Jobmonitor. Search results for Child care workers

16 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  19.09.2020

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga”Re. Nr. 90009226487    Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas    Izgltbas lmenis:    Profesionl vidj izgltbaPapildus prasbas:     1. Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprp. Pieredze darb ar brniem, jauniešiem.2. Zinšanas veselbas aprpes jautjumos, psiholoij, socilaj aprp, socilaj rehabilitcij, pedagoij.3. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, prasmes sadarboties un strdt komand ar citiem profesioniem.Alga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:     Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:     Viena vesela slodze    Darba vietas adrese:     Stmerienas iela 4, Rga, LV-1006, VSAC “Rga”filile „Teika”    Pamatpienkumi:     1. Nodrošint klientiem via vecumam ...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  19.09.2020

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr. 40008029381) ir nevalstiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem. Asocicija steno preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Latvij, k ar sniedz atbalstu auduimenm, adopttjiem un aizbildiem.SOS Brnu ciemats VALMIER aicina atsauktiesSOS AUDUMAMMAS ASISTENTI/U(aukli)Ms Jums uzticsim: Aizvietot SOS audumammu un uzemties atbildbu par brnu aprpi (var bt ldz 6 brni imen), drošbu un veselbu SOS mammas prombtnes laik (atvainjums, brvdienas, darba nespja, vai citos apstkos, kad SOS mamma nevar pildt savus pienkumus). Audu mammas asistents/e paliek kop ar brniem gan dienu, gan nakti imenes mj SOS brnu ciemat. Uzt...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga”Re. Nr. 90009226487    Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas        Izgltbas lmenis:    Profesionl vidj izgltbaPapildus prasbas:     1. Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprp. Pieredze darb ar brniem, jauniešiem.2. Zinšanas veselbas aprpes jautjumos, psiholoij, socilaj aprp, socilaj rehabilitcij, pedagoij.3. Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, prasmes sadarboties un strdt komand ar citiem profesioniem.Alga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:     Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:     Viena vesela slodze    Darba vietas adrese:     Stmerienas iela 4, Rga, LV-1006, VSAC “Rga”filile „Teika”    Pamatpienkumi:     1. Nodrošint klientiem via vecuma...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija (re.nr. 40008029381) ir nevalstiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermia imenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem, steno preventvu, brnu interešu aizstvbas, izgltošanas un socils rehabilitcijas darbu ar imenm Latvij, k ar sniedz atbalstu auduimenm, adopttjiem un aizbildiem. SOS Brnu ciemats VALMIER aicina atsaukties...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinabrnu aprpes un audzinšanas iestdes audzintjaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint brnu un jauniešu vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu audzinšanu. Sagatavot brnus un jauniešus patstvgai dzvei. Rpties par brniem un jauniešiem un viu vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, vadt brnu un jauniešu individulo attstbu.Prasbas:augstk izgltba, atsevišos gadjumos profesionl vidj izgltba (vlams pedagoij, psiholoij, medicn, socilaj darb vai socils aprpes jom), teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas,precizitte, augsta atbildbas sajta, labas argument...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

    Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaauka amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint brnu un jauniešu via vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu aprpi imenes apstkiem pietuvint vid. Paldzt rpties par brnu un via vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, paldzt plnot un nodrošint saturgu brv laika pavadšanu.Prasbas: vidj specil izgltba vai profesionl vidj izgltba, vlama praktisk darba pieredze, teicamas valsts valodas zinšanas, vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen, prasme ekonomiski organizt grupas mjsaimniecbu un mct to brniem, prasme veidot brnam higinas iemaas, paldzt attstt pašaprpes iemaas, ...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

            Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinaauka amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint brnu un jauniešu via vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu aprpi imenes apstkiem pietuvint vid. Paldzt rpties par brnu un via vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, paldzt plnot un nodrošint saturgu brv laika pavadšanu.Prasbas: vidj specil izgltba vai profesionl vidj izgltba, vlama praktisk darba pieredze, teicamas valsts valodas zinšanas, vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen, prasme ekonomiski organizt grupas mjsaimniecbu un mct to brniem, prasme veidot brnam higinas iemaas, paldzt attstt pašaprpes iemaas, prasme organizt brnu un jaunieš...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludinabrnu aprpes un audzinšanas iestdes audzintjaamata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint brnu un jauniešu vecumam un veselbas stvoklim atbilstošu audzinšanu. Sagatavot brnus un jauniešus patstvgai dzvei. Rpties par brniem un jauniešiem un viu vajadzbu apmierinšanu, veidot higinas un kulturlas uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes, vadt brnu un jauniešu individulo attstbu.Prasbas:augstk izgltba, atsevišos gadjumos profesionl vidj izgltba (vlams pedagoij, psiholoij, medicn, socilaj darb vai socils aprpes jom),teicamas valsts valodas zinšanas un vienas svešvalodas zinšanas sazias lmen,prasme strdt komand un veicint sadarbbu,elastgums, spja operatvi reat un prasme atris...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Latvijas SOS Brnu ciematu asocicija () ir starptautiska, socila labdarbas organizcija, kas nodrošina ilgtermiaimenes modea aprpi bez vecku gdbas palikušiem brniem un sniedz paldzbu imenm ar brniem Latvij kopš 1997.gada.Aicinm pievienoties savai komandai AUKLIPIENKUMI:Aizvietot SOS mammu prombtnes laik (atvainjums, brvdienas, darba nespja, vai citos apstkos, kad SOS mamma nevar pildt savus pienkumus un uzemties atbildbu par SOS imenes brnu aprpi, drošbu un veselbu.Aprpt ldz 6 brnu lielu imeni SOS brnu ciemata imenes mj (gan dienu, gan nakti).Uzturt mjas saimniecisko dzvi.Sadarboties ar SOS mammu, brnu aprpe un audzinšana notiek saska ar vienotu stratiju. AICINM ATSAUKTIES KANDIDTUS/ES:Ar pieredzi darb ar dada vecuma brniem un jauniešiem.Priekšroka kandidtiem ar izgltbu pedagoijas, socil dar...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltbaPapildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socilaj aprpAlga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:    Summtais darba laiks – saska ar darba grafikuSlodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ar nordi “socilais audzintjs” ldz 2020.gada 29. maijam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Socilais audzintjs (5311 06)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj izgltbaPapildus prasbas:    Vlama pieredze pedagoij vai socil aprpAlga no EUR:    487Alga ldz EUR:    705Darba rems:    Summtais darba laiks – saska ar darba grafikuSlodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:     Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Rga”CV ldz 2020.gada 19. aprlim, ar atzmi „Rga Socilais audzintjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlase...

 • Company PASPĀRNE, BDR in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Krzes centrs imenm ar brniem „Pasprne” aicina darb uz nenoteiktu laikuSOCILO audzintjuPienkumi: -       nodrošint dada vecuma brniem socilo audzinšanu un ikdienas aprpi; -       veidot brnu higinas un kultras uzvedbas iemaas, mjsaimniecbas prasmes;-       sniegt atbalstu brniem mcbu priekšmetu apguv;-       plnot un nodrošint brnu spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, saturgu brv laika pavadšanu;-       maiu darbs.Prasbas:-       vidj/specil izgltba, vlams socil darba, pedagoijas vai pakalpojumu sniegšanas jom;-       labas latviešu valodas un krievu valodas prasmes;-       labas komunikcijas spjas.CV un motivcijas vstuli ldzam stt ldz 2020. gada 1.maijam uz e-pastu: " rel="nofollow">...

 • Company Aizkraukles novada pašvaldība in Other
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PII "Ausekltis" aicina darb AUKLTI uz noteiktu laiku.Pieteikties PII Ausekltis vai zvanot uz tel.nr. 65121105...

 • Company LATVIJAS SOS - BERNU CIEMATU ASOCIACIJA, BDR in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  07.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  Jaunrades nams  „Junda” aicina darb  AUKLI  (nepilna slodze)Darba pienkumi:- veikt pedagogu nordjumus drošas vides un pulcia audzka komforta uzturšan; - sadarboties ar pedagogu, audzka dzves kvalittes uzlabošanai, paldzot nodarbbu proces;- pavadt audzkus ar organiztu transportu uz nodarbbu vietu struktrvienb "Ledii" u.c. pienkumi.Prasbas: - atbilstoša izgltba - aprptja sertifikts.Darba lgums uz nenoteiktu laiku Nepilnas slodzes darbsAtalgojums bruto 226 EUR/mnesE-pasts: Tlrunis: 63022162...

 • Company DAUGAVPILS 4.SPECIĀLĀ PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀD in Other
  07.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba laiks: 8:00 - 17:00 (no pirmdienas ldz piektdienai)Pieteikties pa tlruni: 65421352...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters