Jobmonitor. Search results for Civil engineers

15 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company NEBOtek.Laboratories, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Avio tehnikas Inenieris (2142 29 Transportbvju BVINENIERIS) Nosacjumi : Atbilstoša augstk izgltbaAtalgojums : Bruto skot no 1200 Eur Kontakttlrunis : +371 22095466epasts : ...

 • Company NEBOtek.Laboratories, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Avio tehnikas inenierisPrasbas: - atbilstoša augstk izgltba;Atalgojums: skot no 1200 Eur (bruto)Kontakti: t. +371 22095466e-pasts: ...

 • Company DESIGN eco monolīts, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  obligta  tmšanas  darb pieredze vismaz 3 gadi, przint programmu MS project, Winsmeta, vai cita professionla Kontaktinformcija: tlr. 28338928...

 • Company AMSAFE, SIA in Ilgas
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu «AMSAFE» aicina darb Ceu BVINENIERI.ProfesijaCeu bvINENIERIS (profesiju klasifikatora profesijas kods 2142 15)Darbbas jomaSabiedrbas ar ierobeotu atbildbu «AMSAFE» darbbas joma – inenierdarbbas un ar tm saistts tehnisks konsultcijas (71.12, NACE 2. red.)Izvirzms darba prasbasAugstk izgltba inenierzintu vai saisttj jom (vismaz piecus gadus ilgas studijas), specializcija «Autocei» Bvineniera vai ineniera-bvnieka vai cita ldzga kvalifikcijaSpjas darboties saspringtos darba apstkosAugstas organizatorisks spjasDarba pienkumiSagatavot un prbaudt tehnisko dokumentcijuIzvrtt un prbaudt tehnisko dokumentcijuPtt un sniegt konsultcijas par jautjumiem inenierzintu jom (autocei)Darbavietas adreseAntonijas iela 26-8, Rga, LV-1010, Latvija, k ar darbinieku var nodarbint da...

 • Company Eurobalt Inženierija, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  214201 BVINENIERISprasbas:- augstk tehnisk izgltba (vlams eofizika);- iniciatva darba organizcij...

 • Company Viadukts, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Inenieris celtniecb ar projektšanas iemam (darbs tehniskaj da).  AUTOCAD programma. Interesties uzmum personlda, tlr. 26149456 darba laik (8.00-16.00)...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Uzmums piedv darbu inenierim (gzes saimniecbas un spiedieniekrtu kompleksu apkalpošana ). Prasbas: - augstk tehnisk izgltba;- atbildg specilista PAR SPIEDIENIEKRTU KOMPLEKSA TEHNISKO STVOKLI apliecba un atbildg specilista PAR GZES SAIMNIECBU apliecba;- darba pieredze ldzg jom;- pieredze kolektva vadšan. Ms piedvjam:- darbu mašnbves uzmum, kas specializjas uz vilces elektroaprkojuma un aparatras dzelzcea ritošajam sastvam, pilstas transporta un raktuvju tehnikas raošanu;- stabilitti un socils garantijas;- atalgojumu no 950 Eiro bruto + apmakstas pusdienas;...

 • Company OSTAS CELTNIEKS, SIA in Ventspils
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Inenieris visprj celtniecb Darba pienkumi: - kvalitatva, savlaicga un rentabla ineniertklu izbves projektu vadba; - projekta realizcijai nepieciešamo resursu plnošana, komandas vadba; - darbu izpildes kvalittes un termiu kontrole, darba rezulttu analze; - projekta izpilddokumentcijas sagatavošana; Ms piedvjam: - aizraujošu, atbildgu un dinamisku darbu vien no lielkajiem bvniecbas uzmumiem Latvij; - nopietnu atalgojumu, socilo nodrošinjumu, veselbas apdrošinšanu; - rtus darba apstkus un darbam nepieciešamo aprkojumu; - profesionlas attstbas iespjas. Darba vieta: Ventspils un Ventspils novadsLdzam CV ar nordi uz amatu stt uz  e-pasta adresi- ...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg bvniecbas, arhitektras, inenierzintnes un bvdarbu vadšanas nozar.Ms esam strauji augošs uzmums un dotaj brd ms esam viens no vadošajiem arhitektras birojiem Latvij.REM PRO darbinieki ir sertificti arhitekti, inenieri civils bvniecbas, mašnbves un elektrotehnikas nozars.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi. Aicinm savai komandai pievienoties KU KONSTRUKCIJU BVINENIERI Galvenie pienkumi: ·           Bvprojektu konstrukciju rasjumu izstrde; ·           Aprinu veikšana un veikto aprinu noformšana. ...

 • Company Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārv in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Galvenie amata pienkumi:·        Nodrošint savlaicgu tehnisks dokumentcijas sagatavošanu ieplnotiem ielu, troturu, laukumu bvniecbas, rekonstrukcijas un uzturšanas darbiem·         Pieemt tehniskos un tehnoloiskos lmumus pilstas ielu un troturu remonta un bvniecbas gait, saskaot izmaias projektos, sekot izpildmo darbu kvalittei un tehnisko noteikumu ievrošanai·         Sistemtiski veikt ielu, troturu apsekošanu, plnot darbus ielu un troturu uzturšanai atbilstoš tehnisk stvokl·         Veikt pilstas ielu un trotura stvoka novrtšanu, plnot ielu bvniecbas, rekonstrukcijas un uzturšanas darbus·         Izstrdt mrdotciju ldzeku izlietojuma ikgadjs programmas·         Veikt pilstas ielu bvniecbas, rekonstrukcijas un uzturšanas darbu organizciju, pastt un pieemt izpildtos darbus, prbaudt darbu at...

 • Company Forta Prefab, SIA in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Forta Prefab, SIAMEKL BVINENIERIGalvenie amata pienkumi:• veikt trauda konstrukciju modelšanu un rasjumu izstrdi• izstrdt modulro trauda konstrukciju risinjumus un mezglus• aktvi sadarboties ar uzmuma rpncu un ar citm iesaisttajm struktrvienbmPrasbas:• vlama augstk izgltba tehniskajs zintns vai bvniecb• labas datora prasmes MS Office, pamatzinšanas Tekla Structures• labas angu un latviešu valodas zinšanas• precizitte, augsta atbildbas sajta un spja strdt komandPiedvjam:• konkurtspjgu atalgojumu no 1500,00 ldz 2500,00 eiro mnes (bruto) un socils garantijas• darba vietu Rg ar pilnas slodzes darba laiku• profesionlu kolu komandu• starptautisku pieredzi• karjeras izaugsmes iespjasKontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Peikko Latvija, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba pienkumi:Apgt vja turbnu pamatu projektšanu sešu mnešu laikGatavot aprinus vja turbnu pamatiemSadarboties ar iesaisttm pusm projekta realizcijPrasbas:Izgltbu bvniecbAngu valodas zinšanasSekmga mjas darba izpilde, kas tiks nostts kandidtiemKrievijas bvnormatvu un standartu zinšanas (saistb ar vja turbnu pamatu projektu izstrdi un prdošanu Krievij)Piedvjam:Apmcbas darba pienkumu veikšanaiLabu veselbas apdrošinšanuLieliskus kolus un iekšjo darba kultruIzaugsmes iespjas augoš starptautisk kompnijKontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimn in Jelgava
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Galvenie pienkumi:Organizt darbus - Jelgavas pilstas transporta bvju ikdienas un periodiskai uzturšanai; ielu un ietvju mehaniztai tršanai; ielu un ietvju uzturšanai ziemas period.Prraudzt bvdarbu kvalitti ielu un ietvju bvdarbu laik;Izstrdt darba uzdevumus un tehnisks specifikcijas iepirkumu procedru organizšanai par amata kompetenc esošajiem jautjumiem;Sniegt konsultcijas iedzvotjiem un iestdm.Prasbas pretendentiem/-m:Augstk izgltba (vlams - profesionl izgltba inenierzintu nozar);Labas datorprasmes (Word, Excel, vlama pieredze ar CAD, IS datorprogrammm);Zint un ievrot spk esošos normatvos aktus sava amata kompetences ietvaros;Vlams bvprakses sertifikts ceu bvdarbu bvuzraudzb;B kategorijas autovadtja apliecba.CV un motivtu pieteikuma vstuli ldz 2019.gada 29. novembrim stt uz  e-pastu Pam...

 • Company ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Galvenie amata pienkumi:-  kontrolt ineniertklu bvniecbas procesa tiesiskumu ekavas novada teritorij;- izskatt un saskaot ineniertklu projektu dokumentcijas atbilstbu normatvajam aktiem ekavas novada teritorij;-   izsniegt rakšanas darbu ataujas, veikt izpildes kontroli un sniegt atzinumus pc darbu veikšanas;-  piedalties objektu apsekošan, t.sk. pieemšan ekspluatcij, novrtjot gatavbu ekspluatcijai, atbilstbu bvprojektam un atbilstošiem normatvajiem aktiem;-    izskatt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;-   pieemt apmekltjus, konsultt par kompetenc esošiem jautjumiem. Prasbas pretendentiem:-  augstk izgltba inenierzintu vai bvniecbas jom bvineniera studiju programm un ...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

           SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit BvINENIERUS (profesiju klasifikatora profesijas kods 2142  01).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,-  darba rems – 40 stundas ned,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters