Jobmonitor. Search results for Rīga

81 Jobs found

Used filters:
 • Rīgax
Displaying 1-50 of 81 results.
 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs 'STELLA MARIS' in Rīga
  16.11.2019

  RGAS SOCILS APRPES CENTRS "STELLA MARIS"Birzes iela 54, Rga, LV-1016, tlrunis 67012698, e pasts: RSAC “Stella maris” veselbas aprpes nodaa izsludinaVeselbas aprpes nodaas vadtjas – vecks medicnas msas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)Amata mris: Nodrošint RSAC „Stella maris” klientiem neprtrauktu un kvalitatvu veselbas aprpi.Prasbas: -    Augstk profesionl izgltba (vlams maistra grds), rstniecbas personu reistrs, sertifikts;-    Valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe;-    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom ne mazk k 3 gadi;-    Zinšanas medikamentu uzskait, gerontoloij;-    Prasme sagatavot ziojumus, prskatus un veikt to analzi; -    Zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm;-    Augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem;Piedvjam:-    darbu uz...

 • Company RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  16.11.2019

  Rgas 262.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotja palguDarba pienkumi: Veikt pirmsskolas skolotja darbu atbilstoši amata aprakstam (plnot un organizt pedagoisko procesu, veidot sadarbbu ar brnu veckiem).Prasbas: Pirmsskolas izgltbas skolotjai MK Nr.569 noteikumos noteikt izgltba. Var bt pirmsskolas izgltbas apguves students.Darba alga: 760.00 euro pirms nodoku nomaksas (par pilnu darba likmi).CV stt uz vai zvant 25411840...

 • Company RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  16.11.2019

  Rgas 262.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotja palgu uz 0.5 slodzi (Modelis 1+2) Darba pienkumi: Veikt skolotja palga pienkumus atbilstoši amata aprakstam pcpusdienas clien no plkst. 15.00- 19.00.Prasbas: Vidj izgltba, latviešu valodas prasmes augstkaj pakp, sadarbbas prasmes ar brniem un veckiem.Darba samaksa: 277.20 euro mnes (darbs darba diens, 4h dien)CV stt uz vai zvant 25411840...

 • Company Rīgas Āgenskalna pirmsskola in Rīga
  16.11.2019

  Rgas genskalna pirmsskola (Cieceres iela 3, Rg) aicina darb stnieku (profesijas kods 9613 01) uz noteiktu laiku (uz darbinieka slimbas laiku). Galvenie amata pienkumi: kopt un uzturt Iestdes ieogoto teritoriju un tai pieguošo publisk lietošan esošo teritoriju (gjju ietvi, zlju) un citi pienkumi saska ar amata aprakstu. Prasbas kandidtiem- Nepieciešama vismaz pamata izgltba. Citi piedvjumi: 4 nedas atvainjums vasar, ir atlaides braukšanai Rgas pilstas sabiedriskaj transport. CV stt uz e-pasta adresi: Papildus informcija pa tlruni 25408328....

 • Company Rīgas Franču licejs in Rīga
  16.11.2019

  Rgas Franu licejs K. Valdemra iel 48, Rga, LV-1013 Aicina darb  APKOPJU uz pilnu slodziVakance aktula ldz 15.02.2019.Prasbas kandidtiem:krtgs,prot organizt savu darbu, ievro darba drošbas un higinas prasbas.Darba pienkumi:Klašu ,telpu, gaiteu,kpu zonas, sanitro mezglu ikdienas uzkopšana. Darba samaksa 430 EUR. CV ludzam sutit elektroniski uz . Vairak informacijas, zvanot pa talruni 67474182...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  16.11.2019

  Rgas Centra humanitr vidusskolas sporta komplekssaicina pieteikties MEDICNAS MSAS (profesijas kods 2221 06) vakancei uz pilnu slodzi. Darba stundas paredztas darba diens un/vai brvdiens. Darba samaksa: no 740.00 EURPrasbas:- Izgltba, kvalifikcija un valsts valodas prasme atbilstoši amata prasbm. - Akreditta msas vai rsta palga (feldšera) profesionls vidjs izgltbas programma un diploms par profesionlo vidjo izgltbu.  Galvenie amata pienkumi: sniegt pirmo medicnisko paldzbu, k ar citi pienkumi saska ar amata aprakstu. Ldzu stt CV un motivcijas vstuli uz e-pastu ; tlrunis uzzim 29130698, Krišja Barona iela 97A....

 • Company Workwide AB in Rīga
  15.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  At Transcom, you will have great opportunities for career and personal development. We will give you a flying start, which is followed up with training, coaching and skills development. We are now looking for a Swedish speaking Customer Experience Specialist to join our team in Riga, Latvia!                                    At Transcom, we are convinced that creativity and relationship building in a personal and pleasant manner are the foundations of a successful customer service team. We are now seeking new talents in Riga. Would you like to work as part of a young team in a motivating environment with great opportunities for career development? Then you should apply for this position!At Transcom, you will have great opportunities for career and personal development. We will give you a...

 • Company RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas domes Finanšu departaments (Rgas pilstas pašvaldba, nodoku makstju reistrcijas numurs 90011524360)aicina pieteikties amatamGrmatvedbas uzskaites prvaldes Darba samaksas nodaasgalvenais/- specilists/-e Galvenie darba pienkumi:• prbaudt un apstrdt iesniegtos dokumentus (rkojumus, darba laika uzskaites tabulas, darba lgumus, autoratldzbas lgumus, uzmuma lgumus u.c.) • veikt darba samaksas, nodoku un ieturjumu aprinus;• sagatavot algu, nodoku un ieturjumu prskaitjumus bankai.Prasbas pretendentiem/-m:• vidj specil vai augstk izgltba finanšu vai ekonomikas jom vai mcs mintajs joms;• vlama darba pieredze grmatvedbas jom;• brvi prvalda valsts valodu;• labas iemaas darb ar datoru (RD VIS Horizon (vlams); MS Office) un biroja tehniku; • augsta atbildbas sajta un spja strdt kolektv (ar intensvos...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Jumis in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Jumis" (Re.Nr. 3601903026).aicina darb Skolotja palgu. Darba pienkumi: - Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam organizt brnu darbbu saska ar pirmsskolas izgltbas programm noteikto mri un uzdevumiem. -  Rupties par grupas telpu trbu un krtbu.CV stt uz , tlrunis uzziai 67848245, 67848780...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Jumis in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Jumis" (Re.Nr. 3601903026).aicina darb Pirmsskolas izgltbas skolotju.Darba pienkumi: - Plnot, organizt un novrtt brnu darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem. - Plnot un vadt pedagoisko darbu grup.  Darba vietas adrese: Jaunrozes iela 12, Rga, LV-1035 Atalgojums: no EUR 532.00 - EUR 760.00CV stt uz , tlrunis uzziai 67848245, 67848780...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zilbīte in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Zilbte” aicina darb specils izgltbas skolotju.Nepieciešam izgltba - augstk pedagoisk izgltba un specil pedagoga vai specils izgltbas skolotja kvalifikcija0.55 likmes, mcbu valoda iestd – mazkumtautbu.Darba alga (bruto) – EUR 418.00 un 10% piemaksa CV stt: , T: 67848417...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zilbīte in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Zilbte” aicina darb skolotju logopduNepieciešam izgltba - augstk pedagoisk izgltba un skolotja logopda kvalifikcija vai augstk izgltba un logopda vai audiologopda kvalifikcija0.85 likmes, mcbu valoda iestd – mazkumtautbu.Darba alga (bruto) – EUR 646.00 un 10% piemaksa CV stt: , T: 67848417...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Nodrošint mzikas mcbu  satura apguvi Rgas 192.pirmsskolas izgltbas iestd (Kra Vatsona iela 11A, Rga, Meaparks). Darbs uz 0.85 slodzi  ar brniem vecum no 2 ldz 7 gadiem  latviešu un krievu grups.  CV stt uz e-pasta adresi:   . Izzias pa tlruni 67848368; 67848675. Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transport. Veselbas apdrošinšana (jnostrd vairk nek 1 gadu). ...

 • Company 'MEŽCIEMS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems” (re.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Saimniecbas nodaasstnieka (profesijas kods    961301) amatuAmata mris: nodrošint krtbu Rgas socils aprpes centra “Meciems”(turpmk-Centrs) teritorij, veikt labiekrtošanas un uzkopšanas darbus.Prasbas pretendentiem:•    visprj pamata izgltba,•    valsts valodas zinšanas atbilstoši 1. (zemkajai) pakpei,•    prast lietot izsniegtos darba rkus, instrumentus, tehniku,•    spja patstvgi plnot un organizt savu darbu.Galvenie amata pienkumi:•    veikt Centra teritorijas un Centram pieguošs teritorijas uzkopšanu, veikt teritorijas apzaumošanas darbus,•    paldzt mbeu un citu smagumu prvietošan,•    uzturt tru un krtgu savu darba vidi, darba instrumentus.•    strdt paaugstintas intensittes apstkos (nepieciešambas gadjum)....

 • Company Juro Riga, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devjs:    Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juro Riga”Reistrcijas numurs 40203070337Juridisk adrese: Rga, Braslas iela 27-76, LV-1084Darbbas joma:    Datorprogrammšana (62.01, 2.0 red)Darbavietu skaits:    1Profesija:    2512 05 – Vadošais programmtjs (Python)Darba pienkumi:    -    ptt, analizt un novrtt programmatras prasbas un darbbas sistmas;-    izstrdt datoru programmatru sistmas;-    attstt programmatras testšanas un apstiprinšanas procedras;-    izstrdt un prveidot esošs programmatras atbilstoši funkcionalittes, kvalittes un resursietilpbas nosacjumiem, konfigurjot izstrdes vidi un rakstot programmas kodu saska ar projektjuma un kodšanas vadlnijm;-    ieviest un uzturt programmatru un konsultt ts lietotjus;-    veikt vides sagatavošanu programmatras ieviešanai;-    sagatavot p...

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs 'STELLA MARIS' in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RSAC “Stella maris” socilas aprpes un socilas rehabilitcijas nodaa izsludinaaprptja amata pretendentu konkursu(profesijas kods 5322 02)Amata mris: Aprptja amata pienkumu veikšanaPrasbas: - Visprj vidj izgltba, arodizgltba, vlama kvalifikcijas apliecba;- Valsts valodas zinšanas atbilstoši B lmea 1. pakpei; - Labas komunikcijas prasmes un augsta saskarsmes kultra;- Labas saskarsmes spjas ar gados veciem cilvkiem un klientiem ar demenci.Darbs saistts ar mazkustgo klientu aprpi, paldzšanu ikdienas aktivitts (rbšans, mazgšans), gultas veas mainšanu, krtbas uzturšanu klientu dzvojams istabs, dienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugmo klientu apsekošanu, krtbas un klusuma uzturšanu atptas un nakts laik.Piedvjam:-    darbu uz nenoteiktu laiku;-    stabilu atalgojumu (495.00 EUR, pirms nodo...

 • Company Rīgas Riteņbraukšanas skola in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Ritebraukšanas skola aicina darb izgltbas metodii (profesijas kods: 235101). Prasbas:•    Izgltba atbilstoša 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”•    Vismaz 1 gada pieredze izgltbas metodia amat vai ldzg amat izgltbas iestd (vlams - profesionls ievirzes sporta izgltbas iestd)•    LR normatvo aktu przinšana saistb ar amata pienkumiem•    Pieredze dokumentcijas izstrd atbilstoši normatvo aktu prasbm•    Valsts valodas zinšanas augstkaj lmen•    Pieredze darb ar VIIS •    Labas datorprasmes (MS Office)•    Labas komunikcijas un sadarbbas prasmesDarba pienkumi:•    Nodrošint mcbu-treniu procesa metodisko vadbu•    Izstrdt iestdes normatvos aktus izgltbas jom•    Kr...

 • Company Rīgas Riteņbraukšanas skola in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Ritebraukšanas skola aicina darb direktora vietnieku izgltbas jom (profesijas kods: 1345 04). Prasbas:•    Izgltba atbilstoša 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”•    Vismaz 1 gada pieredze ldzg amat izgltbas iestd (vlams - profesionls ievirzes sporta izgltbas iestd)•    LR normatvo aktu przinšana saistb ar amata pienkumiem•    Pieredze dokumentcijas izstrd atbilstoši normatvo aktu prasbm•    Valsts valodas zinšanas augstkaj lmen•    Pieredze darb ar VIIS •    Labas datorprasmes (MS Office)•    Labas komunikcijas un sadarbbas prasmesDarba pienkumi:•    Plnot un nodrošint kvalitatvu izgltbas procesu atbilstoši skolas akreditcijas normatvajiem dokumentiem, LR nor...

 • Company VITARESTA UAB Latvijas filiāle, AKF in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Veikala Senukai OZOLS (Kengarags) telpu un teritoriju uzkopšana. Elastgs darba grafiks. Visas socilas garantijas. Apmcbas, darba trpi.Kontaktinformcija: ...

 • Company AMBITION RIGA ASSETS, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Veikt vienkršus remontdarbus dzvojams telps, kuru izpildei nav nepieciešama specila izgltba    Prasbas :atbildbas sajta un vlme pildt darba devja nordjumusCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks uzaicinti uz prrunm....

 • Company Ēdiens.lv, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "diens.lv" STEIDZAMI aicina darb PAVRU pirmsskolas iestd Zuks Valkas iel 6, Rencni, Burtnieku pagasts.Darba pienkumi:•    diena gatavošana atbilstoši uzmuma standartiem;•    Sagatavot pamatprodukciju, kura iekauta dienkart;•    dienu kvalittes sistemtiska kontrole;•    Ievrot tehnoloisko procesu atbilstoši noteiktajm receptm,•    diena pasniegšana skolniemNo Jums sagaidm:•    Atbilstošu izgltbu (prtikas jom);•    Darba pieredzi sabiedrisks dinšanas jom. Vlama pieredze dinšanas pakalpojuma nodrošinšan ldzg iestd (piemram, izgltbas iestde, medicnas iestde, socils aprpes centrs);•    Spja organizt savu darbu;•    Augsta atbildbas sajta;•    Higinas un paškontroles normu ievrošana;•    Latviešu valodas zinšanas.Ms piedvjam•    Darbu vietu Rencni, darbinieka slimbas laik;•    Iespjama daja ...

 • Company Ēdiens.lv, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "diens.lv" aicina darb PAVRU interntpamatskolas dnc, Lielplatones interntpamatskol, Lielplatones pag., Jelgavas nov., Lielplatone, LV-3022Darba pienkumi:•    diena gatavošana atbilstoši uzmuma standartiem;•    Sagatavot pamatprodukciju, kura iekauta dienkart;•    dienu kvalittes sistemtiska kontrole;•    Ievrot tehnoloisko procesu atbilstoši noteiktajm receptm,•    dienu pasniegšana.No Jums sagaidm:•    Atbilstošu izgltbu (prtikas jom);•    Darba pieredzi sabiedrisks dinšanas jom. Vlama pieredze dinšanas pakalpojuma nodrošinšan ldzg iestd (piemram, izgltbas iestde, medicnas iestde, socils aprpes centrs);•    Spja organizt savu darbu;•    Augsta atbildbas sajta;•    Higinas un paškontroles normu ievrošana;•    Latviešu valodas zinšanas.Ms piedvjam:•    Darbu vietu Lielplaton;•    Pilna ...

 • Company RĪGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: Jbt * sertifictai msai,* medicnas msu reistr.Darba vieta: Rga, Firsa Sadovikova iela 20Zvant: 26546476; e-pasts: ...

 • Company Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas 94. pirmsskolas izgltbas iestde, Krišja Barona iel 97B,  aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju alga 760.00 EUR (par 1 slodzi)Tlrunis: 67848292, 25423107, e-pasts: ...

 • Company Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas 94. pirmsskolas izgltbas iestde Krišja Barona iel 97 B aicina darb:pirmsskolas iestdes msu, alga 600.- EUR par 1 slodzi, var strdt pusslodzi vai amatu apvienošanas krtb; var bt studentsTlrunis: 67848293; 25423107; e-pasts: ...

 • Company Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas 94. pirmsskolas izgltbas iestde Krišja Barona iel 97 B aicina darb:skolotja palgu (aukli), alga 544.- EUR par  1 slodziTlrunis: 67848293; 25423107; e-pasts: ...

 • Company MIRA-G, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Starptautiskas 5 zvaigu viesncas “Grand Hotel Kempinski Riga” restorns aicina sav komand:Trauku mazgtjas /-us (LR profesijas klasifikatora kods: 9129 01)Prasbas kandidtiem:-    Darba organizcijas prasmes, laika izjta, punktualitte-    Prasme strdt komand, labas komunikcijas spjas-    Prasme pielgoties dadm darba situcijm-    Centba un krtbas mlestba -    Minimls higinas prasbas Ms piedvjam: -    Stabilu, pastvgu darbu starptautisk uzmum -    Darbu saliedt komand-    Msdiengas iekrtas, labus darba apstkus-    Darbinieku bezmaksas dinšanu un darba formu -    Apmcbas un profesionlo izaugsmi -    Atalgojumu no 4.00 EUR (bruto) stund un socils garantijas Ja Js vlaties turpint savu karjeru starptautisk un presti Eiropas zmola viesnc, ldzam stt CV: Ldzu, emiet vr, ka sazinsimies tikai ar tiem ka...

 • Company MIRA-G, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viesnca “Grand Hotel Kempinski Riga” aicina sav komand:PAVRUS /-ES : (LR profesijas klasifikatora kods : 5120 02)Galvenie pienkumi:Novrtt prtikas produktu kvalitti un viekt to pirmapstrdiGatavot un noformt dienus, Uzturt krtbu virtuv, kontrolt kvalitti un trbuNodrošint higinas un sanitro prasbu ievrošanu virtuvSekot procedrm, standartiem, tehnoloijmStrdt ar tehnoloisko aprkojumu, ievrojot darba drošbas noteikumusPrasbas kandidtiem:Ne mazk, ka trs gadu darba pieredze pavra amat  Restorna un/vai vismaz 4* viesncas restorna pieredze Latviešu, krievu un angu valodas zinšanasDarba organizcijas prasmes, laika izjta, punktualitte  Prasme strdt komand, labas komunikcijas spjas, prasme pielgoties dadm darba situcijm HACCP sistmas ...

 • Company MIRA-G, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viesnca “Grand Hotel Kempinski Riga” aicina sav komand:VECKO PAVRU /-ES : (LR profesijas klasifikatora kods : 5120 01)Galvenie pienkumi:Plnot un organizt virtuves darbuNovrtt prtikas produktu kvalitti un viekt to pirmapstrdiGatavot un noformt dienus Uzturt krtbu virtuv, kontrolt kvalitti un trbuNodrošint higinas un sanitro prasbu ievrošanu virtuvSekot procedrm, standartiem, tehnoloijmStrdt ar tehnoloisko aprkojumu, ievrojot darba drošbas noteikumusPrasbas kandidtiem:Ne mazk, ka trs gadu darba pieredze pavra amat  Restorna un/vai vismaz 4* viesncas restorna pieredze Latviešu, krievu un angu valodas zinšanasDarba organizcijas prasmes, laika izjta, punktualitte  Prasme strdt komand, labas komunikcijas spjas, prasme pielgoties d...

 • Company MIRA-G, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viesnca “Grand Hotel Kempinski Riga” aicina sav komand:KONDITORU/ -RI : (LR profesijas klasifikatora kods : 7512 06)Galvenie pienkumi:Novrtt prtikas produktu kvalitti un viekt to pirmapstrdiGatavot un noformt dadas saretbas konditorejas izstrdjumus un desertusLdzdalba jaunu produktu radšan un integršanNodrošint higinas un sanitro prasbu ievrošanu Sekot procedrm, standartiem, tehnoloijmStrdt ar tehnoloisko aprkojumu, ievrojot darba drošbas noteikumusPrasbas kandidtiem:Ne mazk, ka trs gadu darba pieredze konditora amat  Restorna un/vai vismaz 4* viesncas restorna pieredze Latviešu, krievu un angu valodas zinšanasDarba organizcijas prasmes, laika izjta, punktualitte  Prasme strdt komand, labas komunikcijas spjas, prasme pielgoties dadm darba situcijm ...

 • Company MIRA-G, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Starptautiska 5 zvaigu viesnca “Grand Hotel Kempinski Riga” aicina sav komand:ISTABENES (LR profesijas klasifikatora kods: 9112 03)Galvenie darba pienkumi:•    Trt un uzkopt viesncas numurus atbilstoši starptautiskiem standartiem•    Uzturt krtbu numuros un saimnieciskajs telps•    Plnot un organizt savu darbu Prasbas kandidtiem:•    Vlama pieredze istabenes amat•    Spja strdt komand un individuli•    Iespja strdt ar brvdiens un svtku diensMs piedvjam:•    Darbu stabil, starptautisk uzmum•    Profesionls pilnveides iespjas un apmcbas•    Apmakstas pusdienas•    Profesionlu un dinamisku darba vidi•    Teicamus darba apstkus Rgas centr•    Atbilstošu atalgojumu un socils garantijas•    4.16 EUR stund pirms nodoku nomaksasJa Js vlaties turpint savu karjeru starptautisk un presti Eiropas zmol...

 • Company MIRA-G, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Starptautiska 5 zvaigu viesnca “Grand Hotel Kempinski Riga” aicina sav komand:VEAS MAZGTAVAS DARBINIECI (LR profesijas klasifikatora kods: 9121 01)Galvenie darba pienkumi:•    Veas mazgšana, všana, gludinšana, locšana, širošana un sadale•    Prasmgi izmantot un rpties par veas mjas iekrtm•    Uzturt krtbu un trbu darba telps•    Plnot un organizt savu darbu Prasbas kandidtiem:•    Vlama darba pieredze veas mazgtav•    Spja strdt komand un individuli•    Przint drošbas un vides aizsardzbas prasbas•    Iespja strdt ar brvdiens un svtku diensMs piedvjam:•    Darbu stabil, starptautisk uzmum•    Profesionls pilnveides iespjas un apmcbas•    Apmakstu dinšanu•    Profesionlu un dinamisku darba vidi•    Teicamus darba apstkus Rgas centr•    Atalgojumu 4.16 EUR stund pirms nodoku nomaksas un socil...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba vieta brnudrz Rg, Marsa gatv 8Darba laiks: plkst. 15:00-19:00 (0.5 slodzes)Var pietekties studjošie pedagogi.CV stt u e-p:T.67848299, 67848298, 26151348...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas 234. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotju, kurai ir plnošanas, organizšanas un sadarbbas prasmes. Prasbas: Nepieciešama augstk pedagoisk izgltba, bet var bt pedagoijas students. Piedvjum: dadas slodzes un darba grafiki;  Iestd ir kompetents vadtja vietnieks, kas paldzs pedagoisk procesa organizšan un mcbs, dadi kolektva paskumi. Bonusi: Bezmaksas autostvvieta iestdes teritorij, sabiedrisk transporta atvieglojumi, iespja nokrtot rdzinieka karti, kas dod priekšrocbas Rgas autostvviets, iespja nokrtot ITIC karti, pc neprtraukti nostrdta gada-veselbas apdrošinšana. Prmijas, piemaksas pc pašvrtjuma, iespja nopelnt par papildus darbu.CV stt uz nordto e-pastu: ...

 • Company Idea Port Riga, AS in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Vakance: SistmanaltiisVakanu skaits: 2Specializcija: pieredze ar Java Script, .NET Core, Angular Darba pieredze: nav nepieciešama Izgltba: Augstk vai nepabeigta augstkValsts valodas zinšanas: nav nepieciešamasSvešvalodu prasmes: Labas angu, vlams krievu Alga bruto: EUR 1004 - EUR 1300 Slodze: 20 stundas ned (4 st. dien)Darba vieta: Rga, Drzciema iela 91Darba devjs: Idea Port Riga AS, reistrcijas numurs 40003973381Nozare: ITCV stt uz e-pastu: Sazinsimies tikai ar otrajai atlases krtai izvirztajiem kandidtiem.Idea Port Riga AS ar šo apliecina, ka Jsu iesniegt informcija un personas dati tiek apstrdti un uzglabti saska ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprlis) par fizisku personu aizsardzbu attiecb uz personas datu apstrdi un šdu datu brvu apriti un ar ko ...

 • Company Idea Port Riga, AS in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Vakance: SistmanaltiisVakanu skaits: 2Specializcija: pieredze ar Java Script, .NET Core, Angular Darba pieredze: nav nepieciešama Izgltba: Augstk vai nepabeigta augstkValsts valodas zinšanas: nav nepieciešamasSvešvalodu prasmes: Labas angu, vlams krievu Alga bruto: EUR 1004 - EUR 1300 Slodze: 20 stundas ned (4 st. dien)Darba vieta: Rga, Drzciema iela 91Darba devjs: Idea Port Riga AS, reistrcijas numurs 40003973381Nozare: ITCV stt uz e-pastu: Sazinsimies tikai ar otrajai atlases krtai izvirztajiem kandidtiem.Idea Port Riga AS ar šo apliecina, ka Jsu iesniegt informcija un personas dati tiek apstrdti un uzglabti saska ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprlis) par fizisku personu aizsardzbu attiecb uz personas datu apstrdi un šdu datu brvu apriti un ar ko ...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Centra humanitr vidusskola aicina darb zviedru valodas skolotju. Amata atalgojums no 931 € par vienu darba likmi.Izgltba un tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz skolas e-pastu ; tlrunis uzzim 67474239 vai 67474241. Rgas Centra humanitr vidusskola, Kr. Barona iela 97A, Rga. ...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Centra humanitr vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties STNIEKA  (profesijas kods 961301) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleks. Galvenie amata pienkumi:  kopt un uzturt krtb  sporta kompleksa kopjo platbu, k ar citi pienkumi saska ar amata aprakstu. Amata atalgojums no  440.00 EUR. Ldzu stt CV un motivcijas vstuli uz  e-pastu: ; tlrunis uzzim 29130698 Darba vieta: Krišja Barona iela 116A....

 • Company LIONIS HOLDING, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  DARBA APRAKSTS 241203 Veckais komercdarbbas specilistsKontaktinformcija: Ilja Sitovstel..Nr 23204515E pasts: Prasmes:Izgltbas lmenis: Augustka Izgltba (bakalaura grads)Alga: 1300 EURAlga izmaksas veids: Laika darba algaDarba vietas adrese: Latvija, Terbatas iela 41/43-2, Riga...

 • Company Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb SKOLOTJA PALGU.Darbinieka pienkumi - saska ar darba lgumu un amata aprakstu.Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.nr.: 67848469, 67848470,...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Dzilniņa in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Dzilnia” (Dzilnas iela 20, Rga)aicina darb skolotjas palgu- auklti (latviešu plsm). Darbs ar brniem (3-4 gadi), 8 stundu darba diena.Pieteikties, CV stot uz e-pastu vai zvant 67848150 ...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Dzilniņa in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Dzilnia” (Ulbrokas iela 20, Rga)aicina darb skolotja palgu- auklti. Darbs grup, kur ikdienas garum jnodarbojas ar vienu konkrtu brnu, brnam 4 gadi. Darbs ir 8 stundas dien. Darba lgums ldz 31.05.2020. Pieteikties, CV stot uz e-pastu vai zvant 67848150 ...

 • Company iVF Riga, SIA in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  iVF Riga klnika apvieno trs vismsdiengko tehnoloiju rstniecbas un diagnostikas iestdes: Neauglbas rstšanas klniku, entikas centru un Cilmes šnu centru. Aicinm msu komandai pievienoties 224001 RSTA PALGS (FELDŠERIS)Prasbas kandidtiem:Augstk medicnas izgltba ( rsta grds)Spja tri apgt jauno;Spja strdt patstvgi un komand;Precizitte un atbildba;Labas komunikcijas, sadarbbas prasmes;Profesionlas iemaas darb ar datoru , e-pastiem.Par priekšrocbu tikts uzskatta skandinvu valodas zinšana.Darba pienkumi:Veikt pacientu koordinšanu: kontrolt rsta ordinciju izpildes precizittiVeikt  nepieciešamas dokumentcijas aizpildšanuSagatavot ziojumus un prskatus rstjošajiem rstiem;Ms piedvjam:Darba apmaksa stund: 7,14 EUR( brutto);Darba laiks: darba diens un sestdien ldz pusdienas laikamInteresantu un dinamisku d...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas 244. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS MZIKAS SKOLOTJUPrasbas:- Augstk pedagoisk izgltba un profesionl kvalifikcija, var bt students.- Labas klavierspeles prasmesDarba pienkumi: - vadt mzikas nodarbbas brniem (1.6-7 g.), atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmai.CV stt uz e-pastu: Tlr. nr.: 67848299, 67848298, 26151348...

 • Company Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pašvaldbas aentra „Rgas gaisma” nodrošina ielu un tuneu apgaismojuma, luksoforu un pulksteu mehnismu tehnisko darbbu un ekspluatciju Rgas pilst.Aicinm darb     ELEKTROMONTIERIDarba pienkumi:Veikt pilnu elektrosadalnes skapju iekrtu ekspluatcijas profilakses un remonta darbus Rgas pilstas teritorij.Aicinm nostt savu CV uz nordto e-pastu: ldz  15.11.2019.Tlrunis : 67037662Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz otro prrunu krtu....

 • Company Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pašvaldbas aentra „Rgas gaisma” nodrošina ielu un tuneu apgaismojuma, luksoforu un pulksteu mehnismu tehnisko darbbu un ekspluatciju Rgas pilst.Aicinm darb     ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATCIJAS INENIERIDarba pienkumi:* Digitl veid veikt ielu apgaismojuma tklu izmaias aentras apgaismojuma arhva materilos atbilstoši iesniegtajiem datiem (darbs programm AUTOCAD).* Izstrdt skiu projektus objektiem, kuriem nav topogrfisko plnu.* Nodrošint ielu apgaismojuma rasjumu, projektu materilu un citu dokumentu reistrciju, sistematizciju un uzglabšanu.Kandidts var bt students atbilstošs profesijs (ineniertehnisko profesiju, arhitektras vai citu ldzgu profesiju students).CV stt uz e-pastu: Informjam, ka sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz nkamo atlases krtu....

 • Company RĪGAS 266.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pilstas pašvaldbas (NMR kods :90011524360) Rgas 266.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb stnieku.  Darba pienkumi: Atbilstoši amata aprakstam. Prasbas kandidtiem: Vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. 8 stundu darba diena. Darba samaksa EUR 430.00 pirms nodoku nomaksas. Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transporta.Adrese : Pavnieku iela 4, Riga, LV-1021.CV sutt uz e-pastu , tlrunis 67848382, 26585211.  ...

 • Company RĪGAS 266.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pilstas pašvaldbas (NMR kods :90011524360) Rgas 266.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb šefpavru.  Darba pienkumi: Atbilstoši amata aprakstam. Prasbas kandidtiem: Vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. 8 stundu darba diena. Darba samaksa EUR 610.00 pirms nodoku nomaksas. Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transporta.Adrese : Pavnieku iela 4, Riga, LV-1021.CV sutt uz e-pastu , tlrunis 67848382, 26585211.  ...

 • Company RĪGAS 266.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pilstas pašvaldbas (NMR kods :90011524360) Rgas 266.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pavru.  Darba pienkumi: Atbilstoši amata aprakstam. Prasbas kandidtiem: Vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. 8 stundu darba diena. Darba samaksa EUR 548.00 pirms nodoku nomaksas. Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transporta.Adrese : Pavnieku iela 4, Riga, LV-1021.CV sutt uz e-pastu , tlrunis 67848382, 26585211.  ...

 • Company Rīgas pilsētas pašvaldība in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestdes "Bizmrtes" aicina darb skolotja palgu uz pilnu slodzi. Darba alga pirms nodoka ir 544 EUR, darba laiks ir no 8.00 ldz 16.30 , piecas darba dienas nede. Darba pienkumi: - grupu telpu uzkopšana,- brnu dinšana (trs reizes dien) un trauku mazgšana, - paldzba  grupas pedagogam darb ar brniem Darba vieta Lidou iel 10 A, Rg.Darba vietas atrašans tuvu sabiedriskajam transportam, atlaides transporta braukšanas bietm, apmaksts atvainjums 1 mnesis vasar, pc viena nostrdt gada tiek izsniegta veselbas apdrošinšanas polise.CV stt uz e-pastu , vai pieteikties pa telefonu 67848581, 26154186....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Rīga Edit filters