Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

101 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-50 of 101 results.
 • Company Kingalis, SIA in Other
  17.11.2019

  Mekljam ElektriusPrasbas Kandidtiem:vidj vai vidj profesionl izgltba,vlama vismaz divu gadu pieredze ldzg amat,augsta stresa noturba, spja sastrdties komand,bez kaitgiem ieradumiem; iespjami komandjumi.PIienkumi:nodrošint drošu elektroiekrtu darbbu un ekspluatciju putnu novietns,regulri apsekot objektus, kontrolt esošo mezglu un sistmu tehnoloisko stvokli,veikt remontdarbus pc nepieciešambas (k plnotos, t neplnotos),veikt iekrtu mehnismu uzstdšanu, regulšanu un vajadzbas gadjum ar demontu,noteikt tehniskos defektus iekrts un veikt to novršanu.Piedvjam:- darbu uz noteiktu laiku- komandjus- virsstundas- maiu grafiksPieteikties var elektroniski stot CV uz e-pastu:...

 • Company LINDA-1, SIA in Other
  17.11.2019

  SIA LINDA-1 (re. nr. 40003167227) aicina darb elektrii.Pienkumi: Elektrbas vienošana un vilkšana.CV stt uz e-pastu: Tlr. 29284179...

 • Company AVOTI SWF, SIA in Other
  17.11.2019

  1.   nolast un strdt ar elektrotehnisko dokumentciju;2.   sagatavot savu darba vietu un organizt savu darbu atbilstoši darba drošbas noteikumiem drošai darba uzdevumu veikšanai atbilstoši norkojumam vai rkojumam;3.   veikt atsldznieka pamatdarbus, kas nepieciešami elektroietaišu ierkošanai, darba vietas sagatavošanai un darba uzdevumu izpildei;4.   veikt elektroietaišu ierkošanas darbus;5.   veikt elektroietaišu ekspluatciju atbilstoši tehnoloijas un darba drošbas prasbm;6.   noteikt elektroietaišu bojjumus un novrst tos;7.   novrtt darba kvalitti atbilstoši darba uzdevumam, darba drošbas, elektrodrošbas, ugunsdrošbas un citiem normatvajiem dokumentiem un ekspluatcijas instrukcijm;8.   pilnveidot zinšanas un prasmes sav profesij....

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  17.11.2019

  Galvenie darba pienkumi:- augstsprieguma prbaude un elektromrjumi- elektroiekrtu profilaktisk apkope un remontsNo Jums sagaidm: - vidjo profesionlo izgltbu elektrotehnikas jom- atbilstošu darba pieredzi- elektrodrošbas grupu Bz ldz 1000V - labas latviešu un krievu valodas zinšanas- IT prasmes lietotja lmenJums piedvsim:- darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu - karjeras izaugsmes iespjas - stabilu atalgojumu un premils piemaksas- veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas CV stt uz e-pasta adresi: Kontakttelefons: 63660534...

 • Company Ritex Modular Construction, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pienkumi: - Elektrisko tklu izbve;- Elektroiekrtu montas un remonta darbi.No kandidtiem sagaidm:- Prasmi interprett rasjumus un elektrotehnisks shmas;- Veselbas aizsardzbas un drošbas noteikumu ievrošanu darb, spt noteikt bstamas situcijas, ievrot darba drošbas prasbas un normas;- Maistrvas elektrisko instalciju, vadošo un elektromehnisko sistmu przinšana- Spja strdt gan patstvgi, gan komandCV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company MJ BALTIC CONSTRUCT, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ELEKTROMONTIERIS Prasbas kandidtiem: Vismaz 3 gadu veiksmga darba pieredze elektromontiera amat vai tam pieldzint amat, vai izgltba atbilstoš nozar; Izpratne elektrisko tklu izbv, elektroietaišu ierkošan, remont; Izpratne par dadu elektrisko, elektronisko un tamldzgu iekrtu un ieru montšanu; Precizitte pildot darba uzdevumus, augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius; Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem. Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „Elektromontieris” uz e-pastu: karina@inlatplusinter.lv....

 • Company DEREX, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:veikt rjo un iekšjo elektrisko tklu izbvi un elektroietaišu ierkošanu,veikt rjo un iekšjo elektrisko tklu ekspluatcijas un remonta darbus,veikt elektromontas un elektroapkopes darbus dada veida objektos,montt un apkalpot apgaismes ermeus,veikt citus ldzga veida elektrisko tklu un citu ldzga veida tklu izbves, prbves un apkalpošanas darbus,montt un remontt gaisa un pazemes kabeu lnijas pievadkabeus, sadales krbas.Iespjami komandjumiGaidm Jsu CV uz e-pastu: ar nordi "Konkursam uz elektria amatu" vai ar zvant darba dienas laik: 27760777. Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri pc CV atlases bs iekuvuši 2.krt - pretendentu vrtšana intervijas laik....

 • Company Eiroparks Net, SIA in Dzintars
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Telekomunikciju iekrtu, elektro vadu instalcijas un montas darbi bvobjektos....

 • Company AL Būve, SIA in Kalnabeites
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs;SIA AL Bve reg. 40103279651Profesija; 741102 ELEKTROMONTIERIS Darbbas joma; BvniecbaDarba pienkumi; Veikt elektromontiera darbusDarba vietas adrese; -Saltavota iela 64A, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “AL Bve” celtniecbas objektos Latvij.Atalgojums; 1004 EUR mnesDarba devja kontaktinformcija. ,tlr.29293693...

 • Company AVTEX construction, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums, kurš nodarbojas ar elektroinstalcijas ierkošanas darbiem, aicina darb elektromontierus.D/v  dados objektos Latvij un ES.D/l 8h.Cv stt ...

 • Company AVTEX construction, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums, kurš nodarbojas ar elektroinstalcijas ierkošanas darbiem, aicina darb ELEKTROTKLU ELEKTRIIS D/v  dados objektos Rg, Rgas rajonos.Cv stt , tlr.22313737...

 • Company DEREX, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "DEREX" aicina darb ELEKTRIUSDarba pienkumi:veikt rjo un iekšjo elektrisko tklu izbvi un elektroietaišu ierkošanu,veikt rjo un iekšjo elektrisko tklu ekspluatcijas un remonta darbus,veikt elektromontas un elektroapkopes darbus dada veida objektos,montt un apkalpot apgaismes ermeus,veikt citus ldzga veida elektrisko tklu un citu ldzga veida tklu izbves, prbves un apkalpošanas darbus,montt un remontt gaisa un pazemes kabeu lnijas pievadkabeus, sadales krbas.Gaidm Jsu CV uz e-pastu ar nordi "Konkursam uz elektria amatu".Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri pc CV atlases bs iekuvuši 2.krt - pretendentu vrtšana intervijas laik....

 • Company DEVRE LV, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "DEVRE LV", re. Nr. 40103386423, aicin elektrius (kods: 7411 01) uz pastvgo un projektu darbiem bvobjektos Rg un pa Latviju.Darba pienkumi:- Veikt rjo un iekšjo elektroinstalciju montu- Ievrot darbu izpildes termius un kvalittes prasbas.Darba alga - 1004 EUR pirms nodoku nomaksas.Brvo darba vietu skaits: 10Sludinjuma derguma terminš: 5 mnešiKontakti: +371 29907994Papildus info: ...

 • Company Latus SARDZE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ELEKTROMONTIERI CV iesniegt  persongi Marijas iel 8, Ventspil  vai zvant 63622986, 29466494....

 • Company EAST SUNRISE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  iepazties ar veicam montas darba uzdevumu;veikt montjams iekrtas atbilstbas novrtšanu;veikt elektromontas darbus;veikt montai nepieciešamos palgdarbus;veikt elektroietaišu, elektroiekrtu remontu;konstatt elektroietaišu, elektroiekrtu bojjumus;novrst elektroietaišu, elektroiekrtu bojjumus;Kontaktinformcija:tlr.+37129372442...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJAS IESLODZĪ in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Darbinieku darba tiesisks attiecbas regul .CV un motivcijas vstuli stt – ,  Prasbas kandidtiemamatam nepieciešama atbilstoša profesionl izgltba un apliecba par zinšanu prbaudi un atauju strdt (apliecba par elektrodrošbas grupu B vai C elektrodrošbas grupa);latviešu valodu zinšanas Almea 2.pakp;veselbas stvoklis un psiholoisks pašbas atbilst Ministru kabineta noteiktajm prasbm ( "Krtba, kd veicama obligt veselbas prbaude");labas komunikcijas prasmes; spja st...

 • Company FTP, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  vlme strdat, darba pieredze ne mazk par trim gadiem.prasme strdt elektria jom Pretendenta CV stt uz e-pasta adresi ...

 • Company AVAN GARDEN, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Komplektt, iestatt un remontt dada veida elektromehnisks iekrtas, elektromotorus, eneratorus, sadales iekrtas, kontroles mraparatru, elektrisko clju mezglus vai citu ldzgu aparatru, komplektt, regult, remontt mjsaimniecbas iekrtas; izgatavot, prbaudt un izmint elektronisks iekrtasCV e-pasts: ...

 • Company BORG, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  BORG, SIAaicina darb ELEKTRIUSKomplektt, iestatt un remontt dada veida elektromehnisks iekrtas, elektromotorus, eneratorus, sadales iekrtas, kontroles mraparatru, elektrisko clju mezglus vai citu ldzgu aparatru, komplektt, regult, remontt mjsaimniecbas iekrtas; izgatavot, prbaudt un izmint elektronisks iekrtas;Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company LUX MEOS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums aicina darb - Elektrii.Prasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus....

 • Company FORTTEK Latvija, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams elektriis.Nepieciešama vismaz trs gadu pieredze attiecg nozar vai diploms par iegto profesionlo vai augstko izgltbu.Lgums stt CV uz epastu ...

 • Company Monitoring ALVO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Elektromontieris (apsardzes iekrtas apkalpošana) Alga: pirms nodoku ieturšanu no 700 EURDarba pienkumi:   Veikt signalizcijas sistmu apkopi un prbaudi.  Organizt un koordint objektu aprkošanu ar signalizcijas sistmm, videonovrošanas sistmm un citm elektroniskajm drošbas iekrtm  Kontrolt drošbas sistmu montas darbu kvalitti un apjomus, piedalties drošbas sistmu pieemšan ekspluatcij   CV stt uz e-pastu " rel="nofollow">;zvant: 29644770...

 • Company LDMC, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Elektromontieri- B kategorijas vadtja apliecba (OBLIGTI); - izgltba atbilstoši amatam (atestts par arodizgltbu un elektromontiera kvalifikcija); - labas datorprasmes; - mrtiecba un pozitva attieksme pret klientiem, komunikabilitte; - augsta atbildbas sajta; - labas latviešu valodas zinšanas.SIA "LDMC", Rzekne, Atbrvošanas aleja 155 CV stt uz vai zvant – t. ...

 • Company A.D.S. & STYLE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA A.D.S. & STYLE (re. nr. 42103029996) aicina darb elektrii.Komandjumi uz Franciju un Vciju.Nodrošina ar instrumentiem, darba aprbu un dzvošanu.Prasbas: angu vai vcu valodas zinšanas, B kategorijas autovadtja apliecba, bez kaitgiem ieradumiem.CV stt uz e-pastu: Tlr. uzzim: 20017061...

 • Company LATGALES GĀZES SERVISS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ELEKTRIIS / KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKS Kontaktinformcija:28350330, 65407170;  ...

 • Company ELTEKS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Komercsabiedrba SIA “Elteks”, 40103016635 Profesija- elektromontieris (kods 7411 02) Darbbas joma- bvniecba Darba pienkumi- elektroinstalcijas monta bvobjektos Darba vietas adrese- Ilzenes iela 1a, Rga, LV-1005 (darbs bvobjektos Rg un Rgas reion) Atalgojums- 1004 bruto EUR Brvo darba vietu skaits- 10 Darba devja kontaktinformcija- 67383781, 29247447, ...

 • Company MW service, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  -Darba sts ne mazk par 2 gadiem. -Pieredze vjstrvu sistmu mont. -Darbs saistts ar ilgstošiem darba braucieniem.    ...

 • Company Jēkabpils kokapstrāde, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:- raošanas lniju elektroiekrtu apkopju un remontu veikšana, - elektromontas darbi raotn un uzmuma teritorij;Prasbas: - Tehnisk izgltba;- Prast last elektrisks shmas;Vlama pieredze ldzvrtg amat;- Pieredze darb ar PLC iekrtm tiks uzskatta par priekšrocbu;Darba vieta - Zlnu iela 66D, Jkabpils; Pieteikto vietu skaits - 2Cv ar nordi elektriis stt uz e pastu ldz 27.09.2019.g.(Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz kltienes prrunm, divu nedu laik pc pieteikuma saemšanas)....

 • Company Viadukts, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Galvenie ikdienas pienkumi:- Iekšjas un rjas elektroinstalcijas darbi- Iekrtu pieslgšana- sadarbba ar uzmuma darbiniekiem kompetences ietvarosUzmums piedv:- Dinamisku darbu augoš uzmum- Motivjošu un konkurtspjgu atalgojumuPieteikšans: Ldzam stt savu CV un motivtu pieteikuma vstuli uz e-pastu ,tlrunis informcijai 65223380...

 • Company Nobel Baustein, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Patstvgam darbam Latvijas uzmums mekl profesionlus celtniekus.BVELEKTRIIS (prof.kods: 741105).Visa veida elektromontas darbi.Darbs objektos vis Latvij.Obligta iepriekšj darba pieredze vai profesionl izgltba.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur epastu: ...

 • Company Universal Recruitment, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: Darba pieredze un/ vai izgltba jomCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Prrunu krtu....

 • Company World Marine Service, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  World Marine Service, SIAAicina darb ELEKTRIINepieciešams: Izgltbu apliecinošs dokuments  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESe-pasts: Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company Baltic Signs Europe, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  - izkrtnes monta, pieslgšanaDarbs ar komandjumiem vis pasaul.CV stt: ...

 • Company World Marine Service, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  World Marine Service, SIAAicina darb ELEKTRIINepieciešams: Izgltbu apliecinošs dokuments  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESe-pasts: Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company ARIS BŪVE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmumam nepieciešami elektrii uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaStiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company Oxy Life, SIA in Olaine
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb ELEKTRIIProfesijas kods: 7411 01Darba vieta: OlainePienkumi:•             Jaudas plsmas elektriskie darbi, kabeu pievilkšana un uzstdšana. Elektro iekrtu uzstdšana un remonts.Prasbas:•             Vismaz trs gadu pieredze ldzg amat vai atbilstoša izgltbaMs piedvjam:•             Regulru darba samaksu un socils garantijas;•             Konkurtspjgu atalgojumu no 1004 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkargu no padart darba apjoma;•             Draudzgu kolektvu;•             Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus.Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 1Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adrese: Trbatas 74A, Rga, LV-1001, LatvijaReg.Nr.: ...

 • Company NIK Energo, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Elektromontieri ar pieredzi dzvojamo, rpniecisko un sabiedrisko ku iekšejo tklu monta.Kontaktinformcija: e-pasts , Tlr.29900056...

 • Company Citrus Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:Elektrbas, elektronisko sakaru un vjstrvas tklu ierkošana/monta;Darba uzdevumu savlaicga un kvalitatva izpilde.Veikt izbvt tkla parametru mrjumus, noformt mrjumu protokolus saska ar darba uzdevumu.Ierkošanas un bvniecbas darbu gait nodrošint esošo inenierkomunikciju saglabšanu un nepieaut to bojšanu.Materilu un iekrtu uzskaite un pastšana. Materilo resursu glabšanas nodrošinšana bvobjektos.Nepieciešambas gadjumos piedalties tklu bojjumu novršan.Izpilddokumentcijas/atskaišu par padarto darbu sagatavošana un noformšana atbilstoši prasbm.Veikt darba instrumentu nepieciešams ikdienas tehnisks apkopes.Prasbas kandidtiem:Izpratne par elektroapgdes/vjstrvu tkliem, iekrtm un sistmm.  Augsta atbildbas sajta un precizitte.Spja organizt savu darbu un strdt patstvgi.Vlama pieredze vai i...

 • Company SINTEC UK LIMITED, PAR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Veikt visus darbus atbilstoši starptautiskajiem elektrisko iekrtu elektromontas standartiemSistmu inspicšana, testšana un sertificšanaDarbs komand, ieskaitot elektrisko sistmu tehnisko apkalpošanu un remontuBojto ieru diagnosticšana, ieskaitot zemas voltas sistmas, elektriskos dzinjus, barošanu un apgaismojumu, pielietojot testšanas aprkojumu, visu tipu elektrisko sistmu, ieru un komponentu ikdienas prbaude un testšanaVeselbas aizsardzbas un drošbas noteikumu ievrošana darb, spja noteikt bstamas situcijas, ievrot darba drošbas prasbas un normasGatavba aizstt atvainjum esošos vai saslimušos darbiniekusLaba maistrvas elektrisko instalciju, vadošo un elektromehnisko sistmu przinšanaSpja strdt gan patstvgi, gan komandKontaktinformcija :e-pasts m.sennikova@...

 • Company Kompānijas "AGRPTEK" pastāvīgā pārstāvniecība in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešami elektriiPrasbas:    *Rasjumu lasšana;*Spja strdt nakts maias;*Fiziska izturbaDarba vietas adrese:  Daugavgrvas šoseja 7B, Kurzemes pr., Rga, LV-1007Darba devja kontakti:     ; +380665691141...

 • Company TVIDES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  TVIDES, SIAAicinm darb ELEKTROMONTIERUS  ar pieredzi Kontaktinformcija : ...

 • Company SRC Rent, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SRC Rent, SIAAicina darb ELEKTRIIPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba) vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company SRC Rent, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SRC Rent, SIAAicina darb ELEKTRIIPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba) vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  BRIZ 88, SIAAicinm darb ELEKTROMONTIERUSKontaktinformcija : e-pasts - ...

 • Company PREVENTUS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  PREVENTUS, SIAAicinm darb  ELEKTROMONTIERUSKontaktinformcija : ...

 • Company Baltic Track, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb  ELEKTROMONTIERUSKontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company TESLA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  741102 ELEKTROMONTIERISElektromontiera darbi objektos RgAtalgojums no 1004 EUR brutoKontaktinformcija: e-pasts  ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem LatvijAICINA pievienoties tehniskajai daai – ELEKTRII raošanas iekrtuapkalpošanPamatpienkums:Raošanas iekrtu, automtikas apkopes un remonti. Prasbaskandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze elektria amat,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba kvalittei,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Ms, GPU Nkotne kolektvs, gaidsim Tavu CV vaiinformciju par Tevi uz  epasta adresi ar nordi “ELEKTRIIS” vai zvanot mob.: 27791766....

 • Company RUPEKSS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums aicina darb - Elektrii.Prasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vieta: Latvija,Rga, dai un citas ES valstisKontaktinformcija: tlrunis 25463900...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem LatvijAICINA PIEVIENOTIES komandas biedru ELEKTRII (741101)Darba pienkumos ietilpst:Raošanas iekrtu, automtikas apkopes un remonti.Darbs ar elektroinstalcijm.Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom.Iepriekšja darba pieredze elektria vai ldzvrtg amat.Atbildga un rpga attieksme pret darbu.Spja strdt individuli un komand.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum.Konkurtspjgu atalgojumu.Socils garantijas.Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters