Jobmonitor. Search results for Amata

754 Jobs found

Used filters:
 • Amatax
Displaying 1-50 of 754 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas labkljbas prvaldeizsludina konkursu uz vakantoJelgavas novada daudzfunkcionl socilo pakalpojumu centra LAIPAsocil aprptja amatu, profesijas kods 3412 01(darba vieta – Jelgavas novada daudzfunkcionlais socilo pakalpojumu centrs “LAIPA”, Draudzbas iel 3, Kalnciem, Kalnciema pagast, Jelgavas novad)Galvenie amata pienkumi:izvrtt klientu socils vajadzbas;identifict klientu pašaprpes spjas;izstrdt klientu individulo socils aprpes programmu, socils aprpes plnus, pastaigu grafikus, koordint aprptju darbu;veicint klientu socilo aktivitti, veicint socilo prasmju apguvi;veikt klientu pavadoa un/vai starpnieka funkcijas. Prasbas pretendentiem:socil aprptja izgltba;vlama iepriekšja pieredze ldzg darb;valsts valodas prasme (vidjais lmenis);prasme strdt komand;labas komunikcija...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrs aicina darb uz nenoteiktu laiku  APKOPJU (0.5 likme)Prasbas amata pretendentiem/-m: - derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia; - nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem;Darbs, darba dienu vakaros no plkst.16.00.Pieteikties stot CV uz e-pastu:  Tlrunis: 63061925; 28710735; 63061940...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Kalnciems” izsludina konkursu uz vakantoSOCIL REHABILITTJA amatu (nepilns darba laiks 12 stundas ned; darba vieta: Lielupes iel 27, Kalnciem, Kalnciema pagast, Jelgavas novad, LV-3016)Galvenie amata pienkumi:klientu socils rehabilitcijas plnu sastdšana, atbilstoši identifictajm problmm;klienta socilo prasmju uzlabošana un jaunu prasmju attstbas veicinšana;izgltojošu, kultras un sporta paskumu organizšana, veicinot klienta ldzdalbu tajos;klientu socils aktivittes sekmšana, paldzot saglabt aktvu dzvesveidu.Prasbas pretendentiem:izgltba: pirm lmea augstk izgltba socilaj rehabilitcij vai augstk izgltba cit socilaj jom;vlama pieredze socilaj darb;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;spja operatvi un konstruktvi pieemt lmumus un izrdt in...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Eleja” izsludina konkursu uz vakantopsihologa amatu, profesijas kods 2634 01,(darba vieta: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads)Galvenie amata pienkumi:darbs ar brniem, jauniešiem un viu imenm, un iestdes personlu;klientu psiholoisks izptes un to rezulttu apstrdes un interpretcijas  veikšana;veikt psiholoisko konsultšanu;veikt riska un vajadzbu izvrtšanu brniem, piedalties individulo plnu sastdšan, stenošan, novrtšan un nepieciešambas gadjum korekcijas plna organizšana;grupu vadšana brniem, iestdes personlam;konfliktu  risinšana un brnu psihoemocionl stvoka stabilizšana.Prasbas pretendentiem:izgltba: augstk izgltba psiholoij un psihologa kvalifikcija;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;spja operatvi u...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ogres novada pašvaldba (Re.Nr.90000024455) atkrtoti aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Ogres novada britiesas loceka amatu(1 amata vieta ar darba vietu Madlien, Madlienas pagasts, Ogres novads)Prasbas pretendentiem:Par britiesas locekli var ievlt personu:kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;kura sasniegusi 30 gadu vecumu;kurai ir otr lmea augstk akadmisk izgltba pedagoijas, psiholoijas, medicnas vai tiesbu zintn vai zintnes nozarei atbilstoša otr lmea profesionl augstk (pedagoga, psihologa, jurista, socil darbinieka, rsta) izgltba;kura prot valsts valodu augstkaj lmen;kurai ir nevainojama reputcija;neattiecas Britiesu likuma 11.pant nordtie ievlšanas aizliegumi.Galvenie amata pienkumi:sniegt paldzbu brnam vai aizgdnb esošai personai, kura pc paldzbas vrsusies brities...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ogres novada pašvaldba (re.Nr.90000024455) izsludina konkursu uz vakanto Ogres novada pašvaldbas centrls administrcijas “Ogres novada pašvaldba” Kancelejas arhvista amatu Prasbas pretendentiem:akadmisk augstk izgltba vai otr lmea profesionl augstk izgltba humanitrajs zintns (vlama arhvista kvalifikcija);vismaz divi gadi praktisk darba pieredze arhva darb un valsts prvald vai pašvaldbas iestds;arhvu darba organizcijas jomas przinšana;prasme strdt ar datoru lietotja lmen un informcijas sistmm (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, elektronisks tabulas, elektronisks dokumentu prvaldbas sistmas);valsts valodas prasmes augstkaj lmen („C” lmea 2. pakpe) un vlamas vienas svešvalodas zinšanas („B” lmenis);labas komunikcijas, plnošanas un organizšanas spjas, vlme mcties un pielietot iegts zinša...

 • Company EIROPAS DZELZCELA LINIJAS, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Eiropas dzelzcea lnijas”izsludina konkursu uz projekta vadtja amatu (uz noteiktu laiku)SIA “Eiropas dzelzcea lnijas”  (reistrcijas Nr.LV 40103836785) ir valsts kapitlsabiedrba, kuras dibinšanas mris ir Rail Baltica publisks lietošanas dzelzcea infrastruktras izbves projekta stenošana Latvij. SIA “Eiropas dzelzcea lnijas” projekta realizšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadbas departamenta (turpmk – departaments) projekta vadtja amatu (uz noteiktu laiku).Galvenie amata pienkumi:bvniecbu saska ar Sabiedrbas reglament, departamenta reglament, iekšjos normatvajos aktos un finansšanas lgum noteiktajiem nosacjumiem; ·         plnot un aktualizt projekta darbbas un projekta darbbu stenošanas termius;...

 • Company VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts robesardzes koleda (VRK), re.Nr.90000014387, aicina pieteikties pretendentus darbam     Valsts robesardzes koledas (VRK) Bruojuma un ineniertehnisko ldzeku dienesta ku ekspluatcijas nodaas specilista (3. saime „Apsaimniekošana”, IIA lmenis) amat.Galvenie amata pienkumi: 1. Kvalitatvi nodrošint Valsts robesardzes koledas esošo sanitrtehnisko iekrtu un sistmu, mbeu, mcbu klašu aprkojumu apkalpošanu un remontšanu: - katru dienu prbaudt Valsts robesardzes koledas objektos esošo sanitrtehnisko  iekrtu un sistmu tehnisko stvokli; - sastdt un pakautbas krtb iesniegt pieprasjumus sanitrtehnisko iekrtu un aprkojuma uzturšanas, remonta nodrošinšanai nepieciešamo materilu iegdei; - izgatavot remontt mcbu un uzskaites ldzekus; ...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS LOGISTIKAS UN IEPIRKUMU CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts aizsardzbas loistikas un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz ierda amata vietunodaas vadtjs/aNoliktavu prvaldbas departamenta Centrlo noliktavu noda(vakance uz nenoteiktu laiku)Visprjie darba pienkumi: •    Vadt, taj skait plnot, organizt, koordint un pilnveidot Nodaas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolt to izpildi;•    Plnot materiltehnisko ldzeku krjumus noliktav un koordint loistikas procesus starp noliktavm;•    Organizt un nodrošint iekšjo un rjo normatvo aktu projektu izstrdi atbilstoši Nodaas kompetencei;•    Analizt situciju Nodaas darbbas jom, identifict jautjumus, kuriem nepieciešams pievrst papildu uzmanbu normatvo aktu ieviešanas proces;•    Pc augstk stvošu vadtju pieprasjuma sniegt prskatus par Nodaas darbu;•    Sagatavot informciju tlkai pretenziju izteikšanai gad...

 • Company RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pilstas pašvaldbas (re. Nr. 90011524360) iestdeRgas domes Pilstas attstbas departamentsaicina pieteikties Komunikcijas nodaasvakancei uz noteiktu laikustratisks komunikcijas galvenais (-) projektu vadtjs (-a)Galvenie darba pienkumi:stratiski plnot un ieviest departamenta iekšjs un rjs komunikcijas, k ar sabiedrbas iesaistes aktivittes;sniegt atbalstu departamenta vadbai, struktrvienbm iekšjs, rjs komunikcijas un sabiedrbas iesaistes jautjumos;sagatavot departamenta oficilo informciju, preses relzes, viedokrakstus un nodrošint departamenta oficils informcijas izplatšanu, izmantojot dadus informcijas kanlus, t.sk. socilos tklus un citas msdiengas platformas;apzint mediju prstvju pieprasjumu pc konkrtas informcijas, organizt ts savlaicgu sniegšanu un sagatavot atbildes uz mediju un iedzv...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Galvens krtbas policijas prvaldes Satiksmes drošbas prvaldes Administratvo strdu nodaasveckais specilistsProfesijas kods – 2611 01Visprjie darba pienkumi:-    veikt fizisko personu, valsts un pašvaldbas iestu, organizciju un uzmumu sdzbu un iesniegumu izskatšanu par izdartajiem administratvajiem prkpumiem ceu satiksm, tai skait – par prkpumiem, kas fiksti ar tehniskiem ldzekiem (fotoradariem), un sagatavot lmumu un atbilu projektus; normatvajos aktos noteikt krtb iegt informciju, kura tieši nepieciešama lietas izlemšanai, no procesa dalbniekiem, citm institcijm, informcijas sistmm un izmanto to tikai darba vajadzbm; sagatavot fiziskajm personm un institcijm to pieprasto informciju, nodrošinot ierobeotas pieejambas informcijas neizpaušanu un fizisko personu datu aizsardzbu;...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes *** iecirka Kriminlpolicijas nodaas inspektors (operatvaj darb) Profesijas kods – 3355 13Visprjie darba pienkumi:-    organiz un persongi atbild par operatvo stvokli apkalpojamaj teritorij un par smagu, seviši smagu un bstamu noziedzgu nodarjumu prtraukšanu, novršanu un atklšanu; -    veic pirmstiesas izmeklšanu kriminlliets, kas piekritgas kriminlpolicijai, k ar pc nordjuma piedals citu kategoriju kriminllietu pirmstiesas izmeklšan; -    veic personu meklšanu, kuras izvairs no pirmstiesas izmeklšanas vai brvbas atemšanas soda izciešanas;-    organiz un veic darbu, lai nodrošintu kaitjuma atldzbu, kas radts noziedzga nodarjuma rezultt;-    veic atkltus un slepenus paskumus, lai prtrauktu, atkltu un novrstu noziedzgus nodarjumus.Amata pildšanai nepieci...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Krtbas policijas prvaldes Patrupolicijas prvaldesPatrupolicijas bataljona krtbnieksProfesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:-    veikt paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan, k ar likumprkpju aizturšan;-    savas kompetences ietvaros veikt administratvo lietvedbu;-    svtku, masu paskumu, rvalstu delegciju sagaidšanas, pavadšanas un eskortšanas laik piedalties šo paskumu nodrošinšan, nepieciešambas gadjum veikt satiksmes ierobeošanu;-    meklt, vajt, aizturt meklšan esošs un bruotas personas, transportldzekus un mantas;-    piedalties personu konvojšan uz tiesu.Prasbas pretendentiem:-    atbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un Ieslodzjuma vietu prvaldes amatpersonu ar specilajm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pan...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Krtbas policijas prvaldes Patrupolicijas prvaldesCeu policijas bataljona jaunkais inspektorsProfesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:-    veikt paskumus sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes drošbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan sabiedrisks viets, uz valsts un pašvaldbu autoceiem;-    operatvi reat uz sabiedrisks krtbas un ceu satiksmes prkpumiem, personu un transportldzeku meklšanas paskumus;-    veikt sabiedrisks krtbas, ceu satiksmes noteikumu prkpumu, ceu satiksmes negadjumu k ar citu materilu dokumentlu noformšanu;-    kontrolt ceu stvokli, satiksmes organizcijas tehnisko ldzeku esambu, to stvokli un atbilstbu normatvo aktu prasbm, konstatjot jebkdus trkumus satiksmes organizcij, vai ceu brauktuves neapmierinošu stvokli, kas apdraud sat...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes *** iecirka Krtbas policijas nodaas inspektors (iecirka inspektora jom)Profesijas kods – 3355 13Visprjie darba pienkumi:-    apkalpot attiecg novada administratvo teritoriju, kur prstvt valsts varu, veicot paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan un atklšan;-    detalizti izzint savu apkalpojamo teritoriju, veicot ts pastvgu apgaitu, apkopot nepieciešamo informciju, ar kuras paldzbu iespjams novrst un atklt likumprkpumus, k ar sniegt atbalstu citm tiesbsargjošm institcijm c ar noziedzbu un citiem likumprkpumiem;-    veikt paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan;-    veikt visprjo un individulo preventvo darbu;-    noteiktaj un izziotaj krtb, laik un viet veikt apmekltju pieemšanu; pieemt un dokumentt personu iesniegumus, sdzbas un...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes **** iecirka Krtbas policijas nodaas krtbnieks (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- veic aizturto, aizdoms turto, apcietinto un notiesto personu konvojšanu; - atbilstoši savai kompetencei veic lietvedbu administratvo prkpumu liets;- veic specilus uzdevumus un paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan iecirka apkalpojamaj teritorij, ks ar likumprkpumu novršan un atklšan.- atbilstoši kompetencei, strd ar informcijas sistmm. Nodrošina personu, dokumentu un transportldzeku prbaudi informcijas sistms....

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes **** iecirka Krtbas policijas nodaas jaunkais inspektors (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- izdara aizturto un iecirka operatvs vadbas telps nogdto personu prmeklšanu un persongo mantu apskati un nepieciešams dokumentcijas noformšanu, veic šo personu pastvgu kontroli un apsardzi;- ievieto un atbrvo no Iecirka pagaidu turšanas vietas aizturts personas. Konvoj un apsarg aizturts, aizdoms turts un apcietints personas;- veic attiecgo informcijas ievadi Integrts iekšlietu informcijas sistms un cit...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes ****  iecirka Krtbas policijas nodaas  jaunkais inspektors (operatvs vadbas jom) Profesijas kods – 3355 29Galvenie amata pienkumi:- pieem informciju par iecirka apkalpojamaj teritorij izdartiem noziedzgiem nodarjumiem un citiem likumprkpumiem, par personm, kas tos izdarjušas, k ar par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrbas vai valsts drošbu;- izdara aizturto un iecirka operatvs vadbas telps nogdto personu prmeklšanu un persongo mantu apskati un nepieciešams dokumentcijas noformšanu, veic šo personu pastvgu kontroli un apsardzi;- ievieto un atbrvo no Iecirka pagaidu turšanas vietas aizturts personas. Konvoj un apsarg aizturts, aizdoms turts un apcietints personas;- veic attiecgo informcijas ievadi Integrts iekšlietu informcijas sistms un cit...

 • Company VALSTS POLICIJA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas Rgas reiona prvaldes Krtbas policijas prvaldes Patrupolicijas prvaldesPatrupolicijas bataljona krtbnieksProfesijas kods – 3355 35Galvenie amata pienkumi:-   veikt paskumus sabiedrisks krtbas nodrošinšan, likumprkpumu novršan, k ar likumprkpju aizturšan;- savas kompetences ietvaros veikt administratvo lietvedbu;- svtku, masu paskumu, rvalstu delegciju sagaidšanas, pavadšanas un eskortšanas laik piedalties šo paskumu nodrošinšan, nepieciešambas gadjum veikt satiksmes ierobeošanu;-     meklt, vajt, aizturt meklšan esošs un bruotas personas, transportldzekus un mantas;...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzZemgales reionGalvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;-            veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;-            ...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzLatgales reionGalvenie amata pienkumi: -            organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;-            plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-            sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;-            veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;-            ...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzJaunsardzes centra Plnošanas un organizcijas departamenta Nodrošinjuma nodaas amatuuz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: -      Plnot, vadt, organizt un kontrolt nodaas darbu, ievrojot spk esošos Latvijas republikas normatvos aktus;-      Noteikt nodaas darbinieku pienkumu sadali, sagatavojot darbinieku amatu aprakstus;-      Plnot un organizt centra materili tehnisko ldzeku (turpmk – MTL) iegdi;-      Koordint Centra publisk iepirkumu komisijas darbu;-      ...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uzJaunsardzes centra Finanšu un grmatvedbas nodaas MTL grmatvea amatu uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: -    Sagatavo gada un ceturkša statistikas prskatu amata kompetences ietvaros;-    Sagatavot pievienots vrtbas nodaa (PVN) atskaiti un iesniegt Valsts iemuma dienesta noteiktajos termios;-    izrakstt Centra darbiniekiem rinus;-    Veikt Centra pamatldzeku uzskaiti;-    Organizt pamatldzeku elektronisko inventarizciju;-    Veikt centra darbinieku pardsaistbu uzskaiti;-    Sniegt konsultcijas Centra darbiniekiem par pamatldzeku uzskaiti;-    Prbaudt un kontrolt avansa norinu personu uzskaiti un komandjumu apriti;-    Reizi ceturksn prbaudt atalgojuma norinus ar darbiniekiem un norinus par nodokiem ar budeta iestdm;-    Sakrtot grmatv...

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darbvisprjs pamatizgltbas skolotju (vstures skolotju). DARBA SLODZE: 0,33 amata vienbas (10 darba stundas ned). PIENKUMI:  veikt vstures skolotja darba pienkumus pamatizgltbas posm (6.-9.klase); NEPIECIEŠAM IZGLTBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu. DARBA VIETA: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems.Pieteikties:CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads, LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledas Kadetu nodaas veckais inspektors (profesiju klasifikatora kods –335505)Darba laiks: uz nenoteiktu laiku Galvenie pienkumi:- veikt Kadetu nodaas (turpmk – nodaa) amatpersonu dienesta pienkumu izpildes laika uzskaiti un t ievrošanas kontroli, nodaas lietvedb esošo dokumentu apriti, nodrošint lietvedbas noteikumu ievrošanu;- veikt nodaas kadetu praktisko nodarbbu vadšanu profesionls tikas, dienesta disciplnas jautjumos, sagatavot zvresta došanai, rcbai rkrtas situcijs, atbilstoši tiesbu aktiem, veikt nodaas amatpersonu instruktas un kontroli Valsts policijas koledas iekšjs krtbas noteikumu izpildes jautjumos, nodaas kadetu mcbu/studiju grupu vecko un vecko vietnieku darba kontroli;- veikt disciplnas prkpumu izmeklšanu saska ar Iekšlietu ministrijas sistmas un Ieslodzj...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledaaicina pievienoties savam kolektvam  vecko grmatvedi Finanšu vadbas noda (profesiju klasifikatora kods – 241101) (uz darba lguma pamata) – uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi:-    sagatavot maksjumu uzdevumus naudas ldzeku prskaitšanai un prbaudt pievienoto attaisnojuma dokumentu noformjuma atbilstbu spk esošajai likumdošanai. Katram maksjumam ievadt Valsts kases pieširto references numuru, grmatot maksjumu uzdevumu, izdrukt un pievienot attaisnojošajiem dokumentiem;-    pamatojoties uz Valsts kases prskatu vai izrakstu katru dienu ievadt ienkošo maksjuma uzdevumu, emot vr iemumu, kas nepiedals debitoru norinos, iemumu, kas piedals debitoru norinos un iemumu, kas piedals kreditoru norinos. Prbaudt ienkošo dokumentu atbilstbu normatvo aktu prasbm; ...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledaaicina pievienoties savam kolektvam grmatvedi Finanšu vadbas noda (profesiju klasifikatora kods – 331310)(uz darba lguma pamata) – uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi:-    veikt darba samaksas aprinu, mnešalgas, piemaksas, prmiju, pabalstu, kompensciju u.c. (naudas un vrtgo balvu) Valsts policijas koledas personlsastvam, kadetiem;-    nodrošint darba samaksas uzskaiti:-    samaksas veidiem (mnešalga, piemaksas, prmijas, naudas balvas, pabalsti, kompenscijas u.c.);-    darbinieku kategorijm (izmaksu posteiem – amatpersonas ar specilajm dienesta pakpm, intelektul darba darbinieki, fizisk darba darbinieki, fizisks personas uz tiesisks attiecbas reguljošu dokumentu pamata, pedagogi u.c.);-    finansšanas avotiem (dotcija no visprjiem iemumiem, pašu iemumi u.c.);- ...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledaLEKTORS (uz darba lguma pamata Policijas tiesbu katedr) 1 amata vieta uz 0.5 slodziDarbavieta: RgaDarba laiks: uz noteiktu (ievlšanas) laiku Docjamie kursi: -    pirm lmea profesionls augstks izgltbas programm “Policijas darbs” studiju kursu “Šaušanas nepieciešambas izvrtšanas stratija”, “Profesionls darbbas taktika”, “Policijas norkojumi un reašana” pilna laika kltienes kadetiem un nepilna laika nekltienes studjošajiem; -    arodizgltbas programm “Policijas darbs” un profesionls izgltbas programm “Policijas darba pamati” - profesionlo kompetenu modui “Sabiedrisks krtbas nodrošinšana”, “Satiksmes uzraudzba”;-    pieaugušo neformls izgltbas programms - “Valsts policijas darbinieka rcba publisko paskumu laik”, “Šaušanas instruktors”, “Transportldzeka apturšana un pe...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts policijas koledaLEKTORS (ar specilo dienesta pakpi Policijas tiesbu katedr)1 amata vieta  Rgauz noteiktu (ievlšanas) laiku    Docjamie studiju kursi un profesionlo kompetenu moduos: -    pirm lmea profesionls augstks izgltbas programm “Policijas darbs” studiju kursi “Šaušanas nepieciešambas izvrtšanas stratija”, “Šaušanas mcba”, “Policijas norkojumi un reašana”, “Profesionls darbbas taktika”;-    arodizgltbas programm „Policijas darbs” profesionlo kompetenu modui “Sabiedrisks krtbas nodrošinšana”, “Šaujamieroa un specilo ldzeku lietošana”;-    pieaugušo neformls izgltbas programm mcbu priekšmets “Policijas inspektora dienests”, “Specializcija: “Krtbas policijas darbs””.Amata pienkumos ietilpst:-    nodrošint mcbu priekšmetu arodizgltbas programm “Policijas darbs”, studiju kursu pirm...

 • Company VALSTS POLICIJAS KOLEDZA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

   Valsts policijas koledaLEKTORS (uz darba lguma pamata Sporta katedr) 1 amata vietaDarba laiks: uz noteiktu (ievlšanas) laiku no 2021.gada 1.apraDarbavieta: RgaDocjamie studiju kursi un mcbu priekšmeti: -    arodizgltbas programm „Policijas darbs” mcbu priekšmets „Uzbrukuma atvairšanas un aizturšanas taktika”;-    profesionls pilnveides izgltbas programm „Policijas darba pamati” mcbu priekšmets „Specil fizisk sagatavošana”;-    pirm lmea profesionls augstks izgltbas programm „Policijas darbs” studiju kurss „Profesionl fizisk sagatavošana”;- pieaugušo neformls izgltbas programmu stenošana:•    „Aizturšanas, atbruošanas un aizsardzbas taktika policijas darb izmantojot steku”,•    „Transportldzeka apturšanas un personas aizturšanas taktika”,•    „Uzbrukuma atvairšanas un atbruošanas taktikas ...

 • Company ROYALCOFFEE, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA ROYALCOFFEE Re nr. 50203073301 Juridisk adrese: Lauku iela 1, Sigulda Kontaktpersona: Ruslans Poltoraks Kontakttlrunis: 29994650 E-pasts: Amata nosaukums - ELEKTRISKO IEKRTU SPECILISTS Slodzes tips – 1 vesela slodze Pienkumu veikšanas adrese: Lauku iela 1, Sigulda Mnešalga – 750.00 Eur ss darba pienkumu apraksts: Klienta konsultcija, kafijas aparta diagnostika un t apkope/remontšana.  Ldz, kuram datumam aktula vakance (ne mazk k 1 mnesis no vakances ievietošanas dienas) - Ldz 15.03.2021...

 • Company DAIĻRADE KOKS, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Piedv darbu CEHA STRDNIEKAMDarba pienkumi:Apstrdto detau noemšana no kokapstrdes iekrtas un kraušana uz paletm.Prasbas: Precizitte, atbildbas sajtaIepriekšja pieredze nav obligtaDarba laiks:Darbs mais (no 6.00 ldz 14.45 un no 14.45 ldz 23.30)CV ar amata nordi iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8.oo ldz 17.oo vai stt uz e-pastu Tlrunis informcijai: 64281112 (Mra Jurda).Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Labiekrtošanas strdnieksSIA Bulduru “Drzkopbas vidusskola” izsludina konkursu uz Bulduru Drzkopbas vidusskolas labiekrtošanas strdnieka amata vietu (uz nenoteiktu laiku) uz pilnu slodzi (550 EUR)Prasbas pretendentiem:  Pretendentam ir tiesbas strdt izgltbas iestd atbilstoši Izgltbas likum un Brnu tiesbu aizsardzbas likum noteiktajam; prasme lietot drza tehniku zinšanas un prasmes apstdjumu veidošanas un kopšanas darbos labas komunikciju, sadarbbas un  saskarsmes kultra. Dokumentus: CV, izgltbu un kvalifikciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecbu (ja nepieciešams),  ldz 2021. gada 28.februrim (ieskaitot) var iesniegt: persongi darba laik- SIA “Bulduru Drzkopbas vidusskola” Viestura iela 6, Jrmala;stt elektroniski uz e-pastu  ar nordi „SIA Buldur...

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Labiekrtošanas strdnieksSIA Bulduru “Drzkopbas vidusskola” izsludina konkursu uz Bulduru Drzkopbas vidusskolas labiekrtošanas strdnieka amata vietu (uz nenoteiktu laiku) uz pilnu slodzi (500 EUR)Prasbas pretendentiem:  Pretendentam ir tiesbas strdt izgltbas iestd atbilstoši Izgltbas likum un Brnu tiesbu aizsardzbas likum noteiktajam; Vidj profesionl izgltba; valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm; prasme lietot drza tehniku (pašgjja paujmašnu, motorzi, drza frzi, trimmeri u.c.) zinšanas traktoragregtu un iekrtu ekspluatcij, kontroles un apkopes noteikumos; zinšanas un prasmes apstdjumu veidošanas un kopšanas darbos labas komunikciju, sadarbbas un  saskarsmes kultra. Dokumentus: CV, izgltbu un kvalifikciju apliecinošu dokumentu kop...

 • Company Media Solutions, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.    JAUNKAIS DARJUMU OPERCIJU ANALTIISPienkumi:Veikt finanšu un citu darjumu analzi un novrtjumu;Vkt un analizt statistikas datus, un izdart secinjumus pamatojot ticambas robeas;Aprint varbtbu/ risku skaitlisks vrtbas un matemtisks novirzes;Finanšu prskatu sistmu/rku/procesu izmantošana;Optimizt darjumu operciju struktru;Citi ar amata kompetenci saistti pienkumi saska ar darba devju. Prasbas:Augstk izgltba uzmjdarbbas, ekonomikas vai finanšu jom;Spja orientties finanšu aprinos;Teicamas da...

 • Company DABAS AIZSARDZIBAS PARVALDE in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Dabas aizsardzbas prvalde izsludina konkursu uzFinanšu un projektu prvaldbas nodaas vadtja(-as) ierda amata vietuuz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)Galvenie amata pienkumi: nodrošint gadskrtj budeta  pieprasjuma sagatavošanu par Dabas aizsardzbas prvaldei (turpmk – Prvalde)  pieširts dotcijas no visprjiem iemumiem sadaljumu pa ceturkšiem (skotnj prognoze) apstiprint ikgadj budeta apropricijas ietvaros; veikt savlaicgu pamatbudeta programmu, apakšprogrammu un paskumu resursu (iemumu) un plnoto izdevumu finansšanas plnu precizšanu atbilstoši normatvajos aktos noteiktajam budeta plnošanas procesam ministrij un nodrošint aktulo finansšanas plnu ievadi budeta plnošanas sistm „MicroStrategy”valsts „eTmes” sistm;sagatavot valsts budeta programmu, apakšprogrammu un paskum...

 • Company DABAS AIZSARDZIBAS PARVALDE in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Dabas aizsardzbas prvalde izsludina konkursu uz sistmanaltia (-es) amata vietu Dabas aizsardzbas departamenta Dabas datu noda uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)Galvenie amata pienkumi:·   ·stenot Dabas datu prvaldbas sistmas „Ozols” (turpmk – IS) datu apstrdes un attstbas plnošana; Paplašint un attstt IS un ar to saistts informcijas sistmas, uzlabot to darbu;Atbildt par funkcionlo risinjumu, radot, pieemot un stenojot IS testšanas plnus;Sadarboties ar informcijas tehnoloiju lietotjiem, formult nepieciešamo dokumentu prasbas un prvaldbu, organizt un ieviest IS darbbas un prvaldbas principusPrasbas pretendentiem:Akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba datorzintns/ IT jom vai cit jom, kas papildint...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb Aprptjufilil “Iecava” -  uz noteiktu laikuMs piedvjam:-    socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam.-    algu (bruto) EUR 500 – EUR 608 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66).-    10% piemaksa par pašu risku, -    darba pieredzi valsts prvald. -    labus darba apstkus. -    draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus. -    veselbas apdrošinšanu pc 6 nostrdtiem mnešiem.Btiskkie amata pienkumi: -    Veikt klientu aprpi atbilstoši klientu funkcionlajam stvoklim; -    Atbildt par klientu drošbu un sekot, lai klienti ievrotu iekšjs krtbas noteikumus; -    Nodrošint trbu un krtbu klientu dzvojams telps, koplietošanas telps, veicot mitro uzkopšanu ne retk k vienu reizi dien; -    Labas komunikcijas un sadarbbas p...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB Global Services (re.nr. 40003816496) aicina darb Informcijas sistmu testtju (251905).Amata pienkumi:- veikt sistmu testšanu esošiem un jauniem risinjumiem;- izptes, kas saistta ar testšanas procesu uzlabošanu, veikšana;Amata prasbas:- izcilas angu valodas zinšanas (darba valoda - angu);- Java un SQL zinšanas;- spcgas analtisks iemaas un pieredze darb ar lielu datu apjomu;- zinšanas par regresijas testšanu un vismaz 2 gadu pieredze testu automatizšan;- atvrta un uz komunikciju vrsta personba.Ms piedvjam:- darbu starptautisk uzmum;- interesantus un izaicinošus darba uzdevumus;...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB Global Services (re.nr. 40003816496) aicina darb Programmtju (2512 05).Amata pienkumi:- strdt pie IT sistmu izstrdes bankas vajadzbm;- strdt pie regulatvajiem un risku novrtšanas projektiem. Amata prasbas:- vismaz 2 gadu pieredze ldzg amat;- programmšanas valodas zinšanas: T-SQL, C# un Phyton;- zinšanas par MSSQL datubzm;- pieredze darb pec Scrum/Agile metodoloijas;- zinšanas par TFS versijkontroles sistmu;Ms piedvjam:- darbu starptautisk uzmum;- interesantus un izaicinošus darba uzdevumus;- karjeras izaugsmes iespjas;Piedvtais atalgojums ir no 1350 EUR ldz 3900 EUR pirms nodoku nomaksas atkarb no kandidta* darba pieredzes un zinšanm.*Kandidtam jatbilst Kredtiestu likuma 34.5 pan...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB Global Services (re.nr. 40003816496) aicina darb Projektu vadtju / Direktoru (2422 01).Amata pienkumi:- ar klientu apkalpošanu saistto procesu uzlabošana;- izptes, kas saistta ar komandas darba kvalitti, veikšana;- sazia ar koliem, starptautisko procesu ekspertiem, vadbas komandu un iesaisttaj pusm, lai nodrošintu plnoto uzlabojumu ieviešanu.Amata prasbas:- izcilas angu valodas zinšanas (darba valoda - angu)- padziintas zinšanas par norinu apstrdes procesu;- spcgas analtisks iemaas un pieredze darb ar lielu datu apjomu;- spja strdt augstas spriedzes apstkos un prasme prioritizt darba uzdevumus;- atvrta un uz komunikciju vrsta personba ar labm tklošanas (networking) iemam;Ms piedvjam:- darbu starptautisk uzmum;- interesantus un izaicinošus darba uzdevumus;...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Locitech Production ir metlapstrdes uzmums Jelgav, kas jau vairk k 10 gadus nodarbojas ar augstas kvalittes interjera dizaina priekšmetu un mbeu raošanu un visu produkciju eksport uz Skandinvijas valstm.Šobrd uzmums aicina savai komandai pievienotiesMBEU MONTIERIGalvenie darba pienkumi:Iebvjamo mbeu montšana, komplektšanaDarbs ar rasjumiemNoliktavas darbiAmata prasbas kandidtiem: Augsta atbildbas sajta pret veicamo darbu Aprba, izturba un precizitte Iepriekšja darba pieredze galdniecb...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RIGAS FILIALE, AK in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SEB Global Services (re.nr. 40003816496) aicina darb Nodaas vadtju (angliski Team Manager) (profesijas kods 1346 03).Amata pienkumi:- augstas klases pakalpojumu nodrošinšana msu klientiem;- komandas dalbnieku esošo zinšanu un prasmju attstšana, darbinieku motivšana;- vadt, plnot, attstt sniegto pakalpojumu kvalitti, sekojot biznesa prasbm;- iesaistšans dadu attstbas projektu realizcij.Amata prasbas:- izcilas angu valodas zinšanas (darba valoda - angu);- pieredze komandas darba vadšan un organizšan;- zinšanas par finanšu un banku nozari, ts sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem;- spja uzemties atbildbu un risint dadas ar komandu un/vai ts prvaldtajiem procesiem saisttas situcijas;- atvrta un uz komunikciju vrsta personba ar labm tklošanas (networking) iemam;Ms piedvjam:- darbu starptautis...

 • Company Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veselbas un socils aprpes centrs-Sloka, SIAaicina darb - Socilais aprptjsAmata mris:Ilgstošs un slaicgs socils aprpes un socils rehabilitcijas pakalpojuma klientiem nodrošint izvirzto mru un uzdevumu stenošanai nepieciešamos nosacjumus socils aprpes jom un sniegt nepieciešamo atbalstu socil pakalpojuma saemšanas laik.Darba pienkumi:- Noteikt klienta socils aprpes veidus, socilo aprpes lmeni, pašaprpes spju lmeni, skotnjs funkcionls spjas;- Kop ar klientu noteikt socils aprpes mrus;- kop ar klientu noteikt socils aprpes mrus, respektjot klientu intereses un vajadzbas;- noteikt klienta socilaj aprp iesaistts  un iesaistms personas;- veikt socils aprpes procesa dokumentšanu atbilstoši stenotajm darbbm;- regulri sekot ldz klienta pašaprpes spju dinamikai un pilnveidot socilo aprpes plnu atbils...

 • Company Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

   PSIA Veselbas un socils aprpes centrs – Sloka aicina darb Aprptju  Galvenie amata pienkumi: Augst profesionl lmen veikt aprptja darba pienkumus klienta aprp. Prasbas pretendentam: Vlama aprptja profesionls kvalifikcijas apliecba vai msu palga kvalifikcija; Obligtas valsts valodas zinšanas; Precizitte darba pienkumu pildšan; Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas; Augsta atbildbas sajta, spja strdt pastvgi un komand; Spja strdt paaugstints intensittes apstkos.Piedvjam: Draudzgu kolektvu; Stabilu atalgojumu no 550 - 608 eiro (bruto); Socils garantijas; Veselbas apdrošinšanu. Pieteikuma vstuli un CV stt uz e- pastu 27886696...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs „Zemgale” aicina darb filil „Iecava”-interešu pulcia (Keramikas) audzintju (0,5 slodze)Ms piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;- darba pieredzi valsts prvald;- labus darba apstkus;- draudzgus, atsaucgus un profesionlus kolus;- atalgojumu no 250 EUR - 352,50 EUR (0,5 slodzei); 10% ikmneša piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu risku- veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Btiskkie amata pienkumi:- plnot un vadt pulcia nodarbbas;- motivt un iesaistt klientus pulcia nodarbbs;- rosint klientus izteikt sevi radošajos darbos un piedalties dads aktivitts;...

 • Company LATVIJAS GEOTELPISKAS INFORMACIJAS AGENTURA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Latvijas eotelpisks informcijas aentra (re.Nr. 90002065000)  konkursa krtb aicina darb:vecko eodzijas inenierieodzijas departamenta eodzisko mrjumu noda(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:- plnot, projektt un vadt dadus eodziskos darbus koordintu noteikšanas jom;- koordint nodaas prskatu par koordintu noteikšanas eodzisko darbu rezulttiem sagatavošanu, prbaudt to kvalitti;- apstrdt, izldzint un analizt koordintu noteikšanas mrjumu datus;- sagatavot priekšlikumus un izstrdt instrukcijas koordintu noteikšanas metodm un novrojumiem;- sagatavot atzinumus par iesniegto eodzisko darbu atbilstbu normatvajiem aktiem;- savas kompetences ietvaros veikt eodzisko darbu, tehnoloiju un lietots tehnikas atbilstbas ekspertzes.Prasbas pretendentiem/-m:-· augstk izgltba eodzij, eomtik, zemes iercb ...

 • Company LATVIJAS GEOTELPISKAS INFORMACIJAS AGENTURA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Latvijas eotelpisks informcijas aentra (re.Nr. 90002065000)  konkursa krtb aicina darb:ekspertu kartogrfijas jautjumos Finanšu un plnošanas noda(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:· sadarbb ar kartogrfijas nozares atbildgajiem darbiniekiem sagatavot priekšlikumus par kartogrfijas jomu ikgadjam aentras darba plnam;· normt kartogrfijas darbus, piedaloties kartogrfijas darbu procesos;· analizt kartogrfijas nozarei nepieciešamo finansjumu pieprasjumu krtjam gadam un vidjam termiam un sagatavot priekšlikumus par kartogrfijas darbu izpildei nepieciešamo finansjumu;· analizt darbinieku resursu izmantošanu atbilstoši darba veida tmm, sagatavot priekšlikumus cilvku resursu patriam pa kartogrfisko darbu veidiem;· analizt aentras darbbas plna izpildi attiecb uz kartogrfijas jomu.Prasbas pret...

 • Company LATVIJAS GEOTELPISKAS INFORMACIJAS AGENTURA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Latvijas eotelpisks informcijas aentra (re.Nr. 90002065000)  konkursa krtb aicina darb:vecko eodzijas inenierieodzijas departamenta eodzisko datu kontroles noda(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:kontrolt un prbaudt nivelšanas un gravimetrisko mrjumu adarbu izpildes atbilsbu noteikumiem un aprinu pareizbu;organizt un kontrolt Valsts eodzisk tkla (VT) sakrtošanas darbu sniegts informcijas prbaudi, apkopošanu un lauka darbu kontroli;organizt un kontrolt uzdevumu sagatavošanu VT punktu apsekošanas darbiemsagatavot priekšlikumus un izstrdt instrukcijas un nordjumus par nivelšanas un gravimetrisko novrojumu un darbu kontroli;nepieciešambas gadjum piedalties eodzijas lauka darbos.Prasbas pretendentiem/-m:augstk izgltba eodzij, e...

 • Company LATVIJAS GEOTELPISKAS INFORMACIJAS AGENTURA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Latvijas eotelpisks informcijas aentra (re.Nr. 90002065000)  konkursa krtb aicina darb:eodzistueodzijas departamenta eodzisko mrjumu noda(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:veikt standarta eodziskos darbus;apstrdt un krtot eodziskos datus;veikt valsts eodzisk tkla punktu ierkošanas un uzturšanas darbus.Prasbas pretendentiem/-m:augstk izgltba eodzij, eomtik, zemes iercb vai cit radniecg specialitt;przint specils eodzisko datu apstrdes programmas (TopoNet, Trimble Bussiness Center);przint pamatdarbbas ar standarta eodziskajiem instrumentiem (tahimetru, nivelieri);prasmes darb ar IS programmatru;...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Amata Edit filters