Jobmonitor. Search results for Amata

249 Jobs found

Used filters:
 • Amatax
Displaying 1-50 of 249 results.
 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto ierda amatu – Juridisk departamenta Iepirkumu un lgumu nodaas juriskonsults/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)Prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;akadmisk augstk vai otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintns;ne mazk k viena gada darba pieredze juridiskajos jautjumos pdjo triju gadu laik valsts prvald vai pašvaldbu institcijs (t.sk. pieredze lgumu slgšanas jom, publisko iepirkumu organizšan, administratvo aktu un normatvo aktu projektu sagatavošan);Latvijas Republik spk esošo normatvo aktu przinšana publisko iepirkumu jom un saistbu tiesbu jom;pieredze lgumu, administratvo aktu un normatvo aktu projektu sagatavošan;spja strdt ar liela apjoma informciju, sagatavojot dokumentu t.sk. adm...

 • Company ELEKTRONIKAS UN DATORZINATNU INSTITUTS in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts zintniskais institts „Elektronikas un datorzintu institts”Izsludina amata konkursu uz BIROJA ADMINISTRATORAamatuPrasbas pretendentiem/-m:  augstk izgltba (skot no 1.lmea augstks izgltbas); darba pieredze lietvedb (vlams valsts prvald); datorprasmes (biroja programmatras lmen); labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte; latviešu valodas un angu valodas zinšanas;izpratne dokumentu prvaldbas un arhva jom tiks uzskatta par priekšrocbu; darba pieredze projektu, tai skait Eiropas Savienbas struktrfondu administršan tiks uzskatta par priekšrocbu un pavrs iespju karjeras izaugsmei projektu vadbas jom.Darba apraksts: lietvedbas krtošana saska ar nomenklatru un lietvedbas prasbm; komunikcijas un informcijas aprit...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Latvijas Republikas Saeima, nodoku makstja kods 90000028300, izsludina atkltu konkursu uz vakanto amata vietu – Saeimas Administrcijas informcijas un komunikcijas tehnoloiju direktors/-e (vakance uz nenoteiktu laiku)Galvens prasbas pretendentiem /-m: -    Augstk izgltba (vlams maistra grds) informcijas tehnoloiju, datorzintu jom, regulra zinšanu papildinšana mintajs joms;-   Vlama iepriekšja darba pieredze publiskaj prvald;-    Vismaz triju gadu iepriekšja darba pieredze informcijas tehnoloiju jom;-   Vismaz triju gadu iepriekšja vadbas darba pieredze, prasme vadt kolektvu;-    Teicamas zinšanas par informcijas sistmu prvaldbu, uzturšanu, to drošbas nodrošinšanu, k ar e-prvaldes ieviešanu un attstšanu;-    Zinšanas par elektronisko dokumentu prvaldbas, valsts prvaldes pakalpojumu elektroni...

 • Company LATVIJAS INVESTICIJU UN ATTISTIBAS AGENTURA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Latvijas Investciju un attstbas aentra(LIAA, re.Nr.90001739473)izsludina konkursu uz Biznesa inkubatoru departamentaOgres biznesa inkubatoraVECK PROJEKTU VADTJA valsts amatpersonas amatu uz noteiktu laiku (darbinieka prombtn)LIAA sav komand aicina cilvku ar pieredzi darb ar uzmjiem un komunikcijas veidošan, lai nodrošintu Ogres biznesa inkubatora (turpmk - BI) veiksmgu darbbu un veicintu jaunu komersantu izveidi un attstbu Latvij.Galvenie amata pienkumi:-    stenot BI darbbas stratiju izvirzto mru sasniegšanai.-    Sniegt biznesa ideju autoriem un jaundibintiem komersantiem konsultcijas par pirmsinkubcijas un inkubcijas atbalsta saemšanas iespjm, k ar par citiem LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.-    Sniegt inkubcijas atbalstu komersantiem un veikt inkubcijas lgumu izpildes uzraudzbu un kontr...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietujuriskonsults/eCentralizts apgdes juridisk nodrošinjuma departamentCentralizto iepirkumu juridisk nodrošinjuma noda (darba vieta Rzeknes novads, Lznava)Visprjie darba pienkumi:•    darboties iepirkumu komisijs un pildt iepirkuma komisijas loceka pienkumus•    izstrdt iepirkumu lgumu projektus•    izvrtt iepirkumu procedru dokumentu kvalitti no juridisk viedoka un to atbilstbu normatvo aktu prasbm•    sniegt juridiskus atzinumus•    prstvt Centra intereses Iepirkumu uzraudzbas biroj, ties un cits institcijsPrasbas kandidtiem:•    augstk akadmisk vai otr lmea augstk profesionl juridisk izgltba •    vismaz viena gada pieredze juriskonsulta/jurista darb pdjo piecu gadu laik•    labas zinšanas un ...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuprvaldes referents/eCentralizto iepirkumu vadbas departamentIepirkumu noda(darba vieta Rzeknes novads, Lznava)Visprjie darba pienkumi: •    nodrošint iepirkumu procedru norisi un dokumentt iepirkumu gaitu atbilstoši normatvajiem un tiesbu aktiem (sagatavot publikcijas, ziojumus, nolikumus, uzaicinjumus, vstules, protokolus u.c. dokumentus)•    nodrošint informcijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saisttajs informcijas sistms•    pildt iepirkuma komisijas sekretra/loceka pienkumus (valsts amatpersona)•    piedalties iepirkuma procedras dokumentcijas izstrd, sniegt priekšlikumus attiecb uz iepirkuma dokumentcijas izstrdi un uzlabošanu•    sekot ldzi publisk iepirkuma attstbai un piemrošanas ...

 • Company VALSTS AIZSARDZIBAS MILITARO OBJEKTU UN IEPIRKUMU in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts aizsardzbas militro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuprvaldes veckais referents/eCentralizto iepirkumu vadbas departamentIepirkumu noda(darba vieta Rzeknes novads, Lznava)Visprjie darba pienkumi: •    nodrošint iepirkumu procedru norisi un dokumentt iepirkumu gaitu atbilstoši normatvajiem un tiesbu aktiem (sagatavot publikcijas, ziojumus, nolikumus, uzaicinjumus, vstules, protokolus u.c. dokumentus)•    nodrošint informcijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saisttajs informcijas sistms•    pildt iepirkuma komisijas priekšsdtja, komisijas loceka un komisijas sekretra pienkumus (valsts amatpersona)•    piedalties iepirkuma procedras dokumentcijas izstrd, sniegt priekšlikumus attiecb uz iepirkuma dokumentcijas izstrdi un uzlabošanu•    sekot ldz...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IEKSLIETU MINISTRIJA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz Finanšu vadbas departamenta Projektu kontroles nodaas veck eksperta (ierda) amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).Ms piedvjam:-    iegt lielisku pieredzi un iespju paplašint savas zinšanas iekšlietu jom-    mnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 44. amatu saimei, IIIB amatu lmenim un atbilstoši kvalifikcijai: 1.kategorija - 1287 euro, 2.kategorija - 1400 euro; 3.kategorija - 1550 euro-    papildatvainjumu un veselbas apdrošinšanu-    iespju paplašint savas zinšanas un profesionls iemaasTavos pienkumos bs nodrošint Eiropas Savienbas fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros apstiprinto projektu (atkarb no Tavas pieredzes un zinšanm): -    finanšu un ieviešanas kontroli -    prbaudes projektu stenošanas vietsun/ vai -    iepirkumu pirmsprbauu u...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vadtja vietnieks Anestezioloijas un reanimatoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    piedalties Klnikas struktrvienbu darbbas stratisk plnošan un organizšan;•    piedalties darba kvalittes kritriju izstrd, ieviest tos un uzraudzt to izpildi;•    uzkrt un analizt dadus darba kvalitatvos un kvantitatvos rdtjus, sniegt priekšlikumus vadbai par darbbas pilnveidi;•    analizt darba noslodzi, plnot nepieciešamos personla resursus;•    piedalties slimncas medicniskajos ptjumos, sniegt konsultcijas, noteikt diagnozes un rstšanas kursus, organizt un veikt rstniecbu;•    piedalties pacientu rstšanas kvalittes pilnveidošan, veicinot jaunu diagnostikas, rstšanas un rehabilitcijas metou ieviešanu praks.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea augstk medicnisk izgltba anestezioloij un reanimatoloij un Medicna...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Invazvs aritmoloijas blokGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu reistr;• vlams irurisks aprpes vai operciju msas sertifikts;• vlama iepriekšja pieredze msu darb ambulatoraj struktrvienb;• precizitte, iniciatva, augsta atbildbas sajta;• spja analtiski domt un pieemt lmumus, strdt komand neatliekams situcijs;• spja strdt paaugstintas slodzes un stresa apstkos.• obligta...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ANESTZIJAS, INTENSVS UN NEATLIEKAMS APRPES MEDICNAS MSA ( 39.Sirds irurijas anestezioloijas un intensvs terapijas noda un Intensvs terapijas un reanimcijas noda)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo rdtju novrošanu un dokumentšanu. Veikt pacientu aprpi, sagatavošanu aktajm opercijm un iruriskm manipulcijm. Veikt izguljumu profilaktiskos paskumus, nodrošint medikamentu ievadi atbilstoši dokumentcijai. Sniegt neatliekamo paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama pieredze anestzijas, intensvs un neatliekams aprpes msas darb;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu, angu);•    teicamas saskarsmes spjas;•    spja strdt patstvgi un koman...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA vai RSTA PALGS NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRGalvenie amata pienkumi:• veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;• plnot un sniegt aprpi Neatliekams medicnas centra pacientiem;• veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;• nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;• veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;• veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;• nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;• nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:• 2.lmea medicnas msas augstk profesionl izgltba vai bakalaura grds mszinbs, vai profesionlais bakalaura grds veselbas aprp;• reistrcija rstniecbas personu (Medicnas msu vai Neatliekams medicnas rstu palg...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Operciju blok AGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu reistr;• vlams sertifikts nozar;• vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;• prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;• obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;• teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;• precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    0,5 slodzes dienas darbu (8:00-16:00) vai 24h maias deras;•    atbildgu, ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 4.Uroloijas nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu reistr;• vlams sertifikts nozar;• vlama iepriekšja pieredze msu darb iruriskaj struktrvienb;• precizitte, iniciatva, augsta atbildbas sajta;• spja analtiski domt un pieemt lmumus, strdt komand neatliekams situcijs;• spja strdt paaugstintas slodzes un stresa apstkos;• ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INTERN APRPES MSA (27.Visprjas kardioloijas noda)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un komand;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zin...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 15.Otorinolaringoloijas nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valod...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MSAS PALGS/SANITRS (39.SIRDS IRURIJAS ANESTEZIOLOIJAS UN INTENSVS TERAPIJAS NODA)Galvenie amata pienkumi:Veikt msas nozmts darbbas pacientu pamata vajadzbu nodrošinšanai. Veikt msas nozmts darbbas saistb ar pacienta iestšanos un izrakstšanos no stacionra. Veikt higinas procedras pacientiem. Veikt msas nordjumus, kas nodrošina nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru veikšanu nodaas pacientiem u.c.Prasbas pretendentiem:• vlama msas palga izgltba;• vlama reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlama pieredze msas palga darb;• obligtas valsts valodas zinšanas;• teicamas saskarsmes spjas;• laipna, atsaucga attieksme;• atbildbas sajta un precizitte.Piedvjam:• stabilu atalgojumu un socils garantijas;• atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;• profesionls izaugsmes iespjas.Atalgojums:• ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MSAS PALGS/SANITRS 11.ARITMOLOIJAS NODA (dienas darbs)Galvenie amata pienkumi:Veikt msas nozmts darbbas pacientu pamata vajadzbu nodrošinšanai. Veikt msas nozmts darbbas saistb ar pacienta iestšanos un izrakstšanos no stacionra. Veikt higinas procedras pacientiem. Veikt msas nordjumus, kas nodrošina nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru veikšanu nodaas pacientiem u.c.Prasbas pretendentiem:•    vlama msas palga izgltba;•    vlama reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlama pieredze msas palga vai sanitra darb;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    teicamas saskarsmes spjas;•    laipna, atsaucga attieksme;•    atbildbas sajta un precizitte.Piedvjam:•    dienas darbu (8:00-16:00);•    stabilu atalgojumu un socils garantijas;•    atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;• ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INTERN APRPES MSA (8.Nefroloijas noda)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlams interns aprpes msas sertifikts; • vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;• prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;• teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;• spja strdt patstvgi un komand;• obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zinšanas sarunvalodas ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPERCIJU MSA Operciju blok CGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    darba laiku: 8h (8:00-16:00) vai 12h (8:00-20:00) vai 24h (8:00-8:00) rem;•    atbild...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA LATVIJAS KARDIOLOIJAS CENTRA INVAZVS KARDIOLOIJAS DIENAS STACIONRGalvenie amata pienkumi:•    organizt un koordint ambulators pieemšanas procesu;•    medicnisks dokumentcijas plsmas organizšana un koordinšana;•    informcijas reistršana rsta biroj;•    sadarbb ar rstiem asistt ambulatoro manipulciju laik;•    analu rezulttu ekspress diagnostika;•    dalba ptjumos savas kompetences ietvaros.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    prasmes darboties ar 24 stundu asinsspiediena mrtju;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    labas datora prasmes (MS Office pro...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IRURISKS APRPES MEDICNAS MSA 16. IEGTO SIRDSKAIŠU IRURIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu, plnot un sniegt aprpi, dokumentt to atbilstoši slimnc noteiktajai krtbai. Sagatavot pacientu plnveida opercijm. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu, veikt nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi, k ar asistt irurgam dadu irurisko manipulciju izpild. Savas kompetences ietvaros, sadarboties ar pacienta rstšan un aprp iesaistto personlu. Nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    obligtas valsts valodas zinšanas. Vlamas krie...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MSA VAI RSTA PALGS POLIKLNIK (Analu nodošanas kabinet, august uz 0,6 slodzi, no septembra – pilna slodze)Galvenie amata pienkumi:·         Materila paemšana Covid-19 testam;·         kabineta darbbai nepieciešam aprkojuma aprites nodrošinšana (medicnas preu un dezinfekcijas ldzeku pastšana);·         higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbu nodrošinšana kabinet;·         ambulators dokumentcijas organizšana.Prasbas pretendentiem:...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Onkoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    plnot, sniegt un izvrtt aprpi onkoloiskiem pacientiem specifisks terapijas laik;•    onkoloiskiem pacientiem nodrošint preczu un drošu mijterapijas ievadi;•    ambulatoriem un stacionriem pacientiem nodrošint nozmto diagnostisko izmekljumu un rstniecisko procedru veikšanu;•    vajadzbas gadjum veikt neatliekams paldzbas nodrošinšanu pacientiem.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts interns vai onkoloijas msas specialitt;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zi...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Operciju blok D (irurijas klnik)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    darbu gan 8h, gan 24h ders;•    atbildgu, dinamisku un i...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 20. Neiroloijas noda (dienas darbs)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlams sertifikts nozar; • vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;• prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;• teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;• spja strdt patstvgi un komand;• obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zi...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Akts nieru un aknu aizstjterapijas dienestGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi stacionra pacientiem saistb ar akto nieru vai aknu aizstjterapiju, vai cita veida ekstrakorporlo asiu attršanas metodi. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Savlaicgi sagatavot ierces un aprkojumu darbam un apkopt tos pc veiktajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus. Skaidrot pacientiem rstšanas gaitu, medikamentu lietošanas nosacjumus u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlams sertifikts nozar; • vlama iepriekšja darb...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPERCIJU MSA VAI ANESTZIJAS, INTENSVS UN NEATLIEKAMS APRPES MSA ( 32. Invazvs un neatliekams kardioloijas nodaas Invazvs kardioloijas laboratorij)Galvenie amata pienkumi:Sagatavot darba vidi invazvo procedru veikšanai (materilus, aprkojumu, vienreiz lietojamos instrumentus). Sagatavot pacientus diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm, invazvm, aktm un plnveida procedrm. Poziciont pacientus uz operciju galda. Veikt pacientam rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi un asistt rstam invazvo procedru laik. Paldzt pielietot jaunks metodes invazvaj kardioloij (FFR, VH, OCT) , strdt ar angiogrfijas apartiem. Pc darba sakopt savu darba vietu. Veikt pacientu bru aprpi un prsiešanu.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reist...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Amata mris:   - saimniecbas preu un inventra sagde un noliktavas uzskaite.Prasbas pretendentam:   -  pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba;   -  labas zinšanas noliktavas uzskait;   - labas iemaas un prasmes darb ar datoru (resursu vadbas un    grmatvedbas programma HORIZON).Piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;- veselbas apdrošinšanu.Darba samaksa – bruto atalgojums no 576,00 EUR – 624,00 EUR atkarb no profesionls pieredzes, piemaksas atbilstoši amatam.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Stnieks (9613 01) Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas    Izgltbas lmenis:    Pamata vai vidj izgltbaPapildus prasbas:    Pieredze darb tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    435Alga ldz EUR:    450Darba rems:    Normlais darba laiks Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile “Pavnieki”CV ldz 2020.gada 30.septembrim, ar atzmi “stnieks” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes p...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:    Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    450Alga ldz EUR:    608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rg, LV-1082, VSAC “Rga” filile “Pavnieki”CV ldz 2020.gada 30.septembrim ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi...

 • Company Zemessardzes štābs in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Zemessardzes štbs izsludina konkursu:Sertificts rsts (profesijas kods 221103) 1 (viena) vieta (ar mnešalgu atbilstoši 9.mnešalgu grupai no 835 EUR ldz 1190 EUR pirms nodoku nomaksas, atkarb no profesionlas pieredzes ilguma, kas iegta pdjo piecu gadu laik).Galvenie amata pienkumi:-    przint un praktiskaj darb ievrot ar veselbas aprpes jomu reguljošos normatvos aktus; -    koordint medicnisk personla savstarpjo sadarbbu veselbas aprpes un medicnisk atbalsta organizatoriskajos jautjumos;-    plnot un organizt ZS 1.RBde zemessargu un zemessargu kandidtu medicnisko prbaudi;-    veikt nepieciešamo medicnisks dokumentcijas noformšanu ambulatorajiem slimniekiem, k ar citas medicnisks dokumentcijas aizpildšanu;-    veikt karavru izgltošanu par profilaktiskajiem paskumiem saslimšanu un traumu profi...

 • Company Zemessardzes štābs in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Iestde/struktrvienba Zemessardze (Zemessardzes 51.Kjnieku bataljons)Reistrcijas Nr. 90000040549Darba vieta Dobele, Lauku iela 15Darba lgums uz nenoteiktu laiku      Zemessardzes 51.Kjnieku bataljons izsludina konkursu uz materiltehnisko ldzeku uzskaites specilista (profesijas kods 3341 03 – veckais lietvedis) amatu Apgdes noda:(ar mnešalgu atbilstoši 8.mnešalgu grupai no 745 EUR ldz 1093 EUR pirms nodoku nomaksas, atkarb no profesionlas pieredzes ilguma, kas iegta pdjo piecu gadu laik)Galvenie amata pienkumi:Nodrošint vienbas materili tehnisko ldzeku un inventra uzskaiti, saemšanu, sadali, norakstšanu.Prasbas pretendentiem:- pirm lmea profesionl augstk vai vidj profesionl izgltba,kvalifikcijas k...

 • Company 'LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJA' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MATERILTEHNISKS UZSKAITES SPECILISTE/SAMATA PIENKUMI Veikt materilo vrtbu uzskaitiKompetences ietvaros sagatavot finanšu grmatvedbas atskaitesPRASBAS PRETENDENTIEMPieredze grmatvedbas uzskaites jom ne mazk k divi gadi Izgltba finanšu/grmatvedbas vai ekonomikas nozar (vismaz 1.lmea augstk)oti labas iemaas darb ar MS Word un MS Excel programmm Teicamas valsts valodas zinšanas un vismaz viena svešvalodaPieredze darb ar resursu vadbas sistmu Horizon tiks uzskatta par priekšrocbuMS PIEDVJAMProfesionls kvalifikcijas apmcbasAtsaucgus un profesionlus kolusStabilu darba vietu un socils garantijasDarba vietu Rgas centrAtalgojums: skot no 900, 00 EUR (neto)CV ldzu stt uz e-pastu uz Mobilais tlrunis uzzim: 25740684...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekl jaunu koli - biomedicnas laborantuPrasbas kandidtiem: Pirm lmea profesionl augstk izgltba, vidj specil medicnas izgltba - biomedicnas laborants vai pdj kursa biomedicnas laboranta studentsVlams sertifikts specialitt, kas tiks uzskatts par priekšrocbuVlama profesionl darba pieredze 1 (viens) gads, un/vai darba pieredze ldzvrtg amat vismaz 2 (divi) gadiSpja plnot un organizt savu darbuAtbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbmTeicamas komunikciju prasmesTeicamas latviešu, vlamas  angu un krievu  valodas zinšanasGalvenie amata pienkumi:Analizt izmekljamos paraugus un nodrošint rezulttu ticambuIzstrdt metodisko nordjumus un priekšlikumus izmekljumu kvalittes, savlaicguma un datu pr...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekl jaunu koli  - vecko izmekljam materila reistratoruBrnu Slimncas misija ir rstt, aprpt, mct un iedvesmot t, lai brniem Latvij btu iespjami veselgka un pilnvrtgka dzve. Šs misijas realizšana ir atkarga no cilvkiem, kas strd pie mums, td apzinmies, ka motivti un iesaistti darbinieki ir Brnu Slimncas nozmgk vrtba.Prasbas kandidtiem:Pirm lmea profesionl augstk izgltba.Profesionl darba pieredze 1 (viens) gads, un/vai darba pieredze ldzvrtg amat vismaz 1 (viens) gads.Pamatzinšanas ugunsdrošb, elektrodrošb, darba aizsardzb, drošbas tehnik, vides aizsardzb, darba higin.Atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbm.Vlme un spja sadarboties ar koliem, lai veicintu komandas mru sasniegšanu.Sp...

 • Company Cross Timber Systems, SIA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "CROSS TIMBER SYSTEMS" rao inovatvu produktu – liela izmra masvkoka lmtus paneus daudzstvu bvniecbai. Rpnca uzskusi raošanu 2015.gada pavasar, šobrd turpins visu uzmuma procesu ieviešana un turpmka attstba. Aicinm mums pievienoties:  DU ŠIROTJUJsu pienkumos ietilps:- kokmaterilu širošana lmto paneu izgatavošanai atbilstoši kvalittes standartiem- aizpildt saemto un nostto preu pavadzmes u.c. atbilstošu dokumentciju - prvietot preces noliktav saska ar amata pienkumu izpildi izrietošm darba drošbas instrukcijm.Ms sagaidm, ka Jums ir:- vidjs pakpes  profesionl izgltba, vlams kokapstrdes jom  - latviešu valodas lietošanas prasmes run un rakstosMums ir svarga Jsu:- darba izpildes disciplna, precizitte, atbildba par uzdot darba norisi, kvalitti un rezulttiem- krtba un trba darba viet, rpes pa...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas amata pretendentiem/-m:Reistrta rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr.Precizitte darba pienkumu veikšan.Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu 650 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika beigm);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Medicnas msas palgs” iesniegt SAC “Zemgale” (Reistrcijas Nr. 50900002551) sekretrei, Skolas iel 9, Ozolniekos vai stt uz e-pastu: Uzzias pa tlruni: 63022863 vai 28329130.Piesakoties vakantajam amatam, informjam, ka Jsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzbm. ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas amata pretendentiem/-m:Reistrta rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesga praktizt profesij msa (medicnas msa).Precizitte darba pienkumu veikšan.Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu no 800 EUR ldz 850 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 3221 01;Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika izturšanas);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Medicnas msa”, ldz 2020.gada 31.augustam, iesniegt SAC “Zemgale” (Reistrcijas Nr. 50900002551) sekretrei, Skolas iel 9, Ozolniekos vai stt uz e-pastu: Uzzias pa tlruni: 63022863 vai 2...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g.Aicinm darb pedagogu karjeras konsultantu 2020./2021.m.g. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts visprjs un profesionls izgltbas iestds” ietvaros.·       Mneša darba algas likme – 850.00 EUR par pilnu slodzi (prognozjam slodze 2020./2021.m.g. ietvaros: 0,3). Precza slodze bs zinma pc projekta sadarbbas lguma grozjumu veikšanas atbilstoši relajam skolnu skaitam  Brocnu vidusskol, 2020.gada septembr. Amata pildšanai nepieciešama vismaz viena no šdm profesionls kvalifikcijas prasbm:·       Augstk pedagoisk izgltba un karjeras konsultanta kvalifikcija (maistra grds);·       Augstk pedagoisk izgltba un apgta profesionls kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsulta...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Brocnu novada pašvaldbas iestde Socils aprpes centrs Atptas AICINA DARB aprptju ( Atptas, Remte, Remtes pag., Brocnu nov.)Darba apraksts:Nodrošint BNP SAC Atptas klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmenAprpt klientus, nodrošinot nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanuveikt klientu aprpi socil specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnuPrasbas pretendentam:pamatizgltba, vidj vai vidj profesionl izgltbalatviešu valoda B lmea 1. pakpeaugsta saskarsmes kultrapatstvba uzdevumu izpild un prasme organizt savu darbupar priekšrocbu tiks uzskatta iepriekšja darba pieredze aprptja specialitt un pabeigta apmcba attiecgaj profesijAlga EUR 3.50/stundSummtais darba laiks saska ar grafiku uz nenoteiktu laikuPretendentiem ldz 14.04.2020. iesniegt uz e-pastu ar no...

 • Company ULTRAPLAST EU, SIA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi: Raošanas un sadzves telpu uzkopšana; Veikt teritorijas uzkopšanu. Ms piedvjam: Atalgojumu 450 (bruto) un socils garantijas; Darba aprbu; Atsaucgu darba kolektvu. Pieteikumus un CV ldzam stt uz e-pastu: Saska ar Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjm, ka Jsu iesniegtie dokumenti ar personas datiem tiks izmantoti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi, un tiks uzglabti ldz konkrt amata konkursa noslgumam, bet ne ilgk k 6 mnešus....

 • Company Rundāles novada dome in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas amata kandidtam Izgltbas un skolu psihologs Izgltba, Specialitte Augstks izgltbas diploms par akredittas bakalaura studiju programmas un akredittas maistra studiju programmas psiholoij apguvi vismaz 200 kredtpunktu apjom; vismaz viena no šm programmm ir profesionl studiju programma. Psihologa sertifikts izgltbas un skolu psiholoijas jom. Registracija psihologu registra. Prasmes un iemaas Labas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem; interese un izpratne par brnu vajadzbm atbilstoši vecumposmam. Prasme veikt psiholoisko izpti un rezulttus atspoguot psihologa atzinum, prasme patstvgi pieemt lmumus, psiholoisk noturba un augsta saskarsmes kultra, spja strdt komand. Labas da...

 • Company VALSTS KASE in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts kase (Re.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakautb esoša tiešs prvaldes iestde, kura steno valsts prvaldes funkcijas valsts finanšu vadbas jom, organizjot valsts budeta izpildi un uzskaiti, valsts parda un naudas ldzeku vadbu, veic Eiropas Savienbas fondu un rvalstu finanšu paldzbas sertifikcijas iestdes funkcijas, k ar sniedz grmatvedbas uzskaites pakalpojumu valsts budeta iestdmIZSLUDINA ATKRTOTU KONKURSU UZ VAKANTO IERDA AMATU:PRSKATU DEPARTAMENTA METODOLOGS (VECKAIS/- EKSPERTS/-E) NORMATVO AKTU GRMATVEDBAS UZSKAITES UN PRSKATU SAGATAVOŠANAS IZSTRD (VAKANCE UZ NENOTEIKTU LAIKU)Galvenie amata pienkumi:-    izstrdt normatvos aktu projektus grmatvedbas uzskaites un prskatu sagatavošanas jom, atbilstoši starptautiskajiem publisk sektora grmatvedbas standartiem un LR spk esošaja...

 • Company Puratos Latvia, SIA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Puratos Group ir starptautisks uzmums, kas prstvts vairk k 100 valsts vis pasaul. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem. Tpat Puratos Latvia rao ar “Pre” preu zmes produktus, piedvjot gala patrtjiem ievrjumus, augu un  kafijas srupus, sulas un tomtu mrces. Aicinm pievienoties msu kolektvam:Raošanus operatorus/-esGalvenie darba pienkumi: Veikt un uzraudzt ar izejvielu sagatavošanu, pildšanu vai vršanu saistts raošanas tehnoloisks iekrtas, k ar citus pienkumus, lai nodrošintu efektvu raošanas procesu. Amata prasbas kandidtiem: Vidj vai vidj specil izgltba; Pieredze un vlme apgt tehnoloisks raošanas iekrtas; Augsta atbildbas sajta par veicamo darbu; Aprba, vlme mcti...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada Kultras prvalde izsludina konkursu vakantajam amatam: kultras darba vadtjs Jelgavas novada Lvbrzes pagast, profesijas kods 3435 23Galvenie amata pienkumi:nodrošint Lvbrzes kultras nama darbbu;plnot, koordint un vadt kultras paskumus kultras nam un Jelgavas novada Lvbrzes pagast;sagatavot apstiprinšanai budeta plnu, atbildt par t izpildi;nodrošint sav Jelgavas novada Lvbrzes pagasta pašdarbbas kolektvu darbbu, kompetences ietvaros, sekmt kolektvu mksliniecisk lmea izaugsmi, nodrošint kolektvu un to vadtju ldzdalbu plnotajos novada, reiona, valsts un starptautiskajos paskumos;veidot starppagastu sadarbbu kultras aktivitšu jom Jelgavas novad;sniegt prskatu par savu darbbu.Prasbas pretendentiem:darbbas sfrai atbilstoša vismaz 1.lmea augstk akadmisk, augstk profesionl izgltba;vi...

 • Company Skonto Plan Ltd, SIA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Skonto Plan Ltd (re. nr. 40003079615)aicina darb Ineniera asistentu/-iGalvenie amata pienkumi:Ineniera uzraudzb pildt deletos uzdevumus – veikt konstrukciju detalizciju un specifikciju sagatavošanu;Noformt rasjumus atbilstoši rasjumu izstrdes kvalittes prasbm un nepieciešambas gadjumos veikt to labošanu;Citi ar projektšanas procesu saistti uzdevumi (reistru aizpildšana un uzturšana, failu sagatavošana utml.).Prasbas:-      augstk izgltba bvniecb (vai izgltba saistb ar tehniskajm zintnm), var bt pdjo kursu students/-e-      labas datora prasmes (MS Office, AutoCad)-      labas angu  valodas zinšanas run un rakstos, vlamas latviešu valodas zinšanas-      labas komunikcijas un saskarsmes prasmes, emocionls briedums...

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darbvisprjs pamatizgltbas skolotju (vstures skolotju). DARBA SLODZE: 0,33 amata vienbas (10 darba stundas ned). PIENKUMI:  veikt vstures skolotja darba pienkumus pamatizgltbas posm (6.-9.klase); NEPIECIEŠAM IZGLTBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu. DARBA VIETA: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems.Pieteikties:CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads, LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company AKNISTES PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Amata pamatpienkumi:Organizt un vadt slimncas saimniecbas struktrvienbu darbu;Przint un kontrolt ineniertehnisko tklu sistmu darbbu;Organizt slimncas autotransporta darbu;Ieviest un kontrolt ES struktrfondu projektus;Plnot un koordint slimncas materili tehnisks bzes nodrošinjumu un izmantošanu;Plnot un vadt remontdarbus slimnc;Piedalties iepirkumu komisijas darb, preu iegdes organizšan; defint nepieciešamo preu tehnisks pašbas; izstrdt tmes, darba uzdevumus ldz saprtgai detalizcijai, u.c.Prasbas: 2. lmea profesionl augstk izgltba, vlams tehniskajs nozars;Darba pieredze saimnieciskaj darb vai vadb;Pieredze ES struktrfondu projektu ieviešan, kontrol; Prasmes iepirkumu veikšan un/vai preu iegdes organizšan, t.sk., nepieciešamo preu tehnisko pašbu definšan, tmju, darba uzdevumu izstrdšan ldz s...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Amata
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas Tehnikums aicina pieteikties MATERILU GRMATVEA AMATAM (uz noteiktu laiku ldz 2022. martam)PRASBAS: vidj profesionl izgltba; iepriekšja pieredze grmatvea amat vismaz divi gadi; teicama valsts valodas prasme; iemaas darb ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet un resursu vadbas sistmu „HORIZON”; augsta atbildbas izjta, pozitva attieksme pret darbu, spja strdt komand, vlme celt savu profesionlo kvalifikciju.  AMATA PIENKUMI: ienkošo grmatvedbas dokumentu apstrde, grmatošana un kontrole;...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Amata Edit filters