Jobmonitor. Search results for Business services agents not elsewhere classified

51 Jobs found

Used filters:
 • Business services agents not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 51 results.
 • Company JAUNMOKU PILS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Jaunmoku pils, re.nr. 40003665610, ir atptas komplekss ar daudzveidgu piedvjumu klstu rpus pilstas steigas – klus, pakalniem ieskaut Kurzemes ainav. Saglabjot apkrtnes kultrvsturisks vrtbas un ieviešot arvien jaunus produktus, tas kuvis par vienu no atpazstamkajiem atptas objektiem Latvij. Klientiem kompleks piedvjam daudzveidgas muzejizgltojošs programmas, Mea muzeja ekspozcijas, viesncas un restorna pakalpojumus, k ar telpas svinbm un konferencm. Turpinot attstties un mainties, aicinm komand MRKETINGA UN SABIEDRISKO ATTIECBU SPECILISTU.TEV UZTICSIM: Veidot un realizt mrtiecgus plnus Jaunmoku pils turpmkai attstbai;stenot daudzveidgus mrketinga un komunikcijas projektus, un radošas idejas;Rpties par apmekltjiem iecientas, draudzgas un kvalitatvas atptas vietas tla veidošanu un atpazst...

 • Company GROGLASS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company ARISTA Executive Search Latvia, SIA in Baltica
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  KOMUNIKCIJAS SPECILISTS/-ERail Baltica ir lielkais Baltijas transporta infrastruktras projekts, kas izveidos ziemeaustrumu ekonomisko koridoru. T bs elektrisk, trgaitas dzelzcea lnija ar modernu infrastruktru pasaieriem un kravas prvadjumiem, nodrošinot videi draudzgu un tru transportu no Tallinas ldz Lietuvas un Polijas robeai. Rail Baltica savienos Baltijas valstis ar Centrlo un Rietumeiropu. Projektu liel mr ldzfinans Eiropas Savienba.GALVEN ATBILDBA               Komunikciju specilists/-e bs atbildgs par projekta digitlo komunikciju un sabiedrbas informšanas kampam. Komunikciju specilistam/-ei bs jprvalda projekta galven mjas lapa, socilo mediju kanli, k ar jplno un jsteno sabiedrbas informšanas aktivittes, sadarbojoties ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas komandm.KVALIFIKCIJABakalaura ...

 • Company TOUR BK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ms esam korejiešu trisma aentra “Tour BK, SIA”, kas atrodas Rg. Msu klienti ir Dienvidkorejas lielks trisma firmas un sniedzam apkalpošanas servisu korejiešu grup, kas ceo pa Baltijas valstm.Esam priecgi, izziot brvu vakanci msu aentr, ms mekljam korejiešu un angu valod runjošu troperatoru, vlams ar pieredzi trisma (vai cita) nozar strdjot ar Dienvidkorejas kompnijm. Š darba pamatfunkcijs ietilpst komunikcija ar klientu un trinformcijas prstšna rezervcijas noda. No pretendenta tiek pieprasta ar izpratne par Korejas biznesa etieti. Ms gaidsim Jsu CV angu valod un motivcijas vstuli korejiešu valod.Kontaktinformcija: ...

 • Company TOUR BK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ms esam korejiešu trisma aentra “Tour BK, SIA”, kas atrodas Rg. Msu klienti ir Dienvidkorejas lielks trisma firmas un sniedzam apkalpošanas servisu korejiešu grup, kas ceo pa Baltijas valstm.Esam priecgi, izziot brvu vakanci msu aentr, ms mekljam korejiešu un angu valod runjošu troperatoru, vlams ar pieredzi trisma (vai cita) nozar strdjot ar Dienvidkorejas kompnijm. Š darba pamatfunkcijs ietilpst komunikcija ar klientu un trinformcijas prstšna rezervcijas noda. No pretendenta tiek pieprasta ar izpratne par Korejas biznesa etieti. Ms gaidsim Jsu CV angu valod un motivcijas vstuli korejiešu valod.Kontaktinformcija: ...

 • Company SEOBROTHERS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA SEOBROTHERS ir jauna un perspektva kompnija.Aicinm pievienoties msu komandai un mekljam reklmas komercdarbbas pakalpojumu specilistu.Prasbas:Plnot, izstrdt un vadt mrketinga un reklmas kampau I...

 • Company HABITAT, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrba Habitat mekl reionlo prstvi darbam novados, kurš informs un konsults iedzvotjus par Habitat mjoka atjaunošanas programmu. Galvenie pienkumi ir sazia ar mju pašniekiem, informjot par Habitat mju atjaunošanas programmu un pretendentu pieteikumu anketšana.Habitat mju atjaunošanas programma paredz kvalifictiem pretendentiem - mju pašniekiem, saemt Biedrbas atbalstu mjas atjaunošanas darbu veikšanai. Šs programmas mris atbilst biedrbas Habitat misijai, sniegt atbalstu lauku un novadu iedzvotjiem uzlabot dzves apstkus.Pienkumi:informt iedzvotjus par Habitat mju atjaunošanas programmu;uzrunt potencilos programmas pretendentus;veikt dalbnieku atlasi un pretendentu pieteikumu sagatavošanu;sagatavot atskaites.Spjas un prasmes:lieliskas saskarsmes un prliecinšanas spjas;spja organizt pašam sa...

 • Company HABITAT, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Konsultants / Reionlais Prstvis                Mekljam reionlo prstvi Zemgal, kurš informs un konsults iedzvotjus par Habitat mjoka atjaunošanas programmu. Galvenie pienkumi ir sazia ar mju pašniekiem, informjot par Habitat mju atjaunošanas programmu un pretendentu pieteikumu anketšana. Habitat mju atjaunošanas programma paredz kvalifictiem pretendentiem – mju pašniekiem, saemt Biedrbas atbalstu mjas atjaunošanas darbu veikšanai. Šs programmas mris atbilst biedrbas Habitat misijai, sniegt atbalstu lauku un novadu iedzvotjiem uzlabot dzves apstkus. Pienkumi: Informt iedzvotjus par Habitat mju atjaunošanas programmu; Uzrunt potencilos programmas pretendentus; Veikt dalbnieku atlasi un pretendentu pieteikumu sagatavošanu; Sagatavot atsakaites. Spjas un prasmes: Lieliskas saskarsmes un prlie...

 • Company OKS, SIA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “OKS” (Re. Nr. 52103087021)Aicina darb reklmas aentu (333908)Pienkumi:- reklmas atbalsts un uzmuma pakalpojumu reklamšana, reklmas darbbas plnu korekcija; - Darbs ar socilajiem tkliem; - Sadarbba ar darbuzmjiem reklmas produktu raošan, mijiedarbba ar rštata darbiniekiem; - Poligrfijas izstrde ar dizaineru paldzbu un vienkrša izkrtojuma neatkarga izstrde; - Paskumu organizšana; - Cross-promo, fililes programmas izstrde; - Vietnes informcijas atbilstbas kontrole; - Konkurences vides analze.Darba vietas adrese: Annimuias iela 6 - 1, Riga, Latvija, LV-1029 un cits viets, pc darba devja rkojumiem.Atalgojums (brutto) = 1100 euro.Darba devja kontaktinformcija: Tlr.: 25316232. E-pasts: ...

 • Company ALGORITMU SKOLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Klientu piesaistes un mrketinga specilists. (Pc profesiju klasifikatora Reklmas komercdarbbas pakalpojumu specilists 333905)Pienkumi: Jaunu klientu piesaiste gan Latvijas, gan rvalsts teritorij. Efektvas sadarbbas nodrošinšana ar vietjiem un rvalstu klientiem. Veicint sadarbbu un attstt biznesa attiecbas ar klientiem. Izstrdt inovatvus pakalpojumu sniegšanas piedvjumus orientierus gan uz Latvijas, gan rvalsts tirgu. Veikt tirgus izpti un analzi, meklt jaunus tirgus segmentus uzmuma pakalpojumiem. Izstrdt un stenot uzmuma mrketinga stratiju, uzmuma pakalpojumu reklamšanai un veicint uzmuma tla atpazstambu. Organizt un prraudzt vizuls/audio/video reklmu un produktu vizul noformjuma veidošanu, reklmas tekstu un sauku saceršanu. Pl...

 • Company RESHETNIAK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA RESHETNIAK aicina darb: Profesija: 3339 40 KOMERCDARBINIEKS (darbam ar zijas tirgu)Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11)komercdarbinieks ir uzmuma struktrvienbas darbinieks, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plnošanu, sagdi un preu prdošanu un virzšanu tirg, veic ar loistiku un preu prdošanu saistto darbbu uzskaiti uzmuma noteikt krtb.   No darbinieka sagaidm:Spju novrtt un pilnveidot uzmuma preu sortimentu.Spju izstrdt piedvjumus iepirkumiem. Spju izveidot piegdtju datubzi, analizjot un izvrtjot izejvielu piegdes avotus.Spju analizt, piesaistt un vadt rpakalpojumus.Spju novrtt izmaksas, kas saisttas ar preu piegdi vai sagdi.Spju pieemt, izsniegt un uzraudzt materils vrtbas, un veikt inventarizciju.Spju prraudzt materilu prvietošanas un uzglab...

 • Company AZ PRODUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "AZ Production" aicina darb LOISTIKAS DARBINIEKU–noteikt iegdjamo preu piegdes maršrutu, termiu un citus lguma noteikumus, nostt pastjumus; organizt piegdjamo preu pieemšanu, uzkrt, grupt un apstrdt  informcijas datus; nodrošint informciju uzmuma mru un uzdevumu sasniegšanai, analizt preu nostšanas maršrutus, sekot prvadtju darba kvalitteiDarba vieta – RgaDarva stundas ned - 35-40Prasbas:– vismaz 3 gadu pieredze loistikas darba nozarCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company REGULA BALTIJA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi:- Komunikcija ar klientiem franu valod ( mutvrdos un rakstveid). - Uzmuma raoto iekrtu un risinjumu prezentcija (ar izstds, t.sk. rvalsts). - Piedvjumu un iepirkumu dokumentcijas sagatavošana franu valod. - Klientu konsultšana. - Tirgvedbas vadtja uzdevumu izpilde.Prasbas: - Augstk vai profesionl vidj izgltba. - Labas franu valodas zinšanas, papildus svešvalodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu. Latviešu valodas zinšanas – C1. - Izcilas komunikcijas prasmes. - Pieredze darb ar rvalstu klientiem, kas saistta ar klientu konsultšanu, tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms piedvjam interesantu darbu, iespju mcties, veselbas apdrošinšanu pc prbaudes termia beigm, apmakstas pusdienas.Informcija par darbu: darbs uz pilnu slodzi (darba laiks darba diens no plkst. 8:30 ldz 17:00, pusdienu...

 • Company LIAP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prezentciju, reklmas akciju plnošana un realizcija. Uzmuma produkcijas un pakalpojumu przinšana. Jauno produktu virzba tirg. Prrobeu (Krievija, Baltkrievija) reklmas projektu plnošana, ralizcija  un vadba.CV stt uz e-pastu: t. 67361448...

 • Company LIAP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Preu un pakalpojumu tirgus izpte uzmuma darbbas virzienu radniecgajs joms, potencilo klientu apzinšana, piesaiste un kontaktu dibinšana, tai skait NVS valsts: Krievija, Baltkrievija. Produkcijas stipro un vjo pušu izzinšana, potencilo risku un draudu analze.CV stt uz e-pastu: t. 67361448...

 • Company EVOLUTION LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  EVOLUTION LATVIA, SIAAicina darb PRODUKTU SPECILISTUPrasbas:- vidj izgltba, vlama augstk izgltba;- angu valodas zinšanas;- Pieredze IT produktu izstrdes plnošan, organizšan on kontrol;- Pieredze ar liela mroga projektiem.Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company EVOLUTION LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prasbas:- vidj izgltba, vlama augstk izgltba; - angu valodas zinšanas; - Pieredze IT produktu izstrdes plnošan, organizšan on kontrol;- Pieredze ar liela mroga projektiem.E-pasts: ...

 • Company TNS LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ms esam vadošais un pieredzes bagtkais pilna servisa mediju, tirgus, socilo ptjumu un konsultciju uzmums Latvij un šobrd aicinm uz sadarbbu MEDIJU PTJUMU PROJEKTU VADTJU.Pienkumi:     Mediju monitoringa projektu vadba;            Projekta komandas vadba;Mediju monitoringa pakalpojumu prdošana klientiem.No Jums sagaidm:                                Rezultatvu pieredzi projektu vadb un prdošan;        Prasmi efektvi un racionli plnot un organizt savu un kolu darbu;Teicamas latviešu un labas angu valodas zinšana, vlamas krievu valodas zinšanas;                                    Microsoft Office programmu przinšana lietotja lmen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);                                    Iegtu augstko izgltbu;                                    Pieredzi publisko iepirkumu piedvju...

 • Company RITAL D, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Rital D" aicina darb Komercdarbbas specilistuGalvenie darba pienkumi:- uzmuma prstvto produktu (prtikas produktu) tirdzniecba;- jaunu klientu piesaiste;- sadarbbas attstšana ar esošajiem klientiem.Prasbas kandidtiem:- spja darboties patstvgi un komand;- labas prasmes darb ar datoru;- latviešu, angu, krievu valodas zinšanas;- B kategorijas autovadtja apliecba;- obligta darba pieredze komercdarbbas specilista jom;- precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:- interesantu darbu stabil uzmum;- msdiengu darba vidi;- darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; - profesionls un persongs izaugsmes iespjas.Darba alga prbaudes laik (1 mnesis) - EUR 450 (bruto), turpmk - EUR 600 (bruto).Darba laiks:plkst. 8:00 - 17:00 (pusdienu prtraukums no 12.00 -13.00), pirm.- piektd.CV ar nordi KOMER...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  EKSPORTA SPECILISTA ASSITENTI  ar labu angu, vcu, vai franu valodas prasmesPienkumiSakrtot apstiprint pastjumu nostšanu un loistiku Klientu atbalsts,  rina un dokumentu nostšana Prraudzt rinus un maksjumus Sekojiet klientu datu precizittei CRMPrasbasAngu un krievu valodu zinšanas C2 - gan rakstiski, gan runjotPedanta precizitte datu ievadšan, dokumentos un aprinosDraudzga un profesionla sazia (tlrunis un e-pasts)Spja tri un preczi veikt aprinus un darboties ar skaitiem.Ms piedvjamStablu darbu, motivjošu algu  un visas socils garantijasDarbs strauji augoš starptautisk uzmum.Modernu  un rtus biroju Kafija un uzkodas msu draudzgs komandas kompnijGaidam Jsu CV Angu valodKontaktinformcija: e-pasts:  ...

 • Company Kuldīgas novada pašvaldība in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Kuldgas novada pašvaldbas iestde"Kuldgas aktvs atptas centrs" aicina darb trisma mrketinga specilistuDarba pienkumi:trisma produktu un maršrutu plnošanu un veidošanu dadm mrauditorijm; komunikciju ar novada trisma uzmjiem;sadarbbu ar plašsazias ldzeku, pašvaldbu institciju un citu iestu prstvjiem;mjas lapas administršanu un uzturšanu;socilo mediju komunikcijas vadbu, satura veidošanu, aktivitšu monitoringa veikšanu;tekstu rakstšanu, redišanu  tulkošanu un noformšanu;dalbu dadu mrketinga aktivitšu, seminru, projektu un paskumu organizšan;Gaidsim tavu pieteikuma vstuli un CV ldz 22.martam e-past: ar nordi “Konkurss – trisma mrketinga specilists”. Plaškai informcijai par vakanci – 29334403....

 • Company ITLABS22, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pienkumi: Veikt produkta izstrdi un kvalittes prbaudi Prdošanas stratijas izveide un izpilde, cenu politikas noteikšana Izveidot un pielietot vziju par produktu, iekaut tirgus segmentšanas metodesKontrolt un pilnmveidot produkta izstrdes apjomu, cenu politiku un vairumtirgotju lokciju saisttus jautjumusPrognozt tirgus un pieprasjuma izmaias nkotnIzejvielu iepirkšanu,Pielietot un ievrot komercdarbbu reguljošos likumus, normatvos aktus un noteikumus.Prasbas kandidtiem: Pieredze darb ar klientiem 3 gadi vai profesionl augstk izgltbaIzpratne par biznesa vidi un jaunkajm tendencm uzmuma darbbas jomKritisk domšana un augstas analtisks spjasPrrunu vadšanas prasmesMs piedvjam:Iespju strdt profesionl un dinamisk komand, labus darba apstkusIndividuls izaugsmes, attstbas un apmcbu iespjasKonkurtspjgu...

 • Company ORANGE TIGER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums SIA ORANGE TIGER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED, Re. Nr. 50203286011, aicina darb KOMERCDARBBAS SPECILISTU.Prasbas: Augstk izgltba specialitt – komercija.Darba alga: 1076.00 eiro (bruto) mnes.Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu: ...

 • Company RITAL D, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Rital D" aicina darb Komercdarbbas specilistuGalvenie darba pienkumi:- uzmuma prstvto produktu (prtikas produktu) tirdzniecba;- jaunu klientu piesaiste;- sadarbbas attstšana ar esošajiem klientiem.Prasbas kandidtiem:- spja darboties patstvgi un komand;- labas prasmes darb ar datoru;- latviešu, angu, krievu valodas zinšanas;- B kategorijas autovadtja apliecba;- vlama darba pieredze komercdarbbas specilista jom;- precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:- interesantu darbu stabil uzmum;- msdiengu darba vidi;- darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; - profesionls un persongs izaugsmes iespjas.Darba alga prbaudes laik (1 mnesis) - EUR 500 (bruto), turpmk - EUR 700 (bruto).Darba laiks:plkst. 8:00 - 17:00 (pusdienu prtraukums no 12.00 -13.00), pirm.- piektd.CV ar nordi KOMERCD...

 • Company GLASSKING, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA "GlassKing" mekl ekonomikas konsultantu uz pastvgu darbu.Nepieciešama pabeigta augstk /profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz 3 gadi).Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vietas adrese: Stiu iela 10, Rga, LV-1029Pieteikumus un CV, ldzu, stt uz e-pastu: ...

 • Company ITLABS22, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi:Plnot, izstrdt un vadt mrketinga un reklmas kampauInformcijas optimizšana atbilstoši meklšanas sistemu prasbmMjas lapas apmekljuma pieauguma veicinšanas darbiLabi orientties Google meklšanas sistmu darbbas algoritmosVeidot procesu mjas lap vai ts iekšj lap ar mri palielint ts potencilo atbilstbu noteiktiem atslgvrdiem attiecg meklšanas sistmPieredze analtik Yandex metrika, google analytics, liveinternetPrasbas:3 gadu pieredze darb;Precizitte un augsta atbildbas sajta;Labas darba plnošanas un organizšanas prasmes.Piedvjam:Konkurtspjgu atalgojumuSocils garantijasLabus darba apstakusIzaugsmes iespjas.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company JOOM, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Joom”, re.Nr. 40103993365JOOM ir viena no vistrk augošajm starptautisks e-komercijas platformm pasaul. Msu misija ir aut lietotjiem iegdties preces par iespjami labkajm cenm. Lai to panktu, ms izsldzam visus starpniekus un apvienojam rpncas un tirgotjus vis pasaul, lai tie vartu prdot savu sortimentu tieši klientiem. JOOM tika dibints 2016. gad. Tikai trs gadu laik mums izdevs sasniegt rdtju 150 milj. lietotju apmr vis pasaul. Lai lietotjiem sniegtu vislbko iepirkšans pieredzi, ms izmantojam tdas progresvas tehnoloijas k mkslgais intelekts un Computer Vision.Reklmas komercdarbbas pakalpojumu SPECILISTSProfesijas kods:  3339 05Darba pienkumi:1.    Mjas lapas SEO optimizšana meklšanas sistmm Yandex un Google;2.    Izstrdt kontekstuls reklmas kampaas;3.    Identifict izaugsmes jomas un e...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    piedalties satura veidošan un publicšan mjas laps un socilajos tklos;-    plnot un stenot kompnijas korporatvus paskumus; -    organizt un veikt sazias ldzeku tirgus izpti un analizt tirgus izptes rezulttus;-    nodrošint aktuls informcijas publicšanu uzmuma mjaslap un saisttos kanlos;-    analizt socilo mediju profilu apmekljumu statistiku, veidot uzmuma tlu un popularizt uzmumu socilajos medijos;-    atskaišu veidošana uzmuma vadbai Excel programm (tabulas, grafiki, diagra...

 • Company "UAB XPATE" filiāle Latvijā, AKF in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pamatuzdevumi:-izveidot produkta attstbas un apkopes posmu sinhronizciju starp dadiem uzmuma departamentiem (finanses, izstrde un klientu atbalsts);- noformult produktu attstbas koncepciju un stratiju;- bt atbildgam par produkta finansilo rezulttu un klientu gandarjuma lmeni;-noteikt prasbas sistmai un ienirt problm, ar kuru saskaras lietotjs un bizness;-inicit un vadt komandas mrus;- sazinties ar ieinterestajm personm un lietotjiem, lai noskaidrotu viu prasbas un gandarjuma lmeni; Kas mums ir svargi:- interese par finanšu pasauli;- inovatva produkta vadbas pieredze e-komercijas / foodtech / gamedev / transportation jom....

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  B2B starptautiskais izplattjs, kas  nodarbojas ar produktu eksportu uz ES valstim aicin darb:Eksporta specialista pienkumi:•    nodrošint un veicint uzmuma piedvto produktu tirdzniecbu;•    organizt tikšans, uzturt un attstt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem un jaunajiem klientiem;•    przint produktu klstu, izprast klientu vajadzbas un konsultt tos, piedvt atbilstoškos risinjumus; •    efektvi organizt savu ikdienas darbu, plnot viztes pie klientiem (sagatavot piedvjumus, slgt lgumus, nodrošint piegdes, sekot ldzi noriniem).Prasbas:•    augstk vai profesionl izgltba;•    iepriekšja darba pieredze prdošan;•    labas latviešu angu un  labas krievu valodas zinšanas;•    mrtiecba, orientcija uz rezulttu, ar teicamm saskarsmes un komunikcijas prasmm;•    prasme organizt savu darbu patstvgi;•    ...

 • Company CHARLOT LV, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  ...

 • Company TE PARTS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  NEPIECIEŠAMS PRDOŠANAS MENEDERISSIA TE PARTS nodarbojas ar automobiu elektronikas komponenšu raošanu un tirdzniecbu. Uzmuma galvenais birojs atrodas Rzekn. Sakar ar darba apjoma palielinšanos uzmumam ir nepieciešams darbinieks – prdošanas menederis vairumtirdzniecbas sfr ar tehnisko izgltbu un vlamu darba pieredzi.PRASBAS: · Vlama augstk izgltba, k ar tiek izskatti kandidti, kuri šobrd stud· Spja orientties automobiu rezerves dau un elektro komponenšu tehnisko jautjumu risinšan· Teicamas latviešu, angu un kriev...

 • Company PRINTFUL LATVIA, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

   piedv apdrukas, uzglabšanas, grafisk dizaina, k ar foto, video un citus pakalpojumus. Uzmuma mris ir paldzt jebkuram interesentam izveidot savu e-komercijas biznesu.Pirms etriem gadiem mrketinga komanda sastvja no 3 darbiniekiem, tau msu kolu pulks ir audzis un šobrd esam jau vairk nek 50. Printful komandas pieaugumu veicina savstarpja uzticšans, augsta atbildbas izjta, k ar radošums. Printful ir strauji augošs uzmums un komanda — neatlaidga. Ms turpinm attstties, tpc viens no otra sagaidm spju strauji mcties un sekmgi adaptties. Msu mrketinga komand tev bs iespja augt gan profesionli, gan k personbai. Spied , lai uzzintu, ko par Printful mrketinga komandu un darba kultru ststa komandas vadtjs Raitis Puriš.Pievienojoties Printful komandai k satura mrketinga specilistam, tev bs iespja radt...

 • Company HIDROLATS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  LSEZ SIA ,,HIDROLATS" Piedv darbu: -Tirgvedibas un tirdzniecrbas specialists Darba pienakumi: - veikt tirgus izpti; - izstrdt marketinga plnu un kontrolt t izpildi; - paldzt nodrošint uzmuma tirdzniecbas darbbu; - sagatavot un sniegt informciju pircjiem par prdodamo preci vai pakalpojumu; - veikt sarunas ar klientiem un piegdtjiem par lguma slgšanu ;- pielietot uzmjdarbbu reguljošos norrnatvos aktus un likumus.Darba alga: - lldz 1000,00 EUR (neto)Kontakttalrunis 285 58888...

 • Company CHINA GLASS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CHINA GLASS, SIAEKONOMIKAS KONSULTANTS / -E (prof.kods : 333938)Aicinm darb ekonomikas konsultantu (prof.k. 333938) uz nepilnu slodzi (20 stundas ned).Uzmuma klientu konsultšana ekonomikas jautjumos. Ekonomisko aprinu sagatavošana, ekonomisko datu apkopošana, apstrde, analze.Augstk, vidj-specil ekonomisk izgltba, vai iepriekšj darba pieredze vismaz 3 gadu.Darba laiks -  40 stundas ned.Darba vieta -  Rga.Ldzu, stiet CV un motivcijas vstules uz e-pasta adresi:  ...

 • Company CAMION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  CAMION, SIASakar ar jauna projekta uzskšanu, aicinm savai pievienoties:EKONOMIKAS KONSULTANTS (profesiju klasifikatora kods: 333938)Ekonomisko datu apkopošana, apstrde, analze.Darbs Rg.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Izsludinm iekšjo un rjo vakancimrketinga specilistsMs vlamies, lai TU ms iemci ...

 • Company JUNONA BEP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba laiks - plkst.8:00 17:00...

 • Company EDMEDIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "EDMEDIA" (re.nr. 44103139851)Mekljam reklmas specilistu/ socilo tklu administratoru. : Reklmas ideju eneršana;Reklmas saturu izstrde;Przint, k darbojas reklmas vide;Komunict ar citiem reklmas kanliem;Spja radoši risint darba uzdevumus, risint problmsitucijas;Organizt un plnot savu laiku, darbu, vadoties pc plna, izpildot darbu noteiktaj termi;Spja ievrot profesionlo darba tiku;...

 • Company PRO FASHION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums ''PRO Fashion'', kas nodarbojas ar profesionlo darba un formas aprbu, apavu, individuls aizsardzbas ldzeku un aksesuru, skolas formu un brnu aprbu tirdzniecbu sav interneta veikal, mekl sav komand produktu menederi ar mrketinga un rjo attiecbu zinšanm.Prasbas kandidtam:- Augstk izgltba jom, kas saistta ar mrketingu, produktu prvaldšanu vai rjo ekonomisko darbbu.- Latviešu, angu un krievu valodu teicamas zinšans; pieredze aprbu, apavu, aksesuru, IAL un to raošan izmantojamo materilu tehnisko specifikciju tulkošan (visos virzienos); tehnisks angu valodas zinšans aprbu, apavu, aksesuru un to raošan izmantojamo materilu jom.- Prasmes strdt ar datoru pieredzjis lietotja lmen (biroja programmatra, Windows u. c. ).- Darba pieredze.- Perfekcionista attieksme pret izpildmo darbu; neatlaidba,...

 • Company DANVIAL, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  DANVIAL, SIAaicina darb TRANSPORTA PRVADJUMU KOMERCDARBINIEKUSDarba pienkumi: darbs ar klientiem pa tlruniKontaktinformcija:e-pasts  ,  tlr. 67630495...

 • Company AM SUSHI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Organizt darba procesu, veikt iepirkšanu, meklt jaunus klientus un veikt darbu ar personlu. Ldzu stiet savu CV uz e-pastu: ...

 • Company ARMETECH, SIA in Lapas
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA ARMETECH, sakar ar darba apjomu palielinšanos, ir nepieciešams Mrketinga/E-komercijas specilists.Darba pienkumi:Socilo tklu profilu uzturšana, reklmas un to analze; Google reklmas un to analze;Citu interneta resursu reklmas (sludinjumu portli, izziu lapas, utt.); Mjaslapas reklmas; Mjaslapas un interneta veikala preu informcijas ievadšana un atjaunošana (novrtsim ja pratsi mjaslap ne tikai ievadt informciju, bet dart ko vairk - dizaina atsvaidzinšana, jaunu sadau izstrde, SEO, utt.);Reklmas tekstu sagatavošana (visprju, par preu grupm, konkrtas preces); Tehnisko datu un vizulo materilu par precm meklšana, apkopošana, tulkošana, utt.;Reklmas materilu izstrde un sagatavošana (bukleti, uzlmes, utt.) - to tekstul, informatv materila sagatavošana, bet novrtsim ja tu pratsi ar izstrdt digitl...

 • Company RSSC, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Piedvjam darbu Socilo mdiju specilistam.Darba vieta Aizkraukl.Ms piedvjam:- darbu uzmum ar 9 gadu pieredzi;- socils garantijas;- darba drošba;- korektu attieksmi; - izaugsmes iespjas;- kvalitatvi organiztu darba procesu;Pienkumi:- Veidot reklmas akcijas socilajos tklos- Produktu sagatavošana un izvietošana internetveikal- Lieliskas prezentcijas spjas- Labas komunikciju prasmesPrasbas :Mekljam STRDT GRIBOŠU un varošu darbinieku. Savu CV  ldzam stt uz ...

 • Company FS TRADER, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Sazia ar klientiem vcu vai angu valodSadarbba ar kravas automobia vadtjiem...

 • Company Ārvalsts komersanta Crowdedhero OU pārstāvniecība in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi:·         Bezsaistes/ tiešsaistes (online) tirgvedbas stratijas izstrde un ieviešana,·         veikt dadu industriju un nozaru izpti ES un Kaukza tirgos, konkurences analzes veikšana,·         interprett apkopotos datus, sakrtojot šo informciju statistikas tabuls un prskatos,·         iepazstint ar saviem secinjumiem vadtjus, ·         jaunu kanlu izstrde klientu piesaistšanai, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana un reklamšana,·         mrketinga programmu un stratiju efektivittes novrtšana.Prasbas kandidtam:·         3...

 • Company MEDIA REKLAMA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Aicina darb REKLMAS KONSULTANTUDarba pienkumi: - sniegt klientiem informciju par produktiem un pakalpojumiem, - konsultt , informt klientus par jauniem piedavjumiem, noteikumiem, akcijm.- darba pieredze medijos  ir obligta Kontaktinformcija: , 26525826...

 • Company KV95, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA "KV95" (re. Nr. 40203179587)Aicina darb  TIRGVEDBAS UN TIRDZNIECBAS SPECILISTU (333921) Darba apraksts:– sagdt informciju par prdodamajiem pakalpojumiem un iespjamo pircju prasbm; sagatavot reklmas kampau; veikt sarunas par kontraktu slgšanu prdevja vai pircja vrd un izskaidrot klientam prdošanas, k arsamaksas noteikumus; administratvi nodrošint apstiprinto reklmas kampau un budetu, kontrolt un optimizt izdevumus un citi pienkumi pc darba devja rkojumiem. Prasbas:- darba pieredze vismaz 4 gadiDarba vieta – Jrmala, Lielais prospekts 6 - 1 LV-2010.CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company PROVIC, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Digitls reklmas aentra mekl papildspkus socilo tklu satura izveid un projektu vadb.No pretendenta sagaidm:Kreatvu domšanu un spju enert idejas saturam;Spju saistoši noformult savu ideju un to uzrakstt gramatiski pareizi;Pozitvu attieksmi un vlmi darboties;Augstu atbildbas sajtu pret projektiem;Spja plnot un realizt savus darbus uzdotajos termios.Piedvjam:Attlintu darbu, ko iespjams apvienot ar studijm vai citm nodarbm;Iespju pašam plnot savu darba laiku;Atalgojumu atbilstoši veikt darba kvalittei;Iespju iegt pieredzi digitls reklmas jom;Profesionls izaugsmes iespjas.Informcija pa tlruni: 26301671, e-pasts: ...

 • Company Good day, SIA in Saldus
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Good day ir IT un reklmas nozares uzmums, kas darbojas digitl mrketinga sfr. Darbbai paplašinoties, uzmums aicina komand Google Ads reklmas specilistu/-i ar priekšzinšanm.Kdas ir prasbas?Interes digitls reklmas nozare.Vlme augt un attstt savas zinšanas, pilnveidojoties digitlaj mrketinga jom.Ir interese par Google Ads reklmas iespjm.Piemt precizitte un augsta atbildbas sajta.Iepriekšja pieredze Google Ads reklmas jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Kdi ir pienkumi?Veidot un prvaldt reklmas kampaas Google Ads meklšanas un reklmas tkl.Veikt analzi un plnošanu, uzlabot reklmu kvalitti.Iespja attstt un uzlabot esošs Google Ads reklmas kampaas.Ko ms piedvjam?Iespju mcties un nodrošint savu karjeras attstbu, strdjot vien no msdiens perspektvkajm nozarm.Dinamisku kolektvu un radošu darba vidi.Iespj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services agents not elsewhere classified Edit filters