Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

52 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company LKS BIROJS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Grmatvedbas rpakalpojumu uzmums aicina sav profesionlaj komand bilancspjgu grmatvedi. Darba pienkumi:Sniegt kvalitatvus grmatvedbas pakalpojumus saska ar Latvijas Republikas normatvajiem aktiem un visprgi pieemtajiem grmatvedbas standartiem.Grmatvedbas pirmdokumentu apstrde un reistršana grmatvedbas uzskaites programm.VID, nebanku statistikas un Centrls statistikas prvaldes atskaišu sagatavošana.Gada prskata un UIN deklarcijas sagatavošana.Prasbas kandidtiem:- iepriekšj darba pieredze grmatvedbas jom, darb ar grmatvedbas programmu 1C 8.vrsija;- labi przint un orientties LR normatvajos aktos grmatvedbas un nodoku likumdošanas jom;- labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;- labas iemaas darb ar MS Office (Excel, Word);- precizitte darbu izpild, centgums un augsta atbildbas izjta.CV s...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledaaicina pievienoties savam kolektvam grmatvedi Finanšu vadbas noda (profesiju klasifikatora kods – 331310)(uz darba lguma pamata) – uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi:-    veikt darba samaksas aprinu, mnešalgas, piemaksas, prmiju, pabalstu, kompensciju u.c. (naudas un vrtgo balvu) Valsts policijas koledas personlsastvam, kadetiem;-    nodrošint darba samaksas uzskaiti:-    samaksas veidiem (mnešalga, piemaksas, prmijas, naudas balvas, pabalsti, kompenscijas u.c.);-    darbinieku kategorijm (izmaksu posteiem – amatpersonas ar specilajm dienesta pakpm, intelektul darba darbinieki, fizisk darba darbinieki, fizisks personas uz tiesisks attiecbas reguljošu dokumentu pamata, pedagogi u.c.);-    finansšanas avotiem (dotcija no visprjiem iemumiem, pašu iemumi u.c.);- ...

 • Company SOL Business Services, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "SOL Business Services" aicina darb FINANŠU SPECILISTU Darba pienkumi: -       Uzmuma izdevumu saskaošana saska ar iekšjm procedrm; -       Dokumentu atbilstbas prbaude iekšjiem reglamentiem un grmatvedbas prasbm; -       Maksjuma rekviztu prbaude; Maksjuma informcijas prbaude un finanšu resursu sadales kontrole. Prasbas pretendentiem:-          Augstk izgltba uzmjdarbbas vai ekonomikas jom;-          augstas analtisks prasmes;-          Izcilas prasmes darb ar datoru:-          brvi prvaldt uzskaites sistmu „1C”;-          datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express lietošana);-          laika plnošanas ...

 • Company LATVIJAS LAUKU KONSULTACIJU UN IZGLITIBAS CENTRS, in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs”, re. Nr. 40003347699,Piergas konsultciju birojsaicina pievienoties savai komandai:BILANCSPJGU GRMATVEDBAS KONSULTANTU (-I)(uz nenoteiktu laiku ar darbavietu Siguld)Par mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991.gada. Msu viena no galvenajm darbbas jomm ir uzmjiem, organizcijm un iedzvotjiem sniegt nozares raošanas procesu, grmatvedbas un biznesa plnošanas konsultcijas un pakalpojumus, k ar veikt ptjumus, izgltošanu un informšanu. Msu klienti darbojas raošanas, prstrdes, loistikas, trisma, lauksaimniecbas, mesaimniecbas, zivsaimniecbas un cits uzmjdarbbas joms. Tie ir ar dadu iedzvotju socilo grupu prstvji. Lai veiksmgi un kvalitatvi darbotos sav jom, LLKC ir izveidotas 26 struktrvienbas vis Latvij, ...

 • Company ACTUSQ, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ms esam privta, starptautisk vid strdjoša biznesa konsultciju, juridisko pakalpojumu un projektu vadbas uzmumu grupa. Ms esam veiksmgi strdjuši ar investciju projektu attstbu lauksaimniecbas sektor kopš 2003. gada.Aicinm msu kolektvam pievienoties pilnas slodzesGRMATVEDI[darba vieta – CSIS vai RGA]Darba pienkumi un atbildbas joma: Nodrošint grmatvedbas un lietvedbas organizšanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesbu aktiem, uzmumu stattiem un citiem darbbu reglamentjošiem dokumentiem, nodrošinot darbu un atskaišu sagatavošanu LR normatvajos aktos un vadbas noteiktos termios;Nodrošint avansa norinu, maršruta (degvielas) atskaišu, operatvo atskaišu, k ar dadu citu iekšjo atskaišu sagatavošanu;Nodrošint grmatvedbas pirmdokumentu apstrdi un grmatošanu;Veikt debitoru un kreditoru uzskaiti un uzr...

 • Company METSATEK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA METSATEK rao un uzstda tehniku kokmaterilu transportšanai jau no 1993.gada.  METSATEK aprkots automašnas strd Latvij, Lietuv, Igaunij, Baltkrievij, Krievij, Polij, ehij, Somij un cits ES valsts. METSATEK raot kokvedju virsbve tiek uzstdta Volvo, Scania un Renault u.c. markas automašnm. Papildus informcija – Ja esi atbildgs, spj strdt komand un Tev ir atbilstoša pieredze, piedvjam Tev iespju strdt msu komand kGrmatvedisTavi pienkumi bs:Ienkošo un izejošo dokumentu apstrde un uzskaite;Avansa norinu un Komandjumu atskaišu apstrde;Bankas darjumu apstrde;Autoparka izdevumu uzskaite;Piedalties inventarizcijs;Asistšana Galvenajam grmatvedim citos ikdienas pienkumos.Lgums stt CV un pieteikuma vstuli uz e-pastu: ...

 • Company B-BETONS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “B-BETONS”, re. nr. 44103106988, aicina pievienoties Finanšu nodaas komandai GRMATVEDI.Prasbas kandidtiem:Augstk vai profesionl izgltba ekonomik, grmatvedb vai finanss;pieredze uznmumu grmatvea darb;zinšanas grmatvedbas un nodoku normatvajos aktos;prasmes darb ar grmatvedbas programmm; datorprasmes pieredzjuša lietotja lmen (MS Office);spt rast risinjumus nestandarta un sarets situcijs;labas komunikcijas prasmes, precizitte un prasme patstvgi organizt savu darbu.Darba pienkumi:Nodro...

 • Company LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba devjs: SIA „Liepjas latviešu biedrbas nams”, re.nr. 42103027783aicina darb Bilancspjgu grmatvedi.Galvenie pienkumi:Nodrošint grmatvedbas uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasbm.Nodrošint ceturkšu un gada prskatu sagatavošanu normatvajos aktos noteiktajos termios.·        Nodrošint grmatvedbas reistru, attaisnojošo dokumentu sistemtisku krtošanu.·        Atbildt par pilna cikla grmatvedbas uzskaites norisi (kreditori, debitori, avansa norini, pamatldzeki, bankas naudas plsma) atbilstoši prasbm.Sniegt nepieciešamo informciju Liepjas pašvaldbai, VID, revidentiem u.c. pc pieprasjuma.Veikt algu aprinšanu.Sagatavot budetu projektu un budeta grozjumu tmes pc nepieciešambas.Analizt ikmneša prskatus par budeta iemumiem un izdevumiem, naudas plsmu un ldzeku atlikumiem.Veikt citus uzmuma vad...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina pievienoties komandaiMaterilu grmatvedi  (vakance uz noteiktu laiku)Galvenie pienkumi:Izgltojamo ikmneša stipendiju aprinšana un izmaksa, izmantojot resursu vadbas sistmu Horizon; Sastdt un noteiktos termios iesniegt prskatus Centrlaj statistikas prvald.  Nodrošint datu ievadšanu un korekciju par izgltojamajiem resursu vadbas sistm Horizon;Veikt materilo vrtbu un pamatldzeku uzskaiti.piedalties inventarizcijas organizšan.piedalties gada un ceturkša prskatu sagatavošan.Prbaudt un reistrt iesniegts ceazmes un veikt izlietots degvielas  uzskaiti....

 • Company Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pievienoties kolektvam GRMATVEDI / PERSONLA SPECILISTU Pienkumi: ·      Darba algas aprinšana .      Darba laika uzskaite ·      Personla vadba ·      Atskaišu iesniegšana VID ·      Citu grmatvedbas pienkumu pildšana .      Citu vadbas  pienkumu pildšana Prasbas: ·      Vlama augstk izgltba ·      Labas latviešu un krievu valodu zinšanas .      Vlama angu valodas pamatzinšanas ·      Labas datorzinšanas (MS Word, MS Excel, Outlook) .      Zinšanas LR nodoku un grmatvedbas likumdošan, Darba likumdošan ·      Analtisk domšana un precizitte ·      Darba pieredze grmatvedbas jom, personla vadbas jom ...

 • Company LATVIJAS LAUKU KONSULTACIJU UN IZGLITIBAS CENTRS, in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs”, re. Nr. 40003347699,Preiu konsultciju birojsaicina pievienoties savai komandai BILANCSPJGU GRMATVEDBAS KONSULTANTU (-I)(ar darbavietu Preios)Par mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991.gada. Msu viena no galvenajm darbbas jomm ir uzmjiem, organizcijm un iedzvotjiem sniegt nozares raošanas procesu, grmatvedbas un biznesa plnošanas konsultcijas un pakalpojumus, k ar veikt ptjumus, izgltošanu un informšanu. Msu klienti darbojas raošanas, prstrdes, loistikas, trisma, lauksaimniecbas, mesaimniecbas, zivsaimniecbas un cits uzmjdarbbas joms. Tie ir ar dadu iedzvotju socilo grupu prstvji. Lai veiksmgi un kvalitatvi darbotos sav jom, LLKC ir izveidotas 26 struktrvienbas vis Latvij, kurs kop strd vairk ne...

 • Company MMK RIEPU SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA MMK RIEPU SERVISS aicina sav komand GRMATVEDIPrasbas kandidtiem:- Izgltba grmatvedb vai finanss;- Zinšanas grmatvedbas un nodoku normatvajos aktos; - spja sadarboties un pielgoties, organizt un plnot savu darba laiku;- Augsta atbildbas sajta;- Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas (mutiski/rakstiski);- Datorprasmes pieredzjuša lietotja lmen. Darba pienkumi:- Ikdienas grmatvedbas datu uzskaite un dokumentu apstrde saska ar LR normatvajiem aktiem un MK noteikumiem;- Debitoru un Kreditoru uzskaite un kontrole;- Lietvedbas dokumentu sagatavošana, noformšana;- Citi ar grmatvedbu un lietvedbu saistti uzdevumi;- Ikdienas atbalsta sniegšana biroja darba organizcij.Ms piedvjam:- Interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum;- Pilnvrtgu pieredzi un izaugsmes iespjas;- Sadarbbu ar ...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec”, re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandaiRaošanas grmatvedi (prof. kods 3313 01)Darba pienkumi:grmatvedbas pirmdokumentu ievadšana, reistršana un krtošana;noliktavas apgrozjumu krtošana un kontrole (materili, raošana, gatava produkcija, atlikumi un inventarizcijas veidošana);ikmneša darjumu slgšana;statistikas atskaišu veidošana;citi ar grmatvedbu saistti uzdevumi.Prasbas pretendentam:·         iegta izgltba finanšu un/vai grmatvedbas jom;·         darba pieredze grmatvedbas nozar;...

 • Company UPETNĪKI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "UPETNKI" aicina darb bilancspjgu grmatvedi.Vakancei pieteikties zvanot: 29473270...

 • Company BALTICAGRAR, SIA in Aistere
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA Balticagrar – lauksaimniecbas uzmums aicina darb uz pilnu laiku: Bilancspjgu grmatvedi.Darba apraksts: * Grmatvedbas uzskaites organizšana atbilstoši LR likumdošanai * Gada prskata un citu atskaišu sagatavošana * Statistikas, nodoku atskaišu sagatavošana VID vai citu iestu vajadzbm * Darba algu aprins * Ikdienas dokumentu aprites organizšana.Prasmes: * Atbilstoša grmatvedbas izgltba * Darba pieredze bilancspjga grmatvea amat * Zinšanas nodoku un grmatvedbas likumdošan atbilstoši uzmuma darbbai * Labas datorprasmes (MS Office, Tildes Jumis) * Augsta atbidbas sajta Ms piedvjam: * Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu * Atalgojums no 1800 Euro/mnes brutto * Darba vieta: Aistere, Tadaiu pagasts Durbes novads * Draudzgu kolektvu. " rel="nofollow"> Papildus info: ...

 • Company MIRABELLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “MIRABELLA” uzmums jau vairk nek 20 gadus specializjas selektvo smaru un das kopšanas ldzeku, k ar selektvs parfimrijas izplatšan.Saistb ar uzmuma attstbu, nepieciešams:GRMATVEDIS/-EGalvenie darba pienkumi:•    grmatvedbas un finanšu resursu uzskaite atbilstoši LR normatvajiem aktiem; •    debitoru un kreditoru, avansa norinu, norinu kontu, pamatldzeku, dokumentcijas uzskaite un iegrmatošana;•    sadarbba ar auditoriem, nodoku konsultantiem, VID un citam iestdm, gada prskata sagatavošana un iesniegšana;•    finanšu prskatu veidošana VID un vadbai, statistikas atskaišu sagatavošana;•    darba algu un ar tiem saistto nodoku aprins, norini ar personlu;•    komandjumu, avansa norinu, degvielas izlietojuma un reprezentciju izmaksu uzskaite;•    citu ar grmatvedbas uzskaiti un prskatm saistt...

 • Company LAGE KO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Grmatvedbas pakalpojumu sniegšana sabiedrisks dinšanas jom strdjošiem uzmumiem.CV lgums stt uz sekojošu epastu: ...

 • Company JANVĀRI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi:sagatavo uzmuma grmatvedbas politiku un kontu plnu veic uzmuma finansilo operciju pilnu uzskaiti nodrošina savlaicgu finanšu informcijas apkopošanu, apstrdi un finanšu rdtju aprinšanu analiz uzmuma finansils darbbas rdtjus gatavo finanšu prskatus un nodoku deklarcijas nodrošina LR normatvo aktu un starptautisko tiesbu normu ievrošanu un piemrošanu grmatvedbas un nodoku jom. Darba apjoms 3-4 dienas ned Informciju iestt e past , skkas zias tel. 63291020 vai 26567272...

 • Company 'LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJA' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  MATERILTEHNISKS UZSKAITES SPECILISTE/SAMATA PIENKUMI Veikt materilo vrtbu uzskaitiKompetences ietvaros sagatavot finanšu grmatvedbas atskaitesPRASBAS PRETENDENTIEMPieredze grmatvedbas uzskaites jom ne mazk k divi gadi Izgltba finanšu/grmatvedbas vai ekonomikas nozar (vismaz 1.lmea augstk)oti labas iemaas darb ar MS Word un MS Excel programmm Teicamas valsts valodas zinšanas un vismaz viena svešvalodaPieredze darb ar resursu vadbas sistmu Horizon tiks uzskatta par priekšrocbuMS PIEDVJAMProfesionls kvalifikcijas apmcbasAtsaucgus un profesionlus kolusStabilu darba vietu un socils garantijasDarba vietu Rgas centrAtalgojums: skot no 900, 00 EUR (neto)CV ldzu stt uz e-pastu uz Mobilais tlrunis uzzim: 25740684...

 • Company GL PLUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt grmatvedbas uzskaiti raošanas uzmum. Vajadzga iepriekšj pieredze.Pieteikties zvanot uz tlr.22309870 vai persongi SIA GL PLUS, Rzeknes iel 46, Krslav....

 • Company VINDA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumi: 1. Pirmdokumentu apstrde.2. Noliktavas uzskaite.3.Transporta uzskaite, ceazmju noformšana.4. Avansa norinu uzskaite.5. Prskatu sagatavošana un iesniegšana.Pieteikšans Elektroniski uz vai persongi Valmieras iel 10, Csis.Tlrunis: 64107374, 64123526E-pasts: ...

 • Company POZIT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Alga: 430 eiro prbaudes laik. Vlk alga tiks prskatta un ts lielums bs atkargs no pretendenta profesionlajm pašbmCV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- liela failu daudzuma apstrde ar Excel un 1C paldzbu;- darbs ar tabulm, grafikiem, formulm; - maksjumu apstrde, prbaude un sadalšana; - aktv komunikcija ar rzemju partneriem; - dalba ikmneša projektu slgšan. Prasbas;- obligta augstk izgltba finanšu vai ekonomikas jom; - izpratne par maksjuma opercijm un spja orientties finanšu aprinos; - pieredze darb ar programmu "COLVIR", 1C un "Excel"- obligta darba pieredze ar JIRA, EVERNOTE, TextExpander, MindNode; - loisk un analtisk dom...

 • Company LATVIJAS LAUKU KONSULTACIJU UN IZGLITIBAS CENTRS, in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs”, re. Nr. 40003347699,Preiu konsultciju birojsaicina pievienoties savai komandai BILANCSPJGU GRMATVEDBAS KONSULTANTU (-I)(uz noteiktu laiku ar darbavietu Preios)Par mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991.gada. Msu viena no galvenajm darbbas jomm ir uzmjiem, organizcijm un iedzvotjiem sniegt nozares raošanas procesu, grmatvedbas un biznesa plnošanas konsultcijas un pakalpojumus, k ar veikt ptjumus, izgltošanu un informšanu. Msu klienti darbojas raošanas, prstrdes, loistikas, trisma, lauksaimniecbas, mesaimniecbas, zivsaimniecbas un cits uzmjdarbbas joms. Tie ir ar dadu iedzvotju socilo grupu prstvji. Lai veiksmgi un kvalitatvi darbotos sav jom, LLKC ir izveidotas 26 struktrvienbas vis Latvij, kurs...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Jelgavas Tehnikums aicina pieteikties MATERILU GRMATVEA AMATAM (uz noteiktu laiku ldz 2022. martam)PRASBAS: vidj profesionl izgltba; iepriekšja pieredze grmatvea amat vismaz divi gadi; teicama valsts valodas prasme; iemaas darb ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet un resursu vadbas sistmu „HORIZON”; augsta atbildbas izjta, pozitva attieksme pret darbu, spja strdt komand, vlme celt savu profesionlo kvalifikciju.  AMATA PIENKUMI: ienkošo grmatvedbas dokumentu apstrde, grmatošana un kontrole;...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Jelgavas Tehnikums aicina pieteikties MATERILU GRMATVEA AMATAM (uz noteiktu laiku ldz 2022. martam)PRASBAS: vidj profesionl izgltba; iepriekšja pieredze grmatvea amat vismaz divi gadi; teicama valsts valodas prasme; iemaas darb ar datoru – MS Word, MS Excel, Internet un resursu vadbas sistmu „HORIZON”; augsta atbildbas izjta, pozitva attieksme pret darbu, spja strdt komand.  AMATA PIENKUMI: ienkošo grmatvedbas dokumentu apstrde, grmatošana un kontrole; ...

 • Company MMK RIEPU SERVISS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA MMK RIEPU SERVISS aicina sav komand GRMATVEDIPrasbas kandidtiem:- Izgltba grmatvedb vai finanss;- Zinšanas grmatvedbas un nodoku normatvajos aktos; - spja sadarboties un pielgoties, organizt un plnot savu darba laiku;- Augsta atbildbas sajta;- Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas (mutiski/rakstiski);- Datorprasmes pieredzjuša lietotja lmen. Darba pienkumi:- Ikdienas grmatvedbas datu uzskaite un dokumentu apstrde saska ar LR normatvajiem aktiem un MK noteikumiem;- Debitoru un Kreditoru uzskaite un kontrole;- Lietvedbas dokumentu sagatavošana, noformšana;- Citi ar grmatvedbu un lietvedbu saistti uzdevumi;- Ikdienas atbalsta sniegšana biroja darba organizcij.Ms piedvjam:- Interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum;- Pilnvrtgu pieredzi un izaugsmes iespjas;- Sadarbbu ar ...

 • Company RIGAS AUSTRUMU KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA, SI in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA RGAS AUSTRUMU KLNISK UNIVERSITTES SLIMNCA, re.Nr.40003951628...

 • Company Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests in Amata
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Valsts ugunsdzsbas un glbšanas dienests(Maskavas iel 5, Rg, LV 1050, Re. Nr. 90000049834),aicina pieteikties pretendentus Finanšu plnu prvaldes Finanšu un materilu uzskaites daasGRMATVEA amatam (amata kods 3313 10) (uz nenoteiktu laiku)Prasbas pretendentam:•    vismaz pirm lmea profesionl augstk izgltba (ekonomik vai finanss);•    pilnga grmatvedbas uzskaites przinšana, prasme to pielietot ikdienas darb;•    vismaz divi gadi pieredze grmatvea amat valsts prvaldes iestd un darb ar grmatvedbas uzskaites resursu vadbas sistmu “Visma Horizon”; •    MS Office programmu przinšana lietotja lmen, labas MS Excel zinšanas;•    labas sadarbbas prasmes, spja patstvgi organizt darbu, pieemt lmumus un strdt komand.Amata pienkumi:•    veikt finanšu un materilo vrtbu grmatvedbas uzskaiti resursu vadbas si...

 • Company Grāmatvedība PRO.lv, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pastvgam darbam mekljam PRO-GRMATVEDI. Ja Tu zini vai oti gribi uzzint: - ka Luka Paoli nav itu gleznotjs vai pavrs; - kpc debets ir pie loga, bet kredts šodien pie durvm; - kpc tantes Vaas pirkums ir jatzm ar X; - kds ir Tavs neapliekamais minimums; - k izskats «pareiz» lidmašna; - ka Jumis nav tikai ornamenta zme; - un citas grmatveu gudrbas… TAD MS MEKLJAM TEVI, lai piedvtu: - kt par PROfesionlu grmatveu komandas locekli; - pelnt un tikt novrttam; - augt un attstties profesionlaj jom; - atpsties kop ar foršiem koliem; - darbu, uz kuru var nkt vlk un iet prom agrk LAI MS VARTU TEVI ATRAST ldz 28.02.2021: - uzraksti svargko par sevi uz e-pastu: - raksti facebook vai Whatsapp - ja rodas jautjumi, droši zvani 27555510...

 • Company PAMPĀĻI, SIA in Pampāļi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums, kura pamatdarbba ir lauksaimniecba, aicina darb grmatvedi.Pamatldzeku uzskaite, darbs ar grmatvedbas programmu, citu finansilo operciju veikšana.Stt CV uz vai zvant pa tlr. Sarmtei Velviai 29100311,63865573...

 • Company LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ja Tev ir atbilstoša izgltba ekonomikas, finanšu un/vai grmatvedbas jom,iepriekšja pieredze grmatvedbas darb,pieredze darb ar grmatvedbas uzskaites programmu Horizon,lieliskas prasmes MS Excel lietošan,atbildbas sajta un spja pievrst uzmanbu detam.Ja esi gatavs/-a uzemties grmatvedbas uzskaiti atbilstoši likumdošanai, nodrošint pamatldzeku uzskaiti,darbinieku darba samaksas aprinu, u.c. ikdienas grmatvedbas darbus.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: ldz 2020.gada 24.martam.Informcija par datu apstrdi:Personas datu apstrdes przinis ir SIA “Liepjas reionl slimnca”, adrese: Slimncas iela 25, Liepja, tlrunis: 63403222, elektronisk pasta adrese: .Jsu personas datu apstrdes mris – darbinieku atlases procesa nodrošinšana un no t izrietošo tiesbu un pienkumu realizšana.Papildus informcija par...

 • Company FA Advise, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- liela failu daudzuma apstrde ar Excel un 1C paldzbu;- darbs ar tabulm, grafikiem, formulm; - maksjumu apstrde, prbaude un sadalšana; - skotnj grmatvedba; - aktvs darbs ar maksjuma sistmm; - aktv komunikcija ar rzemju partneriem; - dalba ikmneša projektu slgšan. Prasbas;- augstk izgltba grmatvedbas, ekonomikas vai finanšu jom; - darba pieredze bankas sektor; - izpratne par maksjuma opercijm un spja orientties finanšu aprinos; - izpratne par grmatvedbas pamatiem; - pieredze darb ar programmu "COLVIR"...

 • Company PB Finanses, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company RUŠONAS MUIŽA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Prasbas kandidtam:·       Zinšanas grmatvedbas jom.·       Iekšjo finanšu dokumentu krtošana saska ar LR likumdošanu.·       Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas – rakstiski / mutiski.·       Labs zinšanas MS Office, Excel, Outlook, vlamas zišanas grmatvedbas programm Tildes Jumis.·       Labas komunikcijas spjas un prasmes strdt komand.·       Vlamas zinšanas nodoku (VSAOI, IIN, UIN, PVN) aprinšan.Piedvjam:·       Draudzgu kolektvu.·       Darbu dinamisk un msdieng vid.·       Konkurtspjgu atalgojumu.Atalgojums brutto – no 800eurDarba laiks: 8:00-17:00CV un motivcijas vstuli stt uz sludinjum nordto e-pastu:  Nostot savu CV, Js piekrtat personas datu apstrdei personla atlases vajadzbm....

 • Company FA Advise, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:- liela failu daudzuma apstrde ar Excel un 1C paldzbu;- darbs ar tabulm, grafikiem, formulm; - maksjumu apstrde, prbaude un sadalšana; - skotnj grmatvedba; - aktvs darbs ar maksjuma sistmm; - aktv komunikcija ar rzemju partneriem; ...

 • Company Skandi Motors filiāle Liepāja in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Skandi Motors filile Liepja aicina darb GRMATVEDI.Darba pienkumi:-  pamatldzeku uzskaite;-  darba samaksas un  VSAOI, IIN un uzmjdarbbas riska nodevas aprins;-  norinu ar debitoriem un kreditoriem uzskaite;-  krjumu uzskaite (rezerves dam, automašnm);-  krjumu - preu paraugu uzskaite;-  degvielas ceazmju sagatavošana;-  UVTN uzskaite un kontrole;-  avansa norinu uzskaite;-  kases uzskaite;-  atskaišu sagatavošana statistikai  un VID.Prasbas pretendentiem:-  augstk vai nepabeigta augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanss;-  obligta praktisk darba pieredze grmatvedb. Darba pieredze auto tirdzniecbas uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu; -  orientšans grmatvedbas un nodoku likumdošan, prasme to pielietot ikdienas darb; ...

 • Company PLASTART, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  grmatvedis bvmaterilu raošanas uzmumPrasbas pretendentam:- bilancspjgs;- prasmes lietvedb;- zinšanas un prasmes darb ar grmatvedbas programmu Tildes JumisSIA "Plastart", CV stt uz e-pastu: ...

 • Company AV & RV, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "AV&RV", re.nr.40003834839 ir firma, kas sniedz grmatvedbas rpakalpojumus mikro / maziem / vidjiem uzmumiem un privtpersonm. Ja esat grmatvedis un jums patk savs amats, tad aicinm Js darb. Darba pienkumi:pilns grmatvedbas cikls - grmatvedbas uzskaites dokumentu apstrde uzmumiem ar dadiem saimniecisks darbbas veidiem:(realizcijas rinu izrakstšana un grmatošana; ienkošo rinu grmatošana; avansu norinu grmatošana; bankas importšana/grmatošana)algu aprinšana un grmatošana;pamatldzeku grmatošana un uzskaite;statistikas un iekšjo prskatu sagatavošana;lietvedbas sagatavošana. Prasbas kandidtam:pieredze grmatvea darb;izgltba ekonomik, grmatvedb vai finanss (varbt ar vidj specializt);aktuls LR likumdošanas przinšana grmatvedbas un nodoku jom;pieredze darb ar grmatvedbas datorprogrammu Tildes Jum...

 • Company MMK RIEPU SERVISS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA MMK RIEPU SERVISS aicina sav komand GRMATVEDI.Prasbas kandidtiem:- Izgltba grmatvedb vai finanss;- Zinšanas grmatvedbas un nodoku normatvajos aktos; - spja sadarboties un pielgoties, organizt un plnot savu darba laiku;- Augsta atbildbas sajta;- Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas (mutiski/rakstiski);- Datorprasmes pieredzjuša lietotja lmen. Darba pienkumi:- Ikdienas grmatvedbas datu uzskaite un dokumentu apstrde saska ar LR normatvajiem aktiem un MK noteikumiem;- Debitoru un Kreditoru uzskaite un kontrole;- Lietvedbas dokumentu sagatavošana, noformšana;- Citi ar grmatvedbu un lietvedbu saistti uzdevumi;- Ikdienas atbalsta sniegšana biroja darba organizcij.Ms piedvjam:- Interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum;- Pilnvrtgu pieredzi un izaugsmes iespjas;- Sadarbbu ar...

 • Company VALKAS CELI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company BIZNESA ATTISTIBAS UN KARJERAS VEICINASANAS IZGLIT in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Mekljam grmatvedi, kurš vlas strdt pieaugušo izgltbas iestd, vadot praktisks nodarbbas grmatvedb, konsultjot grmatvedbas, nodoku  jautjumos. Darbs iespjams gam kltien, gan attlinti. Klienti: gan ar, gan bez priekšzinšanm. Stot pieteikumus uz e-pastu:  , ldzam pievienot nordi: Pieteikums: Grmatvedis, Liepja Ar atbilstošajiem pretendentiem sazinsimies....

 • Company Kurzemes Biznesa inkubators, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prasbas: Vlme strdt uz pilnu vai daju slodziIespja lielko dau laiku strdt kltien LiepjVlme apgt papildus prasmes Vadbas grmatvedbas un Projekta vadbas jautjumos, lai nodrošintu klientus ar papildus pakalpojumiemDarbs ar grmatvedbas programmu Tilde JumisLabi iejusties motivjoš darba vid un turpint vairot pozitvismuAtvrtba un vlme komunict ar cilvkiem;Vlme augt un attstt savas profesionls prasmes;Grmatvedbas nodrošinšana maziem uzmumiem (pastvgi, bet darbojoties zinoš, draudzg un motivt komand);Spja konsultt klientus jautjumos, kas skar nodokus;Przint Latvijas Republikas likumdošanu kas saistta ar finanšu grmatvedbu un komercdarbbu;Vlme strdt, sniedzot rpakalpojumu mikro un maziem uzmumiem.Vlme strdt uz pilnu vai daju slodzi...

 • Company VERĢI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Sakar ar uzmuma darbbas paplašinšanu, aicinm darb grmatvedi profesionliLIEPJ raošanas uzmum zivsaimniecbas nozar.Tav atbildb:•     grmatvedbas un finanšu resursu uzskaite atbilstoši LR normatvajiem aktiem, uzmuma prasbm;•     gada prskata un ikmneša prskatu sagatavošana  atbilstoši LR likumdošanai un iesniegšanai VID;•     uzmuma iekšjs kontroles, efektvas grmatvedbas sistmas un politikas izstrdšana, optimizcija un uzturšana;•     ar labm zinšanm LR nodoku likumdošan un Starptautiskajos grmatvedbas standartos;•     Krtot uzmuma grmatvedbu piln apjom;No Tevis ms sagaidm:•     augstk izgltba grmatvedb, finanšu vai ekonomikas jom;•      vismaz 5 gadu pieredze grmatvea amat, vai vismaz 3  gada pieredze galven grmatvea amat;•     analtisk un loisk domšana;•     ...

 • Company MEDIA REKLAMA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  MEDIA REKLAMA, SIAGRMATVEDIS (CETURT LMEA KVALIFIKCIJA)Pienkumi:- grmatvedbas dokumentcijas apstrde, - veikt grmatvedbas uzskaiti, kontroli, gatavot un saglabt prskatus, reistrus.Kontaktinformcija: ...

 • Company LAGE KO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pienkumi: Grmatvedbas pakalpojumu sniegšana sabiedrisks dinšanas jom strdjošiem uzmumiem.CV lgums stt uz e-pastu: Tlrunis papildinformcijai: 67164677...

 • Company ESTING, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Darba pienkumi: Grmatvedbas procesu uzskaite un kontrole atbilstoši LR normatvo aktu prasbmGrmatvedbas dokumentu noformšana, uzskaite, uzglabšanaDebitoru un kreditoru uzskaite un kontroleDarbinieku darba algu un nodoku aprinšanaVeikt avansa norinu kontroli, k ar citus nepieciešamos grmatvedbas uzdevumusCiti ikdienas uzmuma un grmatvedbas darba uzdevumi. Klientu konsultšana nodoku un grmatvedbas jautjumos. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company CBB, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Kontrolt grmatvedbas procesu uzmum, prbaudt atskaites,prskatus, aprinus. Darbs 3 st.dien. Stt CV uz epastu . Ar pretendentiem sazinsimies pc CV izvrtšanas....

 • Company Vietējā, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Vietj" aicina darb bilancspjgu grmatvedi, kas sptu apvienot darbu ar k reklmas aents. Darba vietas adrese - Raia bulvris 13A, Preii. CV stt uz ldz 14.janvrim....

 • Company Human Source, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Msu klients, kas nodarbojas ar kondicionšanas, siltuma, ventilšanas iekrtu tirdzniecbu un piedv projektu realizciju, aicina darb:GrmatvediGalvenie darba pienkumi:- Rinu reistršana 1C sistm;- Debitoru kontrole;- Komunikcija ar uzmuma vadbu, darbiniekiem, valsts iestdm un grmatvedbas rpakalpojuma sniedzju;- Dadu atskaišu sagatavošana;- Darbs pie budeta sastdšanas;- Bilances sagatavošana vadbai.Prasbas kandidtiem:- Vismaz 3 gadu iepriekšja pieredze grmatvea amat;- Augstk izgltba grmatvedb vai finanšu jom;- Labas iemaas darb ar datoru (MS Office, 1C programmas przinšana);- Teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas.Uzmums piedv: - Atalgojumu no 1000 ldz 1550 EUR bruto;- Darbu vien no vadošajiem savas jomas uzmumiem;- Veselbas apdrošinšanas polisi; - Profesionlus un atsaucgus kolus.Ja Jums ir...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters