalgojumu (1500-2000 EUR mnes)- Socils garantijas- Atsaucgu kolektvu- Izaugsmes iespjasLgums mint sev vlamo atalgojumu CV. Lgums nezvant, bet stt CV un pieteiku...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company DEMODAS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darbs komandjum VcijKontaktinformcija:26971248...

 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Img Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratv ka un medicnisko izstrdjumu raošanas ka. Paplašinoties uzmuma darbbai, mekljam sav komand Bvdarbu vadtjus. Prasbas:  - augstk tehnisk izgltba; - iepriekšja pieredze bvdarbu amat; - prasme orientties bvniecbas tehnoloiskajos procesos, spt last un izprast projekta dokumentciju; - precizitte, analtiska domšana, atbildga attieksme pret darbu, spja strdt komand, vadt un motivt    darbiniekus; - labas MS Office un AutoCad zinšanas; - B kategorijas autovadtja apliecba; - latviešu valodas prasmes un krievu valodas zinšanas (gan rakstiski, gan mutiski). Pien...

 • Company LATLAFT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie darba pienkumi:·         Gubvju un karkasa mju celtniecbas projektu koordinšana Norvij un Zviedrij;·         Organiz projekta realiztju grupu, nosakot projektam nepieciešamo laiku, atsevišo posmu izpildes termius, iespjamos riskus;·         Veidot veiksmgu sadarbbu ar projekt iesaisttajm personm, koordint un kontrolt projekta tehnisko norisi; ·         Risint nestandarta situcijas, kas rodas projekta stenošanas posm, gan pc t noslgšanas;Prasbas kandidtiem:·         Augstk izgltba bvniecbas / kokapstrdes jom; ·         Prasme last rasjumus;·         Teicamas sadarbbas un komunikcijas prasmes;·         Gatavba doties stermia komandjumos;...

 • Company TIMARK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TIMARK, SIA mekl bvdarbu vadtju ilgtermia sadarbbai uz pilno slodzi. Obligti jbut:1.pieredze bvniecbas jom; 2. savs auto; 3. valodu prasme.Kontaktinformcija:, 26022737...

 • Company GP HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  GP Holding, SIAAicina darb BVDARBU VADTJUPieredze ceu bv, vlams bvprakses sertifikts.Kontaktinformcija : ; 29482268...

 • Company EMPOWER, SIA in Austrumi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ms - SIA Empower, esam starptautiskas enertikas un tehnoloiju kompniju apvienbas Empower Group uzmums.Msu uzmuma darbbas jomas ir augstsprieguma tklu bvniecba, zemsprieguma un vidj sprieguma tklu bvniecba.Aicinm pieteikties pretendentus bvdarbu vadtja vakancei. (Profesijas kods 1323 05.)Darba pienkumi:•             Kabeu (0,4 kV –20 kV) lniju mont, bvdarbu vadšana;•             Gaisvadu lniju (0,4 kV – 20 kV) monta, bvdarbu vadšana ;•             A/st., TP, FP (0,4 kV – 20 kV ) monta, bvdarbu vadšana ;Prasbas kandidtiem:•             atbilstoša tehnisk izgltba;•             ED grupa “C”;•             pieredze darb;•             priekšrocba kandidtiem ar operatvm tiesbm AS Sadales tkls;•             B kategorijas autovadtja apliecba;•             atbildbas sajta un pozitva attieksme pret da...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Palielinoties darba apjomam objektos, SIA”8 CBR”re.Nr.43903002559 aicina pievienoties savai komandai :          BVDARBU VADTJU CEA DARBOSUzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts. Pienkumi:Darbam nepieciešamo resursu plnošana un koordinšana;Plnot un vadt bvdarbus;Organizt darbu padotajiem darbiniekiem;Darbs ar eodziskajiem instrumentiem (nivelieris).Prasbas:Augsta atbildbas sajta un iniciatva darb par izdarto darbu;Spja patstvgi pieemt lmumus;Spja strdt komand;Ieteicams bvprakses sertifikts un pieredze ceu bvniecbas darbos;Datorprasme (Excel, Word, Auto Cad, Micro Station);Autovadtja apliecba B.Piedvjam:Intensvu un interesanta darbu;Ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas;Darba aprbu un individulos aizsardzbas ldzekus;Apmaksts komandjums  (8 EUR/dien);Darba...

 • Company NEUNET BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  NEUNET BALTIC, SIAUzmums, kurš oti nopietni pievrsies Optisko tklu izbvei Latvij un Vcij, aicina pievienoties sav komand:Bvdarbu vadtju Optisko tklu izbvei ar vcu valodas zinšanm.Pienkumos: - Vadt rjo Optisko tklu izbves darbus Vcij;- Plnot, organizt un nodrošint izbves darbus saska ar bvniecbas likumdošanu un kvalittes standartiem;- Vadt komandu, lai veiktu darbus kvalitatvi un termios;- Rpties par darbinieku efektivitti;- Veikt darba kvalittes uzraudzbu un nodošanu klientam;- Nodrošint veiksmgu komunikciju starp klientu un iesaisttajm pusm.- No Tevis sagaidm: Zinšanas inenierkomunikciju bvniecb, darbu vadšan, darbu un resursu plnošan, augstk izgltba inenierzintns;- -Patstvgi organizt savu un komandas darbu k ar noteikt priorittes;- Tev piemt teicamas komunikcijas un prliecinšanas prasmes...

 • Company ASKO AS, SIA in Saules
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bvdarbu vadtjsSIA "ASKO AS", Saules iela 30, Ozolaines pag., Rzeknes novCV stt uz e-pasta adresi: tel.: 26419531...

 • Company CBB, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ceu bvniecbas uzmums, kura specializcija ir ietvju, ielu, stvlaukuma izbve u.c., ra labiekrtošanas darbi, aicina pievienoties sav komand: bvniecbas projekta Vadtju. Darba pienkumi:vadt, kontrolt un realizt bvniecbas projektus atbilstoši tehniskajam projektam un apstiprintam budetam:veikt bvdarbu koordinšanu bvlaukum;veikt izpildto bvdarbu kvalittes kontroli;sagatavot izpildes dokumentciju, bvdarbu laika grafiku un lgumus ar apakšuzmjiem;vadt darbiniekus un veikt stundu uzskaiti;sekot termiu un finanšu plnu izpildei;sadarboties ar sagdi pastot un pieemot nepieciešamos materilus/iekrtas darba nodrošinšanai;sagatavot bvdarbu izpilddokumentciju nodošanai ekspluatcij.Prasbas kandidtiem:atbilstoša augstk profesionl izgltba bvniecb;pieredze bvniecbas projektu vadb;labas latviešu un krievu valodas...

 • Company BALTIJAS BUVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Baltic visam” ir strauji augošs slieu ceu, autoceu, hidrobvju un meliorcijas sistmu bvniecbas uzmums, kas paplašina savu komandu ar strdt gribošiem cilvkiem - aicinm uzmumam pievienoties BVDARBU VADTJUS. Darbs Daugavpil.Ms Tev piedvjam: Pieredzi liela mroga bvobjektos; Iespju realizt savas ambcijas karjeras izaugsm kompnijas ietvaros; Dinamisku darbu, kurš ir balstts uz konkrtu mri; Profesionlu un pretimnkošu kolektvu; Konkurtspjgu, regulru atalgojumu.Alga 1700 ldz 2000 EUR (BRUTO) atkarb no pieredzes un darba rezulttiem. Komandjuma nauda. ...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekljam jaunu  koli - Vecko projektu vadtju infrastruktras attstbas jom. Prasbas kandidtiem: Akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba. Zinšanas un pieredze infrastruktras vai bvniecbas projektu stenošan vai administršan vismaz 2 (divi) gadi. Vlamas  zinšanas vai pieredze ES fondu vai citu rvalstu finanšu instrumentu finansto projektu stenošan.  Prasme pieemt lmumus un argumentt tos. Iniciatva, degsme un proaktivitte.Teicamas komunikcijas, sadarbbas prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitvu saskarsmi, precizitte un atbildbas sajta.Spja plnot un organizt savu darbu, iekauties noteiktos termios, k ar patstvgi pieemt lmumus, strdt komand, pankt izvirzto u...

 • Company BALTIC PRO CONSTRUCTION, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

    SIA "BALTIC PRO CONSTRUCTION" aicina darb bvniecbas projektu vadtju. Darba pienkumi: organizt un vadt padot personla darbu, plnot un kontrolt resursu izlietojumu, plnot, vadt un koordint bvniecbas darbus, plnot konkrtu bvobjektu stenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentciju, bvobjekta stenošanas nosacjumiem, plnot un koordint darbu ar pasttju, projekttjiem, apakšuzmjiem, piegdtjiem un kontrolt t sekmgu norisi, plnot un aprint darbu izmaksas un projekta posmu nepieciešamos resursus, k ar kontrolt to atbilstbu attiecgajiem bvprojektiem apstiprintajiem budetiem.Darba objekti Latvijas teritorij.Atalgojums: no 1000 EUR ldz 2000 EURCV un motivcijas vstuli stt: Tlrunis: 24811008...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Bvdarbu vadtjsPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company DANKERI BŪVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Projektu vadtjs.Pienkumi:Sadarbba ar rvalsts investoriem, klientiem un partneriem.Veidot projektu darba komandu, plnot, organizt un novrtt darba grupas darbu.Projektu realizcija.Kontrolt, koordint darba komandas procesus.Kontaktšans ar klientu projekta realizcijas laik, sagatavot atskaites par darba gaitu.Piedalties nozares ideju, plnu un mru izstrdšana un stenošana.Apakšuzmju atlase, prrunu veikšana un lgumu slgšanu.Galvens prasbas kandidtiem:Izcilas komunikcijas un prliecinšanas prasmes, uzmba.Prasme patstvgi organizt savu darba pienkumu izpildi, noteikt priorittes un plnot savu un padoto darbinieku darbu.Lojalitte, izteikta mrtiecba, iniciatva.Precizitte, lojalitte, uzticamba un augsta atbildbas sajta.Spja patstvgi pieemt lmumus un uzemties atbildbu par tiem.Labas iemaas darb ar datoru....

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Otau Dzirnavnieks” aicina darb BVNIECBAS PROJEKTU VADTJUDarba pienkumi:Nodrošint projektu vadbu industrilo bvju un privtmju bvniecb.Komunict ar piegdtjiem, apakšuzmjiem un  sadarbbas partneriem.Veikt cenu aptaujas, sagatavot iepirkumu dokumentciju.Sagatavot nepieciešamos pamatdokumentus lgumu slgšanai ar uzmjorganizcijm, piedalties lgumu slgšan.Veikt projekta vadbu atbilstoši projekta budetam un termiiem.Sagatavot, iesniegt un saskaot projekta izpilddokumentciju.Prasbas kandidtam:Augstk izgltba bvniecb.Pieredze pilna cikla bvniecb.Labas  latviešu, krievu un angu valodas zinšanas.Labas komunikcijas prasmes.Prasme strdt ar datoru (Word, Excel, Outlook, AutoCAD) lietotja lmen.Przint bvniecbu reglamentjošos normatvos dokumentus.Ms piedvjam:Iespju strdt stabil uz attstbu vrst uzmum....

 • Company DEREX, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Ar darba pieredzi elektromontas darbos.Vlams LATVENERGO sertifikts vai sertifikts rjiem un iekšjiem darbiem elektromontaas jom.CV: ...

 • Company PASAZIERU VILCIENS, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company B-BETONS, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  B-Betons ir viens no vadošajiem bvniecbas uzmumiem Latvij, kas specializjas transport betona un dzelzsbetons konstrukciju piegd un mont.Aicinm pievienoties komandai CEU BVDARBU VADTJUDarba pienkumiPlnot, vadt un uzraudzt darbus bvobjektPlnot darbu izpildes grafiku, nepieciešamos resursus, apzint un piedvt konkrto bvdarbu veidu, t apjomu, izpildes termius un izpildtjus.Vadt pakautb esošo personlu un apakšuzmju darbiniekus;Veikt darbinieku, auto tehnikas kontroli bvobjekt.Prasbas pretendentamVismaz divu gadu praktisk pieredze ceu bvdarbu vadtja/palga amat;Atbildba un precizitte;Datora zinšanas lab lietotja lmen – Microsoft Office, Excel.B kategorijas autovadtja apliecbaMs piedvjamKonkurtspjgu, stabilu atalgojumu 1500-3000 BRUTO.Socils garantijas.Msdiengu darba vidi un apstkus.Draudzgu un pro...

 • Company B-BETONS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Strauji augošs uzmums SIA “B-Betons”, re.nr. 44103106988, aicina darb ceu bves bvdarbu vadtju:Tev uzticsim:Plnot konkrtu bvprojektu, pamatojoties uz projekta dokumentciju un bvobjekta stenošanas nosacjumiem;Plnot un operatvi vadt darbus;Vadt un organizt pakautb esoš personla darbu;Uzskaitt veikto darbu apjomus un prognozt nkamo nedu un mnešu izpildes;Plnot un organizt materilu piegdes plsmu.No Tevis sagaidm:Vlama augstk izgltba bvniecb;Vlams sertifikts ceu bvdarbu vadšan;Darba pieredze bvdarbu vadšan/organizšan;Spja darboties komand, vadt darbiniekus un patstvgi organizt savu darbu;Labas prasmes darb ar datoru;B kategorijas autovadtja apliecba.Ms piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu strauji augoš uzmum;Atalgojumu no 2000 eur (bruto);Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu;Profesionls a...

 • Company B-BETONS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Strauji augošs uzmums SIA “B-Betons”, re.nr. 44103106988, aicina darb bvdarbu vadtju brušanas darbos:Tev uzticsim:Sagatavot objektu darbam;Profesionli un ar izpratni veikt segumu ieklšanas darbus;Darbu Vidzemes reion.No Tevis sagaidm:Vlama augstk izgltba bvniecbas nozar;Spja vadt brigdes darbinieku darbu;Spja last projektus un rasjumus;B kategorijas autovadtja apliecba.Ms piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu strauji augoš uzmum;Atalgojumu no 2000 eur (bruto);Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu;Profesionls attstbas iespjas.CV stt uz e-pastu Kontaktpersona Alvis – tlr. 29255550...

 • Company SMART ENERGY, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company BAZALTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Uzmums SIA “BAZALTS”, re.nr. 44103000378, aicina darb ceu bves bvdarbu vadtju:Tev uzticsim:Plnot konkrtu bvprojektu, pamatojoties uz projekta dokumentciju un bvobjekta stenošanas nosacjumiem;Plnot un operatvi vadt darbus;Vadt un organizt pakautb esoš personla darbu;Uzskaitt veikto darbu apjomus un prognozt nkamo nedu un mnešu izpildes;Plnot un organizt materilu piegdes plsmu.No Tevis sagaidm:Vlama augstk izgltba bvniecb;Vlams sertifikts ceu bvdarbu vadšan;Darba pieredze bvdarbu vadšan/organizšan;Spja darboties komand, vadt darbiniekus un patstvgi organizt savu darbu;Labas prasmes darb ar datoru;B kategorijas autovadtja apliecba.Ms piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu strauji augoš uzmum;Atalgojumu no 1500 eur (bruto);Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu;Profesionls attstbas iespjas....

 • Company SI SYSTEMS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SI Systems, SIAElektro montas uzmums mekl darbu vadtju vai darbu vadtja palgu. Darbs saistts ar iekšjo elektroapgdi, zibensaizsardzba, rj elektroapgde.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company EVENTO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi:Bvobjekta realizcija un kontrole atbilstoši tehniskajam projektam,Apakšuzmju darbu organizšana un bvdarbu koordincija bvlaukum,Laika grafiku un izpildto bvdarbu kvalittes kontrole,Komunikciju vadba ar bvuzraugiem, projekttjiem,Nepieciešamo bvdarbu dokumentcijas sagatavošana un kontrole,Uzraudzba par darba aizsardzbas prasbu un ugunsdrošbas noteikumu ievrošana bvlaukum.Prasbas kandidtiem:Vidj profesionl, nepabeigta augstk vai augstk izgltba bvniecb,Bvprakses sertifikts, bet nav obligts,Vismaz 2 gadu pieredze bvdarbu vadtja amat,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,Labas iemaas darb ar datoru (MS office, MS Excel, AutoCad)Augsta atbildbas sajta, labas komunikcijas spjas.Uzmums piedv:Kvalifikcijai atbilstošu, konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas,Iespju profesionli ...

 • Company BERERIX, PS in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company Latgales Ceļdaris, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company Noillim, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba pienkumi:bvobjektu realizcija un plnošanatmju sastdšanabvdarbu plnošana, koordinšanabvnormatvu przinšana, pielietošana un sastdšanadokumentu noformšana...

 • Company BŪVFIRMA LAURA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Mekljam bvdarbu vadtjuKontaktinformcija: ...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Ms specializjamies tikai uz atjaunojamiem energoresursiem, visos realiztajos projektos k kurinmais tiek izmantota biomasa (solid biofuel):Koksnes biomasa – šelda, miza, mea šelda, skaidas, granulas, otrreizjs prstrdes koksne utt.,Agrokultras Kdra – gabalkdra, frzkdra, kdras briketesMsu klienti ir gan starptautiski enertikas koncerni, gan nelieli vietji siltumraošanas uzmumi. Realizjam projektus gan nelieliem ciematiem lauku apvidos,  gan mikrorajonu apkurei liels pilsts.PROJEKTU VADTJU (SILTUMRAOŠANAS TEHNOLOIJAS PROJEKTI)Prasbas kandidtiem:- augstk izgltba siltumenertik, siltumtehnik, inenierzintns, vai cit saistt jom;- vismaz 3 gadu darba pieredze tehnisks vai bvniecbas projektu vadb;- zinšanas par siltumenertikas reglamentjošiem normatvajiem aktiem un montas procesa gaitu;- labas datorp...

 • Company DEREX, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Ar darba pieredzi elektromontas darbos.Vlams LATVENERGO sertifikts vai sertifikts rjiem un iekšjiem darbiem elektromontaas jom.CV: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters