Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

69 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-50 of 69 results.
 • Company SORMEKS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lauksaimniecb izmantojamo iekrtu un aprkojuma uzstdšana ferms, elektroinstalcijas izveide, dada veida elektroiekrtu, elektromotoru, ventilatoru pieslgšana tklam.Vlama pieredze elektria amat.Objekti Latvijas teritorij, iespjami komandjumi.Nepieciešama B kategorijas autovadtja apliecba. Ar transportu nodrošina.Atalgojums bruto EUR 8/stund.Pc prbaudes laika atalgojums tiek prskatts.CV stt uz e-pastu: T. 29338403...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  “SIA “Rzeknes gaas kombints”, re. Nr.42403012397,                                aicina darb ELEKTRII Prasbas kandidtiem:− atbilstoša profesionl izgltba (kvalifikcija – elektriis, elektrotehniis vai ldzga), − valsts valodas zinšanu atbilstba Latvijas Republikas likumdošanai;− iepriekšja darba pieredze elektria amat,− atbildga un rpga attieksme pret darbu,− spja strdt individuli un komand.Darba apraksts:−        veikt visu darba elektromehnisko iekrtu ierkošanas, ekspluatcijas un remonta darbus,−        nodrošint elektrotklu un iekrtu, vjstrvas tklu un iekrtu, raošanas iekrtu neprtrauktu darbbu, veikt ikdienas apkopi,−        veikt elektroietaišu ekspluatciju atbilstoši tehnoloijas un darba drošbas prasbm,−        noteikt elektroietaišu bojjumus un operatvi novrst bojjumus.Piedvjam:-       ...

 • Company JĒKABPILS PMK, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicina darb elektrii darbam Jkabpil, Madonas iela 27. Darba laiks 8-17Prasbas pretendentiem:kvalifikcijas apliecba elektrodrošbas grupa "B'vlama darba pieredzeprasme remontt elektrisks un elektronisks iekrtasPieteikšans pa tlr.: 27881218...

 • Company VALPRO, SIA in Valmiera
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ugunsdzsbas apartu korpusu un metla kannu raošanas uzmumsSIA VALPRO aicina darb RPNIECISKO IEKRTU ELEKTRII - AUTOMTIIDarba pienkumi:- Raošanas iekrtu apkope, remonts, darbbas pilnveidošana un uzlabošana;- Uzmuma elektroapgdes sistmu uzturšana. Prasbas: - Atbilstoša profesionl izgltba;- Vlama iepriekšja pieredze darb ar raošanas iekrtm;- Ne zemka k B elektrodrošbas kvalifikcijas grupa; - Automtia /elektronia iemaas;- Spja intensvi strdt, vlme mcties;- Atbildba un precizitte darb, godprtga un pozitva attieksme pret darbu.Piedvjam:- Darbu stabil raošanas uzmum;- Regulri izmakstu, pieredzei, prasmm un ieguldjumam atbilstošu ikmneša atalgojumu no 1080 Eur/ mnes un socils garantijas;- Nepieciešams apmcbas; - Nelaimes gadjumu un veselbas apdrošinšanu;- Sakrtotu darba vidi;- Iespjama transporta i...

 • Company LAT SHIPBUILDING, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA"LAT Shipbuilding" - ir uzmums, kura galvens darbbas jomas ir kuu projektšana, megayachts un rpnieciskie objekti, apdares darbi, mbeu uzstdšana, izolcija un apšuvums, HVAC un SPIRO sistmas, cauruvadu monta, iekrtu uzstdšana. ELEKTROMONTIERIVajadzgi pieredzjuši elektromontieri, lai strdtu  kuu bvtavs.Atbilstgie pretendenti:- pieredze ar elektromontas darbiem vismaz 2 gadi;- prasme last rasjumus;- atbildba un bez kaitgiem ieradumiem.Par priekšrocbu tiks uzskatta:- autovadtja apliecba B kat. ;- angu un/vai vcu valodas zinšanas. Uzmums nodrošina:- oficilie nodarbintbas darba lgumi;- stabilas un savlaicgas algas.Lai iegtu vairk informcijas, zvaniet uz numuru +371 28334302. CV stiet uz ...

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "VK Terminal Services" aicina darb uz nenoteiktu laikuDEURJOŠO ELEKTRIIGalvenie darba pienkumi:Elektroiekrtu profilaktisk apkope un remontsOperatvie apkopes darbi elektroiekrtm ldz un virs 1000 VPrasbas kandidtiem:Vidj profesionl izgltba elektrotehnikas jomAtbilstoša darba pieredzeElektrodrošbas grupa B ldz un virs 1000 VLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIT prasmes lietotja lmenAugsta atbildbas sajtaMs piedvjamDarbu mais pa 12 hDarbam nepieciešamo profesionlo apmcbuKarjeras izaugsmes iespjasVeselbas apdrošinšanu un citas socils garantijasAlgu no EUR 735 – EUR 835 mnes, piemaksas par nakts un svtku stundm, ceturkša un gada prmijasPieteikties elektroniski stot CV uz  e-pasta adresi: Tel. uzzim 63660534....

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Galvenie darba pienkumi:- augstsprieguma prbaude un elektromrjumi- elektroiekrtu profilaktisk apkope un remontsNo Jums sagaidm: - vidjo profesionlo izgltbu elektrotehnikas jom- atbilstošu darba pieredzi- elektrodrošbas grupu Bz ldz 1000V - labas latviešu un krievu valodas zinšanas- IT prasmes lietotja lmenJums piedvsim:- darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu - karjeras izaugsmes iespjas - stabilu atalgojumu un premils piemaksas- veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas CV stt uz e-pasta adresi: Kontakttelefons: 63660534...

 • Company ABC Baltic Express, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613...

 • Company ABC Baltic Express, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Darbinieku darba tiesisks attiecbas regul .Darba vieta un kontaktinformcija: Csu Audzinšanas iestdes nepilngadgajiem – Lgatnes iela 6, Csis, LV-4101, " rel="nofollow">, 64123905CV un motivcijas vstuli stt – , ...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RIGAS SATIKSME, SIAELEKTRIISDarbam nepieciešams:- pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba vai arodizgltba, vai profesionl kvalifikcija - elektria specialitt vai elektria amatam radniecg profesij;- vlam praktisk darba pieredze elektria vai elektria amatam radniecg profesij;- „B” elektrodrošbas grupa un pieredze darb ar datoru;    valsts valodas A lmea 2.pakpe vai iegta izgltba valsts valod.Tavi darba pienkumi:- elektroietaišu, elektroinstalcijas, apgaismojuma monta un apkalpošana, elektromontas darbu veikšana objektos;- elektrotehnisko mrjumu veikšana;- bojto ieru diagnosticšana, ieskaitot zemas voltas sistmas, barošanu un apgaismojumu, pielietojot testšanas aprkojumu, visu tipu elektrisko sistmu, ieru un komponentu ikdienas prbaude un testšana;- maistrvas elektrisko instalciju, vadošo ...

 • Company FORTA PRO, SIA in Ventspils
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb elektrius. Galvenie pienkumi: elektroapgdes tklu monta, apgaismes iekrtu monta un pieslgšana. Piedvjam atalgojumu no 850 ldz 1050 EUR/mnes (bruto), apmaksts pusdienas un teicamus darba apstkus Ventspils rpnc.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai ELEKTRIIDARBA PIENKUMI: elektroinstalciju izbves darbi; kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus; strdt komand ar prjm raošanas brigdm. PRASBAS: vidj profesionl izgltba; latviešu un/vai krievu valodas zinšanas; prasme last tehnisko dokumentciju (rasjumus); spja preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus; vlme profesionli augt un attstties. PIEDVJAM:• Pastvgu darbu raošanas ceh;• Darba pieredzi, izaugsmes un attstbas iespjas dinamisk, starptautisk vid;• Stabilu atalgojumu no 670 EUR ldz 1646 EUR (bruto);• Socils garantijas;• Atsaucgus un profesionlus kolus.Darba vieta: Celtnieku iel 36, n, Cenu pagast, Ozolnieku novad.CV stt uz e-pastu: ar nordi „Elektriis”. Atbildi sniegsim pretendentiem, kuri pc iestto dokumentu at...

 • Company Baltic Dairy Board, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi:-Uzraudzt un atbildt par uzmuma elektroapgdes sistmas tehnisko stvokli un atbilstbu elektrodrošbas prasbmPrasbas: - ne zemka par vidjo profesionlo/aroda izgltbu. - datorprasmes; - darba pieredze ne mazk par 5 gadi - atbildbas sajta, precizitte, eneriskums, godprtga un pozitva attieksme pret darbu. Piedvjam: -  ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; - apmcbu darba viet un profesionls izaugsmes iespjas. Pieteikties: stot CV, motivcijas vstuli un izgltbas dokumenta kopiju  uz e-pasta adresi: vai ...

 • Company Ditra Networks, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „Ditra Networks” elektroapgdes sistmu bvniecbas uzmums aicina darb ELEKTROMONTIERI. Darba pienkumi: o elektroietaišu un elektroiekrtu izbve, o montas un remonta darbu veikšana. Prasbas kandidtam: Izgltba: Vidj profesionl izgltba atbilstoš jom (otrais vai trešais profesionls kvalifikcijas lmenis). Papildapmcba: o ED grupa „C”,o Autovadtja apliecba – B. Valodu zinšanas: o Latviešu - oti labi; o Krievu - labi. Darba pieredze: o Pieredze AS „Sadales tkls” elektroietaišu izbv – vlama. Piedvjam:o Konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu no 800, 00 ldz 1200, 00 (bruto). o Darba laiks – 40 darba stundu neda. Pieteikumu un CV ar nordi „ELEKTROMONTIERIS” ldzam stt uz nordto e-pasta adresi ldz 2020. gada 31. oktobrim.Sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kuru CV ir izvirzti uz pirmo atlas...

 • Company Forta Prefab, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Forta Prefab” (re.numurs: 40103727283) sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb elektrius. Galvenie pienkumi: elektroapgdes tklu monta, apgaismes iekrtu monta un pieslgšana.Piedvjam atalgojumu no 850 ldz 1050 EUR/mnes (bruto), apmaksts pusdienas un teicamus darba apstkus Tukuma rpnc. Ldzu stt savu pieteikumu uz e-pasta adresi: un ms paši ar Jums sazinsimies. ...

 • Company I.S.D., SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums mekl elektrii. Darba vieta Iecavas spirta dedzintav. Normls darba laiks. Alga  no 1000 euro(bruto).Sazinties darba laik: 28355439, e-pasts: ...

 • Company STROIKA, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  27765777 (pretendentiem lgums zvant darba dienas laik)...

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Galvenie darba pienkumi: nodrošint elektroiekrtu pareizu ekspluatciju, neprtrauktu   un drošu darbbu veikt elektroiekrtu profilaktisko apskati, apkopes un remonta darbus atbilstoši noteiktm prasbm No Jums sagaidm: vidj profesionl izgltba elektrotehnikas jom atbilstoša darba pieredze elektrodrošbas grupa Bz ldz 1000 V labas latviešu un krievu valodas zinšanas IT prasmes lietotja lmen Jums piedvsim: darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu karjeras izaugsmes iespjas veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas algu no EUR 765,00 ldz EUR 865,00 mnes, ceturkša un gada prmijas ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mekljam ElektriusPrasbas Kandidtiem:vidj vai vidj profesionl izgltba,vlama vismaz divu gadu pieredze ldzg amat,augsta stresa noturba, spja sastrdties komand,bez kaitgiem ieradumiem; iespjami komandjumi.PIienkumi:nodrošint drošu elektroiekrtu darbbu un ekspluatciju putnu novietns,regulri apsekot objektus, kontrolt esošo mezglu un sistmu tehnoloisko stvokli,veikt remontdarbus pc nepieciešambas (k plnotos, t neplnotos),veikt iekrtu mehnismu uzstdšanu, regulšanu un vajadzbas gadjum ar demontu,noteikt tehniskos defektus iekrts un veikt to novršanu.Piedvjam:- darbu uz noteiktu laiku- komandjus- virsstundas- maiu grafiksPieteikties var elektroniski stot CV uz e-pastu:...

 • Company RG Solutions, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „RG Solutions” piedv darbu elektriiem un vjstrvu sistmu montieriem.Galvenie pienkumi:- rjo un iekšjo elektrisko tklu izbve un elektroietaišu ierkošana, ekspluatcijas un remonta darbi- Vjstrvas drošbas sistmu monta, ekspluatcijas un remonta darbi- Video novrošanas sistmu monta, ekspluatcijas un remonta darbiVlams prasmes un pašbas:- Tehnisk domšana- Vlme apgt jaunas zinšanas- Spja strdt komandPiedvjam:- Apmcbas darba laik- Konkurtspjgu atalgojumu...

 • Company RITAL TIMBER, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  elektriis kokapstrdes uzmum - kokapstrdes darbgaldu apkalpošana.tel.: 29294334...

 • Company ARLATS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “ARLATS” aicina komandai pievienoties ELEKTRIUS, darbs objektos vis Latvij, iespjami darba komandjumi uz rzemm.Darba pienkumi:·   komplektt, iestatt un remontt dada veida elektromehnisks iekrtas, elektromotorus,  sadales iekrtas;·        kontroles mraparatru, elektrisko clju mezglus vai citu ldzgu aparatru;·        komplektt, regult, remontt mjsaimniecbas iekrtas;·        izgatavot, prbaudt un izmint elektronisks iekrtas;·        iekšjie, rjie elektromontas darbi u.c.Prasbas kandidtiem:·        elektrotehnisk izgltba vai gada pieredze;·        atbildbas sajta, uzmanbas noturba un pacietba;...

 • Company LATVIJAS ENERGOBUVNIEKS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Strauji augošs uzmums SIA “LATVIJAS ENERGOBVNIEKS”, re.nr. 44103138536, sakar ar darba apjoma palielinšanos, aicina darb elektromontieri:Ms piedvjam:Atalgojumu no 1700 eur (bruto);Socils garantijas;Apdrošinšanas polise, pc 6 nostrdtiem mnešiem;Apmcbas, izaugsmes iespjas.Darbs pa visu Vidzemi. CV, ar nordi “elektromontieris”, stt uz e-pastu: ...

 • Company RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS  mekl:741101 ELEKTRIISPrasbas: - Prasme strdt ar veca tipa iercm; - Prasme sastrdties ar cilvkiem;- B kategorijas autovadtja apliecba;- Vlama automašna;- Izgltba – aroda;- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un iedzvotajiem.     Kontaktinformcija: t. 27007115e-pasts: ...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ElektriisPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company VALPRO, SIA in Valmiera
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ugunsdzsbas apartu korpusu un metla kannu raošanas uzmumsSIA VALPRO aicina darb RPNIECISKO IEKRTU ELEKTRII - AUTOMTIIDarba pienkumi:- Raošanas iekrtu apkope, remonts, darbbas pilnveidošana un uzlabošana;- Uzmuma elektroapgdes sistmu uzturšana. Prasbas: - Atbilstoša profesionl izgltba;- Vlama iepriekšja pieredze darb ar raošanas iekrtm;- Ne zemka k B elektrodrošbas kvalifikcijas grupa; - Automtia /elektronia iemaas;- Spja intensvi strdt, vlme mcties;- Atbildba un precizitte darb, godprtga un pozitva attieksme pret darbu.Piedvjam:- Darbu stabil raošanas uzmum;- Regulri izmakstu, pieredzei, prasmm un ieguldjumam atbilstošu ikmneša atalgojumu no 900 Eur/ mnes un socils garantijas;- Nepieciešams apmcbas; - Nelaimes gadjumu un veselbas apdrošinšanu;- Sakrtotu darba vidi;- Iespjama transporta iz...

 • Company SORMEKS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lauksaimniecb izmantojamo iekrtu un aprkojuma apkalpošana ferms.Vlama pieredze ldzg amat.Objekti Latvijas teritorij, iespjami komandjumi.Nepieciešama B kategorijas autovadtja apliecba. Ar transportu nodrošina.Atalgojums EUR 8/stund+ samaksa par virsstundm.Pc prbaudes laika atalgojums tiek prskattsCV stt uz e-pastu: T. 29338403...

 • Company SRC RENT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SRC Rent, SIAAicina darb ELEKTRIIPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba) vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company LATGALES GĀZES SERVISS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ELEKTRIIS / KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKS Kontaktinformcija:28350330, 65407170;  ...

 • Company WORLD MARINE SERVICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  World Marine Service, SIAAicina darb ELEKTRIINepieciešams: Izgltbu apliecinošs dokuments  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESe-pasts: Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company WORLD MARINE SERVICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  World Marine Service, SIAAicina darb ELEKTRIUSNepieciešams: Izgltbu apliecinošs dokuments  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESe-pasts: Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company UPB, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ELEKTRIIS/-EDARBA VIETAAS UPB, LiepjaPRASBAS·      Specil izgltba attiecgaj jom·      Iepriekšja darba pieredze  elektria un/vai mehatronia amat·      Pieredze raošanas automtik un to ekspluatcij tiks uzskatta par priekšrocbuPIEDVJAM·      Darbu liel un stabil uzmum·      Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu·      Mneša atalgojumu 950 ldz 1100 EUR pirms nodoku nomaksas·      Pietei...

 • Company Viadukts, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Galvenie ikdienas pienkumi:- Iekšjas un rjas elektroinstalcijas darbi- Iekrtu pieslgšana- sadarbba ar uzmuma darbiniekiem kompetences ietvarosUzmums piedv:- Dinamisku darbu augoš uzmum- Motivjošu un konkurtspjgu atalgojumuPieteikšans: Ldzam stt savu CV un motivtu pieteikuma vstuli uz e-pastu ,tlrunis informcijai 65223380...

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums rao teleskopiskos konveijerus skpaku iekraušanai un izkraušanai. Galvenie klienti ir: DHL, TNT, UPS, FedEx, DPD, Amazon utt. Priekšstatu par produktiem var iegt youtube.com ierakstot mekltj: Caljan.Ms novrtsim Jsu profesionls zinšanas un pieredzi ldzg amat k ar mums ir svargi, lai Js iekautos msu komand, konstruktvi sadarbojoties ar koliem. ELEKTROMONTIERISDarba uzdevumi: Vadbas panea uzstdšana/pievienošana; Sensoru izvietošana/pieslgšana iekrtai; Motoru pievienošana; Kabeu instalcija teleskopiskajam konveijeram; Papildaprkojuma savienošana pc projekta nepieciešambas; Nodot iekrtu nkamajam departamentam; Sadarboties ar nodam uzmuma iekšien....

 • Company LATGALES GĀZES SERVISS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Apkures katlu tehnisk apkalpošana un remonts. KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKA pienkumi....

 • Company LAGRON, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Bvuzmums SIA „LAGRON” sav komand aicina ELEKTRII.Prasbas kandidtiem:Nepieciešama Bz (zemspriegums) elektrodrošbas grupa;Apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu automtikas zinšanas;Augsta atbildbas sajta.   Pamatpienkumi:Veikt elektrosistmu regulšanas, tehnisks apkopes, uzraudzbas, remonta un pilnveidošanas darbus;Veikt elektroiekrtu montas darbus;Veikt elektroinstalcijas darbus;Noteikt un novrst elektroiekrtu un elektroinstalcijas bojjumus.CV stiet uz zemk nordto e-pasta adresi.Ldzu e-pasta tm nordiet vakanci uz kuru Js piesakties....

 • Company BUVUZNEMUMS RESTAURATORS, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Akciju sabiedrba „BVUZMUMS RESTAURATORS” – lielkais un veckais mksliniecisks restaurcijas uzmums Latvij, kas jau vairk nek 65 gadus nodarbojas ar ievrojamko kultrvsturisko un arhitektras objektu atjaunošanu, k ar ku rekonstrukciju,  aicina pievienoties savai komandai:ELEKTRIIUzmums aicina darb elektii ar pieredzi un atbilstošu izgltbu. Objekti vis Latvij. Lgums: uz nenoteiktu laikuAtalgojums bruto: no 1000.00 EUR ldz 1500.00 EURKontaktinformcija: CV stt uz ...

 • Company VTU VALMIERA, SIA in Valmiera
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „VTU VALMIERA”Re. Nr. 40003004220aicina darbELEKTRIIDARBA PIENKUMI: veikt elektro apgdes sistmas, tklu, elektroiekrtu un to komplektjošo sastvdau profilaktisks apkopes un remontus veikt nekustam pašuma, komunikciju un raošanas iekrtu apsaimniekošanu, to tehnisks apkopes un remontus PRASBAS PRETENDENTIEM: arodizgltba vai profesionl vidj izgltba ne zemka, k Bz un B elektrodrošbas grupa darba pieredze elektria amat B kategorijas transportldzeka vadtja apliecba labas saskarsmes un komunikcijas prasmes UZMUMS PIEDV:·       darbu stabil uzmum·       darba samaksu 700 EUR (bruto)·       socils garantijas·       dinamisku un profesionlu darba vidiCV un pieteikuma vstuli ar nordi vakancei „Elektriis...

 • Company Moduls Engineering, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Moduls Engineering SIA  galvenie darbbas virzieni ir elektrotehnisko tklu un ineniertehnisko tklu projektšana, ierkošana un servisa apkalpošana. Elektromontiera darba pienkumi:  veikt rjo un iekšjo elektroinstalciju montu un iekrtu uzstdšanuievrot darba izpildes termius un kvalittes prasbasPiedvjam:  regulru, stabilu un padartajam darbam atbilstošu atalgojumu, visas socils garantijas patstvgu un stabilu darbu bez sezonalittes ietekmes Darba lgums tiks noslgts uz noteiktu laiku, kas nav ilgks par vienu gadu no vzas saemšanas dienas.Darba vieta - Moduls Engineering bvniecbas objekti vis Latvijas teritorij Pieteikties var stot CV uz e-pastu ...

 • Company Forta Prefab, SIA in Ventspils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb elektriusGalvenie pienkumi:elektroapgdes tklu monta;apgaismes iekrtu monta un pieslgšana.Piedvjam: apmaksts pusdienas un teicamus darba apstkus Ventspils rpnc.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company AGENCE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pieejama darbavieta elektriim Rgas rajon. Atalgojums skot no 40 EUR dien, pc nodoku nomaksas. Pietiekties, stot CV uz ar nordi "Elektriis".  Nodrošinm:pirmreizjs obligts veselbas prbaudes izmaksu segšanu;darba aprbu (aizsargivere, aizsargbrilles, darba apavi un veste);oficilu atalgojumu ar vism socilajm garantijm;darbiniekiem, kuri nedzvo Rgas rajon, nodrošinm di...

 • Company DIANA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb elektrii darbam raošanas uzmum "DIANA" (Sia "Gaujas Koks" saisttais uzmums) Gulbenes novad, Stos. Darba uzdevumi:-Veikt rjo un iekšjo elektrisko tklu izbvi un elektroietaišu ierkošanas, ekspluatcijas un remonta darbus; -Raošanas lniju elektroiekrtu uzturšana un apkalpošana. -Vadt un veikt elektroiekrtu montas darbus; Prasbas kandidtiem:-Profesionl izgltba, -Pieredze elektria amat raošanas uzmum, -Prasme last elektrisks shmas. -Spja operatvi reat un pieemt lmumus, strdt komand. -Atbildga attieksme pret darba pienkumiem. Uzmums piedv:-Atalgojumu 7.00 EUR bruto stund (5 EUR uz rokas) prbaudes laik, 8.50 EUR bruto stund (6 EUR uz rokas) pc prbaudes laika;-Socils garantijas. -Darba vieta Gulbenes novad, Stradu pagast, Stos (6 km no Gulbenes), tuvum kurs autobuss Gulbene-Stari. -Maiu...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem LatvijAICINA PIEVIENOTIES komandas biedru ELEKTRII (741101)Darba pienkumos ietilpst:Raošanas iekrtu, automtikas apkopes un remonti.Darbs ar elektroinstalcijm.Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom.Iepriekšja darba pieredze elektria vai ldzvrtg amat.Atbildga un rpga attieksme pret darbu.Spja strdt individuli un komand.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum.Konkurtspjgu atalgojumu.Socils garantijas.Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus....

 • Company EUROEXPRESS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs: Euroexpress SIA; 50103469411   Profesija: Elektromontieris;Darbbas joma: Dzvojamo un nedzvojamo ku bvniecba;Darba pienkumi: Darbs celtniecbas objektos, elektroinstalcijas darbi jaunceltnes, kabeu vilkšana un to nostiprinšana, elektromontas darbi, Spja strdt ar iekšjo un rjo elektrotklu projektiem;Darba atrašans vieta: Tirdzniecbas centrs SgaAtalgojums: Jsu spjm, prasmm un pieredzei atbilstošu atalgojumu no 4.00/€ – 7.00/€ stund (neto);Brvo darba vietu skaits: 5;Darba devja kontaktinformcija: ;Prasbas kandidtiem: Vismaz 1 gadu pieredze.Gaidm Jsu CV e-pastu: ar nordi “Elektromontieris”;Ja Js ir ieinteresjis šis darba piedvjums, ldzu zvaniet pa tlr. +371 200 37 483, vai stiet CV uz ;Biroja Darba laiks: Pirmdiena-Piektdiena: 10:00 - 16:00;Pieemšana...

 • Company EUROEXPRESS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs: Euroexpress SIA; 50103469411   Profesija: Elektromontieris;Darbbas joma: Dzvojamo un nedzvojamo ku bvniecba;Darba pienkumi: Darbs celtniecbas objektos, elektroinstalcijas darbi jaunceltnes, kabeu vilkšana un to nostiprinšana, elektromontas darbi, Spja strdt ar iekšjo un rjo elektrotklu projektiem;Darba atrašans vieta: Tirdzniecbas centrs SgaAtalgojums: Jsu spjm, prasmm un pieredzei atbilstošu atalgojumu no 4.00/€ – 7.00/€ stund (neto);Brvo darba vietu skaits: 5;Darba devja kontaktinformcija: ;Prasbas kandidtiem: Vismaz 1 gadu pieredze.Gaidm Jsu CV e-pastu: ar nordi “Elektromontieris”;Ja Js ir ieinteresjis šis darba piedvjums, ldzu zvaniet pa tlr. +371 200 37 483, vai stiet CV uz ;Biroja Darba laiks: Pirmdiena-Piektdiena: 10:00 - 16:00;Pieemšana...

 • Company ARIS BUVE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ARIS BVE, SIAUzmumam nepieciešami elektrii uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaLdzu stiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mekljam darbiniekus celtniecbaiPiedvjam: Darbu celtniecb; Regulru atalgojumu reizi mnes 1004 mn/bruto.Visas socils garantijas; Prasbas: Fizisk notrba;Iespju uzskt darbu pc iespjas trk;Ldzam stt savu CV uz ....

 • Company Eiroparks Net, SIA in Dzintars
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Telekomunikciju iekrtu, elektro vadu instalcijas un montas darbi bvobjektos....

 • Company SPA SERVISA CENTRS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “SPA Servisa centrs ” ir jauns, msdiengs un strauji augošs uzmums, kurš jau 6 gadus veiksmgi darbojas sav nozar – peldbaseinu, SPA un citu dens procedru vietu uzstdšan un apkalpošan.Aicinm pievienoties msu kolektvam ELEKTRII ar SANTEHNIA iemam uz pastvgu un ilgstošu sadarbbu.Pienkumi: Pildt tieš vadtja nordjumus Savlaicgi informt vadtju par nepieciešamajiem materiliem un darbu izpildi Prasbas:Amatam atbilstoša izgltbaDarba pieredze santehnia amat tiks uzskatta k priekšrocbaB kategorijas vadtja apliecba (OBLIGTA)Piedvjam:Socils garantijasDarba automašnuSatabilu atalgojumu (800,00€ pc nodoku nomaksas)Kontaktinformcija: , 26333250...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters