Jobmonitor. Search results for Carpenters and joiners

90 Jobs found

Used filters:
 • Carpenters and joinersx
Displaying 1-50 of 90 results.
 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, re. nr. 40103372090, aicina darb GUBVES KU CELTNIEKUku celtnieks ierko ku pamatus, veic koka un gubvju ku konstrukciju montu, izpilda betonšanas, mršanas, apmešanas, flzšanas darbus, klj grdas, apšuj sienas ar ipškartona loksnm, uzstda karkasa starpsienas, mont uzkarinmos griestus, veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalittes prasbm.Priekšrocbas darbiniekiem, kuri spj patstvgi plnot un organizt darba uzdevuma izpildi, pielietot tmšanas pamatprincipus, prot novrtt bvdarbu apjomu, veicamo uzdevumu darbietilpbu, aprint nepieciešamo materilu daudzumu, k ar  veikt aprinu, pc bvprojekta rasjuma un  izstrdt specifikciju, sagatvot raošanas rasjumu, izstrdt detazmjumu, savienot ineniertklu, noformt bvprojektu;CV stt uz e-pastu, sazinsimies ar kandidtiem, k...

 • Company ARMATOL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “ARMATOL”, vien. re. nr. 40203199583.Aicina darb bvizstrdjumu galdnieku (kods 7115 09)Darba vieta – Rga.Izgltba – vismaz pamata izgltba.Valodu zinšanas – priekšroka pretendentiem ar angu un krievu valodas zinšanm lab sarunvalodas lmen.Darba pienkumi:- izgatavot un uzstdt dadu konstrukciju bvelementus; - veidot skices; - atlast kokmaterilus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrdi; - bvt starpsienas, griestus, vienkršas grdas, jumta konstrukcijas; - siltint sienas un grdas; veikt koka izstrdjumu remontdarbus; - izgatavot un montt, k ar uzstdt objekt dadu veidu un konstrukciju koka bvizstrdjumus, tai skait kpnes, logu un durvju blokus un citus izstrdjumus; ...

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ROYAL BUVE, SIAAicina darb NAMDARIPrasbas- vismz pamatizgltba Darba pienkumi: – veidot, uzstdt un ierkot dadas konstrukcijas, bvelementus, grdas utml.;- izbvt jumta konstrukcijas; - veikt fasdes darbus;- citus ldzgus bvdarbus;...

 • Company HUSVIK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA HUSVIKaicina pievienoties komandaiCELTNIEKU/NAMDARI koka karkasa ku montas darbiem.SIA HUSVIK, no 2006. gada sadarbb ar projektu attsttjiem un citiem bvniecbas uzmumiem, projekt, rao un mont koka karkasa paneu kas Norvijas tirg.Jsu galvenie darba pienkumi: Koka karkasa paneu monta, daudzstvu ku koka karkasa paneu monta, ugunsizturgu barjeru un vates monta, apšuves du klšana.   Ms piedvjam: Oficilu nodarbintbu Norvij, ...

 • Company EVELINA MK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Namdaris:- vlama darba pieredze;- darbs ar gubvi.SIA "Evelina MK", Rzeknes nov., Ilzeskalna pag., tlr. 26489014, e-pasts: ...

 • Company DESIGN ECO MONOLITS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „ DESIGN eco monolts” Re. Nr. 43603085301,Aicina darb bvgaldniekus, kuri vlas strdt un labi nopelnt.Darbs  Liepj, dzvošana nodrošinta.Pc prbaudes laika atalgojums tiek prskatts atbilstoši prasmmCV stt: ...

 • Company DESIGN ECO MONOLITS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  DESIGN ECO MONOLITS, SIAAicina darb bvniecbas specilistu, kurš ieguvis profesionlo vidjo izgltbu, nepieciešamo praktisk darba pieredzi un sagatavots kvalifictam darbam bvniecb koka konstrukciju veidošan. Namdaris prvalda kokapstrdes pamatus, veic koksnes mehnisko apstrdi, przina koka bvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloiju un izbvi, veic koka grdas ierkošanu, jumtu konstrukciju izbvi, veic koka ku montas darbus un remontdarbus, k ar tradicionlajiem elementu sasaistšanas pamieniem, t ar izmantojot modernos risinjumus. Namdaris przina citu bvdarbu tehnoloiju (veidu izgatavošana un uzstdšana, betonšanas darbi, siltumizolcijas ierkošanas darbi, jumtu segumu ierkošanas darbi).Profesionlaj jom spj last rasjumus, veikt nepieciešamus aprinus, patstvgi izplnot veicam darba opercijas, organizt darba...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: BVGALDNIEKUPienkumi: Izgatavot koka izstrdjumus, konstrukcijas un sagataves, piemram, krtuves, formas, modeus, prototipus, utt. Veikt citus ldzga satura uzdevumus, kuri ir saistti ar produktu / konstrukciju izstrdi, montu, profilaksi un remontu.Prasbas: Darba pieredze darb ar kokapstrdes instrumentiem un darbagaldiem; Celtniecbas darbu iemaas; Prasme last rasjumus; Augsta precizitte un atbildbas sajta.Piedvjam: Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj; Labu - ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Saistb ar COVID-19 vrusa izplatbu Latvij darba pieteikuma anketas šobrd nav iespjams aizpildt kltien, tau aicinm stt CV uz e...

 • Company DMB CAPITAL HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA DMB HOLDING (re. nr. 42103093191) aicina darbnamdari.Nepieciešams prasmes darbiniekiem:Pieredze materilu izmantošanRpgums un precizitteLabs acumrsAbstrakt domšana un telpisk uztvereFizisk izturbaPrasme last un izprast kokizstrdjumu rasjumus, tehniskos projektus un izgatavošanas grafikusPrasme strdt ar rokas instrumenten un palgiercmNepieciešams zinšanasKokapstrdes instrumentu, aprkojuma un iekrtu lietošanKokmaterilu izmantošan un ku izgatavošanDarba aizsardzbas, vides aizsardzbas un ugunsdrošbas normasCV stt uz e-pastu: ...

 • Company DORES FABRIKA, SIA in Fabrika
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Dores Fabrika” ir viena no inovatvkajm koka mju raotnm Ziemeeirop. Esam pratuši apvienot msu senu labks tradcijas ar msdiengiem risinjumiem, lai ar lielu atbildbu un piemrotkiem risinjumiem paldztu realizt savu klientu sapus – sapus par ekoloiskm, ilgmgm un efektvm koka mjm.Dores koka mjas tiek eksporttas uz Vciju, Franciju, Lielbritniju, Skandinviju un citviet pasaul, tai pat laik esam patiesi lepni, ka ts arvien vairk izvlas ar Latvij.Aicinm komandai pievienoties: NAMDARUSBVGALDNIEKUSDores Fabrika piedv:- Msdiengu un dinamisku darba vidi;- Motivjošu, no darba rezulttiem atkargu atalgojumu;- Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Vairk informcijas pa tlruni 64170170 vai rakstot ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VSAC „Zemgale” (re. nr. 90000046912) izsludina konkursu uz vakanto namdara amata vietu filil „ši” (1,0 amata vieta) uz noteiktu laiku.Prasbas pretendentam:•    Vidj profesionl izgltba, amatizgltba.•    Vlama pieredze namdara vai bvgaldnieka amat.Galvenie pienkumi:•    Remontt un montt koka bvkonstrukcijas.•    Izgatavot dadus koka izstrdjumus.•    Przint un ievrot tehnoloiskos procesus.•    Atlast kokmaterilus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrdi.•    Bvt koka konstrukcijas – starpsienas, griestus, vienkršas grdas, jumtu konstrukcijas.•    Izgatavot koka un koka materilu savienojumus.•    Prast izvlties atbilstošus materilus, izejvielas un darbarkus.Piedvjam:•    atalgojumu un socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;•    darba pieredzi valsts prvald;•    algu (bruto)...

 • Company MODULAND BUILDING, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Koka konstrukciju raošanas uzmums SIA MODULAND BUILDING aicina pievienoties komandai raošanas darbiniekus.Prasbas:- atbildga attieksme pret veicamo darbu- uz rezulttu orientta personbaPiedvjam:- stabilu un konkurtspjgu atalgojumu (skot no 1100 eur bruto)- bonuss par sasniegto ikmneša rezulttu- socils garantijas- apmcba uz vietas raotnDarba laiks no 8:00-17:00.Iepriekšja pieredze ldzg amat nav obligta.Pieteikšans:stot CV uz vai zvanot T. 27337791...

 • Company BML, SIA in Margas
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  NamdarisDarbbas joma: Bvniecba / RaošanaDarba pienkumi:- Montt gatavas koka konstrukcijas (koka karkasu, paneus, koka margas, ogus un vrtus);- Ierkot koka vai ipškartona starpsienas un griestus, koka grdas;- Montt un iebvt durvis, logus, palodzes;- Izbvt koka karkasa sienas, k ar jumta konstrukcijas vai terases;- Remontdarbu veikšana – bojto detau demonta un to aizvietošana ar jaunm detam;- Izgatavot un uzstdt veidus, betont, ierkot siltumizolciju un jumta segumu, piemram, šindeu vai krniu;- Izgatavot un uzstdt vienkršas koka kpnes; - Slipt, gruntt, krsot un lakot koku materilus, apstrdt koku materilus ar speciliem aizsargldzekeim pret apkrtjs vides ietekmi;- Objektu zmjumu, skiu un projektu izpte.Prasbas:- darba pieredze ldzg darbbas sfr vai amat ne mazk k 3 gadi;- labas angu valodas zinš...

 • Company ARC TEX, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

    SIA "ARC TEX” (re.nr.: 40203030705 )aicina darb namdari    Darba pienkumi - veikt remontdarbus  Darba vietas adrese - darbs Latvij, saistts ar komandjumiem.  Atalgojums - 1300 Eur    Darba devja kontaktinformcija – tel.: +37120218693 un WhatsApp, e-pasts: ...

 • Company FRAVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA FRAVIA aicina darb bvizstrdjumu galdniekus (2 vakances), vlama pieredze galdniecb.  Darbs Francij, Nderland un Luksemburg. Alga Bruto700-800 EUR pluss komandjuma nauda 60 EUR dien. Darba devjs sedz cea izdevumus un nodrošina apmakstu dzvesvietu komandjuma laik. Darba lgums uz noteiktu laiku –  ldz 3 mn.CV stt uz e-pastu: , vai zvant tlr. 26159129 ...

 • Company Kingalis, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinam sav komand raošanas darbiniekus koka karkasa ku raošanai (jauni, apjomgi projekti).Ms piedvjam:- Padartajam darbam atbilstošu atalgojumu- Profesionlas pilnveidošans un izaugsmes iespjas- Darbu uz noteiktu laiku- Doties  komandjumus- Strdt virsstundas- Interesantu un dinamisku darba vidiNo kandidtiem sagaidm:- Augstu atbildbas sajtu pret veicamajiem darba pienkumiem- Vlmi strdt komand- Interesi apgt jaunas iemaas- Bez kaitgiem ieradumiemCV lgums stt  uz e-pastu: (kandidtus bez CV netrauct)....

 • Company LD BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba laiks: plkst.8:00 - 17:00Pretendentiem zvant:Viktors - 29611087...

 • Company LATLAFT, SIA in Celtnieks
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA LATLAFT – viens no vadošajiem koka gubau mju un mbeu raotjiem, kas Latvij darbojas jau 15 gadus ar galveno eksporta tirgu Skandinvijas valsts, kur, ir iekarojis ievrojamu tirgus dau, aicina savai komandai pievienoties:GUBVES KU CELTNIEKU (S) Pienkumi:Gubvju celšana Norvij no pamatiem ldz atslgai.Prasbas kandidtam:Pieredze gubvju karkasa salikšan;Izpratne par bvniecbas darba gaitu;Pamata vai vidj profesionl izgltba;Pamata zinšanas angu valod tiks uzskattas par priekšrocbu.Uzmums piedv: Iespju strdt perspektv un stabil uzmum; oti labus darba apstkus, draudzgu un saliedtu kolektvu; Interesantu darbu un profesionls attstbas iespjas; Konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. CV un su pieteikuma vstuli ar nordi “Gubves ku celtnieks darbam Norvij” stt uz e-pastu: " rel="nofo...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: BVGALDNIEKUPienkumi: Izgatavot koka izstrdjumus, konstrukcijas un sagataves, piemram, krtuves, formas, modeus, prototipus, utt. Veikt citus ldzga satura uzdevumus, kuri ir saistti ar produktu / konstrukciju izstrdi, montu, profilaksi un remontu.Prasbas: Darba pieredze darb ar kokapstrdes instrumentiem un darbagaldiem; Celtniecbas darbu iemaas; Prasme last rasjumus; Augsta precizitte un atbildbas sajta.Piedvjam: Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj; Labu - ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Saistb ar COVID-19 vrusa izplatbu Latvij darba pieteikuma anketas šobrd nav iespjams aizpildt kltien, tau aicinm stt CV uz e...

 • Company LD BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba laiks: plkst.8:00 - 17:00Pretendentiem zvant:Viktors - 29611087...

 • Company BALTIC PRO CONSTRUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

    SIA "BALTIC PRO CONSTRUCTION" aicina darb BVGALDNIEKU.Prasbas: pieredze profesijDarba pienkumi: izgatavot un uzstdt dadu konstrukciju koka kas un bvelementus, veidot skices; atlast kokmaterilus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrdi, bvt ku stvus, starpsienas, griestus, vienkršas grdas, jumta konstrukcijas, siltint sienas un grdas, veikt koka izstrdjumu remontdarbus, veikt nepieciešamos apdares, aizsardzbas, montas un regulšanas darbus, izgatavot un montt bvniecbas detaas, iebvt izolcijas materilus, sagatavot izstrdjumu kalkulciju.Darba objekti Latvijas teritorij.Atalgojums: no 1076 EUR ldz 1200 EURCV un motivcijas vstuli stt: ...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Izgatavot un uzstdt dadu konstrukciju koka kas un bvelementus,veikt ldzga satura uzdevumus pc nordjumiemSazinsimies ar otrs krtas kandidtiemCV stt uz e-pastu: ...

 • Company HR1, SIA in Pamati
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Msu klients - Vcijas bvuzmums aicina darb namdarus saliekamo koka paneu mju montai Vcij, Štutgartes apkrtn.Darba saturs:- saliekamo koka paneu mju monta objekt- reipša, jumta, siltumizolcijas, fasdes monta- nav jbv pamati un nav jveic smalk apdarePrasbas:- obligta spja sazinties vcu valod, t.sk. dokumentcijas lasšana- iepriekšja pieredze ldzgu pienkumu veikšan- reipša, jumta, siltumizolcijas, fasdes montas un namdara iemaas- spja last rasjumusPiedvjam:- algu 15 EUR/h (2600-3000 EUR mnes) uz rokas pc nodokiem un izdevumu atskaitjumiem- iespja izaugt par brigadieri 21 EUR/h (3100-4000 EUR mnes) uz rokas (brigadieris veic tdus pašus pienkumus k namdaris, papildus tam atbild par komandas darbu kopum)- intensvu darba grafiku: no 8:00 ldz 19:00, darbs 22 ldz 24 dienas mnes- darba remu: 6 nedas s...

 • Company HR1, SIA in Ilga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Msu klientam Nderland nepieciešami bvgaldnieki - betona paneu veidu izgatavotji.Darba saturs:- izgatavot, montt, demontt un remontt betona konstrukciju veidus atbilstoši elementu rasjumiem rpnc.Prasbas:- vismaz 2 gadus ilga iepriekšja darba pieredze veidu izgatavošan- spja sazinties angu valod- spja last rasjumus- B kategorijas autovadtja apliecbaPiedvjam:- darba lgumu ar darba devju Nderland- darba samaksu 11 EUR/h neto, ap 1800 EUR/mnes neto.- trspadsmito algu par pilnu nostrdtu gadu- darba laiku 40 stundas ned- atvainjumu 2 nedas ziem un 2-3 nedas vasar- pilnb apmakstu un nodrošintu dzvošanu (atseviša guamistaba)- daji kompenstus transporta izdevumusSavu CV (obligti nepieciešams) ldzu stt uz e-pastu: vai zvaniet: +371 23994966fb.me/hr1recruitment...

 • Company HR1, SIA in Ilga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Msu klientam Nderland nepieciešami bvgaldnieki - betona paneu veidu izgatavotji.Darba saturs:- izgatavot, montt, demontt un remontt betona konstrukciju veidus atbilstoši elementu rasjumiem rpnc.Prasbas:- vismaz 2 gadus ilga iepriekšja darba pieredze veidu izgatavošan;- spja sazinties angu valod;- spja last rasjumus;- B kategorijas autovadtja apliecba.Piedvjam:- darba lgumu ar darba devju Nderland;- darba samaksu 11 EUR/h netto, ap 1800 EUR/mnes netto;- trspadsmito algu par pilnu nostrdtu gadu;- darba laiku 40 stundas ned;- atvainjumu 2 nedas ziem un 2-3 nedas vasar;- pilnb apmakstu un nodrošintu dzvošanu (atseviša guamistaba);- daji kompenstus transporta izdevumus.Savu CV (obligti nepieciešams) ldzu stt uz vai zvaniet +371 23994966fb.me/hr1recruitment...

 • Company HR1, SIA in Ilga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Msu klientam Nderland nepieciešami bvgaldnieki - betona paneu veidu izgatavotji.Darba saturs:- izgatavot, montt, demontt un remontt betona konstrukciju veidus atbilstoši elementu rasjumiem rpnc.Prasbas:- vismaz 2 gadus ilga iepriekšja darba pieredze veidu izgatavošan- spja sazinties angu valod- spja last rasjumus- B kategorijas autovadtja apliecbaPiedvjam:- darba lgumu ar darba devju Nderland- darba samaksu 11 EUR/h netto, ap 1800 EUR/mnes netto.- trspadsmito algu par pilnu nostrdtu gadu- darba laiku 40 stundas ned- atvainjumu 2 nedas ziem un 2-3 nedas vasar- pilnb apmakstu un nodrošintu dzvošanu (atseviša guamistaba)- daji kompenstus transporta izdevumusSavu CV (obligti nepieciešams) ldzu stt uz vai zvaniet +371 23994966fb.me/hr1recruitment...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi:Kokmaterila garinšana;Karkasu izgatvošana un monta;Logu monta;Visprceltnieciskie darbi;Prasbas:iemaas darb ar kokapstrdes rokas un elektroinstrumentiem; precizitte un augsta atbildbas sajta;prasme strdt komand;Ms piedvjam:iespju pielietot savas prasmes un zinšanas;iespju attstties un pilnveidoties;konkurtspjgu darba samaksu atbilstoši ieguldta...

 • Company Jannlund, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Jannlund” (vienotais re. Nr. 44103117036, juridisk adrese Rga, Višu iela 1 - 77 LV-1063) aicina darb NAMDARUS. 1.   Darbs: 1.1. darbbas jom: 43.3 Bvdarbu pabeigšana 1.2. pienkumi:  saska ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Jrkalnes iel 22, Rga, LV-1046.2. Prasbas:2.1.  darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat.3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,3.3. darba rezms – 40 stundas nede,3.4. slodzes tips - viena vesela slodze,3.5. atrašans vieta – Rga...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai NAMDARUS MODUU MONTAIDARBA PIENKUMI:•  Materilu sagatavošana un apstrde koka karkasa moduu raošanai; •  Koka karkasa moduu un paneu monta;•  Jumtu konstrukciju montas darbi;•  Iekšjs un rjs apdares darbi;•  Kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus;•  Strdt komand ar prjm raošanas brigdm.PRASBAS:•  Zinšanas un izpratne par dadiem bvniecbas procesiem;•  Prasme last tehnisko dokumentciju (rasjumus);•  Spja preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus;•  Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;•  Vlme profesionli augt un attstties;•  Spja analizt situciju un tri reat, augsta atbildbas sajta.PIEDVJAM:•   Pastvgu darbu raošanas ceh;•   Darba pieredzi, izaugsmes un attstbas iespjas dinamisk, starptautisk vid;•  Stabilu atalgojumu no 672...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai GALDNIEKUDARBA PIENKUMI:•             Kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus;•             Strdt cieš komand ar prjm raošanas brigdm;•             Darbs rpnc un montas darbi objektos. PRASBAS:•             Vidj profesionl izgltba;•             Prasme last tehnisko dokumentciju (rasjumus);•             Spja preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus;•             Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;•             Vlme profesionli augt un attstties;•             Spja analizt situciju un tri reat, augsta atbildbas sajta.PIEDVJAM:•             Pastvgu darbu raošanas ceh;•             Darba pieredzi, izaugsmes un attstbas iespjas dinamisk, starptautisk vid;•             Stabilu atalgojumu no 672 EUR ldz 1646 EUR (bruto);•      ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Celtnieks
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Koka ku celtnieks, atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company HR1, SIA in Pamati
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Msu klients - Vcijas bvuzmums aicina darb namdarus saliekamo koka paneu mju montai Vcij, Štutgartes apkrtn.Darba saturs:- saliekamo koka paneu mju monta objekt- reipša, jumta, siltumizolcijas, fasdes monta- nav jbv pamati un nav jveic smalk apdarePrasbas:- obligta spja sazinties vcu valod, t.sk. dokumentcijas lasšana- iepriekšja pieredze ldzgu pienkumu veikšan- reipša, jumta, siltumizolcijas, fasdes montas un namdara iemaas- spja last rasjumusPiedvjam:- algu 15 EUR/h (2600-3000 EUR mnes) uz rokas pc nodokiem un izdevumu atskaitjumiem- iespja izaugt par brigadieri 21 EUR/h (3100-4000 EUR mnes) uz rokas (brigadieris veic tdus pašus pienkumus k namdaris, papildus tam atbild par komandas darbu kopum)- intensvu darba grafiku: no 8:00 ldz 19:00, darbs 22 ldz 24 dienas mnes- darba remu: 6 nedas s...

 • Company Liepavoti R.E., SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA LIEPAVOTI R.E. aicina darb namdarus. Darbs objekt - Pternieku robekontroles punkta prbve, Krslavas novads. Prasbas - darba pieredze vismaz 3 gadi un izgltba atbilstošaj jom.Nodrošinm dzvesvietu un transportu no Ogres.Pieteikties zvanot uz tlr. 29176555...

 • Company BUVNIECIBAS PROJEKTI MKEN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Bvniecbas projekti MKEN aicina komandai pievienoties NAMDARUS. Darba pienkumi: veidot, uzstdt un ierkot dadas konstrukcijas un bvelementus, grdas.izbvt jumta konstrukcijas u.c.Iepriekšja pieredze ir obligta.Darba vieta - visa Latvijas teritorija.Kontaktinformcija:...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Amats nepieciešams bvniecbas darbu, telpu un ku kosmtisko remontu veikšanai.- Veikt remonta un bvniecbas darbus, telpu un ku kosmtiskos remontus;- Veikt piegdto materilo vrtbu prvietošanu no automašnas ldz noliktavai;- Nepieciešambas gadjum paldzt iestdes labiekrtošanas darbos (paut zli, trt sniegu u.t.t.)....

 • Company EMSAN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pieredze uzskatma par priekšrocbu Pieteikties persongi vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company BALTIC PRO CONSTRUCTION, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

    SIA "BALTIC PRO CONSTRUCTION" aicina darb BVGALDNIEKU.Darba pienkumi: izgatavot un uzstdt dadu konstrukciju koka kas un bvelementus, veidot skices; atlast kokmaterilus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrdi, bvt ku stvus, starpsienas, griestus, vienkršas grdas, jumta konstrukcijas, siltint sienas un grdas, veikt koka izstrdjumu remontdarbus, veikt nepieciešamos apdares, aizsardzbas, montas un regulšanas darbus, izgatavot un montt bvniecbas detaas, iebvt izolcijas materilus, sagatavot izstrdjumu kalkulciju.Darba objekti Latvijas teritorij.Atalgojums: no 1000 EUR ldz 1200 EURCV un motivcijas vstuli stt: Tlrunis: 24811008...

 • Company Carpenter, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Kokapstrdes uzmums aicina darb Namdarus, darbam ar gatavm koka konstrukcijm.Kontaktinformcija: t. 29625092...

 • Company ALISANDA PLUS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “ALISANDA PLUS”, re.nr. 40103347017, NVA licence nr.10/2011Namdaris-celtnieks (Carpenter-builder)Darba pienkumi: Mju bvniecba. Ir obligta izgltba celtniecbas jom un vismaz divas rekomendcijas par namdara darbu pdjo piecu gadu laik.Darba vietas: Norvij, Norvijas celtniecbas kompnijas ar dzvošanu uz vietasAtalgojums: 20.00 EUR stund; 40 darba stundas ned minimums, pieejamas virsstundas, pilnas slodzes darbs.ALISANDA PLUS SIA, , CV stt: " rel="nofollow">...

 • Company LATVIJAS ENERGOBŪVNIEKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Strauji augošs uzmums SIA “LATVIJAS ENERGOBVNIEKS”, re.nr. 44103138536, sakar ar darba apjoma palielinšanos, aicina darb                                             NAMDARUSMs piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu strauji augoš uzmum;atalgojumu no 1100 eur (bruto);darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu;profesionls attstbas iespjas;Darbs Vidzem. CV, ar nordi “namdaris”, stt uz e-pastu: ...

 • Company ELL ENERGIJA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Aicinm darb NAMDARI.Pieteikties: Tlr. 29516190....

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai bvgaldniekuDARBA PIENKUMI: Materilu sagatavošana un apstrde koka karkasa moduu raošanai; montt koka karkasa moduus un paneus; jumtu konstrukciju montas darbi; kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus; strdt komand ar prjm raošanas brigdm. PRASBAS: vidj vai vidj specil izgltba;prasme last tehnisko dokumentciju (rasjumus); spja preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus; latviešu un/vai krievu valodas zinšanas; vlme profesionli augt un attstties; spja analizt situciju un tri reat, augsta atbildbas sajta; PIEDVJAM:•  Pastvgu darbu raošanas ceh;•  Darba pieredzi, izaugsmes un attstbas iespjas dinamisk, starptautisk vid;•  Stabilu atalgojumu no 670 EUR ldz 1646 EUR (bruto);...

 • Company ERTI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Aicinm darb namdarus.Darbs objektos Latvij.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company VUDIS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Piedvjam pastvgu darbu namdarim moduu un paneu mju raotn. Raojam eksportam uz Skandinviju. Darba pienkumos ir darbs koka konstrukciju raošan, mont, k ar preczu iekšjo apdares darbu veikšana. Iespja palikt dienesta dzvokos raotnes k pa darba nedu. Iespja braukt sos rzemju komandjumos veicot ku montu Skandinvij, ja spj komunict angu valod. Zvant: +37127793914CV stt: ...

 • Company PLL GRUPA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Bvobjekti Kurzemes reionT. 27034261...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai NAMDARUS MODUU MONTAIDARBA PIENKUMI:•   materilu sagatavošana un apstrde koka karkasa moduu raošanai; •   koka karkasa moduu un paneu monta;•   jumtu konstrukciju montas darbi;•   iekšjs un rjs apdares darbi;•   rasjumu un citas raošanas dokumentcijas lasšana;•   kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus;•    strdt komand ar prjm raošanas brigdm;PRASBAS:•          vismaz pamatizgltba;•          latviešu un/vai krievu valodas zinšanas;•          atbildbas sajta un precizitte;•          spja organizt savu darbu;•          labas komunikcijas spjas, uzmba un neatlaidba.PIEDVJAM:•     interesantu un atbildgu darbu starptautiskos projektos;•     pieredzi dinamisk un uz sasniegumiem orientt darba vid;•     stabilu darba atalgojumu un...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai bvizstrdjumu GALDNIEKU -ZERIDARBA PIENKUMI: Materilu sagatavošana un apstrde koka karkasa moduu raošanai; rasjumu un citas raošanas dokumentcijas lasšana; kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus; izturties atbildgi pret izsniegtajiem instrumentiem; strdt komand ar prjm raošanas brigdm. PRASBAS: vismaz pamatizgltba; latviešu un/vai krievu valodas zinšanas; atbildbas sajta un precizitte; spja organizt savu darbu; labas komunikcijas spjas, uzmba un neatlaidba. PIEDVJAM: interesantu un atbildgu darbu starptautiskos projektos; pieredzi dinamisk un uz sasniegumiem orientt darba vid; stabilu darba atalgojumu un socils garantijas; izaugsmes iespjas; ...

 • Company ANZAGE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums aicina darb namdari.Prasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze;- veikt dada veida darbus saistb ar bvniecbas objektiem;  - augsta atbildbas sajta un precizitte veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- socils garantijas;- konkurtspjgs atalgojums;- labus darba apstkus, laipnu, godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus;- Darbs var bt saistts ar komandjumiem ES. E-pasts saziai: ...

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIANamdaris (Fasdes darbi)Uzmums aicina darb bvniecbas darbiniekusPrasbas kandidtam:- ierko ku pamatus;- veic jebkura veida ku konstrukciju montu; - izpilda betonšanas, mršanas, apmešanas, flzšanas darbus;- klj grdas;- apšuj sienas ar ipškartona loksnm; - uzstda karkasa starpsienas;- mont uzkarinmos griestus;- veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalittes prasbm;- veic elektria darbus;- veic atsldznieka darbus.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba objekti (komandjumi): Latvija, Vcija, Somija, rija, Anglija, Zviedrija, Norvija, Nderlande, Polija, Lietuva, Igaunija, Dnija, ehija. Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIANamdaris (Fasdes darbi)Uzmums aicina darb bvniecbas darbiniekusPrasbas kandidtam:- ierko ku pamatus;- veic jebkura veida ku konstrukciju montu; - izpilda betonšanas, mršanas, apmešanas, flzšanas darbus;- klj grdas;- apšuj sienas ar ipškartona loksnm; - uzstda karkasa starpsienas;- mont uzkarinmos griestus;- veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalittes prasbm;- veic elektria darbus;- veic atsldznieka darbus.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba objekti (komandjumi): Latvija, Vcija, Somija, rija, Anglija, Zviedrija, Norvija, Nderlande, Polija, Lietuva, Igaunija, Dnija, ehija. Kontaktinformcija: e-pasts ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Carpenters and joiners Edit filters