Jobmonitor. Search results for Civil engineers

10 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIATMJU  INENIERISUzmums Tev piedv: darbinieku motivcijas sistmu un bonusus; interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu; iespju profesionlai izaugsmei; atalgojums (bruto) no EUR 1450 ldz EUR 1510Darbam nepieciešams:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba bvniecbas jom;praktisk darba pieredze bvniecbas tmju izstrd ldz vienam gadam;zinšanas par bvdarbu un materilu izmaksm, to veidošanos, pieredze bvmaterilu piedvjuma, piemrotbas un izmaksu izvrtšan, zinšanas bvniecbas tehnoloijs, prasme last projektus un rasjumus;valsts valodas C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod....

 • Company Viadukts, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba vieta: Raošanas-Tehnisk daa, uzmuma raošanas bz Jkabpil Prasbas:* 1) Augstk izgltba tehnisko zintu (bvniecbas) jom; 2) Vlama darba pieredze bvniecbas sfr; 3) vlama konstrukciju aprinšanas prasme; 4) Zinšanas un prasmes darbam ar AutoCAD programmu.Iespjams atalgojuma palielinjums *Par priekšrocbu uzskatsim konstrukciju projektšanas prasmi un/vai eodzisko darbu pieredzi sertifikta nokrtošanai. Kontakttlrunis: 26557032, 26149456, 65223580; pieteikšans uz e-pasta adresi: ...

 • Company 'LĪVĀNU NOVADA DOME' in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lvnu novada domekonkursa krtb aicina darb bvinenieriPrasbas:Jomai atbilstoša vismaz 1.lmea augstk izgltbaVismaz viena gada attiecga darba pieredze, par priekšrocbu tiks uzskatta izgltba ceu bves specialittTeicamas latviešu valodas zinšanasVlamas svešvalodas zinšanasLabas datorprasmesPrasme sagatavot atbilu projektus uz iesniegumiem un vstulmLabas komunikciju prasmes, spja argumentt viedokli, lmumu pieemšana savas kompetences ietvarosMrtiecgums, spja darboties komand, plnot un organizt savu darbu, augsta atbildbas sajta, vlme uzemties iniciatvuVlama B kategorijas autovadtja apliecbaDarba pienkumi:Przint bvniecbu novada teritorijas robesUzraudzt un kontrolt pašvaldbas veiktos bvdarbusPiedalties bvniecbas iepirkumu organizšan un komisiju darb Piedalties bvniecbas dokumentcijas sagatavošan obj...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Uzmums piedv darbu inenierim (gzes saimniecbas un spiedieniekrtu kompleksu apkalpošana ). Prasbas: - augstk tehnisk izgltba;- atbildg specilista PAR SPIEDIENIEKRTU KOMPLEKSA TEHNISKO STVOKLI apliecba un atbildg specilista PAR GZES SAIMNIECBU apliecba;- darba pieredze ldzg jom;- pieredze kolektva vadšan. Ms piedvjam:- darbu mašnbves uzmum, kas specializjas uz vilces elektroaprkojuma un aparatras dzelzcea ritošajam sastvam, pilstas transporta un raktuvju tehnikas raošanu;- stabilitti un socils garantijas;- atalgojumu no 950 Eiro bruto + apmakstas pusdienas;...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BvininierisPrasbas kandidtam:- vismaz 5 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company Viadukts, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Inenieris celtniecb ar projektšanas iemam (darbs tehniskaj da).  AUTOCAD programma. Interesties uzmum personlda, tlr. 26149456 darba laik (8.00-16.00)...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg bvniecbas, arhitektras, inenierzintnes un bvdarbu vadšanas nozar.Ms esam strauji augošs uzmums un dotaj brd ms esam viens no vadošajiem arhitektras birojiem Latvij.REM PRO darbinieki ir sertificti arhitekti, inenieri civils bvniecbas, mašnbves un elektrotehnikas nozars.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesdens apgdes un kanalizciju sistmu PROJEKTTJU/INENIERI uz noteiktu laikuGalvenie pienkumi:·         Projektt ku dens apgdes un kanalizcijas sistmas vai to renovciju;·         Izstrdt bvniecbas rasjumus;·         Izstrdt atbi...

 • Company NEBOtek.Laboratories, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Avio tehnikas inenierisPrasbas: - atbilstoša augstk izgltba;Atalgojums: skot no 1200 Eur (bruto)Kontakti: t. +371 22095466e-pasts: ...

 • Company KRAG holding, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA KRAG holding, vienotais re. nr. 40203081010, aicina pievienoties kolektvam KONSTRUKCIJU BVINENIERIMs tev uzticsim:   - Dalbu uzmuma Skandinvijas projektos;   - Veikt patstvgu projektu izstrdi;   - Piedalties projektu izstrdes proces – zmt/ modult sastatu konstrukcijasPrasbas:· oti labas spjas gan rakstiski, gan mutiski komunict krievu un angu valod;· Pieredze un zinšanas drab ar AutoCAD programmatru;· Teicamas datorprasmes (MS Word, Excel);· Augsta atbildbas sajta, precizitte, elastgums, mrtiecgums, spja pildt vairkus uzdevumus vienlaicgi;   Ineniera grds bvniecb.Uzmums piedv:    - Atalgojumu 1612.91 EUR bruto;    - Elastgu darba laiku, kurš balstts uz darba izpildi;    - Draudzgus un izpaldzguS kolus;    - rtas biroja telpas;    - Izaugsmes un attstbas ...

 • Company TILTS, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  30 darba gadu pieredze Latvij un rvalstsUzmums, kur kopgam darbam apvienojušies pieredzjuši tiltu, ceu, ku un citu infrastruktras objektu bvniecbas inenieri un raošanas specilistiSIA “TILTS” aicina darbBVNIECBAS INENIERI (-U )Darba pienkumi: Metlkonstrukciju un betona konstrukciju konstrušanas aprini; Konstrukciju detalizcija; Metlkonstrukciju un dzelzsbetona konstrukciju konstrušana; Projektu analze, alternatvu risinjumu izstrde; Raošanas materilu pastšana; DVP izstrde. Prasbas kandidtiem Augstk izglt...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters