Jobmonitor. Search results for Child care workers

25 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jaunrades nams  „Junda” aicina darb  AUKLI  (nepilna slodze)Darba pienkumi:- veikt pedagogu nordjumus drošas vides un pulcia audzka komforta uzturšan; - sadarboties ar pedagogu, audzka dzves kvalittes uzlabošanai, paldzot nodarbbu proces;- pavadt audzkus ar organiztu transportu uz nodarbbu vietu struktrvienb "Ledii" u.c. pienkumi.Prasbas: - atbilstoša izgltba - aprptja sertifikts.Darba lgums uz nenoteiktu laiku Nepilnas slodzes darbsAtalgojums bruto 226 EUR/mnesE-pasts: Tlrunis: 63022162...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinasocil audzintjaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint brnu un jauniešu vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu audzinšanu. Sagatavot brnus un jauniešus patstvgai dzvei. Rpties par brniem un jauniešiem un viu vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, vadt brnu un jauniešu individulo attstbu.Prasbas:pirm vai otr lmea augstk izgltba, atsevišos gadjumos profesionl vidj izgltba,teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argumentcijas un sadarbbas prasmes,augsta saskarsmes kultra, atbildbas sajta un komunikcijas...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltba Papildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprpAlga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31/18, Rga, LV-1046, Valsts socilsaprpes centra “Rga” filile “Rga”CV ldz 2020.gada 11.septembrim ar atzmi “socilais audzintjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Persona...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltba Papildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprpAlga no EUR:    244Alga ldz EUR:    353Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks – 17,5 stundas ned Slodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31/18, Rga, LV-1046, Valsts socilsaprpes centra “Rga” filile “Rga”CV ldz 2020.gada 11.septembrim ar atzmi “socilais audzintjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas da...

 • Company PASPĀRNE, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Krzes centrs imenm ar brniem „Pasprne” aicina darb uz nenoteiktu laikuSOCILO audzintjuPienkumi: -       nodrošint dada vecuma brniem socilo audzinšanu un ikdienas aprpi; -       veidot brnu higinas un kultras uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes;-       sniegt atbalstu brniem mcbu priekšmetu apguv;-       plnot un nodrošint brnu spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, saturgu brv laika pavadšanu;-       maiu darbs.Prasbas:-       vidj/specil izgltba, vlams socil darba, pedagoijas vai pakalpojumu sniegšanas jom;-       labas latviešu valodas un krievu valodas prasmes;-       labas komunikcijas spjas.CV un motivcijas vstuli ldzam stt ldz 2020. gada 1.maijam uz e-pastu: " rel="nofollow">...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

            Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaauka amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint brnu un jauniešu via vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu aprpi imenes apstkiem pietuvint vid. Paldzt rpties par brnu un via vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, paldzt plnot un nodrošint saturgu brv laika pavadšanu.Prasbas: vidj specil izgltba vai profesionl vidj izgltba, vlama praktisk darba pieredze, teicamas valsts valodas zinšanas, vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen, prasme ekonomiski organizt grupas mjsaimniecbu un mct to brniem, prasme veidot brnam higinas iemaas, paldzt attstt pašaprpes iemaas, prasme organizt brnu un jaunieš...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinabrnu aprpes un audzinšanas iestdes audzintjaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint brnu un jauniešu vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu audzinšanu. Sagatavot brnus un jauniešus patstvgai dzvei. Rpties par brniem un jauniešiem un viu vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, vadt brnu un jauniešu individulo attstbu.Prasbas:augstk izgltba, atsevišos gadjumos profesionl vidj izgltba (vlams pedagoij, psiholoij, medicn, socilaj darb vai socils aprpes jom),teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,elastgums, spja operatvi reat un prasme atris...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Socilais audzintjs/-a (5311 06)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    1 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    Profesionlo vidjo izgltbu;-    Vlama pieredze un zinšanas pedagoij vai socilaj aprp darb ar brniem un jauniešiem;-    Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, prasmes sadarboties un strdt komand ar citiem profesioniem.Ms Tev uzticsim:    -    Nodrošint klientiem via vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu socilo audzinšanu; -    Sniegt atbalstu klientam problmu risinšan, mcbu priekšmetu apguv, sagatavot un pavadt klientus uz skolu; -    Motivt klientu iesaistties aktivitts, plnot un nodrošint klienta spjm atbilstošas radošs un sporta nodarbbas, saturgu brv laika pavadšanu, nodarbintbas paskumus;-    Iesaistties socils aprpes un socils ...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija () ir starptautiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem un sniedz paldzbu imenm ar brniem Latvij kopš 1997.gada. SOS Brnu ciemats Valmier aicina atsaukties audumammas vai prus, kas vlas uzemties ilgtermia rpes par brniem un kt par SOS ciemata veckiem...

 • Company Aizkraukles novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  PII "Ausekltis" aicina darb AUKLTI uz noteiktu laiku.Pieteikties PII Ausekltis vai zvanot uz tel.nr. 65121105...

 • Company CĒSU KLĪNIKA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Csu klnika piedv darbu Auklim-ei brnu slimbu noda ar dienas stacionruPrasbas:*pieredze darb ar brniemPienkumi:*pacientu brv laika organizšana*spu istabas un rotalietu uzturšana krtbPiedvjam:*vrtgu pieredzi*profesionlus un draudzgus kolus*stabilu atalgojumu un socils garantijasDarba attiecbu veids:*Nepilna laika darbs darba diens no 14.00-18.00 uz nenoteiktu laiku.Pieteikties, nostot savu CurriculumVitae (CV), izgltbu apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikciju apliecinošus dokumentus ldz 13. martam uz  e- pastu " rel="nofollow"> vai pa pastu. Adrese: SIA “Csu klnika”, Slimncas iela 9, Csis, Csu nov. Tlr. uzzim: 29405685, galven medicnas msa Taiga Galeja - Gruntmane...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltbaPapildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprpAlga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:    Summtais darba laiks – saska ar darba grafikuSlodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ar nordi “socilais audzintjs” ldz 2020.gada 29. maijam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltbaPapildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socil aprpAlga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:    Summtais darba laiks – saska ar darba grafikuSlodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:     Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Rga”CV ldz 2020.gada 19. aprlim, ar atzmi „Rga Socilais audzintjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlase...

 • Company DAUGAVPILS 4.SPECIĀLĀ PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀD in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba laiks: 8:00 - 17:00 (no pirmdienas ldz piektdienai)Pieteikties pa tlruni: 65421352...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbam brnudrz Jauns Forštadtes mikrorajon. Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 65450494 (vadtja)...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487SOCILAIS AUDZINTJS (5311 06)Uz nenoteiktu laiku(1,0 slodze)Ms no Tevis sagaidm:    -    Vidj izgltba (priekšrocba pretendentiem ar izgltbu pedagoijas, socil darba, medicnas vai psiholoijas jom);-    Pieredzi darb ar brniem (brniem ar funkcionliem traucjumiem);-    Izpratni un vlams pieredzi vienkršu atskaišu sagatavošan, darba grafiku un tabeu sagatavošan;-    Vlmi un spju uzemties atbildbu un rpes par brniem ar funkcionliem traucjumiem, kuri palikuši bez vecku aprpes;-    Godgu, pozitvu, zintkru, sirdsgudru, pacietgu, iejtgu un atvrtu personbu.Ms Tev uzticsim:    -    Uzemties atbildbu un rpes par 3 – 4 brniem, ar funkcionliem traucjumiem (aprpi stenojot fililes telps izveidot labiekrtot msdieng dzvokl);-    Uzemties atbildbu un rpes pa...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltba Papildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprpAlga no EUR:    244Alga ldz EUR:    353Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    0,5 slodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31/18, Rga, LV-1046, Valsts socilsaprpes centra “Rga” filile “Rga”CV ldz 2020.gada 29.maijam ar atzmi “socilais audzintjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrd...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga”Re. Nr. 90009226487    Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas        Izgltbas lmenis:    Profesionl vidj izgltbaPapildus prasbas:     1. Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprp. Pieredze darb ar brniem, jauniešiem.2. Zinšanas veselbas aprpes jautjumos, psiholoij, socilaj aprp, socilaj rehabilitcij, pedagoij.3. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, prasmes sadarboties un strdt komand ar citiem profesioniem.Alga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:     Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:     Viena vesela slodze    Darba vietas adrese:     Stmerienas iela 4, Rga, LV-1006, VSAC “Rga”filile „Teika”    Pamatpienkumi:     1. Nodrošint klientiem via vecuma...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr. 40008029381) ir nevalstiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem. Asocicija steno preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Latvij, k ar sniedz atbalstu auduimenm, adopttjiem un aizbildiem.SOS Brnu ciemats VALMIER aicina atsauktiesSOS AUDUMAMMAS ASISTENTI/U(aukli)Ms Jums uzticsim: Aizvietot SOS audumammu un uzemties atbildbu par brnu aprpi (var bt ldz 6 brni imen), drošbu un veselbu SOS mammas prombtnes laik (atvainjums, brvdienas, darba nespja, vai citos apstkos, kad SOS mamma nevar pildt savus pienkumus). Audu mammas asistents/e paliek kop ar brniem gan dienu, gan nakti imenes mj SOS brnu ciemat. Uzt...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinabrnu aprpes un audzinšanas iestdes audzintjaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint brnu un jauniešu vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu audzinšanu. Sagatavot brnus un jauniešus patstvgai dzvei. Rpties par brniem un jauniešiem un viu vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, vadt brnu un jauniešu individulo attstbu.Prasbas:augstk izgltba, atsevišos gadjumos profesionl vidj izgltba (vlams pedagoij, psiholoij, medicn, socilaj darb vai socils aprpes jom), teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argument...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

    Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaauka amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint brnu un jauniešu via vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu aprpi imenes apstkiem pietuvint vid. Paldzt rpties par brnu un via vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, paldzt plnot un nodrošint saturgu brv laika pavadšanu.Prasbas: vidj specil izgltba vai profesionl vidj izgltba, vlama praktisk darba pieredze, teicamas valsts valodas zinšanas, vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen, prasme ekonomiski organizt grupas mjsaimniecbu un mct to brniem, prasme veidot brnam higinas iemaas, paldzt attstt pašaprpes iemaas, ...

 • Company Slimnīca "Ģintermuiža", SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

                                                                                  VSIA „Slimnca „intermuia”” aicina darb                                                                                                                      SOCILO AUDZINTJU                                                      no  psihoaktvm  vielm atkargu  brnu socils rehabilitcijas noda                                                                                          Prasbas pretendentam (-tei) :      1.    Visprj vidj vai vidj profesionl izgltba.      2.    Atbildga attieksme pret darbu.      3.    Labas saskarsmes prasmes komunikcij ar jauniešiem no dadm socilajm grupm, toleranta attieksme pret pusaudiem.      4.    Spja rezultatvi strdt patstvgi un komand.      5.    Gatavba apgt jaunas zinšanas un p...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company Kocēnu novada dome in Vaidava
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Kocnu novada domeZiemevidzemes pamatskola mekl NAKTS AUKLIPrasbas:Pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba;Vlama nakts aukles darba pieredze skol ar skolniem, paši ar skolniem ar gargs attstbas traucjumiem;Labas komunikcijas spjas, sadarbbas prasmes;Atbildbas sajta un precizitte;Valsts valodas prasme atbilstoši augstks pakpes prasbm.Galvenie darba pienkumi: Uzraudzt skolnu higinas prasbu ievrošanu; vakaros un no rtiem paldzt (ja nepieciešams) skolniem nomazgties, sakrtot aprbu, saklt gultas;Nodrošint krtbu un klusumu naktsmiera laik;Atbildt par izgltojamo veselbu un dzvbu diennakts laik;Ievrot savstarpjs kultras un uzvedbas normas.Summtais darba laiks: 30-40 stundas ned.Bruto alga: 3,08 EUR/ stund, 50% piemaksa par nakts darbu.Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Kocnu novads.CV, izgltbu...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr. 40008029381) ir nevalstiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem, steno preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Latvij, k ar sniedz atbalstu auduimenm, adopttjiem un aizbildiem. SOS Brnu ciemats VALMIER aicina atsaukties...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters